Thông tư 92/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
54
lượt xem
1
download

Thông tư 92/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 92/2000/TT-BTC về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 92/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 92/2000/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 166/1999/N -CP NGÀY 19/11/1999 C A CHÍNH PH V CH TÀI CHÍNH I V I CÁC T CH C TÍN D NG Thi hành Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, B Tài chính hư ng d n c th m t s n i dung v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng như sau: Chương 1 CÁC QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng Thông tư này là các T ch c tín d ng ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng. Các T ch c tín d ng là Ngân hàng chính sách, Qu tín d ng nhân dân th c hi n theo Thông tư hư ng d n riêng c a B Tài chính 2. Ho t ng tài chính c a T ch c tín d ng th c hi n theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng, Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, n i dung hư ng d n c th t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý tài chính khác có liên quan. 3. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi c th c hi n ch tài chính c a T ch c tín d ng. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH I. QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N 1. V n i u l là s v n ghi trong i u l c a T ch c tín d ng. 2. V n i u l th c có c a T ch c tín d ng quy nh t i i u 6 Ngh nh s 166/1999/N -CP ư c hi u là s v n i u l ph n ánh trên s k toán c a T ch c tín d ng.
 2. 3. V n t có c a T ch c tín d ng theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 4. T ch c tín d ng có trách nhi m theo dõi toàn b tài s n và v n hi n có, th c hi n h ch toán theo úng ch k toán, th ng kê hi n hành; ph n ánh y , chính xác, k p th i tình hình s d ng, bi n ng c a v n và tài s n trong quá trình kinh doanh, quy nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân i v i t ng trư ng h p làm hư h ng, m t mát tài s n. 5. T ch c tín d ng ư c s d ng v n ho t ng ph c v ho t ng kinh doanh theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng theo nguyên t c m b o an toàn và phát tri n v n. T ch c tín d ng ư c mua, u tư vào tài s n c nh c a mình theo nguyên t c giá tr còn l i c a tài s n c nh không vư t quá 50% v n t có. 6. M i t n th t tài s n c a T ch c tín d ng ph i ư c l p biên b n xác nh m c , nguyên nhân, trách nhi m và x lý theo nguyên t c sau: - N u tài s n t n th t do nguyên nhân ch quan c a t p th ho c cá nhân thì i tư ng gây ra t n th t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. H i ng qu n tr ho c T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng quy t nh m c b i thư ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. - Tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. - S d ng các kho n d phòng ư c trích l p trong chi phí bù p theo quy nh t i i m 9 m c I chương II Thông tư này. - Giá tr t n th t sau khi ã thu h i và bù p b ng các ngu n trên, n u thi u ư c bù p b ng qu d phòng tài chính c a T ch c tín d ng. Trư ng h p qu d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí trong kỳ. 7. Cho thuê, th ch p, c m c , như ng bán, thanh lý tài s n: 7.1. Cho thuê, th ch p, c m c tài s n. - T ch c tín d ng ư c quy n cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý và s d ng c a mình nâng cao hi u su t s d ng, tăng thu nh p nhưng ph i tuân th úng các trình t , th t c theo quy nh c a pháp lu t. - Nh ng tài s n thu c công ngh liên quan n ho t ng nghi p v c a c h th ng quy nh t i i u 13 c a Ngh nh s 166/1999/N -CP là nh ng tài s n thu c danh m c do Ngân hàng Nhà nư c công b . Khi T ch c tín d ng cho thuê, th ch p, c m c nh ng tài s n này ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ng ý b ng văn b n. - i v i các tài s n cho thuê tài chính, T ch c tín d ng th c hi n theo quy nh c a Chính ph v ho t ng cho thuê tài chính t i Vi t Nam. 7.2. Như ng bán, thanh lý tài s n.
 3. - T ch c tín d ng ư c quy n như ng bán nh ng tài s n không c n dùng, l c h u v m t k thu t thu h i v n, s d ng cho m c ích kinh doanh có hi u qu hơn. - T ch c tín d ng ư c thanh lý nh ng tài s n kém, m t phNm ch t, tài s n hư h ng không có kh năng ph c h i, tài s n l c h u k thu t không có nhu c u s d ng ho c s d ng không có hi u qu và không th như ng bán nguyên tr ng. - Nh ng tài s n thu c công ngh liên quan n ho t ng nghi p v c a c h th ng quy nh t i i u 14, i u 15 c a Ngh nh s 166/1999/N -CP là nh ng tài s n thu c danh m c do Ngân hàng Nhà nư c công b . Khi T ch c tín d ng như ng bán, thanh lý nh ng tài s n này ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ng ý b ng văn b n. - Khi như ng bán, thanh lý tài s n, T ch c tín d ng ph i l p h i ng ánh giá th c tr ng v m t k thu t, thNm nh giá tr tài s n ho c thuê thNm nh. Nh ng tài s n mà pháp lu t quy nh ph i t ch c bán u giá khi như ng bán, thanh lý T ch c tín d ng ph i t ch c bán u giá, thông báo công khai theo quy nh c a pháp lu t. N u tài s n thanh lý dư i hình th c d b , hu ph i t ch c H i ng thanh lý do T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng quy t nh. - Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán, thanh lý tài s n v i giá tr còn l i c a tài s n như ng bán, thanh lý và chi phí như ng bán, thanh lý ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a T ch c tín d ng. 8. i v i nh ng tài s n T ch c tín d ng i thuê, nh n c m c , nh n th ch p, nh n b o qu n gi h c a khách hàng, T ch c tín d ng có trách nhi m qu n lý, b o qu n ho c s d ng theo tho thu n v i khách hàng phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 9. B o m an toàn v n: B o m an toàn v n là nghĩa v c a T ch c tín d ng b o v l i ích c a Nhà nư c, các c ông, các ơn v ã u tư v n vào T ch c tín d ng và l i ích c a ngư i g i ti n, t o i u ki n cho T ch c tín d ng n nh và phát tri n kinh doanh có hi u qu , tăng thu nh p cho ngư i lao ng và làm nghĩa v v i Ngân sách Nhà nư c. Các T ch c tín d ng th c hi n các bi n pháp b o m an toàn v n theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 166/1999/N -CP c a Chính ph . Vi c trích l p các kho n d phòng trong chi phí, T ch c tín d ng th c hi n theo quy nh c th sau: 9.1. i v i d phòng r i ro trong ho t ng ngân hàng, T ch c tín d ng th c hi n vi c trích l p và s d ng theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 9.2. i v i d phòng gi m giá ch ng khoán và d phòng gi m giá hàng t n kho: - i tư ng l p d phòng: Là các ch ng khoán, hàng t n kho bao g m v t tư, n ch , vàng b c á quý là trang s c m ngh t n kho do T ch c tín d ng ang n m gi (n u có). - Nguyên t c l p d phòng: Vi c trích l p các kho n d phòng gi m giá giá ch ng khoán, gi m giá hàng t n kho ư c th c hi n khi giá c trên th trư ng th p hơn giá tr ang h ch toán t i s sách k toán.
 4. - i u ki n l p d phòng: Vi c trích l p d phòng gi m giá ch ng khoán và gi m giá hàng t n kho không làm k t qu kinh doanh c a T ch c tín d ng b l (sau khi ã hoàn nh p d phòng trích năm trư c). - Phương pháp trích l p d phòng: T ch c tín d ng căn c vào tình hình gi m giá s lư ng hàng t n kho th c t và giá ch ng khoán trên th trư ng xác nh m c d phòng theo công th c sau: M cd = Lư ng hàng t n kho x Giá hàng t n - Gián bán th c phòng ch ng ho c ch ng khoán kho, ch ng t trên th khoán, hàng b gi m giá t i th i khoán h ch toán trư ng th i t n kho i m 31/12 trên s k toán i m 31/12 - Giá th c t trên th trư ng th i i m 31/12 ư c hi u là: + i v i hàng t n kho: Là giá do T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng quy nh d a trên giá bán th c t c a v t tư, hàng hoá cùng lo i trên th trư ng ho c d a trên m c giá do Nhà nư c quy nh ( i v i các v t tư hàng hoá Nhà nư c quy nh giá). + i v i ch ng khoán: Là giá bán niêm y t trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán i v i các lo i ch ng khoán giao d ch trên th trư ng ch ng khoán. i v i ch ng khoán không niêm y t, T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng quy nh d a trên giá bán th c t c a ch ng khoán cùng lo i trên th trư ng. - Vi c l p d phòng ph i ti n hành riêng cho t ng lo i hàng t n kho, ch ng khoán b gi m giá và ư c t ng h p vào b ng kê chi ti t d phòng gi m giá ch ng khoán và d phòng gi m giá hàng t n kho làm căn c h ch toán vào chi phí ho t ng c a T ch c tín d ng. - Th i i m trích l p d phòng: Vi c trích l p kho n d phòng cho t ng lo i hàng t n kho và ch ng khoán b gi m giá ư c th c hi n vào th i i m khoá s k toán (31/12 năm dương l ch) l p báo cáo tài chính năm. - X lý các kho n d phòng: M c ích c a vi c l p các kho n d phòng là bù p các kho n t n th t do gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán u tư. Các kho n t n th t v gi m giá hàng t n kho và gi m giá ch ng khoán ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh, do v y T ch c tín d ng ph i hoàn nh p t t c các kho n d phòng nói trên vào thu nh p, c th : Cu i m i năm, trư c khi khoá s k toán l p báo cáo quy t toán tài chính T ch c tín d ng hoàn nh p toàn b kho n d phòng ã trích l p cu i năm trư c vào thu nh p trong năm xác nh k t qu kinh doanh, ng th i ti n hành trích l p d phòng m i cho năm sau theo các quy nh hi n hành. II. QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ 1. Qu n lý doanh thu: 1.1. Doanh thu c a T ch c tín d ng bao g m các kho n thu quy nh t i i u 16 Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph , bao g m:
 5. a. Thu t ho t ng nghi p v : Thu lãi cho vay, ti n g i, nghi p v cho thuê tài chính, d ch v thanh toán, d ch v ngân qu , nghi p v chi t kh u, b o lãnh và các d ch v khác liên quan n ho t ng nghi p v ngân hàng. b. Thu t ho t ng khác: Thu lãi góp v n, mua c ph n; tham gia th trư ng ti n t ; kinh doanh vàng b c, ngo i t ; nghi p v u thác i lý; d ch v b o hi m, d ch v tư v n; nghi p v mua bán n gi a các T ch c tín d ng; cho thuê tài s n và thu d ch v khác. c. Thu hoàn nh p các kho n d phòng ã trích trong chi phí; thu các kho n v n ã ư c x lý b ng d phòng r i ro; thu t như ng bán, thanh lý tài s n c nh; thu v chênh l ch t giá theo quy nh c a pháp lu t. d. Thu khác. 1.2. Nguyên t c xác nh doanh thu: a. Doanh thu t ho t ng cho vay, thu lãi ti n g i, thu nghi p v cho thuê tài chính và s lãi ph i thu trong kỳ ư c xác nh theo nguyên t c sau: - T ch c tín d ng h ch toán s lãi ph i thu i v i các kho n n trong h n vào thu nh p. i v i s lãi ph i thu c a các kho n n quá h n không ph i h ch toán thu nh p, T ch c tín d ng theo dõi ngo i b ng ôn c thu, khi thu ư c thì h ch toán vào thu nghi p v . - S lãi ph i thu c a các kho n cho vay trong h n ã h ch toán thu nh p nhưng khách hàng không thanh toán ư c úng h n, sau 90 ngày khách hàng chưa thanh toán ho c chưa n 90 ngày nhưng kho n vay chuy n sang n quá h n T ch c tín d ng ư c h ch toán gi m thu và theo dõi ngo i b ng ôn c thu, khi thu ư c thì h ch toán vào thu nghi p v . b. i v i các kho n thu t các ho t ng góp v n liên doanh, liên k t, mua c ph n doanh thu phát sinh là s thu ư c trong năm. c. i v i doanh thu t ho t ng còn l i: Doanh thu là toàn b s ti n bán hàng hoá, d ch v sau khi ã tr (-) các kho n gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i (n u có ch ng t h p l ) ư c khách hàng ch p nh n thanh toán, không phân bi t ã thu hay chưa thu ư c ti n. 1.3. T ch c tín d ng ư c quy n mi n, gi m lãi cho khách hàng theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. T ch c tín d ng ph i xây d ng quy ch mi n, gi m lãi và công b công khai cho khách hàng. Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng ch u trách nhi m v các kho n mi n, gi m lãi c a T ch c tín d ng. 1.4. Các kho n thu c a T ch c tín d ng phát sinh trong kỳ ph i có hoá ơn ho c ch ng t h p l và ph i ư c h ch toán y vào doanh thu. 2. Qu n lý chi phí: Chi phí c a T ch c tín d ng là s ph i chi phát sinh trong kỳ cho ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s
 6. 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph , m t s kho n chi phí T ch c tín d ng th c hi n theo hư ng d n dư i ây: 2.1. Chi phí ho t ng kinh doanh: a. Chi phí ph i tr lãi ti n g i, lãi ti n vay. b. Chi phí kh u hao tài s n c nh cho ho t ng kinh doanh theo quy ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh hi n hành. c. Chi phí ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương theo quy nh t i Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph . d. Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn ư c tính trên cơ s qu ti n lương c a T ch c tín d ng và theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. . Chi phí d ch v mua ngoài: - Là các kho n chi phí s a ch a tài s n c nh thuê ngoài, v n chuy n, i n, nư c, i n tho i, v t li u, gi y t in, văn phòng phNm, công c lao ng, phòng cháy ch a cháy, tư v n, ki m toán, ti n mua b o hi m tài s n, chi hoa h ng, i lý môi gi i, u thác và các d ch v khác. - Các kho n chi trên ph i có y hoá ơn ho c ch ng t h p l theo quy nh c a B Tài chính. - Chi phí s a ch a tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán tr c ti p ho c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong năm. i v i nh ng tài s nc nh c thù mà chi phí s a ch a tài s n c nh phát sinh không u gi a các kỳ, các năm n u T ch c tín d ng mu n trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh vào chi phí kinh doanh ph i l p k ho ch trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh báo cáo v i B Tài chính xem xét, quy t nh. Sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B Tài chính, T ch c tín d ng ph i thông báo cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý bi t. T ch c tín d ng ph i quy t toán chi phí s a ch a th c t phát sinh v i chi phí s a ch a ã trích trư c, n u chi phí s a ch a th c t l n hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán th ng ho c phân b d n vào chi phí trong kỳ, n u chi phí s a ch a th c t nh hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán vào thu nh p trong kỳ. - Chi phí ti n thuê tài s n ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh theo s ti n ph i tr trong năm căn c vào h p ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí kinh doanh theo s năm s d ng tài s n. - Các kho n chi phí hoa h ng i lý, u thác ph i th hi n trong các h p ng i lý, u thác và ch ư c h ch toán chi theo s ph i chi, có ch ng t h p pháp. - Chi phí hoa h ng môi gi i:
 7. + Vi c chi hoa h ng môi gi i c a T ch c tín d ng ph i g n v i hi u qu kinh t do vi c môi gi i mang l i. T ch c tín d ng căn c văn b n hư ng d n chi phí hoa h ng môi gi i c a B Tài chính, i u ki n và c i m c th c a mình xây d ng quy ch chi hoa h ng môi gi i áp d ng th ng nh t và công khai trong T ch c tín d ng. H i ng qu n tr T ch c tín d ng phê duy t quy ch nói trên áp d ng trong ơn v mình. + Căn c vào quy ch ư c duy t, tuỳ theo t ng nghi p v môi gi i phát sinh trong ho t ng mà T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng quy t nh chi hoa h ng cho t ng ho t ng môi gi i. + i tư ng ư c hư ng ti n chi hoa h ng môi gi i là các t ch c, cá nhân (trong và ngoài nư c) có làm môi gi i, d ch v cho T ch c tín d ng. + Hoa h ng môi gi i không ư c áp d ng cho các i tư ng là i lý c a T ch c tín d ng, các khách hàng ư c ch nh, các ch c danh qu n lý, nhân viên c a T ch c tín d ng. + Vi c chi hoa h ng môi gi i ph i căn c vào h p ng ho c gi y xác nh n gi a T ch c tín d ng và bên nh n hoa h ng, trong ó ph i có các n i dung cơ b n: tên c a bên nh n hoa h ng; n i dung chi; m c chi; phương th c thanh toán; th i gian th c hi n và k t thúc; trách nhi m c a các bên. + i v i kho n chi môi gi i cho thuê l i tài s n (bao g m c tài s n xi t n , gán n ): m c chi môi gi i cho thuê l i tài s n c a T ch c tín d ng t i a không quá 3% t ng s ti n thu ư c t cho thuê tài s n do môi gi i mang l i trong năm. + i v i kho n chi môi gi i bán tài s n ch ch p, c m c : M c chi hoa h ng môi gi i bán tài s n th ch p, c m c c a T ch c tín d ng không vư t quá 1% giá tr th c t thu ư c t ti n bán tài s n qua môi gi i, m c chi môi gi i bán m t tài s n không vư t quá 20 tri u ng. e. Chi phí n p thu , phí, ti n thuê t ph i n p có liên quan n ho t ng kinh doanh (tr thu thu nh p doanh nghi p) bao g m: thu môn bài, thu s d ng t ho c ti n thuê t, thu tài nguyên, l phí c u phà, l phí sân bay, các lo i thu và l phí khác. g. Chi phí khác - Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác ph i có hoá ơn ho c ch ng t theo quy nh c a B Tài chính, g n v i k t qu kinh doanh. M c chi không vư t quá 7% t ng chi phí trong 2 năm u i v i T ch c tín d ng m i thành l p, sau ó không quá 5% t ng chi phí. - Chi b o h lao ng i v i nh ng i tư ng c n trang b b o h lao ng trong khi làm vi c và chi trang ph c giao d ch cho cán b nhân viên làm vi c trong T ch c tín d ng theo ch quy nh.
 8. - Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng th c hi n theo Ngh nh s 198/CP ngày 31/12/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u trong B lu t Lao ng v h p ng lao ng và các văn b n hi n hành khác c a Nhà nư c. - Chi phí cho lao ng n theo ch quy nh. - Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng do T ch c tín d ng quy nh phù h p v i hi u qu kinh doanh, nhưng m c chi hàng tháng trong năm cho m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c. - óng phí hi p h i ngành ngh trong nư c mà T ch c tín d ng tham gia theo m c phí do Hi p h i quy nh ã ư c B Tài chính ch p thu n. i v i vi c tham gia Hi p h i ngành ngh ngoài nư c, T ch c tín d ng ư c h ch toán vào chi phí kho n phí do Hi p h i ngành ngh nư c ngoài quy nh. - Chi trích l p d phòng trong ho t ng c a T ch c tín d ng theo quy nh t i i m 9 m c I chương II c a Thông tư này. - Chi phí tham gia t ch c B o hi m ti n g i theo quy nh c a pháp lu t. - T ch c tín d ng ư c chi thư ng sáng ki n c i ti n, thư ng ti t ki m v t tư theo hi u qu th c t em l i t các sáng ki n c i ti n, ti t ki m v t tư. H i ng qu n tr T ch c tín d ng ph i xây d ng và công b công khai các quy ch thư ng trong T ch c tín d ng. - T ch c tín d ng ư c h ch toán các kho n chi nghiên c u khoa h c, chi nghiên c u i m i công ngh nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a T ch c tín d ng. tài nghiên c u và d toán chi phí nghiên c u c a t ng tài ph i ư c H i ng qu n tr phê duy t và t ch u trách nhi m v hi u qu tài ó. - Kho n chi cho các trư ng l p, ào t o b i dư ng nâng cao tay ngh , năng l c qu n lý ch ư c h ch toán vào chi phí kho n chi cho các i tư ng là cán b , nhân viên trong T ch c tín d ng. T ch c tín d ng ư c h ch toán vào chi phí ph n chênh l ch sau khi tr các kho n h tr c a Ngân sách Nhà nư c (n u có). M c chi t i a không vư t quá 1,3 l n nh m c chi s nghi p cho các i tư ng trên do Nhà nư c quy nh. - Kho n chi h tr giáo d c cho các t ch c giáo d c thành l p theo quy nh c a Nhà nư c (n u có) như: qu khuy n h c, trư ng h c sinh tàn t t, h c sinh không nơi nương t a, T ng giám c (Giám c) T ch c tín d ng căn c vào ch quy nh và kh năng tài chính, quy t nh và t ch u trách nhi m v m c chi h tr nói trên. - Chi b o v cơ quan. - Chi v nghi p v kho qu . - Chi cho công tác b o v môi trư ng. N u s chi trong năm l n và có tác d ng trong nhi u năm thì ư c phân b cho các năm sau. - Chi ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t .
 9. 2.2. Chi phí ho t ng khác a. Chi cho ho t ng kinh doanh ngo i t , vàng b c. b. Chi cho ho t ng mua bán c phi u, trái phi u, tín phi u. c. Chi cho ho t ng cho thuê tài s n. d. Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c nh (bao g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh khi thanh lý và như ng bán). . Chi phí ho t ng liên doanh, h p doanh, góp v n, mua c ph n. e. Chi cho nghi p v mua bán n gi a các T ch c tín d ng. g. Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ã xoá, chi phí thu h i n quá h n khó òi. - T ch c tín d ng ư c chi cho các T ch c có tư cách pháp nhân ã có óng góp trong vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi cho T ch c tín d ng trên cơ s công s c óng góp và hi u qu em l i c a các t ch c này. - T ch c tín d ng xây d ng quy ch chi cho vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi trình H i ng qu n tr phê duy t và công b công khai các quy ch này. T ng giám d c (Giám c) T ch c tín d ng ch u trách nhi m v các kho n chi này. - M c chi cho các t ch c có tư cách pháp nhân có óng góp trong vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi trong năm c a T ch c tín d ng không ư c vư t quá 2% s n thu h i. M c chi thu h i n t i a i v i m t món n không vư t quá 50 tri u ng. h. Kho n t n th t tài s n còn l i sau khi ã bù p các ngu n theo quy nh t i i m 6 m c I chương II Thông tư này. i. Chi phí cho T ch c ng, oàn th t i T ch c tín d ng ư c l y t ngu n kinh phí c a t ch c này, n u ngu n kinh phí c a t ch c trên không thì ph n chênh l ch thi u dư c h ch toán vào chi phí c a T ch c tín d ng. k. Các kho n chi h p lý, h p l khác. Riêng i v i các chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ư c phép h ch toán vào chi phí kho n chi qu n lý kinh doanh c a tr s chính phân b cho chi nhánh Vi t Nam theo t l gi a doanh thu c a chi nhánh Vi t Nam và doanh thu tr s chính theo quy nh c a pháp lu t. 2.3. T ch c tín d ng không ư c tính vào chi phí các kho n sau ây: - Các kho n ti n ph t vi ph m pháp lu t như: lu t giao thông, lu t thu , lu t môi trư ng, lu t lao ng, v ph m ch báo cáo th ng kê, tài chính k toán và các lu t khác. N u do t p th ho c cá nhân vi ph m pháp lu t, thì i tư ng vi ph m ph i n p
 10. ph t. Ngoài kho n ti n n bù nói trên, ph n n p ph t còn l i l y t l i nhu n sau thu . - Các kho n u tư xây d ng cơ b n, chi mua s m tài s n c nh h u hình và vô hình, chi ng h cho các t ch c, cá nhân. - Chi phí i công tác nư c ngoài vư t nh m c Nhà nư c áp d ng cho cán b công ch c Nhà nư c và cán b doanh nghi p Nhà nư c khi i công tác nư c ngoài. - Các kho n thu c ngu n kinh phí khác ài th như kho n chi s nghi p ã ư c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan c p trên ho c các t ch c khác tài tr ; chi tr lãi vay v n u tư xây d ng cơ b n trong th i kỳ công trình chưa hoàn thành, s lãi này ư c h ch toán vào chi phí u tư xây d ng cơ b n. - Các kho n chi phí không h p lý. 3. T ch c tín d ng có các ho t ng kinh t phát sinh b ng ngo i t thì ph i quy i ra ng Vi t Nam theo hư ng d n c a B Tài chính. III. PHÂN PH I L I NHU N THÔNG QUA CÁC QU Vi c phân ph i l i nhu n, trích l p các qu và m c ích s d ng các qu c a T ch c tín d ng th c hi n theo quy nh t i các i u 21, 22, 23, 24 c a Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph . IV. CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH: 1. T ch c tín d ng th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t, ghi chép y ch ng t ban u, c p nh t s sách k toán và ph n ánh y , k p th i, trung th c, chính xác, khách quan các ho t ng kinh t , tài chính. 2. Năm tài chính c a T ch c tín d ng b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 3. T ch c tín d ng th c hi n quy t toán tài chính và ch p hành y các quy nh v báo cáo tài chính, l p và g i cho cơ quan tài chính Nhà nư c, cơ quan th ng kê, cơ quan thu và Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và quy nh t i Thông tư này. 3.1. N i dung báo cáo tài chính. a. Báo cáo k ho ch tài chính. Các T ch c tín d ng l p k ho ch tài chính hàng năm g m: - K ho ch ngu n v n và s d ng v n. - K ho ch thu nh p, chi phí k t qu kinh doanh và ch tiêu N p ngân sách Nhà nư c. - K ho ch lao ng, ti n lương.
 11. b. Báo cáo tài chính: Các T ch c tín d ng có trách nhi m l p và g i y các báo cáo tài chính sau: - B ng cân i tài kho n c p III c a T ch c tín d ng bao g m c tài kho n ngo i b ng. - B ng t ng k t tài s n (b ng cân i tài chính) c a T ch c tín d ng. - Thuy t minh báo cáo tài chính bao g m m t s n i dung (theo m u bi u ính kèm): + Tình hình tăng gi m tài s n c nh. + K t qu kinh doanh, tình hình th c hi n thu n p ngân sách Nhà nư c. + Th c hi n lao ng ti n lương c a T ch c tín d ng. + Tình hình tăng, gi m bi n ng ngu n v n, s d ng v n. + Tình hình n quá h n, n khó òi có kh năng thu h i, n không thu h i ư c, tình hình tài s n th ch p ang t n ng. - Báo cáo k t qu ki m toán tài chính c l p. 3.2. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) T ch c tín d ng ch u trách nhi m v tính chính xác, tính trung th c c a các báo cáo này. 3.3. Th i h n g i báo cáo. a. Th i h n g i k ho ch tài chính: Các k ho ch tài chính do T ch c tín d ng xây d ng ph i ư c H i ng qu n tr T ch c tín d ng xem xét phê duy t ng th i g i cho cơ quan tài chính trư c ngày 15 tháng 11 năm trư c năm k ho ch. Ngoài ra các T ch c tín d ng Nhà nư c xây d ng k ho ch ơn giá ti n lương, k ho ch thu nh p n p Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và quy nh khác c a pháp lu t. b. Th i h n g i báo cáo tài chính, báo cáo k t qu ki m toán: - Báo cáo quý ư c g i ch m nh t sau 45 ngày k t ngày k t thúc quý. - Báo cáo năm ư c g i ch m nh t sau 60 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. - K t qu ki m toán báo cáo tài chính c a T ch c tín d ng do t ch c ki m toán c l p th c hi n ư c g i cho cơ quan tài chính Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c ch m nh t sau 15 ngày k t khi có k t qu ki m toán. 3.4. Nơi nh n báo cáo. Các T ch c tín d ng g i k ho ch tài chính, báo cáo tài chính n B tài chính, cơ quan tr c ti p qu n lý T ch c tín d ng, cơ quan th ng kê và Ngân hàng Nhà nư c.
 12. 4. Công khai tài chính i v i các T ch c tín d ng. Các T ch c tín d ng th c hi n ch công khai tài chính theo các quy nh dư i ây: 4.1. Hình th c công khai. a. Công khai v i Nhà nư c: Hàng quý, năm T ch c tín d ng ph i l p và g i báo cáo tài chính cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo quy nh t i i m 3 m c IV chương II nêu trên. H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) T ch c tín d ng có trách nhi m gi i trình các v n tài chính liên quan theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c khi th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph . b. Công khai v i t ch c ng, oàn th và ngư i lao ng trong n i b T ch c tín d ng. - Sau khi k t thúc năm tài chính H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c) T ch c tín d ng có nghĩa v công khai tình hình tài chính c a ơn v mình. N i dung công khai bao g m: + Tình hình ngu n v n: V n Nhà nư c, v n c a các c ông, các qu , v n huy ng, các kho n n ph i tr ... + Tình hình s d ng v n: Tài s n c nh, dư n cho vay... + Tình hình thu nh p, chi phí: Các kho n doanh thu, chi phí ho t ng kinh doanh, k t qu kinh doanh, tình hình thu n p Ngân sách Nhà nư c, n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn. + Tình hình lao ng và thu nh p c a cán b , nhân viên trong T ch c tín d ng, vi c áp d ng các bi n pháp v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng trong T ch c tín d ng. - H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) ph i h p v i t ch c công oàn l a ch n hình th c công khai phù h p v i t ng i tư ng ti p nh n thông tin, vi c công khai tài chính có th ư c th c hi n t i i h i công nhân viên ch c, thông báo trong các cu c h p c a T ch c tín d ng, t i các cu c h p c a t ch c công oàn và t ch c chính tr xã h i trong T ch c tín d ng ho c thông báo b ng văn b n n cán b , công nhân viên trong T ch c tín d ng. c. Công khai ra ngoài T ch c tín d ng các nhà u tư, các khách hàng có căn c quy t nh các quan h kinh t , giao d ch v i T ch c tín d ng. - Nh ng n i dung c n công b công khai là v n i u l th c có t i th i i m công khai, các kho n n ph i tr , cơ c u ngu n v n và s d ng v n, k t qu kinh doanh c a T ch c tín d ng. Ngoài ra T ch c tín d ng có trách nhi m tr l i các yêu c u khác tuỳ theo m i quan h v i các ch n và các nhà u tư, khách hàng. 4.2. Th i i m công khai tài chính: Sau 120 ngày k t ngày k t thúc năm T ch c tín d ng ph i công khai tình hình tài chính năm c a mình cho các i tư ng nêu trên.
 13. 5. Công tác ki m toán: T ch c tín d ng ph i t ch c ki m toán n i b các báo cáo tài chính c a mình phù h p v i quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng. Ch m nh t 30 ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, T ch c tín d ng ph i l a ch n m t t ch c ki m toán c l p ho t ng h p pháp t i Vi t Nam th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài chính. V. KI M TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ X LÝ VI PH M IV I CÁC T CH C TÍN D NG: 1. Các T ch c tín d ng t ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo tài chính c a mình. Cơ quan tài chính có trách nhi m ki m tra vi c ch p hành ch tài chính c a các T ch c tín d ng. Vi c ki m tra tài chính ư c ti n hành theo các hình th c: - Ki m tra tài chính nh kỳ ho c t xu t. - Ki m tra theo t ng chuyên theo yêu c u c a công tác qu n lý tài chính. 2. X lý vi ph m: - T ch c tín d ng có vi ph m ch tài chính c a Nhà nư c s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. - Trong trư ng h p T ch c tín d ng không th c hi n ho c th c hi n không y các quy nh v ch báo cáo tài chính nêu t i i m 3 m c IV chương II Thông tư này s b x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v x ph t hành chính trong lĩnh v c k toán. Chương 3 T CH C TH C HI N - Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, m i quy nh trư c ây v qu n lý tài chính i v i các T ch c tín d ng trái v i Thông tư này u bãi b . - Căn c vào hư ng d n ch tài chính i v i các T ch c tín d ng t i Thông tư này, các văn b n quy nh v ch tài chính c a Nhà nư c, các T ch c tín d ng xây d ng quy ch tài chính c a mình trình H i ng qu n tr phê duy t làm căn c th c hi n. Các T ch c tín d ng Nhà nư c (Ngân hàng thương m i qu c doanh) hư ng d n, xây d ng quy ch tài chính trong h th ng, báo cáo B Tài chính ch p thu n trư c khi th c hi n. - Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, xem xét, gi i quy t.
 14. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý..............năm................. (Ban hành kèm theo Thông tư s .............. ngày............. c a B Tài chính) I. C I M HO T NG C A T CH C TÍN D NG 1. Gi y phép thành l p và ho t ng, th i h n có giá tr . 2. Hình th c s h u v n. 3. Thành ph n H i d ng qu n tr (Tên, ch c danh t ng ngư i). 4. Thành ph n Ban giám c (Tên, ch c danh t ng ngư i). 5. Tr s chính...; s chi nhánh:...; s công ty con:... 6. T ng s cán b , công nhân viên. II. M T S TÌNH HÌNH HO T NG C A T CH C TÍN D NG ( ơn v : Tri u ng) 1. Tình hình tăng gi m tài s n c nh Ch tiêu t Nhà c a, Máy móc Phương Khác T ng v t ki n thi t b ti n v n c ng trúc t i 1. Nguyên giá TSC - S dư u kỳ - S tăng trong kỳ Trong ó: Mua s m m i Xây d ng m i - S gi m trong kỳ
 15. Trong ó: Thanh lý Như ng bán - S cu i kỳ 2. Giá tr hao mòn - Dư u kỳ - Tăng trong kỳ - Gi m trong kỳ - S cu i kỳ 3. Giá tr còn l i -S u kỳ - S cu i kỳ 2. Báo cáo thu nh p, chi phí c a T ch c tín d ng Ch tiêu S dư S phát sinh trong kỳ S dư u kỳ cu i kỳ PS n PS có 1 2 3 4 5 A. Thu nh p I. Thu v ho t ng tín d ng 1. Thu lãi cho vay 2. Thu t nghi p v b o lãnh 3. Thu khác v ho t ng tín d ng II. Thu d ch v thanh toán và ngân qu 1. Thu lãi ti n g i 2. Thu t d ch v thanh toán 3. Thu t d ch v ngân qu III. Thu t các ho t ng khác 1. Thu lãi góp v n mua c ph n
 16. 2. Thu t tham gia th trư ng ti n t 3. Thu t kinh doanh ngo i h i 4. Thu t nghi p v u thác i lý 5. Thu t các d ch v khác 6. Các kho n thu khác B. Chi phí I. Chi v huy ng v n 1. Chi tr lãi ti n g i 2. Chi tr lãi ti n vay 3. Chi tr lãi phát hành gi y t có giá 4. Chi phí khác II. Chi d ch v thanh toán và ngân qu 1. Chi v d ch v thanh toán 2. Cư c phí bưu i n m ng vi n thông 3. Chi v ngân qu 4. Các kho n chi d ch v khác III. Chi ho t ng khác 1. Chi v tham gia th trư ng ti n t 2. Chi v kinh doanh ngo i h i IV. Chi v tài s n 1. Kh u hao TSC 2. B o dư ng s a ch a tài s n 3. Công c lao ng 4. Chi b o hi m tài s n 5. Chi thuê tài s n V. Chi cho nhân viên 1. Chi lương và ph c p lương 2. Chi khác VI. Chi n p thu và các kho n l phí
 17. 1. Chi n p thu 2. Chi n p l phí VII. Chi ho t ng qu n lý, công v 1. Chi v t li u gi y t in 2. Chi công tác phí 3. Chi ào t o hu n luy n nghi p v 4. Chi NCKH, sáng ki n 5. Chi bưu phí và i n tho i 6. Chi hoa h ng môi gi i cho thuê l i tài s n, bán tài s n th ch p, thu h i n 7. Chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch i ngo i, chi phí h i ngh và chi phí khác VIII. Chi phí d phòng và BHTG 1. Chi d phòng 2. Chi b o hi m ti n g i IX. Chi phí khác 3. Tình hình thu nh p c a cán b công nhân viên Ch tiêu K ho ch Th c hi n T l (%) th c hi n so v i k ho ch I. T ng s cán b , CNV II. Thu nh p c a cán b 1. T ng qu lương 2. Ti n thư ng 3. T ng thu nh p (1+2) 4. Ti n lương bình quân 5. Thu nh p bình quân Các t ch c tín d ng l p m u bi u báo cáo tình hình thu nh p c a cán b , công nhân viên theo năm. 4. Tình hình th c hi n nghĩa v v i Ngân sách Nhà nư c
 18. Ch tiêu Mã S còn S phát sinh Lu k t u S còn s ph i n p trong kỳ năm ph i u kỳ n p cu i kỳ S ph i S S S ã n p ã ph i n p n p n p I. Thu 1. Thu VAT 2. Thu tiêu th c bi t 3. Thu xu t nh p khNu 4. Thu thu nh p 5. Thu s d ng v n NSNN 6. Thu tài nguyên 7. Thu nhà t 8. Ti n thuê t 9. Các lo i thu khác II. Các kho n ph i n p khác 1. Các kho n ph thu 2. Các kho n phí, l phí 3. Các kho n ph i n p khác Các T ch c tín d ng th c hi n m u bi u này theo các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính và cơ quan Thu . 5. Tình hình n quá h n c a T ch c tín d ng Ch tiêu S u S phát sinh S cu i kỳ trong kỳ kỳ Tăng Gi m I. T ng dư n II. Các kho n n cho vay quá h n
 19. 1. N quá h n dư i 180 ngày 2. N quá h n t 181 ngày n 360 ngày 3. N khó òi III. S n quá h n có tài s n mb o IV. T l n quá h n trên t ng dư n (l y 2 ch s sau d u phNy) 6. Tình hình tăng, gi m ngu n v n và s d ng v n Ch tiêu S u S phát sinh S cu i kỳ trong kỳ kỳ Tăng Gi m 1 2 3 4 5 Ph n A. Ngu n v n I. V n huy ng 1. Ti n g i 1.1. B ng ng Vi t Nam a. C a các T ch c kinh t + Ti n g i không kỳ h n + Ti n g i có kỳ h n < 12 tháng + Ti n g i có kỳ h n >=12 tháng b. Ti n g i ti t ki m + Ti n g i không kỳ h n + Ti n g i có kỳ h n < 12 tháng + Ti n g i có kỳ h n >=12 tháng c. Ti n g i khác 1.2. B ng ngo i t a. C a các T ch c kinh t + Ti n g i không kỳ h n + Ti n g i có kỳ h n < 12 tháng + Ti n g i có kỳ h n >=12 tháng b. Ti n g i ti t ki m
 20. + Ti n g i không kỳ h n + Ti n g i có kỳ h n < 12 tháng + Ti n g i có kỳ h n >=12 tháng c. Ti n g i khác 2. Ti n vay 2.1. Vay NHNN 2.2. Vay các TCTD khác trong nư c 2.3. Vay TCTD nư c ngoài 2.4. Nh n v n cho vay ng tài tr 3. Phát hành kỳ phi u, trái phi u 3.1. Ng n h n (dư i 12 tháng) 3.2. Trung dài h n (trên 12 tháng) II. Ngu n v n u thác u tư 1. B ng ng Vi t Nam 2. B ng ngo i t III. V n và các qu 1. V n c a TCTD 1.1. V n i u l 1.2. V n TXDCB 1.3. V n khác 2. Các qu c a TCTD 2.1. Qu d tr b sung V L 2.2. Qu u tư phát tri n 2.3. Qu d phòng tài chính 2.4. Qu khác Ph n B. S d ng v n I. Ti n và gi y t có giá 1. Ti n m t và NPTT 2. Ti n m t ngo i t , ch ng t có giá tr ngo i t
Đồng bộ tài khoản