intTypePromotion=1

Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
133
lượt xem
3
download

Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ cña Bé tµi chÝnh Sè 90/2000/TT- BTC ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 2000 Bæ sung, ®iÒu chØnh mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 64/2000/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2000 híng dÉn chÕ ®é thu, nép lÖ phÝ ¸p dông t¹i c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù ViÖt Nam ë níc ngoµi XÐt t×nh h×nh thùc tÕ, Bé Tµi chÝnh ®iÒu chØnh, bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 64/2000/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh nh sau: Thay thÕ ®iÓm 2 phÇn III (III-2) vÒ thñ tôc thu, nép Ng©n s¸ch Nhµ níc cña Th«ng t sè 64 nãi trªn víi néi dung cô thÓ lµ: 2. Thñ tôc thu, nép Ng©n s¸ch nhµ níc: a. C¬ quan thu lÖ phÝ l·nh sù ®îc trÝch 30% (ba m¬i phÇn tr¨m) trªn sè thu thùc tÕ tríc khi nép vµo Ng©n s¸ch nhµ níc. b. PhÇn 30% ®Ó l¹i trªn, Bé Ngo¹i giao ®îc sö dông chi cho c¸c néi dung sau ®©y: b.1. Chi mua hé chiÕu, Ên phÈm tr¾ng vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn c«ng viÖc thu lÖ phÝ (tiÒn vËn chuyÓn, tê khai, biÓu mÉu, v¨n phßng phÈm...) b.2. Sau khi trõ chi phÝ thùc tÕ nªu t¹i ®iÓm (b.1), phÇn cßn l¹i ®îc ph©n phèi nh sau: - TrÝch 1/3 ®Ó bæ sung kinh phÝ dïng cho viÖc söa ch÷a nhµ ë vµ trô së, mua s¾m trang thiÕt bÞ cho c¸c C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam t¹i níc ngoµi (trõ x©y dùng c¬ b¶n). - TrÝch 2/3 ®Ó lËp QuÜ phóc lîi, khen thëng cho C¬ quan ®¹i diÖn vµ båi duìng tr¶ thï lao cho c¸n bé cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc thu. c. Tuú ®Æc ®iÓm tõng ®Þa bµn, Bé Ngo¹i giao híng dÉn cô thÓ néi dung chi cho c¸c C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam nh»m qu¶n lÝ vµ t¨ng nguån thu cho nhµ níc vµ ®iÒu hoµ, ph©n phèi thu nhËp gi÷a c¸c C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt nam ë níc ngoµi. d. Nép ng©n s¸ch nhµ níc: - Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc sau khi trõ 30% ®Ó l¹i cho ngµnh ngo¹i giao chi theo néi dung qui ®Þnh t¹i ®iÓm b trªn, sè tiÒn cßn l¹i ®Þnh k× hµng th¸ng, chËm nhÊt lµ ngµy 15 cña th¸ng, c¬ quan thu ph¶i nép ng©n s¸ch cña th¸ng tríc vµo quÜ t¹m gÜ ng©n s¸ch nhµ níc. C¬ quan thu lÖ phÝ thu b»ng ®ång tiÒn nµo th× ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc b»ng ®ång tiÒn ®ã. - Hµng n¨m c¬ quan thu ph¶i cã dù to¸n thu chi vµ quyÕt to¸n sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu, nép vµ sö dông, b¸o c¸o Bé Ngo¹i giao (Vô Qu¶n trÞ tµi vô). Bé Ngo¹i giao thùc hiÖn tæng hîp, quyÕt to¸n víi Bé Tµi chÝnh (theo hai biÓu mÉu ®Ýnh kÌm). Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy hiÖu lùc cña Th«ng t sè 64/2000/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2000 híng dÉn chÕ ®é thu, nép lÖ phÝ
  2. ¸p dông t¹i c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù ViÖt Nam ë níc ngoµi.
  3. BiÓu sè 1 (Ban hµnh kÌm theo th«ng t sè 90/2000/TT-BTC ngµy 1/9/2000 cña Bé Tµi chÝnh) tæng hîp thu chi lÖ phÝ xuÊt nhËp c¶nh N¡M.... (Quy ra USD) C¬ quan §DVN t¹i Sè d n¨m tríc Ph¸t sinh thu trong Tæng hîp thu Tæng chi Sè d chuyÓn n¨m sau Ghi chó n¨m Tæng NS BNG Tæng NS BNG Tæng NS BNG Tæng NS BNG Tæng NS BNG sè sè (70%) (30%) sè sè sè Ngµy... th¸ng... n¨m... Vô Trëng Vô Qu¶n trÞ tµi vô (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
  4. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu sè 2 (Ban hµnh kÌm theo th«ng t sè 90/2000/TT-BTC ngµy 1/9/2000 cña Bé Tµi chÝnh) QuyÕt to¸n chi tiÕt sö dung phÇn 30 % ®Ó l¹i cho Bé Ngo¹i giao N¨m.................... (qui ra USD) §¬n vÞ tÝnh: USD Néi dung chi Sè tiÒn I/ Tæng sè thu ®Ó l¹i (a+b): a- Sè d ®Çu kú (Theo quÜ nÕu cã) b- 30% ®Ó l¹i trong n¨m II/ Tæng sè chi thùc tÕ: a- Mua hé chiÕu, Ên phÈm, VPP b- QuÜ trang thiÕt bÞ c- QuÜ phóc lîi khen thëng: - Chi båi dìng t¹i chç - Phóc lîi khen thëng t¹i c¬ quan - §iÒu vÒ Bé: + Chi trî cÊp cho CQ§D kh¸c + Chi trong níc III/ Sè d chuyÓn n¨m sau: Ngµy... th¸ng... n¨m.... vô trëng vô tµi vô qu¶n trÞ (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2