intTypePromotion=1

Thông tư 96/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
86
lượt xem
9
download

Thông tư 96/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 96/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 96/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  tµi ch Ý n h  S è  96/2003/TT­B T C  n g µ y 10 th¸ng  10 n¨ m  2003 H íng  d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  sè 102/2001/N§­C P    h n g µy  31/12/2001 cña C h Ý n h   h ñ   u y  ® Þ n h   hi tiÕt p q c   vÒ  kiÓ m  tra sa u th«ng q u a n  ® èi víi   h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u C¨n  LuËt H¶iquan  29/2001/QH10  cø      sè  ngµy  th¸ng6  29    n¨m  2001; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  77/2003/N§­   sè  CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña  Tµi  Bé  chÝnh; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   102/2001/N§­   sè  CP ngµy 31/12/2001  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chi tiÕtvÒ KiÓm     tra sau th«ng quan ®èi    víihµng ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu; Bé    Tµi chÝnh híng dÉn  thÓ    cô  mét  néidung  kiÓm     sè    vÒ  trasau th«ng  quan  sau: nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.KiÓm       trasau  th«ng  quan 1.1.KiÓm       tra sau th«ng  quan    lµ ho¹t®éng    kiÓm     tra cña  quan    c¬  H¶i quan  nh»m   thÈm  ®Þnh  tÝnh chÝnh    x¸c,trung thùc cña        néidung    c¸cchøng    tõ mµ  chñ hµng    ho¸ hoÆc   ngêi® îcuû      quyÒn, tæ    chøc,c¸ nh©n        trùctiÕp xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  (sau ®©y   viÕtlµ ®¬n  ® îc kiÓm     khai,nép, xuÊt     vÞ    tra)®∙        tr×nh    quan    víic¬  H¶i quan, ®Ó     ng¨n chÆn,  lýhµnh      xö    viviph¹m  ph¸p    luËt vÒ    h¶iquan,gian lËn      thuÕ, viph¹m      chÝnh  s¸ch qu¶n      lýxuÊt nhËp    khÈu  ®èi  víi  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan. 1.2.§èi t kiÓm        îng  tra sau th«ng  quan      lµ c¸c chøng    tõ thuéc  s¬    hå  h¶i quan,chøng    to¸n,sæ   to¸n,b¸o        tõkÕ    kÕ    c¸o tµichÝnh,c¸cd÷        liÖu ®iÖn    tövµ  c¸c giÊy      tê kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn     l« hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cña    c¸c tæ  chøc, c¸    nh©n   gåm:  ngêi khai h¶i quan, ®¹i lý lµm              thñ tôc    h¶i quan; ngêi     hoÆc       ®¹ilýmua,  b¸n,tiªuthô      hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu; tæ    chøc, c¸    nh©n u    sö  l gi÷vµ  dông  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan. 1.3.Ph¹m      vikiÓm    trasau  th«ng  quan:   1.3.1.  ViÖc kiÓm    trasau th«ng  quan  chØ  îctiÕn hµnh      ®     khiph¸thiÖn cã  dÊu hiÖu    vi ph¹m ph¸p luËtvÒ       h¶i quan  ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan.  1.3.2.Tríc vµ      trong  qu¸ tr×nh kiÓm     tra sau th«ng quan, c¬    quan    H¶i quan ph¶i lµm    viÖc    víic¸c  quan      c¬  nh: C¬ quan  ThuÕ, Ng©n   hµng, B¶o    hiÓm, Gi¸m ®Þnh, VËn  , t¶i Giao nhËn  c¸c tæ  vµ    chøc, c¸ nh©n      kh¸c cã  ªn   li  
 2. 2 quan    ®Ó ®èi  chiÕu,thÈm        trax¸c minh tÝnh chÝnh    x¸c cña    c¸c chøng      tõ,tµi liÖu thuéc l«hµng        xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ® îcth«ng  ®∙    quan,cô    thÓ: ­ C¸c  b¶n  ho¸  kª  ®¬n  hµng ho¸,dÞch  mua     vô  vµo b¸n      khai ra,c¸c tê    thuÕ,         b¸o c¸o tµichÝnh...cña®¬n  ® îckiÓm    vÞ    tra; ­Chøng      tõthanh    to¸nqua  Ng©n  hµng; ­Chøng      tõb¶o  hiÓm; ­ Chøng      th gi¸m ®Þnh, kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, ph©n tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng  ho¸; ­Hîp    ®ång  vËn    t¶i vËn    , t¶i®¬n  c¸cchøng   ¬ng  ¬ng; vµ    tõt ® ­Hîp    ®ång, ho¸ ®¬n      hoÆc     c¸cchøng    tõgiao nhËn    hµng  ho¸; ­C¸c    chøng        tõ,tµiliÖu cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      kh¸ccã  ªnquan.   li   C¸c  quan, tæ  c¬    chøc,c¸ nh©n  ªnquan  tr¸chnhiÖm         li   cã    t¹o®iÒu  kiÖn,   cung cÊp    c¸c chøng      to¸n,b¸o  tµichÝnh, c¸c th«ng      tõ,sæ kÕ    c¸o        tin, liÖu  tµi cÇn thiÕt, phôc  trùctiÕp  vô    cho  viÖc kiÓm     trasau  th«ng  quan theo  cÇu  yªu  b»ng    v¨n b¶n cña  quan    c¬  H¶iquan. 1.3.3.Trêng      hîp cÇn thiÕt®èi víi hµng          sè  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ®∙  ® îcth«ng    quan cßn ®ang u      l gi÷t¹ ®¬n  ® îckiÓm    i vÞ    trahoÆc     chøc,c¸ c¸ctæ      nh©n  kh¸c cã  ªnquan    li   th×  quan  c¬  H¶i  quan tiÕn hµnh kiÓm     tra thùc tÕ  hµng      kÕt  ho¸ ®Ó cã  luËn chÝnh      x¸cnéidung  kiÓm  tra. 1.3.4.Trong      thêih¹n  n¨m  5  (60 th¸ng)kÓ      tõ ngµy  hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  îc th«ng  ®   quan, c¬    quan    H¶i quan  îc ¸p  ®   dông  biÖn ph¸p kiÓm  trasau    th«ng quan  nÕu    ph¸thiÖn  dÊu  cã  hiÖu    viph¹m ph¸p luËth¶iquan        ®èi  víi  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  th«ng  ®∙  quan ®ã. 2.DÊu    hiÖu    viph¹m  ph¸p luËtvÒ        h¶iquan DÊu  hiÖu    viph¹m  ph¸p luËtvÒ        h¶iquan  thÓ  sau: cô  nh  2.1.Khiph¸thiÖn  dÊu        cã  hiÖu    c¸cchøng    tõthuéc hå  h¶iquan    s¬    kh«ng  hîp ph¸p,hîp  theo    lÖ  quy ®Þnh   vÒ h×nh  thøc,néi dung        ghi chÐp,  tr×nh    tù thêigian (nh  kh«ng      sù  khíp,kh«ng    ®óng, kh«ng    thèng nhÊt,thiÕu tÝnh          hîp lý gi÷a c¸c chøng    trong hå  h¶iquan  ªnquan      tõ ®ã    s¬    li   ®Õn     c¸c th«ng    tªn tinvÒ    hµng; sè îng;träng l     l    îng;dung  tÝch,thÓ    tÝch;nh∙n    hiÖu; m∙      sè, thuÕ  suÊt;  tÝnh chÊt;thµnh    phÇn,  cÊu    t¹o;c«ng dông; quy    c¸ch ®ãng    c¸c thuéc   gãi vµ      tÝnh kh¸ccña    hµng ho¸). 2.2. Khi     ph¸t hiÖn  dÊu    cã  hiÖu khai trÞ      gi¸tÝnh  thuÕ kh«ng hîp    lý, kh«ng  ®óng chÕ  quy  ®é  ®Þnh  qu¶n      vÒ  lýgi¸tÝnh  thuÕ  cña Nhµ    nícnh: 2.2.1.Khai saigi¸tÝnh          thuÕ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, gi¸thùc       tÕ  ph¶ithanh      to¸nhoÆc   thanh  ®∙  to¸n;   2.2.2.Gi¸ tÝnh      thuÕ hµng    ho¸ nhËp khÈu    qu¸ bÊt  lývµ  hîp    chªnh lÖch  thÊp  h¬n  víi so    : ­ Gi¸ b¸n      cña hµng ho¸      ®ã trªnthÞ  êng    tr néi ®Þa  ViÖt Nam     sau    khi®∙  trõthuÕ,c¸cchiphÝ  lînhuËn              vµ   i hîp lýsau nhËp khÈu vµ/hoÆc  ­ Gi¸nhËp      khÈu cña hµng    ho¸ gièng  hÖt,hµng   ¬ng    c¸cdoanh    ho¸ t tùdo    nghiÖp  kh¸c nhËp    khÈu  i t¹ cïng    thêi®iÓm, cïng thÞ  êng, cïng  tr   ph¬ng thøc  giao hµng.    
 3. 3 2.2.3.Ph¬ng    thøc  thêigian thanh    vµ      to¸nthùc tÕ    kh«ng        phï hîp víiviÖc  khaitrªnhå  h¶iquan  kh«ng      s¬    vµ  ®óng    víiquy ®Þnh  cña  Nhµ  níc; 2.2.4.BÊt        hîp lýtrong viÖc    khaiph¬ng    thøc vËn  ,   t¶i ph¬ng    tiÖn vËn      t¶i, qu∙ng ® êng    vËn    t¶i tuyÕn  êng  , ® vËn      t¶i cícphÝ  , vËn  . t¶i 2.2.5.  BÊt      hîp lýtrong viÖc    khaiphÝ    b¶o  hiÓm. 2.3.Th«ng    xuÊtxø,giÊy chøng    tinvÒ        nhËn  xuÊtxø    (C/O)cña    hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu kh«ng  ®óng    víiquy ®Þnh  thùc tÕ  vµ    hµng   ho¸ hoÆc   cã dÊu  hiÖu gi¶  m¹o giÊy chøng nhËn  xuÊt  hµng  xø  ho¸ nh»m  hëng    c¸c chÝnh s¸ch u    thuÕ  gian lËn th   ®∙ivÒ  vµ      ¬ng  m¹i. 2.4.Cã     dÊu  hiÖu  gian lËn trong viÖc    hëng  ®∙ivÒ   u    chÝnh  s¸ch thuÕ,  gian  th lËn  ¬ng      dông  m¹i nh:Sö  kh«ng  ®óng  môc  ®Ých, gian  ®Þnh    lËn  møc  tiªuhao    nguyªn li ,   ªu phô        liÖu ®èi víihµng    giac«ng,hµng    nhËp  khÈu s¶n xuÊt  hµng  xuÊt khÈu, hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îc hëng  ®   chÕ     ®é miÔn,   gi¶m, hoµn    thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  theo quy  ®Þnh  i t¹ LuËt ThuÕ   xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  c¸c LuËt ThuÕ   vµ      kh¸c cã  ªnquan, LuËt §Çu     li       t nícngoµit¹ ViÖtNam,        i   LuËt KhuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrongníc.     .. 2.5.L«    hµng  dÊu  cã  hiÖu    vi ph¹m chÝnh  s¸ch qu¶n    lý hµng ho¸ xuÊt  khÈu,  nhËp  khÈu  cña  Nhµ       níc nh: Hµng  ho¸  cÊm  xuÊt khÈu, cÊm  nhËp  khÈu; hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  theo giÊy phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc   quan  îcBé  c¬  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹i ñy  nhng kh«ng  giÊy  cã  phÐp; hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp        khÈu  theo qu¶n    lýchuyªn ngµnh    nhng kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn    ®Ó xuÊt khÈu, nhËp      khÈu; hµng    hãa    viph¹m  lo¹  vÒ  i h×nh xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu;hµng    dÊu    ho¸ cã  hiÖu    viph¹m  thñ tôch¶iquan,chÕ  kiÓm  vÒ          ®é  tragi¸m        s¸th¶iquan  lîdông  nh    i chÕ  miÔn  ®é  kiÓm       trah¶iquan hoÆc  kiÓm  trax¸csuÊtthùc tÕ          hµng   ho¸ kh«ng   qu¸ 10%;  2.6.Cã     th«ng        tinvÒ néi dung  kÕt luËn cña chøng   gi¸m  th ®Þnh,  kÕt  qu¶ ph©n  tÝch,ph©n  i     lo¹  hµng  l« xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  c¸c c¬  do    quan, tæ    chøc gi¸m ®Þnh, ph©n    tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng      ho¸ kh«ng  ®óng   víitÝnh chÊt vµ    c«ng  dông thùc  cña  tÕ  hµng  ho¸; thÈm     quyÒn, chøc  n¨ng, ph¹m       vi gi¸m  ®Þnh,  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng ho¸ kh«ng ®óng  quy ®Þnh  nh»m     lî dông  i ®Ó   gian lËn th     ¬ng      m¹i,trènthuÕ. 2.7.C¸c    dÊu  hiÖu  nghivÊn    kh¸c. 3.Tæ     chøc    thu thËp,ph©n    tÝch,xö    qu¶n      lývµ  lýth«ng  tin 3.1.C¸c    nguån    thu thËp  th«ng  tin: DÊu  hiÖu    viph¹m ph¸p        luËtvÒ H¶i quan  îc thu  ®   thËp    tõ nhiÒu nguån  th«ng    tinkh¸cnhau    nh: 3.1.1.  Trong  ngµnh    H¶i quan:   ­ Th«ng          tintõqu¸ tr×nh th«ng    quan      phËn  nh:tõbé  tiÕp nhËn    ®¨ng  tê ký    khai, phËn   bé  kiÓm    trathùc tÕ    hµng    phËn  ho¸,bé  tÝnh  thuÕ,bé    phËn gi¸; ­ Th«ng        tintõ c«ng    t¸cphóc  tËp  s¬    hå  h¶iquan  i     t¹  Chi côc    c¸c H¶i quan  qua    c¸o ®Þnh  vµ  c¸cb¸o    kú  ®ét  xuÊt; ­Th«ng          tintõc¸c®¬n  nghiÖp  thuéc Côc    vÞ  vô    H¶iquan  tØnh,li     ªntØnh,  thµnh phè nh Phßng    gi¸,Phßng  tham  u  m chèng  bu«n lËu  xö    vµ  lý,Phßng  nghiÖp      vô,§éikiÓm      so¸tH¶i quan,Thanh    tra;
 4. 4 ­ Th«ng          tintõ c¸c Côc    H¶i quan tØnh, li     ªntØnh, thµnh    phè kh¸c n¬i tæ      chøc,c¸nh©n      xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu ®¨ng  têkhaih¶iquan; ký        ­ Th«ng          tintõ c¸c ®¬n  nghiÖp  thuéc c¬  vÞ  vô    quan  Tæng  côc    H¶i quan  nh Côc §iÒu    trachèng  bu«n    lËu,Côc C«ng nghÖ  th«ng    thèng  h¶i tinvµ  kª    quan, Vô     Gi¸m    s¸tqu¶n        lý vÒ h¶i quan, Vô    kiÓm    tra thu thuÕ xuÊt nhËp  khÈu, Vô    Ph¸p  chÕ,  Hîp    Vô  t¸cquèc    tÕ,Thanh    traTæng  côc,c¸c Trung      t©m  Ph©n tÝch  ph©n  i lo¹ hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  MiÒn  B¾c, MiÒn Trung  vµ  MiÒn  Nam. 3.1.2. Th«ng           tintõc¸c®¬n  trong ngµnh    vÞ    TµichÝnh:  ­C¸c    ®¬n  trong ngµnh  vÞ    ThuÕ; ­C¸c    ®¬n  thuéc hÖ   vÞ    thèng  Thanh      tratµichÝnh    c¸ccÊp; ­Côc      TµichÝnh  doanh  nghiÖp; ­Côc    Qu¶n        lýgi¸, Trung  c¸c t©m  thÈm  ®Þnh  gi¸; ­C¸c    ®¬n  thuéc hÖ   vÞ    thèng  Kho    b¹c Nhµ  níc; ­C¸c    ®¬n  kh¸cthuéc vµ    vÞ      trùcthuéc ngµnh      TµichÝnh. 3.1.3. Th«ng       tinngoµingµnh      TµichÝnh:  ­ Th«ng        quan    tintõ c¸cc¬  ngoµingµnh:Bé      Th¬ng    quan  m¹i,C¬  Qu¶n    lý thÞ  êng, C¬   tr   quan  C«ng      an, C¬ quan KiÓm  l©m, Ng©n  hµng, Bé    ®éi  Biªn  phßng, c¸c C¬       quan  Thanh    tra chuyªn ngµnh thuéc    qu¶n    c¸c Bé  lý chuyªn  ngµnh.. ; ­ Th«ng    céng  tin tõ  ®ång c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu, nhËp  khÈu,  ® Æc   biÖtlµc¸cdoanh        nghiÖp  nhËp khÈu  Æt   m hµng gièng hÖt,m Æt       hµng ­ t ¬ng tù; ­ Th«ng        tinthu thËp  îc qua    ®   c¸c ph¬ng tiÖn th«ng      tin®¹ichóng  b¸o  nh  chÝ,®µi ph¸tthanh,truyÒn          h×nh  Internet vµ  ; ­ Th«ng        tintõ ®¬n        th tègi¸ccña  quÇn  chóng,th«ng      tincña    chøc, c¸ctæ    c¸nh©n    trong vµ    ngoµingµnh.     3.1.4.Th«ng        tinthu thËp  îcqua  ®   viÖc          hîp t¸cvíiTæ chøc    H¶i quan  thÕ  gií (WCO), Tæ     i   chøc T×nh  b¸o    H¶i quan (RILO),Tæ     chøc    H¶i quan ASEAN   vµ    chøc  c¸ctæ  kinh tÕ    quèc  kh¸c. tÕ  3.1.5.  Th«ng        tintõc¸cnguån  kh¸c. 3.2.     Néi dung  cña  viÖc  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ th«ng      tin:  C¸c th«ng    tinsau    khi thu thËp ph¶i ® îc ph©n      tÝch,ph©n  i   lo¹ theo    c¸c tiªuchÝ    sau: 3.2.1.Th«ng      chøc, c¸    tinvÒ tæ    nh©n  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu: Nh÷ng  th«ng    tinchung    vÒ ngêi xuÊt khÈu, nhËp        khÈu (tªn,m∙  thuÕ    sè  cña doanh  nghiÖp, ®Þa     chØ,    tµikho¶n, sè    hiÖu   tµikho¶n,ngµnh    nghÒ,  i lo¹ h×nh kinh  doanh, c¬    cÊu  chøc, c¸c chi nh¸nh.. )ph¹m    tæ        . ; vi ho¹t®éng;    lÜnh vùc kinh  doanh;lo¹ h×nh    i  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu;ngêixuÊt khÈu,ngêinhËp            khÈu  n­ ë  íc ngoµicã      quan   hÖ mua  b¸n    víi®¬n  ® îc kiÓm     vÞ    tra;t×nh  h×nh    tµichÝnh  cña doanh  nghiÖp,nh÷ng  liÖu vÒ      d÷    qu¸ tr×nh chÊp    hµnh  ph¸p luËth¶iquan        (sè lÇn      viph¹m  xö    bÞ  lý, møc  xö  . )  ®é  lý. .  ;
 5. 5 3.2.2.Th«ng    hµng      tinvÒ  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu: M Æt     hµng,sè    lÇn  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, sè îng hµng,trÞ gi¸tÝnh    l         thuÕ, trÞ gi¸hµng          ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu, m∙      sè, thuÕ  suÊt,xuÊt xø, sè îng,träng îng,nh∙n        l   l   hiÖu  hµng  ho¸  c¸c th«ng    vµ    tinkh¸c ®¸nh        gi¸vÒ møc     ®é gian lËn  ¬ng    th m¹i cña  hµng ho¸; 3.2.3.Mét  th«ng      sè  tinkh¸c:tuyÕn  êng    ® vËn chuyÓn, ph¬ng    tiÖn vËn  chuyÓn hµng      c¸cm Æt   ho¸,gi¸c¶    hµng    tr t¹ thÞ  êng    i nícngoµi. . . 3.3.Xö      lýth«ng    tin: C¸c  th«ng    tinsau      khithu thËp,ph©n    tÝch,® îcxö    sau:     lýnh  3.3.1.§èi víic¸c th«ng    dÊu          tinvÒ  hiÖu    viph¹m ph¸p    h¶iquan, luËtvÒ      gian lËn  ¬ng    th m¹i cña    l« hµng  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu thuéc  chøc, c¸ tæ      nh©n  trôsë  cã    ®ãng    trªnph¹m    vi,®Þa bµn  qu¶n    lýcña ®¬n  th× tiÕn hµnh  vÞ      nghiªn cøu  s¬      hå  h¶i quan, x¸c    minh  nh÷ng  vÊn    li   ®Ò cã  ªnquan, lËp    kÕ  ho¹ch kiÓm      trasau th«ng  quan    kÕt  ®Ó cã  luËn chÝnh    hµnh      x¸cvÒ  viviph¹m  ph¸p luËth¶iquan,gian lËn th             ¬ng  m¹i. 3.3.2.§èi víic¸c th«ng    dÊu          tinvÒ  hiÖu    viph¹m  ph¸p    h¶iquan, luËtvÒ      gian lËn  ¬ng    th m¹i cña    l« hµng  xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  thuéc  chøc, c¸ tæ      nh©n  trôsë  cã    ®ãng  ngoµiph¹m      vi, ®Þa bµn  qu¶n    lýcña  ®¬n  th× lËp b¸o  vÞ      c¸o nªu      râ dÊu  hiÖu    viph¹m, cung    cÊp    c¸c th«ng    l«hµng,vÒ  chøc, tinvÒ      tæ    c¸ nh©n    xuÊt nhËp    khÈu  (nÕu    cã) tr×nh cÊp  thÈm     cã  quyÒn  vµ  ký  chuyÓn  cho Côc    H¶i quan  tØnh,li     ªntØnh,thµnh    phè  thuéc ®Þa     bµn    chøc,c¸ mµ tæ      nh©n  xuÊt  nhËp  khÈu    l« hµng    Æt     ®Ó   ®ã ® trô së  tiÕn hµnh  kiÓm     tra sau  th«ng  quan; Cung    cÊp  s¬    hå  h¶i quan  vµ/hoÆc  thÓ  c¸n  phèi hîp  cã  cö  bé    nÕu  yªu  cã  cÇu  b»ng  b¶n  v¨n  cña  Côc    H¶i quan    chøc, c¸ nh©n  n¬i tæ      xuÊt   khÈu,nhËp    khÈu  ®ãng    trôsë. 3.4.C¬    quan    thu thËp,ph©n    tÝch,xö    qu¶n      lývµ  lýth«ng    tin: 3.4.1.     Côc    T¹i H¶i quan  tØnh,li     ªntØnh,thµnh    phè: ­ Trªn ®Þa       bµn  qu¶n    lýhµnh chÝnh  cña m×nh,  Côc    H¶i quan  tØnh,li     ªn tØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    chØ  ®¹o    c¸c ®¬n  trùcthuéc  chøc  vÞ    tæ  thu  thËp th«ng        tintõ c¸c nguån,ph©n    tÝch,xö      lý,qu¶n   lýth«ng    th«ng  tinvµ  b¸o  ®Õn  tõng    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu    c¸c dÊu hiÖu    viph¹m  ph¸p    h¶i luËtvÒ    quan, c¸c thñ      ®o¹n gian lËn  ¬ng    th m¹i cña    chøc    c¸c tæ  c¸ nh©n  xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  trong ph¹m      vi®Þa  bµn m×nh  qu¶n    lý;B¸o  vÒ  c¸o  Tæng   côc    H¶i quan theo chÕ  b¸o c¸o ®Þnh  hoÆc     ®é      kú  ®ét xuÊt; ­ C¸c Chi côc  H¶i quan  cöa  khÈu,  ®¬n   nghiÖp  thuéc  vÞ  vô  Côc    H¶i quan tØnh,li     ªntØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm     cã    thu thËp,cung    cÊp th«ng    tin cho Phßng  KiÓm     trasau  th«ng  quan;phèihîp víiPhßng          KiÓm     trasau th«ng  quan      ®Ó ph¸thiÖn      ra c¸c dÊu  hiÖu    viph¹m  ph¸p luËt,    gian lËn  ¬ng      th m¹icña  c¸c tæ    chøc, c¸ nh©n      xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  phôc  c«ng    vô  t¸ckiÓm     trasau  th«ng quan. 3.4.2.   quan    c¬  T¹i Tæng  côc    H¶i quan:   ­ Tæng  côc  ëng  tr Tæng   côc H¶i quan chØ  ®¹o    c¸c ®¬n   thuéc  vÞ  c¬  quan  Tæng  côc    H¶i quan, c¸c Côc        H¶i quan tØnh, li     ªntØnh, thµnh    phè, Chi     côc    H¶i quan  cöa khÈu, §éikiÓm     chøc        so¸ttæ  thu thËp,ph©n    tÝch  qu¶n  vµ  lýc¸c th«ng        tintrong níc,ngoµiníc®Ó           phôc  c«ng    vô  t¸ckiÓm     trasau th«ng  quan.Cô    thÓ:
 6. 6 ­ Côc KiÓm     tra sau th«ng quan    lµ ®Çu  mèi  chøc  tæ  thu thËp, ph©n    tÝch,ph©n  i xö        lo¹ vµ  lýc¸cth«ng      tin;th«ng  vÒ      b¸o  c¸cthñ ®o¹n  gian lËn,dÊu      hiÖu    viph¹m  ph¸p luËtcña    chøc,c¸nh©n      c¸ctæ      xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu trong  toµn ngµnh      ®Ó c¸c Côc  H¶i quan tØnh, li     ªntØnh, thµnh    phè  biÖn  cã  ph¸p  qu¶n    lý,khaith¸csö      dông  hiÖu qu¶. ­ C¸c ®¬n   nghiÖp  thuéc  vÞ  vô  Tæng   côc H¶i quan    nh: Côc  §iÒu    tra chèng  bu«n    lËu,Côc  C«ng  nghÖ  th«ng    thèng      tinvµ  kª h¶iquan,Vô    Gi¸m    s¸t qu¶n    h¶iquan,Vô  lývÒ      KiÓm       trathu thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu,Vô    Ph¸p  chÕ, Vô  Hîp    t¸cquèc    tÕ, Thanh   tra Tæng  côc, c¸c Trung      t©m  ph©n  tÝch ph©n  i lo¹  hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  miÒn  B¾c,  miÒn  Trung, miÒn    Nam   .cã  ..  tr¸chnhiÖm     cung  cÊp    c¸c th«ng    dÊu  tinvÒ  hiÖu    viph¹m  ph¸p luËt,gian    lËn  th¬ng    m¹icña    chøc,c¸ nh©n  c¸ctæ      xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cho Côc KiÓm     tra sau th«ng  quan; phèi hîp        víiCôc  KiÓm     tra sau th«ng  quan    yªu  khi cã  cÇu  trongc«ng      t¸ckiÓm    trasau  th«ng quan. C¸c  th«ng      tinthu thËp ph¶i® îcqu¶n        lýchÆt    chÏ.ViÖc    æi  cung  trao® vµ  cÊp th«ng    tintrong    vµ  ngoµi ngµnh  néi bé  ra    ph¶i theo    ®óng quy  chÕ  vµ  ®¶m  b¶o chÕ  b¶o  ®é  mËt.Tõng        bíc¸p dông  c«ng nghÖ    tinhäc vµo viÖc    thu thËp,ph©n    tÝch  qu¶n    vµ  lýth«ng        c¸c®¬n  H¶i quan. tint¹ tÊtc¶    i vÞ      Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan ban hµnh  quy chÕ  quy ®Þnh    chi tiÕtchÕ  thu thËp,ph©n    ®é      tÝch,xö    qu¶n      lývµ  lýth«ng    tinphôc  c«ng    vô  t¸c kiÓm    trasau th«ng quan. 4.ThÈm     quyÒn  quyÕt ®Þnh  ký    kiÓm    trasau  th«ng  quan 4.1.Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan  tØnh,li     ªntØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung     ¬ng  quyÕt  ký  ®Þnh  kiÓm     tra sau  th«ng quan  ®èi    víinh÷ng    l« hµng  xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  ® îc th«ng  ®∙    quan  dÊu  cã  hiÖu    viph¹m ph¸p luËtvÒ       h¶i quan cña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, cã      trôsë  ho¹t®éng  ®¨ng  m∙  thuÕ    vµ  ký  sè  trongph¹m      vi,®Þa  bµn  qu¶n    lýcña m×nh. §Þa bµn  kiÓm     trasau th«ng quan cña    c¸c ®¬n  Côc    vÞ  H¶i quan  tØnh,  li   ªntØnh, thµnh    phè  theo Phô    lôc “Danh s¸ch ®Þa  bµn kiÓm     tra sau th«ng  quan  thuéc Côc  H¶i quan  tØnh, li     ªntØnh, thµnh    phè” ban hµnh  kÌm theo  Th«ng  tnµy. 4.2.Tæng     côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  quyÕt  ký  ®Þnh  kiÓm     trasau  th«ng  quan ®èi      êng  cã  víic¸c tr hîp  dÊu  hiÖu    viph¹m  ªnquan  li   ®Õn  ph¹m    vi qu¶n    lýcña nhiÒu Côc    H¶i quan tØnh,li     ªntØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ­     ¬ng hoÆc     êng  c¸c tr hîp    viph¹m  néi dung  cã    phøc    ªnquan  t¹p li   ®Õn   nhiÒu  ®èi t  îng. II. éi d u n g  v µ tr×nh tù kiÓ m  tra s a u th«ng q u a n    N C¨n  c¸c dÊu  cø    hiÖu    viph¹m ph¸p    h¶iquan, c¬  luËtvÒ      quan    H¶i quan  cha  ®ñ  së    lýhµnh      cã  c¬  ®Ó xö    viviph¹m ph¸p luËt,    cÇn  ph¶itiÕn hµnh      kiÓm   tra sau    th«ng quan  ic¸c tæ  t¹    chøc, c¸    nh©n  li   cã  ªnquan  trùc tiÕp    ®Õn     l« hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    kÕt  ®Ó cã  luËn ®óng  ®¾n, chÝnh x¸c. 1.Néi dung      kiÓm    trasau  th«ng  quan:
 7. 7 1.1.KiÓm       tratÝnh chÝnh    x¸c,trung thùc nh÷ng        néidung  ® îckª khai ®∙        trªntê khai h¶i quan, c¸c chøng    ® îc xuÊt tr×nh,nép              tõ ®∙        cho  quan    c¬  H¶i quan, sæ       kÕ to¸n,b¸o  tµichÝnh  c¸c chøng      c¸o    vµ    tõ kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn   hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  dÊu  cã  hiÖu    viph¹m ph¸p luËth¶iquan.       1.2. KiÓm       tra thùc  hµng  tÕ  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  ® îc th«ng  ®∙    quan nÕu  hµng    cßn  ho¸ ®ã  ®ang  îcl gi÷t¹ ®¬n  ® îckiÓm    ®  u    i   vÞ    trahoÆc   c¬  quan    H¶i quan  c¨n cø    cã    ®Ó chøng  minh hµng    hiÖn  ho¸ ®ã  ®ang  îcc¸c tæ  ®     chøc,c¸nh©n      kh¸cl gi÷,qu¶n     u    lý. 1.3.KiÓm       traviÖc chÊp  hµnh    c¸c quy ®Þnh cña ph¸p    thuÕ  luËtvÒ  ®èi  víihµng    ho¸ xuÊt khÈu,  nhËp khÈu; chÝnh s¸ch qu¶n    lý xuÊt khÈu, nhËp  khÈu;c¸cquy      ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ            thñ tôch¶iquan,chÕ  kiÓm      ®é  tragi¸m  s¸th¶iquan        i     ®èi víi lo¹ h×nh  c¸c   hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 2.Tr×nh   kiÓm      tù  trasau  th«ng  quan Tr×nh   kiÓm    tù  trasau  th«ng  quan  gåm       c¸cbícc«ng  viÖc  sau:   2.1.ChuÈn  kiÓm      bÞ  tra: ­ C¨n  theo      cø  c¸c th«ng    thËp  îc,lËp    tinthu  ®   kÕ ho¹ch kiÓm     tranªu    râ môc  ®Ých, yªu    cÇu  kiÓm       tra,néidung kiÓm     tra,ph¹m    vikiÓm       tra,thêigian  thùc hiÖn    kiÓm tra; ­Dù    kiÕn nh©n  ®oµn  sù  kiÓm    tr travµ  ëng  ®oµn  kiÓm            traphïhîp víiyªu cÇu  c«ng  viÖc; ­ ChuÈn  tµiliÖu  li     bÞ    cã  ªnquan  cho  cuéc kiÓm     tra.NÕu  ®¬n  ® îc vÞ    kiÓm     trôsë  tracã    ®ãng    trªnph¹m    vi,®Þa  bµn qu¶n    lýcña  m×nh  nhng  ®¨ng  ký    tê khaih¶i quan  i     t¹ Côc    H¶i quan tØnh, thµnh    phè kh¸c th×    yªu cÇu  Côc  H¶i quan        n¬i ®ã cung  cÊp  s¬    hå  h¶iquan u  i quan    l t¹ c¬  H¶i quan    ®Ó kiÓm  tra,®èi chiÕu      hoÆc   thÓ    cã  ®Ò nghÞ  c¸n bé  cö    tham    gia phèihîp    kiÓm     tra. Nghiªncøu  s¬      hå  h¶iquan  íckhiban  tr     hµnh  quyÕt ®Þnh  kiÓm    trasau  th«ng  quan; ­ TiÕn    hµnh    x¸c minh mét  th«ng      sè  tin, liÖu cã  ªnquan  íckhiban  tµi   li   tr     hµnh quyÕt ®Þnh  kiÓm     tra sau th«ng quan      nh: x¸c minh  i quan  t¹ c¬  Ng©n  hµng,c¬    quan  B¶o  hiÓm,  quan  c¬  VËn  , quan  t¶i c¬    ThuÕ  ®Þa  ph¬ng,t¹ c¸c   i     doanh nghiÖp kh¸ccã      ho¹t®éng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  Æt   m hµng ¬ng    t tùvµ  ë    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      kh¸cë    ngoµiníc;   ­     §Ó tiÕn hµnh    kiÓm    trasau th«ng  quan,c¬    quan   H¶i quan  thÓ  cã  mêi  ®¬n  ® îckiÓm     vÞ    tra®Õn     c¬  trôsë  quan    H¶i quan      ®Ó gi¶itr×nh,lµm        râ c¸c dÊu  hiÖu    viph¹m  ph¸p luËth¶iquan  c¬        do  quan    H¶i quan    ph¸thiÖn  îc.NÕu   ®   ®ñ   së  c¬  kÕt  luËn      vÒ c¸c dÊu  hiÖu    vi ph¹m  nµy th× kh«ng ph¶i tiÕn    hµnh  kiÓm    trasau th«ng quan    t¹ ®¬n  ® îckiÓm  i vÞ    tra. 2.2.Ban    hµnh quyÕt ®Þnh  quy  vµ  ®Þnh    thêih¹n kiÓm     tra sau th«ng  quan: ­ Ban hµnh quyÕt ®Þnh  kiÓm     tra sau th«ng quan theo    néi dung quy  ®Þnh  i§iÒu  NghÞ   t¹  6  ®Þnh 102/2001/N§­  CP ngµy  31/12/2001 cña ChÝnh  phñ;  ­QuyÕt    ®Þnh  kiÓm    trasau  th«ng  quan  îcth«ng  trùctiÕp b»ng    ®   b¸o      v¨n b¶n cho ®¬n   ® îc kiÓm     nhÊt  (n¨m)  vÞ    tra Ýt  5  ngµy lµm viÖc  íc khi tiÕn tr       hµnh kiÓm tra;
 8. 8 ­ Thêi h¹n    kiÓm     tra trùc tiÕp  i®¬n   ® îc kiÓm       t¹  vÞ    tra cña mçi  quyÕt  ®Þnh  kiÓm      lµ05  tratèi ®a    (n¨m)ngµy    lµm  viÖc,® îctÝnh        tõngµy  §oµn  kiÓm  tra lµm    viÖc    trùc tiÕp    víi®¬n  ® îc kiÓm     ®¬n  ® îc kiÓm     vÞ    tra vµ  vÞ    tra ®ã  ®¶m   b¶o xuÊt tr×nh    ®Çy     s¬, chøng    ®ñ hå    tõ cho  §oµn kiÓm     tra theo quy  ®Þnh; ­ NÕu     hÕt    thêih¹n kiÓm       tramµ cha  thùc hiÖn    xong    néidung  kiÓm     tra th× ph¶ib¸o        c¸o ngêira quyÕt ®Þnh        kiÓm    trasau  th«ng  quan          ®Ó giah¹n thêi h¹n kiÓm     tra;Thêi gian      gia h¹n        (n¨m) ngµy  tèi®a lµ 5    lµm viÖc  chØ   îc vµ  ®   gia h¹n  (mét)lÇn.Néi dung    1        quyÕt ®Þnh    nªu      gia h¹n  râ thêigian gia h¹n      vµ  lýdo      îcth«ng        giah¹n ®   b¸o tí®¬n  ® îckiÓm  i vÞ    tra. 2.3.C«ng  quyÕt ®Þnh    bè    kiÓm    trasau  th«ng  quan: Khi  b¾t ®Çu  thùc hiÖn  quyÕt ®Þnh  kiÓm     tra sau th«ng quan, tr   ëng  ®oµn  kiÓm    traph¶ilµm    viÖc    víingêi®øng    ®Çu  ®¬n  ® îckiÓm     vÞ    trahoÆc   ngêi ® îc ngêi ®øng        ®Çu  ®¬n  ® îc kiÓm     quyÒn  nh÷ng    vÞ    trauû  vµ  c¸ nh©n  cã  ªnquan  li   ®Õn     néi dung kiÓm       tra®Ó c«ng  quyÕt  bè  ®Þnh kiÓm     trasau  th«ng quan. 2.4.TiÕn    hµnh  kiÓm     tratheo    néidung  quyÕt  ®Þnh  kiÓm    trasau  th«ng  quan:   C¨n  vµo    cø  néi dung, ph¹m      vikiÓm       traghi trong quyÕt    ®Þnh  kiÓm     tra sau th«ng quan, ®¬n  ® îckiÓm     tr¸chnhiÖm     vÞ    tracã    cung cÊp  th«ng      tin,tµi liÖu theo yªu cÇu cña ®oµn  kiÓm     tra,chÞu  tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt vÒ    tÝnh chÝnh    x¸ccña th«ng        tin, liÖu m×nh  cung  tµi ®∙  cÊp. C¨n  dÊu  cø  hiÖu    vi ph¹m  ph¸p luËt vÒ       h¶i quan, c¨n  néi dung    cø    vµ  ph¹m    vikiÓm    îcquy  tra®   ®Þnh  i t¹ quyÕt ®Þnh  kiÓm    trasau th«ng  quan,tËp    trungkiÓm          trac¸cnéidung  sau:   ­ KiÓm     ®Çy    trasù  ®ñ, tÝnh    hîp ph¸p,hîp lÖ,®ång          bé,chÝnh    x¸c,trung   thùc cña  s¬      hå  h¶i quan u  i l t¹ ®¬n  ® îc kiÓm     vÞ    tra,®èi chiÕu    s¬    víihå  h¶i quan u  i quan    l t¹ c¬  H¶i quan cña    l«hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  thuéc ®èi t    ­ îng kiÓm    tra; ­ KiÓm       trachøng    to¸n,sæ   to¸n,b¸o      tõ kÕ    kÕ    c¸o tµichÝnh  li   cã  ªnquan  ®Õn     l«hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu;  ­ KiÓm       trathùc tÕ    hµng   ho¸ nÕu    xÐt thÊy  cÇn thiÕtvµ    cßn  ®ang  îcl ®  u  gi÷ t¹    i®¬n   ® îc kiÓm     vÞ    tra hoÆc   quan  c¬  H¶i quan  c¨n  ®Ó   cã  cø  chøng  minh  hµng    hiÖn  ho¸ ®ã  ®ang  îcc¸ctæ  ®     chøc,c¸nh©n      kh¸cl gi÷,qu¶n     u    lý; ­ KiÓm       traviÖc chÊp  hµnh    c¸c quy ®Þnh cña ph¸p    thuÕ  thu  luËtvÒ  vµ  kh¸c;viÖc    chÊp hµnh  chÝnh s¸ch qu¶n      lýhµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu vµ  c¸c quy    ®Þnh  kh¸c cña    ph¸p    li   luËtcã  ªnquan ®Õn     l« hµng cña ®¬n  ® îc vÞ    kiÓm  tra; ­ KiÓm         trac¸cchøng    tõ kh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn     l«hµng,m Æt     hµng  ®ang  kiÓm  tra. Trong    qu¸ tr×nh kiÓm           trac¸c néidung  trªn,  nÕu    ph¸thiÖn  hµnh      cã  vivi ph¹m  ph¸p luËtvÒ        h¶iquan      th× lËp ngay    biªnb¶n  hµnh      vÒ  viviph¹m  theo  ®ã  quy  ®Þnh.  Trëng ®oµn  kiÓm     tra ph¶i b¸o    c¸o ngay    víingêi ra    quyÕt  ®Þnh  kiÓm   trasau  th«ng quan      khiph¸thiÖn  nh÷ng    viph¹m  ph¸p luËtvîtqu¸ nhiÖm          vô,quyÒn  vµ    h¹n  thÈm  quyÒn   gi¶iquyÕt cña  m×nh    c¸c biÖn  ®Ó cã    ph¸p xö  lýkÞp    thêi  .
 9. 9 2.5.Biªnb¶n      kÕt  luËn  kiÓm  tra: ­ KÕt  thóc cuéc kiÓm     tra,®oµn  kiÓm     tra ph¶i lËp    biªn b¶n    kÕt luËn  kiÓm     tra c¨n  vµo  cø  viÖc tæng  hîp c¸c b»ng  chøng  thu  ®∙  thËp  îc,®èi ®     chiÕu        víi v¨n b¶n  c¸c quy ph¹m  ph¸p  luËt,     quy  c¸c ®Þnh  kh¸c cã  ªnquan      li   ®Ó kÕt luËn    râ ®óng, saivµ        x¸c ®Þnh  tr¸chnhiÖm   thÓ    cô  cña ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra,   chøc,c¸nh©n    tæ  c¸c     kh¸ccã  ªnquan,kiÕn    li     nghÞ  h×nh  vÒ  thøc xö        lý,c¸c biÖn ph¸p kh¾c    phôc    saiph¹m  nh÷ng  vµ  vÊn    ®Ò cÇn   gi¶i quyÕt tiÕp;   ­ Biªnb¶n      kÕt luËn  kiÓm    ch÷  cña  ëng  tracã  ký  tr ®oµn  kiÓm    ngêi travµ    ®øng ®Çu   ®¬n  ® îckiÓm     vÞ    trahoÆc  ngêi® îcngêi®øng        ®Çu  ®¬n  ® îc vÞ    kiÓm    quyÒn; trauû    ­ Trêng    hîp ngêi ®øng    ®Çu  ®¬n  ® îc kiÓm     vÞ    tra hoÆc   ngêi ® îc ngêi       ®øng  ®Çu  ®¬n  ® îc kiÓm     quyÒn  vÞ    trauû  kh«ng nhÊt        trÝ víinéi dung    biªn b¶n kÕt  luËn kiÓm     tra th× vÉn  ph¶i ký    biªn b¶n    kÕt luËn  kiÓm     ® îc tra vµ    quyÒn      kiÕn  ghirâ ý  cña  m×nh  vµo    biªnb¶n  kÌm  theo    c¸c chøng      tõ gi¶itr×nh,  chøng  minh,nhng    vÉn ph¶ichÊp    hµnh  kÕt  luËn kiÓm    tracña  ®oµn  kiÓm    tra. §ång  thêi  quyÒn  ,cã  khiÕu      n¹ivíingêi ký    quyÕt  ®Þnh  kiÓm     tra sau th«ng  quan; ­ Trêng    hîp ®¬n  ® îc kiÓm     vÞ    tra kh«ng  chÊp  hµnh  quyÕt  ®Þnh  kiÓm  trasau    th«ng quan,kh«ng    cung cÊp  ®Çy  hå      ®ñ  s¬,tµiliÖu,chøng        tõ,sæ kÕ  to¸n,b¸o    c¸o    tµichÝnh  c¸c chøng    vµ    tõ kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn     l« hµng  bÞ  kiÓm     trasau  th«ng  quan cho ®oµn  kiÓm       tra,tõ chèikh«ng  Biªn b¶n    ký    kÕt  luËn kiÓm      ëng  trath× tr ®oµn  kiÓm        kiÕn  traghirâ ý  cña  vµo  hä  Biªnb¶n    kÕt  luËn  iÓm    tr tra kÌm theo chøng  kiÕn  cña ngêi lµm    chøng, ®ång      thêib¸o    c¸o ngêiký    quyÕt ®Þnh    kiÓm    trasau  th«ng quan      ®Ó ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p xö      lý theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt®èi víi         ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra. 2.6.Tæ     chøc  thùc hiÖn    kÕt  luËn  kiÓm  tra: 2.6.1.Trëng    ®oµn kiÓm     tra b¸o c¸o ngêi ký    quyÕt  ®Þnh kiÓm     tra sau  th«ng quan  néidung  vÒ    tiÕn hµnh  kÕt    vµ  qu¶ kiÓm    tra. 2.6.2.C¨n  vµo    cø  Biªn b¶n    kÕt luËn kiÓm     tra,biªn b¶n      vi ph¹m hµnh  chÝnh, cÊp  thÈm    cã  quyÒn    ra quyÕt ®Þnh  lýviph¹m  xö      theo    c¸c quy ®Þnh  cña  ph¸p luËtcã  ªnquan,cô      li     thÓ: ­ §èivíitr       êng    hîp hµnh      viviph¹m hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn  lý xö    cña  quan    c¬  H¶i quan    th× ngêiký    quyÕt ®Þnh kiÓm    trasau th«ng  quan chØ  ®¹o  cÊp  thÈm  cã  quyÒn  lýtheo quy  xö      ®Þnh; ­ §èivíi êng          tr hîp hµnh      viviph¹m hµnh chÝnh kh«ng thuéc thÈm    quyÒn  xö    lýcña  quan    c¬  H¶i quan    th× ngêiký    quyÕt ®Þnh  kiÓm    trasau th«ng quan  chuyÓn  s¬  hå  cho    quan  c¸cc¬  chøc n¨ng  lýtheo quy  xö      ®Þnh  cña ph¸p luËt;     ­§èivíi êng          tr hîp ph¶itruythu thuÕ  hoÆc           vµ  c¸ckho¶n    thu kh¸c,ngêiký      quyÕt ®Þnh kiÓm     tra sau th«ng quan  ý  cã  kiÕn b»ng v¨n b¶n    ®Ó ngêi cã    thÈm quyÒn    ra quyÕt ®Þnh        truythu theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt;   ­ §èivíi êng          tr hîp ph¶itruyhoµn      thuÕ  hoÆc     vµ  c¸c kho¶n    thu kh¸c,ngêi     ký quyÕt ®Þnh  kiÓm     trasau th«ng quan  th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  chuyÓn  vµ  hå  cho  s¬  Côc  H¶i quan  tØnh, li     ªntØnh, thµnh    phè    n¬i th«ng quan  cho    l« hµng    ®Ó xem     thùc hiÖn  xÐt vµ    viÖc    truyhoµn theo quy    ®Þnh; ­§èivíi êng    hµnh            tr hîp cã  viviph¹m  møc  ph¶itruycøu  ë  ®é      tr¸chnhiÖm     h×nh    sù,ngêiký    quyÕt ®Þnh    kiÓm    trasau  th«ng  quan  chuyÓn  toµn  hå  bé  s¬ 
 10. 10 cho  quan  c¬  chøc n¨ng  xem     xÐt lµm    râ hµnh      viviph¹m  vµ  lýtheo thÈm   ®ã  xö      quyÒn  ph¸p luËtquy      ®Þnh. 2.6.3.C¸c    kho¶n  tiÒn    tiÒn    thuÕ  îc nép  ph¹tvµ  truythu  ®   vµo    tµikho¶n  t¹m    gi÷ chê  lýcña  quan    xö    c¬  H¶i quan  i t¹ Kho    b¹c Nhµ    níc tØnh, thµnh    phè  trªn®Þa     bµn. ViÖc    thanh        to¸nc¸c chiphÝ  li   cã  ªnquan  quyÕt    tiÒn vµ  to¸nsè    trªnthùc hiÖn      theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 2.6.4.Côc    H¶i quan    quyÕt  n¬i ký  ®Þnh  kiÓm     tra sau th«ng quan cã  tr¸chnhiÖm:   ­ Theo      dâi,®«n  ®èc ®¬n  ® îckiÓm     vÞ    trathùc hiÖn    kÕt luËn kiÓm    tra. ¸p dông    c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ     thuÕ  vµ  ph¸p    luËtkh¸c cã  ªnquan. Thêih¹n    li       thùc hiÖn    viÖc      truythu thuÕ, truyhoµn      thuÕ, ph¹ttiÒn vµ          c¸c h×nh  thøc  lýkh¸c ® îcthùc hiÖn  xö          theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËtvÒ      thuÕ  c¸cquy  vµ    ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan;     li   ­ B¸o  kÕt    c¸o  qu¶  kiÓm       travÒ Tæng  côc    H¶i quan (Côc KiÓm     trasau  th«ng quan)®Ó     theo dâi;     ­ Th«ng    b¸o cho Côc    H¶i quan tØnh, li     ªntØnh, thµnh    phè, Chi côc        H¶i quan  cöa  khÈu  li   cã  ªnquan  kÕt  vÒ  luËn cña ®oµn kiÓm      tra, biÖn  c¸c ph¸p xö    lýviph¹m      ph¸p luËt®èi víi         ®¬n  ® îckiÓm    ngêiký  vÞ    trado    quyÕt  ®Þnh kiÓm  trasau    th«ng  quan  thùc hiÖn    (nÕu cã). III.gi¶i u y Õt k hi Õ u  n¹i,    q  tè c¸o;    x ö  lý vi p h¹ m  v µ K h e n  thë n g 1.Gi¶iquyÕt khiÕu        n¹i: 1.1.QuyÒn  nghÜa  cña    vµ  vô  ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    tratrong viÖc    khiÕu  . n¹i §¬n  ® îckiÓm    vÞ    tranÕu kh«ng  ®ång  víiquyÕt  ý    ®Þnh      truythu,quyÕt  ®Þnh   lý vi ph¹m  xö      th× vÉn ph¶i thùc    hiÖn quyÕt ®Þnh     cã  ®ã vµ  quyÒn  khiÕu    n¹i®Õn   ngêicã    thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt khiÕu  , thÓ  sau:   n¹i cô  nh  ­    Gi¶iquyÕt    khiÕu    n¹ilÇn ®Çu  thuéc thÈm  quyÒn  cña ngêi ký    quyÕt  ®Þnh  lýviph¹m. Trong    xö        khichê    gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹i,®¬n  ® îckiÓm     vÞ    tra vÉn  ph¶ichÊp    hµnh quyÕt ®Þnh  lýcña  quan      xö    c¬  H¶i quan; ­  NÕu   kh«ng ®ång  víiquyÕt  ý    ®Þnh     gi¶iquyÕt khiÕu    n¹ilÇn ®Çu   hoÆc       qu¸ thêih¹n    mµ khiÕu    n¹icha  îcgi¶iquyÕt  ®¬n  ® îckiÓm     ®     th×  vÞ    tra cã quyÒn  khiÕu      n¹ilªncÊp    trªncña  ngêi ký    quyÕt  ®Þnh  lýviph¹m  xö      theo  tr×nh tùtõng cÊp        hoÆc  khëikiÖn          ra toµ ¸n theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt;   ­ Trêng  kh«ng    hîp  khëikiÖn    ®Õn   ¸n    toµ  mµ tiÕp    tôc khiÕu    n¹i®Õn  Bé  tr ëng  TµichÝnh    Bé    th× quyÕt ®Þnh    gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹icña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh    lµquyÕt ®Þnh    cuèicïng.   1.2. QuyÒn     h¹n  nghÜa  cña  vµ  vô  c¸c  quan  c¬  trong viÖc    gi¶iquyÕt  khiÕu  n¹i. ­ C¸c  quan  tr¸chnhiÖm       c¬  cã    gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹icña ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra ph¶i ®¶m       b¶o    gi¶iquyÕt ®óng  thêi  h¹n, thñ tôc  theo    vµ  ®óng  thÈm  quyÒn.  NÕu  khiÕu    n¹ikh«ng thuéc thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt cña m×nh   th× 
 11. 11 ph¶i chuyÓn  s¬    hå  hoÆc   b¸o c¸o  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt theo  quy  ®Þnh, ®ång      thêiph¶ith«ng      b¸o cho  ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    trabiÕt. ­ C¸c  quan      c¬  gi¶iquyÕt  khiÕu    quyÒn  cÇu  n¹icã  yªu  ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra khiÕu      n¹icung cÊp    s¬, tµiliÖu  li   c¸c hå      cã  ªnquan  ®Õn  viÖc khiÕu    n¹i. NÕu   ®¬n  ® îc kiÓm       vÞ    tratõ chèicung    cÊp  s¬, tµiliÖu th×  quan    hå        c¬  gi¶i quyÕt  khiÕu    quyÒn    n¹icã  tõ chèixem         xÐt gi¶iquyÕt khiÕu    th«ng  n¹ivµ  b¸o  cho  ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    trakhiÕu    n¹ibiÕt. 1.3.Thñ        tôc,thêihiÖu  khiÕu    gi¶i n¹ivµ   quyÕt khiÕu    n¹i: Thñ      tôc,thêihiÖu khiÕu  ;         thÈm  n¹i  thêih¹n,thñ tôc vµ  quyÒn    gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹ithùc hiÖn    theo quy ®Þnh cña LuËt vÒ    khiÕu        c¸c quy  n¹i, c¸o vµ    tè ®Þnh kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   2.Gi¶iquyÕt tèc¸o         §¬n  ® îckiÓm     quyÒn      viÖc  vÞ    tracã  tè c¸o vÒ  kiÓm     trasau th«ng quan  hoÆc  hµnh    vicña  bé  c¸n  kiÓm     trasau  th«ng quan        tr¸ víic¸c quy  i ®Þnh cña  ph¸p luËt.   QuyÒn,  nghÜa  cña  vô  ngêitè c¸o,ngêibÞ                  tè c¸o;thñ tôc,thÈm  quyÒn  gi¶iquyÕt    thùc hiÖn    tè c¸o    theo quy ®Þnh  cña LuËt vÒ    khiÕu  ,   vµ  n¹i  c¸o  tè c¸cquy    ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   3.Xö        lýviph¹m 3.1.C«ng    chøc   h¶iquan  hµnh      cã  viviph¹m  ph¸p    kiÓm     luËtvÒ  trasau  th«ng quan  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh  102/2001/N§­   sè  CP ngµy 31/12/2001  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtvÒ kiÓm     tra sau th«ng  quan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  quy  vµ  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    th× tïytheo    tÝnh chÊt,møc        ®é viph¹m    xö    luËthoÆc     mµ bÞ  lýkû    truycøu  tr¸ch   nhiÖm  h×nh    sù, nÕu  g©y  thiÖth¹icho      ®¬n  ® îc kiÓm     ph¶ibåith vÞ    trath×      ­ êng theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   3.2.Tæ     chøc,c¸ nh©n  hµnh          cã  viviph¹m quy  ®Þnh ph¸p    kiÓm   luËtvÒ  trasau    th«ng quan  th× ngoµi viÖc  truy thu    bÞ    thuÕ  cßn  xö  bÞ  ph¹tviph¹m      hµnh  chÝnh  hoÆc     truy cøu tr¸ch nhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña  ph¸p  luËttuú theo tÝnh        chÊt,møc  viph¹m.   ®é    4.Khen  ëng   th C¬  quan    H¶i quan, c«ng    chøc    h¶iquan  thµnh  cã  tÝch trong viÖc    kiÓm  trasau    th«ng quan;c¬    quan,tæ    chøc,c¸ nh©n      kh¸ccã    thµnh  tÝch trong viÖc    phèi hîp,thùc      hiÖn  viÖc kiÓm     trasau th«ng quan  îc khen  ëng  ®   th theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.         
 12. 12 IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n   T 1. Tæng     côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan chÞu  tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  x©y  dùng  së  liÖu,quy  c¬  d÷    chÕ  thu  thËp  trao ® æi  vµ    th«ng    tintrong    níc vµ  ngoµi níc;x©y      dùng  quy  chÕ  quy  ®Þnh  mèi quan    hÖ phèi hîp    gi÷a    c¸c tæ  chøc  trong  ngoµi ngµnh    vµ    ®Ó phôc  cho  vô  c«ng    t¸c kiÓm     tra sau  th«ng  quan; ban    hµnh  híng dÉn  vµ    thùc hiÖn    quy tr×nh nghiÖp  phóc    vô  tËp  s¬  hå  h¶i quan  ic¬    t¹  quan  H¶i quan  kiÓm     vµ  tra sau th«ng  quan  i®¬n   ® îc t¹  vÞ    kiÓm      tra;Tæ chøc  thùc hiÖn    viÖc kiÓm    trasau th«ng  quan theo quy    ®Þnh  i t¹  NghÞ  ®Þnh  102/2001/N§­  CP ngµy  31/12/2001 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh    chi tiÕtvÒ    kiÓm     trasau  th«ng quan ®èi    víihµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu vµ  theo híng dÉn        t¹ Th«ng   i tnµy. 2. Tæng    côc  ëng  tr Tæng côc ThuÕ  chØ ®¹o    c¸c Côc ThuÕ  ®Þa  ph¬ng  vµ    c¸c ®¬n  trùc thuéc  tr¸chnhiÖm   vÞ    cã    phèi hîp    trong viÖc    thu thËp, trao     ®æi th«ng    kiÓm    tinvµ  tradoanh  nghiÖp theo c¸cquy      ®Þnh  cña ph¸p luËt.   3. Côc  ëng    tr Côc qu¶n      lýgi¸,Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  thuéc  trùcthuéc vÞ  vµ      Bé    Tµi chÝnh  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn      c¸c ®¬n  trùcthuéc phèihîp víic¬  vÞ            quan  H¶i quan    c¸c cÊp  trong viÖc cung  cÊp th«ng      tin,tµiliÖu  tæ  vµ  chøc  phèihîp thùc hiÖn        kiÓm     trasau th«ng quan    yªu  khicã  cÇu  cña  quan    c¬  H¶i quan. 4. Th«ng     t nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  C«ng  b¸o vµ  b∙ibá    QuyÕt  ®Þnh  1558/2001/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 28/12/2001  cña Tæng  côc  tr ëng  Tæng côc    H¶i quan  kiÓm     vÒ  trasau th«ng quan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu.
 13. 13 P h ô  lôc D a n h  s¸ch p h © n  ® Þ n h   Þ a  b µ n  q u ¶ n   ® lý v Ò  kiÓ m  tra sau  th«ng q u a n  thuéc côc  ¶i q u a n  tØ n h, liªn h  tØn h,  thµnh p h è (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   96/2003/TT­   tsè  BTC   ngµy  10/10/2003 cña  Tµi    Bé  chÝnh) ST §¬n  côc    vÞ  h¶iquan tØnh,li   C¸c    ªn tØnh,thµnh    phè    lµ®Þa  bµn qu¶n    lý T tØnh,thµnh    phè vÒ  kiÓm   trasau  th«ng  quan 1 Côc    H¶i quan  tØnh  Giang  TØnh  Giang An  An  2 Côc  H¶i quan tØnh Bµ  RÞa­ TØnh  RÞa­Vòng  Bµ  Tµu Vòng Tµu 3 Côc    H¶i quan  tØnh B×nh  ¬ng TØnh  D B×nh  ¬ng D 4 Côc    H¶i quan  tØnh B×nh  §Þnh C¸c  tØnh B×nh  §Þnh  Phó  vµ  Yªn 5 Côc    H¶i quan  tØnh B×nh  Phíc TØnh  B×nh  Phíc 6 Côc    H¶i quan  tØnh Cao B»ng C¸c tØnh Cao  B»ng, Th¸i  Nguyªn vµ  B¾c  C¹n 7 Côc    H¶i quan  tØnh  Mau Cµ  C¸c tØnh  Mau  B¹c  Cµ  vµ  Liªu 8 Côc    H¶i quan  tØnh CÇn  Th¬ C¸c tØnh CÇn  Th¬, VÜnh  Long, Sãc  Tr¨ng vµ  Vinh   Trµ  9 Côc    H¶i quan  §µ  TP  N½ng TP  N½ng §µ  10 Côc    H¶i quan  tØnh §¾c  L¾c C¸c tØnh §¾c  L¾c  L©m   vµ  §ång 11 Côc    H¶i quan  tØnh §ång  Nai C¸c tØnh §ång    B×nh  Nai vµ  ThuËn 12 Côc    H¶i quan  tØnh §ång  Th¸p TØnh  §ång  Th¸p 13 Côc    H¶i quan  tØnh Gia Lai C¸c tØnh Gia    Kon  Laivµ  Tum 14 Côc    H¶i quan  tØnh  Giang Hµ  TØnh  Giang Hµ  15 Côc    H¶i quan  Hµ  TP  Néi TP  Hµ  Néi  c¸c tØnh Hµ  T©y, Phó  vµ  Thä,VÜnh    Phóc,B¾c    Ninh,Hoµ    B×nh 16 Côc    H¶i quan  tØnh  TÜnh Hµ  TØnh  TÜnh Hµ  17 Côc  H¶i quan  tØnh  TP  H¶iTP      H¶i Phßng  c¸ctØnh    vµ    Th¸iB×nh, H ­   Phßng ng      ¬ng yªn,H¶i D 18 Côc    H¶i quan  tØnh Kh¸nh  Hoµ C¸c  tØnh Kh¸nh  Hoµ  Ninh  vµ  ThuËn 19 Côc    H¶i quan  tØnh    KiªnGiang TØnh    KiªnGiang 20 Côc    H¶i quan  tØnh    LaiCh©u C¸c tØnh   Lai Ch©u,  S¬n   vµ  La  Tuyªn  Quang 21 Côc    H¶i quan  tØnh L¹ng S¬n C¸c tØnh L¹ng  S¬n  B¾c  vµ  Giang 22 Côc    H¶i quan  tØnh Lµo Cai C¸c tØnh Lµo    Yªn  Cai vµ  B¸i 23 Côc    H¶i quan  tØnh Long  An C¸c tØnh Long An, BÕn  Tre vµ TiÒn  Giang 24 Côc    H¶i quan  tØnh NghÖ   An TØnh  NghÖ   An 25 Côc    H¶i quan  tØnh Qu¶ng  B×nh TØnh  Qu¶ng  B×nh 26 Côc    H¶i quan  tØnh Qu¶ng  Nam TØnh  Qu¶ng  Nam 27 Côc    H¶i quan  tØnh Qu¶ng  Ng∙i TØnh  Qu¶ng  Ng∙i 28 Côc    H¶i quan  tØnh Qu¶ng  Ninh TØnh  Qu¶ng  Ninh 29 Côc    H¶i quan  tØnh Qu¶ng  TrÞ TØnh  Qu¶ng  TrÞ 30 Côc    H¶i quan  tØnh Thanh  Ho¸ C¸c tØnh Thanh Ho¸, Nam  Hµ, Nam   §Þnh  Ninh  vµ  B×nh 31 Côc  H¶i quan tØnh T.Thiªn ­TØnh    Thõa  Thiªn­HuÕ    HuÕ 32 Côc    H¶i quan  tØnh T©y  Ninh TØnh  T©y  Ninh
 14. 14 33 Côc    H¶i quan  Hå  TP  ChÝ  Minh  TP  ChÝ  Hå  Minh   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2