Thông tư 92/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Thông tư 92/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 92/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/1997/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 92/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 92/1999/TT­B T C  n g µ y   24 th¸ng 7 n¨ m   1999 S ö a  ® æ i  b æ  su n g  T h « n g  t sè 82/1997/TT/BT C   íng d É n   H thùc hi Ö n  ¸p d ô n g    tÝnh  gi¸ thu Õ  n h Ë p  k h È u   theo hîp ® å n g  n g o¹i th¬ n g Nh»m  kh¾c  phôc  t×nh tr¹ng víng  ¾c     m ph¸tsinh    trong thùc  vÒ     tÕ  gi¸ tÝnh thuÕ nhËp  khÈu, t¹othuËn        lîcho    i c¸c ®¬n    vÞ, doanh nghiÖp chñ  ®éng  tÝnh to¸n hiÖu    qu¶ kinh  doanh, Bé    Tµi  chÝnh  söa ®æi,    bæ sung  mét  sè  ®iÓm  cña Th«ng   82/1997/TT/BTC  tsè  ngµy  11/11/1997 híng dÉn    thùc hiÖn    ¸p dông      gi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  theo hîp ®ång      ngo¹ith   ¬ng  sau: nh  I. h a y th Õ  m ô c  I, h Ç n  C  n h  s a u:  T  p "I­§èivíic¸c m Æt           hµng kh«ng thuéc Danh    môc    Æt   c¸c m hµng Nhµ    níc qu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu,ph¶icã  c¸c®iÒu      ®ñ    kiÖn: 1. Hîp    ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng b»ng v¨n b¶n, cã    ®Çy       ®ñ néi dung  chñ  yÕu  cña mét  b¶n    hîp ®ång, bao    gåm       c¸cnéidung chñ yÕu  sau ®©y: +  Tªn  hµng; +  l Sè îng; +    Gi¸c¶; +  Ph¬ng  thøc thanh    to¸n; +  §Þa  ®iÓm   thêih¹n giao nhËn  vµ        hµng; C¸c h×nh thøc:®iÖn      b¸o,telex,fax,th ®iÖn    c¸c h×nh        tö vµ    thøc th«ng  tin®iÖn      tökh¸c® îcinra giÊy,còng  îccoilµh×nh            ®       thøc v¨n b¶n.     Chµo hµng  chÊp  vµ  nhËn  chµo hµng b»ng    c¸c h×nh thøc    v¨n b¶n còng  cã  hiÖu    mét    lùcnh  hîp ®ång  ¬ng    th m¹inÕu  ®ñ      cã  c¸c néidung  chñ  yÕu cña  mét b¶n    hîp ®ång  îcquy  ®   ®Þnh   trªn®©y. C¸c    néidung    ghitrong hîp ®ång  îcthùc hiÖn      ®     theo ®óng    quy  ®Þnh  cña  Bé  Th¬ng m¹i. Söa ®æi,bæ     sung    hîp ®ång ph¶i® îcthùc hiÖn        theo tr×nh tù vµ          thñ tôc phï hîp víitõng  i ®ång. Riªng  thêigian        lo¹ hîp    vÒ    söa  æi, bæ   ®   sung  trong tr  ­ êng  nµy  hîp  yªu cÇu  ph¶i® îc ký      kÕt  íc khibªn  tr     b¸n hoµn thµnh  tôc göi thñ      hµng  cho  mua. bªn  2. Thanh    to¸n 100%           trÞ gi¸l« hµng qua Ng©n   hµng: yªu    cÇu  ph¶ithÓ    hiÖn    râ trong hîp ®ång      viÖc  thanh    to¸n100%         gi¸trÞ l«hµng  nhËp  khÈu  îc ®   thùc hiÖn    qua  Ng©n  hµng  Th¬ng    m¹ib»ng  ngo¹itÖ    chuyÓn  æi    tù do  ® hoÆc   b»ng  mét  ingo¹itÖ  îc hai bªn  lo¹    ®     tho¶ thuËn  theo ®óng  c¸c ph¬ng  thøc  thanh    to¸nQuèc  L/C,TTR,  tÕ    D/A,D/P.   Riªng ®èi víi       hµng    ho¸ nhËp khÈu b»ng  êng    ® bé, ph¶ithùc hiÖn      ph¬ng  thøc thanh      to¸nb»ng    th tÝn dông  (L/C)vµ  i   lo¹ ngo¹itÖ      thanh      i to¸nlµlo¹ ngo¹i   tÖ    chuyÓn  tùdo  ®æi."
  2. 2 3. Tæng    côc    H¶i quan  quyÒn  ®Þnh      cã  Ên  trÞ gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  trongc¸ctr     êng  hîp: ­ M Æt     hµng nhËp khÈu kh«ng thuéc Danh  môc qu¶n      lý gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu,kh«ng  ®iÒu    ®ñ  kiÖn    ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ theo hîp ®ång.     ­ M Æt     hµng nhËp  khÈu  kh«ng thuéc Danh  môc  qu¶n      lý gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu, cã      ®ñ ®iÒu  kiÖn  dông    ¸p  gi¸tÝnh thuÕ theo  ®ång  hîp  nhng c¬  quan  qu¶n      lýthu thuÕ  ®ñ  së    cã  c¬  x¸c ®Þnh          gi¸ghitrªnhîp ®ång  kh«ng    phï hîp      víigi¸nhËp  khÈu  thùc tÕ  ®¬n  nhËp    vµ  vÞ  khÈu  kh«ng chøng  minh  îc ®   gi¸nhËp    khÈu        ghitrªnhîp ®ång      lµgi¸nhËp  khÈu thùc thanh    to¸n. ViÖc  ®Þnh      Ên  trÞgi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  ph¶i® îcthùc hiÖn        theo  quy  chÕ thèng nhÊt,chÆt      chÏ,kh¸ch quan, kh«ng      g©y  t¾c  tiªucùc  ¸ch  vµ    trong  viÖc    gi¶iphãng hµng. II. h a y th Õ  ®i Ó m  3, m ô c  II, h Ç n  C  v Ò  ®i Ò u  ki Ö n   T  p x e m  x Ðt thùc hi Ö n  ¸p d ô n g  gi¸ tÝn h thu Õ   theo hîp ® å n g  n h  s a u: "3­§¬n      vÞ,doanh  nghiÖp nhËp khÈu  uû    vµ  th¸cnhËp  khÈu kh«ng  nî cã    thuÕ  thuéc diÖn    cìng chÕ        (cã x¸cnhËn cña  quan    c¬  H¶i quan);" III.T h a y th Õ  p h Ç n  D  v Ò  x ö  lý vi p h¹ m  n h  s a u:   "Tr êng  ph¸thiÖn  sù  hîp    cã  gian   dèi trong hîp    ®ång  ngo¹ith   ¬ng; kh«ng    khaib¸o    quan      víic¬  H¶i quan    sù  khicã  thay ®æi    môc  ®Ých  dông  sö  nguyªn   liÖu     ® îc tÝnh  vËt t ®∙    thuÕ  theo        gi¸ghi trªnhîp  ®ång  ngo¹ith   ¬ng  hoÆc     vi ph¹m    c¸c quy  ®Þnh   iTh«ng   nµy  t¹  t th× ngoµi viÖc    truy thu      ®ñ thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ      tiªuthô  Æc   ® biÖt (nÕu    cã),sÏ bÞ  ph¹tvÒ       xö    hµnh    vi trèn lËu     thuÕ  theo quy  ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu, LuËt thuÕ      tiªuthô ® Æc       biÖt hiÖn    hµnh  theo    vµ  c¸c quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  cña  ChÝnh   phñ    ph¹t vi ph¹m   vÒ xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc  thuÕ  vµ  Th«ng   sè  t 128/1998/TT­ BTC   ngµy 22/9/1998  söa  æi,    ® bæ sung  Th«ng   t 45TC/TCT  ngµy 01/8/1996 cña  TµichÝnh".   Bé    IV.Th«ng     tnµy  hiÖu    tõ ngµy  cã  lùckÓ    01/8/1999.C¸c    ®iÓm  quy  ®Þnh  t¹  iTh«ng   sè  t 82/1997/TT/BTC  ngµy 11/11/1997  cña    Bé Tµi chÝnh,  nÕu  kh«ng  i   tr¸ víiTh«ng   nµy    t vÉn  hiÖu      cã  lùc thihµnh. Trong    qu¸ tr×nh thùc  hiÖn,nÕu  víng m ¾c,      cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      ph¶n    ¸nh kÞp    thêivÒ  Bé    TµichÝnh  Tæng  vµ  côc    H¶i quan    ®Ó xem     xÐt söa  ®æi,bæ     sung  cho    phï hîp.
Đồng bộ tài khoản