Thông tư 93/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
9
download

Thông tư 93/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 93/2002/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 93/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 93/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S S 93/2002/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ NA CHÍNH Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28/8/2001, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh và Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí a chính như sau: I- PH M VI ÁP D NG VÀ M C THU 1. T ch c, h gia ình, cá nhân khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c t ch c ư c u quy n gi i quy t các công vi c v a chính thì ph i n p l phí a chính theo quy nh t i Thông tư này. 2. M c thu l phí a chính quy nh như sau: TT Công vi c a chính ơn v M c thu tính Cá nhân, h gia ình T ch c T i các qu n thu c Khu v c thành ph tr c khác thu c trung ương; phư ng n i thành thu c thành ph ho c th xã tr c thu c t nh 1 2 3 4 5 6 1 C p gi y ch ng nh n ng/gi y 25.000 10.000 100.000 quy n s d ng t và c p gi y h p th c hoá quy n s d ng t 2 Ch ng nh n ăng ký ng/l n 15.000 5.000 20.000 bi n ng v t ai, bao g m: ch ng nh n
  2. thay i ch s d ng t, thay i hình th , di n tích th a t và thay i m c ích s d ng t 3 Trích l c b n ho c ng/văn các văn b n c n thi t b n trong h sơ a chính: - Trích l c văn b n 10.000 5.000 10.000 - Trích l c b n 10.000 10.000 10.000 4 Xác nh n tính pháp lý ng/l n 20.000 10.000 20.000 c a các gi y t nhà t 3. Không thu l phí c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i cá nhân, h gia ình có h khNu thư ng trú t i các xã, thôn thu c khu v c III theo Quy t nh s 42/UB-Q ngày 23/5/1997; Quy t nh s 21/1998/Q -UBDTMN ngày 25/2/1998 và Quy t nh s 26/1998/Q -UB ngày 18/3/1998 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi v vi c công nh n 3 khu v c mi n núi và ng b ng. II- THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ NA CHÍNH 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 1 Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29/6/2001 có nhi m v thu l phí a chính (sau ây g i chung là cơ quan thu) ph i th c hi n: a) T ch c thu, n p l phí a chính theo úng quy nh t i Thông tư này. Thông báo (ho c niêm y t công khai) m c thu l phí a chính t i tr s cơ quan thu l phí. Khi thu ph i c p biên lai thu l phí cho ngư i n p ti n (lo i Biên lai do B Tài chính phát hành ho c u quy n cho C c Thu t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi cơ quan thu l phí a chính óng tr s chính phát hành). b) M s k toán theo dõi s thu, n p ti n l phí theo úng ch k toán th ng kê hi n hành. c) ăng ký, kê khai, n p l phí a chính theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. d) Th c hi n thanh toán, quy t toán biên lai thu l phí và quy t toán thu, n p ti n l phí v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo ch qu n lý biên lai, n ch c a B Tài chính. 2. Cơ quan thu l phí a chính ư c trích l i 10% t ng s ti n l phí a chính thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c trích qu khen thư ng và qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p th c hi n vi c thu l phí a chính. M c trích l p hai qu khen thư ng và qu phúc l i bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3
  3. (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm th c hi n cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm th c hi n th p hơn ho c b ng năm trư c. Hàng năm, cơ quan thu l phí a chính ph i l p d toán và quy t toán thu, chi ti n thu l phí a chính g i cơ quan qu n lý ngành, cơ quan Tài chính, cơ quan Thu cùng c p. Sau khi quy t toán úng ch , s ti n l phí chưa chi trong năm ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. 3. T ng s ti n l phí thu ư c sau khi tr s ư c trích l i theo t l theo quy nh t i i m 2 trên ây, s còn l i (90%) cơ quan thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c (NSNN) theo quy nh sau ây: a) Cơ quan thu l phí a chính th c hi n kê khai v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý v s biên lai ã s d ng, s ti n l phí thu ư c c a tháng trư c theo m u c a cơ quan Thu quy nh trong 5 ngày u c a tháng ti p theo. Trư ng h p trong tháng không phát sinh s thu l phí v n ph i kê khai và n p t khai cho cơ quan Thu . Th i h n n p ti n vào NSNN ch m nh t không quá ngày 15 c a tháng ti p theo, ghi vào chương, lo i, kho n tương ng, m c 047, ti u m c 02 m c l c NSNN quy nh (cơ quan thu l phí a chính thu c trung ương qu n lý thì n p vào ngân sách trung ương; cơ quan thu l phí a chính thu c a phương qu n lý thì n p vào ngân sách a phương). b) Cơ quan Thu tr c ti p qu n lý có nhi m v ki m tra t khai, i chi u v i s biên lai thu ã phát hành, ã s d ng xác nh chính xác s ti n l phí ã thu, s ph i n p và thông báo cho ơn v thu l phí a chính th c hi n thanh toán v i NSNN theo s l phí ph i n p do cơ quan Thu thông báo. Cơ quan thu l phí a chính th c hi n thanh toán s ph i n p ngân sách theo thông báo c a cơ quan Thu , n u n p chưa thì ph i n p ti p s còn thi u vào ngân sách theo th i h n ghi trong thông báo, n u ã n p th a thì ư c tr vào s ph i n p c a kỳ ti p sau. III- T CH C TH C HI N. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2003. Bãi b nh ng quy nh trư c ây v l phí a chính trái v i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản