Thông tư 91/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Thông tư 91/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 91/2004/TT-BTC về cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi một số điểm của Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 91/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 91/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 111/2003/TT-BTC NGÀY 17/11/2003 HƯ NG D N C P BÙ CHÊNH L CH LÃI SU T CHO VAY D ÁN U TƯ PHƯƠNG TI N V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT T I THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính s a i m t s i m t i Thông tư s 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 c a B Tài chính hư ng d n c p bù chênh l ch lãi su t cho vay D án u tư phương ti n v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt t i thành ph H Chí Minh như sau: 1. i m 2 m c I ư c s a i sau: 2. B Tài chính c p bù chênh l ch lãi su t theo phương th c b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương cho ngân sách a phương; ng th i thay U ban nhân dân thành ph H Chí Minh c p tr c ti p cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh. Vi c c p bù ư c th c hi n theo hình th c t m c p 6 tháng; s c p bù chính th c c năm s ư c xác nh sau khi quy t toán c a Qu u tư phát tri n ô th ư c phê duy t." 2. Ti t 1.1, i m 1 m c II ư c s a i như sau: 1.1. Trình t xây d ng, t ng h p và thông báo k ho ch - Căn c ti n tri n khai th c hi n d án, k ho ch cho vay, thu h i n và d ki n lãi su t cho vay c a năm k ho ch, Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh xây d ng k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t cho năm k ho ch g i S Tài chính xem xét, t ng h p chung trong d toán thu, chi ngân sách thành ph H Chí Minh báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính theo quy nh (kèm theo bi u s 01/CBCLLS Thông tư s 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 c a B Tài chính) trư c ngày 25 tháng 7 hàng năm.
  2. - Trên cơ s báo cáo d toán c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, kh năng cân i c a ngân sách nhà nư c, B K ho ch và u tư và B Tài chính ph i h p cân i chung trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh. - Căn c s b sung có m c tiêu c a ngân sách Trung ương cho ngân sách thành ph ư c Th tư ng Chính ph giao d toán hàng năm, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh nhi m v c p bù chênh l ch lãi su t theo quy nh. - Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh v d toán ngân sách a phương, S Tài chính trình U ban nhân dân thành ph quy t nh giao d toán chi c p bù chênh l ch lãi su t cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh." 3. G ch u dòng th nh t ti t 2.1 i m 2 m c II ư c s a i như sau: "- B Tài chính thay a phương th c hi n c p bù chênh l ch lãi su t tr c ti p cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh. S c p bù ư c xác nh trên cơ s chênh l ch lãi su t c p bù và dư n bình quân th c t c a d án." 4. i m 3 m c II ư c s a i như sau: 3. X lý chênh l ch gi a s c p bù chính th c và k ho ch c p bù Chênh l ch gi a s c p bù chính th c và k ho ch c p bù ư c x lý như sau: - N u s c p bù chính th c c năm cao hơn s b trí trong k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t ã thông báo trong d toán ngân sách c a thành ph H Chí Minh, B K ho ch và u tư, B Tài chính s b trí ngu n c p b sung trong năm ti p theo. - N u s c p bù chính th c c năm th p hơn s b trí trong k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t ã thông báo trong d toán ngân sách c a thành ph H Chí Minh, ph n chênh l ch ư c chuy n sang năm sau và tính vào k ho ch c p bù trong d toán ngân sách năm sau (n u năm ti p theo v n phát sinh chênh l ch c p bù) ho c n p l i ngân sách nhà nư c (trư ng h p năm ti p theo không phát sinh chênh l ch c p bù)." 5. i m 4 m c II ư c s a i như sau: 4. Báo cáo, quy t toán 4.1. nh kỳ hàng quý, Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh báo cáo B Tài chính, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, S Tài chính thành ph H Chí Minh v tình hình cho vay, thu n và d ki n m c c p bù chênh l ch phát sinh trong quý (kèm theo bi u s 03/CBCLLS Thông tư s 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 c a B Tài chính). 4.2. Hàng năm, Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh quy t toán s c p bù trong năm v i S Tài chính thành ph H Chí Minh. S Tài chính t ng h p s c p bù chênh l ch lãi su t c a D án trong quy t toán ngân sách thành ph hàng năm trình
  3. c p có thNm quy n phê chuNn và g i B Tài chính theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành." Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và áp d ng t năm tài chính 2004. Huỳnh Th Nhân ( ã ký) V Tài chính ngân hàng Hà N i, ngày..... tháng 8 năm 2004 Trình B V s a i Thông tư s 111/2003/TT-BTC Th c hi n ch o c a Lãnh o B t i t trình ngày 25/6/2004 c a V Ngân sách Nhà nư c, sau khi l y ý ki n tham gia c a V NSNN, ý ki n thNm nh c a V Pháp ch , V TCNH trình B d th o Thông tư s a i m t s i m t i Thông tư s 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 c a B Tài chính v hư ng d n c p bù chênh l ch lãi su t cho vay d án u tư phương ti n v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt t i thành ph H Chí Minh cho phù h p v i quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. Trình B xem xét, ký duy t. V Tài chính ngân hàng Trương Hùng Long V Tài chính ngân hàng Hà N i, ngày.......tháng 8 năm 2004 Kính g i: V Pháp ch V s a i Thông tư s 111/2003/TT-BTC Th c hi n ch o c a Lãnh o B t i t trình ngày 25/6/2004 c a V Ngân sách Nhà nư c, V TCNH B d th o Thông tư s a i m t s i m t i Thông tư s 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 c a B Tài chính v hư ng d n c p bù chênh l ch lãi su t cho vay d án u tư phương ti n v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt t i thành ph H Chí Minh cho phù h p v i quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. ngh V Pháp ch xem xét, có ý ki n thNm nh và g i v V TCNH trong ngày 25/8/2004 V TCNH t ng h p trình B theo quy nh. V Tài chính ngân hàng Ph m Phan Dũng
Đồng bộ tài khoản