Thông tư 91/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
93
lượt xem
4
download

Thông tư 91/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 91/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 91/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   cña Bé TµI CHÝNH Sè 91/2004/TT­BTC  ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2004 Söa ®æi mét sè ®iÓm cña Th«ng t  s è   1 1 1 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   1 7 / 1 1 / 2 0 0 3   h í n g   d É n   c Ê p   b ï   c h ª n h  l Ö c h   l ∙ i   s u Ê t   c h o   v a y   D ù   ¸ n   ® Ç u   t   p h ¬ n g   t i Ö n   v Ë n   t ¶ i   h µ n h  kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt  t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh C¨n   cø   LuËt   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   01/2002/QH11   ngµy   16/12/2002; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé   Tµi   chÝnh   söa   ®æi   mét   sè   ®iÓm   t¹i   Th«ng   t  sè   111/2003/TT­BTC ngµy 17/11/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn   cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt cho vay Dù ¸n ®Çu t ph¬ng tiÖn   vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt t¹i thµnh phè   Hå ChÝ Minh nh sau: 1. §iÓm 2 môc I ®îc söa ®æi sau: “2. Bé  Tµi chÝnh cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt theo ph ­ ¬ng thøc bæ sung cã  môc tiªu tõ  ng©n s¸ch Trung  ¬ng cho  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng; ®ång thêi thay Uû ban nh©n d©n thµnh   phè Hå ChÝ Minh cÊp trùc tiÕp cho Quü ®Çu t  ph¸t triÓn ®«  thÞ thµnh phè Hå ChÝ Minh.  ViÖc  cÊp  bï   ®îc  thùc hiÖn  theo  h×nh  thøc t¹m  cÊp 6  th¸ng; sè  cÊp bï  chÝnh thøc c¶ n¨m sÏ   ®îc x¸c  ®Þnh sau  khi quyÕt to¸n cña Quü   ®Çu t  ph¸t triÓn  ®« thÞ   ®îc phª  duyÖt.”   2. TiÕt 1.1, ®iÓm 1 môc II ®îc söa ®æi nh sau: “1.1.   Tr×nh   tù   x©y   dùng,   tæng   hîp   vµ   th«ng   b¸o   kÕ  ho¹ch ­ C¨n cø tiÕn ®é triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n, kÕ ho¹ch  cho vay, thu håi nî  vµ  dù  kiÕn l∙i suÊt cho vay cña n¨m  kÕ  ho¹ch, Quü   ®Çu t  ph¸t triÓn  ®« thÞ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh x©y dùng kÕ ho¹ch cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt cho n¨m  kÕ  ho¹ch göi Së  Tµi chÝnh xem xÐt, tæng hîp chung trong  dù  to¸n thu, chi ng©n s¸ch thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  ®Ó  b¸o  c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh theo quy ®Þnh (kÌm  theo   biÓu   sè   01/CBCLLS   Th«ng   t  sè   111/2003/TT­BTC   ngµy  17/11/2003   cña   Bé  Tµi  chÝnh)   tríc   ngµy   25   th¸ng   7   hµng  n¨m.
  2. 2 ­   Trªn   c¬   së   b¸o   c¸o   dù   to¸n   cña   Uû   ban   nh©n   d©n  thµnh phè Hå ChÝ Minh, kh¶ n¨ng c©n ®èi cña ng©n s¸ch nhµ  níc, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  Bé  Tµi chÝnh phèi hîp c©n  ®èi chung  trong  dù  to¸n ng©n s¸ch  nhµ  níc hµng  n¨m  b¸o  c¸o ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh. ­ C¨n cø sè bæ sung cã môc tiªu cña ng©n s¸ch Trung  ­ ¬ng cho ng©n s¸ch thµnh phè   ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao  dù  to¸n hµng n¨m, Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  tr×nh Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè quyÕt ®Þnh nhiÖm vô cÊp   bï chªnh lÖch l∙i suÊt theo quy ®Þnh. ­ C¨n cø NghÞ  quyÕt cña Héi  ®ång nh©n d©n thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh vÒ  dù  to¸n ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, Së  Tµi chÝnh  tr×nh Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  quyÕt  ®Þnh giao dù  to¸n  chi cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt cho Quü   ®Çu t  ph¸t triÓn  ®« thÞ thµnh phè Hå ChÝ Minh.” 3. G¹ch  ®Çu dßng thø nhÊt tiÕt 2.1  ®iÓm 2 môc II  ®îc  söa ®æi nh sau: “­ Bé Tµi chÝnh thay ®Þa ph¬ng thùc hiÖn cÊp bï chªnh  lÖch l∙i suÊt trùc tiÕp cho Quü   ®Çu t  ph¸t triÓn  ®« thÞ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh. Sè  cÊp bï   ® îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  chªnh lÖch l∙i suÊt cÊp bï  vµ  d nî  b×nh qu©n thùc tÕ  cña  dù ¸n.” 4. §iÓm 3 môc II ®îc söa ®æi nh sau: “3. Xö  lý  chªnh lÖch gi÷a sè  cÊp bï  chÝnh thøc vµ  kÕ  ho¹ch cÊp bï Chªnh lÖch gi÷a sè  cÊp bï  chÝnh thøc vµ  kÕ  ho¹ch cÊp  bï ®îc xö lý nh sau: ­ NÕu sè  cÊp bï  chÝnh thøc c¶ n¨m cao h¬n sè  bè  trÝ   trong  kÕ  ho¹ch  cÊp bï  chªnh  lÖch l∙i suÊt   ®∙ th«ng  b¸o  trong dù  to¸n ng©n s¸ch cña thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh sÏ  bè  trÝ  nguån  ®Ó  cÊp bæ  sung trong n¨m tiÕp theo. ­ NÕu sè  cÊp bï  chÝnh thøc c¶ n¨m thÊp h¬n sè  bè  trÝ   trong  kÕ  ho¹ch  cÊp bï  chªnh  lÖch l∙i suÊt   ®∙ th«ng  b¸o  trong dù  to¸n ng©n s¸ch cña thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, phÇn  chªnh lÖch  ®îc chuyÓn sang n¨m sau vµ  tÝnh vµo kÕ  ho¹ch  cÊp bï trong dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau (nÕu n¨m tiÕp theo  vÉn ph¸t sinh chªnh lÖch cÊp bï) hoÆc nép l¹i ng©n s¸ch  nhµ   níc   (trêng   hîp   n¨m   tiÕp   theo  kh«ng   ph¸t   sinh  chªnh   lÖch cÊp bï).” 5. §iÓm 4 môc II ®îc söa ®æi nh sau: “4. B¸o c¸o, quyÕt to¸n 4.1.  §Þnh  kú  hµng  quý,  Quü   ®Çu  t  ph¸t  triÓn   ®« thÞ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh, Uû  ban nh©n  d©n thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, Së  Tµi chÝnh thµnh phè  Hå  ChÝ 
  3. 3 Minh vÒ  t×nh h×nh cho vay, thu nî  vµ  dù  kiÕn møc cÊp bï  chªnh   lÖch   ph¸t   sinh   trong   quý   (kÌm   theo   biÓu   sè   03/CBCLLS Th«ng t  sè  111/2003/TT­BTC ngµy 17/11/2003 cña  Bé Tµi chÝnh). 4.2. Hµng n¨m, Quü   ®Çu t ph¸t triÓn  ®« thÞ  thµnh phè  Hå   ChÝ   Minh   quyÕt   to¸n   sè   cÊp   bï   trong   n¨m   víi   Së   Tµi  chÝnh thµnh phè Hå ChÝ Minh. Së Tµi chÝnh tæng hîp sè cÊp  bï  chªnh lÖch  l∙i  suÊt  cña Dù  ¸n trong  quyÕt to¸n  ng©n  s¸ch thµnh phè hµng n¨m tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn   vµ  göi Bé  Tµi chÝnh theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh.” Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh 2004. Vô Tµi chÝnh ng©n hµng Hµ   Néi,   ngµy.....   th¸ng   8 n¨m 2004 Tr×nh Bé VÒ söa ®æi Th«ng t sè 111/2003/TT­BTC Thùc hiÖn chØ  ®¹o cña L∙nh  ®¹o Bé  t¹i tê  tr×nh ngµy  25/6/2004  cña  Vô  Ng©n  s¸ch  Nhµ  níc,  sau  khi  lÊy   ý  kiÕn  tham gia cña Vô  NSNN,  ý  kiÕn thÈm  ®Þnh cña Vô  Ph¸p chÕ,  Vô  TCNH tr×nh Bé  dù  th¶o Th«ng t söa  ®æi mét sè   ®iÓm t¹i  Th«ng   t  sè   111/2003/TT­BTC   ngµy   17/11/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh vÒ  híng dÉn cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt cho vay dù  ¸n  ®Çu t ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe  buýt t¹i thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh cho phï  hîp víi quy  ®Þnh  cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc. Tr×nh Bé xem xÐt, ký duyÖt. Vô Tµi chÝnh ng©n hµng
  4. 4 Tr¬ng Hïng Long Vô Tµi chÝnh ng©n hµng Hµ   Néi,   ngµy.......th¸ng   8   n¨m   2004 KÝnh göi: Vô Ph¸p chÕ VÒ söa ®æi Th«ng t sè 111/2003/TT­BTC Thùc hiÖn chØ  ®¹o cña L∙nh  ®¹o Bé  t¹i tê  tr×nh ngµy  25/6/2004  cña  Vô  Ng©n  s¸ch  Nhµ  níc,  Vô  TCNH  Bé  dù  th¶o  Th«ng t  söa  ®æi mét sè   ®iÓm t¹i Th«ng t  sè  111/2003/TT­ BTC ngµy 17/11/2003 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng dÉn cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt cho vay dù  ¸n  ®Çu t  ph¬ng tiÖn vËn  t¶i hµnh kh¸ch  c«ng céng b»ng  xe buýt  t¹i  thµnh  phè  Hå 
  5. 5 ChÝ  Minh cho phï  hîp víi quy  ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ  níc. §Ò  nghÞ  Vô  Ph¸p chÕ  xem xÐt, cã   ý  kiÕn thÈm  ®Þnh vµ  göi vÒ  Vô  TCNH trong ngµy 25/8/2004  ®Ó  Vô  TCNH tæng hîp  tr×nh Bé theo quy ®Þnh. Vô Tµi chÝnh ng©n hµng Ph¹m Phan Dòng
Đồng bộ tài khoản