Thông tư 96/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
7
download

Thông tư 96/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 96/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 96/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T h«ng t C ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   9 6 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m  2004 Híng dÉn qu¶n lý, thanh to¸n, thu håi vµ quyÕt to¸n  vèn øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau  cho c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n C¨n   cø   LuËt   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   01/2002/QH11   ngµy   16/12/2002, NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 quy   ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tæ chøc bé  m¸y cña   Bé Tµi chÝnh.   Bé  Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý, thanh to¸n, thu håi   vµ  quyÕt to¸n nguån  vèn øng tríc dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m   sau cho c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n nh sau: I .   § è i   v í i   c ¸ c   d ù   ¸ n   d o   c ¸ c   B é ,   c ¬   q u a n   n g a n g   B é ,   c ¬   q u a n  t h u é c   C h Ý n h   p h ñ ,   c ¬   q u a n   t r u n g   ¬ n g   c ñ a   c ¸ c   ® o µ n   t h Ó ,   T æ n g  c«ng ty 91/TTg (sau ®©y gäi chung lµ Bé) qu¶n lý: 1. ViÖc øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau cho c¸c dù  ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña kho¶n 3, ®iÒu 57   cña   LuËt   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   01/2002/QH11   ngµy  16/12/2002 vµ ®iÒu 61 cña NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy  6/6/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  h íng dÉn thi  hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Th«ng b¸o kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn øng tríc: Sau khi dù  ¸n  ®Çu t  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp  øng tríc  ®∙  ®ñ  thñ  tôc  ®Çu t theo quy  ®Þnh, Bé  Tµi chÝnh   th«ng b¸o kÕ  ho¹ch thanh to¸n vèn  ®Çu t øng tríc cho Kho  b¹c nhµ  níc,  ®ång göi Bé  qu¶n lý, trong  ®ã  th«ng b¸o chi  tiÕt tæng møc øng, nguån vèn øng, niªn  ®é  øng vµ  thu håi  vèn øng tríc. 3. ChuyÓn nguån vµ thanh to¸n vèn øng tríc: Bé   Tµi chÝnh  th«ng  b¸o  møc vèn  ®Çu t  øng tríc sang  Kho b¹c nhµ níc ®Ó thanh to¸n cho c¸c dù ¸n. C¬  chÕ  kiÓm so¸t, thanh to¸n vèn øng tríc thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh.   Kho b¹c nhµ  níc qu¶n lý  theo  dâi riªng. 4. Thêi h¹n thanh to¸n vèn øng tríc: Thêi h¹n thanh to¸n vèn øng tríc  ®îc thèng nhÊt víi  thêi h¹n thanh to¸n vèn  ®Çu t  cña kÕ  ho¹ch n¨m sau. (VÝ  dô: n¨m 2004, dù  ¸n A  ®îc øng tríc dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 
  2. 2 2005 th×  thêi h¹n thanh to¸n vèn øng tr íc thèng nhÊt víi  thêi h¹n thanh to¸n vèn ®Çu t cña kÕ ho¹ch n¨m 2005).  HÕt thêi h¹n thanh to¸n, Kho b¹c nhµ  níc lµm thñ  tôc  huû bá møc vèn øng tríc cßn l¹i cha sö dông. 5. Thu håi vèn øng tríc:  C¸c Bé cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch  n¨m sau ®Ó hoµn tr¶ sè vèn ®∙ øng tríc cho c¸c dù ¸n. Khi  th«ng  b¸o kÕ   ho¹ch  thanh  to¸n vèn   ®Çu t  cho  dù  ¸n, Bé  Tµi chÝnh  ®ång thêi th«ng b¸o thu håi vèn øng tr­ íc. Sè thu håi ®óng b»ng møc vèn ®îc øng tríc. Trêng hîp  c¸c Bé   ®îc øng  tríc  dù  to¸n  kh«ng  bè  trÝ  hoÆc bè  trÝ  kh«ng  ®ñ  trong dù  to¸n ng©n s¸ch  ®Ó  hoµn øng  theo  ®óng quy  ®Þnh, Bé  Tµi chÝnh thu håi sè  vèn  ®∙ øng  b»ng c¸ch trõ vµo dù to¸n chi ®Çu t ®îc giao cña Bé vµ cã  v¨n b¶n th«ng b¸o cho Bé ®ã biÕt ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. 6. H¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n vèn øng tríc: Vèn øng tríc cho dù  to¸n n¨m nµo  ®îc quyÕt to¸n vµo  niªn  ®é  ng©n s¸ch cña n¨m  ®ã; kh«ng quyÕt to¸n vµo niªn  ®é  cã  ph¸t sinh vèn øng tríc. (VÝ  dô: n¨m 2004 øng tríc  kÕ   ho¹ch   vèn   n¨m   2005   th×   quyÕt   to¸n   vµo   niªn   ®é   ng©n  s¸ch n¨m 2005, kh«ng quyÕt to¸n vµo niªn ®é 2004). Khi tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ng©n s¸ch nhµ n íc  hµng n¨m, Kho b¹c nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o  riªng   vÒ   vèn   øng   tríc   cña   tõng   Bé,   dù   ¸n   theo   c¸c   chØ  tiªu: kÕ ho¹ch vèn øng tríc, sè vèn ®∙ thanh to¸n, sè vèn  ®∙ quyÕt to¸n, sè vèn cha sö dông. 7. Trong mét sè trêng hîp cô thÓ, theo quyÕt ®Þnh cña  cÊp cã thÈm quyÒn, vèn øng tríc ®îc x¸c ®Þnh thu håi theo  ®Þnh kú th×: sè vèn thu håi hµng n¨m b»ng dù to¸n chi ®Çu   t  ®îc giao cho dù  ¸n. Sè  vèn øng tr íc  ®îc quyÕt to¸n vµo  niªn   ®é   ng©n   s¸ch   hµng   n¨m   b»ng   dù   to¸n   chi   ®Çu   t  ®îc  giao cho dù  ¸n. Sè  vèn  ®∙ thanh to¸n nh ng cha bè  trÝ  dù  to¸n  ®Ó  thu håi  ®îc chuyÓn  sang n¨m sau quyÕt  to¸n cho  phï hîp víi kÕ ho¹ch thu håi vèn.  Hµng n¨m, Kho b¹c nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh sè  vèn thùc thanh to¸n, x¸c  ®Þnh sè  vèn cßn l¹i vµ  b¸o c¸o  Bé Tµi chÝnh lµm thñ tôc chuyÓn nguån sang n¨m sau ®Ó phï  hîp víi kÕ ho¹ch thu håi vèn. 8. Xö  lý  tån t¹i: mét sè  dù  ¸n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  cho phÐp øng tríc kÕ ho¹ch vèn ®Çu t tõ c¸c n¨m tríc nhng  ®Õn tríc ngµy Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc mµ  cha cã  vèn thu  håi,  ®îc tiÕp tôc thanh to¸n sè  vèn øng tríc  ®Õn 31/12/  2004.
  3. 3 II. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n  do ®Þa ph¬ng qu¶n lý: ViÖc chi øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c cÊp chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   do   Chñ   tÞch   UBND   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc trung  ¬ng quyÕt  ®Þnh theo thÈm quyÒn, phï  hîp víi  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm  thu håi c¸c  kho¶n chi øng tríc.  C¨n  cø NghÞ   ®Þnh  sè  60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003  cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt  Ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   Th«ng   t  sè   59/TT­BTC   ngµy   23/6/2003  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2003/ N§­CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ  vµ  híng dÉn t¹i Th«ng  t nµy, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng  quy ®Þnh, híng dÉn cô thÓ cho phï hîp. III. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  ph¶n   ¶nh   kÞp   thêi   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn   cøu,   híng  dÉn, bæ sung, söa ®æi.
Đồng bộ tài khoản