intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 95TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

87
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 95TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay của Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật bản (OECF) cho các dự án XDCB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 95TC/ĐT của Bộ Tài chính

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   C ñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/§T  µ Y   BT  S 95  NG 14/11/1994  íNG  É N   H D CH Õ     ®é QU¶N   ý  L NGU å N   è N   V VAY   ñ A   ü   îP  C QU H T¸C  KINH  Õ   T H¶I  O¹I NH Ë T   NG   B¶N   (OECF) CHO   C¸C  ù   X © Y   ù NG   ¬   D ¸N  D C B¶N C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 117­   µy  10­ CP ng 20­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, NghÞ   nh  è  CP   µy  8­ l  tv x d   ®Þ s 58­ ng 30­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    î níc ngoµi vµ  l  v tr¶n       NghÞ   nh  è  CP   µy  3­ ®Þ s 20­ ng 15­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓnchÝnh  l  s d ngu h tr  ph¸ttr   thøc; C¨n  vµo    Öp  nh  Ýn  ông  ∙  ü  ÷a Ch Ýnh  ñ  éng  µ    cø  c¸cHi ®Þ td ® k gi   ph C ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam   µ  ü   îp t¸ckinhtÕ    ¹iNh Ët    ngh Vi   v Qu h       h¶ingo   B¶n (OECF); Sau    èng  Êt víi û   khith nh     ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícvµ  ©n  µng  ícViÖt  U K ho   n   Ng h n  Nam; Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Õ     T  h  ch ®é qu¶n  ýnguån  èn  l  v vay  ña  c OECF     cho c¸cdù    ©y  ùng  ¬    ¸n x d c b¶n    nh sau: I­NH÷ NG     QUY   NH   ®Þ CHUN G 1­ Nguån  èn  v ODA   µ kho¶n  l  vay  î níc ngoµi cña  Ýnh  ñ, v×  Ëy  n      Ch ph   v toµn  é  Òn  b ti vay  ph¶i® îcc©n  i vµo  ©n     ®è   ng s¸ch Nhµ   íc.Bé   µi chÝnh  ã    n  T  c tr¸chnhiÖm   ©n  i nguån  èn    c ®è   v vay  µo  ©n  v ng s¸ch Nhµ   ícvµ      î cho    n   ®Ó tr¶n   nícngoµikhi®Õ n   ¹n tr¶nî(bao  å m   gèc  µ  i .      h      g c¶  v l∙ ) 2­ C¸c  ù    u    ©y  ùng  ¬  d ¸n ®Ç t x d c b¶n  ö  ông  ån  èn  µy  îcph©n  sd ngu v n ®   thµnh  lo¹ : 2  i ­ C¸c  ù  thuéc  i îng  îc cÊp    d ¸n  ®è t ®   ph¸tvèn    theo  Õ     Êp  ch ®é c ph¸tvèn    ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n  õ ng©n  t  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh    n  h bao  å m     ù    g c¸c d ¸n x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng,phóc  î x∙ héi vµ    ù  kh¸c kh«ng  ã  d csht   l       c¸c d ¸n  i   c kh¶  n¨ng  thu  åi vèn  h  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 177­   µy  10­ CP ng 20­ 1994  ña  c ChÝnh  ñ. ph ­ C¸c  ù      d ¸n kh«ng  éc ®èi t ng trªn, ñ   u    thu    î    Ch ®Ç tph¶ivay  ¹ nguån  èn    l  i v nµy. 3­ Bé   µi chÝnh  ùctiÕp qu¶n  ý,cÊp    èn    T  tr     l  ph¸tv cho    ù    éc ®èi c¸c d ¸n thu     t ng  Êp  î c ph¸tvèn  ©n    ng s¸ch  µ  v cho  vay  i  íic¸c dù  thuéc  i îng  Ýn  ®è v     ¸n  ®è t t dông  ®∙i. u  4­  ¬   C quan  ñ  ch qu¶n  u    µ  ñ  u    ã  ®Ç t v ch ®Ç t c tr¸chnhiÖm   Êp  µ  ×nh   c v tr   duyÖt  Õ   ¹ch  u    ©y  ùng  ¬  k ho ®Ç tx d c b¶n  õ nguån  èn  µy  µ  ån  èn  i t  v n v ngu v ®è   øng trong níccÇn  Õthµng     thi   n¨m theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ 5­ C¸c  ñ   u    ã  Ch ®Ç t c tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn  ng  ôc  ch  µ  ï   sd v ®ó m ®Ý v ph   hîp víi   iÒu  Ön  ∙     ®c¸c ki ® cam   Õt  k trong HiÖp  nh  Ýn  ông.§èivíi   ù      ®Þ td       d ¸n c¸c thuéc ®èi t ng ph¶ivay  ¹   ñ   u    ã     î     l iCh ®Ç tc tr¸chnhiÖm     î (c¶ gèc  µ    ,   tr¶n     v l∙vay) i   ®óng  quy  nh. ®Þ
 2. 2 II­ ÷ NG    NH QUY   NH   ô   Ó ®Þ C TH 1­  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   îc Bé   µi chÝnh  û  Òn  ùc Ng h Ngo   ¬ Vi   ®  T  u quy th   hiÖn  nghiÖp  ô  v thanh to¸n ®èi  ¹ivµ    ngo   qu¶n  ýkho¶n  l  vay  i  íiOECF   µ  ®è v   v ® îchëng  Ý  Þch  ô    ph d v 0,07%/n¨m    è    îOECF. trªns d n   2­  é   µi chÝnh  BT  (Tæng  ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón)thùc  Ön  Öc  Êp     i   hi vi c ph¸t thanh to¸n vèn    cho    ù  thuéc  i  îng  ©n  c¸c d ¸n  ®è t ng s¸ch  Êp  c ph¸tvµ    cho    vay ®èi víi   ù    éc ®èi t ng ph¶ivay  ¹ .     d ¸n thu    î   c¸c   li §èi víic¸c dù  ph¶i vay  ¹         ¸n    l i Tæng   ôc  Çu    , c§ t ph¸ttr Ón ® îc hëng  Ý   i     ph phôc  ô  v 0,20%/n¨m    è    îvay. trªns d n   3­ Ngay sau    ótvèn  khir   vay,Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   öi Bé    h Ngo   ¬ Vi   g  Tµi chÝnh  ô  µi chÝnh  i ngo¹ivµ    (V T   ®è     Tæng   ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón)b¶n    ót  i   kª r   vèn  Ìm  k th«ng  b¸o    Òn  ña  ©n   µng  Ët  tr¶ti c Ng h Nh B¶n. Bé   µi chÝnh  µm  ñ    T  l th tôcghithu ng©n      s¸ch Nhµ   ícvµ      Êp      n   ghichic ph¸thoÆc   cho vay  èn  u  . v ®Ç t Tû     èi ®o¸igi÷a ®ång  gi¸h       Yªn  íi®ång  Öt Nam     ¹ch  v  Vi   ®Ó ho to¸n ng©n     s¸ch  µ tû    l   gi¸b¸n  do  ©n   µng  ra  Ng h Ngo¹ith ng  Öt   ¬ Vi Nam   c«ng  è  ¹  êi b t ith   ®iÓ m   thanh    to¸nqua  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc.   n 4­  Õ   ¹ch  u   ©y  ùng  ¬  K ho ®Ç x d c b¶n  µng  h n¨m  ña  ù  ph¶ithÓ  Ön  c d ¸n    hi ®Çy      ån  èn  µ  Õn ®é   ótvèn  ®ñ c¸cngu v v ti   r   bao  å m: g a) Vèn    vay  ña  c OECF,  trong®ã:   ­Ph ©n        chitr¶b»ng  Òn Yªn. ti   ­Ph Çn        chitr¶b»ng  Òn ®ång  ÖtNam   ti   Vi   . b) Vèn    trong níc®èi øng  Çn  Õt.     c thi 5.Ph Çn  èn  i øng    v ®è   trongníccÇn  Õthµng     thi   n¨m  îcxö  ýnh  ®   l   sau: ­  C¸c  ù  thuéc  i  îng  ©n  d ¸n  ®è t ng s¸ch  Êp  c ph¸t® îc c©n  i     ®è trong  Õ   k ho¹ch ®Ç u    ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n  ån  ©n  ngu ng s¸ch hµng    n¨m. ­ C¸c  ù  thuéc  i îng ph¶ivay  ¹   ñ   u    Ëp  Õ   ¹ch    îc   d ¸n  ®è t     l iCh ®Ç tl k ho , ®Ó ®   bè  Ývèn  Ýn  ông  µ   íc,c¸cnguån  èn  tr   td Nh n     v vay  kh¸cvµ    ån  èn  ùhuy    c¸cngu v t   ®éng  îp ph¸p. h  6­ Ng ©n  µng  ¹ith ng  Öt Nam     h Ngo   ¬ Vi   ph¶iký  îp ®ång  íi é   µichÝnh   h  v  T   B (Vô  µi chÝnh  i  ¹i)vÒ   Öc  ùc  Ön    T  ®è ngo   vi th hi c¸c nghiÖp  ô  v thanh  to¸n ®èi    ngo¹ivµ    nghiÖp  ô v qu¶n  ývèn  l  vay  íi v  OECF   îcBé  µichÝnh  û  Òn. ®  T  u quy Chñ  u    ®èivíi   ù    éc ®èi t ng ph¶ivay  ¹   ®Ç t(     d ¸n thu    î   c¸c   l iph¶iký  îp ®ång  )  h  vay  èn  íi é   µichÝnh  v v  T   B (Tæng  ôc  Çu     iÓn), µn      µ  èc    c§ tph¸ttr   ho tr¶l∙v g vay i cho Tæng   ôc  Çu   ph¸ttr Ón tõng  ú  ím  ¬n  th¸ng so  íiquy  nh   c§ t  i   ks h 01    v  ®Þ trongHiÖp  nh  Ýn  ông.   ®Þ td KhuyÕn  Ých    ñ  u      îtr ch¹n cho  ©n  kh c¸cCh ®Ç ttr¶n   í     ng s¸ch Nhµ   íc.   n Trêng  îp  ñ   u    h Ch ®Ç t kh«ng    îc nî ®óng  ¹n  tr¶®     h cho  é   µi chÝnh  íi BT  v  bÊt kú  ýdo  µo,Bé  µichÝnh  Ïb¸o c¸o Ch Ýnh  ñ    l  n   T   s      ph xem  Ðt xö  ý. ñ  u   x   l  Ch ®Ç tph¶ichÞu      tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtNhµ   íc.   tr      n 7­ §èivíi   ù    éc ®èi t ng ph¶ivay  ¹   ñ   u          d ¸n thu    î   c¸c   l iCh ®Ç tph¶itr¶l∙suÊt ,     i   vèn  vay  å m: g
 3. 3 ­ L∙isuÊt vèn       vay  ña  c OECF   µ    v c¸c kho¶n  Ý   Þch  ô  OECF     ph d v do  thu theo quy  nh  ña  Öp  nh  Ýn  ông.   ®Þ c Hi ®Þ td ­PhÝ   Ng ©n  µng    do  h Tokyo  thu. ­PhÝ   Þch  ô  ña  ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam     d v c Ng h Ngo   ¬ Vi   0.07%/n¨m. ­PhÝ   ôc  ô  ña    ph v c Tæng  ô  Çu     iÓn0,20%/n¨m. c§ tph¸ttr   Tuú  theo  ×nh  ×nh  ùc tÕ,møc  Ý  ña  ©n  µng  ¹ith ng  Öt t h th     ph c Ng h Ngo   ¬ Vi   Nam   µ  ña  v c Tæng   ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón cã  Ó  îc xem   Ðt  µ  iÒu    i   th ®   x v® chØnh  cho  ïhîp. ph   8­ C¸c  ¬ng    ph thøc rótvèn     thanh  to¸n: a) Ph¬ng    thøc cam   Õt:   k Ph¬ng thøc  µy  îc¸p dông  ótvèn  n ®    r  vay    ®Ó mua   µng    µ  Þch  ô  h ho¸ v d v cña    íc ngoµi ®èi  íiphÇn  îp  ng    c¸c n     v  h ®å ghi b»ng  ¹itÖ. ViÖc  ngo     thanh    to¸n ® îcthùc hiÖn  íi ×nh      d  h thøc  ét  Ýn  ông  ¬ng  ¹i (L/C),OECF   Êp  ét    mtd th m    c m th cam   Õt  k b¶o  ¶m   µn    ® ho tr¶cho  ÷ng  nh kho¶n  thanh    Õn hµnh  i víi   to¸nti   ®è    L/C ®ã.   ¬    ña  ¬ng  (S ®å c ph thøc nµy  îcnªu    ô  ôc1  Ìm    ®   ë ph l   k theo). ­  ñ   u    göi Bé   µi chÝnh  Ch ®Ç t   T   b¶n  îp  ng  ∙  ü  Õt  íingêi cung  H ®å ® k k v    cÊp. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  7  l vi sau    Ën  îc b¶n  îp  ng,  é   µi khi nh ®  h ®å BT  chÝnh  th«ng  cho  ñ   u    Ò   Õt  b¸o  Ch ®Ç t v k qu¶  xem   Ðt hîp ®ång, trong ®ã   ã  x      c phÇn  èn  Ïthanh    v s  to¸ntheo L/C.   ­ Sau    Ën  îc th«ng    khinh ®  b¸o  ña  é   µi chÝnh, Chñ   u      Þ  c BT    ®Ç t ®Ò ngh Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   ë   h Ngo   ¬ Vi   m L/C.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc    7  l vi sau khinhËn  îc®Ò   Þ  ña  ñ  u  ,Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam       ®   ngh c Ch ®Ç t  h Ngo   ¬ Vi   yªu cÇu  ©n   µng  Ng h Tokyo  ë   m L/C    ®Ó thanh  to¸n c¸c kho¶n     trong Hîp  ng  ∙    ®å ® quy  nh. ®Þ ­ Sau    Ën  îcth«ng  cña    khinh ®   b¸o  OECF   Ò   Öc  ∙  Êp    v vi ® c th cam   Õt,L/ k  C   ∙  ã  Öu  ùc. ® c hi l Qu¸  ×nh thanh    tr   to¸ntheo L/C  îctiÕn hµnh      ®    nh sau: ­ Sau    Ën  îc ®Ò   Þ     khinh ®  ngh thanh  to¸n kÌm    theo b¸o c¸o  Ò     v c¸c c«ng  viÖc  ∙  µn  µnh  µ    ® ho th v c¸c chøng  õ cÇn  Õtcña  êicung  Êp, Chñ   u   t  thi   ng   c  ®Ç t kiÓm    traxem   Ðt vµ    Ën,göiBé  µichÝnh  x   x¸cnh     T   (Tæng  ôc  Çu     iÓn). c§ tph¸ttr   Trong  vßng  ngµy  µm  Öc,n Õu  7  l vi   kh«ng  ã    Õn  ña  é  µichÝnh  c ý ki c B T   kh¸cvíi    x¸c nhËn  ña  ñ   u  , ngêi cung  Êp  öi ®Ò   Þ     c Ch ®Ç t    c g  ngh thanh    to¸n cho  ©n   Ng hµng  ôc  ô  × nh. ViÖc  ph v m   thanh    to¸ntheo L/C  îcthùc hiÖn.   ®    ­ Sau    Ën  îc th«ng  khi nh ®  b¸o  ña  c OECF   Ò   Öc  ótvèn  v vi r   vay, Ng ©n     hµng  ¹ith ng  Öt Nam   Ngo   ¬ Vi   b¸o ngay  cho  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i BT  (V T   ®è   ngo¹ivµ    Tæng   ôc  Çu   ph¸ttr Ón).Bé   µi chÝnh  Õn  µnh  Öc      c§ t  i   T   ti h vi ghi thu ng©n s¸ch Nhµ   ícvµ      Êp      n   ghichic ph¸thoÆc   cho  vay    ù  c¸cd ¸n. b) Ph¬ng    thøc hoµn    tr¶: Ph¬ng thøc  µy  îc ¸p  ông  n ® d trong tr ng  îp  ñ   u      ê h Ch ®Ç t thanh  to¸n tr c   í  cho  êi cung  Êp  µng  µ  Þch  ô  ng   c h vd v b»ng  èn  ña  ×nh,  vcm sau    íi ®Ò   ®ã m   nghÞ OECF   µn  ¹c¸ckho¶n  ∙  ho l     i ® cho  b»ng  èn  v vay.   ¬    ña  ¬ng  (S ®å c ph thøc nµy  îcnªu    ô  ôc2  µ  ô  ôc3  Ìm    ®   ë ph l   v ph l   k theo).
 4. 4 ­ Sau    Ën  îc th«ng    khinh ®  b¸o  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  c BT  v vi xem   Ðt  îp x h  ®ång  ÷a Chñ   u    µ  êi cung  Êp    gi   ®Ç t v ng   c (nh quy  nh  ña  ¬ng  ®Þ c ph thøc cam   kÕt), êicung  Êp  ùc hiÖn  Üa  ô   ng   c th   ngh v theo Hîp  ng  íi ñ  u  .   ®å v   Ch ®Ç t ­ Sau    Ën  îc®Ò   Þ    khinh ®   ngh thanh    ña  êicung  Êp  åm  Çn  to¸nc ng   c (g ph vèn  øng  íc,vèn  tr   thanh    to¸ntheo tiÕn ®é       quy  nh  ®Þ tronghîp ®ång):    +  èi víic¸c dù  thuéc  i îng  ©n  §       ¸n  ®è t ng s¸ch  Êp  c ph¸t,Chñ   u   ®Ò     ®Ç t nghÞ  é   µi chÝnh  BT  (Tæng  ôc  Çu     iÓn)cÊp  c§ tph¸ttr   øng  èn  ©n  v ng s¸ch ®Ó     thanh    to¸ncho  êicung  Êp. ng   c +  èivíi   ù    éc ®èi t ng ph¶ivay  ¹  ñ  u    §     d ¸n thu    î   c¸c   l iCh ®Ç thuy  ng  ån  , ®é ngu vèn  ña  × nh  cm hoÆc   vay  ©n  µng    ng h ®Ó thanh    to¸ncho  êicung  Êp. ng   c ­ Sau    Ën  îc toµn  é    khinh ®  b ho¸  n,  ®¬ chøng  õ,tµiliÖu thanh  t      to¸n cña    ngêi cung  Êp, Chñ   u    Óm     µ  öiBé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i   c  ®Ç t ki trav g   T   (V T   ®è   ngo¹ivµ    Tæng   ôc  Çu    c§ t ph¸ttr Ón)®Ò   Þ   µn    Òn   i   ngh ho tr¶ti (b»ng  èn    v vay OECF)  Ìm  k theo  chøng  õ thanh    µ    Ën  ña  êicung  Êp  ∙  Ën  t  to¸nv x¸cnh c ng   c ® nh tiÒn. ­ Trong    vßng  ngµy  µm  Öc,Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i  ¹i) 7  l vi   T   (V T   ®è ngo   göicho    OECF     Þ  µn    Òn  å m   cÇu  µn    b¶n  ãm  ¾t ®Ò ngh ho tr¶ti g yªu  ho tr¶,1  t t  c«ng  Öc,yªu cÇu  ña  Chñ  u  ,chøng  õ®∙  vi     c ®Ç t  t   thanh    ña  ñ  u  , to¸nc Ch ®Ç t  x¸cnhËn  ña  êicung  Êp  ∙  Ën  Òn.   c ng   c ® nh ti Sè   Òn    Þ   µn    ti ®Ò ngh ho tr¶ b»ng  Òn  ti Yªn  îc quy  æi  ®  ® theo  û gi¸hèi t      ®o¸igi÷a ®ång  ÖtNam   íi ng      Vi   v  ®å Yªn  ña  µy  ícngµy    Þ. c ng tr   ®Ò ngh ­KhinhËn  îcth«ng    èn     ®  b¸o v vay  OECF   ∙  îcrót, ©n  µng  ¹ith ®®     Ng h Ngo   ­ ¬ng  Öt Nam   Vi   b¸o cho  é   µi chÝnh, Bé   µi chÝnh  Õn  µnh    ng©n   BT    T  ti h ghithu  s¸ch Nhµ   ícvµ:   n  + Ghi    Êp    èn  u    chic ph¸tv ®Ç t cho  ù  thuéc  i îng  ©n  d ¸n  ®è t ng s¸ch  Êp, c  ®ång  êithu håivèn  ∙  th       ® øng. + Ghi    chicho  ñ   u    Ch ®Ç tvay  i víic¸c dù  thuéc ®èi t ng vay  ¹ ®Ó   ®è       ¸n     î   l i Chñ  u      îvèn  ∙  ®Ç ttr¶n   ® øng  hoÆc   ∙  ® vay  ©n  µng. Ng h c)Ph¬ng    thøc thanh    ùctiÕp:   to¸ntr   Ph¬ng  ùc  µy  îc ¸p  ông  th n ® d trong  êng  îp  tr h thanh  to¸n theo    L/C  µ l  kh«ng  Ých  îp  th h hoÆc   ã  kh kh¨n  cho  êi vay    ng   ®Ó thanh to¸n cho  êi cung    ng   cÊp. Sau    ©n  îc yªu  Çu  khing ®  c thanh to¸n cña  êi cung  Êp, ngêi vay  öi   ng   c    g  yªu cÇu    Òn cïng c¸ctµiliÖu quy  nh    tr¶ti          ®Þ cho OECF. Khi kh ¼ng  nh      ®Þ c¸c chøng  õ hîp lÖ  µ  Ën  îcphÝ   Þch  ô,OECF   t     v nh ®   d v  sÏ chuyÓn  Òn  µo  µikho¶n  ng    ti v t   ®å Yªn  ngêi vay  ë   ¹  ©n   µng  Ët  do    m ti Ng h Nh B¶n.  ©n   µng  Ët  Ng h Nh B¶n  chuyÓn  Òn  ti cho  êi cung  Êp  ng   c theo    iÒu  c¸c ® kho¶n  ña  îp  ng  ÷a ngêivay  µ  ©n  µng  Ët  c H ®å gi     v Ng h Nh B¶n. d) Ph¬ng    thøc tµikho¶n  Æc   Öt:    ® bi OECF  øng  íc cho  tr   bªn vay  ét  m kho¶n  Òn  µ  ã  Ó  îc bæ   ti v c th ®   sung  õ t  kho¶n vay  µo  ét  µikho¶n  Æc   Öt do  êi vay  ë     êi vay  v m t  ® bi   ng   m ®Ó ng   thanh  to¸ncho      Ý  ña  êicung  Êp  ã  è  Òn nhá,hoÆc       Ý  ªn   c¸cchiph c ng   c c s ti     c¸cchiph li   quan  n   ù      o  ¹o, Р ®Õ d ¸n nh ®µ t   m¸y  v bay,chiphÝ     kh¸c... Sau  ,  ¬ng  ®ã ph thøc hoµn    Ï® îc¸p dông.   tr¶s      
 5. 5 9­ Sè  Òn trong níc®Ó     ñ  u      ti       c¸cch ®Ç tthanh    íccho  êicung  Êp, to¸ntr   ng   c  sau    íi® îchoµn    ®ã m     tr¶b»ng  èn  v vay  OECF   ®èivíi ¬ng  (    ph thøc hoµn    ­   tr¶)® îcxö  ýnh    l   sau: ­ C¸c  ù    éc ®èi t ng ngÊn    Êp    d ¸n thu    î   ¸ch c ph¸t, è  èn  µy  îcng©n   v n ®  s s¸ch  ®¶m   b¶o.Chñ  u      Þ  é  µichÝnh  Êp    ®Ç t®Ò ngh B T   c øng  kho¶n  èn  µy.Bé  µi v n   T  chÝnh    åikho¶n  èn  ∙  thu h   v ® øng  ngay sau    khivay  îcvèn  ña  ®  c OECF. +  Òu  Ön    ñ   u    §i ki ®Ó Ch ®Ç t øng  èn  íc cho  êi cung  Êp  ùc hiÖn  v tr   ng   c th   theo ®iÒu    kho¶n  Ò   v thanh    to¸ntronghîp ®ång.    +  Òu  Ön, chøng  õ ®Ó   îc cÊp  èn  §i ki   t  ®  v thanh to¸n víiOECF      theo    quy ®Þnh  ña  Öp  nh  Ýn  ông. c Hi ®Þ td ­ C¸c  ù  thuéc  i îng ph¶ivay  ¹   ñ   u      d ¸n  ®è t     l iCh ®Ç t huy  ng  äi  ån  , ®é m ngu vèn  îp  h ph¸p    ¶m   ®Ó ® b¶o, n Õu  Õu  ã  Ó    thi c th vay  ©n  µng. L∙ivay  ©n   ng h    ng hµng  ña  c kho¶n  vay  µy  îch¹ch to¸nvµo    µnh  n ®     gi¸th c«ng  ×nh. tr 10­ Thùc  Ön  Öc  Óm       hi vi ki to¸ntheo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng     é   ©n   t LiªnB Ng hµng  µ   íc­TµichÝnh  è  TC­NH   µy  6­ Nh n      s 09  ng 20­ 1994. II     ITæ CHøC   ù C   Ö N ­ TH HI 1­ Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   µ    h Ngo   ¬ Vi   v Tæng  ôc  Çu     iÓn (Bé  c§ t ph¸ttr   Tµi chÝnh) híng dÉn  ô  Ó        c th cho    ñ  u    Ò   Ó  c¸c ch ®Ç tv th thøc  thanh    èc  to¸nqu tÕ,cÊp    µ    ph¸tv cho  vay  èn. v 2­  ©n   µng  Ng h Ngo¹i th ng  Öt   ¬ Vi Nam   b¸o c¸o  µng  ý  h qu cho  é   µi B T  chÝnh  µ  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Ò   ×nh  ×nh  ótvèn  v Ng h Nh n     vt h r  vay,hoµn      tr¶ l∙vµ  èc    g cho  i OECF. 3­  ñ   u   b¸o  Ch ®Ç t c¸o  µng  ý, n¨m  h qu   cho  é   µi chÝnh, c¬  BT    quan  ñ  ch qu¶n  u  ,Uû   ®Ç t  ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícvÒ   ×nh  ×nh  Ën, sö  ông  µ  µn  K ho   n  t h nh   d v ho tr¶vèn    vay. 4­  é   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Óm     nh  ú  µ  BT    h Nh n     ki tra®Þ kv ®ét  Êt t×nh  ×nh  xu   h qu¶n  ý, ö  ông  èn  l  d s v vay  ña  ñ  u  ,cña  ©n  µng  c Ch ®Ç t  Ng h Ngo¹ith ng  ÖtNam.  Õ u     Ön  êng  îp sö  ông  èn    ¬ Vi   N ph¸thi tr h d v vay  kh«ng  ng  ®ó víiquy  nh  ×  ã  Ó    åisè  èn  ∙    ®Þ th c th thu h   v ® chuyÓn  hoÆc   ¹m  õng  t ng chuyÓn  vèn    ö  ý. ®Ó x l 5­ Trong  êigian tõ ngµy    th      ban  µnh  h Th«ng   µy  n   µy  01­ tn ®Õ ng 01­ 1995  (khiTæng  ôc  Çu     iÓn b ¾t  u   ¹t®éng),viÖc    c§ tph¸ttr   ®Ç ho     qu¶n  ýcÊp    µ  l  ph¸tv cho vay  ùc hiÖn    th   nh sau: ­  èi víic¸c  ù  thuéc  i  îng  ©n   §   d ¸n  ®è t ng s¸ch  Êp  c ph¸t,Bé   µi  Ýnh    T ch chuyÓn  èn  v sang  ©n  µng  Çu   µ    iÓn ViÖt Nam     Êp      Ng h § tv ph¸ttr     ®Ó c ph¸tcho Chñ  u  . ®Ç t ­ §èivíic¸c dù    éc ®èi îng ph¶ivay  ¹   é   µi chÝnh          ¸n thu   t    l iB T   , chuyÓn  èn  v sang  ©n  µng  Çu   µ    iÓn ViÖt Nam     Ng h § tv ph¸ttr     ®Ó cho    ñ  u    c¸c ch ®Ç tvay  ¹  li. Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v ph¸ttr Ón ViÖt Nam   îc hëng  Ý   ôc  ô   i     ®  ph ph v 0,2%/n¨m  trªnsè    îvay.   dn 
 6. 6 IV­§IÒU    KHO¶N   THI  µ NH H Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  tn c hi l     ban  µnh. h Trong    ×nh thùc hiÖn,c¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ùc tÕ    ù    Ï® ­ qu¸ tr       vt h th   (c¸cd ¸n s   îc ký  ÷a ViÖt Nam   íiOECF     gi     v  trong c¸c tµikho¸ tí )cã  ÷ng  Ên    Æc          i  nh , v ®Ò ® thï,Bé   µi chÝnh  Ï cã  íng  Én    T  s  h d riªng.N Õ u   ã  íng  ¾ c     n  Þ  Çn    cv m c¸c ®¬ v c ph¶n  ¶nh  Þp  êi®Ó   é   µi chÝnh  ïng c¸c c¬  k th   BT  c     quan  ã  ªnquan  c li   nghiªncø    gi¶i  Õt. quy Phô   ôc  l1 T H A N H   O¸ N   H E O   H ¬ N G   H ø C   A M   Õ T T T P T C K PH Ç N     ë   I.M L/C  µ   Ê P     VC TH CAM   Õ T: K (9) (7) N g© n    EC F O hµng (8) (1) (5) (6) (10) (4) Vi   om etC (10)   é  µichÝ nh BT  Bank (3) (4) N g­êicung    C hñ  Ç u ­ ® t cÊ p 1.HiÖp  nh  Ýn  ông   ®Þ td 2.Ký  Õt  îp ®ång.   k h  3.Chñ  u    öiBé  µichÝnh  îp ®ång    Óm      ®Ç tg   T   h  ®Ó ki tra,xem   Ðt. x 4. Th«ng    b¸o  Ò   Õt  v k qu¶  xem   Ðt  îp ®ång  x h  .Trong    ã  Çn  èn  Ï ®ã c ph v s  thanh    to¸ntheo L/C.   5. Yªu  Çu  ë   c m L/C    ®Ó thanh to¸n c¸c    kho¶n trong  îp  ng  ∙    h ®å ® quy ®Þnh. 6.Yªu  Çu  ë     c m L/C 7.Ng ©n  µng    h TOKYO   ë   m L/C (L/C cha  ã  Öu  ùc)   c hi l
 7. 7 8.Yªu  Çu  Êp      c c thcam   Õt k 9.C Êp      thcam  Õt  k (L/C cã  Öu  ùc)   hi l 10.Th«ng    Ò   Öc  Êp      b¸o v vi c thcam   Õt. k PH Ç N     2:THANH   TO¸N: O EC F (6)     (7) N g© n  µng h     (5) N g© n  ng­êicung    (8)     (9) hµng (9) B é  µichÝ nh T  Vi   etcom Tæ ng  ôc c (9) bank §T   ­PT (3) (4) (1) (2) (10)   C hñ  Ç u ­ ® t (1) (2) N g­êicung  Ê p   c 1.§ Ò   Þ    ngh thanh  to¸n. 2.X¸c  Ën      nh c¸cc«ng  Öc  µn  µnh  îcthanh  vi ho th ®  to¸n 3.§ Ò   Þ    ngh thanh  to¸n 4.§ Ò   Þ  µn    èn.   ngh ho tr¶v 6.§ Ò   Þ  ótvèn   ngh r   7.Rót  èn    v vay sau    ∙  Óm  khi® ki tra. 8.Hoµn    èn.   tr¶v
 8. 8 9.Th«ng  sau    ótvèn   b¸o  khir   10.Lµ m   ñ tôcghithu ­ghichicÊp      th              ph¸thoÆc   cho  vay. Phô   ôc  l2 Thanh  to¸n theo  ¬ng    ph thøc  µn    ho tr¶ (§èivíi   ù      Êp      d ¸n NS c ph¸t) c¸c N g© n  µng h O EC F (11) TO KYO (1) (10) (13)                    B                                                      Ý           (13)                         (12) é  µich nh T  Vi   etcom Tæ ng  ôc c bank (14) §T   ­PT                                                    (5) ( 6) ( 9) ( 15) C hñ  Ç u ­ ® t (2) (3) (4) (7) (8) N g­êicung  Ê p   c 1.HiÖp  nh  Ýn  ông   ®Þ td 2.Ký  Õt  îp ®ång   k h  3.Sau    îp ®ång  ã  Öu  ùc,thùc hiÖn  îp ®ång   khih   c hi l     h  4.§ Ò   Þ    ngh thanh    åm  Çn  to¸n(g ph øng  íc,sau    µthanh    õng kú  tr   ®ã l   to¸nt   theo hîp ®ång),sè  Òn ®Ò   Þ       ti   ngh b»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   5.Chñ  ù      Þ  Êp    d ¸n ®Ò ngh c (øng)vèn.   6.C Êp  èn    v (øng) 7.Thanh      to¸n(§VN) 8.Ho¸  n, chøng  õ,tµi Öu thanh    ®¬   t      li to¸n. 9.  öi  G yªu  Çu  µn    Ìm  c ho tr¶,k theo  µn  é  to b chøng  õ  t thanh to¸n b»ng    ®ång  ÖtNam Vi  
 9. 9 10. Quy  æi  õ §VN     ® t  sang  Òn  ti Yªn  theo  û    èi ®o¸i cña  µy  íc t gi¸h     ng tr   ngµy    Þ   öi ®Ò   Þ   µn    ®Ò ngh g   ngh ho tr¶b»ng  Òn  ti Yªn  å m   yªu  Çu, 1    g 1  c   b¶n tãm  ¾t c«ng  Öc,kÌm  t  vi   theo yªu  Çu  ña  ñ  ù    c c ch d ¸n,chøng  õ ®∙  t   thanh    to¸n cña  ñ  ù      Ën  ña  êicung  Êp  ∙  Ën  Òn. ch d ¸n,x¸cnh c ng   c ® nh ti 11.Tr¶  Òn (Yªn)B ¾t  u   Ýnh  îvay.   ti     ®Ç t n  12.ChuyÓn  Òn.   ti 13.Th«ng      b¸o chuyÓn  Òn ti 14.ChuyÓn  Òn   ti 15.C Êp      ph¸tcho  ù      åikho¶n  d ¸n,thu h   øng. Phô   ôc  l3 T H A N H   O¸ N   H E O   H ¬ N G   H ø C   O µ N   R ¶. T T P T H T (§èivíi   ù        d ¸n ph¶ivay  ¹ ) c¸c   li O ECF N g© n  µng h (11) Tokyo (1) ( 10) (1                                                                (13)                     (12) B é  µichÝ nh T  Vi   etcom       ng                          côc                (14) Tæ           §T   ­PT  (9)           (15)                                                     (5) N g© n  µng  go¹ h­ h N it                           (6)                            ¬ng C hñ  Ç u ­ ® t                                                     (16)              (8)  (2) (3) (4) (7)  N g­êicung  Ê p   c 1.HiÖp  nh  Ýn  ông   ®Þ td 2.Ký  Õt  îp ®ång   k h  3.Thùc  Ön  îp ®ång   hi h  
 10. 10 4.§ Ò   Þ    ngh thanh    to¸ntheo hîp ®ång    5.Huy  ng  èn    ®é v hoÆc     xinvay  èn v 6.Vèn    huy  ng  ®é hoÆc   ©n  µng  ng h cho  vay  7.Thanh    to¸n 8.Hãa  n, chøng  õthanh    ®¬   t  to¸n 9.Yªu  Çu  µn    c ho tr¶ 10.§ Ò   Þ  µn    Òn   ngh ho tr¶ti 11.Tr¶  Òn   ti 12.ChuyÓn  Òn   ti 13.Th«ng      b¸o chuyÓn  Òn ti 14.ChuyÓn  Òn   ti 15.Cho    vay 16.Hoµn    èn    tr¶v huy  ng  ®é hoÆc     îng©n  µng. tr¶n   h C¬   quan  Êp    ña  ñ  u   c trªnc ch ®Ç t Chñ   u   ®Ç t K Õ   O¹ C H   è N   Ç U     M   H V ® T N¨ 199.... Dù   :.. . .................. ¸n . .................. Tæng Chia ra   sè Quý  I Quý  II Quý  I Quý  II IV Tæng  è: s   Trong  : ®ã +Vèn  vay OECF   Chi b»ng  ¹itÖ   ngo   Chi b»ng  Òn  Öt ti Vi   Nam   (Tr¶tr c)  í +  èn  V trong níc   N¬i nhËn:   ­C¬     quan  Êp    ña  ñ  u  . c trªnc ch ®Ç t ­U.B.K.H.N.N   ­Bé  µichÝnh  ô    T  (V TC§N) ­Tæng  ôc  Çu     iÓn   c§ tph¸ttr ­Ng ©n  µng  ¹ith ng    h Ngo   ¬ VN
 11. 11 Bé   a  ¬ng ®Þ ph Chñ   ù   d ¸n  b ¸ O  C ¸ O T × N H   × N H   H Ë N,  ö   ô N G,  O µ N   R ¶   è N   A Y   E C F H N SD H T V V O Quý...  N¨m... Dù     ¸n Thùc   hiÖn  Luü  kÕ  tõ ®Ç u   quý.. . ..... . . ..... ®Õ n   cuèi   quý.. . ..... . . .... 1.   TiÒn   vay  OECF: ­B»ng  Òn Yªn   ti   ­B»ng    §VN 2.Sö  ông:  d ­B»ng  Òn Yªn   ti   ­B»ng    §VN 3.Tr¶  î:  n ­Tr¶  èc    g vay ­Tr¶      l∙vay i N¬i nh©n:   ­Bé  µichÝnh  ô    T  (V TC§N) ­U.B.K.H.N.N   ­Ng ©n  µng  ¹ith ng   h ngo   ¬ ­Ng ©n  µng  µ   ícVN   h Nh n   Ng © n   µng  ¹ith¬ng  Öt  h Ngo   Vi Nam B ¸ O  C ¸ O T × N H   × N H   ó T   è N   µ   R ¶   î  è N   A Y   E C F H R V VT NV V O Quý... .  ... N¨m... . .
 12. 12 Rót  èn  v vay Tr¶  îvèn  n  vay Luü  Õ   õ k t  Riªng   Luü  Õ   õ k t  Riªng   ®Ç u   n   quý  . . .. ®Ç u   n   quý  . . .. ®Õ .. . ... ®Õ .. . ... cuèiquý  .   .. . ... cuèiquý  .   .. . ... G èc L∙i G èc L∙i 1.Dù     ¸n 2.Dù     ¸n 3.  . . ...... .. . ...... .. . .. . .. N¬i nhËn:   ­Bé  µichÝnh  ô    T  (V TC§N) ­Tæng  ôc  Çu     iÓn   c§ tph¸ttr ­Ng ©n  µng  µ   ícVN   h Nh n  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=87

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2