Thông tư 95/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Thông tư 95/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 95/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 95/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦  c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   9 5 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 1   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n     m é t   s è   c h Ý n h   s ¸ c h     h ç   t r î   t µ i   c h Ý n h   v µ   u  ®∙i vÒ thuÕ ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu vµ c«ng nghiÖp  chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n, muèi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé  Tµi chÝnh;  Thùc   hiÖn   ChØ   thÞ   sè   24/2003/CT­TTg   ngµy   8/10/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn   n«ng, l©m, thñy s¶n; Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè chÝnh   s¸ch hç trî tµi chÝnh vµ  u ®∙i vÒ thuÕ ph¸t triÓn vïng   nguyªn liÖu vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thñy s¶n,   muèi nh sau:  I. QUY §ÞNH CHUNG    1. §èi tîng ¸p dông Th«ng t   nµy lµ: C¸c tæ chøc, c¸  nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ (bao gåm trong níc vµ  níc ngoµi) cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn, n¨ng lùc chuyªn ngµnh,  cã dù ¸n ®Çu t  ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu, c«ng nghiÖp  chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n vµ muèi  theo quy ho¹ch ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vÒ dù ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 vµ Nghi ®Þnh  sè   07/2003/N§­CP   ngµy   30/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   söa  ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y  dùng ban hµnh kÌm theo Nghi ®Þnh sè 52/1999/N§­ CP ngµy  8/7/1999 vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/ N§­CP ngµy 5/5/2000 cña  ChÝnh phñ.  2. Vïng nguyªn liÖu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ: Vïng  s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, muèi, nu«i trång thñy s¶n tËp  trung g¾n víi c¬ së chÕ biÕn vµ tiªu thô theo quy ho¹ch ®∙  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. C«ng nghiÖp chÕ biÕn quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy lµ:  C¸c c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thñy s¶n vµ muèi  g¾n víi vïng nguyªn liÖu tËp trung theo quy ho¹ch ®∙ ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.   II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1. ChÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai:
  2. 2 Trªn c¬ së  vïng nguyªn liÖu vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn  n«ng,  l©m,  thuû s¶n, muèi  ®∙ ®îc cÊp cã thÈm  quyÒn phª  duyÖt,  Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c c¬ quan chuyªn m«n  t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi  thµnh phÇn kinh tÕ  ®îc thuª ®Êt  hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång  víi n«ng d©n ®Çu t  ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu; thuª ®Êt  x©y dùng c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thñy s¶n,  muèi theo dù  ¸n ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  1.1.  C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuª ®Êt ®Çu t  ph¸t triÓn  vïng   nguyªn   liÖu     n«ng,   l©m,     thuû   s¶n,   muèi   ®îc   miÔn,  gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng  t  sè 112/2003/TT­BTC ngµy 19/11/2003 híng dÉn viÖc miÔn,  gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2010  quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   129/2003/N§­CP   ngµy   3/11/2003  cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   NghÞ   quyÕt   sè  15/2003/QH11   ngµy   17/6/2003   cña   Quèc   héi   vÒ   miÔn,   gi¶m  thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. 1.2. C¸c c¬ së chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu hµng ho¸  n«ng, l©m, thñy s¶n, muèi cã nhu cÇu ®Êt ®ai x©y dùng c¸c  nhµ m¸y chÕ biÕn, kho b∙i, c¬ së b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn  hµng ho¸ ®îc hëng u ®∙i vÒ gi¸ thuª ®Êt víi møc gi¸ thuª  ®Êt thÊp nhÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.  1.3. Trêng hîp doanh nghiÖp cã c¬ së chÕ biÕn, tiªu  thô,   xuÊt   khÈu   hµng   ho¸   n«ng,   l©m,   thñy   s¶n,   muèi   n»m  trong thµnh phè, thÞ x∙ khi thùc hiÖn  di chuyÓn mÆt b»ng  s¶n xuÊt ra khái thµnh phè, thÞ x∙ theo quy ho¹ch ®îc hëng  chÕ ®é miÔn tiÒn thuª ®Êt 3 n¨m kÓ tõ ngµy hoµn thµnh xong  viÖc x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt trªn mÆt b»ng míi, hoÆc ®îc  hëng  chÕ  ®é  u ®∙i vÒ miÔn, gi¶m  tiÒn  thuª ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 35/2001/TT­BTC ngµy 25/5/2001 cña Bé  Tµi   chÝnh   vÒ   híng   dÉn   nép   tiÒn   thuª   ®Êt,   gãp   ®Êt   liªn  doanh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé  gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc (nÕu cã).  1.4. TiÒn cho thuª ®Êt thu ®îc tõ c¸c hîp ®ång thuª  ®Êt cña c¬ së chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu hµng ho¸ n«ng,  l©m, thñy s¶n, muèi lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng  theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc (söa ®æi). Hµng  n¨m   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   cã   tr¸ch  nhiÖm  u tiªn, bè trÝ vèn ®Ó chi ®Çu t  c¬ së h¹ tÇng cã  vïng nguyªn liÖu vµ c¬ së chÕ biÕn, tiªu thô,   xuÊt khÈu  hµng ho¸ n«ng, l©m, thñy s¶n vµ muèi cña ®Þa ph¬ng  2. ChÝnh s¸ch ®Çu t: 2.1. C¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng nh: ®êng giao th«ng, thñy  lîi, kªnh m¬ng, cèng tho¸t, c¬ së h¹ tÇng nu«i trång thñy  s¶n, ®êng ®iÖn, hÖ thèng chî b¸n bu«n, trung t©m giao dÞch  vËt t  vµ n«ng, l©m, thñy s¶n hµng ho¸, kho b¶o qu¶n n»m 
  3. 3 trong vïng nguyªn liÖu tËp trung g¾n víi c¬ së chÕ biÕn  tiªu thô   n«ng, l©m, thuû s¶n, muèi hµng ho¸ ®îc Nhµ níc  hç trî  mét phÇn  tõ nguån  vèn  x©y dùng  c¬ b¶n  tËp trung  theo quy ®Þnh t¹i LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc (söa ®æi). Tû lÖ  nguån vèn hç trî tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng do Uû ban nh©n d©n  c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   quyÕt  ®Þnh   cô  thÓ cho phï hîp víi tõng vïng vµ ®Þa ph¬ng vµ tuú theo  kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 60 % tæng  vèn ®Çu t dù ¸n. 2.2. C¸c dù ¸n trång rõng nguyªn liÖu giÊy, bét giÊy,  v¸n nh©n t¹o tËp trung g¾n liÒn víi c¸c doanh nghiÖp chÕ  biÕn, c¸c dù ¸n s¶n xuÊt gièng gèc, gièng míi sö dông c«ng  nghÖ cao phôc vô ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu, dù ¸n ®Çu t  s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn muèi c«ng nghiÖp ®îc hëng c¸c chÝnh  s¸ch tÝn dông ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ níc theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh. 3. ChÝnh s¸ch hç trî chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt vµ  c«ng nghÖ: ­   C¸c   dù   ¸n   ph¸t   triÓn   vïng   nguyªn   liÖu   vµ   c«ng  nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n vµ muèi sau khi ®îc  cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   sÏ   ®îc   hç   trî   kinh   phÝ   tõ  ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó: +   NhËp   khÈu   vµ   triÓn   khai   phæ   cËp   nhanh   gièng   míi,  n©ng cÊp   c¶i t¹o, x©y dùng míi c¬ së nh©n vµ s¶n xuÊt  cung cÊp gièng cho ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu. + Chi cho c¸c ho¹t ®éng nh thuª chuyªn gia, mua thiÕt  kÕ, mua c«ng nghÖ,  chuyÓn  giao  tiÕn bé kü thuËt  ®Ó s¶n  xuÊt nguyªn liÖu vµ chÕ biÕn s¶n phÈm míi. + Chi cho c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn ng.  ­ C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ngµnh vµ hiÖu  qu¶ cña c¸c dù ¸n chuyÓn giao kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi,  Bé Tµi chÝnh phèi  hîp  víi  Bé N«ng  nghiÖp  vµ Ph¸t triÓn  n«ng   th«n,   Bé   Thñy   s¶n   quyÕt   ®Þnh   viÖc   hç   trî   cho   c¸c  doanh   nghiÖp   do   ChÝnh   phñ   vµ   c¸c   Bé,   ngµnh   trung  ¬ng  quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp.  Nguån  hç trî ®îc bè trÝ trong  kÕ  ho¹ch hµng n¨m cña Ng©n s¸ch Trung ¬ng. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng quyÕt  ®Þnh  viÖc hç trî cho c¸c doanh nghiÖp  do ®Þa  ph¬ng thµnh lËp. Nguån hç trî ®îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch  hµng n¨m cña Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 4. Hç trî xuÊt khÈu vµ  xóc tiÕn th¬ng m¹i:  C¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thñy s¶n, muèi  ®Ó xuÊt khÈu ®îc hç trî xuÊt khÈu vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i  theo QuyÕt ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña  Bé Tµi chÝnh (Th«ng t sè 86/2002/TT­ BTC ngµy 27/08/2002 
  4. 4 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn chi hç trî ho¹t ®éng  xóc tiÕn th¬ng m¹i ®Èy m¹nh xuÊt khÈu). 5.  VÒ chÝnh s¸ch u ®∙i thuÕ: Ngoµi   c¸c  u   ®∙i   vÒ   thuÕ   quy   ®Þnh   t¹i   LuËt   KhuyÕn  khÝch ®Çu t trong níc, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt cña ChÝnh phñ, c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã dù ¸n  ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng,  l©m, thuû s¶n, muèi ®îc ¸p dông c¸c møc u ®∙i sau: 5.1. VÒ thuÕ nhËp khÈu: MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng  tiÖn v©n t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ  chÕ biÕn nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh   mµ trong níc  cha s¶n xuÊt ®îc. 5.2. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: C¸c c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng n«ng, l©m, thuû  s¶n, muèi thuéc ngµnh nghÒ, lÜnh vùc,®Þa bµn ho¹t ®éng vµ  cã dù ¸n ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng  quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i,  n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè  164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc hëng u  ®∙i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, ®îc miÔn, gi¶m thuÕ cho  phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t  nµy mang l¹i theo híng  dÉn   cña   Bé   Tµi   chÝnh   (Th«ng   t  sè   128/2003/TT­BTC   ngµy  22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè   164/2003/N§­CP   ngµy   22/12/2003).   Trêng   hîp   ®îc   hëng  nhiÒu møc u ®∙i vÒ thuÕ th× ®îc ¸p dông víi møc u ®∙i cao  nhÊt.    III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng  C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng  m¾c   ®Ò   nghÞ   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n,   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   gi¶i  quyÕt .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản