Thông tư 93/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
83
lượt xem
1
download

Thông tư 93/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 93/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 93/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  93/1999/TT­B T C   B T S n g µy  28 th¸ng 7 n¨ m  1999 h íng d É n  v Ò  h o µ n  thu Õ   gi¸  trÞ gia t¨ng Bé  Tµi chÝnh  ®∙  ban  hµnh  Th«ng  t sè  89/1998/TT­   BTC  ngµy  27/6/1998,Th«ng   175/1998/TT­   tsè  BTC  ngµy 24/12/1998 híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998  NghÞ  vµ  ®Þnh  102/1998/ sè  N§­CP  ngµy 21/12/1998 cña    ChÝnh phñ    qui®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT;  QuyÕt  ®Þnh  1632  sè  /1998/Q§­BTC  ngµy 17/11/1998 ban  hµnh    qui chÕ     lËp,qu¶n    dông  lý,sö  quÜ  hoµn thuÕ GTGT.    §Ó thùc hiÖn    hoµn  thuÕ  GTGT   ®óng  chÕ  ®é, kÞp  thêi,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  thÓ  cô  mét  vÊn  sè  ®Ò   hoµn  vÒ  thuÕ  GTGT   sau: nh  I, Ò  ® èi tîng ® îc h o µ n  thu Õ  G T G T :  V 1­ §èit   îchoµn     îng ®   thuÕ  GTGT:  C¸c  së  c¬  kinh doanh    thuéc ®èi t      îng nép thuÕ theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõ thuÕ  îcxÐt hoµn  ®     thuÕ  GTGT  trong c¸ctr     êng    hîp sau ®©y: a/ C¬  kinh doanh    së    trong 3    th¸ngli     sè    ªntôccã  thuÕ  ®Çu  vµo  îckhÊu  ®   trõlính¬n  thuÕ      sè  ®Çu     thuÕ  ra.Sè  ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõbao gåm   thuÕ  sè  ®Çu  vµo    ph¸tsinhtrong th¸ngvµ  thuÕ        sè  ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõcña th¸ngtr     íc chuyÓn  qua. VÝ    dô:c«ng    cã  kª khaithuÕ  tyB  sè      GTGT   sau: nh  (§¬n    iÖu®ång) vÞ:tr     Thêigian   ThuÕ   ®Çu   ThuÕ   ®Çu   Chªnh  ThuÕ  ph¶i   vµo ra lÖch nép    (luükÕ) Th¸ng  2 600 100 ­500   ­500   Th¸ng  3 100 200 +  100 ­400   Th¸ng  4 150 200 +    50 ­350   Theo  dô  vÝ  trªn,c«ng    thuéc    ty B  ®èi îng  îc xÐt  t ®   hoµn thuÕ. Sè    thuÕ  ® îchoµn    cña  th¸nglµ350  iÖu®ång. 3      tr   b/ C¬   kinh doanh    së    hµng xuÊt khÈu  sè    cã  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc ®   hoµn    xuÊt khÈu    Æt   líndo    c¸c m hµng  theo      thêivô, theo chuyÕn hµng  gi¸ cã    trÞ,sè îng      l línth×  îc xÐt  ®   hoµn thuÕ  theo tõng th¸ng hoÆc  tõng chuyÕn  hµng.Sè    thuÕ  îchoµn    îcx¸c®Þnh    ®   lín®     tõ300  iÖu®ång    tr   trëlªn. c/ C¬   s¶n    së  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   cã  mua  s¾m     tµis¶n  ®Þnh  ®Çu      cè  do  t míihoÆc  ®Çu      t më réng,®Çu      t chiÒu  s©u; viÖc    hoµn  thuÕ GTGT   ®Çu   vµo cña    tµis¶n  ®Þnh  cè  mua s¾m     îc míi®  
  2. 2 thùc hiÖn theo    qui ®Þnh   i®iÓm   b  t¹  a,  kho¶n  §iÒu  NghÞ   2  15  ®Þnh  sè  28/1998/N§­   CP cña ChÝnh  phñ. d/ Ngoµi c¸c ®èi  îng      t nªu  trªn,®èi      êng    víic¸c tr hîp  së  c¬  kinh  doanh  quyÕt    to¸nthuÕ      khis¸tnhËp, chia t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n, cã  thuÕ                sè  GTGT   nép thõa,nÕu  së      c¬  ®Ò nghÞ  hoµn    ® îchoµn  tr¶th×    thuÕ, hoÆc   së    c¬  kinh   doanh  quyÕt  cã  ®Þnh  hoµn thuÕ  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn    êng    (c¸ctr hîp nµy kh«ng  ph©n  biÖt c¬  kinh doanh    së    thuéc ®èi îng  t nép  thuÕ GTGT  theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ hay tÝnh    trùctiÕp trªnGTGT).     2­ §èit   îchoµn     îng ®   thuÕ  GTGT   tr¸chnhiÖm: cã    a/ LËp  s¬      hå  ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ    quan  göic¬  thuÕ. Hå  hoµn    s¬  thuÕ  ® îc qui ®Þnh       ®èi    víitõng  êng  tr hîp theo ®iÓm     phÇn     Th«ng   sè  I ­  D ­  t 89/1998/TT­ BTC  ngµy 27/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    b/ Trêng  hå  kh«ng  rµng    hîp  s¬  râ  hoÆc   kh«ng ®Çy  ®ñ,  quan  c¬  thuÕ  yªu cÇu    bæ sung  s¬  hå  hoÆc     gi¶itr×nh th×  së      c¬  ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  ph¶i   cung cÊp  s¬    hå  bæ sung hoÆc     gi¶itr×nh theo yªu cÇu        cña  quan  c¬  thuÕ. c/ Doanh    nghiÖp    ®Ò nghÞ  îc hoµn  ®   thuÕ  ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm     vÒ  tÝnh  chÝnh    x¸c cña  liÖu kª khaili   sè        ªnquan  ®Õn  viÖc    x¸c ®Þnh  sè  vÒ  thuÕ  ® îchoµn.Mäi  êng            tr hîp saisãtnÕu kiÓm      tra,ph¸thiÖn ®Òu   xö        bÞ  lýtruythu vÒ  thuÕ. Tuú    theo nguyªn  nh©n  møc       vµ  ®é viph¹m  cßn  ph¹thoÆc     bÞ    truy cøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  theo Ph¸p  sù    luËt. II, h È m  q u y Ò n  v µ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬ q u a n  thu Õ    T v µ k h o  b¹c n h µ  n íc trong vi Ö c gi¶i u y Õt   q h o µ n  thu Õ  G T G T : 1­ ThÈm     quyÒn    gi¶iquyÕt hoµn    thuÕ: a/ Côc  ëng    tr Côc thuÕ xem  xÐt,ra quyÕt      ®Þnh hoµn  thuÕ cho      c¸c ®èi t ® îc hoµn  îng    thuÕ GTGT  thuéc ®èi îng  t qu¶n      lýtrùctiÕp cña Côc thuÕ  vµ  Chi   côc   thuÕ. b/ Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc ThuÕ  xem  xÐt,ra quyÕt      ®Þnh  hoµn  thuÕ cho  c¸c ®èi  îng  Æc   t ® biÖt theo  quyÒn    uû  cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh  c¸c vµ    Tæng  c«ng    ty thµnh  lËp  theo QuyÕt  ®Þnh   90/TTg  sè  ngµy 07/3/1994 vµ  QuyÕt  ®Þnh  91/TTg  sè  ngµy  07/3/1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ        (gäit¾t lµ c¸c Tæng     c«ng        ty 90, 91) nÕu  hoµn thuÕ  tËp trung t¹      i V¨n  c¸c phßng  Tæng   c«ng ty. 2­ Tr¸chnhiÖm      cña  quan  c¬  thuÕ  trong viÖc    hoµn  thuÕ: a/ Thùc    hiÖn viÖc tiÕp nhËn  s¬  hå  hoµn thuÕ cña    c¸c §TNT.  phËn  Bé  tiÕp nhËn        ghirâ ngµy tiÕp nhËn  chuyÓn    vµ  kÞp      phËn  thêití bé  i kiÓm    tra,xö  lý.   b/Thùc    hiÖn  viÖc  kiÓm    s¬,x¸c®Þnh  hoµn  trahå      sè  thuÕ: ­ Bé    phËn  kiÓm     s¬  tr¸chnhiÖm   trahå  cã    kiÓm     tra:b¶ng  khaitæng  kª    hîp  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu     thuÕ  ra,sè  GTGT  ®Çu  vµo    ph¸tsinh ® îc khÊu        trõ, hîp ®ång    xuÊt khÈu, hîp ®ång          gia c«ng  xuÊt khÈu        víi ngoµi,tê khaihµng  níc      
  3. 3 ho¸ xuÊt khÈu  x¸c nhËn  sè îng hµng        cã    vÒ  l   ho¸ thùc xuÊt khÈu      cña    H¶i quan  cöa khÈu...  ­ KiÓm     thuÕ    tra sè  ®Ò nghÞ  hoµn; ®èi    chiÕu gi÷a b¶ng  ho¸  kª  ®¬n  mua   vµo, b¸n      ra,thuÕ  ®Çu     ra,thuÕ  ®Çu  vµo  îc khÊu    .®èichiÕu    ®   trõ ..   víi t×nh  h×nh kinh doanh,thu nép        cña th¸ngtr     x¸c®Þnh  thuÕ    íc,tõ®ã    sè  thùc tÕ    ® îchoµn      ®Ó lµm      thñ tôchoµn  thuÕ cho doanh  nghiÖp. Trêng    hîp kiÓm    s¬  trahå  nÕu  thiÕu,th× yªu cÇu        ®¬n  bæ   vÞ  sung;nÕu    ph¸thiÖn      kª khaikh«ng    ®óng  hoÆc  cha    thÓ    æi    râ,cã  trao ® víi®¬n  ®Ó   vÞ  x¸c ®Þnh      râ.Trong  êng    thÓ  thÓ  cÇu  tr hîp cô  cã  yªu  ®¬n  gi¶itr×nh hoÆc   vÞ      bæ  sung  s¬  hå  chøng  minh  a  (ch ph¶ilµkiÓm  .     tra) C¬  quan thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    xem  xÐt  s¬  gi¶iquyÕt  hå  vµ    hoµn thuÕ  cho  ®¬n  trong    vÞ  thêigian  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  nhËn  îc hå  ®Ò   ®   s¬  nghÞ  hoµn  thuÕ  cña ®¬n  göi®Õn.  vÞ    Trêng    hîp ph¶ikiÓm        tra, minh,bæ   x¸c   sung  hå  .. th×thêigian tèi®a    ngµy.NÕu   s¬  .         lµ30    kh«ng  thñ tôc vµ  ®ñ      ®iÒu  kiÖn  ® îchoµn    thuÕ  ph¶itr¶lêi       cho ®¬n  biÕttrong kho¶ng    vÞ      thêigian 7    ngµy,kÓ    tõngµy    nhËn  îchhå  ®   s¬. c/LËp    quyÕt  ®Þnh  hoµn thuÕ: sau      khikiÓm    tra,nÕu  thñ tôc,®iÒu  ®ñ      kiÖn theo    qui ®Þnh  i t¹ ®iÓm       I ­ phÇn      D ­ Th«ng   89/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  27/6/1998 cña  Tµi chÝnh  x¸c ®Þnh  thuÕ    Bé    th×    sè  hoµn    tr¶,tr×nh Côc  ëng    tr Côc thuÕ  quyÕt  ra  ®Þnh  hoµn  thuÕ  cho ®èi  îng  t nép  thuÕ theo ®óng    luËt ®Þnh.   Sau    khi hoµn thuÕ,  êng  tr hîp nghi vÊn    hoÆc  cÇn  chøc  tæ  kiÓm     tra, thanh    i së      trat¹ c¬  ®Ó x¸c®Þnh    ®óng  hoµn  sè  thuÕ, th× c¬      quan  thuÕ quyÕt  ®Þnh  kiÓm    trahoÆc  thanh  tra. 3­ Tr¸chnhiÖm      cña  Kho    b¹c Nhµ  níc: NhËn  îcquyÕt ®Þnh  ®     hoµn  thuÕ  uû  vµ  nhiÖm    chihoµn thuÕ GTGT   do  c¬ quan ThuÕ     göi®Õn,  Kho    b¹c Nhµ    níctØnh,thµnh    phè thùc hiÖn    viÖc    chi hoµn thuÕ  GTGT  cho     îng trong thêigian tèi®a    ngµy  tõ ngµy  c¸c®èi t           lµ3  kÓ    nhËn  îc chøng      ®   tõ chi hoµn thuÕ    . §ång    thêiKho  b¹c Nhµ    níc tØnh, thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    lµm  ngay      thñ tôcthanh      to¸nvíiquÜ hoµn thuÕ  GTGT     më t¹ Kho      i b¹c Nhµ    nícTrung  ¬ng.  III,T æ  c h ø c thùc hi Ö n:   §Ó  viÖc  hoµn  thuÕ  GTGT   theo ®óng  LuËt  ®Þnh,    ®Ò nghÞ   UBND   tØnh,thµnh    phè  tÝch cùc chØ  ®¹o ngµnh  ThuÕ  thùc hiÖn    hoµn  thuÕ GTGT   cho     îng nép  c¸c®èi t   thuÕ ®¶m   b¶o kÞp thêi  ,chÝnh    x¸c,®óng   îng .§ång  ®èi t    thêiyªu cÇu        c¸cngµnh  phèihîp víi       ngµnh  ThuÕ     t¨ngcêng  kiÓm    tra, híng dÉn    c¸c®èi t      îng nép  thuÕ  thùc hiÖn    nghiªm chØnh  chÕ  kÕ  ®é  to¸n,thèng        kª,ho¸ ®¬n, chøng        tõ;kª khai®Çy    ®ñ, chÝnh    thuÕ  x¸csè  ph¶inép    còng  sè  nh  thuÕ  ®Ò  nghÞ hoµn.   Th«ng  tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy    15  kÓ    ký.Nh÷ng    qui®Þnh  ­tr íc®©y  viÖc    vÒ  hoµn  thuÕ GTGT         tr¸víi ®Þnh  i i qui t¹ Th«ng     tnµy  ®Òu       b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng m ¾c   ªnquan        cã    li   ®Õn  viÖc    gi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ, ®Ò     nghÞ     îng nép  c¸c ®èi t   thuÕ, c¸c ngµnh,c¸c ®Þa           ph¬ng  ph¶n  ¸nh kÞp      TµichÝnh    thêi®Ó Bé    nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.
  4. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản