Thông tư 90/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Thông tư 90/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 90/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay Phần Lan cho Dự án cải tạo - mở rộng hệ thống cấp nước Tam Kỳ, Quảng Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 90/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 90/1998/TT-BTC ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1998 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vay PhÇn Lan cho Dù ¸n c¶i t¹o - më réng hÖ thèng cÊp níc Tam Kú, Qu¶ng Nam C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 5/8/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). C¨n cø HiÖp ®Þnh vay u ®·i (sau ®©y gäi lµ HiÖp ®Þnh) tµi trî cho Dù ¸n c¶i t¹o - më réng hÖ thèng cÊp n íc thÞ x· Tam Kú tØnh Qu¶ng Nam (sau ®©y gäi lµ Dù ¸n) ký ngµy 22/5/1998 gi÷a Bé Tµi chÝnh vµ C«ng ty tÝn dông xuÊt khÈu PhÇn Lan (FEC). C¨n cø C«ng v¨n sè 4363/QHQT ngµy 01/9/1997 cña V¨n phßng ChÝnh phñ phª duyÖt c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi Dù ¸n vµ C«ng v¨n sè 500/CP-QHQT ngµy 6/5/1998 cña ChÝnh phñ phª duyÖt HiÖp ®Þnh vay cho Dù ¸n. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn HiÖp ®Þnh nh sau: I. C¸c quy ®Þnh chung: 1. Nguån vèn vay u ®·i cña ChÝnh phñ PhÇn Lan th«ng qua FEC lµ kho¶n vay nî níc ngoµi cña ChÝnh phñ. V× vËy, toµn bé tiÒn vay ®îc h¹ch to¸n vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tr¶ nî cho phÝa n íc ngoµi khi ®Õn h¹n. 2. Chñ ®Çu t (C«ng ty cÊp níc Tam Kú, Qu¶ng Nam) cã tr¸ch nhiÖm sö dông vèn ®óng môc ®Ých, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh ®· ký víi FEC vµ hoµn tr¶ cho ng©n s¸ch nhµ níc theo ®óng quy ®Þnh t¹i Hîp ®ång cho vay l¹i ký víi Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn - Bé Tµi chÝnh. 3. Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc cho vay l¹i vµ thu håi nî ®èi víi Chñ ®Çu t vµ ®îc hëng phÝ cho vay l¹i nguån vèn tÝn dông Nhµ níc theo quy ®Þnh. II. C¸c quy ®Þnh cô thÓ: 1. §iÒu kiÖn vay cña PhÇn Lan: - Tæng sè tiÒn vay: 1.736.137,66 USD (quy ®æi tõ 9.290.246,25 M¸c PhÇn Lan theo tû gi¸ 5,3511 FIM/1USD lµ tû gi¸ chÝnh thøc do Ng©n hµng Trung ¬ng PhÇn Lan c«ng bè vµo ngµy ký HiÖp ®Þnh), bao gåm: + PhÇn vay ®Ó thay to¸n 85% trÞ gi¸ hîp ®ång th ¬ng m¹i lµ 1.678. 238,44 USD (sau ®©y gäi lµ phÇn vay A), + PhÇn vay ®Ó tr¶ mét phÇn phÝ b¶o hiÓm tÝn dông b»ng 3,45% trÞ gi¸ Hîp ®ång th¬ng m¹i lµ 57.899,22 USD (sau ®©y gäi lµ phÇn vay B).
  2. 2 - Thêi h¹n vay 10 n¨m, kh«ng cã ©n h¹n. Kho¶n ®Çu tiªn sÏ ph¶i tr¶ vµo ngµy 30/6/2000. - L·i suÊt vay: 0%. - PhÝ cam kÕt: 0,5%/n¨m tÝnh trªn sè vèn ch a rót kÓ tõ ngµy ký HiÖp ®Þnh vay vµ tr¶ 6 th¸ng/lÇn. - PhÝ thu xÕp: 0,375% tÝnh trªn tæng sè tiÒn vay vµ tr¶ mét lÇn trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy ký HiÖp ®Þnh vay. - L·i ph¹t: 1,75% trªn møc l·i suÊt liªn ng©n hµng Anh (LIBOR). 2. C¬ chÕ cho vay l¹i víi Dù ¸n: - Chñ ®Çu t ph¶i nhËn nî víi Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn (tÝnh b»ng USD) toµn bé phÇn vèn vay níc ngoµi bao gåm c¶ phÇn vay ®Ó tr¶ phÝ b¶o hiÓm tÝn dông nãi trªn. - L·i suÊt cho vay l¹i: 0%. - PhÝ cho vay l¹i do hÖ thèng Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn thu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Thêi h¹n cho vay l¹i lµ 15 n¨m, trong ®ã cã 5 n¨m ©n h¹n tÝnh tõ ngµy ký HiÖp ®Þnh vay (ngµy 22/5/1998). - Chñ ®Çu t trùc tiÕp tr¶ b»ng USD c¸c lo¹i phÝ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh vay nh: phÝ cam kÕt, phÝ thu xÕp, phÝ ®¹i lý, phÝ b¶o hiÓm tÝn dông (phÇn kh«ng ®îc tµi trî b»ng vèn vay)... cho FEC theo th«ng b¸o cña Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i). - Riªng ®èi víi møc l·i ph¹t chËm tr¶ sÏ do Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn quy ®Þnh cô thÓ trong Hîp ®ång cho vay l¹i ký víi Chñ ®Çu t , nhng kh«ng thÊp h¬n møc l·i ph¹t quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh vay (nªu t¹i ®iÓm II.1). 3. Híng dÉn ®èi víi viÖc rót vèn vµ tr¶ nî: a. Vèn ®èi øng: Theo QuyÕt ®Þnh sè 97/TTg ngµy 05/02/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ C«ng v¨n sè 4363/QHQT ngµy 01/9/1997 cña V¨n phßng ChÝnh phñ phª duyÖt c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi Dù ¸n c¶i t¹o - më réng hÖ thèng cÊp níc thÞ x· Tam Kú, tØnh Qu¶ng Nam th× Dù ¸n thuéc diÖn vay l¹i vèn vay u ®·i cña PhÇn Lan, vèn ®èi øng trong níc lµ 16,94 tû ®ång. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n x©y dùng kÕ ho¹ch vèn ®èi øng hµng n¨m b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam ®Ó huy ®éng vèn, ®¶m b¶o bè trÝ vèn ®èi øng cho dù ¸n theo tiÕn ®é. Tríc m¾t, theo ®iÒu kiÖn cña Hîp ®ång th ¬ng m¹i ®· ký kÕt, Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm bè trÝ nguån vèn ®Ó tr¶ tiÒn ®Æt cäc trÞ gi¸ 15% Hîp ®ång th¬ng m¹i (296.160 USD) cho Nhµ cung cÊp PhÇn Lan. b. Rót vèn vay PhÇn Lan: Chñ ®Çu t c¨n cø vµo HiÖp ®Þnh vay vµ tiÕn ®é Hîp ®ång th¬ng m¹i ®· ký ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch rót vèn níc ngoµi hµng n¨m göi cho Bé Tµi chÝnh. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1.01 cña HiÖp ®Þnh vay, Bé Tµi chÝnh sÏ chØ ®Þnh mét Ng©n hµng th¬ng m¹i PhÇn Lan lµm nhiÖm vô kiÓm tra c¸c chøng
  3. 3 tõ, ho¸ ®¬n thanh to¸n cho Nhµ cung cÊp PhÇn Lan, tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó rót vèn tõ FEC thanh to¸n trùc tiÕp cho Nhµ cung cÊp theo Hîp ®ång th¬ng m¹i ®· ký vµ lµm thñ tôc nhËn nî víi FEC th«ng qua viÖc cÊp Chøng th rót vèn (Certificate of Drawdown). C¨n cø th«ng b¸o cña Bé Tµi chÝnh, Chñ ®Çu t ph¶i tr¶ trùc tiÕp phÝ ®¹i lý cho Ng©n hµng nµy theo quy ®Þnh cña Hîp ®ång ®¹i lý theo tû lÖ 0,1% trÞ gi¸ sè vèn rót tõng lÇn. Chñ ®Çu t cÇn thùc hiÖn mét sè ®iÓm trong quy tr×nh thanh to¸n trùc tiÕp nµy nh sau: b.1. Thanh to¸n tiÒn ®Æt cäc: Sau khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n th¬ng m¹i vµ b¶o l·nh tiÒn ®Æt cäc trÞ gi¸ 15% cña Hîp ®ång th¬ng m¹i (Down Payment Bank Guarantee), Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c vµ hîp ph¸p cña c¸c tµi liÖu nµy vµ chuyÓn tr¶ tiÒn ®Æt cäc cho Nhµ cung cÊp PhÇn Lan. b.2. Thanh to¸n tiÒn cung cÊp thiÕt bÞ vµ gi¸m s¸t x©y l¾p cho Dù ¸n: Ng©n hµng ®¹i lý sÏ, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ giao hµng hîp lÖ phï hîp víi Hîp ®ång th¬ng m¹i do Nhµ cung cÊp PhÇn Lan xuÊt tr×nh cho Ng©n hµng, thay mÆt Chñ ®Çu t thanh to¸n trùc tiÕp cho Nhµ cung cÊp PhÇn Lan theo tõng chuyÕn giao hµng theo tû gi¸ 75% trÞ gi¸ Hîp ®ång th¬ng m¹i. Riªng ®èi víi viÖc thanh to¸n phÇn cßn l¹i 10% trÞ gi¸ hîp ®ång, sau khi Nhµ cung cÊp ®· giao l« hµng cuèi cïng vµ gi¸m s¸t viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y mãc, Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ ký duyÖt Chøng th chÊp nhËn hoµn thµnh (Final Acceptance Certificate) sau khi nhËn ®îc b¶o l·nh ng©n hµng (Bank Guarantee) theo tû lÖ 5% trÞ gi¸ hîp ®ång cho thêi h¹n b¶o hµnh kü thuËt. b.3. Thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm tÝn dông: PhÝ b¶o hiÓm tÝn dông 8,79% tæng sè tiÒn vay nªu ë ®iÓm II.1 trªn ®©y sÏ ®îc tr¶ cho C¬ quan b¶o hiÓm PhÇn Lan (FGB) theo ph ¬ng thøc nh sau: - PhÝ b¶o hiÓm 5,34% trÞ gi¸ PhÇn vay A: Chñ ®Çu t ph¶i tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo ho¸ ®¬n ®ßi tiÒn do FEC göi trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ho¸ ®¬n nµy. - PhÝ b¶o hiÓm 8,79% trÞ gi¸ PhÇn vay B: Chñ ®Çu t ph¶i tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo ho¸ ®¬n ®ßi tiÒn do FEC göi trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ho¸ ®¬n nµy. - PhÝ b¶o hiÓm 3,45% trÞ gi¸ PhÇn vay A (lµ trÞ gi¸ PhÇn vay B): SÏ ®- îc tµi trî b»ng nguån vèn tÝn dông u ®·i nµy vµ do FEC chuyÓn tr¶ cho FGB vµ ghi nî cho phÝa ViÖt Nam. Chñ ®Çu t ph¶i nhËn nî víi Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn toµn bé tæng trÞ gi¸ hai PhÇn vay A vµ B nµy theo cïng ®iÒu kiÖn cho vay l¹i nªu ë ®iÓm II.2 cña Th«ng t nµy. c. Qu¶n lý viÖc cho vay l¹i vµ tr¶ nî vèn vay: Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm ký Hîp ®ång cho vay l¹i víi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn) theo c¸c ®iÒu kiÖn cho vay l¹i nªu ë ®iÓm II.2 trªn ®©y; thùc hiÖn viÖc tr¶ nî vèn vay ®Çy ®ñ, ®óng h¹n theo Hîp ®ång cho vay l¹i nµy vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých. Mçi lÇn nhËn ®îc th«ng b¸o rót vèn cña Ng©n hµng ®¹i lý, Bé Tµi chÝnh (Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn) cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t sè vèn
  4. 4 thùc rót, lÞch thu håi nî vµ ®Ò nghÞ Chñ ®Çu t ®Õn ký khÕ íc nhËn nî. Thêi ®iÓm nhËn nî lµ ngµy Ng©n hµng ®¹i lý ghi nî cho phÝa ViÖt Nam. Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc sö dông vèn vay vµ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n b»ng vèn vay cña ChÝnh phñ, thu håi vèn cho vay l¹i vµ b¸o c¸o cho Bé Tµi chÝnh t×nh h×nh thu håi vèn cho vay l¹i. d. ChÕ ®é b¸o c¸o: §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn, Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o cho Bé Tµi chÝnh (Tæng côc §Çu t vµ ph¸t triÓn, Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i), Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¬ quan chñ qu¶n vÒ t×nh h×nh tiÕp nhËn, sö dông vµ hoµn tr¶ vèn vay, vèn ®èi øng cña ChÝnh phñ. III. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ C«ng ty cÊp n íc Tam Kú, Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam, Uû ban nh©n d©n thÞ x· Tam Kú vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan ph¶n ¸nh kÞp thêi víi Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản