Thông tư 95/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư 95/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 95/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số Vô tuyến điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 95/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé TµI ChÝnh Sè 95/2003/TT-BTC ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 Híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi Côc TÇn sè V« tuyÕn ®iÖn C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngµy 02/10/1996 cña ChÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 15/01/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu; Theo ®Ò nghÞ cña Bé Bu chÝnh viÔn th«ng t¹i C«ng v¨n sè 513/BBCVT-KHTC ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc “Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi Côc TÇn sè V« tuyÕn ®iÖn”, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi Côc TÇn sè V« tuyÕn ®iÖn nh sau: A. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. §èi tîng ¸p dông: Do ®Æc thï vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng nªn Côc TÇn sè V« tuyÕn ®iÖn (viÕt t¾t Côc TÇn sè VT§) ®îc ¸p dông quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Côc TÇn sè VT§ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. §îc quyÒn tËn dông ®Êt ®ai, vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c nhng kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do nhµ níc giao. 3. Côc TÇn sè VT§ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c (nÕu cã) theo nguyªn t¾c ph¶i h¹ch to¸n riªng, ®¶m b¶o cã l·i, kh«ng ®îc lÊy l·i cña c¸c ho¹t ®éng do nhµ níc giao bï lç cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. B. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ I. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña Côc TÇn sè VT§ trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n: 1. §îc Nhµ níc cÊp vèn ban ®Çu ®Ó ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng phï hîp víi quy m« vµ nhiÖm vô ®îc giao vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông tµi s¶n vµ vèn cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. §îc vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhng kh«ng ®îc lµm thay ®æi h×nh thøc
  2. 2 së h÷u vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ nî gèc vµ l·i theo ®óng cam kÕt khi huy ®éng vèn. Côc trëng Côc TÇn sè VT§ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc huy ®éng, sö dông vèn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶. 3. §îc nhîng b¸n, thanh lý nh÷ng tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, l¹c hËu vÒ kü thuËt ®Ó thu håi vèn. Khi nhîng b¸n, thanh lý ph¶i lËp héi ®ång ®¸nh gi¸ kü thuËt, thÈm ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n vµ tæ chøc ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thu ®îc do thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n víi gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n vµ chi phÝ nhîng b¸n, thanh lý (nÕu cã) ®îc h¹ch to¸n nh sau: - NÕu sè tiÒn thu ®îc do thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n vµ chi phÝ nhîng b¸n, thanh lý (nÕu cã), phÇn chªnh lÖch lín h¬n ®îc h¹ch to¸n vµo Quü ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó ®Çu t c¬ së vËt chÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ. - NÕu sè tiÒn thu ®îc do thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n vµ chi phÝ nhîng b¸n, thanh lý (nÕu cã), phÇn chªnh lÖch nhá h¬n ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ. 4. §èi víi mäi tæn thÊt tµi s¶n, ph¶i lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh møc ®é tæn thÊt, nguyªn nh©n vµ tr¸ch nhiÖm. ViÖc xö lý tæn thÊt tµi s¶n theo nguyªn t¾c sau: - NÕu do nguyªn nh©n chñ quan cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n, ngêi g©y ra tæn thÊt ph¶i chÞu båi thêng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Côc trëng Côc TÇn sè VT§ ®îc quyÕt ®Þnh møc båi thêng. - Nh÷ng tµi s¶n ®· mua b¶o hiÓm, ®îc c¸c tæ chøc b¶o hiÓm båi thêng. - PhÇn tæn thÊt cßn l¹i (sau khi trõ ®i kho¶n båi thêng cña ngêi g©y ra vµ tiÒn båi thêng cña tæ chøc b¶o hiÓm) Côc TÇn sè VT§ ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ trong kú. - C¸c trêng hîp tæn thÊt tµi s¶n v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng (thiªn tai, ho¶ ho¹n…) Côc TÇn sè VT§ lËp ph¬ng ¸n xö lý b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh vµ Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng. Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng cã quyÕt ®Þnh xö lý sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh b»ng v¨n b¶n. Sau khi xö lý tæn thÊt Côc TÇn sè VT§ ph¶i ®iÒu chØnh l¹i sæ s¸ch kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh xö lý. II. KÕt qu¶ tµi chÝnh vµ xö lý kÕt qu¶ tµi chÝnh: 1. PhÇn Thu. 1.1. C¸c kho¶n thu bao gåm: - Thu lÖ phÝ cÊp phÐp sö dông m¸y ph¸t. - Thu phÝ sö dông vµ b¶o vÖ tÇn sè VT§. - C¸c kho¶n thu kh¸c (nÕu cã). Møc thu c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ trªn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. C¸c kho¶n thu kh¸c ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých.
  3. 3 1.2. NÕu cã nh÷ng kho¶n thu kh¸c liªn quan ®Õn tÇn sè VT§, Côc TÇn sè VT§ ph¶i b¸o c¸o Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó phèi hîp quy ®Þnh møc thu vµ ph¬ng ph¸p thu. 1.3. Côc TÇn sè VT§ cã tr¸ch nhiÖm më sæ kÕ to¸n theo dâi ®Çy ®ñ c¸c nguån thu ph¸t sinh theo ®óng chÕ ®é nhµ níc ®· quy ®Þnh. Trêng hîp cã sö dông biªn lai, ho¸ ®¬n ®Æc thï ph¶i ®¨ng ký víi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ). 2. PhÇn Chi. Côc TÇn sè VT§ ®îc ®Ó l¹i 90% tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ tÇn sè thùc thu ®îc ®Ó chi cho ho¹t ®éng cña Côc, cô thÓ nh sau: 2.1. Néi dung chi: - Chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n tµi s¶n cè ®Þnh: ®îc trÝch khÊu hao theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. - Chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng do Bé Bu chÝnh viÔn th«ng duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - Chi tiÒn ¨n gi÷a ca cho ngêi lao ®éng: møc chi do Côc trëng Côc TÇn sè VT§ quyÕt ®Þnh phï hîp ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cña Côc, nhng kh«ng vît qu¸ møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc nhµ níc. - Chi in hå s¬, giÊy phÐp sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn. - Chi phÝ vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng lîng sö dông trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ xö lý can nhiÔu. - Chi söa ch÷a thêng xuyªn vµ söa ch÷a lín tµi s¶n, trang thiÕt bÞ. - Chi mua c«ng cô dông cô. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh: ®iÖn, níc, th«ng tin liªn l¹c, söa ch÷a tµi s¶n thuª ngoµi (söa ch÷a thêng xuyªn tµi s¶n cè ®Þnh), kiÓm to¸n, chi tr¶ tiÒn sö dông tµi liÖu kü thuËt, b»ng s¸ng chÕ vµ c¸c dÞch vô thuª ngoµi kh¸c. - Chi nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc. - Mua b¶o hiÓm tµi s¶n. - Chi ®oµn ra ®oµn vµo - Chi tr¶ l·i vay ng©n hµng. - Chi tr¶ c¸c ®¬n vÞ thu hé (nÕu cã). - Chi b»ng tiÒn kh¸c nh: c«ng t¸c phÝ, thuª tµi s¶n cè ®Þnh, thuª ®Êt, trang phôc b¶o hé lao ®éng, ®µo t¹o båi dìng ngêi lao ®éng, chi tiÕp t©n kh¸nh tiÕt, héi nghÞ, chi qu¶n lý hµnh chÝnh… 2.2. Trªn c¬ së ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, Côc TÇn sè VT§ x©y dùng tiªu chuÈn ®Þnh møc vµ chÕ ®é chi tiªu néi bé ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng thêng xuyªn phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c kiÓm tra, qu¶n lý tÇn sè vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. §èi víi c¸c kho¶n chi nghiÖp vô thêng xuyªn tuú theo tõng néi dung, c«ng viÖc nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt, cã hiÖu qu¶, Côc trëng Côc TÇn sè VT§
  4. 4 ®îc quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh møc chi cao h¬n hoÆc thÊp h¬n møc chi cña nhµ níc quy ®Þnh trong ph¹m vi kinh phÝ ®îc sö dông. 3. Xö lý kÕt qu¶ tµi chÝnh: 3.1. Nép ng©n s¸ch Nhµ níc 10% tæng sè thùc thu vÒ phÝ, lÖ phÝ tÇn sè. 3.2. TrÝch lËp quü: - Sau khi cã quyÕt to¸n n¨m ®îc duyÖt, phÇn chªnh lÖch thu phÝ, lÖ phÝ tÇn sè (®· trõ nép ng©n s¸ch) lín h¬n chi ®îc trÝch lËp c¸c quü theo tû lÖ nh sau: + Quü §Çu t ph¸t triÓn: møc trÝch tèi thiÓu 50% + Quü Khen thëng, Phóc lîi: møc trÝch hai quü b»ng 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè nép ng©n s¸ch n¨m b¸o c¸o cao h¬n n¨m tríc, b»ng 2 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè nép ng©n s¸ch n¨m b¸o c¸o b»ng hoÆc thÊp h¬n n¨m tríc. Tû lÖ trÝch vµo mçi quü do Côc trëng Côc TÇn sè VT§ quyÕt ®Þnh sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña c«ng ®oµn. Trêng hîp sau khi trÝch quü ®Çu t ph¸t triÓn b»ng 50% sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi, trÝch quü khen thëng, phóc lîi b»ng 3 th¸ng (hoÆc 2 th¸ng) l- ¬ng thùc hiÖn nÕu cßn d ®îc chuyÓn toµn bé vµo quü ®Çu t ph¸t triÓn. Trêng hîp sau khi trÝch quü ®Çu t ph¸t triÓn b»ng 50% sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi, sè cßn l¹i kh«ng ®ñ trÝch quü khen thëng, phóc lîi b»ng 3 th¸ng (hoÆc 2 th¸ng) l¬ng thùc hiÖn th× sè trÝch vµo quü ®Çu t ph¸t triÓn sÏ gi¶m t¬ng øng ®Ó ®¶m b¶o trÝch ®ñ hai quü theo quy ®Þnh. - Thu nhËp sau thuÕ tõ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c (nÕu cã) ®îc céng vµo phÇn chªnh lÖch thu lín h¬n chi ®Ó trÝch lËp c¸c quü. 3.3. Thñ tôc, thêi ®iÓm trÝch lËp vµ môc ®Ých sö dông c¸c quü cña Côc TÇn sè VT§ ®îc ¸p dông thùc hiÖn nh doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých. 4. KÕ ho¹ch tµi chÝnh: Hµng n¨m c¨n cø vµo nhiÖm vô ®îc giao vµ c¸c híng dÉn cña c¬ quan tµi chÝnh, Côc TÇn sè VT§ lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh b¸o c¸o Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng vµ Bé Tµi chÝnh. Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng phª duyÖt kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña Côc TÇn sè VT§ sau khi cã ý kiÕn tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. 5. KiÓm tra kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c«ng khai tµi chÝnh: 5.1. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh: Hµng quÝ, hµng n¨m Côc TÇn sè VT§ cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ göi Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng, Bé Tµi chÝnh. Côc trëng Côc TÇn sè VT§ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh trung thùc cña b¸o c¸o. 5.2. KiÓm tra kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh:
  5. 5 - Hµng quÝ, hµng n¨m Côc TÇn sè VT§ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra kÕ to¸n, kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Côc. - Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng chñ tr× phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ tæ chøc kiÓm tra vµ phª duyÖt b¸o c¸o tµi chÝnh cña Côc TÇn sè VT§. - Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp, Côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n, kû luËt thu nép ng©n s¸ch vµ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña b¸o c¸o tµi chÝnh. - Nh÷ng vi ph¹m chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é thu chi tµi chÝnh, thu nép ng©n s¸ch, chÕ ®é trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña Côc TÇn sè VT§ sÏ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh, xö ph¹t kinh tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.3. C«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh: C¨n cø vµo b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m ®· ®îc Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng phª duyÖt, Côc TÇn sè VT§ thùc hiÖn th«ng b¸o c«ng khai tríc héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc cña Côc TÇn sè VT§. C. tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy ®Òu b·i bá. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c cÇn b¸o c¸o kÞp thêi cho Bé Tµi chÝnh, Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản