Thông tư 92/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư 92/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 92/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 92/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  92/2002/TT­B T C  n g µ y   B T S 18 th¸ng 10 n¨ m  2002 Q u y   Þ n h  ch Õ  ® é  thu, né p   ® vµ q u ¶ n  lý s ö   ô n g  p h Ý  thÈ m   Þ n h,  u n g  d ® c cÊp   th«ng tin, Þ c h  vô  vµ lÖ  h Ý  ®¨n g  ký, c Ê p, c«n g  b è,  u y  tr× hi Ö u   d p d lùc  v¨n  » n g  b¶ o   é  gièng c © y   b h trång m íi C¨n cø §iÒu 3 NghÞ  ®Þnh  sè 13/2001/N§­  ngµy 20/4/2001 cña  CP ChÝnh phñ  b¶o  gièng c©y  vÒ  hé    trång míi;   C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   57/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  3    n¨m 2002 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ  c¸c v¨n  vµ    b¶n  híng dÉn      thihµnh; Sau    ý  khicã  kiÕn  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Bé    Tµi  chÝnh quy  ®Þnh  chÕ  thu,nép  qu¶n    dông  ®é    vµ  lýsö  phÝ thÈm  ®Þnh, cung    cÊp th«ng    tin,dÞch  vµ  phÝ  vô  lÖ  ®¨ng    ký,cÊp,c«ng      bè,duy    tr×hiÖu    lùcv¨n  b»ng b¶o  gièng  hé  c©y trång míi(sau      ®©y     gäichung    lµphÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vÒ  hé  gièng c©y    trång míi)nh      sau: I­ èi tîng v µ m ø c  thu  § 1.Tæ     chøc,c¸nh©n      ViÖtNam   nícngoµikhi® îcc¬    vµ          quan  qu¶n    lýnhµ  nícvÒ    b¶o  gièng  hé  c©y  trång míithùc hiÖn        viÖc      x¸c lËp,duy    tr×,söa ®æi,   ®×nh  chØ, huû        bá, gia h¹n,chuyÓn  giao quyÒn  h÷u, khiÕu    së    n¹itrong thêi     gian th«ng  dù    b¸o  ®Þnh  cÊp    v¨n b»ng b¶o  vµ    hé  c¸cc«ng  viÖc  qu¶n    lýnhµ  n­ íckh¸c cã  ªnquan      li   ®Õn   viÖc  b¶o  gièng  hé  c©y trång míitheo      quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËthiÖn      hµnh    th× ph¶inép    phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  gièng  vÒ  hé  c©y trång míi     theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2.Møc      thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  gièng c©y  vÒ  hé    trång míi® îcquy        ®Þnh cô  thÓ    t¹ BiÓu  i møc    thu phÝ thÈm ®Þnh, cung    cÊp th«ng    tin,dÞch  vµ  phÝ  vô  lÖ  ®¨ng    ký,cÊp, c«ng      bè, duy    tr×hiÖu      lùcv¨n b»ng  b¶o  gièng  hé  c©y  trång míi     ban hµnh kÌm  theo Th«ng     tnµy. II­ æ  c h ø c T h u, n é p  v µ Q u ¶ n  lý s ö  d ô n g  p h Ý, lÖ p h Ý  T 1. PhÝ,  phÝ  b¶o  gièng    lÖ  vÒ  hé  c©y  trång míilµkho¶n          thu thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. 2.    C¬ quan thu phÝ,  phÝ    lÖ  vÒ b¶o  gièng  hé  c©y trång    tr¸ch míi cã    nhiÖm: a) Tæ     chøc    thu,nép phÝ, lÖ    phÝ  theo ®óng quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    t nµy.   Niªm  yÕt  hoÆc  th«ng b¸o c«ng khaimøc   phÝ, lÖ    thu    phÝ  i t¹ ®Þa  ®iÓm  thu  phÝ, lÖ    phÝ. Khi thu tiÒn        phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ilËp  cÊp          vµ  biªnlaithu cho    ­ ®èi t îng nép  phÝ,  phÝ  lÖ  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ ph¸t   hµnh,qu¶n    dông  chØ    lý,sö  Ên  thuÕ.
  2. 2 b)      Më tµikho¶n  “t¹m    gi÷ tiÒn phÝ,  phÝ”  i lÖ  t¹ Kho b¹c Nhµ      níc n¬i c¬  quan  ®ãng    ®Ó   thu  trôsë  theo    dâi,qu¶n    lýtiÒn phÝ, lÖ    phÝ. §Þnh  hµng    kú  ngµy  hoÆc  hµng  tuÇn ph¶igöisè      tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thu ® îcvµo    ®∙      tµikho¶n  t¹m    gi÷ tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  ph¶itæ  vµ    chøc  h¹ch    to¸nriªngkho¶n      thu nµy theo  chÕ  kÕ    ®é  to¸n®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh  nghiÖp. sù  b) Më       sæ s¸ch kÕ        to¸n®Ó theo    dâi,ph¶n  viÖc    ¸nh  thu,nép  qu¶n    vµ  lý, sö  dông  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn hµnh cña  nhµ níc. c)§¨ng        ký,kª khai,    thu,nép phÝ, lÖ    phÝ    quan  víi c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lýtheo    ®óng  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    63/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy  24/7/2002 cña  Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn      c¸c quy  ®Þnh  ph¸p luËtvÒ      phÝ  lÖ  vµ  phÝ.   Nép  phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  gièng  vÒ  hé  c©y  trång míivµo      ng©n  s¸ch nhµ      níctheo  ch¬ng, lo¹     ikho¶n ¬ng  , t øng, môc    039  môc    lôc ng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh  (c¬ quan  thuéc  thu  Trung ¬ng qu¶n    nép  lýth×  vµo  ng©n  s¸ch trung    ¬ng, c¬    quan    thu thuéc ®Þa    ph¬ng  qu¶n      lýth× nép  vµo ng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng). d) Thùc    hiÖn  chÕ  c«ng  ®é  khaitµichÝnh      theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   3. TiÒn  phÝ, lÖ    thu    phÝ  b¶o  gièng  vÒ  hé  c©y trång míi® îc qu¶n          lýsö  dông  sau: nh  a)    C¬ quan  thu phÝ,  phÝ    lÖ  vÒ b¶o  gièng  hé  c©y trång    îc trÝch míi ®     ®Ó     l¹ tiÒn thu phÝ, lÖ  i       phÝ  íckhinép  tr     vµo ng©n  s¸ch nhµ      níctheo    (%)  tû lÖ  trªntæng  tiÒn phÝ, lÖ    sè      phÝ  thùc thu ® îcnh        sau: ­ LÖ     phÝ  ®¨ng    ký,cÊp,c«ng      bè,duy    tr×hiÖu      lùcv¨n b»ng  b¶o  gièng  hé  c©y  trång míi® îc®Ó   i20%     ¬iphÇn        l¹  : (haim   tr¨m). ­  PhÝ  thÈm  ®Þnh, cung  cÊp th«ng    tin,dÞch  vÒ   vô  v¨n b»ng b¶o hé  gièng c©y    trång míi® îc®Ó   i80%     ¬iphÇn        l¹  : (t¸m m   tr¨m). b) Nép ng©n s¸ch nhµ      nícphÇn tiÒn phÝ, lÖ    phÝ cßn    l¹ (tæng  tiÒn i sè    phÝ, lÖ    phÝ  thùc thu ® îc,trõsè  ®Ó             ®∙  l¹ theo    quy  i tûlÖ  ®Þnh      ®iÓm   t¹ tiÕta  i nµy),gåm:   ­ LÖ     phÝ  ®¨ng    ký,cÊp,c«ng      bè,duy    tr×hiÖu      lùcv¨n b»ng  b¶o  gièng  hé  c©y  trång míiph¶inép        ng©n s¸ch:80%     ¬iphÇn    (t¸m m   tr¨m). ­  PhÝ  thÈm  ®Þnh, cung cÊp th«ng    tin,dÞch  vÒ   vô  v¨n b»ng b¶o hé  gièng c©y    trång míiph¶inép        ng©n s¸ch:20%     ¬iphÇn    (haim   tr¨m). 4. C¬    quan    thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  gièng  vÒ  hé  c©y trång míi® îcsö        dông  sè tiÒn ®Ó       l¹theo tûlÖ  i     (%)  quy ®Þnh        t¹ tiÕta,®iÓm   môc  i 3  nµy      ®Ó chiphÝ  cho  viÖc  phÝ  thu  thÈm  ®Þnh, cung cÊp th«ng    tin,dÞch  vµ  phÝ  vô  lÖ  ®¨ng  ký,cÊp, c«ng        bè, duy    tr×hiÖu      lùcv¨n b»ng  b¶o  gièng  hé  c©y trång míitheo      néidung    thÓ    chicô  sau ®©y: a)        Chi tr¶c¸c kho¶n  tiÒn ¬ng  l hoÆc  tiÒn c«ng, c¸c kho¶n      phô  cÊp, c¸c     kho¶n ®ãng  gãp  theo tiÒn l    ¬ng,tiÒn c«ng      cho    lao®éng    thuªngoµi, c¶     kÓ  chi phÝ thÈm  ®Þnh,  thuª vên    ch¨m    ¬m vµ  sãc c©y  (nÕu      cã) trùc tiÕp phôc  vô  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ  theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh. b) Chi phÝ    trùc tiÕp phôc  cho  vô  viÖc thu phÝ,  phÝ    lÖ  nh: v¨n phßng  phÈm,     phßng, ®iÖn  vËt t v¨n    tho¹i ®iÖn, níc,c«ng      ,     t¸cphÝ, c«ng  phÝ; in   vô      (mua)    tê khai,giÊy    phÐp,    i chØ   c¸c lo¹ Ên  kh¸c theo      tiªuchuÈn, ®Þnh    møc   hiÖn  hµnh.
  3. 3 c) Chi    söa ch÷a  êng  th xuyªn,söa    ch÷a      líntµis¶n, m¸y    mãc, thiÕtbÞ    phôc  trùctiÕp cho  vô      viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ. d)    Chi mua  s¾m    ,nguyªn  vËt t  liÖu vµ      c¸c kho¶n    chikh¸c li     ªnquan    trùc tiÕp ®Õn     viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ. e)  TrÝch quü khen  ëng, quü  th   phóc    lî cho  i c¸n    bé, nh©n      viªntrùc tiÕp  phôc  c«ng  vô  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ  trong ®¬n      vÞ. Møc  trÝch lËp  (hai)quü    2    khen  ëng  quü  th vµ  phóc    lîb×nh  i qu©n  mét n¨m, mét    ngêitèi®a      kh«ng   qu¸ 3  (ba) th¸ng l    ¬ng thùc  hiÖn nÕu   thu  sè  n¨m nay  cao  h¬n  n¨m  íc vµ  tr   b»ng  2  (hai)  th¸ngl ¬ng thùc hiÖn    nÕu  thu n¨m  sè    nay  thÊp  h¬n hoÆc  b»ng n¨m  íc. tr 5.C¬    quan   thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  gièng  vÒ  hé  c©y trång míiph¶iqu¶n          lý, sö dông  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  îc®Ó     trªn®óng  ®   l¹ nªu    i môc  ®Ých, cã    chøng    tõ hîp ph¸p theo ®óng        quy  ®Þnh. 6. Hµng    n¨m,  quan  ph¶ilËp  to¸n vµ  c¬  thu    dù    quyÕt    ­ chitiÒn  to¸n thu      phÝ, lÖ    phÝ    quan  göic¬  qu¶n    lýngµnh  cÊp trªn, quan     c¬  TµichÝnh,c¬    quan  thuÕ cïng cÊp, Kho      b¹c Nhµ      níc n¬igiao dÞch. QuyÕt      to¸nn¨m  nÕu  cha    chi hÕt  tiÒn  sè  phÝ, lÖ    phÝ  îc trÝch trong n¨m  ® îc chuyÓn  ®       th×    sang  n¨m sau  ®Ó   tiÕp tôcchitheo chÕ  quy          ®é  ®Þnh. 7. ViÖc    quyÕt    to¸nphÝ, lÖ    phÝ  thùc hiÖn    cïng    thêigian    víiviÖc quyÕt  to¸nng©n    s¸ch nhµ    quan    níc.C¬  thuÕ thùc hiÖn    quyÕt    thu theo    to¸nsè    biªn lai tæng  thu,sè  îc®Ó   isè    , sè    ®   l¹  ph¶inép  ,   ng©n  s¸ch nhµ    níc. C¬  quan    tµichÝnh, c¬    quan thuÕ quyÕt  to¸n sè        chitõ nguån  phÝ, thu    lÖ  phÝ  îc®Ó     ®   l¹®¬n  theo quy  i vÞ    ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc    i 4  IITh«ng   tnµy. III.t æ  c h ø c  thùc hi Ö n   1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký.C¸c quy  ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ b¶o  gièng  hé  c©y trång míitr¸ víiquy         i ®Þnh  i t¹ Th«ng  tnµy    ®Òu     b∙ibá. 2.C¸c  quan    c¬  qu¶n    lýnhµ    B¶o  gièng  nícvÒ  hé  c©y trång míithùc hiÖn        thu, nép  qu¶n    dông    vµ  lý sö  phÝ,  phÝ    lÖ  vÒ b¶o  gièng  hé  c©y  trång    míi theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 3. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng m ¾c           cã    ®Ò nghÞ    quan, c¸c c¬    tæ chøc, c¸ nh©n      ph¶n  ¶nh kÞp      Tµi chÝnh    thêivÒ Bé    ®Ó nghiªn cøu    híng  dÉn    bæ sung.
  4. 4 Bi Ó u  m ø c  thu P h Ý  thÈ m  ® Þ n h, c u n g  c Ê p  th«ng tin,   d Þ c h  v ô  v µ L Ö  p h Ý  ®¨n g k ý, c Ê p, c « n g  b è, d u y  tr×  hi Ö u  lùc v¨n b » n g  b ¶ o  h é  (V B B H) gièng c © y  trång m íi (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng       tsè 92/2002/TT­ BTC ngµy 18 th¸ng10 n¨m          2002 cña  TµichÝnh) Bé    Thø  C¸c  êng    tr hîp nép phÝ, lÖ    phÝ §¬n vÞ  Møc  thu  tù tÝnh (1.000 VN§)   I PhÝ  thÈm  ®Þnh, cung  cÊp  th«ng  tin,   dÞch  vÒ   vô  VBBH   gièng  c©y trång    míi: 1 ThÈm   ®Þnh   bíc1. LÇn 500 2 ThÈm   ®Þnh  i   (khingêi nép  l¹ bíc 1        ®¬n    yªu ­ 250 cÇu). 3 ThÈm   ®Þnh    (kh¶o  bíc2  nghiÖm  DUS): ­C©y    ng¾n  ngµy. ­ 8.000 ­C©y      dµingµy. ­ 11.000 4 ThÈm   ®Þnh  i   (khingêi nép  l¹ bíc 2        ®¬n    yªu cÇu): ­C©y    ng¾n  ngµy. ­ 4.000 ­C©y      dµingµy. ­ 5.500 5 Cung  cÊp        tµiliÖu xinhëng  quyÒn  tiªn. u  ­ 150 6 Tra  cøu  th«ng  tin. ­ 200 II LÖ   phÝ   ®¨ng  ký, cÊp,  c«ng  bè,  duy    tr× hiÖu  VBBH   lùc  gièng  c©y trång    míi: 1 Nép  ®¬n  c«ng  ®¬n. vµ  bè  LÇn 300 2 Xin hëng    quyÒn  tiªn. u  ­ 250 3 §¨ng   b¹,cÊp  c«ng  VBBH. vµ  bè  ­ 350 4 CÊp  b¶n  sao: ­§èivíi       ®¨ng   b¹ quèc  gia. B¶n 5 ­§èivíi       ®¨ng   b¹ quèc  tÕ. ­ 100 5 Phª  duyÖt    hîp ®ång  chuyÓn  giao quyÒn  ­ LÇn   ® 350 îcb¶o    hé. 6 §×nh  chØ, huû  quyÒn  îcb¶o    bá  ®   hé. ­ 50 7 LÖ  phÝ  khiÕu   n¹itrong thêigian      th«ng  b¸o  ­ 200 dù  ®Þnh  cÊp  VBBH. 8 Nép   ®¬n   yªu  cÇu  cÊp  vµ  lix¨ng kh«ng      tù ­ 1.500 nguyÖn. 9 CÊp  phã  b¶n  VBBH. ­ 200 10 Söa  ®æi, bæ     sung   tªn,®Þa  chØ   ngêi nép    ®¬n, t¸cgi¶hoÆc           ®¹idiÖn: ­Tríckhic«ng  ®¬n.       bè  ­ 50 ­Sau      khic«ng  ®¬n. bè  ­ 150 11 Söa  æi  ® VBBH   tªn, vÒ    ®Þa chØ  chñ  VBBH,  ­ 200 ngêi®¹idiÖn      nép  ®¬n. 12 Nép    h¹tgièng muén.   ­ 50 Gia  h¹n,bæ     sung  s¬  hå  ngoµi thêih¹n      quy  ­ 150 ®Þnh. 14 Duy    tr×hiÖu   lùcVBBH: ­N¨m   nhÊt.   thø  N¨m 250
  5. 5 ­ C¸c n¨m  tiÕp theo (tÝnh ®Õn     khi VBBH   hÕt hiÖu    ®×nh  lùc,bÞ  chØ  hoÆc  huû bá  theo quy ®Þnh),thu b»ng      90%  møc    thu cña  n¨m  íc®ã. tr  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản