Thông tư 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Côngnghiệp và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Côngnghiệp và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Côngnghiệp và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi đối thuế với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Côngnghiệp và Tổng cục Hải quan

 1. TH¤ N G     T¦  LI£N  Þ c h   é   µI C H Ý N H ­  B é  C ¤ N G  N G H I Ö P  T æ N G  C ô C   ¶I Q U A n  S è  T B T H 92/2001/ T L T­B T C­B C N­ T C H Q  n g µ y    T 20 th¸ng 11 n¨ m  2001 H íng d É n  thùc hi Ö n  c h Ý n h  s¸ch u  ®∙i thu Õ  ® èi    víi s¶n  u Êt xe hai b¸nh g ¾ n  m ¸ y  vµ ® é n g   x c¬  xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y h C¨n  ý  cø  kiÕn chØ  ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    938/CP­   v¨n sè  KTTH   ngµy  18/10/2001 vÒ    chÝnh  s¸ch néi®Þa    haib¸nh      ho¸ xe    g¾n  m¸y;   §Ó  thóc ®Èy    s¶n  xuÊt c¸c chitiÕt, phËn  haib¸nh         bé  xe    g¾n  m¸y trong  nícthay thÕ      hµng  nhËp  khÈu,®ång        thêit¹othuËn    lîcho  i c«ng    t¸cqu¶n    ªn lý,   li Bé    Tµi chÝnh­ C«ng    nghiÖp­ Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ      ®èi víis¶n xuÊt xe      haib¸nh  g¾n m¸y  ®éng  xe    vµ  c¬  haib¸nh  g¾n  m¸y  sau: nh  I­ èi tîng ¸p d ô n g    § C¸c  doanh nghiÖp  îcthµnh    ®   lËp theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËtViÖtnam         cã    ho¹t®éng s¶n  xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y  ®éng  xe    vµ  c¬  haib¸nh  g¾n  m¸y (kÓ  c¸c doanh  c¶    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµi)thuéc ®èi t          îng ¸p dông chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.  II­  C¸c tõ n g ÷ s ö  d ô n g  trong T h « n g  t  ® îc hi Ó u  n h  s a u:  ­ Néi    ®Þa  hãa: lµ qu¸      tr×nh s¶n xuÊt,l¾p      r¸p trong níc thay thÕ        hµng  nhËp  khÈu. ­ Chi tiÕt:lµ phÇn        tö cha qua nguyªn c«ng l¾p    r¸p (hoÆc    lµ phÇn    tö kh«ng  thÓ    th¸ohoÆc   chianhá    h¬n  n÷a).           ­Côm       chitiÕt:   hîp nhiÒu      îcl¾p    tËp    lµ chitiÕt®   ghÐp    víinhau. ­ Bé    phËn: lµtËp        hîp nhiÒu  côm       ® îcl¾p  chitiÕt®∙    ghÐp    víinhau  nh»m   thùc hiÖn mét      chøc  n¨ng  nµo  cña  ®ã  s¶n phÈm   hoµn  chØnh.  ­S¶n    phÈm:    lµc¸ch gäichung      haib¸nh      ®èi víixe    g¾n  m¸y,®éng    c¬. ­ §Çu     ts¶n  xuÊt chitiÕt,       côm     chitiÕt, phËn  haib¸nh    bé  xe    g¾n  m¸y    lµ: Doanh  nghiÖp    vèn    tù bá  ®Ó ®Çu   thoÆc   ªndoanh    së    li   trªnc¬  hîp ®ång, cã    gãp vèn, chia lî nhuËn...          i   c¸c doanh  víi nghiÖp  kh¸c (doanh    nghiÖp trong níc     hoÆc  doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi)®Ó     s¶n  xuÊt. Trêng hîp  ªndoanh    li   víidoanh nghiÖp kh¸c,ph¶i ®¶m       b¶o    hai ®iÒu  kiÖn:   ­ Gãp  vèn ph¸p ®Þnh   30%       tõ  trë lªn,nÕu   ªndoanh  li   theo h×nh thøc  thµnh lËp doanh  nghiÖp    míi hoÆc  gãp  vèn thùc  hiÖn hîp ®ång    tõ 30%     trë lªn,  nÕu  ªndoanh    së    li   trªnc¬  hîp ®ång;
 2. ­S¶n    phÈm       tõho¹t®éng  ªndoanh  li   ®¶m   b¶o  cung  cÊp  cho  xe  ®ñ  sè  do  doanh nghiÖp s¶n  xuÊt,l¾p    r¸p.   III­§i Ò u kiÖ n ® Ó  ® îc ¸p d ô n g  c h Ý n h  s¸ch u  ®∙i    thu Õ §Ó   îc¸p dông  ®     chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ, c¸c doanh      nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p    r¸pxe      haib¸nh  g¾n  m¸y  ®éng  xe    vµ  c¬  haib¸nh  g¾n  m¸y ph¶i®¶m     b¶o    ®ñ c¸c®iÒu    kiÖn  quy ®Þnh   díi®©y:  1­ Doanh    nghiÖp  ph¶i®Çu      ts¶n  xuÊt chitiÕt,      côm     chitiÕt, phËn   bé  xe  hai b¸nh    g¾n  m¸y      néi ®Þa   ®¹t tû lÖ    ho¸    tèithiÓu    lµ 20%  trong n¨m  2002    , tÝnh    trªntoµn  s¶n  bé  phÈm   theo    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ quy ®Þnh  i t¹  b¶n  phô    lôc 2,3,4,5ban    hµnh  kÌm theo  Th«ng   tnµy.Chi tiÕt,      côm     chitiÕt, phËn   bé  thuéc  danh  môc    chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn  haib¸nh    bé  xe    g¾n  m¸y th«ng dông  ®∙  s¶n xuÊt trong      níc,ban  hµnh  kÌm  theo  Th«ng  nµy  t kh«ng  îc ® a  ®   vµo    ®Ó tÝnh møc    néi®Þa      tûlÖ    ho¸ tèithiÓu nªu    trªn.   Doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p®éng  kh«ng    c¬  ¸p dông  ®iÒu  kiÖn  nµy. C¸c    chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn  doanh   bé  do  nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i®¹t       c¸ctiªuchuÈn,chÊtl          îng theo quy    ®Þnh cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  vµ  tr êng,ph¶ithùc hiÖn          ghinh∙n hµng      ho¸ theo quy    ®Þnh cña  C«ng  Bé  nghiÖp. 2­ §¨ng  thùc hiÖn    ký    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ. 3­ Thùc    hiÖn  nép  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu       trõ. 4­ Cã      v¨n b¶n   x¸c nhËn cña  Khoa  Bé  häc­ C«ng    nghÖ  M«i  êng  ªn vµ  tr li   quan  ®Õn  kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, b¶n    quyÒn,  nh∙n hiÖu hµng  hãa  ®èi    víi tõng s¶n    phÈm   thÓ  cô  ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ  . 5­ Trùc    tiÕp nhËp    khÈu    chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn, ®Ó    bé    s¶n  xuÊt vµ    thùc hiÖn    s¶n xuÊt,l¾p      r¸ps¶n phÈm  theo ®óng    ®Þa ®iÓm   ®¨ng  ®∙  ký. Trêng  hîp doanh nghiÖp ®¨ng  thùc  ký  hiÖn chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ  u    uû  quyÒn hoÆc   th¸cnhËp  uû    khÈu  qua doanh  nghiÖp kh¸c th×    kh«ng  îchëng  ®   chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ.  6­ Thùc    hiÖn  thanh    to¸n100%           gi¸trÞ c¸c l«hµng  nhËp  khÈu  qua  Ng©n   hµng. IV­ X¸c ® Þ n h  tû lÖ n éi ® Þ a  h ã a: 1­  lÖ    Tû  néi ®Þa   hãa cña tõng  i hai b¸nh  lo¹ xe    g¾n   m¸y, ®éng  ® îc   c¬    x¸c ®Þnh    theo    (%)  tû lÖ  cña tõng  i   lo¹  tiÕt,côm     chi   chi tiÕt,bé    phËn  víi so    toµn  c¸c chitiÕtth¸orêicña  bé            s¶n phÈm    îcquy  ,®   ®Þnh  thÓ  i cô  t¹ phô    lôc sè          2,3,4,5,6 ban  hµnh kÌm  theo Th«ng     tnµy. 2­ C¸c    chitiÕt,côm       chitiÕt,bé    phËn      ( trõ®éng c¬)..     .xehai b¸nh g¾n   m¸y mua  cña    c¸c®¬n  kh¸cs¶n  vÞ    xuÊttrong níc,chØ  îctÝnh        ®   møc    néi tûlÖ    ®Þa     ho¸ b»ng  40%  møc     néi ®Þa     ho¸ cña    chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn     bé  ®ã quy  ®Þnh      t¹ c¸cb¶n  i phô    2,3,4,5. lôcsè    ­2    ­
 3. Tû  néi ®Þa   lÖ    ho¸ cña    chi tiÕt,côm       chi tiÕt,bé    phËn  mua  cña    c¸c doanh nghiÖp  s¶n  xuÊt trong níc=  lÖ          Tû  néi®Þa    ho¸ quy ®Þnh nh©n      (x)hÖ sè   (40%). H  VÝ     dô: Doanh  nghiÖp  ­ N¨m   A    2002    tù ®Çu     t s¶n xuÊt c¸c bé      phËn  xe  haib¸nh    g¾n  m¸y ngoµidanh    môc phô    g¾n  tïngxe  m¸y  trong níc®∙      s¶n  xuÊt  ® îc ®¹t tû  néi ®Þa       lÖ    ho¸  20%   (Doanh  nghiÖp    ®ñ ®iÒu  kiÖn  thùc hiÖn  chÝnh  s¸ch thuÕ    nhËp khÈu  theo    néi®Þa   tû lÖ    ho¸).Doanh    nghiÖp  mua  bé  gi¶m  sãc sau  doanh  do  nghiÖp  kh¸ctrong nícs¶n        xuÊt;tûlÖ        néi®Þa    ho¸ quy  ®Þnh  cho  gi¶m  bé  sãc sau    lµ 1,8%.  Doanh nghiÖp  îc tÝnh    néi ®Þa  ®   tû lÖ    ho¸ cña  gi¶m    bé  sãc  sau    lµ:1,8%  40%   x  (hÖ  H)  0,72 %.  sè  =    3. §éng  xe      c¬  hai b¸nh  g¾n  m¸y  doanh  do  nghiÖp    tù s¶n xuÊt hoÆc     mua  cña    c¸c doanh nghiÖp kh¸c s¶n    xuÊt,® îc tÝnh      quy ®æi theo    néi tû lÖ    ®Þa      îctheo c«ng  ho¸ ®¹t®     thøc :   Tû  néi®Þa     lÖ    ho¸ ®éng  ®¹t ® îctheo  c¬      quy ®Þnh  i t¹ phô    nh©n  lôc 06  (x)tû lÖ        néi®Þa   ho¸ quy ®Þnh cho  ®éng  cña  c¬  tõng  i ban  lo¹ xe    hµnh  i   t¹ c¸c   b¶n phô          lôc2,3,4,5. VÝ     dô: Doanh  nghiÖp    A s¶n  xuÊt,l¾p    m¸y  i n÷  110      r¸p xe  (lo¹ xe  ­   cc). Doanh  nghiÖp    B s¶n  xuÊt §éng  c¬.  Doanh nghiÖp   B ®¨ng  thùc  ký  hiÖn  chÝnh  s¸ch thuÕ    nhËp  khÈu theo    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ ®éng  vµ  tû lÖ    c¬  cã    néi ®Þa     ho¸ cña ®éng  lµ 45%;  c¬    Doanh  nghiÖp  mua   A  §éng  s¶n  c¬  xuÊt,l¾p    r¸ptrong níccña        doanh  nghiÖp  Tû  néi®Þa    B.  lÖ    ho¸ cña phÇn  ®éng  mua   c¬  trong níc® îcx¸c®Þnh cho            doanh  nghiÖp  lµ:45%   34%   A    x  (34%      néi lµtûlÖ    ®Þa    ho¸ quy ®Þnh cho ®éng  xe  ­110    15,3%   c¬  n÷   cc)=    . 4­      êng  doanh  §èi víitr hîp  nghiÖp    tù s¶n xuÊt ® îc mét  chitiÕttrong     sè        c¸ccôm       chitiÕt, îcquy      ® ®Þnh    néi®Þa    i   tûlÖ    ho¸ t¹ c¸cb¶n    phô            lôc2,3,4,5, 6 ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   tnµy,th×    doanh  nghiÖp  îctù kª khaitû lÖ    ®           néi ®Þa    ho¸ cña        c¸c chitiÕtnhng ph¶i®¶m     b¶o        gi÷a gi¸trÞ chitiÕt phï hîp tû lÖ            s¶n xuÊt ® îcvíigi¸trÞ cña            côm       tû lÖ    chitiÕtvµ    néi®Þa     ho¸ cña        c¸c chitiÕt kh«ng      vît qu¸ møc    néi®Þa  tûlÖ    hãa quy  ®Þnh  cho côm      chitiÕt®ã. VÝ    dô:Theo  b¶n phô      néi®Þa    îcquy  lôctû lÖ    ho¸ ®   ®Þnh  cho  Gi¶m  sãc  sau    lµ1.8%. Nhng  doanh nghiÖp  tù s¶n  ®∙    xuÊt ® îcbé      phËn      phËn  lß xo.Bé  lß xo  gi¸trÞ b»ng    cã      20%       gi¸trÞ cña Gi¶m  sãc sau. Trêng    hîp  nµy, doanh    nghiÖp  îctù kª khaitû lÖ    ®           néi®Þa           gi¶m  ho¸ chitiÕtlß xo  sãc sau  doanh  do  nghiÖp  s¶n xuÊtlµ:1,8%  20%   0,.36%. Trêng         x  =    hîp doanh nghiÖp  s¶n  xuÊt   ® îctoµn  gi¶m    bé  sãc sau,doanh    nghiÖp  tÝnh    néi®Þa      tûlÖ    ho¸ 1,8 %. 5­      i haib¸nh  §èivíilo¹  xe    g¾n   m¸y  kiÓu  cã  d¸ng  Æc   ® biÖt,tû lÖ        % cña  tõng    chitiÕt, côm     chitiÕt, phËn,.. cha    víitû lÖ     bé    . phï hîp      % cña    i c¸c lo¹ xe  haib¸nh    g¾n  m¸y  quy ®Þnh  i   t¹  phô            doanh  c¸c lôc2, 3, 4, 5, th×  nghiÖp  vÉn  ph¶ithùc hiÖn      tÝnh    néi®Þa    tûlÖ    ho¸ theo quy    ®Þnh, ®ång      thêicung  cÊp  hå  s¬,tµiliÖu,®Ó   TµichÝnh        Bé    xem     xÐt ban  hµnh    bæ sung    (%)  tû lÖ  cña  tõng  chitiÕt,béphËn  cña  i haib¸nh        lo¹  xe    g¾n   m¸y    míisau   khithèng  nhÊt ý    kiÕn  víi C«ng   Bé  nghiÖp  Tæng  vµ  côc    H¶i quan. 6­ C¸c phô    sù  tïngcã  kh¸c biÖt so        víib¶n phô    ® îc tÝnh  lôc,th×    theo    tû lÖ    % cña   phô    chøc  lo¹   i tïngcã  n¨ng ¬ng  ¬ng. t ® ­3    ­
 4. 7­ Doanh  nghiÖp nhËp  khÈu      c¸c chitiÕt, phËn   bé  thuéc danh môc    c¸c chitiÕt,    côm     chitiÕt, phËn  haib¸nh   bé  xe    g¾n  m¸y th«ng dông  s¶n  ®∙  xuÊt   trong nícth×      kh«ng  îc¸p  ®   dông  thuÕ    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu theo møc    tû lÖ  néi®Þa    hãa,ph¶i¸p dông        møc  thuÕ suÊtthuÕ    nhËp khÈu  quy ®Þnh    t¹ BiÓu  i thuÕ nhËp  khÈu  hiÖn hµnh,  8­ C¸c      chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn    bé  cña s¶n phÈm   îcs¶n  ®   xuÊt trong     níc ph¶i ®¶m       b¶o    tiªuchuÈn,  chÊt îng  l theo  quy ®Þnh  cña  Khoa  bé  häc,  C«ng  nghÖ   M«i  êng; Thùc  vµ  tr   hiÖn    ghi nh∙n hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña  Bé C«ng  nghiÖp. 9­ Tû  néi®Þa      lÖ    ho¸ cña n¨m  tiÕp theo  îct¹m    ®   tÝnh  theo møc    néi®Þa  ho¸ thùc tÕ    îcë        ®¹t®   thêi®iÓm   cuèin¨m    cña  n¨m  ícliÒn kÒ.  tr     KÕt thóc n¨m    sÏc¨n cø      møc    néi®Þa    tû lÖ    ho¸ thùc tÕ    îccña    ®¹t®   tõng    giai®o¹n trong n¨m    ®Ó     x¸c ®Þnh   møc  thuÕ  nhËp  khÈu  ph¶i nép. Trêng        hîp,trong  n¨m  doanh  nghiÖp  ®Çu    t t¨ng tû lÖ        néi ®Þa   ho¸  thùc tÕ    dÉn  ®Õn   thay ®æi    møc  thuÕ  suÊt thuÕ  nhËp  khÈu, th×    doanh  nghiÖp  lµm  thñ    tôc ®¨ng  l¹  ký  iviÖc  thùc  hiÖn chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ. Thêi gian  u        xÐt  cho  dông  vµ  ¸p  chÝnh  s¸ch  ®∙i u    thuÕ  îcthùc hiÖn  ®     mét  n¨m    vµo  hailÇn  th¸ng6  th¸ng12    vµ    hµng  n¨m.   V­ T h u Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  k h È u  theo tû lÖ n éi ® Þ a  h o¸ 1­ ThuÕ   suÊt thuÕ    nhËp khÈu cña    chitiÕt,côm       chitiÕt,bé    phËn    ®Ó s¶n  xuÊt l¾p      r¸p®éng  ® îcthùc hiÖn  c¬      theo  QuyÕt  ®Þnh  1944/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  25/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    2­ ThuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  cña  chitiÕt,      côm     chitiÕt, phËn     bé  ®Ó s¶n xuÊt l¾p    hai b¸nh    r¸p xe    g¾n  m¸y  îc thùc  ®   hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh sè  116/2001/Q§­ BTC  ngµy 20/11/2001 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    VI­ Ö  s è k h u y Õ n  k h Ý c h:  H C¸c  doanh nghiÖp  trùc tiÕp    ®Çu    s¶n  t xuÊt,chÕ       t¹o ®éng  xe    c¬  hai b¸nh g¾n  m¸y (bao gåm  ®éng    chÕ  c¬,bé  hoµ khÝ, hép    ph¸t®iÖn    sè,bé    quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1,phô    2,3 ,4,5ban  lôcsè      hµnh kÌm  theo Th«ng  t nµy) ®¨ng    ký thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ   thuÕ  u    ,th×  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  cña    chi tiÕt,  côm     chitiÕt, phËn   bé  cña ®éng  xe    c¬  hai b¸nh  g¾n   m¸y  c¸c doanh  do    nghiÖp  nhËp khÈu  îctÝnh  ®   gi¶m  sau: nh                      =  x  k)                   Tk  Ts  (1­ Trong  : ®ã  ­Tk:ThuÕ       suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  khuyÕn  khÝch. ­Ts:ThuÕ       suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa      îc. ho¸ ®¹t® ­k:HÖ   khuyÕn      sè  khÝch    0,5­Møc  (k
 5. ­ §éng  ®¹t tû lÖ      c¬      néi ®Þa  hãa    tõ 20%  ®Õn   30%,  dông  hÖ   k:   ¸p    sè    0,2. ­ §éng  ®¹t tû lÖ      c¬      néi ®Þa  hãa    trªn30%  ®Õn  40%,  dông    k: ¸p  hÖ sè    0,3. ­ §éng  ®¹t tû lÖ      c¬      néi®Þa  hãa    trªn40%  ®Õn   50%,      ¸p dông    k: hÖ sè    0,4 ­§éng  ®¹ttûlÖ      c¬      néi®Þa  hãa    trªn50%,    ¸p dông    k:0,5 hÖ sè      HÖ   khuyÕn  sè  khÝch        (k)®èi víi®éng  ® îc¸p dông  c¬      trong thêigian hai         n¨m  tõ n¨m  kÓ    th«ng   hiÖu    (n¨m  tcã  lùc   2002, n¨m    2003).Tõ    n¨m  2004, hÖ     sè  khuyÕn khÝch    (k)gi¶m dÇn    mçi n¨m (tÝnh theo n¨m      d¬ng  lÞch)lµ0,1.     VII­ æ  c h ø c  thùc hiªn:  T 1­ Thñ    hå  ®¨ng  thùc hiÖn    tôcvµ  s¬  ký    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ. §Ó   îc¸p dông  ®     chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ  doanh  ,  nghiÖp  s¶n xuÊt l¾p      r¸p xe    hai b¸nh g¾n  m¸y ph¶inép    cho  Tµi chÝnh  bé  s¬  Bé    04  hå  ®¨ng  thùcký    hiÖn chÝnh  s¸ch thuÕ    theo    néi®Þa   tû lÖ    hãa  cña tõng  i m¸y, ®éng  lo¹ xe    c¬  theo quy    ®Þnh    díi®©y:  1.1.B¶n      kª khai,  ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ  cña  tõng nh∙n     hiÖu  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  thÓ, theo  cô    híng dÉn  i   t¹ phô    ban  lôc 1  hµnh  kÌm  theo Th«ng     tnµy. C¸c  doanh nghiÖp  s¶n xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n   m¸y, ®éng  c¨n   c¬    cø    (%)  tû lÖ  cña  tõng    chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn...  bé   cña    i   c¸c lo¹  ®éng  xe, c¬  quy  ®Þnh    t¹ phô    2,3 4,5,6 vµ  i lôcsè        híng dÉn      t¹ Môc  vµ    i IV  VI Th«ng   tnµy  ®Ó     kª khai®¨ng  .   ký   1.2.B¶n    chôp    dÊu    ( cã  x¸c nhËn sao  b¶n  y  chÝnh cña doanh nghiÖp)  giÊy ®¨ng  nép  ký  thuÕ  ý  cã  kiÕn  x¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ,    n¬i doanh  nghiÖp ®¨ng  nép  ký  thuÕ. 1.3. B¶n    b¸o c¸o    Tµi chÝnh doanh nghiÖp cña quý  íc liÒn       tr   kÒ thêi ®iÓm   ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ. Sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  nhËn    s¬, Bé    ®ñ hå    Tµi chÝnh  sau    khitham  kh¶o  kiÕn   ý  tvÊn  cña  c«ng    ªnngµnh,cã  tæ  t¸cli     th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  viÖc  doanh  nghiÖp    ®ñ hoÆc   kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn thùc hiÖn  chÝnh s¸ch  ®∙i u    thuÕ  th«ng  vµ  b¸o  møc  thuÕ nhËp  khÈu  t¹m  dông  ¸p  trong n¨m. §ång    thêi ®ãng  dÊu  x¸c nhËn  s¬  ®¨ng  vµo  bé  s¬  göi tr¶ doanh  hå  ®∙  ký  04  hå  vµ      nghiÖp  bé    01  ®Ó doanh  nghiÖp lµm      thñ tôc nhËp  khÈu, ®ång      hå    thêigöibé  s¬  ®ãng  ®∙  dÊu    x¸cnhËn  b¶n  vµ  Th«ng    b¸o cña  TµichÝnh  Bé    cho:  ­ Côc      H¶i quan tØnh, thµnh    phè    n¬i doanh nghiÖp ®ãng    chÝnh  trôsë  hoÆc     H¶i quan    n¬igÇn nhÊt ®Ó     ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ. ­5    ­
 6. ­ C¬     quan  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i doanh nghiÖp ®¨ng  nép  ký  thuÕ, ®Ó     c¬  quan ThuÕ   thùc hiÖn    quyÕt to¸nthuÕ      cña  doanh nghiÖp.                  C¨n  tû lÖ    cø    néi®Þa   theo  ho¸   th«ng  cña  Tµi chÝnh; ThuÕ   b¸o  Bé      suÊt   thuÕ  nhËp  khÈu  theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸  quy  ®Þnh   cho  s¶n  phÈm   m¸y, xe    ®éng  ; C¬   c¬    quan    H¶i quan  thùc hiÖn    kiÓm     traviÖc tÝnh  thuÕ  cña doanh  nghiÖp  thu  vµ  thuÕ  nhËp  khÈu. Sau      thêigian  ngµy  30  (ba  ¬i ngµy) kÓ     m     tõ khihoµn    thµnh        thñ tôcH¶i quan,doanh    nghiÖp  tr¸chnhiÖm  cã    chuyÓn  hå  bé  s¬    l«hµng  nhËp  khÈu  (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu    x¸cnhËn  cña  quan    c¬  H¶i quan  n¬i lµm    thñ    tôc nhËp  khÈu)  cho  quan  c¬  H¶i quan    n¬i ®¨ng  thùc  ký  hiÖn  chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ    u    ®Ó theo   dâi quyÕt  to¸n sau    nµy. Trêng    hîp  quan  c¬  H¶i  quan  ph¸t hiÖn    doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  kh«ng  ®óng  c¸c danh  môc  m Æt  hµng  doanh  nghiÖp  kª  ®∙  khai hoÆc     doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  nhng  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  quy ®Þnh  it¹ môc  I   II cña  Th«ng  tnµy,th×    kh«ng  cho    ¸p dông  thuÕ  suÊt  thuÕ  nhËp  khÈu  theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸  thùc  vµ  hiÖn    thu thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy    ®Þnh  cña  BiÓu  thuÕ  nhËp khÈu  hiÖn  hµnh. Doanh  nghiÖp  tr¸chnhiÖm     cã    kª khai®Çy     l     ®ñ sè îng tõng  i   lo¹  tiÕt, chi   côm     chi tiÕt,bé    phËn  nhËp  khÈu, tÝnh    thuÕ  thùc  vµ  hiÖn      më sæ theo    dâi hµng  nhËp  khÈu theo quy ®Þnh  cña  quan    c¬  H¶i quan. Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn      H¶i quan ®Þa ph¬ng  theo    dâihµng  nhËp  khÈu võa  ®¶m   b¶o  thuËn  lîcho    i doanh  nghiÖp võa ph¶iqu¶n      lýchÆt    chÏtr¸nhlîdông        i trèn thuÕ  nhËp  khÈu. Trêng  hîp doanh  nghiÖp  nhËp khÈu    chi tiÕt,bé    phËn  cña  s¶n  phÈm   trong nhiÒu    lÇn,mçi    lÇn chØ  mét  lo¹  doanh  cã  sè  i th×  nghiÖp  ph¶i®¨ng    ký  vµ quyÕt      quan    to¸nvíi c¬  H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôcnhËp  khÈu.Trong      thêih¹n  90 ngµy  (chÝn  ¬i ngµy) kÓ     m     tõ ngµy  nhËp  khÈu   l« hµng  ®Çu   ,doanh  tiªn  nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      quyÕt      quan    to¸nvíic¬  H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôc nhËp  khÈu  chuyÓn  hå  vÒ  quan    vµ  bé  s¬  c¬  h¶iquan    n¬i®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh  s¸ch  ®∙i thuÕ.  u    NÕu  trong    thêih¹n  quy ®Þnh     , doanh  nghiÖp  kh«ng  thùc  hiÖn  quyÕt  to¸n hoÆc     quyÕt  to¸n nhng    hµng  nhËp  khÈu  kh«ng    phï hîp    víi b¶n ®¨ng  th×  quan    ký  c¬  H¶i quan    n¬i nhËp  khÈu  kh«ng  thùc hiÖn    tÝnh  vµ  thu thuÕ  nhËp  khÈu theo    néi ®Þa   tû lÖ    hãa  cho  nh÷ng   l« hµng  nhËp  khÈu  tiÕp theo  thùc  vµ  hiÖn    truy thu thuÕ  nhËp  khÈu  theo  quy  ®Þnh   cña  biÓu  thuÕ nhËp  khÈu          ®èi víi l«hµng  nhËp  c¸c ®∙  khÈu  nhng  cha quyÕt to¸n.   2­ QuyÕt      to¸nviÖc  thùc hiÖn    thuÕ  nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa  ho¸. 2.1.60    ngµy    ¬ingµy) kÓ    (s¸um     tõ ngµy  kÕt thóc n¨m      Tµi chÝnh, doanh    nghiÖp  ph¶itæng      c¸o quyÕt      hîp lËp b¸o    to¸nt×nh h×nh  thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch  u    ®∙ithuÕ  theo híng dÉn        t¹ phô    07  i lôcsè  ban  hµnh kÌm  theo Th«ng   tnµy    göi c¬ quan  ThuÕ     n¬idoanh  nghiÖp ®ãng    chÝnh   C«ng  trôsë  ,Bé  nghiÖp    vµ c¬  quan    h¶i quan    n¬i doanh  nghiÖp ®¨ng  thùc  ký  hiÖn chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ  u    cïng víi       theo dâihµng  Sæ     nhËp khÈu. 2.2.C¨n  b¸o      cø  c¸o cña  doanh  nghiÖp  sæ   vµ  theo    dâihµng  nhËp khÈu,  c¬ quan  ThuÕ     n¬i doanh  nghiÖp ®ãng    chÝnh  trôsë  chñ    tr×,phèihîp      víic¬  quan    h¶i quan    n¬i doanh  nghiÖp ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh s¸ch  ®∙ithuÕ, u      kiÓm     tra t×nh h×nh  thùc hiÖn    néi ®Þa  ho¸ thùc  cña  tÕ  doanh  nghiÖp theo  c¸cnéidung  thÓ      cô  sau: ­ T×nh    h×nh doanh nghiÖp    tù ®Çu    thoÆc   ªndoanh  li   s¶n xuÊt phô      tïng xe  g¾n  m¸y (§iÒu  kiÖn    1,Môc  I  II )vèn    : tù®Çu  ,s¶n  t  phÈm   s¶n  xuÊt;Vèn  ªn   li   doanh,kÕt    qu¶  ªndoanh  li   (hiÖn    gi¸trÞ). vËtvµ      ­6    ­
 7. ­ Sè îng xe      l   haib¸nh  g¾n  m¸y doanh nghiÖp thùc tÕ    s¶n xuÊt,l¾p      r¸p theo tõng nh∙n hiÖu    víi l         xe so    îng ®¨ng  thùc hiÖn. sè  ký    ­  Danh môc     l vµ    (%)    vÒ sè îng  tû lÖ  c¸c phô tïng. .   . cña tõng  i(nh∙n lo¹    hiÖu) xe      haib¸nh  g¾n  m¸y  thÓ  cô  doanh  nghiÖp thùc tÕ  nhËp    ®∙  khÈu    ®èi chiÕu    l   víisè îng,chñng  i lo¹  nhËp khÈu      trªnsæ theo    dâinhËp  khÈu  theo quy  ®Þnh  cña Tæng côc    H¶i quan;C¸c    chøng    tõthanh    to¸nhµng  nhËp  khÈu. ­ Danh    môc  l (vµ    %)    sè îng  tû lÖ  c¸c phô  tïng, .do  .  trong níc s¶n  .     xuÊt  cña tõng lo¹ xe      i haib¸nh    g¾n m¸y    mµ doanh  nghiÖp  thùc tÕ  mua    ®∙  trong níc     vµ  dông    sö  ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y;Tªn,®Þa      chØ,  sè  m∙  thuÕ, hîp ®ång      mua     b¸n,hãa ®¬n  b¸n hµng  (hãa  ®¬n  GTGT), sæ     s¸ch xuÊt     nhËp  kho cña  s¶n phÈm,  phô    tïng mua  trong níc cña        c¸c ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt.  Trêng    nghingê  hîp cã    nguån cung  cÊp kh«ng  ®óng  cÇn  c«ng      cã  v¨n yªu cÇu  c¬ quan ThuÕ   ®Þa ph¬ng  li   cã  ªnquan kiÓm      trax¸cnhËn. §èivíi         chitiÕt, c¸c  côm     chitiÕt. .dodoanh  .   nghiÖp    tùs¶n xuÊt cÇn    kiÓm  trax¸c ®Þnh      ®óng  l   sè îng phô   tïngdoanh  nghiÖp  tù s¶n  ®∙    xuÊt ®Ó     l¾p    r¸p xe   .KiÓm     l   trasè îng s¶n xuÊt cña    tõng  i®Þnh  lo¹   ; møc  nguyªn    vËt liÖu ®¬n    vÞ dïng ®Ó     s¶n  xuÊtphô    tïng;Nguån    cung  cÊp     vËttnguyªn liÖu.   ­ X¸c    ®Þnh    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸    îc theo  ®¹t ®   tõng  i lo¹ (nh∙n hiÖu) xe        hai b¸nh g¾n  m¸y,x¸c ®Þnh      møc thuÕ nhËp  khÈu  doanh nghiÖp  ph¶i¸p dông ­     t ¬ng øng      néi®Þa    víi lÖ    tû ho¸ doanh nghiÖp    îc;X¸c  ®¹t®   ®Þnh  thuÕ  sè  nhËp  khÈu  nép thõa  hoÆc  thiÕu;Thùc    hiÖn    truy thu thuÕ nhËp  khÈu  cßn thiÕu  hoÆc     ®Ò nghÞ  quan  c¬  H¶i quan  cÊn    thuÕ  trõ sè  nép  thõa vµo    l« hµng  nhËp khÈu  sau. kú  ­Sau      khithùc hiÖn    kiÓm    traquyÕt to¸nthuÕ      theo tûlÖ        néi®Þa    ho¸ cña  doanh nghiÖp, c¬    quan  thuÕ lËp biªn b¶n    kiÓm       Tµi chÝnh, Bé  tra göi Bé      C«ng nghiÖp  Tæng  vµ  côc    H¶i quan. 3­ Tr¸ch nhiÖm  cña    quan  c¸c c¬  qu¶n    lý Nhµ     níc trong viÖc qu¶n    lý, kiÓm     tra,gi¸m    s¸tviÖc thùc hiÖn    chÝnh s¸ch  ®∙ithuÕ  u    ®èi    víis¶n xuÊt xe    haib¸nh    g¾n m¸y. 3.1.Bé    C«ng  nghiÖp: C¨n  tr×nh ®é,  cø    n¨ng    lùcc«ng  nghÖ,  viÖc  ®Çu   tm¸y mãc, thiÕtbÞ        ®Ó s¶n xuÊt phô    g¾n     tïngxe  m¸y  cña    c¸c doanh nghiÖp  trong níc,kh¶      n¨ng  ªn li   doanh,li     ªnkÕt  cña    c¸c doanh nghiÖp,thùc hiÖn      kiÓm    traviÖc s¶n xuÊt phô    tïngxe    g¾n  m¸y  trong nícvÒ  l         sè îng,tiªuchuÈn  chÊt l      îng,ghinh∙n hµng      ho¸, ®èi chiÕu    liÖu  víisè  doanh  nghiÖp    khai,®Ó   tù kª    ®¶m  b¶o  ®∙ithuÕ    u    t¹i Th«ng   tnµy  îc¸p dông  ®     ®óng   îng. ®èi t ViÖc thùc hiÖn      ghi nh∙n hµng ho¸ ®èi    hai b¸nh  víixe    g¾n  m¸y  phô  vµ  tïng xe      hai b¸nh  g¾n  m¸y  s¶n xuÊt trong    níc theo híng dÉn  ith«ng   sè  t¹  t 05/2001­TT­BCN   ngµy 18/6/2001 cña  c«ng  Bé  nghiÖp  viÖc  vÒ  híng dÉn      ghi nh∙n hµng          ho¸ ®èi víis¶n phÈm   m¸y  phô    m¸y. xe  vµ  tïngxe    Khi nhËn  îcb¸o      ®   c¸o quyÕt    to¸ncña  doanh nghiÖp,tiÕn hµnh      xem     xÐt, ®èi chiÕu    viÖc mua    c¸cphô  tïng, .do  .  trong nícs¶n  .     xuÊt,viÖc      ghinh∙n hµng    hãa      ®èi víiphô  tïng, .xe    .  haib¸nh  . g¾n  m¸y s¶n  xuÊt trong níc,ph¸thiÖn            c¸c tr êng      hîp kª khainguån    cung cÊp kh«ng  ®óng hoÆc   l   sè îng cung  cÊp kh«ng  phï hîp      víin¨ng    lùc,c«ng  nghÖ  s¶n  xuÊt vµ    êng    c¸c tr hîp kh«ng  thùc hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh  ghinh∙n hµng  vÒ      hãa. ­7    ­
 8. 3.2.Tæng    côc    H¶iquan: H íng dÉn H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn theo    dâi,kiÓm     tra chÆt  chÏ hµng    nhËp  khÈu. Ph¸thiÖn      kÞp   thêihµng  nhËp khÈu  kh«ng    phï hîp    víi b¶n ®¨ng    ký,kh«ng  nguån  cã  gèc xuÊt xø      râ rµng.Xö      lýnghiªm        ­ ®èi víi tr c¸c êng      hîp viph¹m,    ®¶m  b¶o thuËn    lîcho  i doanh  nghiÖp nhng qu¶n    lýchÆt   chÏ tr¸nhlîdông      i trènthuÕ  nhËp khÈu. ChØ  ®¹o    c¸c Côc    H¶i quan phèi hîp    quan    víic¬  thuÕ thùc hiÖn    quyÕt  to¸nthuÕ    nhËp  khÈu theo chÝnh    s¸ch u      ®∙ithuÕ.  3.3.Bé      TµichÝnh: X©y dùng quy chÕ  ho¹t®éng    cña  c«ng    ªnngµnh  tæ  t¸cli   nh»m    vÊn  t cho  Trëng  TµichÝnh  Bé  Bé    trong viÖc    quyÕt  ®Þnh cho phÐp  doanh nghiÖp  ® îcthùc hiÖn      chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ      ®èi víis¶n  xuÊtxe      haib¸nh g¾n  m¸y. ChØ  ®¹o    Tµi chÝnh, côc  c¸c së      thuÕ  ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn kiÓm     tra, gi¸m    s¸tviÖc mua     , b¸n    chi tiÕt,phô    tïng xe    g¾n   m¸y, viÖc    thùc hiÖn    c¸c nghÜa  thuÕ  li   vô  cã  ªnquan. ChØ     ®¹o côc  thuÕ ®Þa  ph¬ng  phèi hîp      víic¬  quan    H¶i quan  chøc  tæ  viÖc  quyÕt    to¸nthuÕ  nhËp  khÈu  theo chÝnh s¸ch u  ®∙ithuÕ    cña    c¸cdoanh  nghiÖp  îc¸p dông  ®     chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ. VIII. ö  lý vi p h¹ m:   X C¸c  êng      tr hîp viph¹m  híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy  nh: ­ §¨ng  tùs¶n    ký    xuÊthoÆc     mua    chitiÕt,  phô    c¬  trong nícs¶n  tïngdo  së      xuÊtnhng      l¹mua  i hµng nhËp  khÈu. ­Tæ     chøc  l¾p    m¸y  r¸pxe  ngoµi®Þa    ®iÓm   ®¨ng  l¾p  ®∙  ký  r¸p. ­ Gian    lËn trong kª    khaivµ    quyÕt to¸n thuÕ    nhËp khÈu theo    néi tû lÖ    ®Þa  ho¸.. . . Doanh  nghiÖp    truy thu  sÏ bÞ    thuÕ  nhËp khÈu  phÇn  chªnh lÖch gi÷a  thuÕ  suÊt quy ®Þnh   cña BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu hiÖn  hµnh  thuÕ  vµ  suÊt   thuÕ  nhËp khÈu  tÝnh theo    néi®Þa     xö    tû lÖ    ho¸ vµ  ph¹ttheo  quy ®Þnh  cña  luËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu, ®ång    thêikh«ng  îc tiÕp    ®   tôc thùc  hiÖn chÝnh  s¸ch thuÕ    nhËp khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa  ho¸. Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  01/01/2002 vµ    thay thÕ    chÝnh  s¸ch thuÕ nhËp  khÈu  theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ ®èi    víis¶n phÈm   hai b¸nh  xe    g¾n  m¸y  ®éng  híng  vµ  c¬  dÉn  i t¹ Th«ng   ªntÞch  176/1998/TTLT­ t li   sè  BTC­ BCN­TCHQ   ngµy  25/12/1998  sè  vµ  120/2000/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ   ngµy  25/12/2000 cña li  Bé  Tµi chÝnh ­ Bé  C«ng  nghiÖp vµ Tæng  côc H¶i ªn   quan.Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n  ph¶n    ¸nh kÞp        xö  thêi®Ó LiªnBé  lý. ­8    ­
 9. Bé/ubnd.. . .. céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   C«ng ty §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ngµy..   .th¸ng.. .n¨m... . . . . .   (Phô lôc sè 01)   B ¶ n  ®¨n g k ý Thùc  hiÖn  chÝnh s¸ch  ®∙ithuÕ  u    ®èi    hai b¸nh  víixe    g¾n   m¸y  vµ  ®éng  xe    c¬  hai b¸nh g¾n   m¸y KÝnh    TµichÝnh  göi:Bé    (Tæng  côc  ThuÕ) C¨n  híng dÉn  cø    ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ    t¹ Th«ng   ªn i tli   tÞch  92/2001/TTLT­ sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy 20/11/2001 cña Liªn Bé       Tµi chÝnh   ­C«ng nghiÖp   ­Tæng  côc    H¶i quan; Sau    khixem     xÐt t×nh  h×nh thùc tÕ    cña  doanh  nghiÖp  ®èi chiÕu    vµ    c¸c ®iÒu  kiÖn  îcthùc hiÖn  ®     chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ; Doanh  nghiÖp: §Þa  chØ: §iÖn  tho¹i: M∙  thuÕ: sè  Xin ®¨ng  thùc hiÖn    ký    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ      ®èi víis¶n  phÈm:..(ghirâ:       xe    haib¸nh g¾n m¸y,®éng  xe      c¬  haib¸nh g¾n m¸y  nh∙n hiÖu  thÓ).   cô  Doanh  nghiÖp      xingöikÌm  theo ®¬n    nµy    c¸cb¶n        îctÝnh    kª chitiÕt®   to¸n cho tõng  i lo¹ s¶n phÈm   thÓ  xin chÞu  cô  vµ    hoµn toµn  tr¸chnhiÖm       vÒ b¶n  ®¨ng  vµ  ký  cam   kÕt thùc hiÖn    ®óng  híng dÉn cña    vÒ  LiªnBé  chÝnh  s¸ch  u  ®∙ithuÕ    ®èi    víis¶n xuÊt xe      haib¸nh  g¾n  m¸y  ®éng  xe    vµ  c¬  haib¸nh  g¾n   m¸y. Gi¸m  ®èc  c«ng  ty (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) N¬i nhËn:             ­Nh    trªn: ­Lu:DN     ­9    ­
 10. ­10    ­
 11. Phô  01   lôc  ­mÉu   01A céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ    néi,ngµy   th¸ng         11 n¨m  2001 B ¶ n  ®¨ n g k ý c hi tiÕt, ô m  c hi tiÕt, é  p h Ë n  n h Ë p  k h È u  c  b Tªn  doanh  nghiÖp  ®¨ng  ký: §Þa  ®iÓm   s¶n  xuÊt: Nh∙n  hiÖu  xe: Sè îng s¶n  l   phÈm   ®¨ng  thùc hiÖn: ký    Tû  néi®Þa    lÖ    ho¸ ®¨ng  thùc hiÖn: ký   
 12. STT M∙  nhãm sè  Tªn    chitiÕt,  côm    chitiÕt, phËn  bé  §Þnh  møc Tû  (%) lÖ  Ghi chó   TiÕng Anh TiÕng  ViÖt §¬n  vÞ Sè îng l
 13. Ghi chó:Tû  %           lÖ  (cét7) ghitheo    c¸c phô    lôccña Th«ng   ªntÞch  92/2001/TTLT/BTC­BCN­TCHQ   t li   sè  ngµy 20/11/2001 cña  ªn li   Bé    TµichÝnh,C«ng    nghiÖp  Tæng  vµ  côc    H¶i quan. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (Ký    tªn,®ãng  dÊu) Phô  01   lôc  ­mÉu   01B céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ    néi,ngµy   th¸ng         11 n¨m  2001 B ¶ n  ®¨ n g k ý c hi tiÕt, ô m  c hi tiÕt, é  p h Ë n  d o  trong n íc s ¶ n x u Êt  c  b Tªn  doanh  nghiÖp  ®¨ng  ký: §Þa  ®iÓm   s¶n  xuÊt: Nh∙n  hiÖu  xe: Sè îng s¶n  l   phÈm   ®¨ng  thùc hiÖn: ký    Tû  néi®Þa    lÖ    ho¸ ®¨ng  thùc hiÖn: ký   
 14. STT M∙ sè  Tªn    chitiÕt, §Þnh    møc cho  s¶n  Tû  1  lÖ  Tû  NDH   lÖ  cña  CT,CCT,BP  Mua cña    c¸c®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt nhãm côm   chitiÕt,   phÈm (%) tùs¶n    xuÊthoÆc   ªnkÕt    li   bé phËn s¶n  xuÊt §¬n vÞ Sè îng l Tû  N§H lÖ  Tªn ®¬n  vÞ M∙  thuÕ sè  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Céng Ghi  chó:­ Tû  %             lÖ  (cét6) ghitheo    c¸cphô    lôccña  Th«ng   ªntÞch  92/2001/TTLT/BTC­NCN­TCHQ   tli   sè  ngµy  20/11/2001  cña  ªn li   Bé    TµichÝnh,C«ng    nghiÖp  Tæng  vµ  côc    H¶i quan. ­Tû  %       b»ng    %         lÖ  t¹ cét7  i tûlÖ  t¹ cét6 i ­Tû  %       ghitheo tûlÖ  ® îcquy  æi   lÖ  t¹ cét8    i     ®∙    ® Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
 15. Phô  01   lôc  ­mÉu   01C céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ    néi,ngµy   th¸ng         11 n¨m  2001 B¸o c¸o t×nh h × n h  ® Ç u  t s ¶ n x u Êt c hi tiÕt, ô m  c hi tiÕt, é  p h Ë n    c  b Tªn  doanh  nghiÖp  ®¨ng  ký: §Þa  ®iÓm   s¶n  xuÊt: Nh∙n  hiÖu  xe: STT Tªn    chitiÕt,  côm  Sè îng ®∙  §¬n  GiÊy  l   c«ng  chØ  Ghi nh∙n hµng  bè      M¸y  mãc, trangthiÕtbÞ        s¶n  xuÊtchñ    yÕu Ghi chó   chitiÕt, phËn s¶n     bé  xuÊt vÞ  tiªuchÊtl      îng s¶n  ho¸ tÝnh phÈm Sè Ngµy Sè Ngµy Tªn,m∙    hiÖu, Nguyªn    l   gi¸Sè îng Tæng  th«ng  kü  sè  thuËt thiÕtbÞ     gi¸thiÕt     chñ yÕu bÞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
 16. Phô  01   lôc  ­mÉu   01D céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ    néi,ngµy   th¸ng         11 n¨m  2001 B¸o c¸o t×nh h × n h  thùc tÕ liªn o a n h  liªn Õt s ¶ n x u Êt  d  k Tõ  ngµy.. ®Õn     . ngµy.. . . .. Tªn  doanh  nghiÖp  ®¨ng  ký: §Þa  ®iÓm   s¶n  xuÊt: Nh∙n  hiÖu  xe: STT Tªn    chitiÕt,  côm     H×nh  chi thøc li     ªn Sè îng s¶n  l   Tæng  vèn  thùc hiÖn    dù  Vèn thùc gãp    Tªn  ®Þa  vµ  chØ    c¸c tiÕtli     ªndoanh  ªn li   doanh phÈm  s¶n  ¸n li     ªndoanh  ªnkÕt li   cña doanh  bªn  ªndoanh li   kÕt xuÊt nghiÖp 1 2 3 4 5 6 7 Gi¸m  ®èc  Doanh  nghiÖp (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
 17. d a n h  m ô c  tû lÖ p h Ç n  tr¨m linh ki Ö n, c hi tiÕt   x e h ai b¸nh g ¾ n  m ¸ y  n ÷ tõ 1 2 0 c c trë x u è n g Ban hµnh kÌm theo Th«ng   ªntÞch  92/2001/TTLT­   tli   sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy 20/11/2001 cña  ªnBé      li   TµichÝnh   C«ng  ­Bé  nghiÖp   ­Tæng côc    H¶i quan (phô  2) lôc 
 18. Sè  M∙  tt sè  Tªn      côm     chitiÕtvµ  chitiÕt §¬n vÞ Sè îng Tû  l lÖ  nhãm % (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nhãm     I:§éng  c¬  1 1.1 §éng c¬ (bao gåm  c¶ hép sè, bé ph¸t     côm 1 34.00 ®iÖn  chÕ  vµ  hoµ  khÝ) 2 1.2 Cæ   hót   chiÕc 1 0.40 3 1.3 §Öm  nhÝp  chÕ hßa  khÝ chiÕc 1 0.10 4 1.4 §Öm     cæ hót chiÕc 1 0.10 5 1.5 §Öm  phÝp    cæ hót chiÕc 1 0.10 6 1.6 BÇu    läckhÝ  chiÕc  1 0.50 7 1.7 èng gi¶m  ©m   chiÕc 1 1.20 8 1.8 Vßng  m   èp    ®Ö +  cæ èng  gi¶m ©m   bé 1    0.2     0 9  1.9 N¾p  che  l¨ng®iÖn v«    chiÕc 1  0.05 10   1.10 B¸nh    r¨ngchñ  ®éng   chiÕc 1  0.25 11   1.11 Kho¸ h∙m  n¾p    +  che  b¸nh    r¨ngchñ  ®éng bé 1  0.10 12   1.12 C¸c      chitiÕtkh¸c  0.50     37.50 Nhãm     II:Khung  xe 13 2.1 Khung xe   chiÕc 1 7.50 14 2.2 B×nh x¨ng   chiÕc 1    1.5     0 15 2.3 N¾p   b×nh x¨ng     chiÕc 1 0.15 16 2.4 B¸o x¨ng chiÕc 1 0.10 17 2.5 Cµng  +  xe  b¹c   chiÕc 1 1.20 18 2.6 Trôc cµng  +    xe  ®ai èc bé 1 0.40 19   2.7    Gi¶m  sãc  íctr¸  tr   iph¶i ,    ®«i 1 2.60 20   2.8    Gi¶m  sãc sau  iph¶i tr¸  ,  ®«i 1 2.00 21  2.9 Cäc    n¾p  l¸+  i che   bé 1 1.00 22  2.10 §aièc    phuèc chiÕc 1 0.15 23  2.11 Vßng  m   ®Ö (trªn+  )   díi bé 1 0.10 24  2.12 Chôp  ren cã  chiÕc 1 0.05 25  2.13 Phítche   chiÕc 1 0.05 26  2.14 Bé vßng  bi   bé 1 0.30 27  2.15 B¸tphuèc    trªn chiÕc 1 0.20 28  2.16 B¸tphuèc    díi chiÕc 1 0.20 29  2.17 C«n  phuèc    trªn   chiÕc 1 0.15 30  2.18 C«n  phuèc  díi chiÕc 1 0.15 31  2.19 C¸c      chitiÕtkh¸c 0.50 18.30 Nhãm   I Bé  II   phËn  : truyÒn  ®éng,  b¸nh  xe 32 3.1 Lèp  íc+  tr   sau   ®«i 1 1.40 33 3.2 S¨m  íc+  tr   sau ®«i 1 0.60 34 3.3 D©y    lãtvµnh ®«i 1 0.05 35 3.4 Bé nan  hoa  íc+  tr   sau (kÓ  mò) c¶  bé 1 1.00
 19. 36 3.5 Côm  phanh  íc tr    côm 1 0.80 37 3.6 Côm  phanh  sau   côm 1 0.70 38 3.7 M¸ phanh  íc+  tr   sau bé 1 0.20 39 3.8 æ  b¸nh tr     íc  bé 1 1.00 40  3.9 æ b¸nh  sau  bé 1 1.00 41   3.10 èng      lãt b¸nh  æ sau   chiÕc 1 0.05 42   3.11 Trôc b¸nh  íc+    tr   ®ai èc  bé 1 0.30 43   3.12 Trôc b¸nh  sau  ®ai èc +     bé 1 0.30 44   3.13 Bé cao  gi¶m  su  chÊn   bé 1 0.10 45   3.14 B¸nh    r¨ngsau  chiÕc 1 0.30 46   3.15 Côm  b¾t  b¸nh    r¨ngsau côm 1 0.20 47   3.16 èng  b¾t  ren  b¸nh    r¨ngsau  chiÕc 1 0.10 48   3.17 Vµnh  tr   sau xe  íc+   ®«i 1 1.40 49   3.18 Hép xÝch  (trªn+díi)   hép 1 0.40 50   3.19 N¾p     lçkiÓm    traxÝch   chiÕc 1 0.05 51   3.20 XÝch  t¶i chiÕc 1 0.80 52   3.21 T¨ng xÝch  iph¶i tr¸ , bé 1 0.10 53   3.22 Nhùa  xÝch  ®ì  t¶i chiÕc 1 0.05 54   3.23 C¸c      chitiÕtkh¸c 0.50 11.40 Nhãm     phËn  IV:Bé  ®iÒu khiÓn 55 4.1 Tay      l¸(ghi®«ng) +  i   tÊm      i gi÷tayl¸  bé 1 0.80 56 4.2 Côm     tayphanh  íctr  côm 1 0.30 57 4.3 Côm     tayga côm 1 0.30 58 4.4 D©y  phanh  íc (c¶  tr   chèt vµ    ®ai  ®iÒu    èc  bé 1 0.25 chØnh) 59 4.5 D©y  ga   chiÕc 1 0.20 60 4.6 D©y  le chiÕc 1 0.20 61 4.7 C«ng  t¾c ®Ìn  phanh  sau  lßso +     bé 1 0.20 62 4.8 Côm  c«ng  t¾c  i tr¸ côm 1 0.50 63 4.9 Côm  c«ng  t¾c  ph¶i+    c«ng  t¾c ®Ìn  íc tr côm 1 0.50 64   4.10 CÇn  sang  sè  chiÕc 1 0.25 65   4.11 CÇn  khëi®éng  cao    +  su bé 1 0.40 66   4.12 CÇn  ®¹p phanh  sau chiÕc 1 0.30 67   4.13 CÇn  dÉn ®éng  phanh  sau bé 1 0.10 68   4.14 Lß  cÇn  xo  dÉn  ®éng  phanh sau chiÕc 1 0.05 69   4.15 Chèt +    ®iÒu    §aièc  chØnh  phanh bé 1 0.05 70 4.16 Thanh  gi»ng phanh    sau chiÕc 1 0.10 71   4.17 C¸c      chitiÕtkh¸c   0.50 5.00 Nhãm   HÖ   V:  thèng  ®iÖn   72 5.1 Côm   ®Ìn pha côm 1 1.40 73 5.2 Côm   ®Ìn  hiÖu  íc tÝn  tr    côm 1 0.70 74 5.3 Côm     §Ìn hËu  ®Ìn  hiÖu  +  tÝn  sau  côm 1 1.20 75 5.4 Côm   ®ång  c«ng    hå  t¬mÐt  +®Ìn b¸o  côm 1 1.80 76 5.5 D©y c«ng    t¬mÐt   chiÕc 1 0.20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản