Thông tư 92/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
33
lượt xem
4
download

Thông tư 92/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 92/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc ưu đãi thuế cho các Dự án nhà máy điện Uông Bí mở rộng và Dự án nhà máy điện Cà Mau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 92/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦  c ñ a   B é   T µ i   C H Ý N H   S è   9 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 6   t h ¸ n g   0 9   n ¨ m  2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   v i Ö c   u   ® ∙ i   t h u Õ   c h o   c ¸ c   D ù  ¸n Nhµ m¸y ®iÖn U«ng BÝ m ë réng vµ Dù ¸n Nhµ m¸y ®iÖn Cµ Mau C¨n cø vµo c¸c LuËt, Ph¸p lÖnh thuÕ hiÖn hµnh vµ c¸c   v¨n b¶n híng dÉn; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 358/Q§­TTg ngµy 13 th¸ng 4 n¨m   2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ¸p dông thÝ ®iÓm  mét   sè chÝnh s¸ch vÒ thuÕ ®èi víi Dù ¸n Nhµ m¸y ®iÖn U«ng BÝ   më réng vµ Dù ¸n Nhµ m¸y ®iÖn Cµ Mau; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc  u ®∙i thuÕ cho  c¸c Dù ¸n Nhµ m¸y ®iÖn U«ng BÝ më réng vµ Dù ¸n Nhµ m¸y   ®iÖn Cµ Mau nh sau: I. §èi tîng ¸p dông: Tæng   c«ng   ty   l¾p   m¸y   ViÖt   Nam   (nhµ   thÇu   chÝnh   thùc  hiÖn hîp ®ång EPC, sau ®©y gäi t¾t lµ LILAMA), c¸c ®¬n vÞ  thµnh   viªn   cña   LILAMA   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   c¸c   ®¬n   vÞ  thµnh viªn), c¸c nhµ thÇu phô trong níc vµ níc ngoµi (bao  gåm nhµ thÇu x©y dùng, chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ cung cÊp m¸y  mãc, thiÕt bÞ, hµng ho¸ ký hîp ®ång trùc tiÕp víi LILAMA,  sau ®©y gäi t¾t lµ nhµ thÇu phô) tham gia vµo viÖc thùc  hiÖn c¸c Dù ¸n Nhµ m¸y ®iÖn U«ng BÝ më réng, Dù ¸n Nhµ  m¸y ®iÖn Cµ Mau (sau ®©y gäi t¾t lµ Dù ¸n) thuéc ®èi tîng  ¸p dông u ®∙i thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.   II. C¸c u ®∙i vÒ thuÕ: 1. ¦u ®∙i vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ nhËp khÈu vµ  phô thu hµng nhËp khÈu:  1.1. Hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, miÔn phô thu  hµng nhËp  khÈu  (nÕu cã) vµ kh«ng ph¶i  nép  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng khi nhËp khÈu:  Hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cho Dù ¸n  (sau ®©y gäi t¾t lµ hµng ho¸)  thuéc  lo¹i trong  níc cha  s¶n xuÊt ®îc hoÆc trong níc ®∙ s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®¹t  tiªu chuÈn kü thuËt ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, miÔn phô thu 
  2. 2 hµng nhËp khÈu (nÕu cã) vµ kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng, bao gåm:  ­ ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng; ­ Linh kiÖn, chi tiÕt, bé phËn rêi, phô tïng, khu«n  mÉu, g¸ l¾p, phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng  tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng;  ­ Nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, vËt t ®Ó chÕ t¹o thiÕt  bÞ, m¸y mãc trong  d©y  chuyÒn  c«ng  nghÖ  hoÆc ®Ó chÕ t¹o  linh kiÖn, chi tiÕt, bé phËn rêi, phô tïng, khu«n mÉu, g¸  l¾p, phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt bÞ, m¸y mãc; ­ VËt t x©y dùng.  1.2.   X¸c   nhËn   Danh   môc   chi   tiÕt   hµng   nhËp   khÈu   ®îc  miÔn thuÕ C¨n cø vµo Danh môc hµng ho¸ trong níc ®∙ s¶n xuÊt ®­ îc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  ban hµnh; Danh môc hµng ho¸  trong   níc   ®∙   s¶n   xuÊt   ®îc   nhng   cha   ®¹t   tiªu   chuÈn   kü  thuËt  do Bé C«ng nghiÖp  ban hµnh;  thiÕt  kÕ kü thuËt  vµ  tiÕn ®é thùc hiÖn Dù ¸n, chñ ®Çu t (®èi víi Dù ¸n Nhµ m¸y  ®iÖn U«ng BÝ më réng lµ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam;  ®èi víi Dù ¸n Nhµ m¸y ®iÖn Cµ Mau lµ Tæng c«ng ty DÇu khÝ  ViÖt Nam)  x¸c  nhËn  Danh môc chi tiÕt vÒ sè lîng, chñng  lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu sö dông cho Dù ¸n cho LILAMA.  C¨n cø vµo v¨n b¶n phª duyÖt cña Bé Th¬ng m¹i vÒ tæng  trÞ gi¸ hµng ho¸ ®îc phÐp nhËp khÈu miÔn thuÕ cho tõng Dù  ¸n; b¶n Danh môc chi tiÕt vÒ sè lîng, chñng lo¹i hµng ho¸  nhËp khÈu sö dông cho Dù ¸n do chñ ®Çu t  x¸c nhËn, hîp  ®ång ký gi÷a LILAMA víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ thÇu  phô tham gia thùc  hiÖn  Dù ¸n,  LILAMA  x¸c nhËn  Danh  môc  chi tiÕt vÒ sè lîng,  chñng lo¹i,  trÞ gi¸ hµng ho¸ nhËp  khÈu theo tõng hîp ®ång cho tõng ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ  thÇu phô vµ giao cho mçi ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ thÇu phô  01 b¶n chÝnh.  TrÞ  gi¸  hµng  ho¸ nhËp khÈu ghi trong  b¶n  Danh   môc   chi   tiÕt   do   LILAMA   x¸c   nhËn   cho   ®¬n   vÞ   thµnh  viªn,  nhµ  thÇu  phô lµ mét  bé phËn  cÊu  thµnh  trong  tæng  trÞ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc phÐp miÔn thuÕ mµ Bé Th¬ng  m¹i phª duyÖt cho tõng Dù ¸n. Danh môc chi tiÕt do chñ ®Çu t x¸c nhËn cho LILAMA vµ  Danh môc chi tiÕt do LILAMA x¸c nhËn c¸c cho ®¬n vÞ thµnh  viªn, nhµ thÇu phô lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan h¶i quan lµm thñ  tôc nhËp khÈu miÔn thuÕ cho doanh nghiÖp.  1.3.  Thñ tôc vµ hå s¬ h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ nhËp  khÈu miÔn thuÕ:  1.3.1.  Thñ tôc h¶i quan: LILAMA,   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   vµ   c¸c   nhµ   thÇu   phô  tham   gia   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   sö   dông   cho   Dù   ¸n   chØ   ®îc 
  3. 3 ®¨ng ký më tê khai h¶i quan t¹i mét c¬ quan h¶i quan mµ  doanh nghiÖp thÊy thuËn tiÖn nhÊt.  C¨n cø vµo Danh môc chi tiÕt vÒ sè lîng, chñng lo¹i  hµng   ho¸   nhËp  khÈu   sö  dông   cho   Dù  ¸n   do   chñ   ®Çu   t  x¸c  nhËn vµ v¨n b¶n phª duyÖt cña Bé Th¬ng m¹i vÒ tæng trÞ  gi¸ hµng nhËp khÈu ®îc phÐp miÔn thuÕ cho tõng Dù ¸n do  LILAMA xuÊt tr×nh, c¬ quan h¶i quan n¬i LILAMA ®¨ng ký më  tê khai thùc hiÖn  cÊp  cho  LILAMA  PhiÕu  theo dâi vµ trõ  lïi trÞ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu.  §èi víi trêng hîp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ thÇu phô  thùc hiÖn nhËp khÈu hµng ho¸ sö dông cho Dù ¸n th× khi  c¸c ®¬n vÞ nµy lµm thñ tôc nhËp khÈu ph¶i xuÊt tr×nh cho  c¬ quan h¶i quan n¬i LILAMA ®¨ng ký lµm thñ tôc h¶i quan  mét bé hå s¬, bao gåm:  ­ Hîp ®ång nhËp khÈu cña ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ thÇu  phô;  ­ Danh môc chi tiÕt vÒ sè lîng, chñng lo¹i, trÞ gi¸  hµng ho¸ nhËp khÈu sö dông cho Dù ¸n thuéc hîp ®ång nhËp  khÈu nªu trªn do LILAMA x¸c nhËn.   ­ Danh môc chi tiÕt vÒ sè lîng, chñng lo¹i, trÞ gi¸  hµng   ho¸   nhËp  khÈu   sö  dông   cho   Dù  ¸n   do   chñ   ®Çu   t  x¸c  nhËn cho LILAMA  ­ PhiÕu theo dâi trõ lïi gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu  do c¬ quan h¶i quan cÊp cho LILAMA;  ­ §¬n xin trÝch hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc hîp ®ång cña  ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ thÇu phô.  LILAMA cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho ®¬n vÞ thµnh viªn,  nhµ   thÇu   phô   b¶n   Danh   môc   chi   tiÕt   vÒ   sè   lîng,   chñng  lo¹i, trÞ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu sö dông cho Dù ¸n do chñ  ®Çu t x¸c nhËn vµ PhiÕu theo dâi trõ lïi gi¸ trÞ hµng ho¸  nhËp khÈu. C¨n cø vµo hå s¬ do ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ thÇu phô  xuÊt tr×nh,  c¬ quan h¶i quan thùc  hiÖn  trõ lïi trÞ gi¸  hµng nhËp khÈu vµo PhiÕu theo dâi vµ x¸c nhËn vµo §¬n xin  trÝch hµng ho¸ nhËp khÈu cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ  thÇu phô; §¬n xin trÝch hµng ho¸ nhËp khÈu nµy ®îc giao  cho ®¬n vÞ thµnh viªn, nhµ thÇu phô ®Ó lµm thñ tôc h¶i  quan t¹i n¬i c¸c ®¬n vÞ nµy ®¨ng ký më tê khai.  1.3.2. Hå s¬ h¶i quan:  C¸c   ®èi   tîng   nªu   t¹i   Môc   I   Th«ng   t  nµy,   kÓ   c¶   c¸c  doanh nghiÖp cã chøc n¨ng kinh doanh nhËp khÈu ®îc LILAMA  ký hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu, khi nhËp khÈu c¸c hµng ho¸  ®îc miÔn thuÕ nªu t¹i tiÕt 1.1, ®iÓm 1, Môc II th«ng t  nµy ngoµi viÖc ph¶i cã ®ñ c¸c hå s¬ h¶i quan nªu t¹i ®iÓm  2, Môc II cña QuyÕt ®Þnh sè 56/2003/Q§­BTC ngµy 16 th¸ng 
  4. 4 4   n¨m   2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   cßn   ph¶i   cã   c¸c  chøng tõ sau:  ­ §èi víi trêng hîp LILAMA trùc tiÕp nhËp khÈu:  + V¨n b¶n phª duyÖt cña Bé Th¬ng m¹i vÒ tæng trÞ gi¸  vËt t, thiÕt bÞ ®îc phÐp nhËp khÈu miÔn thuÕ sö dông cho  Dù ¸n; + Danh môc chi tiÕt vÒ sè lîng, chñng lo¹i hµng ho¸  nhËp   khÈu   miÔn   thuÕ   sö   dông   cho   Dù   ¸n   do   Tæng   c«ng   ty  §iÖn lùc ViÖt Nam hoÆc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam x¸c  nhËn.   §èi víi trêng hîp LILAMA uû th¸c nhËp khÈu th× ®èi t­ îng nhËp khÈu cÇn cã thªm Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu. ­ §èi  víi c¸c  ®¬n vÞ  thµnh  viªn,  nhµ thÇu  phô nhËp  khÈu:   + Danh môc chi tiÕt vÒ sè lîng, chñng lo¹i, trÞ gi¸  hµng ho¸ nhËp khÈu sö dông cho Dù ¸n thuéc hîp ®ång nhËp  khÈu do LILAMA x¸c nhËn.   + §¬n xin trÝch hµng ho¸ nhËp khÈu cho hîp ®ång ®∙ cã  x¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan n¬i LILAMA lµm thñ tôc h¶i  quan.  C¬ quan h¶i quan n¬i c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký më tê  khai cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hµng ho¸ thùc tÕ nhËp khÈu,  ®èi chiÕu víi hå s¬ ®Ó x¸c ®Þnh hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc  ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy vµ  x¸c nhËn miÔn  thuÕ  nhËp khÈu,  miÔn  phô thu (nÕu cã) vµ  kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.  1.4. Truy thu thuÕ:  Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn miÔn thuÕ nÕu  sö   dông   kh¸c   víi   môc   ®Ých   miÔn   thuÕ   th×   ®èi   tîng   nhËp  khÈu ph¶i kª khai vµ nép ®ñ sè thuÕ nhËp khÈu, phô thu  (nÕu   cã),   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   ®∙   ®îc   miÔn   khi   nhËp  khÈu. Cô thÓ nh sau:  ­ ChuyÓn   môc ®Ých  do c¬ quan  Nhµ  níc cã thÈm  quyÒn  cho phÐp th× thêi h¹n kª khai thuÕ lµ 2 ngµy (ngµy lµm  viÖc), kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh cho phÐp chuyÓn môc ®Ých cña  c¬   quan   Nhµ   níc   cã   hiÖu   lùc.   Thêi   h¹n   nép   thuÕ   lµ   10  ngµy, kÓ tõ ngµy ghi trong QuyÕt ®Þnh truy thu thuÕ cña  c¬ quan h¶i quan. ­ ChuyÓn   môc ®Ých  do c¬ quan  Nhµ  níc cã thÈm  quyÒn  cho   phÐp   nhng   ®èi   tîng   nhËp   khÈu   kh«ng   khai   b¸o   ®Ó   kª  khai nép thuÕ hoÆc tù ý sö dông kh¸c víi môc ®Ých miÔn  thuÕ nÕu kiÓm tra bÞ ph¸t hiÖn th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ  sè thuÕ ®∙ ®îc miÔn khi nhËp khÈu tuú theo tÝnh chÊt, møc  ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ gian  lËn. Thêi h¹n kª khai thuÕ lµ 2 ngµy (ngµy lµm viÖc), kÓ 
  5. 5 tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn. Thêi h¹n nép thuÕ lµ 10 ngµy,  kÓ tõ ngµy ghi trong QuyÕt ®Þnh truy thu thuÕ cña c¬ quan  h¶i quan. 2. ¦u ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp LILAMA vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña LILAMA thùc hiÖn  Dù ¸n ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ  20% ®èi víi phÇn thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn Dù ¸n. LILAMA  vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña LILAMA ph¶i theo dâi, h¹ch  to¸n riªng phÇn thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn Dù ¸n ®Ó ®îc  ¸p   dông   møc   thuÕ   suÊt   20%;   trêng   hîp   c¸c   ®¬n   vÞ   kh«ng  h¹ch to¸n riªng ®îc kho¶n thu nhËp nµy th× ¸p dông theo  møc thuÕ suÊt 28%.  ViÖc   h¹ch   to¸n   doanh   thu,   chi   phÝ   ®Ó   x¸c   ®Þnh   thu  nhËp chÞu thuÕ tõ viÖc thùc hiÖn Dù ¸n ¸p dông theo c¸c  quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n  b¶n híng dÉn hiÖn hµnh, cô thÓ:  Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ tæng sè tiÒn  thanh to¸n tõ viÖc thùc hiÖn Dù ¸n, cha bao gåm thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng do chñ ®Çu t  thanh to¸n theo tiÕn ®é hoµn  thµnh cho LILAMA (®èi víi phÇn viÖc do LILAMA trùc tiÕp  thùc hiÖn);  ®èi víi phÇn viÖc  do c¸c ®¬n vÞ thµnh  viªn  h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp thùc hiÖn, doanh thu lµ tæng sè  tiÒn, cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõ viÖc thùc hiÖn  Dù ¸n do LILAMA thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn.  Chi phÝ hîp lý ®îc h¹ch to¸n theo nguyªn t¾c: c¸c chi  phÝ trùc tiÕp phôc vô cho Dù ¸n th× h¹ch to¸n trùc tiÕp  vµo chi phÝ cña Dù ¸n, c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp ®îc ph©n bæ  theo tû lÖ doanh thu thùc tÕ.  III. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã  kh¨n   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ   c¸c   ®¬n   vÞ   ph¶n   ¶nh   vÒ   Bé   Tµi  chÝnh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản