Thông tư 96/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư 96/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 96/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 96/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 96/2000/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C QU N LÝ, THANH TOÁN V N U TƯ VÀ V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T ÁU TƯ VÀ XÂY D NG THU C NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ban hành ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. V n ngân sách nhà nư c (bao g m v n trong nư c c a các c p ngân sách nhà nư c, v n vay n nư c ngoài c a Chính ph và v n vi n tr c a nư c ngoài cho Chính ph , các c p chính quy n và các cơ quan nhà nư c) ch thanh toán cho các d án u tư thu c i tư ng ư c s d ng v n ngân sách nhà nư c (NSNN) theo quy nh c a Lu t NSNN và Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. 2. Các d án u tư s d ng v n NSNN ph i có th t c u tư và xây d ng, ư c b trí vào k ho ch u tư hàng năm c a Nhà nư c và có i u ki n ư c thanh toán v n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và quy nh t i Thông tư này. 3. Cơ quan Tài chính các c p th c hi n công tác qu n lý v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n NSNN và các d án u tư s d ng các ngu n v n khác c a Nhà nư c. Cơ quan Kho b c nhà nư c có trách nhi m ki m tra, ki m soát ch t ch các khâu trong quá trình thanh toán, m b o thanh toán v n k p th i, y , úng ch cho các d án ã có i u ki n thanh toán v n; n u phát hi n ch u tư s d ng v n sai m c ích, sai ch gây lãng phí th t thoát ti n v n c a Nhà nư c ph i có bi n pháp ngăn ch n và x lý k p th i.
 2. 4. Thông tư này áp d ng cho các d án u tư t ngu n v n NSNN và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c qu n lý c a các B , cơ quan thu c Chính ph , các t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p, các T ng Công ty nhà nư c (sau ây g i chung là B ), các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là t nh) và các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n). Vi c qu n lý, ki m soát, thanh toán v n u tư thu c ngân sách xã; qu n ]ý, ki m soát, thanh toán v n NSNN cho các d án quy ho ch, các d án u tư c a cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài, d án có yêu c u cơ m t thu c an ninh, qu c phòng, d án mua s h u b n quy n ư c quy nh theo các văn b n riêng. Ph n 2: QUY NNH C TH I. I TƯ NG CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NSNN VÀ V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ VÀ XÂY D NG 1. Các d án k t c u h t ng kinh t -xã h i không có kh năng thu h i v n thu c các lĩnh v c: - Giao thông, thu l i, giáo d c ào t o, y t , - Tr ng r ng u ngu n, r ng phòng h , vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên; - Các tr m, tr i thú y, ng, th c v t, nghiên c u gi ng m i và c i t o gi ng; - Xây d ng công trình văn hoá, xã h i, th d c - th thao, phúc l i công c ng; - Qu n lý nhà nư c, khoa h c - k thu t; - B o v môi trư ng sinh thái khu v c, vùng lãnh th . 2. Các d án qu c phòng, an ninh không có kh năng thu h i v n. 3. H tr các d án c a các doanh nghi p u tư vào các lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các d án ư c b trí b ng v n chi s nghi p trong d toán NSNN s a ch a, c i t o, m r ng, nâng c p các cơ s v t ch t hi n có, có giá tr t 100 tri u ng tr lên, nh m ph c h i ho c tăng giá tr tài s n c nh (bao g m c vi c xây d ng m i các h ng m c công trình trong các cơ s ã có c a các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p). Không ư c b trí v n s nghi p cho các d án u lư xây d ng m i, tr các trư ng h p có quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 5. Các d án u tư khác theo quy t nh c a Chính ph .
 3. II. L P VÀ THÔNG BÁO K HO CH V N U TƯ, V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ VÀ XÂY D NG 1. K ho ch năm: 1.1- Trong th i gian l p d toán NSNN hàng năm, căn c vào ti n d th c hi n d án và s ki m tra ư c thông báo, ch u tư l p k ho ch v n áu lư c a d án g i cơ quan qu n lý c p trên t ng h p vào d toán NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN. Căn c vào nhu c u s a ch a, c i t o, m r ng, nâng c p các cơ s v t ch t hi n có c a cơ quan, ơn v , ch u tư l p k ho ch chi áu tư b ng ngu n v n s nghi p, t ng h p trong d toán NSNN, g i cơ quan c p trên theo quy nh c a Lu t NSNN. 1.2- Các B và UBND các t nh t ng h p, l p k ho ch v n u tư g i B Tài chính và B K ho ch và u lư. 1.3- Trên cơ s k ho ch phái tri n kinh t -xã h i, các cân i ch y u c a n n kinh t , B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư phân b k ho ch v n u tư cho t ng B , UBND t nh và các d án quan tr ng c a Nhà nư c. S Tài chính-v t giá tham gia v i S K ho ch và u tư tham mưu cho UBND t nh v ch trương u tư phát tri n trong t ng th i kỳ và trong t ng năm k ho ch, phân b v n u tư cho t ng d án do t nh qu n lý. Phòng Tài chính huy n tham gia v i các cơ quan ch c năng c a huy n tham mưu cho UBND huy n v ch trương u tư phát tri n trong t ng th i kỳ và trong t ng năm k ho ch, phân b v n u tư cho t ng d án do huy n qu n lý. 1.4- Sau khi ư c Chính ph giao ngân sách, các B và UBND các t nh phân b v n u tư cho t ng d án thu c ph m vi qu n lý, m b o kh p úng v i ch tiêu ư c giao v t ng m c u tư; cơ c u v n trong nư c, v n ngoài nư c; cơ c u ngành kinh t ; m c v n các d án quan tr ng c a Nhà nư c và úng v i ch o c a Chính ph v i u hành k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán NSNN hàng năm. 1.5- Sau khi ã phân b v n u tư cho t ng d án, các B và UBND các t nh g i k ho ch v n u tư cho B Tài chính ki m tra v các m t sau ây: - Vi c m b o các i u ki n c a d án ư c b trí k ho ch v n u tư theo quy nh t i i m 1 kho n III ph n II Thông tư này. - S kh p úng v i ch tiêu do Chính ph giao v t ng m c u tư, cơ c u v n trong nư c, v n ngoài nư c, cơ c u ngành kinh t , m c v n các d án quan tr ng c a Nhà nư c. - S tuân th các nguyên t c b trí k ho ch; các d án u tư ph i có quy t nh u tư t th i i m tháng 10 v trư c c a năm trư c năm k ho ch; các d án nhóm B, nhóm C ph i b trí v n th c hi n d án theo quy nh c a Chính ph . Sau khi ki m tra, n u k ho ch ã tri n khai chưa m b o các yêu c u trên ây thì B Tài chính có văn b n ngh i u ch nh l i. Trư ng h p các B và UBND các t nh
 4. không i u ch nh l i ho c ã i u ch nh nhưng v n không úng quy nh, B Tài chính có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh, ng th i cơ quan Tài chính chưa chuy n v n sang Kho b c nhà nư c thanh toán. S Tài chính-v t giá (ho c Phòng Tài chính huy n) rà soát danh m c d án ư c b trí trong k ho ch u tư XDCB c a a phương theo các i m quy nh trên ây. Riêng i v i các d án ư c u tư b ng các ngu n v n ư c l i theo Ngh quy t c a Qu c h i và Quy t nh c a Chính ph còn ph i tuân th các quy nh v i tư ng u tư và vi c s d ng t ng ngu n v n u tư. Trư ng h p k ho ch ã tri n khai chưa m b o các quy nh, S Tài chính-v t giá (ho c Phòng Tài chính huy n) ph i có văn b n báo cáo UBND t nh (ho c huy n) xem xét, i u ch nh l i và chưa chuy n ti n sang Kho b c nhà nư c thanh toán. 1.6- Trên cơ s k ho ch ã phân b ho c sau khi i u ch nh ã phù h p v i các quy nh: - Các B và UBND các t nh, huy n giao ch tiêu k ho ch cho các ch u tư th c hi n, ng g i cơ quan Kho b c nhà nư c ng c p theo dõi, làm căn c ki m soát, thanh toán v n. - i v i các d án do các B qu n lý, B Tài chính thông báo k ho ch thanh toán v n u tư cho Kho b c nhà nư c làm căn c thanh toán v n cho các d án. - i v i các d án do t nh qu n lý, S Tài chính-v t giá thông báo k ho ch thanh toán v n u tư cho Kho b c nhà nư c t nh làm căn c thanh toán v n cho các d án. - i v i các d án do huy n qu n lý, Phòng Tài chính huy n thông báo k ho ch thanh toán v n u tư cho Kho b c nhà nư c huy n làm căn c thanh toán v n cho các d án. 2. K ho ch quý: N i dung k ho ch v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng hàng quý ph i ph n ánh ư c giá tr kh i lư ng ã th c hi n c a quý trư c và lu k t u năm n cu i quý trư c; v n ã ư c t m ng, thu h i t m ng và thanh toán c a quý trư c và lu k t u năm n cu i quý trư c; d ki n giá tr kh i lương th c hi n trong quý; nhu c u v n t m ng và v n thanh toán trong quý. 2.1- Căn c vào k ho ch v n u tư ư c giao và ti n th c hi n d án, ch u tư l p k ho ch v n u tư hàng quý theo các n i dung trên ây g i Kho b c nhà nư c nơi ch u lư tr c ti p giao d ch, ng g i B ho c UBND t nh vào ngày 10 c a tháng cu i quý trư c (riêng quý I, ch u tư g i 5 ngày sau khi nh n ư c k ho ch v n u tư năm do B ho c UBND t nh giao). 2.2- Căn c vào k ho ch v n u tư năm và kh năng ngân sách, cơ quan Tài chính có trách nhi m b trí m c chi hàng quý và thông báo cho Kho b c nhà nư c; căn c vào nhu c u v n thanh toán, chuy n v n k p th i cho Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án.
 5. 2.3- i v i các d án do huy n qu n lý, ch u tư l p k ho ch c p v n quý g i Phòng Tài chính huy n. Căn c k ho ch v n c năm và kh nàng ngân sách, Phòng Tài chính huy n phân b m c chi quý cho t ng d án, thông báo cho ch u tư, ng g i Kho b c nhà nư c huy n; căn c vào nhu c u v n thanh toán, chuy n v n k p th i cho Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án. 2.4- i v i v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng, căn c vào d toán NSNN năm ư c thông báo, ch u tư l p k ho ch chi hàng quý g i Kho b c nhà nư c nơi ch u tư tr c ti p giao d ch làm căn c ki m soát, thanh toán. III. I U KI N Ư C THANH TOÁN V N U TƯ, V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ VÀ XÂY D NG Các d án u tư ư c thanh toán v n NSNN khi có các i u ki n sau ây: 1. Có th t c v u tư và xây d ng, c th theo các giai o n như sau: 1.1- ChuNn bi u tư: - Văn b n c a c p có thNm quy n cho phép ti n hành chuNn b u tư . - D toán chi phí cho công tác chuNn b u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 1.2- ChuNn bi th c hi n d án: - Báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo u tư) và quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. - D toán chi phí cho công tác chuNn b th c hi n d án ư c c p thNm quy n phê duy t. 1.3- Th c hi n u tư. - Báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo u tư) và quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. - Thi t k k thu t và t ng d toán, quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. Nh ng d án nhóm A, B n u chưa có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t, thì trong quy t nh u tư ph i quy nh m c v n c a t ng h ng m c công trình và ph i có thi t k và d toán h ng m c công trình thi công trong năm ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. ư c b trí k ho ch v n u tư theo quy nh t i i m 1 kho n II ph n II Thông tư này. 3. Quy t nh giao nhi m v ch u tư, thành l p Ban Qu n lý d án (trư ng h p ph i thành l p Ban QLDA), b nhi m Trư ng ban, K toán trư ng ho c ph trách k toán.
 6. 4. ã t ch c u th u ho c ch nh th u tuy n ch n tư v n, mua s m thi t b , xây l p theo quy nh c a Quy ch u th u. 5. i u ki n ư c thanh toán v n t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành theo quy nh t i kho n IV và V ph n II Thông tư này. 6. i v i ngu n v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng: - Có báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo u tư) và quy t nh u tư. - Có văn b n phê duy t k t qu u th u ( i v i gói th u t ch c u th u) ho c quy t nh phê duy t thi t k d toán ( i v i gói th u ch nh th u). - Có h p ng giao vi c ho c h p ng kinh t gi a ch u tư và ngư i nh n th u. - ư c b trí trong d toán NSNN năm. 7. Ch u tư m tài kho n t i Kho b c nhà nư c nơi thu n ti n cho vi c ki m soát thanh toán và thu n ti n cho giao d ch c a ch u tư. IV. T M NG VÀ THU H I V N T M NG 1. i tư ng ư c t m ng v n: - D án u tư t ch c u th u theo h p ng chìa khoá trao tay. - Các gói th u xây l p t ch c u th u. - Mua s m thi t b (k c thi t b nh p khNu và thi t b mua trong nư c). - Các h p ng tư v n. - Công vi c n bù gi i phóng m l b ng. - M t s công vi c thu c chi phí khác c a d án, như chi phí b máy qu n lý d án, thu t ho c thu chuy n quy n s d ng t. Các d án u tư ho c kh i lư ng công vi c thu c d án u tư ngoài i tư ng nêu trên ch ư c thanh toán v n t m ng khi Th tư ng Chính ph cho phép. 2. i u ki n ư c t m ng v n: 2.1- i v i các d án u tư th c hi n u th u theo h p ng chìa khoá trao tay ( u th u toàn b các công vi c thi t k , cung c p thi t b , xây l p ư c th c hi n thông qua m t nhà th u) và các gói th u xây l p th c hi n u th u: - Có văn b n phê duy t k t qu u th u c a c p có thNm quy n. - Có h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u.
 7. - Có gi y b o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u. 2.2- i v i mua s m thi t b (k c thi t b nh p khNu và thi t b trong nư c). - Có văn b n phê duy t k t qu u th u c a c p có thNm quy n ( i v i ph n thi t b t ch c u th u) ho c văn b n ch nh th u ( i v i ph n thi t b không t ch c u th u). - Có h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u cung ng, gia công ch t o thi t b . Riêng i v i thi t b nh p khNu ph i có văn b n phê duy t h p ng c a c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành. - Có gi y b o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u ( i v i ph n thi t b t ch c u th u). 2.3- i v i các công vi c ph i thuê tư v n: - Có văn b n phê duy t k t qu u th u c a c p có thNm quy n ( i v i công vi c t ch c u th u) ho c văn b n ch nh th u ( i v i công vi c không t ch c u th u). - Có h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u tư v n. 2.4- i v i m t s công vi c thu c chi phí khác c a d án: - Công tác n bù, gi i phóng m t b ng ph i có phương án n bù và d toán ư c duy t. - Các chi phí c p t, thu t ho c chuy n quy n s d ng t ph i có thông báo c a cơ quan chuyên môn yêu c u ch u tư n p ti n. - Chi phí ho t ng c a b máy qu n lý d án ph i có d toán ư c duy t. 3. M c v n t m ng: 3.1- i v i các d án u tư th c hi n u th u theo h p ng chìa khoá trao tay: - T m ng cho vi c mua s m thi t b căn c vào ti n thanh toán (như quy nh t i ti t 3.3 dư i ây). - Ph n còn l i t m ng 15% giá tr gói th u, nhưng nhi u nh t không vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho các công vi c này. 3.2- i v i xây l p: - Các gói th u có giá tr dư i 10 t ng, m c t m ng b ng 20% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a gói th u. - Các gói th u có giá tr t 10 t ng n dư i 50 t ng, m c t m ng b ng 15% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a gói th u.
 8. - Các gói th u có giá tr t 50 t ng tr lên, m c t m ng b ng 10% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a gói th u. Trư ng h p k ho ch v n c năm c a gói th u b trí th p hơn m c v n ư c t m ng theo quy nh trên (gói th u chưa ư c thanh toán m c v n t m ng theo t l quy nh), Kho b c nhà nư c ti p t c thanh toán v n t m ng trong k ho ch năm sau cho n khi t n m c t l t m ng theo quy nh. 3.3- i v i mua s m thi t b : - M c v n t m ng là s ti n mà ch u tư ph i thanh toán theo h p ng nhưng nhi u nh t không vư t k ho ch v n trong năm. Trư ng h p k ho ch v n b trí không nhu c u v n thanh toán theo h p ng, ch u tư có trách nhi m tìm ngu n v n b sung. - V n t m ng ư c thanh toán theo ti n thanh toán ti n c a ch u tư i v i nhà th u cung ng, gia công ch t o thi t b ư c quy nh trong h p ng kinh t và ư c th c hi n cho n khi thi t b ã nh p kho c a ch u tư ( i v i thi t b không c n l p) ho c ã ư c l p t xong và nghi m thu ( i v i thi t b c n l p). 3.4- i v i các h p ng tư v n, m c v n t m ng t i thi u là 25% giá tr gói th u, nhưng không vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho công vi c ph i thuê tư v n. 3.5- i v i công vi c n bù gi i phóng m t b ng, m c v n t m ng theo yêu c u c n thi t cho công vi c n bù nhưng không vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho công vi c n bù gi i phóng m t b ng. 3.6- i v i m t s công vi c thu c chi phí khác c a d án ư c c p v n t m ng, m c v n t m ng theo yêu c u c n thi t nhưng không vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho các lo i công vi c ó. 4. Thu h i v n t m ng: 4.1- V n t m ng các h p ng xây l p ư c thu h i d n vào t ng th i kỳ thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành theo quy nh sau ây: - Th i i m b t u thu h i: + Các gói th u có giá tr dư i 10 t ng: khi thanh toán t 30% giá tr h p ng. + Các gói th u có giá tr t 10 t ng n dư i 50 t ng: khi thanh toán t 25% giá tr h p ng. + Các gói th u có giá tr t 50 t ng tr lên: khi thanh toán t 20% giá tr h p ng. - S v n t m ng ư c thu h i h t khi gói th u ư c thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành t 80% giá tr kh i lư ng. - M c v n t m ng thu h i t ng kỳ ư c xác nh như sau:
 9. + Khi thanh toán kh i lư ng t n 50% giá tr h p ng, m c v n t m ng thu h i t n 40% t ng s v n t m ng. + Khi thanh toán kh i lư ng t n 70% giá tr h p ng, m c v n t m ng thu h i t n 80% t ng s v n t m ng. + Khi thanh toán kh i lư ng t n 80% giá tr h p ng, m c v n t m ng thu h i t 100% t ng s v n t m ng. Trư ng h p v n t m ng chưa thu h i h t do gói th u chưa ư c thanh toán t n t l quy nh trên nhưng d án không ư c ghi ti p k ho ch ho c b ình thi công, ch u tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c v tình hình s d ng s v n t m ng chưa ư c thu h i, ng th i báo cáo c p có thNm quy n x lý. Trư ng h p ã ư c thanh toán v n t m ng mà gói th u không tri n khai thi công theo úng th i h n quy nh trong h p ng, ch áu tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c và có trách nhi m hoàn tr s v n ã t m ng. 4.2- V n t m ng mua s m thi t b ư c thu h i vào t ng l n thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành. i v i thi t b không c n l p, khi thi t b ã ư c nghi m thu và nh p kho ch u tư, ch u tư có trách ni m g i ngay ch ng t n Kho b c nhà nư c làm th t c thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành và thu h i s v n ã t m ng. i v i thi t b c n l p, khi thi t b ã v n kho ch u tư, ch u tư báo cáo v i kho b c nhà nư c theo dõi; khi thi t b ã l p t xong, ch u tư g i ngay ch ng t n Kho b c nhà nư c làm th t c thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành và thu h i s v n ã t m ng. Kho b c nhà nư c thu h i h t s v n t m ng thi t b khi thanh toán cho kh i lư ng l p t hoàn thành. Trư ng h p ã thanh toán v n t m ng mà h t th i h n quy nh trong h p ng v n không nh n ư c thi t b , ch u tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c và có trách nhi m hoàn tr s v n ã t m ng. 4.3- V n t m ng cho các h p ng tư v n ư c thu h i vào t ng l n thanh toán cho kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành theo nguyên t c: - Th i i m thu h i khi b t u thanh toán kh i lư ng hoàn thành. - S v n thu h i b ng s v n thanh toán nhân v i (x) t l c p v n t m ng. 4.4- V n t m ng cho công vi c n bù gi i phóng m t b ng và các công vi c thu c chi phí khác c a d án ư c thu h i m t l n vào kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a công vi c ó. 4.5- M c thu h i v n t m ng c a các lo i h p ng có th cao hơn m c quy nh trên ây n u ch u tư và nhà th u th ng nh t ngh .
 10. 4.6- Trư ng h p n h t niên k ho ch mà v n t m ng chưa thu h i h t do gói th u chưa ư c thanh toán t n t l quy nh thì ti p t c thu h i trong k ho ch năm sau và không tr vào k ho ch v n c a năm sau. 5. i v i m t s v t tư là c u ki n, bán thành phNm trong xây d ng có giá tr l n c n ph i s n xu t trư c m b o ti n xây d ng công trình và m t s lo i v t tư c ch ng, v t tư c n ph i d tr theo mùa v , n u c n thi t ph i t m ng nhi u hơn m c v n t m ng theo quy nh trên ây, ch u tư báo cáo B Tài chính ( i v i d án do các B qu n lý), S Tài chính-v t giá ( i v i d án do t nh qu n lý), Phòng Tài chính ( i v i d án do huy n qu n lý) quy t nh. V n t m ng này ư c thu h i khi thanh toán cho kh i lư ng XDCB hoàn thành có c u thành các lo i v t tư ư c t m ng nêu trên. 6. i v i v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng: - Các d án có quy mô v n t 1 t ng tr lên, vi c t m ng và thu h i v n t m ng ư c th c hi n như i v i v n u tư XDCB. Các d án có quy mô v n dư i 1 t ng ư c t m ng 50% k ho ch năm c a d án. V n t m ng ư c thu h i d n vào t ng kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t trong năm k ho ch. S v n t m ng thu h i t ng kỳ b ng s v n thanh toán nhân v i (x) t l t m ng. 7. Nh ng d án u tư có v n nư c ngoài ho c nh ng gói th u t ch c u th u qu c t mà trong Hi p nh tín d ng ký gi a Chính ph Vi t Nam và nhà tài tr có quy nh v vi c t m ng v n ( i tư ng ư c t m ng, i u ki n và m c t m ng, thu h i v n t m ng) khác v i các quy nh nêu trên thì ư c th c hi n theo quy nh trong Hi p nh tín d ng ã ký. V. THANH TOÁN KH I LƯ NG HOÀN THÀNH 1. Thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành: 1.1- Kh i lư ng xây l p hoàn thành theo hình th c ch nh th u ư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu hàng tháng, theo h p ng, có trong k ho ch u tư ư c giao, có thi t k và d toán chi ti t ư c duy t theo úng nh m c, ơn giá c a Nhà nư c. 1 2- Kh i lư ng xây l p hoàn thành theo hình th c u th u ư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu theo h p ng, có trong k ho ch u tư ư c giao. 1.3- ư c thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành, ch u tư g i n Kho b c nhà nư c các tài li u sau ây: 1.3.1- Trư ng h p ch nh th u: - Văn b n phê duy t thi t k và d toán chi ti t h ng m c công trình. - Quy t nh ch nh th u.
 11. -H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. - Biên b n nghi m thu kh i lư ng xây l p hoàn thành kèm theo b n tính giá tr kh i lư ng ư c nghi m thu. - Phi u giá và ch ng t thanh toán. 1.3.2- Trư ng h p u th u: - Văn b n phê duy t k t qu u th u. -H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. - Biên b n nghi m thu kh i lư ng xây l p hoàn thành kèm theo b n tính giá tr kh i lư ng ư c nghi m thu. - Phi u giá và ch ng t thanh toán. Nh ng kh i lư ng phát sinh ngoài gói th u ph i có văn b n phê duy t k t qu u th u b sung (n u kh i lư ng phát sinh ư c u th u) ho c d toán b sung ư c duy t (n u kh i lư ng phát sinh ư c ch nh th u). 1 4- Căn c ngh c a ch u tư và h sơ thanh toán do ch u tư g i n, trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , Kho b c nhà nư c ki m tra, thanh toán cho ch u tư và các nhà th u và thu h i v n t m ng theo úng quy nh. 2. Thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành: 2.1- Kh i lư ng thi t b hoàn thành ư c thanh toán là kh i lư ng thi t b ã nh p kho ch u tư ( i v i thi t b không c n l p), ho c ã l p t xong và ư c nghi m thu ( i v i thi t b c n l p) và có các i u ki n sau: - Danh m c thi t b ph i phù h p v i quy t nh u tư và có trong k ho ch u tư ư c giao. - Có trong h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. - ã ư c ch u tư nh p kho ( i v i thi t b không c n l p) ho c ã l p t xong và nghi m thu ( i v i thi t b c n l p t). 2.2- ư c thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành, ch u tư g i n Kho b c nhà nư c các tài li u sau ây: -H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho ( i v i thi t b mua trong nư c) ho c b ch ng t nh p khNu ( i v i thi t b nh p khNu). - Phi u nh p kho ( i v i thi t b không c n l p) ho c phi u giá thanh toán kh i lư ng l p t thi t b ( i v i thi t b c n l p).
 12. - Các ch ng t v n chuy n, b o hi m, thu , phí lưu kho. - Phi u giá và ch ng t thanh toán. 2.3- Căn c ngh c a ch u tư và h sơ thanh toán do ch u tư g i n, trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , Kho b c nhà nư c ki m tra, thanh toán cho ch u tư và các nhà th u và thu h i v n t m ng theo úng quy nh. 3. Thanh toán kh i lư ng công tác tư v n hoàn thành: 3.1- Kh i lư ng công tác tư v n hoàn thành ư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu phù h p v i h p ng kinh t và có trong k ho ch u tư ư c giao. 3.2- ư c thanh toán, ch u tư g i n Kho b c nhà nư c các tài li u sau: - Quy t nh trúng th u ho c ch nh th u. -H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. - Biên b n nghi m thu kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành. - Ch ng t thanh toán. 3.3- Căn c ngh c a ch u tư và h sơ thanh toán do ch u tư g i n, trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , Kho b c nhà nư c ki m tra, thanh toán cho các nhà th u và thu h i v n t m ng theo úng quy nh. 4. Thanh toán kh i lư ng chi phí khác: 4.1- Ngoài các công vi c ã thuê tư v n, các lo i công vi c khác thu c chi phí khác c a d án ư c thanh toán khi ã có các căn c ch ng minh công vi c ã ư c th c hi n như sau: - i v i l phí c p t xây d ng, thu t ho c thu chuy n quy n s d ng t ph i có hoá ơn, ch ng t h p l c a cơ quan thu ti n. - i v i chi phí n bù, gi i phóng m t b ng ph i có phương án và d toán n bù ư c duy t, b n xác nh n kh i lư ng n bù ã th c hi n. - i v i chi phí phá d v t ki n trúc và thu d n m t b ng xây d ng ph i có d toán ư c duy t, h p ng, biên b n nghi m thu. - i v i chi phí b máy qu n lý d án ph i có d toán ư c duy t, k ho ch ti n m t, b ng kê các chi phí, các ch ng t liên quan. - i v i chi phí l p và thNm nh thi t k , d toán ph i có h p ng, biên b n nghi m thu.
 13. - Các chi phí kh i công, nghi m thu, ch y th , khánh thành c n ph i có d toán ư c duy t và b ng kê chi phí. - Các chi phí chuyên gia, ào t o công nhân k thu t và cán b qu n lý s n xu t c n ph i có h p ng kinh t , d toán chi phí ư c duy t. - i v i chi phí b o hi m công trình ph i có h p ng b o hi m. - i v i các chi phí trong công tác chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án ph i có d toán ư c duy t, h p ng kinh t , b n nghi m thu kh i lư ng công vi c ho c báo cáo k t qu công vi c hoàn thành. 4.2- Căn c ngh c a ch u tư và h sơ thanh toán do ch u tư g i n, trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , Kho b c nhà nư c ki m tra, thanh toán cho các nhà th u và thu h i v n t m ng theo úng quy nh. 5. S v n thanh toán cho t ng h ng m c công trình không ư c vư t d toán ho c giá trúng th u; t ng s v n thanh toán cho d án không ư c vư t t ng d toán và t ng m c u tư ã ư c phê duy t. S v n thanh toán cho d án trong năm (bao g m c t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành) nhi u nh t không vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho d án. 6. Trong các tài li u do ch u tư g i cho cơ quan Kho b c nhà nư c, có lo i tài li u ch g i m t l n cho toàn b d án và lo i tài li u g i t ng l n khi ngh thanh toán. Các tài li u g i m t l n bao g m: báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo u tư), quy t nh u tư, quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán, các tài li u v d toán, vân b n phê duy t k t qu u th u, h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. 7. Nh ng d án u tư có v n nư c ngoài ho c nh ng gói th u t ch c u th u qu c t mà trong Hi p nh tín d ng ký gi a Chính ph Vi t Nam v i nhà tài tr có quy nh v vi c thanh toán khác v i các quy nh nêu trên thì ư c th c hi n theo quy nh trong Hi p nh tín d ng ã ký. 8. Ch u tư ph i b trí v n trong k ho ch hàng năm mua b o hi m công trình xây ng. Nhà nư c không thanh toán cho ch u tư bù p các chi phí thi t h i, r i ro thu c ph m vi b o hi m n u ch u tư không mua b o hi m công trình xây d ng theo quy nh hi n hành. 9. i v i v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng: - Các d án có quy mô v n t 1 t ng tr lên, vi c thanh toán kh i lư ng hoàn thành th c hi n theo ch qu n lý v n u tư hi n hành. - Các d án có quy mô v n dư i 1 t ng, khi có kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu, ch u tư l p h sơ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: + Biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành.
 14. + B ng tính chi ti t giá tr kh i lư ng thanh toán. + Phi u giá ho c b ng kê ( i v i các kho n chi phí khác không dùng phi u giá) và ch ng t thanh toán. Căn c vào h n m c kinh phí do cơ quan Tài chính c p, Kho b c nhà nư c ki m soát, thanh toán cho ơn v th hư ng và thu h i s v n ã t m ng (n u có). 10. i v i m t s d án c bi t quan tr ng c n ph i có cơ ch t m ng, thanh toán v n khác v i các quy nh trên ây, sau khi có ý ki n c a c p có thNm quy n, B Tài chính s có văn b n hư ng d n riêng. VI. CH BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA 1. nh kỳ ngày 20 hàng tháng và ngày 10 c a tháng u quý sau, ch u tư có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n u tư, tình hình nh n v n, s d ng v n trong tháng ho c quý trư c g i cơ quan Kho b c nhà nư c, ng g i c p quy t nh u tư. Riêng i v i các d án nhóm A, ch u tư g i báo cáo cho cơ quan Kho b c nhà nư c, B ho c UBND t nh, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, T ng c c Th ng kê t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . K t thúc năm k ho ch, ch u tư có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n k ho ch, báo cáo k toán ơn v ch u tư theo quy nh hi n hành; khi d án u tư hoàn thành, ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh v ch quy t toán v n u tư. Trư ng h p quy t toán c a d án u tư hoàn thành ư c duy t mà s v n ư c quy t toán th p hơn s v n ã thanh toán cho d án, ch u tư có trách nhi m thu h i l i c a nhà th u hoàn tr cho Nhà nư c s v n thanh toán th a. 2. Hàng quý và k t thúc năm k ho ch, các B và UBND các t nh có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n k ho ch u tư, tình hình thanh toán v n c a các d án thu c ph m vi qu n lý g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Xây d ng, T ng c c Th ng kê theo quy nh. 3. Cơ quan Kho b c nhà nư c, cơ quan Tài chính trung ương và a phương th c hi n ch thông tin báo cáo tình hình thanh toán v n, tình hình quy t toán d án hoàn thành và các thông tin c n thi t khác theo quy nh c a B Tài chính v ch thông tin báo cáo trong lĩnh v c u tư XDCB. K t thúc niên k ho ch, Kho b c nhà nư c quy t toán v i cơ quan Tài chính v v n ngân sách ã nh n, ã thanh toán cho các d án theo quy nh v quy t toán NSNN. 4. Các B , UBND các t nh, cơ quan Tài chính và cơ quan Kho b c nhà nư c có ch ki m tra nh kỳ và t xu t các ch u tư v tình hình s d ng v n t m ng, v n thanh toán kh i lư ng hoàn thành và ch p hành chính sách, ch tài chính u tư phát tri n c a Nhà nư c. VII. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
 15. 1. i v i ch u tư: - Th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. Ti p nh n và s d ng v n úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m và có hi u qu . Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v ch qu n lý tài chính u tư và xây d ng. - Ch u trách nhi m v s úng n, h p pháp c a kh i lư ng d án khi thanh toán (kh i lư ng ph i theo thi t k b n v thi công ho c thi t k kĩ thu t thi công, ch t lư ng m b o theo yêu c u thi t k ); m b o tính chính xác h p pháp, h p l c a các s li u, tài li u cung c p cho Kho b c nhà nư c và các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c. - Khi có kh i lư ng XDCB ã i u ki n theo h p ng, ti n hành nghi m thu k p th i, l p y h sơ thanh toán và ngh thanh toán cho nhà th u - Báo cáo k p th i, y theo quy nh cho cơ quan quy t nh u tư và các cơ quan nhà nư c có liên quan; cung c p h sơ, tài li u, tình hình theo quy nh cho Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính ph c v cho công tác qu n lý và thanh toán v n; ch u s ki m tra c a Kho b c nhà nư c, cơ quan Tài chính và cơ quan quy t nh u tư v tình hình s d ng v n u tư và ch p hành chính sách, ch tài chính u tư phát tri n c a Nhà nư c. - Th c hi n k toán nh n và s d ng v n u tư theo quy nh hi n hành v k toán ơn v ch u tư; quy t toán v n u tư hoàn thành theo quy nh. - ư c yêu c u thanh toán v n khi ã có i u ki n và yêu c u cơ quan Kho b c nhà nư c tr l i và gi i thích nh ng i m th y chưa tho áng trong vi c thanh toán v n. 2. i v i các B và UBND các t nh, huy n : - Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư thu c ph m vi qu n lý th c hi n k ho ch u tư, ti p nh n và s d ng v n u tư úng m c ích, úng ch Nhà nư c. - Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư theo quy nh. - Trong ph m vi thNm quy n ư c giao, ch u trách nhi m trư c Chính ph và pháp lu t nhà nư c v nh ng quy t nh c a mình. 3. i v i cơ quan Kho b c nhà nư c: - Kho b c nhà nư c trung ương quy nh quy trình, th t c, h sơ ch ng t g i m t l n và g i t ng l n trong quá trình t m ng, thanh toán v n. - Hư ng d n ch u tư m tài kho n t m ng và thanh toán v n. - Thanh toán v n k p th i, y cho d án khi ã có i u ki n.
 16. - Có ý ki n rõ ràng b ng văn b n cho ch u tư i v i nh ng kho n gi m thanh toán ho c t ch i thanh toán, tr l i các th c m c c a ch u tư trong vi c thanh toán v n. - Trư ng h p phát hi n quy t nh c a các c p có thNm quy n trái v i quy nh hi n hành, ph i có văn b n ngh xem xét l i và nêu rõ ý ki n xu t N u quá th i gian quy nh mà không ư c tr l i thì ư c quy n gi i quy t theo xu t c a mình; n u ư c tr l i mà xét th y không tho áng thì v n gi i quy t theo ý ki n c a c p có thNm quy n, ng th i ph i báo cáo lên cơ quan có thNm quy n cao hơn xem xét. - Th c hi n ch thông tin báo cáo và quy t toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN và hư ng d n c a B Tài chính. - ư c quy n yêu c u ch u tư cung c p h sơ, tài li u, thông tin theo ch quy nh ph c v cho công tác ki m soát thanh toán v n. - ư c phép t m ng ng thanh toán v n ho c thu h i s v n mà ch u tư s d ng sai m c ích, không úng i tư ng ho c trái v i ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c, ng th i báo cáo B Tài chính x lý; ư c quy n t ch i thanh toán v n cho các d án mà ch u tư không th c hi n nghiêm túc ch l p k ho ch v n u tư hàng quý, ch báo cáo theo quy nh c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Thông tư này. - Không tham gia vào các H i ng nghi m thu kh i lư ng XDCB hoàn thành. - T ch c công tác ki m soát, thanh toán v n theo quy trình nghi p v th ng nh t, m b o qu n lý v n ch t ch , thanh toán k p th i, y , thu n ti n cho ch u tư. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính và pháp lu t c a Nhà nư c v vi c nh n, s d ng v n NSNN và thanh toán trong u tư xây d ng. 4. i v i cơ quan Tài chính các c p: - mb o ngu n v n và chuy n v n k p th i cho cơ quan Kho b c nhà nư c Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án. - Báo cáo và quy t toán v n u tư phát tri n theo quy nh c a Lu t NSNN. - Ph i h p v i các B , các t nh hư ng d n và ki m tra các ch u tư v ch p hành ch , chính sách tài chính u tư phát tri n, tình hình qu n lý, s d ng v n u tư. - ư c quy n yêu c u ch u tư cung c p các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c v tài chính u tư phát tri n, bao g m các tài li u ph c v cho thNm nh d án u tư và b trí k ho ch hàng năm, các tài li u báo cáo nh kỳ theo quy nh v ch thông tin báo cáo, các tài li u ph c v thNm tra quy t toán v n u tư. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH
 17. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 135/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng t ngu n NSNN và Thông tư s 76TC/ TPT ngày 1/11/1997 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n u tư XDCB thu c ngân sách huy n, xã. 2. i v i các kho n chi u tư phát tri n khác t NSNN (chi d tr nhà nư c, chi h tr v n lưu ng cho doanh nghi p, chi góp v n c ph n liên doanh, chi cho nư c ngoài vay và vi n tr nư c ngoài, chi cho các qu h tr phát tri n) th c hi n theo các văn b n hư ng d n riêng c a t ng lo i chi nói trên. 3. i v i các d án u tư t các ngu n v n khác c a Nhà nư c cũng v n d ng nh ng nguyên t c thanh toán theo quy nh t i Thông tư này. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản