Thông tư 96/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Thông tư 96/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 96/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày 3/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 96/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  96/2001/TT­B T C  n g µ y   BT S 23 th¸ng 11 n¨ m  2001 H í ng  d É n  th ù c  Ö n  Q u y Õ t  Þ n h  s è  69/2001/Q§­T T g   hi ® n g µ y  03/5/2001  ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ   Ò   Ö c b¸n  c p  v vi c æ  p h Ç n  u  ® ∙i t¹i c¸c  o a n h  n g hi Ö p   n g   g hi Ö p  ch Õ   Õ n   d c« n bi ch o  n g êi trå ng v µ  b¸n n g u yªn li Ö u  Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 69/2001/Q§­ TTg  µy  ng 03/5/2001 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi b¸n    Çn   ®∙it¹    cæ ph u    ic¸c doanh  nghiÖp  c«ng nghiÖp  chÕ   Õn  bi cho  êi trång  µ  ng   v b¸n nguyªn  Öu;Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  li   T   h d th hiÖn    nh sau:    I. è i tî ng ® î c th ù c hi Ö n  m u a  v µ  b¸n   § c æ  p h Ç n  theo gi¸ u  ® ∙i     1.Doanh    nghiÖp  µ   ícthùc hiÖn    Çn    îcb¸n    Çn  Nh n     cæ ph ho¸ ®   cæ ph theo  gi¸u  ∙icho  êi trång vµ   ®  ng     b¸n  nguyªn  Öu lµ c¸c doanh  li       nghiÖp  ùctiÕp  ö  tr   s dông n«ng s¶n, l©m     s¶n    ( bao  å m   g s¶n  È m   ña    ¹  ©y  ång  µng  ph c c¸c lo ic tr h n¨m  µ  ©y  ©u  vc l n¨m)  µo  ¹t®éng  v ho   s¶n  Êt cña  xu   doanh nghiÖp (sau  y   ®© gäilµdoanh     nghiÖp  Õ   Õn). ch bi   2.  ÷ng  nh©n,  é  Nh c¸  h n«ng  ©n   ùc  Ön  Ën  d th hi nh kho¸n  ö  ông  t  sd ®Ê theo    nh  ña  µ   íc trong  qui ®Þ c Nh n   s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m     nghiÖp, trùc    tiÕp s¶n  Êt ra    xu   c¸c s¶n  È m   ph n«ng, l©m    nghiÖp  µ  v b¸n cho doanh  nghiÖp  chÕ   Õn  bi (sau  y   äi chung  µ ngêi cung  Êp  ®© g   l    c nguyªn  Öu),® îc mua     li     cæ phÇn  theo    ®∙icña    gi¸u    c¸c doanh nghiÖp  Õ   Õn    ch bi khidoanh  nghiÖp  µy  n thùc hiÖn    Çn    Õu  ã      iÒu  Ön    cæ ph ho¸,n c ®ñ c¸c® ki sau:   a­  ùc  Õp  Tr ti s¶n  Êt ra  xu   n«ng  s¶n, l©m     s¶n  µ  ∙  v ® b¸n  s¶n  È m   µy  ph n cho  doanh nghiÖp  Õ   Õn  îc æn   nh   t  Êt  n¨m  Ýnh  n   êi ch bi ®   ®Þ Ý nh 3  t ®Õ th   ®iÓ m  doanh nghiÖp  Õ   Õn  ùc  Ön    Çn   ch bi th hi cæ ph ho¸.Tr ng  îp  ê h doanh  nghiÖp  Õ   Õn  ã  êigian  ¹t®éng  íi3  ch bi c th   ho   d   n¨m  µ   ùc  Ön    Çn  m th hi cæ ph ho¸,th×  ÷ng  êitrùctiÕp s¶n  Êt ra n«ng  ©m    nh ng       xu     l s¶n  È m   µ  ∙  cho  ph v ® b¸n  doanh  nghiÖp  Õ   Õn  Ó   õngµy  ch bi k t   doanh  nghiÖp  îcthµnh  Ëp. ®  l  b­  ùc  Õ  ã  ö  ông  t  îc giao  Th t c s d ®Ê ®   theo    nh   ña  µ   íc ®Ó   qui ®Þ c Nh n   trång,s¶n  Êthµng    xu   n«ng s¶n,l©m    s¶n  µ    v b¸n cho  doanh  nghiÖp  Õ   Õn. ch bi c­ Khi b¸n     n«ng s¶n, l©m    s¶n cho doanh nghiÖp  Õ   Õn  ch bi ph¶ith«ng    qua  îp  ng  h ®å kinh  Õ  t theo  c¸c    nh   ña  qui ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   îp  ng.  îp  lu   h ®å H ®ång mua   nguyªn liÖu do  êicung  Êp  b¸n      ng   c nguyªn liÖu trùctiÕp ký  Õt  íi        k v  doanh nghiÖp  Õ   Õn. ch bi   Trêng  îp do  Æc   iÓ m   ×nh  µnh  ïng nguyªn liÖu kh«ng  Ëp  h  ® ® h th v      t trung,   ph©n    íiqui m«   á, c¸c hîp  ng  t¸n v     nh     ®å mua  b¸n nguyªn  Öu  ÷a  êi cung  li gi ng   cÊp  nguyªn liÖu vµ      doanh  nghiÖp  Õ   Õn  ch bi kh«ng  ùc hiÖn  ý  Õt  ùctiÕp th   k k tr     ® îc,ph¶i th«ng      qua N«ng  êng,  îp      tr H t¸c x∙ n«ng  nghiÖp, HiÖp  éi nghÒ     h  nghiÖp  . ä  .. (g ichung  µ ngêi§¹idiÖn) trªn®Þa   µn  ×  l        b th ph¶icã  ù  û  Òn     s u quy cña  êicung  Êp  ng   c nguyªn liÖu cho  êi®¹idiÖn  ý  îp ®ång.    ng     kh   
  2. 2 3. Theo    nh   ¹  Òu  Quy Õt  nh   è  qui ®Þ t i§i 4  ®Þ s 69/2001/Q§­ TTg   µy  ng 03/5/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, c¸c doanh  c Th t Ch ph     nghiÖp  µ   íc cã    ×nh Nh n   qui tr   s¶n  Êt kinh doanh  Ðp  Ýn  õ s¶n  Êt n«ng  xu     kh k t  xu   nghiÖp  n   Õ   Õn, khi ®Õ ch bi     thùc  Ön    Çn  hi cæ ph ho¸  é  Ën  Õ   Õn; nh÷ng  êi thuÇn  ý chØ     b ph ch bi   ng   tu   thu gom  nguyªn  Öu  li n«ng, l©m     s¶n  È m   ph b¸n cho doanh nghiÖp kh«ng  éc thu   ®èi t ng ¸p dông  ña   î     c Th«ng   µy. tn   ii. h Õ  ® é  u  ® ∙i µ  X¸c ® Þ n h  c æ  p h Ç n  b¸n theo   c  v gi¸ u  ® ∙i h o  n g ê i c u n g  c Ê p   n g u yªn li Ö u     c 1.Ch Õ     ®∙icho  êicung  Êp    ®é u    ng   c nguyªn liÖu:     ­ Gi¸trÞNhµ   ícu  ∙itrong m çi cæ   Çn  cho  êicung  Êp      n  ®      ph b¸n  ng   c nguyªn   liÖu  îc gi¶m  ®  30%   víic¸c ®èi  îng  so      t kh¸c kh«ng  îc hëng  Õ     ®∙i.   ®  ch ®é u    Tæng     Þ    Çn   gi¸ tr cæ ph b¸n theo    ®∙i cho  êi cung  Êp  gi¸ u    ng   c nguyªn  Öu li   kh«ng  îcvîtqu¸ 10%     ÞphÇn  èn  µ   íct¹ doanh  ®     gi¸tr   v Nh n     i nghiÖp.   ­ Tæng    Þ u  ∙icho  êi cung  Êp    gi¸tr   ®   ng   c nguyªn liÖu qui®Þnh  ¹       ti Quy Õt  ®Þnh  è  s 69/2001/Q§­ TTg  µy  ng 03/5/2001 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Th t   ph kh«ng  ît v  qu¸ 3%     Þ phÇn  èn  µ   íc t¹    gi¸tr   v Nh n   i doanh nghiÖp  µ  îc trõvµo  Çn  èn  v®   ph v Nhµ   íchiÖn  ã  ¹ doanh  n  c t  i nghiÖp  Õ   Õn  ùc hiÖn    Çn  ch bi th   cæ ph ho¸. ­ Møc   ®∙icho  êicung  Êp    u    ng   c nguyªn liÖu kh«ng  Ýnh  µo      t v møc  èng  kh chÕ     Þ cæ   Çn   ®∙i b¸n  gi¸tr   ph u    cho  êi lao  ng  ng   ®é trong doanh nghiÖp    qui ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  t i 14  ®Þ s 44/1998/N§­CP   µy      ng 29/6/1998  ña  Ýnh  c Ch phñ.  2. X¸c  nh  è îng cæ   Çn  theo    ®∙icho  õng  êicung  Êp    ®Þ s l   ph b¸n  gi¸u    t ng   c nguyªn liÖu ® îcc¨n cø  µo:      v  ­  Ön  Ých  t  îc giao  îp  Di t ®Ê ®   h ph¸p  µ  ùc  Õ  îc sö  ông  µo  ång v th t ®   d v tr   nguyªn liÖu ®Ó       nh      b¸n æn ®Þ cho  doanh  nghiÖp  Õ   Õn. ch bi ­Tæng    Þcæ   Çn  ®∙i.   gi¸tr   ph u    ­ S¶n îng n«ng,l©m    l    s¶n  µ   êicung  Êp  ùctiÕp s¶n  Êtvµ  ∙    m ng   c tr     xu   ® b¸n cho doanh  nghiÖp  Õ   Õn  ch bi trong thêigian 3       n¨m  íckhidoanh  tr     nghiÖp  Õ   ch biÕn    Çn  cæ ph ho¸.Trêng  îp  êi cung  Êp    h ng   c nguyªn  Öu  õa  ùc tiÕp    li v tr   s¶n xuÊtvõa      thu mua nguyªn liÖu ®Ó   cho      b¸n  doanh nghiÖp  Õ   Õn,th× s¶n ­ ch bi     l îng nguyªn  Öu thu  li   mua   kh«ng  îc tÝnh      nh  è îng    Çn    ®  ®Ó x¸c ®Þ s l cæ ph b¸n theo gi¸u  ∙icho  êicung  Êp     ®  ng   c nguyªn liÖu.   Sè  îng cæ   Çn  theo    ®∙i® îctÝnh  l   ph b¸n  gi¸u      theo  è îng n«ng  sl   s¶n,l©m     s¶n  ngêi cung  Êp  do    c nguyªn  Öu trùctiÕp  li     s¶n  Êt b¸n  xu   cho  doanh  nghiÖp  chÕ   Õn. Doanh  bi   nghiÖp  Õ   Õn  cø  µo  è  Öu thu  ch bi c¨n  v s li   mua   nguyªn  Öu li   thùc tÕ  µng   h n¨m, diÖn  Ých  t  ång,n¨ng  Êt c©y  ång do    t ®Ê tr   su   tr   UBND     µ x∙v c¬ quan  qu¶n  ýchuyªn  µnh  l  ng n«ng, l©m    nghiÖp  ña  a   ¬ng    Ën  c ®Þ ph x¸c nh ®Ó     nh  x¸c ®Þ s¶n îng  l n«ng, l©m     s¶n  È m   ngêi cung  Êp  ph do    c nguyªn  Öu li   trùctiÕp s¶n  Êtb¸n cho      xu     doanh nghiÖp,lo¹ trõs¶n îng thu gom.    i   l     V Ý   ô  Ò   Öc    nh  è îng    Çn  d v vi x¸c ®Þ s l cæ ph b¸n theo    ®∙icho  êi gi¸u    ng   cung  Êp  c nguyªn liÖu:      
  3. 3 Doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    ã    Þ vèn  µ   íc t¹  th   cæ ph ho¸ c gi¸tr   Nh n   i doanh  nghiÖp theo Quy Õt  nh  ®Þ c«ng  è    Þ doanh  b gi¸tr   nghiÖp  ña  Êp  ã  Èm   cc c th quyÒn  µ: 20.000.000.000 ®ång  ×: l      th + Tæng    Þcæ   Çn  ®∙icho  êicung  Êp  gi¸tr   ph u    ng   c nguyªn liÖu cho     doanh    × 10%     nghiÖp  Õ   Õn  ch bi møc  èi®a  µ:  t   l   20.000.000.000 ®     = 2.000.000.000  ®ång.  + Tæng     Þ u  ∙icho  êi cung  Êp  gi¸tr   ®   ng   c nguyªn  Öu cho  li   doanh nghiÖp  bi l  2.000.000.000 ×  chÕ   Õn  µ:    30%   600.000.000 ®ång  =    . + Tæng   è    Çn  s cæ ph b¸n theo    ®∙icho  êi cung  Êp  gi¸u    ng   c nguyªn  Öu li   kh«ng  îtqu¸  v  20.000    Çn   cæ ph (2.000.000.000®    : 100.000®   20.000    =  cæ phÇn).    + Tæng  s¶n îng  l n«ng, l©m     s¶n  È m   µ   êi cung  Êp  ph m ng   c nguyªn  Öu li   trùc tiÕp    s¶n  Êt  ∙  xu ® b¸n  cho  doanh  nghiÖp  n¨m   íc thêi®iÓ m   3  tr     doanh  nghiÖp  Õ   Õn  ùc hiÖn    Çn    µ200.000  Ên  × cø  10  êi) ch bi th   cæ ph ho¸ l   t th   b¸n  (m   tÊn s¶n  È m   ph cho doanh nghiÖp  Õ   Õn, ngêi cung  Êp  ch bi     c nguyªn  Öu ® îc li     mua  01(mét)cæ   Çn    ph theo gi¸u  ∙i.       ®      +  è  îng    Çn  S l cæ ph b¸n theo    ®∙icho  õng  êi cung  Êp  gi¸u    t ng   c nguyªn  liÖu nh    sau:    ¤ng    ã  è  A c s nguyªn  Öu  li b¸n  cho  µ   Nh m¸y  trong  n¨m  íc thêi®iÓ m   3  tr     doanh  nghiÖp  Õ   Õn  ùc hiÖn    Çn    µ100  Ên  ch bi th   cæ ph ho¸ l   t ¤ng  ® îc mua   è    Çn  ®∙ilµ 100  Ên:10  Ên  =  cæ   Çn    A    s cæ ph u      t   t   10  ph u ®∙i.   gi¸tr   ®     × 100.000      ® × 30%   300.000  ng. ¤ng  ® îchëng    Þu  ∙ilµ10    A    =  ®å   N Õu   mua  Õt  è    Çn  ®∙ith× ¤ng  chØ  h s cæ ph u      A  ph¶itr¶:   × 100.000      ® × 70%   700.000  ng. 10    =  ®å   íic¸ch tÝnh ¬ng  ù nh  ña  V    t t   c ¤ng  doanh  A,  nghiÖp    nh  è îng cæ   x¸c ®Þ sl   phÇn  ®∙icho  ÷ng  êicung  Êp  u    nh ng   c nguyªn liÖu kh¸c.      III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n     1. Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  µ   íc cæ   Çn  Nh n   ph ho¸  ã  c tr¸chnhiÖ m   èi   ph   hîp víi Ýnh  Òn  µ  ¬     ch quy v c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  l    n«ng  ©m  l nghiÖp  a   ®Þ ph¬ng  ¬ingêicung  Êp  n    c nguyªn liÖu c  ó®Ó     nh  Ön  Ých  t  ång     tr   x¸c®Þ di t ®Ê tr   nguyªn  Öu    nh  µ    i  îng  ã    iÒu  Ön  îc mua     Çn  li æn ®Þ v c¸c ®è t c ®ñ ® ki ®   cæ ph theo gi¸   ®∙i u  theo qui ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  69/2001/Q§­ i TTg  ngµy  03/5/2001 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy    Th t   ph v h   t i tn . 2. Doanh    nghiÖp  µ   ícthùc hiÖn    Çn    ã  cæ   Çn  Nh n     cæ ph ho¸ c b¸n  ph theo  gi¸u  ∙icho  êicung  Êp   ®  ng   c nguyªn liÖu,ph¶ilËp ph¬ng      Çn           ¸n cæ ph ho¸ theo  tr×nh  ù qui ®Þnh  ¹  t    ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy      CP ng 29/ 6/ 1998  ña  c ChÝnh  ñ. Ph¬ng  b¸n    Çn  ña  ph   ¸n  cæ ph c doanh  nghiÖp ph¶icã  y   :      ®Ç ®ñ c¨n cø    nh  è    Çn  ®∙ivµ  x¸c ®Þ s cæ ph u    tæng    Þ u  ∙isÏb¸n  gi¸tr   ®     cho  êilao ®éng  ng     trongdoanh    nghiÖp  µ  êicung  Êp  v ng   c nguyªn liÖu cho     doanh  nghiÖp.   
  4. 4 3.  È m   Th quyÒn  phª duyÖt  ¬ng  cæ   Çn   Ph ¸n  ph ho¸  µ   v quyÕt  nh   ®Þ chuyÓn  doanh nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   C«ng      Çn  i víi tycæ ph ®è    doanh nghiÖp  cã  cæ   Çn  b¸n  ph theo    ®∙icho  êicung  Êp  gi¸u    ng   c nguyªn liÖu thùc hiÖn       theo  qui   nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è    ®Þ ti§i 17  ®Þ s 44/1998/N§­CP   µy      ng 29/ 6/1998  ña  c ChÝnh  ñ. ph 4. Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  Õ   Õn  ch bi phª  Öt  è îng    Çn    duy s l cæ ph b¸n theo    ®∙icho  õng  êi cung  Êp  gi¸u    t ng   c nguyªn  Öu  µ  Þu  li v ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËtvÒ   Öc  µy.     vi n   Trêng  îp  h b¸n kh«ng  ng  i îng,x¸c ®Þnh  ®ó ®è t     kh«ng  ng  è îng  ©y  ®ó sl g thÊttho¸tvèn  µ   íct¹      Nh n   i doanh nghiÖp  ×    Þ thÊttho¸tsÏtrõvµo  î tøc th gi¸tr          l    i sau  Õ  ña  thu c C«ng      Çn. tycæ ph 5. C¸c    doanh nghiÖp  ∙  ùc hiÖn  ® th   b¸n    Çn  cæ ph theo    ®∙icho  êi gi¸u    ng   cung  Êp  c nguyªn  Öu tr c thêi®iÓ m   li   í     ban  µnh  h Quy Õt  nh  è  ®Þ s 69/2001/Q§­ TTg  µy  ng 03/5/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ,th× kh«ng  iÒu    Th t   ph     ® chØnh  ¹ sè ­ l  l i îng cæ   Çn  ®∙itheo quy  nh  µy.   ph u      ®Þ n iV.  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 5  t n c hi l     t  18    n¨m 2001  Ó  õ (k t   ngµy Quy Õt  nh  è  ®Þ s 69/2001/Q§­TTg  µy  ng 03/5/2001  ña  ñ íng  Ýnh  c Th t Ch phñ  ã  Öu  ùc). c hi l   Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản