Thông tư 92/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
71
lượt xem
3
download

Thông tư 92/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 92/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 92/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  92/2000/TT­B T C   g µ y  14 th¸ng 9 n¨ m  2000  í ng  c n h d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  166/1999/N§­C P   hi n g µ y 19/11/1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  c h Õ  ® é  t µi h Ý n h    c ® è i  íi v  c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh  i  íic¸c Tæ   v ch ®é t   ®è v     chøc  Ýn  ông, Bé   µi chÝnh  íng  td   T  h dÉn  ô  Ó  ét  è  éi dung  Ò   Õ     µichÝnh  i  íic¸c Tæ   c th m s n   v ch ®é t   ®è v     chøc  Ýn  t dông    nh sau: C h ¬ n g  I:  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. §èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µc¸c Tæ   tn l     chøc  Ýn  ông  îcthµnh  Ëp, td ®  l  tæ  chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo quy  nh  ña  Ët c¸cTæ     ®Þ c Lu     chøc  Ýn  ông. td C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  µ Ng ©n   µng  Ýnh  td l  h ch s¸ch,Quü   Ýn  ông  ©n    td nh d©n  ùc hiÖn  th   theo Th«ng   íng dÉn    th   riªngcña  é  µichÝnh   BT  2.Ho¹t®éng  µichÝnh  ña        t  c Tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo quy  nh     ®Þ cña LuËt c¸c Tæ  chøc tÝn dông, NghÞ  ®Þnh  sè  166/1999/N§­  ngµy  CP 19/11/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  i  íic¸c Tæ   c Ch ph v ch ®é t   ®è v     chøc  Ýn  t dông,néidung  íng dÉn  ô  Ó  ¹ Th«ng   µy  µ         h  c th t i  tn v c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p   luËtvÒ     qu¶n  ýtµichÝnh  l    kh¸ccã  ªnquan.   li   3. Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  tÝn  ông  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët,tr c c¬    tr   lu   í   quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  viÖc  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh  ña    th   ch ®é t   c Tæ chøc  Ýn  ông. td C h ¬ n g  II: h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N I. u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   è n, t µi  Q v  s¶n 1.Vèn  iÒu  Ö  µsè  èn      ® l l   v ghitrong®iÒu  Ö  ña      l c Tæ chøc  Ýn  ông. td 2.  èn  iÒu  Ö  ùc  ã  ña    V ® l th c c Tæ chøc  Ýn  ông  td quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 6 NghÞ   nh  è  ®Þ s 166/1999/N§­   îchiÓu  µsè  èn  iÒu  Ö  CP ®   l  v ® l ph¶n        ¸nh trªnsæ kÕ     ña    to¸nc Tæ chøc  Ýn  ông. td 3.  èn  ù  ã  ña    V t c c Tæ chøc  Ýn  ông  td theo quy  nh   ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 4. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸ch nhiÖ m     theo  âi toµn  é  µis¶n  µ  èn  d  b t  vv hiÖn  ã,thùc hiÖn  ¹ch to¸ntheo  ng  Õ     Õ   c    h   ®ó ch ®é k to¸n,thèng    Ön  µnh;   kª hi h   ph¶n  ¸nh  y   ,  Ýnh    Þp  êit×nh  ×nh  ö  ông, biÕn  ng  ña  ®Ç ®ñ ch x¸c,k th   h sd   ®é c vèn  µ  µis¶n  v t  trong qu¸ tr×nh kinh doanh,quy  nh  â tr¸chnhiÖ m   ña  õng           ®Þ r    ct bé  Ën,c¸nh©n  i víi õng tr ng  îp lµm    áng,m Êt    µis¶n. ph     ®è     t  ê h   hh   m¸t t  
 2. 2 5. Tæ     chøc  Ýn  ông  îcsö  ông  èn  ¹t®éng    ôc  ô  ¹t®éng  td ® d v ho   ®Ó ph v ho   kinh doanh    theo quy  nh  ña  Ët c¸c Tæ   ®Þ c Lu     chøc  Ýn  ông  td theo nguyªn t¾c    ®¶m   b¶o  toµn  µ    iÓn vèn. Tæ   an  v ph¸ttr     chøc  Ýn  ông  îc mua,  u    µo  td ®  ®Ç t v tµis¶n  è  nh  ña  ×nh    c ®Þ cm theo nguyªn t¾c    Þcßn  ¹cña  µi     gi¸tr   l  i t s¶n  è  nh   c ®Þ kh«ng  ît   v   50%   èn  ùcã. qu¸ v t  6. M äi    tæn  Êttµis¶n  ña    th     c Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i® îclËp        biªnb¶n   x¸c ®Þnh møc  ,  ®é nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖ m  µ  ö  ýtheo nguyªn t¾c        v x l      sau: ­ N Õ u   µis¶n    t  tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña  Ëp  Ó  c t th hoÆc     c¸ nh©n  ×  i îng  ©y  tæn  Êt ph¶i båi th ng  th ®è t g ra  th       ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt.Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr hoÆc   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  t dông  Õt  nh  quy ®Þ møc   åi th ng  µ  Þu  b   ê v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña    v quy ®Þ c m × nh. ­Tµis¶n  ∙     ® mua  b¶o  Ó m   × xö  ýtheo hîp ®ång  hi th   l      b¶o  Ó m. hi ­ Sö   ông     d c¸c kho¶n  ù  d phßng  îc trÝch lËp  ®    trong chiphÝ     ï ®¾ p      ®Ó b   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng      ®Þ t i 9  Ich IITh«ng   µy. tn ­ Gi¸trÞtæn  Êtsau    ∙    åivµ  ﮾ p       th   khi® thu h   b   b»ng    ån  c¸cngu trªn, Õu     n thiÕu ® îcb﮾ p        b»ng  ü  ù  qu d phßng  µichÝnh  ña    t  c Tæ chøc  Ýn  ông. td Trêng  îp quü  ù  h  d phßng  µichÝnh  t  kh«ng    ï ®¾ p   × phÇn  Õu  ­ ®ñ b   th   thi ® îch¹ch     µo    Ý     to¸nv chiph trongkú.   7.Cho    thuª, Õ  Êp,cÇ m   è,nhîng b¸n,thanh  ýtµi  th ch   c     l    s¶n: 7.1.Cho    thuª, Õ  Êp,cÇ m   è  µi  th ch   c t  s¶n. ­    Tæ chøc  Ýn  ông  îc quyÒn  td ®  cho  thuª,thÕ  Êp,  Ç m   è  µis¶n    ch c c t  thuéc quyÒn    qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  × nh    ©ng  l  s d cm ®Ó n cao  Öu  Êt sö  ông, hi su   d   t¨ng thu  Ëp  ng    nh nh ph¶itu©n  ñ  ng    ×nh  ù,thñ  ôc theo    th ®ó c¸c tr t  t   quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   ­ Nh÷ng  µis¶n  éc    t  thu c«ng  nghÖ   ªnquan  n   ¹t®éng  li   ®Õ ho   nghiÖp  ô  v cña  h Ö   èng  c¶  th quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 13  NghÞ   nh  è  ®Þ s 166/1999/N§­   CP lµ nh÷ng  µis¶n  éc    t  thu danh  ôc  Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  è. Khi Tæ   m do  h Nh n   b    chøc  Ýn  ông  td cho thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è  ÷ng  µis¶n  µy    ch   c nh t  n ph¶i® îcNg ©n      hµng  µ   íc®ång    Nh n   ý b»ng    v¨n b¶n. ­§èivíi   µis¶n        t  c¸c cho    µichÝnh,Tæ   thuªt     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¹t®éng  ®Þ c Ch ph v ho   cho    µichÝnh  ¹ ViÖtNam. thuªt   t i   7.2.Nh îng b¸n,thanh  ýtµi      l    s¶n. ­    Tæ chøc  Ýn  ông  îc quyÒn   îng  td ®  nh b¸n  ÷ng  µis¶n  nh t  kh«ng  Çn  c dïng,l¹chËu  Ò   Æt   ü  Ët®Ó     åivèn,sö  ông     vm k thu   thu h    d cho  ôc  ch  m ®Ý kinh  doanh  ã  Öu  c hi qu¶  ¬n. h ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  îc thanh  ýnh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  È m   Êt, td ®  l  t  k m ph ch   tµis¶n    áng    hh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ôc  åi,tµis¶n  ¹chËu  ü  Ëtkh«ng  ã  ph h     l  k thu   c nhu  Çu  ö  ông  c sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  µ v kh«ng  Ó  îng b¸n  th nh   nguyªn tr¹ng.   ­ Nh÷ng  µis¶n  éc    t  thu c«ng  nghÖ   ªnquan  n   ¹t®éng  li   ®Õ ho   nghiÖp  ô  v cña c¶ h Ö  thèng quy ®Þnh  t¹ §iÒu 14, §iÒu 15  cña NghÞ  ®Þnh  sè  i 166/1999/N§­   µ nh÷ng  µis¶n  éc  CP l   t  thu danh  ôc   Ng ©n   µng  µ   íc m do  h Nh n   c«ng  è.KhiTæ   b     chøc  Ýn  ông  îng b¸n,thanh  ýnh÷ng  µis¶n  µy  td nh     l  t  n ph¶i® ­   îcNg ©n  µng  µ   íc®ång      h Nh n   ý b»ng    v¨n b¶n.
 3. 3 ­ Khi nhîng     b¸n,thanh  ýtµis¶n, Tæ     l      chøc  Ýn  ông  td ph¶ilËp  éi ®ång    h  ®Ó   ¸nh    ùc  ¹ng vÒ   Æt   ü  Ët,thÈm   nh    Þ tµis¶n  ® gi¸th tr   m k thu   ®Þ gi¸tr     hoÆc   thuª thÈm   nh.  ÷ng  µis¶n  µ     ®Þ Nh t  m ph¸p  Ët quy  nh   lu   ®Þ ph¶i tæ    chøc   b¸n ®Êu       îng b¸n,thanh  ýTæ   gi¸khinh     l  chøc  Ýn  ông  td ph¶itæ    chøc  ®Êu     b¸n  gi¸, th«ng b¸o c«ng  khaitheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.N Õ u   µis¶n  lu   t  thanh  ýdíi l    h×nh  thøc  ì  á, huû  db   ph¶i tæ    chøc  éi  ng  H ®å thanh  ý do  l   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Tæ   ®è   chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh. td quy   ­ Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn  ® îc do  îng    l gi   ti thu    nh b¸n,thanh  ýtµis¶n  l    víi   Þcßn  ¹ cña  µis¶n  îng b¸n,thanh  ývµ    Ý  îng b¸n,thanh  ý   tr   gi¸ l i t  nh     l   chiph nh     l  ® îch¹ch to¸nvµo  Õt       k qu¶  kinh doanh  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông. td 8. §èivíinh÷ng  µis¶n         t  Tæ chøc  Ýn  ông  i  td ® thuª,nhËn  Ç m   è,nhËn    c c  thÕ  Êp, nhËn  ch   b¶o  qu¶n  ÷ hé  ña  gi   c kh¸ch hµng,Tæ       chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸ch  nhiÖ m  qu¶n  ý,b¶o  l  qu¶n hoÆc   ö  ông  sd theo tho¶  Ën  íikh¸ch  µng  ï thu v   h ph   hîp víi    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   9. B¶o  ¶m   toµn  èn: B¶o  ¶m   toµn  èn  µ nghÜa  ô  ña      ® an  v  ® an  v l  v c Tæ chøc  Ýn  ông    td ®Ó b¶o  Ö   î Ých  ña  µ   íc,c¸c cæ   «ng, c¸c ®¬n  Þ  ∙  v l  i c Nh n     ®    v® ®Ç u    èn  µo    tv v Tæ chøc  Ýn  ông  µ  îÝch  ña  êigöitiÒn,t¹o®iÒu  Ön  td v l i c ng        ki cho    Tæ chøc  Ýn  ông    nh  µ    iÓn kinh doanh  ã  Öu  td æn ®Þ v ph¸ttr     c hi qu¶, t¨ng    thu nhËp    cho  êilao®éng  µ  µm  Üa  ô  íi ©n  ng     v l ngh v v   Ng s¸ch Nhµ   íc.   n C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn    Ön  td th   c¸c bi ph¸p b¶o  ¶m   toµn  èn  ® an  v theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 9  ®Þ s 166/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ. CP c Ch ph   ViÖc  Ých  Ëp    tr l c¸c kho¶n  ù  d phßng  trong    Ý,    chi ph Tæ chøc  Ýn  ông  ùc td th   hiÖn theo quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th sau: 9.1.§èi víidù        phßng  ñiro  r   trong  ¹t®éng  ©n  µng, Tæ   ho   ng h   chøc  Ýn  t dông  ùc  Ön  Öc  Ých  Ëp  µ  ö  ông  th hi vi tr l vsd theo quy  nh   ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 9.2.§èi víidù        phßng gi¶m    gi¸chøng kho¸n  µ  ù  v d phßng gi¶m    µng  gi¸h tån kho:   ­ §èit ng lËp  ù     î   d phßng:Lµ      c¸c chøng  kho¸n,hµng  ån kho    t  bao  å m   Ët g v  t  n  ,Ê chØ,  µng  ¹c ®¸  ý  µ®å   v b   qu l   trang søc  ü   Ö   ån kho  Tæ     m ngh t   do  chøc  Ýn  t dông  ang  ¾ m   ÷(nÕu  ã). ® n gi   c ­ Nguyªn  ¾c  Ëp dù    t l   phßng:ViÖc  Ých lËp c¸ckho¶n  ù    tr       d phßng gi¶m    gi¸ gi¸chøng    kho¸n,gi¶m    µng  ån kho  îcthùc hiÖn      trªnthÞ  êng    gi¸h t  ®    khigi¸c¶    tr thÊp  ¬n    Þ®ang  ¹ch to¸nt¹ sæ   h gi¸tr   h       s¸ch kÕ   i   to¸n. ­  Òu  Ön  Ëp  ù   §i ki l d phßng:  Öc  Ých  Ëp  ù   Vi tr l d phßng  gi¶m    gi¸ chøng  kho¸n vµ    gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  kh«ng  µm  Õt  l k qu¶  kinh doanh  ña      c Tæ chøc  tÝn  ông  Þ  ç(sau khi®∙  µn  Ëp  ù  d b l      ho nh d phßng  Ých n¨m  íc). tr   tr ­ Ph¬ng    ph¸p  Ých  Ëp  ù  tr l d phßng: Tæ     chøc  Ýn  ông  td c¨n  vµo  ×nh  cø  t h×nh gi¶m    è îng hµng  ån kho  ùc tÕ  µ    gi¸s l   t  th   v gi¸chøng  kho¸n trªnthÞ  êng     tr ®Ó     nh  x¸c®Þ møc  ù  d phßng  theo c«ng    thøc sau:   Møc  ù  d Lîng hµng  ån   t  Gi¸hµng  ån   t  Gi¸nb¸n  ùc   th   phßng  kho  hoÆc  chøng  x kho,chøng  ­ tÕ    Þ  ­   trªnth tr = chøng  kho¸n bÞ    gi¶m   gi¸ kho¸n h¹ch to¸n      êng  êi th   kho¸n,hµng    t¹ thêi®iÓ m      i trªnsæ   Õ     k to¸n ®iÓ m   31/12 tån kho   31/12
 4. 4 ­Gi¸thùc tÕ    Þ  êng  êi®iÓ m        trªnth tr th   31/12 ® îchiÓu  µ:    l +  èi víihµng  ån  §   t kho: Lµ    Tæng     gi¸do  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  tÝn  ông  d quy  nh  ùa      ®Þ d trªngi¸b¸n  ùc tÕ  ña  Ët t  µng    ïng  ¹    th   c v  ,h ho¸ c lo itrªn thÞ  êng  tr hoÆc   ùa    d trªnmøc    Nhµ   ícquy  nh  ®èivíi   Ët thµng  gi¸do  n  ®Þ (     v    c¸c ho¸ Nhµ   ícquy  nh  .   n  ®Þ gi¸)  +  èi víichøng  §   kho¸n:Lµ      gi¸b¸n  niªm  Õt    y trªnTrung  ©m   t giao  Þch  d chøng  kho¸n  i  íic¸c  ¹  ®è v   lo ichøng  kho¸n giao  Þch    Þ  êng  d trªn th tr chøng  kho¸n.§èi víichøng       kho¸n kh«ng niªm  Õt,Tæng   y  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ùa      ®Þ d trªngi¸b¸n  ùc tÕ  ña  th   c chøng  kho¸n  ïng  ¹  c lo i trªnthÞ  êng.   tr ­  Öc  Ëp  ù  Vi l d phßng  ph¶i tiÕn  µnh    h riªng cho  õng  ¹  µng  ån    t lo ih t kho,   chøng  kho¸n bÞ    gi¶m    µ ® îctæng  îp vµo  gi¸v     h  b¶ng      Õtdù  kª chiti   phßng  gi¶m  gi¸chøng    kho¸n vµ  ù    d phßng  gi¶m    µng  ån kho    µm    h¹ch    gi¸h t  ®Ó l c¨n cø  to¸n vµo    Ý  ¹t®éng  ña    chiph ho   c Tæ chøc  Ýn  ông. td ­ Thêi ®iÓ m   Ých  Ëp  ù      tr l d phßng: ViÖc  Ých  Ëp    tr l kho¶n  ù  d phßng    cho tõng  ¹  µng  ån  lo ih t kho  µ v chøng  kho¸n  Þ   b gi¶m    îc thùc  Ön  µo  êi gi¸®   hi v th   ®iÓ m   kho¸sæ   Õ       k to¸n(31/12n¨m  ¬ng  Þch)®Ó   Ëp b¸o c¸o tµichÝnh    d l   l       n¨m. ­Xö  ýc¸ckho¶n  ù    l    d phßng:M ôc  ch  ña  Öc  Ëp c¸ckho¶n  ù    ®Ý c vi l     d phßng  lµ ®Ó   ï ®¾ p       b  c¸c kho¶n tæn  Êtdo  th   gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho, gi¶m      gi¸chøng  kho¸n ®Ç u  .C¸c    t  kho¶n  tæn  ÊtvÒ   th   gi¶m    µng  ån kho  µ  gi¸h t  v gi¶m    gi¸chøng  kho¸n ® îch¹ch    µo  Õt     to¸nv k qu¶  kinh doanh,do  Ëy        v Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i  hoµn  Ëp  Êtc¶    nh t   c¸ckho¶n  ù  d phßng  ãitrªnvµo    Ëp,cô  Ó:Cuèim çi  n    thu nh   th     n¨m,  íc khikho¸ sæ   Õ     Ëp  tr       k to¸n l b¸o  quyÕt    µichÝnh    c¸o  to¸n t   Tæ chøc  Ýn  t dông  µn  Ëp  µn  é  ho nh to b kho¶n  ù d phßng  ∙  Ých lËp  èin¨m  íc vµo    ® tr   cu   tr   thu nhËp  trong n¨m      nh  Õt    ®Ó x¸c®Þ k qu¶  kinh doanh,®ång  êitiÕn hµnh  Ých     th     tr   lËp dù    phßng  íicho  m  n¨m  sau theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h II.Q u ¶ n   ý d o a n h  thu, chi p h Ý   l 1.Qu¶n  ýdoanh    l  thu: 1.1.Doanh    ña      thu c Tæ chøc  Ýn  ông  td bao  å m     g c¸ckho¶n    thu quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  NghÞ   nh  è    i 16  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999 cña  Ýnh  ñ,   Ch ph   bao  å m: g a. Thu  õ ho¹t®éng    t    nghiÖp  ô:Thu    v  l∙cho  i vay,tiÒn göi,nghiÖp  ô         v cho thuª tµichÝnh,  Þch  ô     d v thanh to¸n,dÞch  ô  ©n   ü,    v ng qu nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu,b¶o    µ    Þch  ô    l∙nhv c¸cd v kh¸c li     ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   nghiÖp  ô  ©n   v ng hµng. b. Thu  õ ho¹t®éng    t    kh¸c:Thu    ãp  èn, mua     Çn; tham    Þ    l∙ g v   i cæ ph   gia th tr ng  Òn  Ö; kinh doanh  µng  ¹c,ngo¹itÖ; nghiÖp  ô  û    ilý;dÞch  ê ti t     v b     v u th¸c®¹     vô b¶o  Ó m,  Þch  ô   vÊn; nghiÖp  ô  hi d vt   v mua  b¸n  î gi÷a      n  c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông;cho    µis¶n  µ    Þch  ô    thuªt   v thu d v kh¸c. c. Thu  µn  Ëp      ho nh c¸c kho¶n  ù  d phßng  ∙  Ých  ® tr trong chiphÝ;     thu    c¸c kho¶n  èn  ∙  îc xö  ýb»ng  ù  v ® ®   l  d phßng  ñiro;thu  õ nhîng  r    t  b¸n,thanh  ýtµi   l    s¶n  è  nh; thu vÒ   c ®Þ     chªnh  Öch  ûgi¸theo quy  nh  ña  l t      ®Þ c ph¸p luËt.  
 5. 5 d.Thu    kh¸c. 1.2.Nguyªn  ¾c    nh    t x¸c®Þ doanh  thu: a. Doanh    thu  õ ho¹t®éng  t    cho vay,thu    Òn  öi,thu    l∙ ti g   i nghiÖp  ô    v cho thuªtµichÝnh  µ  è       v s l∙ph¶ithu trong kú  îcx¸c®Þnh  i     ®   theo nguyªn t¾c      sau: ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ¹ch  td h to¸n sè      l∙ ph¶ithu  i  íic¸c kho¶n  î trong i   ®è v     n    h¹n  µo  nhËp. §èivíisè    v thu        l∙ ph¶ithu  ña    i   c c¸c kho¶n  î qu¸ h¹n  n    kh«ng  ph¶i  h¹ch      Ëp, Tæ   to¸nthu nh   chøc  Ýn  ông  td theo  âingo¹ib¶ng    «n  c    d    ®Ó ® ®è thu, khithu ® îcth× h¹ch to¸nvµo            thu nghiÖp  ô. v ­ Sè       l∙ ph¶ithu  ña    i   c c¸c kho¶n  cho vay trong h¹n  ∙  ¹ch    nhËp    ®h to¸nthu  nhng kh¸ch hµng    kh«ng  thanh    îc®óng  ¹n,sau  ngµy  to¸n®   h  90  kh¸ch hµng  ­   ch a  thanh    to¸nhoÆc   a  n   ngµy  ng  ch ®Õ 90  nh kho¶n  vay chuyÓn  sang  îqu¸ h¹n  n    Tæ  chøc  Ýn  ông  îc h¹ch  td ®  to¸n gi¶m    thu  µ  v theo  âi ngo¹ib¶ng    «n   d    ®Ó ® ®èc        îcth× h¹ch to¸nvµo    thu,khithu ®        thu nghiÖp  ô. v b. §èi víic¸c kho¶n         thu  õ c¸c ho¹t®éng  ãp  èn  ªndoanh, li   Õt, t      g v li     ªnk   mua    Çn  cæ ph doanh      thu ph¸tsinhlµsè    îctrong n¨m.     thu ®     c. §èi víidoanh       thu  õ ho¹t®éng  t    cßn  ¹   l iDoanh  : thu  µ toµn  é  è  Òn  l  b s ti b¸n  µng  h ho¸,dÞch  ô    v sau    ∙  õ(­    khi® tr   ) c¸c kho¶n gi¶m    µng  gi¸h b¸n,hµng    b¸n  Þ    ¹ (nÕu  ã  b tr¶l   i c chøng  õ hîp lÖ)® îckh¸ch hµng  Êp  Ën  t          ch nh thanh  to¸n,   kh«ng  ©n  Öt®∙    ph bi   thu hay  a    îctiÒn. ch thu ®   1.3.Tæ     chøc  Ýn  ông  îc quyÒn  Ôn,  td ®  mi gi¶m    l∙ cho  i kh¸ch  µng  h theo  quy  nh  ña  Ët c¸c Tæ   ®Þ c Lu     chøc  Ýn  ông  µ  íng dÉn  ña  ©n   µng  µ   td vh   c Ng h Nh níc.Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶i x©y  ùng    d quy  Õ   Ôn,  ch mi gi¶m  i µ  l∙ v c«ng  è    b c«ng khaicho    kh¸ch  µng. Chñ   Þch  éi ®ång  h   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm   Ò       v c¸c kho¶n  Ôn, gi¶m    mi   l∙i cña    Tæ chøc  Ýn  ông. td 1.4.C¸c    kho¶n    ña    thu c Tæ chøc  Ýn  ông    td ph¸tsinh trong kú      ph¶icã      ho¸ ®¬n  hoÆc  chøng  õhîp lÖ  µ  t     v ph¶i® îch¹ch to¸n®Çy    µo        ®ñ v doanh  thu. 2. Qu¶n  ýchiphÝ: Chi phÝ   ña      l       c Tæ chøc  Ýn  ông  µ sè  td l   ph¶ichiph¸t      sinh trong kú      cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸ctheo    quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  NghÞ   nh  è    i 17  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999 cña  Ýnh  ñ,   Ch ph   m ét  è  s kho¶n    Ý    chiph Tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo híng dÉn  íi y:     d  ®© 2.1.Chi phÝ  ¹t®éng     ho   kinhdoanh:   a.Chi phÝ     ph¶itr¶l∙tiÒn göi,   Òn vay.      i    i   l∙ti b. Chi  Ý   Êu    ph kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh    theo  quy  Õ   ch qu¶n  ý, ö  ông  µ  Ých khÊu  l  d s v tr   hao  µis¶n  è  nh  Ön  µnh. t  c ®Þ hi h c. Chi phÝ   Òn ¬ng  µ       ti l v c¸c kho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êt l ng  ph c c t ch  ¬ theo   quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  t i ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph d. Chi phÝ     b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  µ  hi x∙h   hi y  v kinh phÝ    c«ng  oµn  îc ® ®  tÝnh    ¬  ë  ü  Òn ¬ng  ña    trªnc s qu ti l c Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v theo    c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n ®.    Ý  Þch  ô  Chi ph d v mua  µi: ngo ­  µ  c¸c kho¶n    Ý  söa  ÷a tµi s¶n  è ®Þnh   L chi ph ch   c thuª ngoµi, vËn    chuyÓn, ®iÖn, níc,®iÖn  ¹i vËt liÖu,giÊy  ê in,v¨n phßng  È m,       tho     ,   t      ph c«ng  ô  c
 6. 6 lao  ng,  ®é phßng ch¸y ch÷a    ch¸y,t Ên, kiÓm      v   to¸n,tiÒn    mua  b¶o  Ó m   µi hi t  s¶n,chihoa  ång,®¹ilým«i  í  û    µ    Þch  ô     h      gi iu th¸cv c¸cd , v kh¸c. ­ C¸c    kho¶n      chitrªnph¶icã  y      n    ®Ç ®ñ ho¸ ®¬ hoÆc   chøng  õhîp lÖ  t     theo  quy  nh  ña  é  µichÝnh. ®Þ c BT  ­ Chi  Ý   öa  ÷a  µis¶n  è  nh    ph s ch t   c ®Þ nh»m  kh«i phôc    n¨ng  ùc cña  µi l  t  s¶n  îch¹ch to¸ntrùctiÕp hoÆc   ©n    Çn  µo    Ý  ®        ph bæ d v chiph kinh doanh    trong  n¨m. §èivíinh÷ng  µis¶n  è  nh  Æc   ïm µ     Ý  öa  ÷a  µis¶n  è       t  c ®Þ ® th   chiph s ch t   c ®Þnh   ph¸tsinh kh«ng  u   ÷a c¸ckú,c¸cn¨m  Õu      ®Ò gi         n Tæ chøc  Ýn  ông  èn   td mu trÝch tr cchiphÝ  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  µo    Ý    í    s ch t   c ®Þ v chiph kinh doanh    ph¶ilËp    kÕ   ¹ch  Ých  íc chi phÝ   öa  ÷a  µis¶n  è  nh   ho tr tr     s ch t   c ®Þ b¸o c¸o  íiBé   µi v  T   chÝnh   ®Ó xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. Sau    ã    Õn  Êp  Ën  x      khic ý ki ch thu b»ng      v¨n b¶n cña  é   µi chÝnh, Tæ   BT    chøc  Ýn  ông  td ph¶ith«ng    b¸o cho  ¬  c quan  Õ  ùc thu tr   tiÕp qu¶n  ýbiÕt.Tæ   l    chøc  Ýn  ông  td ph¶iquyÕt      Ý   öa  ÷a  ùc   to¸nchiph s ch th   tÕ    ph¸tsinh víi   Ý  öa  ÷a  ∙  Ých tr c,n Õu    Ý  öa  ÷a  ùc tÕ      ph s ch ® tr   í   chi chiph s ch th   lính¬n  è  ∙  Ých th× phÇn    s ® tr     chªnh  Öch  îch¹ch to¸nth¼ng  l ®     hoÆc   ©n    ph bæ dÇn  µo    Ý  v chiph trong kú,n Õu    Ý  öa  ÷a  ùc tÕ  á  ¬n  è  ∙  Ých     chiph s ch th   nh h s ® tr th× phÇn    chªnh  Öch  îch¹ch to¸nvµo    Ëp  l ®     thu nh trongkú.   ­ Chi phÝ  Òn thuªtµis¶n  îch¹ch to¸nvµo    Ý     ti       ®     chiph kinh doanh    theo  è  s tiÒn ph¶itr¶trong n¨m  cø  µo  îp  ng       c¨n  v h ®å thuª.Trêng  îp    Òn    h tr¶ti thuªtµi    s¶n  ét  Çn  m l cho  Òu  nhi n¨m  × tiÒn thuª® îcph©n    Çn  µo    Ý  th       bæ d v chiph kinh   doanh  theo sè    n¨m  ö  ông  µis¶n. sd t  ­ C¸c    kho¶n    Ý  chiph hoa  ång  ilý, û    h ®¹     th¸cph¶ithÓ  Ön  u   hi trong c¸c hîp     ®ång  ilý, û    µ  ®¹     th¸cv chØ  îch¹ch to¸nchitheo  è  u ®       s ph¶ichi, ã        ®ñ chøng  õ c t  hîp ph¸p.   ­Chi phÝ     hoa  ång  h m«i  í : gi i +  Öc    Vi chihoa  ång  h m«i  í cña    gi i  Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶ig ¾n   íihiÖu    v  qu¶ kinh tÕ  viÖc    do  m«i  í mang  ¹     gi   i l iTæ chøc  Ýn  ông    v¨n b¶n  íng . td c¨n cø    h  dÉn    Ý   chiph hoa  ång  h m«i  í cña  é   µi chÝnh, ®iÒu  Ön  µ  Æc   iÓ m   gi i   BT    ki v ® ® cô  Ó  ña  × nh    ©y  ùng  th c m ®Ó x d quy  Õ     ch chihoa  ång  h m«i  í ¸p dông  èng  gi     i th nhÊt vµ    c«ng  khaitrong Tæ       chøc  Ýn  ông.Héi ®ång  td    qu¶n  Þ Tæ   tr   chøc  Ýn  t dông    Öt quy  Õ   ãitrªn¸p dông  phª duy   ch n       trong®¬n  Þ  ×nh.   vm + C¨n  vµo  cø  quy  Õ   îcduyÖt,tuú theo  õng  ch ®      t nghiÖp  ô  v m«i  í ph¸t gi     i sinh trong  ¹t ®éng  µ   ho   m Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  td quyÕt ®Þnh      chihoa  ång  h cho  õng ho¹t®éng  t   m«i  í . gi i +  èi t ng  îc hëng  Òn    §  î ®   ti chihoa  ång  h m«i  í lµ c¸c tæ  gi i     chøc, c¸ nh©n       (trongvµ  µiníc)cã  µm    ngo     l m«i  í  Þch  ô  gi id , v cho    Tæ chøc  Ýn  ông. td +  Hoa  ång  h m«i  í kh«ng  îc¸p dông  gi   i ®    cho    i t ng lµ®¹ilýcña    c¸c®è  î         Tæ chøc  Ýn  ông, c¸c kh¸ch hµng  îc chØ  nh,    td      ®  ®Þ c¸c chøc danh qu¶n  ý,nh©n  l  viªncña      Tæ chøc  Ýn  ông. td +  Öc    Vi chihoa  ång  h m«i  í ph¶ic¨n  vµo  îp  ng  gi i     cø  h ®å hoÆc   Êy    gi x¸c nhËn  ÷a Tæ   gi   chøc  Ýn  ông  µ  nhËn  td v bªn  hoa  ång,trong ®ã   h     ph¶icã    éi   c¸cn   dung  ¬  c b¶n: tªncña     bªn  Ën  nh hoa  ång; néidung    h    chi;møc    ¬ng  chi;ph thøc  thanh to¸n; êigian thùc hiÖn  µ  Õt  óc;tr¸chnhiÖm  ña       th     v k th     c c¸cbªn. +  èi víikho¶n    §   chim«i  í ®Ó   gi i   cho thuª l¹ tµis¶n   i     (bao  å m   tµis¶n  g c¶    xiÕtnî,g¸n  î):    n  møc    chim«i  í ®Ó   gi   cho    ¹ tµis¶n  ña    i thuªl     i c Tæ chøc  Ýn  ông  td
 7. 7 tèi a    kh«ng      ® qu¸ 3% tæng  è  Òn thu ® îctõcho    µi s ti         thuªt   s¶n  m«i  ímang   do  gi   i l¹trong n¨m.   i   +  èivíikho¶n    §   chim«i  í b¸n  µis¶n  Õ   Êp, cÇ m   è: Møc       gi   i t  ch ch   c  chihoa hång m«i  í b¸n  µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  ña    gi   t   i th ch   c c Tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ît v  qu¸ 1%     Þthùc tÕ    îctõtiÒn b¸n  µis¶n    gi¸tr     thu ®       t  qua  m«i  í   gi imøc    , chim«i  í gi   i ®Ó     ét  µis¶n  b¸n m t   kh«ng  îtqu¸ 20  iÖu®ång. v     tr   e. Chi phÝ  ép  Õ, phÝ, tiÒn thuª®Êt     n thu        ph¶inép  ã  ªnquan  n   ¹t   c li   ®Õ ho   ®éng kinh doanh  õthuÕ    Ëp    (tr   thu nh doanh  nghiÖp)bao  å m:  Õ    g thu m«n  µi, b  thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   Òn  ti thuª®Êt,thuÕ  µinguyªn,lÖ  Ý  Çu  µ, lÖ      t    ph c ph   phÝ  ©n  s bay,c¸clo¹ thuÕ  µ  Ö  Ý      i v l ph kh¸c. g.Chi phÝ     kh¸c ­ Chi  Ý   ph qu¶ng    Õp  Þ, khuyÕn  ¹i,tiÕp  ©n, kh¸nh  Õt,giao  c¸o,ti th   m  t  ti   dÞch  i  ¹i    Ý   éi nghÞ   µ    ¹    Ý   ®è ngo ,chi ph h   v c¸c lo ichi ph kh¸c ph¶i cã      ho¸  n   ®¬ hoÆc  chøng  õ  t theo quy  nh   ña  é   µi  Ýnh,  ¾n   íikÕt  ®Þ c B T ch g v  qu¶ kinh  doanh. Møc       chikh«ng  îtqu¸ 7%   v    tæng    Ý   chiph trong 2    n¨m  u   i  íiTæ   ®Ç ®è v   chøc  Ýn  ông  íithµnh  Ëp,sau    td m  l  ®ã kh«ng      qu¸ 5% tæng    Ý. chiph ­ Chi    b¶o  é    ng  i  íinh÷ng  i îng  Çn  h lao ®é ®è v   ®è t c trang bÞ     b¶o  é    h lao ®éng trong khilµm  Öc  µ       vi v chitrang phôc    giao  Þch  d cho c¸n  é  ©n    b nh viªn lµm  Öc  vi trongTæ     chøc  Ýn  ông  td theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­ Chi trî Êp    Öc       c th«ivi cho  êilao ®éng  ùc hiÖn  ng     th   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng  Én    ®Þ chiti   h d thi hµnh  ét  è  iÒu  m s® trong Bé   ËtLao  ng  Ò   îp ®ång    ng  µ        lu   ®é vh  lao ®é v c¸c v¨n b¶n  Ön  µnh  hi h kh¸ccña  µ   íc.   Nh n ­Chi phÝ     cho    ng  ÷  lao®é n theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­ Chi phÝ  Òn    ÷a ca     ti ¨n gi   cho  êilao ®éng  Tæ   ng     do  chøc  Ýn  ông    td quy ®Þnh  ï hîp  íihiÖu  ph   v  qu¶ kinh doanh, nhng    møc     µng  chih th¸ng trong n¨m      cho  çi  êi kh«ng  îtqu¸  m ng   v  møc  ¬ng  èithiÓu  Nhµ   íc quy  nh  i  íi l t  do  n  ®Þ ®è v   c«ng chøc  µ   íc. Nh n ­ §ãng  Ý  Öp  éingµnh  Ò     ph hi h   ngh trong nícm µ         Tæ chøc  Ýn  ông  td tham  gia theo    møc   Ý   HiÖp  éi quy  nh  ∙  îc Bé   µi chÝnh  Êp  Ën. ph do  h  ®Þ ®®  T  ch thu   §èivíi Öc     vi tham    Öp  éingµnh  Ò   µiníc,Tæ   gia Hi h   ngh ngo     chøc  Ýn  ông  îc td ®  h¹ch to¸n vµo    Ý     chi ph kho¶n  Ý   HiÖp  éi ngµnh  ph do  h  nghÒ   íc ngoµi quy  n    ®Þnh. ­ Chi  Ých  Ëp  ù    tr l d phßng  trong ho¹t®éng  ña        c Tæ chøc  Ýn  ông  td theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng    ña  ®Þ t i 9  Ich IIc Th«ng   µy. tn ­ Chi phÝ     tham    chøc  gia tæ  B¶o  Ó m   Òn göitheo  hi ti     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  îc chith ng  td ®     ë s¸ng  Õn    Õn,th ng  ÕtkiÖm   ki c¶iti   ë ti   vËt ttheo  Öu     hi qu¶  ùc tÕ  em   ¹ tõ c¸c s¸ng  Õn    Õn,tiÕtkiÖm  Ët t  th   ® l      i ki c¶iti     v  . Héi  ng  ®å qu¶n  Þ Tæ   tr   chøc  Ýn  ông  td ph¶ix©y  ùng  µ    d v c«ng  è  b c«ng khai  c¸cquy  Õ   ëng    ch th trong Tæ     chøc  Ýn  ông. td ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  îc h¹ch  td ®  to¸n c¸c kho¶n       chinghiªn cøu    khoa  äc, h  chinghiªncøu  æi  íic«ng  Ö       ® m  ngh nh»m   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  kinh doanh  ña    c Tæ   chøc  Ýn  ông.§ Ò   µinghiªncøu  µ  ù      Ý  td   t    v d to¸nchiph nghiªncøu  ña  õng    ct ®Ò   µiph¶i ® îc Héi  ng  t     ®å qu¶n  Þ phª  tr   duyÖt  µ  ù  Þu  v t ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v hiÖu qu¶    µi®ã. ®Ò t  
 8. 8 ­ Kho¶n      chicho    êng  íp, o  ¹obåidìng n©ng  c¸c tr l  ®µ t       cao    Ò,  tay ngh n¨ng  lùc qu¶n  ýchØ  îc h¹ch    l  ®  to¸n vµo    Ý     chiph kho¶n    chicho    i  îng  µ c¸n c¸c ®è t l     bé, nh©n      viªntrong Tæ     chøc  Ýn  ông.Tæ   td   chøc  Ýn  ông  îch¹ch    µo  td ®  to¸nv chiphÝ  Çn    ph chªnh  Öch  l sau    õc¸c kho¶n  ç  î ña  ©n   khitr     h tr c Ng s¸ch Nhµ   íc   n  (nÕu  ã).Møc    èi®a  c  chit   kh«ng  îtqu¸ 1,3 lÇn  nh  v      ®Þ møc    ù  chis nghiÖp   cho c¸c®èi t ng trªndo  µ   ícquy  nh.    î     Nh n   ®Þ ­ Kho¶n    ç  î   ôc    chih tr gi¸od cho    chøc    ôc  µnh  Ëp  c¸c tæ  gi¸od th l theo   quy ®Þnh  ña  µ   íc(nÕu  ã) nh:quü  c Nh n   c    khuyÕn  äc,tr ng  äc  h   ê h sinh tµn  Ët, äc    t  h sinh kh«ng  ¬in¬ng  ùa,Tæng     n  t  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông    td c¨n cø  µo  Õ     v ch ®é quy  nh  µ  ®Þ v kh¶  n¨ng  µichÝnh, quyÕt  nh   µ  ù chÞu  t    ®Þ v t  tr¸chnhiÖ m  Ò     v møc    ç  î ãitrªn. chih tr    n ­Chi b¶o  Ö   ¬     v c quan. ­Chi vÒ       nghiÖp  ô  v kho  ü. qu ­ Chi cho     c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng. N Õ u   è    tr   s chitrong n¨m  ínvµ  ã      l   c t¸c dông  trong nhiÒu    n¨m  × ® îcph©n    th     bæ cho    c¸cn¨m  sau. ­Chi tiÒn ph¹tdo    ¹m  îp ®ång         viph h   kinh tÕ.   2.2.Chi phÝ  ¹t®éng     ho   kh¸c a.Chi cho  ¹t®éng     ho   kinhdoanh  ¹itÖ,vµng  ¹c.   ngo     b b.Chi cho  ¹t®éng     ho   mua  cæ   Õu,tr¸phiÕu,tÝn  Õu. b¸n  phi     i   phi c.Chi cho  ¹t®éng     ho   cho    µis¶n. thuªt   d. Chi phÝ  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh     nh     l    c ®Þ (bao  å m   gi¸trÞ cßn  g c¶      l¹cña  µis¶n  è  nh      i t  c ®Þ khithanh  ývµ  îng b¸n). l   nh   ®.    Ý  ¹t®éng  ªndoanh,hîp doanh,gãp  èn,mua    Çn. Chi ph ho   li        v  cæ ph e.Chi cho     nghiÖp  ô  v mua    îgi÷a c¸cTæ   b¸n n       chøc  Ýn  ông. td g. Chi phÝ      cho  Öc  håic¸c kho¶n  î ®∙      Ý   håinî qu¸  vi thu      n   xo¸,chiph thu      h¹n khã  ßi.   ® ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  îcchicho      td ®   c¸c Tæ chøc  ã   c tc¸ch ph¸p nh©n  ∙  ã      ®c ®ãng  ãp  g trong viÖc    åic¸c kho¶n  î ®∙    î qu¸ h¹n  ã  ßi    thu h     n   xo¸,n     kh ® cho    Tæ chøc  Ýn  ông    ¬  ë  td trªnc s c«ng søc  ng  ãp  µ  Öu  ®ã g v hi qu¶  em   ¹ cña      ® l i c¸ctæ chøc  µy. n ­Tæ     chøc  Ýn  ông  ©y  ùng  td xd quy  Õ     ch chicho  Öc    åic¸ckho¶n  î vi thu h     n  ®∙    î qu¸  ¹n  ã  ßi  ×nh  éi  ng  xo¸,n   h kh ® tr H ®å qu¶n  Þ phª  Öt  µ  tr   duy v c«ng  è  b c«ng khai c¸c quy  Õ   µy. Tæng      ch n   gi¸m  èc  d (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  td chÞu tr¸chnhiÖ m  Ò       v c¸ckho¶n    µy. chin ­ Møc      chicho    chøc  ã   c¸c tæ  c tc¸ch ph¸p  ©n  ã  ng  ãp    nh c ®ã g trong viÖc    thu  åi c¸c kho¶n  î ®∙    î qu¸  ¹n  ã  ßi  h    n   xo¸,n   h kh ® trong n¨m  ña      c Tæ chøc  Ýn  t dông kh«ng  îcvîtqu¸ 2%   è  î thu håi.Møc      åinî tèi®a  i víi ét  ®       s n      chithu h       ®è     m m ãn  îkh«ng  ît   tr Öu®ång. n  v   50  i   qu¸ h. Kho¶n    tæn  Êttµis¶n  th     cßn  ¹ sau    ∙  ï ®¾ p     ån  l i khi® b   c¸c ngu theo    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng    t i 6  Ich IITh«ng   µy. tn i.   Ý    ph cho    Chi Tæ chøc  §¶ng,®oµn  Ó  ¹ Tæ     th t i chøc  Ýn  ông  îclÊy tõ   td ®      nguån kinh  Ý   ña  chøc  µy, n Õu   ån  ph c tæ  n  ngu kinh  Ý   ña  chøc    ph c tæ  trªn
 9. 9 kh«ng    × phÇn  ®ñ th   chªnh  Öch  Õu  îch¹ch    µo    Ý  ña    l thi d   to¸nv chiph c Tæ chøc  tÝn  ông. d k.C¸c    kho¶n    îp lý, îp lÖ  chih       kh¸c. h Riªng ®èi víi           chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi® îcphÐp  ¹ch to¸nvµo  c¸c ng h n     h   chi phÝ     kho¶n    chi qu¶n  ý kinh  l  doanh  ña  ô së  Ýnh  ©n    c tr   ch ph bæ cho    chi nh¸nh  Öt Nam   Vi   theo  û lÖ  ÷a doanh    ña    t   gi   thu c chinh¸nh  Öt Nam   µ  Vi   v doanh  thu trôsë  Ýnh      ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.3.Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îctÝnh  µo    Ý    ®  v chiph c¸ckho¶n  sau  y: ®© ­ C¸c    kho¶n  Òn  ¹tviph¹m  ti ph     ph¸p  Ëtnh: luËtgiao  lu       th«ng,luËtthuÕ,      luËtm«i  êng,luËtlao®éng, vÞ  ¹m  Õ     c¸o thèng    µichÝnh  Õ     tr        ph ch ®é b¸o    kª,t   k to¸n vµ    Ëtkh¸c.N Õ u   tËp  Ó    c¸c lu     do  th hoÆc     ©n    ¹m  c¸ nh viph ph¸p  Ët,th×  lu   ®èi îng    ¹m  t viph ph¶inép  ¹t.Ngoµi kho¶n  Òn  n   ï nãi trªn,phÇn  ép    ph     ti ®Ò b       n ph¹tcßn  ¹lÊy tõlînhuËn    l        i i sau  Õ. thu ­ C¸c    kho¶n  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n,chimua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ÷u     s t  c ®Þ h h×nh  µ  h×nh,chiñng  é  v v«     h cho    chøc,c¸nh©n. c¸ctæ     ­ Chi phÝ   i     ® c«ng    íc ngoµivît®Þnh  t¸cn      møc   µ   íc ¸p  ông  Nh n   d cho    c¸n bé c«ng  chøc  µ   íc vµ  Nh n   c¸n  é b doanh  nghiÖp  µ   íc khi®i  Nh n     c«ng    íc t¸cn   ngoµi. ­ C¸c    kho¶n  éc nguån  thu   kinh phÝ    kh¸c ®µi thä nh        kho¶n    ù chis nghiÖp  ®∙  îcNg ©n  ®  s¸ch Nhµ   íc,c¬    n   quan  Êp    c trªnhoÆc     chøc  c¸ctæ  kh¸ctµitrîchi      ; tr¶ l∙ vay  èn  u    x©y  ùng  ¬   i   v ®Ç t d c b¶n  trong  êikú  th   c«ng  ×nh  a  µn  tr ch ho thµnh,sè    µy  îch¹ch to¸nvµo    Ý  u    ©y  ùng  ¬    l∙n ®   i    chiph ®Ç tx d c b¶n. ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh«ng  îp lý. h  3. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã    ¹t®éng  td c c¸c ho   kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ    ngo   th× ph¶iquy  æi    ng  ÖtNam       ® ra ®å Vi   theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh.     c BT  III.P h © n   h èi lîi h u Ë n  th«ng q u a     p  n c¸c q u ü ViÖc  ©n  èilî nhuËn, trÝch lËp    ü  µ  ôc  ch  ö  ông    ph ph     i     c¸c qu v m ®Ý sd c¸c quü  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo quy  nh  ¹    Òu        ®Þ t i §i 21, 22, 23, c¸c 24  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph IV. h Õ  ® é  k Õ  to¸n, th è ng kª, ki Ó m  to¸n,  C      b¸o c¸o v µ   c« n g  k hai t µi c h Ý n h:   1.    Tæ chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  Õ     Õ   td th hi ch ®é k to¸n,thèng  theo      kª  quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët,   Ðp  y    lu   ch ®Ç ®ñ chøng  õ ban  u,  Ëp  Ët sæ   ghi t  ®Ç c nh   s¸ch   kÕ     µ  to¸nv ph¶n  ®Çy  ,  Þp  êi, ¸nh  ®ñ k th   trung thùc,chÝnh        x¸c,kh¸ch quan      c¸c ho¹t®éng    kinh tÕ,tµichÝnh.      2. N¨m   µichÝnh  ña      t  c Tæ chøc  Ýn  ông  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 01  td b ®Ç t   01    vµ  Õt  óc vµo  µy  th¸ng12  k th   ng 31    n¨m  ¬ng  Þch. d l 3.Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Õt to¸ntµichÝnh  µ  Êp  µnh  y   td th   quy       v ch h ®Ç ®ñ     c¸cquy  nh  Ò   c¸o tµichÝnh,lËp vµ  öicho  ¬  ®Þ v b¸o          g  c quan  µichÝnh  µ   t  Nh
 10. 10 níc,c¬    quan  èng    ¬  th kª,c quan  Õ  µ  ©n   µng  µ   íc theo  thu v Ng h Nh n   quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËtvÒ   Õ       k to¸n, èng    µ   th kª v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 3.1.Néi dung  c¸o tµichÝnh.    b¸o      a. B¸o    Õ   ¹ch  µichÝnh. C¸c      c¸o k ho t    Tæ chøc  Ýn  ông  Ëp  Õ   ¹ch  µi td l k ho t  chÝnh  µng  h n¨m  å m: g ­K Õ   ¹ch nguån  èn  µ  ö  ông  èn.   ho   v vsd v ­ K Õ   ¹ch thu nhËp, chiphÝ  Õt    ho        k qu¶ kinh doanh  µ    v chØ    ép  ©n   tiªuN ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­K Õ   ¹ch lao®éng, tiÒn l ng.   ho        ¬ b. B¸o  tµichÝnh: C¸c      c¸o      Tæ chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  öi   l vg  ®Çy          µichÝnh  ®ñ c¸cb¸o c¸o t   sau: ­ B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Êp  I ña      c ®è     c II  c Tæ chøc  Ýn  ông  td bao  å m   tµi g c¶    kho¶n  ¹ib¶ng. ngo   ­ B¶ng tæng  Õt  µis¶n  k t  (b¶ng  ©n  i  µichÝnh)  ña    c ®è t   c Tæ chøc  Ýn  t dông. ­ ThuyÕt    minh b¸o c¸o  µichÝnh  t  bao  å m   ét  è  éi dung  g m sn  (theo m É u     biÓu  nh  Ìm): ®Ý k +  ×nh  ×nh    T h t¨nggi¶m  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ +  Õt  K qu¶ kinh doanh,t×nh  ×nh  ùc hiÖn    ép  ©n      h th   thu n ng s¸ch Nhµ   íc.   n +  ùc  Ön    ng  Òn l ng  ña    Th hi lao®é ti  ¬ c Tæ chøc  Ýn  ông. td +  ×nh  ×nh  T h t¨ng,gi¶m  Õn  ng  ån  èn,sö  ông  èn.   bi ®é ngu v   d v +  ×nh  ×nh  îqu¸ h¹n,nîkhã  ßi  ã  T h n        ® c kh¶  n¨ng    åi,nîkh«ng    åi thu h     thu h   ® îc,t×nh  ×nh  µis¶n  Õ  Êp  ang  ån ®äng.   h t  th ch ® t  ­B¸o    Õt    c¸o k qu¶  Óm    µichÝnh  c  Ëp. ki to¸nt   ®é l 3.2.Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  tÝn  ông  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t trung thùc cña          c¸c b¸o c¸o nµy.   3.3.Thêih¹n göib¸o          c¸o. a.Thêih¹n  öikÕ   ¹ch tµichÝnh:     g   ho     C¸c  Õ   ¹ch  µichÝnh  Tæ   k ho t  do  chøc  Ýn  ông  ©y  ùng  td x d ph¶i ® îc Héi     ®ång qu¶n  Þ Tæ   tr   chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  x phª  Öt  ng  êigöi cho  ¬  duy ®å th     c quan  µichÝnh  ícngµy  th¸ng 11  t  tr   15    n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch.Ngoµira c¸c Tæ   tr   k ho        chøc  Ýn  ông  µ   íc x©y  ùng  Õ   ¹ch  n    Òn ¬ng, kÕ   ¹ch    td Nh n   d k ho ®¬ gi¸ti l   ho thu nhËp  ép  ©n  n Ng s¸ch Nhµ   íctheo quy  nh  ña  Ët Ng ©n    n    ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ    n  quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   b.Thêih¹n  öib¸o c¸o tµi Ýnh,b¸o c¸o kÕt      g       ch     qu¶  Óm  ki to¸n: ­B¸o    ý  îcgöichË m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy  Õt  óc quý.   c¸o qu ®     nh   45  k t  k th   ­ B¸o      c¸o n¨m  îcgöichË m   Êt sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc n¨m  ®   nh   60  k t  k th   tµichÝnh.  
 11. 11 ­  Õt  K qu¶  Óm   ki to¸n b¸o    c¸o  µichÝnh  ña    t  c Tæ chøc  Ýn  ông  tæ  td do  chøc  Óm    c  Ëp  ùc hiÖn  îcgöicho  ¬  ki to¸n®é l th   ®   c quan  µichÝnh  µ   ícvµ  t  Nh n   Ng ©n  µng  µ   ícchË m   Êt sau  ngµy  Ó   õkhicã  Õt  h Nh n   nh   15  k t     k qu¶  Óm  ki to¸n. 3.4.N¬i nhËn       b¸o c¸o. C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  öi kÕ   ¹ch  µichÝnh, b¸o  tµichÝnh  n   td g   ho t    c¸o    ®Õ Bé   µichÝnh,c¬  t    quan  ùctiÕp qu¶n  ýTæ   tr     l  chøc  Ýn  ông,c¬  td   quan  èng    th kª vµ  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 4. C«ng    khaitµichÝnh  i víic¸c Tæ      ®è       chøc  Ýn  ông. C¸c    td   Tæ chøc  Ýn  t dông  ùc hiÖn  Õ     th   ch ®é c«ng  khaitµichÝnh     theo c¸cquy  nh  íi y:    ®Þ d ®© 4.1.H×nh    thøc c«ng    khai. a.C«ng    khaivíi µ   íc:    Nh n Hµng  ý,n¨m    qu   Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶ilËp  µ  öib¸o    µichÝnh      v g   c¸o t   cho c¸c c¬    quan  qu¶n  ýNhµ   íc theo  l  n  quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  ch¬ng      ®Þ ti® 3  IV  IInªu trªn.Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖm     ×nh    Ên    µichÝnh  ªnquan    gi¶itr c¸c v ®Ò t   li   theo yªu  Çu  ña    c c c¸c c¬ quan  qu¶n  ýNhµ   íc khithùc hiÖn  l  n      chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc theo    l  n  quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph b. C«ng    khaivíi chøc     tæ  §¶ng,®oµn  Ó  µ  êilao ®éng    th v ng     trong néibé     Tæ   chøc  Ýn  ông. td ­ Sau    Õt  óc n¨m  µichÝnh  éi ®ång    khik th   t  H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  gi¸m  ®èc (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  ã  td c nghÜa  ô  v c«ng  khai t×nh  ×nh  µi   h t  chÝnh  ña  n  Þ  ×nh. Néi dung  c ®¬ v m    c«ng  khaibao  å m:   g +  ×nh  ×nh  ån  èn:Vèn  µ   níc,vèn  ña      «ng, c¸c quü, T h ngu v   Nh     c c¸c cæ ®      vèn  huy  ng, c¸ckho¶n  îph¶itr¶. . ®é     n   . +  ×nh  ×nh  ö  ông  èn:Tµis¶n  è  nh, d  îcho  T h sd v   c ®Þ   n  vay... +  ×nh  ×nh  T h thu  Ëp,    Ý:  nh chi ph C¸c  kho¶n  doanh thu, chi phÝ   ¹t    ho   ®éng  kinh doanh,kÕt      qu¶  kinh doanh,t×nh  ×nh    ép  ©n       h thu n Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc,nép    b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,kinhphÝ  hi y      c«ng  oµn. ® +  ×nh  ×nh  T h lao  ng  µ  ®é v thu  Ëp  ña  nh c c¸n  é, nh©n  b  viªn trong      Tæ chøc  Ýn  ông, viÖc  dông    Ön  td   ¸p  c¸c bi ph¸p  Ò   ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng  v th h ti   ch l∙ngphÝ, chèng      tham  òng  nh trong Tæ     chøc  Ýn  ông. td ­ Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  èi hîp  íitæ  ®è ph   v   chøc  c«ng  oµn    ùa chän  ×nh  ® ®Ó l   h thøc  c«ng khai phï hîp  íitõng  i  îng  Õp    v  ®è t ti   nhËn  th«ng    Öc  tin,vi c«ng  khaitµichÝnh  ã  Ó  îcthùc hiÖn  ¹ §¹ihéic«ng     c th ®     ti       nh©n    viªnchøc,th«ng    b¸o  trong c¸c cuéc  äp  ña       h c Tæ chøc  Ýn  ông, t¹    td  i c¸c cuéc  äp  ña  chøc  h c tæ  c«ng  oµn  µ  chøc  Ýnh  Þx∙héitrong Tæ   ® v tæ  ch tr         chøc  tÝn  ông  d hoÆc   th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n  n   ®Õ c¸n  é, c«ng  ©n    b  nh viªn trong  Tæ   chøc  Ýn  ông. td c. C«ng    khaira  µiTæ     ngo   chøc  Ýn  ông      µ  u   , c¸c kh¸ch td ®Ó c¸c nh ®Ç t       hµng  ã    quyÕt  nh    c c¨n cø  ®Þ c¸c quan  Ö   h kinh tÕ,giao dÞch  íi        v  Tæ chøc  Ýn  t dông. ­ Nh÷ng  éidung  Çn    n  c c«ng  è b c«ng  khailµvèn  iÒu  Ö  ùc cã  ¹ thêi    ® l th   t i     ®iÓ m  c«ng khai,c¸c kho¶n  î ph¶i tr¶,c¬  Êu  ån  èn  µ  ö  ông  èn,    n    c ngu v v s d v  kÕt qu¶  kinh doanh  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông. Ngoµi ra    td     Tæ chøc  Ýn  ông  ã  td c
 12. 12 tr¸chnhiÖ m    êi     Çu    tr¶l   yªu c kh¸ctuú theo  èi  c¸c    m quan  Ö   íi   ñ  îvµ    h v   ch n   c¸c c¸c nhµ  u  ,kh¸ch hµng. ®Ç t    4.2.Thêi®iÓ m       c«ng khaitµichÝnh:Sau       120  µy  Ó   õ ngµy  Õt  óc ng k t   k th   n¨m    Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i c«ng    khai t×nh  ×nh  µichÝnh    h t  n¨m  ña  × nh   cm cho    i t ng nªu  c¸c®è  î   trªn. 5.C«ng    Óm    t¸cki to¸n: Tæ   chøc  Ýn  ông  td ph¶itæ    chøc  Óm     éibé    c¸o tµichÝnh  ki to¸nn   c¸c b¸o      cña  × nh  ïhîp víi m ph       quy  nh  ña  Ët c¸cTæ   ®Þ c Lu     chøc  Ýn  ông. td Ch Ë m   Êt 30  µy  íckhikÕt  óc n¨m  µichÝnh, Tæ   nh   ng tr     th   t    chøc  Ýn  ông  td ph¶i lùa  än  ét  chøc  Óm     ch m tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  ¹t®éng  îp    l ho   h ph¸p  ¹  Öt t iVi   Nam     ùc hiÖn  Öc  Óm        µi Ýnh. ®Ó th   vi ki to¸nb¸o c¸o t   ch V. Ki Ó m  tra, thanh tra t µi h Ý n h   µ  x ö   ý vi p h ¹ m      c v l ® è i  íi v  c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g: 1. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông  ù chÞu  td t  tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung   thùc  ña  c c¸c  b¸o  µichÝnh  ña  × nh.  ¬   t  cm C quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸ch nhiÖ m     kiÓm    Öc  Êp  µnh  Õ     µichÝnh  ña      travi ch h ch ®é t   c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông.ViÖc  td   kiÓm    µichÝnh  îctiÕn hµnh  trat   ®    theo c¸ch×nh     thøc: ­KiÓ m     µichÝnh  nh  ú    trat   ®Þ k hoÆc   t  Êt. ®é xu ­ KiÓ m       tratheo  õng  t chuyªn    ®Ò theo yªu  Çu  ña  c c c«ng    t¸cqu¶n  ýtµi l    chÝnh. 2.Xö  ýviph¹m:   l    ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ã    ¹m  Õ     µichÝnh  ña  µ   ícsÏbÞ   ö  td c viph ch ®é t   c Nh n     x ph¹ttheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Trong  êng  îp      tr h Tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y       ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é b¸o  c¸o  µichÝnh  t  nªu  ¹  iÓ m     ti ® 3 m ôc  ch¬ng    IV  IITh«ng   µy  ÏbÞ   ö  ¹ttheo  t n s   x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  c Ch ph v x ph   ch trong   lÜnh  ùc  Õ   v k to¸n. C h ¬ n g  III.T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,m äi    15  k t  k  quy ®Þnh   íc ®©y   Ò   tr   v qu¶n  ý tµichÝnh  i  íic¸c Tæ   l    ®è v     chøc  Ýn  ông  i íi td tr¸ v     Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b ­ C¨n  vµo  íng dÉn  Õ     µichÝnh  i víic¸c Tæ     cø  h  ch ®é t   ®è       chøc  Ýn  ông  td t¹  iTh«ng   µy,c¸c v¨n b¶n  tn       quy  nh  Ò   Õ     µichÝnh  ña  µ   íc,c¸c ®Þ v ch ®é t   c Nh n     Tæ  chøc  Ýn  ông  ©y  ùng  td x d quy  Õ   µichÝnh  ña  ×nh  ×nh  éi  ng  ch t   cm tr H ®å qu¶n  Þphª duyÖt    µm    thùc hiÖn.C¸c    tr     ®Ó l c¨n cø      Tæ chøc  Ýn  ông  µ   íc td Nh n   (Ng©n  µng  ¬ng  ¹i quèc  h th m  doanh) híng  Én, x©y  ùng    d  d quy  Õ   µichÝnh  ch t   trongh Ö   èng,b¸o    é  µichÝnh  Êp  Ën  íckhithùc hiÖn.   th   c¸o B T   ch thu tr       ­ Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu,xem  Ðt,gi¶i     x     Õt. quy
 13. 13                         
 14. 14 T h u y Õ t m i n h  b¸o c¸o t µi h Ý n h  c Quý... . .... n . . ...... . . .... ¨m. . ....... (Ban hµnh kÌm  theo Th«ng t è.. . ..... µy.. . .... ña Bé  Tµi  s . . ....  ng . . ... c .   chÝnh) I.§Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña      ® ho   c Tæ chøc  Ýn  ông td 1.GiÊy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng, thêih¹n cã    Þ.   ph th l   ho         gi¸tr 2.H×nh    thøc së  ÷u  èn.  h v 3.Thµnh  Çn  éi dång    ph H   qu¶n  Þ(Tªn,chøc  tr     danh  õng ngêi). t  4.Thµnh  Çn    ph Ban  gi¸m  c  ®è (Tªn,chøc    danh  õng ngêi). t  5.Trô  ë  Ýnh..   è      s ch .s chinh¸nh:. .sè  ; .  c«ng    ; tycon:. . . 6.Tæng  è    é,c«ng  ©n    s c¸n b   nh viªn. II  ét  è   ×nh  ×nh   ¹t ®éng   ña    .M st h ho   c Tæ chøc  Ýn  ông   ¬n  Þ:  td (§ v TriÖu  ng) ®å 1.T×nh  ×nh      h t¨nggi¶m  µis¶n  è  nh t  c ®Þ ChØ   tiªu §Êt Nhµ   öa, M¸y  ãc   Ph¬ng  Kh¸c c  m Tæng   vËtkiÕn  thiÕtbÞ tiÖn vËn        céng tróc t¶i 1.   Nguyªn   gi¸   TSC§ ­ Sè     u   ú   d ®Ç k ­ Sè       t¨ngtrongkú   Trong  :®ã Mua  ¾ m   íi s m X ©y  ùng  íi d m ­ Sè     gi¶m  trong kú   Trong  :®ã Thanh  ýl Nh îng b¸n   ­Sè  èikú   cu   2.Gi¸trÞhao      mßn ­D   u   ú   ®Ç k ­T¨ng    trong kú   ­Gi¶m    trong kú   ­Sè  èikú   cu   3.Gi¸trÞcßn  ¹     li ­ Sè   u   ú   ®Ç k ­Sè  èikú   cu  
 15. 15 2.B¸o      Ëp,chiphÝ  ña      c¸o thu nh     c Tæ chøc  Ýn  ông td ChØ   tiªu Sè    d Sè    ph¸tsinh trong     Sè     d ®Ç u   kú cuèikú   kú PS  î n PS  ã c 1 2 3 4 5 A. Thu  Ëp nh I.Thu  Ò   ¹t®éng  Ýn  ông   v ho   td 1.Thu      l∙cho  i vay 2.Thu  õnghiÖp  ô    t  v b¶o l∙nh 3.Thu    kh¸cvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông   ho   td II  .Thu  Þch  ô  d v thanh  to¸n vµ  ©n    ng quü 1.Thu    Òn göi   l∙ti   i 2.Thu  õdÞch  ô    t  v thanh to¸n 3.Thu  õdÞch  ô  ©n  ü   t  v ng qu II   IThu  õc¸cho¹t®éng  . t      kh¸c 1.Thu    ãp  èn    l∙g v mua    Çn i cæ ph 2.Thu  õtham    Þ  êng  Òn tÖ   t  giath tr ti   3.Thu  õkinhdoanh  ¹ihèi   t    ngo   4.Thu  õnghiÖp  ô  û    ilý   t  v u th¸c®¹   5.Thu  õc¸cdÞch  ô    t    v kh¸c 6.C¸c    kho¶n    thu kh¸c B.    Ý Chi ph I.Chi vÒ       huy  ng  èn ®é v 1.Chi tr¶l∙tiÒn göi        i  2.Chi tr¶l∙tiÒn vay        i  3.Chi tr¶l∙ph¸thµnh  Êy têcã           i gi     gi¸ 4.Chi phÝ     kh¸c II  .Chi  Þch  ô  d v thanh  to¸n vµ  ©n    ng quü 1.Chi vÒ   Þch  ô    d v thanh  to¸n 2.C ícphÝ  u  iÖn  ¹ng  Ôn     b® m vi th«ng 3.Chi vÒ   ©n  ü     ng qu 4.C¸c    kho¶n    Þch  ô  chid v kh¸c II     ¹t®éng  IChi ho   . kh¸c 1.Chi vÒ       tham    Þ  êng  Òn tÖ giath tr ti   2.Chi vÒ       kinhdoanh  ¹ihèi   ngo   IV.Chi vÒ   µis¶n     t  1.KhÊu    hao  TSC§ 2.B¶o  ìng söa  ÷a  µis¶n   d  ch t   3.C«ng  ô    ng   c lao®é 4.Chi b¶o  Ó m   µi    hi t  s¶n
 16. 16 5.Chi thuªtµis¶n        V.    Chi cho  ©n  nh viªn 1.Chi l ng  µ  ô  Êp ¬ng    ¬ v ph c l 2.Chi kh¸c    VI. Chi nép thuÕ  vµ  c¸c kho¶n lÖ  phÝ 1.Chi nép  Õ    thu 2.Chi nép  Ö  Ý    l ph VII.   ¹t®éng    ho   Chi qu¶n  ý, l  c«ng  ô v 1.Chi vËtliÖu giÊy têin         2.Chi c«ng    Ý    t¸cph 3. Chi  o   ¹o huÊn  Ön  ®µ t   luy nghiÖp  vô 4.Chi NCKH,     s¸ng kiÕn   5.Chi bu  Ý  µ  iÖn  ¹i     ph v ® tho 6. Chi    hoa  ång  h m«i  í cho  gi i  thuª l¹    i tµis¶n,b¸n  µis¶n  Õ  Êp, thu héi     t  th ch       nî 7. Chi qu¶ng  c¸o,tiÕp  Þ, khuyÕn    th   m¹i,tiÕp  ©n, kh¸nh  Õt,giao  Þch    t  ti   d ®èi  ¹i    Ý   éi nghÞ   µ    ngo ,chi ph h   v chi phÝ  kh¸c VIII Chi phÝ  ù     . d phßng  µ v BHTG 1.Chi dù      phßng 2.Chi b¶o  Ó m   Òn göi    hi ti   IX.Chi phÝ     kh¸c 3.T×nh  ×nh    Ëp  ña    é    h thu nh c c¸n b c«ng  ©n  nh viªn ChØ   tiªu K Õ   ¹ch ho Thùc  Tû  Ö  l (%)  ùc th   hiÖn hiÖn  víi Õ   so   k ho¹ch I.  Tæng  è    é,CNV s c¸n b   II Thu  Ëp  ña    é   . nh c c¸n b 1.Tæng  ü ¬ng   qu l 2.TiÒn  ëng   th 3.Tæng    Ëp    thu nh (1+2) 4.TiÒn ¬ng  ×nh  ©n   l b qu 5.Thu  Ëp  ×nh  ©n   nh b qu C¸c  chøc  Ýn  ông  Ëp  É u   Óu  tæ  td lm bi b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h thu  Ëp  ña  nh c c¸n bé,c«ng  ©n       nh viªntheo n¨m.   4.T×nh  ×nh  ùc hiÖn  Üa  ô  íi ©n    h th   ngh v v   Ng s¸ch Nhµ   íc   n ChØ   tiªu M∙  Sè     cßn Sè     ph¸tsinh  Luü  Õ   õ k t  Sè     cßn sè ph¶inép    trong kú   ®Ç u   n¨m ph¶i  ®Ç u   ú k nép 
 17. 17 cuèikú   Sè   ph¶i Sè     Sè   Sè   ∙  ® nép ®∙  ph¶i   nép nép nép I.Thu Õ   1.Thu Õ     VAT 2. Thu Õ     ô ® Æc     tiªuth   biÖt 3. Thu Õ  xuÊt nhËp  khÈu 4.Thu Õ     Ëp   thu nh 5. Thu sö  dông vèn  NSNN 6.Thu Õ   µi   t  nguyªn 7.Thu Õ   µ  t   nh ®Ê 8.TiÒn    t   thuª®Ê 9.C¸c  ¹ thuÕ    lo i   kh¸c II  C¸c  kho¶n  ph¶i .   nép kh¸c 1.C¸c    kho¶n  ô  ph thu 2. C¸c    kho¶n  Ý,  Ö  ph l phÝ 3. C¸c  kho¶n  ph¶i   nép kh¸c C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  É u   Óu  µy  td th   m bi n theo    b¶n  íng c¸c v¨n  h  dÉn  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh  µ  ¬  hi h c BT  v c quan  Õ.Thu 5.T×nh  ×nh  îqu¸ h¹n cña      h n      Tæ chøc  Ýn  ông td ChØ   tiªu Sè  Sè    ph¸tsinh  Sè  ®Ç u   ú k trongkú   cuèikú   T¨ng  Gi¶m I.Tæng    î   dn II  .C¸c kho¶n  îcho  n  vay    ¹n qu¸ h 1.Nî    ¹n díi   qu¸ h     180  µy ng 2.  î  N qu¸  ¹n  õ  h t 181  µy  n     ng ®Õ 360 ngµy 3.Nî  ã  ßi   kh ® II   è  îqu¸ h¹n cã  µis¶n  ¶m   IS n       t   . ® b¶o IV.Tû  Ö  îqu¸ h¹n trªntæng    î   l n        dn  (lÊy2  ÷  è    ch s sau  Êu  Èy) d ph 6.T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m  ån  èn  µ  ö  ông  èn   ngu v v s d v ChØ   tiªu Sè  Sè    ph¸tsinh  Sè  ®Ç u   trongkú   cuèikú   kú
 18. 18 T¨ng  Gi¶m 1 2 3 4 5 Ph Çn  Nguån  èn A.  v I.Vèn    huy  ng ®é 1.TiÒn  öi   g 1.1.B»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   a.Cña        c¸cTæ chøc  kinhtÕ   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n =12  Ti g   k h   th¸ng b.TiÒn  öitiÕtkiÖm   g    +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n =12  Ti g   k h   th¸ng c.TiÒn  öikh¸c   g  1.2.B»ng  ¹itÖ   ngo   a.Cña        c¸cTæ chøc  kinhtÕ   +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n =12  Ti g   k h   th¸ng b.TiÒn  öitiÕtkiÖm   g    +  Òn  öikh«ng  ú  ¹n Ti g   kh +  Òn  öicã  ú  ¹n =12  Ti g   k h   th¸ng c.TiÒn  öikh¸c   g  2.TiÒn    vay 2.1.Vay    NHNN 2.2.Vay      c¸cTCTD   kh¸ctrong níc     2.3.Vay    TCTD   ícngoµi n  2.4.Nh Ën  èn    v cho  vay  ng  µitrî ®å t   3.Ph¸thµnh  ú  Õu,tr¸phiÕu     k phi     i 3.1.Ng ¾ n   ¹n (d i th¸ng)   h   í  12  3.2.Trung  µih¹n (trªn12    d      th¸ng) II  ån  èn  û    u   .Ngu v u th¸c®Ç t 1.B»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   2.B»ng  ¹itÖ   ngo   II   èn  µ    ü IV v c¸cqu . 1.Vèn  ña    c TCTD 1.1.Vèn  iÒu  Ö   ® l 1.2.Vèn    §TXDCB 1.3.Vèn    kh¸c 2.C¸c  ü  ña    qu c TCTD 2.1.Quü   ù  ÷bæ     d tr   sung  V§L 2.2.Quü   u      iÓn   ®Ç tph¸ttr 2.3.Quü   ù    d phßng  µichÝnh t  2.4.Quü     kh¸c Ph Çn  Sö  ông  èn B.  d v I.TiÒn  µ  Êy têcã    v gi     gi¸
 19. 19 1.TiÒn  Æt   µ    m v NPTT 2.  Òn  Æt   ¹itÖ, chøng  õ  ã    Ti m ngo     t c gi¸ trÞngo¹itÖ     3.Vµng,kim  ¹ quý,®¸  ý     lo i     qu II  Òn  öi .Ti g 1.TiÒn  öit¹ NHNN   g    i 1.1.TiÒn  öib»ng  ng  ÖtNam   g  ®å Vi   1.2.TiÒn  öingo¹itÖ   g    2.TiÒn  öit¹ c¸cTCTD     g     i trongníc   2.1.TiÒn  öib»ng  ng  ÖtNam   g  ®å Vi   2.2.TiÒn  öingo¹itÖ   g    3.TiÒn  öië  ícngoµi   g  n   II   Çu   µo  I§ . tv chøng  kho¸n 1.§Çu     tchøng  kho¸n ChÝnh  ñ   ph 2.§Çu     tchøng  kho¸n nícngoµi    3. §Çu   µo      tv c¸c chøng  kho¸n cña    TCTD   kh¸ctrong níc     IV.G ãp  èn  ªndoanh   v li   1.B»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   2.B»ng  ¹itÖ   ngo   V.  ¹t®éng  Ýn  ông Ho   td 1.Cho    vay    c¸cTCTD   trong níc   1.1.Cho    vay b»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   1.2.Cho    vay b»ng  ¹itÖ ngo   2.Cho    vay    c¸cTCKT   µ    v CN trong níc   2.1.Cho    vay b»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   a.Cho    vay  ¾n  ¹n ng h b.Cho    vay  trung dµih¹n    2.2.Cho    vay b»ng  ¹itÖ ngo   a.Cho    vay  ¾n  ¹n ng h b.Cho    vay  trung dµih¹n    3. NghiÖp  ô  Õt khÊu, cÇ m   è  Êy    v chi     c gi têcã    gi¸ 3.1.ChiÕtkhÊu  Êy têcã      gi     gi¸ 3.2.C Ç m   è  Êy têcã    c gi     gi¸ 4.Cho    µichÝnh   thuªt   4.1.Cho      thuªb»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   4.2.Cho      thuªb»ng  ¹itÖ ngo   4.3.§Çu   µo    ÕtbÞ    tv c¸cthi   cho    thuªTC 5.B¶o    l∙nh 5.1.Tr¶    thay b»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   5.2.Tr¶    thay b»ng  ¹itÖ   ngo   6.Cho    vay  b»ng  èn  µitrî û  v t     th¸c u 6.1.Cho    vay b»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   6.2.Cho    vay b»ng  ¹itÖ ngo   7.NghiÖp  ô  Ç m   è   vc c 8.Cho    vay  kh¸c 8.1.Cho    vay  èn  Æc   Öt v® bi 8.2.Cho    vay thanh    to¸nc«ng  în 8.3.Cho    vay  Õ   ¹ch Nhµ   íc k ho   n
 20. 20 8.4.Cho    vay kh¸c 9.C¸c    kho¶n  îchê  ö  ý n  xl 10.c¸ckho¶n  îkhoanh    n  VI.Tµis¶n  è  nh    c ®Þ 1.Nguyªn    µis¶n   gi¸t   2.Hao    mßn   µis¶n t  Ngµy    th¸ng   n¨m               Ng êilËp biÓu    K Õ     ëng to¸ntr Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản