Thông tư 96/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư 96/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 96/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 96/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 96/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2004 HƯ NG D N QU N LÝ, THANH TOÁN, THU H I VÀ QUY T TOÁN V N NG TRƯ C D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM SAU CHO CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính. B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán, thu h i và quy t toán ngu n v n ng trư c d toán ngân sách năm sau cho các d án u tư xây d ng cơ b n như sau: I. I V I CÁC D ÁN DO CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH , CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG C A CÁC OÀN TH , T NG CÔNG TY 91/TTG (SAU ÂY G I CHUNG LÀ B ) QU N LÝ: 1. Vi c ng trư c d toán ngân sách năm sau cho các d án u tư ư c th c hi n theo quy nh c a kho n 3, i u 57 c a Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và i u 61 c a Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Thông báo k ho ch thanh toán v n ng trư c: Sau khi d án u tư ư c c p có thNm quy n cho phép ng trư c ã th t c u tư theo quy nh, B Tài chính thông báo k ho ch thanh toán v n u tư ng trư c cho Kho b c nhà nư c, ng g i B qu n lý, trong ó thông báo chi ti t t ng m c ng, ngu n v n ng, niên ng và thu h i v n ng trư c. 3. Chuy n ngu n và thanh toán v n ng trư c: B Tài chính thông báo m c v n u tư ng trư c sang Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án. Cơ ch ki m soát, thanh toán v n ng trư c th c hi n theo quy nh hi n hành. Kho b c nhà nư c qu n lý theo dõi riêng. 4. Th i h n thanh toán v n ng trư c:
  2. Th i h n thanh toán v n ng trư c ư c th ng nh t v i th i h n thanh toán v n u tư c a k ho ch năm sau. (Ví d : năm 2004, d án A ư c ng trư c d toán ngân sách năm 2005 thì th i h n thanh toán v n ng trư c th ng nh t v i th i h n thanh toán v n u tư c a k ho ch năm 2005). H t th i h n thanh toán, Kho b c nhà nư c làm th t c hu b m c v n ng trư c còn l i chưa s d ng. 5. Thu h i v n ng trư c: Các B có trách nhi m b trí trong d toán ngân sách năm sau hoàn tr s v n ã ng trư c cho các d án. Khi thông báo k ho ch thanh toán v n u tư cho d án, B Tài chính ng th i thông báo thu h i v n ng trư c. S thu h i úng b ng m c v n ư c ng trư c. Trư ng h p các B ư c ng trư c d toán không b trí ho c b trí không trong d toán ngân sách hoàn ng theo úng quy nh, B Tài chính thu h i s v n ã ng b ng cách tr vào d toán chi u tư ư c giao c a B và có văn b n thông báo cho B ó bi t ph i h p th c hi n. 6. H ch toán và quy t toán v n ng trư c: V n ng trư c cho d toán năm nào ư c quy t toán vào niên ngân sách c a năm ó; không quy t toán vào niên có phát sinh v n ng trư c. (Ví d : năm 2004 ng trư c k ho ch v n năm 2005 thì quy t toán vào niên ngân sách năm 2005, không quy t toán vào niên 2004). Khi t ng h p báo cáo quy t toán v n ngân sách nhà nư c hàng năm, Kho b c nhà nư c có trách nhi m t ng h p báo cáo riêng v v n ng trư c c a t ng B , d án theo các ch tiêu: k ho ch v n ng trư c, s v n ã thanh toán, s v n ã quy t toán, s v n chưa s d ng. 7. Trong m t s trư ng h p c th , theo quy t nh c a c p có thNm quy n, v n ng trư c ư c xác nh thu h i theo nh kỳ thì: s v n thu h i hàng năm b ng d toán chi u tư ư c giao cho d án. S v n ng trư c ư c quy t toán vào niên ngân sách hàng năm b ng d toán chi u tư ư c giao cho d án. S v n ã thanh toán nhưng chưa b trí d toán thu h i ư c chuy n sang năm sau quy t toán cho phù h p v i k ho ch thu h i v n. Hàng năm, Kho b c nhà nư c có trách nhi m xác nh s v n th c thanh toán, xác nh s v n còn l i và báo cáo B Tài chính làm th t c chuy n ngu n sang năm sau phù h p v i k ho ch thu h i v n. 8. X lý t n t i: m t s d án ư c c p có thNm quy n cho phép ng trư c k ho ch v n u tư t các năm trư c nhưng n trư c ngày Thông tư này có hi u l c mà chưa có v n thu h i, ư c ti p t c thanh toán s v n ng trư c n 31/12/ 2004. II. I V I CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N DO NA PHƯƠNG QU N LÝ:
  3. Vi c chi ng trư c d toán ngân sách c a các c p chính quy n a phương do Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh theo thNm quy n, phù h p v i quy nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m thu h i các kho n chi ng trư c. Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c, Thông tư s 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này, Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh, hư ng d n c th cho phù h p. III. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n, b sung, s a i. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản