intTypePromotion=1

Thông tư 93/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
97
lượt xem
9
download

Thông tư 93/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 93/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí trong công tác chống hàng giả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 93/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 93/2000/TT-BTC ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2000 Híng dÉn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån kinh phÝ trong c«ng t¸c chèng hµng gi¶ Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i ChØ thÞ sè 31/1999/ CT-TTg ngµy 27/10/1999 vÒ ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c nguån kinh phÝ trong c«ng t¸c chèng hµng gi¶ nh sau: I/ quy ®Þnh chung 1/ C¸c nguån kinh phÝ trong c«ng t¸c chèng hµng gi¶ bao gåm: 1.1/ Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp theo dù to¸n ®îc duyÖt hµng n¨m. 1.2/ Toµn bé sè tiÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thu vÒ vµ tiÒn b¸n hµng ho¸, tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m bÞ tÞch thu cña c¸c vô viÖc xö lý vÒ hµng gi¶ ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó l¹i chi cho ho¹t ®éng chèng hµng gi¶. 1.3/ C¸c kho¶n tµi trî, ®ãng gãp tù nguyÖn (nÕu cã) cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc phôc vô c«ng t¸c chèng hµng gi¶. 1.4/ Kinh phÝ hç trî tõ nguån thu chèng bu«n lËu trªn ®Þa bµn (nÕu cã) theo quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (díi ®©y gäi chung lµ tØnh). 2/ C¸c nguån kinh phÝ trong c«ng t¸c chèng hµng gi¶ ®îc tiÕp nhËn, qu¶n lý vµ sö dông theo nguyªn t¾c sau ®©y: 2.1/ Kinh phÝ do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp theo dù to¸n ®îc duyÖt hµng n¨m (nªu t¹i tiÕt 1.1 ®iÓm 1 phÇn I) vµ Kinh phÝ hç trî tõ nguån thu chèng bu«n lËu trªn ®Þa bµn theo quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh (nªu t¹i tiÕt 1.4 ®iÓm 1 phÇn I) ®îc qu¶n lý, sö dông theo c¸c quy ®Þnh qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. 2.2/ Nguån kinh phÝ do tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc tµi trî, ®ãng gãp tù nguyÖn cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô chèng hµng gi¶ (nªu t¹i tiÕt 1.3 ®iÓm 1 phÇn I) ®îc tiÕp nhËn, qu¶n lý theo c¸c quy ®Þnh qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ sö dông cho c«ng t¸c chèng hµng gi¶ cña ®¬n vÞ, phï hîp víi môc tiªu tµi trî, ®ãng gãp ®Æt ra. 2.3/ Nguån kinh phÝ thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ (nªu t¹i tiÕt 1.2 ®iÓm 1 phÇn I) lµ nguån thu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc ®Ó l¹i toµn bé cho ®¬n vÞ sö dông phôc vô c«ng t¸c chèng hµng gi¶ vµ ®îc qu¶n lý, sö dông theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3/ C¸c lùc lîng cã chøc n¨ng thanh tra, kiÓm tra, xö lý chèng hµng gi¶ nªu t¹i Th«ng t nµy bao gåm: + Lùc lîng qu¶n lý thÞ trêng. + Lùc lîng H¶i quan.
  2. 2 + Lùc lîng bé ®éi biªn phßng. + Lùc lîng C«ng an. + Lùc lîng thanh tra chuyªn ngµnh (nÕu ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao nhiÖm vô thanh tra, kiÓm tra, xö lý chèng hµng gi¶). II/ Híng dÉn vÒ qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ 1/ TËp trung c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ 1.1/ Nguån kinh phÝ thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ bao gåm: - C¸c kho¶n tiÒn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi tµng tr÷, vËn chuyÓn, bu«n b¸n vµ s¶n xuÊt hµng gi¶ theo quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý khiÕu n¹i (nÕu cã) cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 6/7/1995 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. - Sè tiÒn thu ®îc sau khi xö lý hµng gi¶, tang vËt bÞ tÞch thu cho phÐp t¸i lu th«ng trªn thÞ trêng theo quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. 1.2/ Më tµi kho¶n t¹m gi÷ ®Ó tËp trung nguån kinh phÝ thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tØnh më tµi kho¶n t¹m gi÷ (tiÓu kho¶n thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶) t¹i Kho b¹c Nhµ níc cÊp tØnh; phßng tµi chÝnh quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh (díi ®©y gäi chung lµ huyÖn) më tµi kho¶n t¹m gi÷ t¹i Kho b¹c Nhµ níc cÊp huyÖn ®Ó tËp trung c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ do c¸c lùc lîng chèng hµng gi¶ ®iÒu tra, ph¸t hiÖn, b¾t gi÷, xö lý. Tµi kho¶n t¹m gi÷ tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ t¹i Kho b¹c Nhµ níc kh«ng ®îc hëng l·i. 1.3/ Nép tiÒn thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ vµo tµi kho¶n t¹m gi÷. Toµn bé c¸c kho¶n thu thu ®îc b»ng tiÒn khi xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chèng hµng gi¶ vµ tõ b¸n hµng tÞch thu ®îc phÐp t¸i lu th«ng (sau khi trõ c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn vËn chuyÓn, bèc dì, b¶o qu¶n, tæ chøc b¸n hµng) ®îc nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ n¬i ph¸t sinh vô viÖc do c¬ quan tµi chÝnh cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn më t¹i Kho b¹c Nhµ níc theo c¸c nguyªn t¾c sau: + Kho¶n thu do lùc lîng chèng hµng gi¶ cña Trung ¬ng hoÆc tØnh trùc tiÕp kiÓm tra, ph¸t hiÖn, b¾t gi÷, xö lý tËp trung vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ do Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ më t¹i Kho b¹c Nhµ níc tØnh; + Kho¶n thu do lùc lîng chèng hµng gi¶ cÊp huyÖn trùc tiÕp kiÓm tra, ph¸t hiÖn, b¾t gi÷, xö lý tËp trung vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ do c¬ quan tµi chÝnh cÊp huyÖn më t¹i Kho b¹c Nhµ níc huyÖn. Nh÷ng vô viÖc do lùc lîng chèng hµng gi¶ cña Trung ¬ng hoÆc tØnh trùc tiÕp kiÓm tra, ph¸t hiÖn, b¾t gi÷, xö lý t¹i ®Þa ®iÓm xa n¬i më tµi kho¶n t¹m gi÷ th× c¸c kho¶n tiÒn thu vÒ ®îc nép vµo Kho b¹c Nhµ níc huyÖn n¬i ph¸t sinh vô viÖc. Kho b¹c Nhµ níc huyÖn cã tr¸ch nhiÖm thu hé vµ tËp trung
  3. 3 toµn bé sè tiÒn nµy vÒ tµi kho¶n t¹m gi÷ cña Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ më t¹i Kho b¹c Nhµ níc tØnh. Trêng hîp cã c¸c vô viÖc diÔn ra t¹i nhiÒu ®Þa ph¬ng hoÆc t¹i c¸c ®Þa bµn gi¸p ranh th× lÊy ®Þa ®iÓm b¾t gi÷ lµm c¨n cø gi¶i quyÕt. 2/ Ph©n phèi nguån thu tõ tµi kho¶n t¹m gi÷ cho c¸c ®¬n vÞ tham gia c«ng t¸c chèng hµng gi¶. 2.1 C¨n cø sè tiÒn thu ®îc thùc nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ (tiÓu kho¶n thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶) më t¹i Kho b¹c Nhµ níc vµ ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ xö lý vi ph¹m, Gi¸m ®èc së Tµi chÝnh -VËt gi¸ tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh, Trëng phßng Tµi chÝnh huyÖn tr×nh Chñ tÞch UBND huyÖn ra quyÕt ®Þnh ph©n phèi sè tiÒn xö ph¹t hµnh chÝnh vµ tiÒn b¸n hµng ho¸ ®îc cho phÐp t¸i lu th«ng (nÕu cã) theo ®Þnh kú hµng th¸ng hoÆc theo tõng vô viÖc tuú theo quy m« nguån thu cho ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn xö lý vi ph¹m ®Ó sö dông phôc vô c«ng t¸c chèng hµng gi¶. 2.2 C¨n cø quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh (hoÆc Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n huyÖn), c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n t¹m gi÷ vÒ tµi kho¶n ®¬n vÞ ®îc hëng vµ theo dâi viÖc qu¶n lý vµ sö dông theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3/ Híng dÉn sö dông nguån kinh phÝ thu ®îc tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶. Trªn c¬ së nguån kinh phÝ nhËn ®îc, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng chèng hµng gi¶ sö dông cho c¸c môc ®Ých gåm: 3.1/ Hç trî chi phÝ ®iÒu tra, truy b¾t, x¸c minh, chi kiÓm nghiÖm, gi¸m ®Þnh, thÈm ®Þnh hµng ho¸. Thñ trëng ®¬n vÞ xÐt duyÖt cho phÐp chi c¸c kho¶n chi g¾n víi tõng vô viÖc cô thÓ trªn c¬ së chøng tõ chi hîp ph¸p, hîp lÖ. QuyÕt ®Þnh chi cña Thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n chi kÌm theo lµ hå s¬ tµi liÖu ®îc dïng ®Ó quyÕt to¸n víi c¬ quan tµi chÝnh theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô chèng hµng gi¶ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 3.2/ Hç trî chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, häc tËp båi dìng nghiÖp vô, s¬ kÕt, tæng kÕt viÖc ®Êu tranh chèng hµng gi¶, tæ chøc th«ng tin. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cô thÓ cña ®¬n vÞ vµ c©n ®èi víi c¸c nguån kinh phÝ kh¸c, Thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh sö dông nguån kinh phÝ thu ®îc tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ ®Ó chi cho c¸c c«ng t¸c nµy theo ®Þnh møc chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 3.3/ Chi phÝ mua tin. Chi phÝ mua tin ®îc chi tr¶ g¾n víi gi¸ trÞ cña nguån tin, hiÖu qu¶ cña vô viÖc vµ khèng chÕ tíi tõng ngêi, tõng vô nh sau: + Chi phÝ mua tin tèi ®a cho 1 ngêi lµ 200.000 ®ång/ngêi/vô. + Trong trêng hîp cã nhiÒu nguån tin cung cÊp cã chÊt lîng th× chi phÝ mua tin tèi ®a cho mét vô kh«ng qu¸ 1.000.000®ång/vô. Møc chi cô thÓ do Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô chèng hµng gi¶ quyÕt ®Þnh, trªn c¬ së ®Ò xuÊt cña c¸n bé ®îc giao nhiÖm vô. ViÖc chi tr¶
  4. 4 ph¶i ®¶m b¶o an toµn, bÝ mËt cho ngêi b¸o tin. §Ó tr¸nh tiªu cùc, khi chi tiÒn cho ngêi cung cÊp tin ph¶i cã sù chøng kiÕn cña ngêi cã tr¸ch nhiÖm trong ®¬n vÞ. Trêng hîp tin b¸o kh«ng cã gi¸ trÞ, kh«ng thu ®îc kÕt qu¶ th× chi phÝ mua tin ph¶i trõ vµo nguån tiÒn thëng tõ c¸c vô viÖc kh¸c cña ®¬n vÞ. Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô chèng hµng gi¶ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh vÒ chi phÝ mua tin ®¶m b¶o ®óng ngêi ®óng viÖc vµ cã hiÖu qu¶. Trêng hîp ph¸t hiÖn chi sai môc ®Ých, Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô chèng hµng gi¶ sÏ bÞ xö lý kû luËt hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh chi cña Thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n chi kÌm theo hå s¬ tµi liÖu ®îc dïng ®Ó quyÕt to¸n víi c¬ quan tµi chÝnh theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 3.4/ Hç trî chi mua s¾m, söa ch÷a ph¬ng tiÖn, dông cô phôc vô c«ng t¸c chèng hµng gi¶ cña ®¬n vÞ. Thñ trëng ®¬n vÞ x©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ, söa ch÷a ph¬ng tiÖn tõ nguån kinh phÝ thu ®îc tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶. ViÖc mua s¾m, söa ch÷a ph¬ng tiÖn, dông cô phôc vô c«ng t¸c chèng hµng gi¶ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. 3.5/ Hç trî chi båi dìng lµm ngoµi giê; trî cÊp cho c¸n bé chiÕn sÜ hoÆc gia ®×nh c¸n bé, chiÕn sÜ bÞ tai n¹n, bÞ th¬ng, bÞ hy sinh khi lµm nhiÖm vô; Trêng hîp nguån kinh phÝ do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp theo dù to¸n hµng n¨m kh«ng ®ñ thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê; trî cÊp cho c¸n bé chiÕn sÜ hoÆc gia ®×nh bÞ tai n¹n, bÞ th¬ng, bÞ hy sinh khi lµm nhiÖm vô, Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc sö dông nguån thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶ ®Ó chi. §èi víi nh÷ng kho¶n chi cã chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh. §èi víi nh÷ng kho¶n chi cha cã chÕ ®é quy ®Þnh, Thñ trëng ®¬n vÞ ®Ò xuÊt ®Ó c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn phª duyÖt vµ thùc hiÖn. 3.6/ Chi thëng cho tæ chøc vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch tham gia, phèi hîp ®iÒu tra, ph¸t hiÖn, b¾t gi÷, xö lý vô viÖc trong c«ng t¸c chèng hµng gi¶. Chñ tÞch UBND tØnh híng dÉn møc thëng cô thÓ thùc hiÖn thèng nhÊt trªn ®Þa bµn trong c«ng t¸c nµy. Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô chèng hµng gi¶ c¨n cø híng dÉn cña Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh viÖc khen thëng cô thÓ tuú theo tÝnh chÊt phøc t¹p, hiÖu qu¶ cña vô viÖc, kÕt qu¶ phèi hîp vµ trong ph¹m vi nguån kinh phÝ cho phÐp chi thëng c©n ®èi víi c¸c kho¶n chi kh¸c. ViÖc ra quyÕt ®Þnh chi thëng ph¶i ®¶m b¶o c«ng khai, d©n chñ, c«ng b»ng, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, tr¸nh tiªu cùc vµ cã t¸c dông khuyÕn khÝch c«ng t¸c chèng hµng gi¶. Thñ trëng ®¬n vÞ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vµ tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 3.7/ Nép lªn c¬ quan cÊp trªn ë Trung ¬ng ®Ó chØ ®¹o c«ng t¸c chèng hµng gi¶ trong toµn ngµnh vµ tæ chøc phèi hîp c¸c lùc lîng liªn ngµnh tham gia c«ng t¸c chèng hµng gi¶.
  5. 5 Kho¶n nép nµy tèi ®a kh«ng qu¸ 10% tæng nguån thu tõ ho¹t ®éng chèng hµng gi¶, Bé Tµi chÝnh uû quyÒn cho Thñ trëng c¸c lùc lîng tham gia chèng hµng gi¶ c©n nh¾c quyÕt ®Þnh cô thÓ cho phï hîp. ViÖc chi tiªu tõ nguån trÝch nµy ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn trªn vµ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 4/ H¹ch to¸n, kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n C¸c ®¬n vÞ tham gia chèng hµng gi¶ ph¶i më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi nguån thu vµ nép kinh phÝ chèng hµng gi¶, theo dâi viÖc tiÕp nhËn, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ chèng hµng gi¶; lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n hiÖn hµnh. C¸c ®¬n vÞ Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp thùc hiÖn h¹ch to¸n thu nép, thu hé vµ chi tr¶ c¸c kho¶n kinh phÝ chèng hµng gi¶ theo ®óng Môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n hiÖn hµnh. III/ Tæ chøc thùc hiÖn 1/ Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Nh÷ng vô viÖc tµng tr÷, vËn chuyÓn, bu«n b¸n vµ s¶n xuÊt hµng gi¶ ®· ph¸t hiÖn, b¾t gi÷ nhng cha xö lý tÝnh ®Õn ngµy cã hiÖu lùc cña Th«ng t nµy th× gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2/ C¸c c¬ quan Nhµ níc ®îc cÊp vµ sö dông nguån kinh phÝ chèng hµng gi¶ kh«ng ®îc thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ tiÒn båi dìng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 52TC/CSTC ngµy 12/9/1996 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thu vµ sö dông tiÒn xö ph¹t ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ngµnh, c¸c cÊp kÞp thêi b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2