Thông tư 93/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
96
lượt xem
3
download

Thông tư 93/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 93/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 93/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh sè Sè 93/2002/TT-BTC ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2002 Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®Þa chÝnh C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001, NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh vµ Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ; Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®Þa chÝnh nh sau: I- Ph¹m vi ¸p dông vµ møc thu 1. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn hoÆc tæ chøc ®îc uû quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh th× ph¶i nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Møc thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh quy ®Þnh nh sau: TT C«ng viÖc ®Þa §¬n vÞ Møc thu chÝnh tÝnh Tæ C¸ nh©n, hé gia ®×nh chøc T¹i c¸c quËn Khu vùc thuéc thµnh phè kh¸c trùc thuéc trung - ¬ng; phêng néi thµnh thuéc thµnh phè hoÆc thÞ x· trùc thuéc tØnh 1 2 3 4 5 6 1 CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö ®ång/giÊ 25.000 10.000 100.000 dông ®Êt vµ cÊp y giÊy hîp thøc ho¸ quyÒn sö dông ®Êt 2 Chøng nhËn ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ ®ång/lÇn 15.000 5.000 20.000 ®Êt ®ai, bao gåm: chøng nhËn thay ®æi chñ sö dông ®Êt, thay ®æi h×nh thÓ, diÖn tÝch thöa
  2. 2 ®Êt vµ thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt 3 TrÝch lôc b¶n ®å ®ång/v¨n hoÆc c¸c v¨n b¶n b¶n cÇn thiÕt trong hå s¬ ®Þa chÝnh: - TrÝch lôc v¨n b¶n 10.000 5.000 10.000 - TrÝch lôc b¶n ®å 10.000 10.000 10.000 4 X¸c nhËn tÝnh ph¸p lý cña c¸c giÊy tê ®ång/lÇn 20.000 10.000 20.000 nhµ ®Êt 3. Kh«ng thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi c¸ nh©n, hé gia ®×nh cã hé khÈu thêng tró t¹i c¸c x·, th«n thuéc khu vùc III theo QuyÕt ®Þnh sè 42/UB-Q§ ngµy 23/5/1997; QuyÕt ®Þnh sè 21/1998/Q§- UBDTMN ngµy 25/2/1998 vµ QuyÕt ®Þnh sè 26/1998/Q§-UB ngµy 18/3/1998 cña Bé trëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói vÒ viÖc c«ng nhËn 3 khu vùc miÒn nói vµ ®ång b»ng. II- thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®Þa chÝnh 1. C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai ngµy 29/6/2001 cã nhiÖm vô thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh (sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu) ph¶i thùc hiÖn: a) Tæ chøc thu, nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Th«ng b¸o (hoÆc niªm yÕt c«ng khai) møc thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh t¹i trô së c¬ quan thu lÖ phÝ. Khi thu ph¶i cÊp biªn lai thu lÖ phÝ cho ngêi nép tiÒn (lo¹i Biªn lai do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh hoÆc uû quyÒn cho Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng n¬i c¬ quan thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh ®ãng trô së chÝnh ph¸t hµnh). b) Më sè kÕ to¸n theo dâi sè thu, nép tiÒn lÖ phÝ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh. c) §¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. d) Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu lÖ phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn lÖ phÝ víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý biªn lai, Ên chØ cña Bé Tµi chÝnh. 2. C¬ quan thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh ®îc trÝch ®Ó l¹i 10% tæng sè tiÒn lÖ phÝ ®Þa chÝnh thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó trÝch quü khen thëng vµ quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh. Møc trÝch lËp hai quü khen thëng vµ quü phóc lîi b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m thùc hiÖn cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m thùc hiÖn thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc.
  3. 3 Hµng n¨m, c¬ quan thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh ph¶i lËp dù to¸n vµ quyÕt to¸n thu, chi tiÒn thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh göi c¬ quan qu¶n lý ngµnh, c¬ quan Tµi chÝnh, c¬ quan ThuÕ cïng cÊp. Sau khi quyÕt to¸n ®óng chÕ ®é, sè tiÒn lÖ phÝ cha chi trong n¨m ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc sau khi trõ sè ®îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 trªn ®©y, sè cßn l¹i (90%) c¬ quan thu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (NSNN) theo quy ®Þnh sau ®©y: a) C¬ quan thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh thùc hiÖn kª khai víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vÒ sè biªn lai ®· sö dông, sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc cña th¸ng tríc theo mÉu cña c¬ quan ThuÕ quy ®Þnh trong 5 ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo. Trêng hîp trong th¸ng kh«ng ph¸t sinh sè thu lÖ phÝ vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan ThuÕ. Thêi h¹n nép tiÒn vµo NSNN chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo, ghi vµo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 047, tiÓu môc 02 môc lôc NSNN quy ®Þnh (c¬ quan thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh thuéc trung ¬ng qu¶n lý th× nép vµo ng©n s¸ch trung ¬ng; c¬ quan thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý th× nép vµo ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng). b) C¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý cã nhiÖm vô kiÓm tra tê khai, ®èi chiÕu víi sè biªn lai thu ®· ph¸t hµnh, ®· sö dông ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu, sè ph¶i nép vµ th«ng b¸o cho ®¬n vÞ thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh thùc hiÖn thanh to¸n víi NSNN theo sè lÖ phÝ ph¶i nép do c¬ quan ThuÕ th«ng b¸o. C¬ quan thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh thùc hiÖn thanh to¸n sè ph¶i nép ng©n s¸ch theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ, nÕu nép cha ®ñ th× ph¶i nép tiÕp sè cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch theo thêi h¹n ghi trong th«ng b¸o, nÕu ®· nép thõa th× ®îc trõ vµo sè ph¶i nép cña kú tiÕp sau. III- tæ chøc thùc hiÖn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/2003. B·i bá nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y vÒ lÖ phÝ ®Þa chÝnh tr¸i víi Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản