Thông tư 90/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư 90/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 90/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại VN theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất gia công hàng hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 90/2002/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 90/2002/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯ NG D N V THU XU T KH U, THU NH P KH U VÀ THU GTGT Đ I V I HÀNG HOÁ BÁN CHO THƯƠNG NHÂN NƯ C NGOÀI NHƯNG GIAO HÀNG CHO DOANH NGHI P KHÁC T I VI T NAM THEO CH Đ NH C A THƯƠNG NHÂN NƯ C NGOÀI Đ LÀM NGUYÊN LI U S N XU T, GIA CÔNG HÀNG XU T KH U Căn c quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05/7/1993; s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Các Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Lu t thu giá tr gia tăng; Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng (GTGT); Ngh đ nh s 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP c a Chính ph . Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 660/CP-KTTH ngày 14/6/2002 c a Ch nh ph v thu đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u t i ch . B Tài chính hư ng d n v thu xu t kh u, thu nh p kh u và thu GTGT đ i v i hàng hoá bán cho thương nhân nư c ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghi p khác t i Vi t Nam theo ch đ nh c a thương nhân nư c ngoài đ làm nguyên li u s n xu t, gia công hàng xu t kh u như sau: I/ Đ I TƯ NG ÁP D NG: Hàng hoá do doanh nghi p t i Vi t nam (bao g m c doanh nghi p Vi t nam và doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài) s n xu t bán cho thương nhân nư c ngoài theo h p đ ng mua bán ngo i thương, đư c thương nhân nư c ngoài thanh toán ti n mua hàng b ng ngo i t nhưng giao hàng cho doanh nghi p s n xu t khác t i Vi t Nam theo ch đ nh c a thương nhân nư c ngoài đ ti p t c s n xu t, gia công hàng xu t kh u. II/ M T S T NG TRONG THÔNG TƯ NÀY ĐƯ C HI U NHƯ SAU: - Xu t kh u t i ch : hàng hoá s n xu t t i Vi t nam bán cho thương nhân nư c ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghi p khác t i Vi t nam theo ch đ nh c a thương nhân nư c ngoài.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Doanh nghi p xu t kh u t i ch : là doanh nghi p có ho t đ ng xu t kh u t i ch . - Doanh nghi p nh p kh u t i ch : là Doanh nghi p nh n hàng hoá c a Doanh nghi p xu t kh u t i ch theo ch đ nh c a thương nhân nư c ngoài. III/ ĐI U KI N ĐƯ C ÁP D NG CHÍNH SÁCH THU HƯ NG D N T I THÔNG TƯ NÀY: - Hàng hoá xu t kh u t i ch , nh p kh u t i ch đư c th c hi n trên cơ s h p đ ng mua bán ngo i thương ký v i thương nhân nư c ngoài, trong đó ghi rõ m t hàng, s lư ng, tên và đ a ch c a doanh nghi p nh n hàng t i Vi t Nam. - Thương nhân nư c ngoài ph i th c hi n thanh toán ti n đ i v i hàng xu t kh u t i ch b ng ngo i t t do chuy n đ i qua Ngân hàng. - Doanh nghi p ph i m t khai H i quan hàng hoá xu t kh u - nh p kh u t i ch . - Hàng hoá doanh nghi p xu t kh u t i ch s n xu t (n u doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài) ph i phù h p v i quy đ nh t i gi y phép đ u tư. IV/ CÁC LO I THU ÁP D NG: 1/ Thu giá tr gia tăng: Hàng hoá xu t kh u t i ch đư c áp d ng thu su t thu GTGT 0%. 1.1. Doanh nghi p xu t kh u t i ch ph i xu t trình v i cơ quan thu đ a phương đ y đ các h sơ sau: - Hoá đơn GTGT xu t giao cho doanh nghiep nh p kh u t i ch khi giao hàng, trên hoá đơn GTGT ph i ghi rõ tên thương nhân nư c ngoài, tên doanh nghi p nh p kh u t i ch nh n hàng (cơ s nh p kh u) và đ a đi m giao hàng t i Vi t Nam. - H p đ ng mua bán ký gi a doanh nghi p xu t kh u t i ch v i thương nhân nư c ngoài. - Ch ng t thanh toán ti n hàng xu t kh u t i ch v i thương nhân nư c ngoài qua ngân hàng và b ng ngo i t t do chuy n đ i. - T khai hàng hóa xu t kh u - nh p kh u t i ch . Trư ng h p cơ s xu t kh u t i ch không có đ th t c, h sơ trên thì không đư c áp d ng thu su t thu GTGT 0%, cơ s xu t kh u t i ch ph i th c hi n n p thu GTGT theo quy đ nh c a Lu t thu GTGT như hàng hoá tiêu th n i đ a. 1.2. Doanh nghi p nh p kh u t i ch th c hi n n p thu GTGT theo hư ng d n t i Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư s 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000, Ngh đ nh s 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 c a Chính ph . Riêng hàng hoá nh p kh u t i ch đ làm nguyên li u s n xu t, gia công hàng xu t kh u không thu c đ i tư ng ch u thu GTGT theo hư ng d n t i đi m 21 M c II Ph n A
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 nêu trên. Doanh nghi p nh p kh u t i ch ph i xu t trình v i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u t i ch các h sơ sau: - H p đ ng nh p kh u hàng hóa theo quy đ nh c a Lu t Thương m i ký v i thương nhân nư c ngoài. Trong H p đ ng ghi rõ tên, ch ng lo i hàng hóa phù h p v i lo i hàng hóa c a doanh nghi p xu t kh u t i ch . - T khai hàng hoá xu t kh u - nh p kh u t i ch . - H p đ ng xu t kh u hàng hoá ho c h p đ ng gia công hàng hoá cho thương nhân nư c ngoài. - Hoá đơn thương m i. - B n đăng ký nh p kh u v t tư nguyên li u đ s n xu t hàng xu t kh u ho c gia công hàng hoá cho nư c ngoài, trong đó có v t tư nguyên li u nh p kh u t i ch . 2/ Thu xu t kh u: S n ph m xu t kh u th c hi n n p thu xu t kh u theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Bi u thu thu xu t kh u hi n hành. 3/ Thu nh p kh u: 3.1. Doanh nghi p nh p kh u v t tư, nguyên li u đ s n xu t hàng xu t kh u t i ch , sau khi hoàn thành th t c xu t kh u t i ch , doanh nghi p đư c xét hoàn l i thu nh p kh u đ i v i ph n v t tư, nguyên li u tương ng v i s n ph m xu t kh u t i ch . Th t c h sơ xét hoàn thu nh p kh u: ngoài các th t c h sơ qui đ nh t i đi m 1.1 nêu trên doanh nghi p b sung thêm nh ng h sơ sau: - Công văn đ ngh hoàn l i thu nh p kh u đ i v i nguyên li u, v t tư nh p kh u đ s n xu t s n ph m xu t kh u t i ch , trong đó gi i trình c th v s lư ng, tr giá nguyên li u, v t tư nh p kh u s d ng đ s n xu t ra hàng bán cho khách hàng nư c ngoài phù h p v i ch ng lo i, s lư ng m t hàng xu t kh u theo t khai hàng xu t kh u t i ch , bao g m các n i dung như sau: s t khai hàng nh p kh u; m t hàng, s lư ng, tr giá nguyên li u, v t tư nh p kh u; s lư ng s n ph m s n xu t đã xu t kh u; s thu nh p kh u đã n p; s thu nh p kh u đ ngh hoàn. - Gi i trình m c tiêu hao th c t nguyên li u, v t tư nh p kh u đ s n xu t m t đơn v s n ph m xu t kh u t i ch c a doanh nghi p và giám đ c doanh nghi p ch u trách nhi m v cơ s pháp lý, tính chính xác đúng đ n c a báo cáo. - T khai H i quan hàng nh p kh u đ i v i nguyên li u, v t tư; H p đ ng mua bán ngo i thương hàng nh p kh u; - Thông báo thu , Biên lai n p thu nh p kh u; - H p đ ng mua-bán ngo i thương ký v i thương nhân nư c ngoài theo đúng quy đ nh c a Lu t Thương m i, trong đó ghi rõ m t hàng , s lư ng, tên và đ a ch c a doanh nghi p nh n hàng t i Vi t Nam.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - H p đ ng nh p kh u ký v i thương nhân nư c ngoài c a Doanh nghi p nh p kh u t i ch ; T khai hàng hoá xu t kh u t i ch , nh p kh u t i ch (có đóng d u và xác nh n sao y b n chính c a giám đ c doanh nghi p nh p kh u t i ch ) Các ch ng t , gi y t trong h sơ xin hoàn thu , Giám đ c doanh nghi p (ho c Ch t ch H i đ ng qu n tr doanh nghi p) ph i cam k t v tính xác th c, h p pháp h p l và ch u trách nhi m trư c cơ quan pháp lu t v s li u, tài li u cung c p. Khi s n ph m đã xu t kh u t i ch doanh nghi p thu c đ i tư ng đư c hoàn thu nh p kh u g i h sơ hoàn thu nh p kh u t i cơ quan H i quan (nơi làm th t c nh p kh u nguyên li u, v t tư) đ đư c xem xét hoàn thu nh p kh u. Căn c vào h sơ quy đ nh nêu trên, C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và ra quy t đ nh hoàn thu nh p kh u. Trư ng h p nguyên li u, v t tư nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u, n u s n ph m th c xu t kh u trong th i h n n p thu theo quy đ nh thì không ph i n p thu nh p kh u tương ng v i s hàng th c t xu t kh u H sơ xét không thu thu th c hi n như quy đ nh đ i v i h sơ xét hoàn thu , riêng Biên lai n p thu đư c thay b ng Thông báo thu chính th c c a cơ quan H i quan. 3.2. Doanh nghi p nh p kh u t i ch ph i th c hi n th t c đăng ký t khai hàng hoá nh p kh u t i ch , tính thu và n p thu theo đúng qui đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các văn b n hư ng d n hi n hành. V/ X LÝ VI PH M: Trư ng h p doanh nghi p nh p kh u t i ch không s d ng hàng hóa đã nh p kh u t i ch đ làm nguyên li u s n xu t hàng xu t kh u mà đem bán ho c s d ng không đúng m c đích thì: - Thu GTGT: ph i kê khai, n p thu GTGT v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý. Th i h n kê khai tính thu GTGT đư c tính t tháng có bán hàng hóa ho c s d ng hàng hóa vào m c đích khác. Giá tính thu GTGT là giá bán chưa có thu GTGT. Trư ng h p không bán, s d ng vào m c đích khác giá tính thu GTGT là giá bán chưa có thu GTGT c a hàng hoá cùng lo i trên th trư ng. - Thu nh p kh u: ph i kê khai n p thu nh p kh u v i cơ quan H i quan (nơi làm th t c nh p kh u lô hàng). Th i h n kê khai truy n p thu là 2 (hai) ngày k t ngày thay đ i m c đích s d ng ghi trên các văn b n, ch ng t , hoá đơn liên quan. Trư ng h p không có các ch ng t đ xác đ nh ngày thay đ i m c đích s d ng, thì ngày xác đ nh đ truy thu là ngày đăng ký T khai hàng hoá xu t kh u - nh p kh u t i ch . N u doanh nghi p nh p kh u t i ch không kê khai, n p thu GTGT, thu nh p kh u đ i v i hàng hoá bán ho c s d ng vào m c đích khác thì ngoài vi c ph i n p đ s thu theo qui đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u, Lu t thu GTGT, tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m còn b x ph t v hành vi gian l n thu theo qui đ nh hi n hành. VI/ T CH C TH C HI N:
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Riêng các hư ng d n v thu GTGT t i Thông tư này th c hi n t ngày 1/1/2002. V th t c h sơ x lý thu GTGT đ i v i các trư ng h p phát sinh t ngày 1/1/2002 đ n ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, doanh nghi p không c n xu t trình T khai hàng hoá xu t kh u - nh p kh u t i ch (tr các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài). Nh ng văn b n hư ng d n v thu xu t kh u, thu nh p kh u và thu GTGT đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u t i ch n u trái v i quy đ nh t i Thông tư này đ u bãi b . Đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p ch đ o th c hi n đúng hư ng d n nêu trên. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các cơ quan và đơn v ph n ánh v B Tài chính đ gi i quy t. Trương Chí Trung (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản