Thông tư 97/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
67
lượt xem
2
download

Thông tư 97/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 97/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ tín dụng đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 97/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  97/1998/TT­B T C   g µ y  11 th¸ng 7 n¨ m  1998 c n h í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi c q t  c   Q u ü  t Ý n d ô n g  ® µ o  t¹o Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 51/1998/Q§­ TTg  µy  ng 02/3/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ëp  ü   Ýn  ông  o  ¹o,sau    ∙  ã  ù  ph v vi l Qu t d ®µ t   khi® c s tho¶  Ën  thu cña  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam   ¹  t iC«ng v¨n  è  s 502/CV­NHNN1   µy  ng 11/6/1998,Bé  µichÝnh  íng dÉn  Õ       T  h  ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   Ýn  l    ®è     Qu t dông  o  ¹onh  ®µ t   sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Quü   Ýn  ông  o  ¹o® îcthµnh  Ëp      td ®µ t     l ®Ó cho  vay  íil∙suÊt u  ∙i®èi v   i  ®    víisinh viªn,häc        sinh ®ang    theo  äc  ¹    êng  i häc, cao  ng,  h t i tr c¸c ®¹     ®¼ trung  häc  chuyªn nghiÖp  µ  ¹y nghÒ     ¹m    níc.Quü   Ýn  ông  o  ¹o® ­   vd  trªnph vic¶    td ®µ t   îc giao    cho  Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  1  h th m  doanh  qu¶n  ý(sau  y   äit¾t lµ l  ®© g       Ng ©n   µng  h qu¶n  ý Quü)  l  theo  chØ   nh   ña  ©n   µng  µ   íc.Ng ©n   ®Þ c Ng h Nh n   hµng  qu¶n  ý Quü   l  ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   Ò   ¹t®éng  ña  ü   íc ph¸p   v ho   c Qu tr     luËt. 2.Quü   Ýn  ông  o  ¹ocã  èn  µnh  Ëp ban  u   µ100  û®ång  ét   td ®µ t   v th l  ®Ç l   t  (m   tr¨m  û ®ång),Quü   Ýn  ông  o  ¹oho¹t®éng  t    td ®µ t     kh«ng  ×  ôc    î nhuËn. vm tiªul   i   §îcmiÔn  ép    n kho¶n    Ò   ö  ông  èn  ©n  thu v s d v ng s¸ch nhµ  íc.Trêng  îp cã  i   n  h   l∙  , ® îcxÐt gi¶m  Õ  îtøc ®Ó        thu l     bæ sung  µo  èn  ña  ü. i v v c Qu 3. N¨m   µichÝnh  ña  ü   ¾t  u    µy    t  c Qu b ®Ç tng 01/01  µ  Õt  óc vµo  µy  v k th   ng 31/12 cña    n¨m. 4. Quü   Ýn  ông  o  ¹ochÞu  ù    td ®µ t   s qu¶n  ýtµichÝnh  ña  é   µi chÝnh. l    c BT    Quü  ph¶i chÊp  µnh      h c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý tµichÝnh  Ön  µnh, Ph¸p  l    hi h   lÖnh  Õ     èng    µ    k to¸nth kª v c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.V Ò   ån  èn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹o:   ngu v ho   c Qu t d ®µ t a.Vèn  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹okhithµnh  Ëp lµ100  û®ång  îch×nh    c Qu t d ®µ t     l    t  ®  thµnh  õc¸cnguån  t    sau: ­Ng ©n    s¸ch Nhµ   íccÊp  tû®ång.   n  30    ­Ph Çn    cßn  ¹do: l  i +  ©n  µng  µ   íccho  Ng h Nh n   vay  theo m ôc      tiªuchØ  nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph +  C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹itùnguyÖn  ãp  èn. Ng h th m    gv +  ån  ng  ãp,ñng  é  ña    chøc,c¸nh©n  Ngu ®ã g   h c c¸ctæ     trongvµ  µiníc.   ngo  
  2. 2 b.Nguån  èn      v bæ sung  µng  h n¨m: ­ Ng ©n   µng  µ   íccÊp      h Nh n   bæ sung theo  Õ   ¹ch  îcThñ íng ChÝnh  k ho ®  t  phñ    Öt. phª duy ­Ng ©n  µng  µ   íccho    h Nh n   vay  theo m ôc      tiªuchØ  nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph   ­ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i cho    Ng h th m  vay  íil∙ suÊt  ®∙ihoÆc   ù nguyÖn  v   i u    t  ®ãng  ãp. g ­  èn  ù nguyÖn  ng  ãp, tµitrîkh«ng  µn  ¹  V t  ®ã g     ho l i hoÆc   µn  ¹  íil∙ ho l i     v i suÊt u  ∙ihoÆc    ®  kh«ng  ph¶itr¶l∙cña    chøc,c¸ nh©n       i c¸ctæ     trong vµ  µin­   ngo   íccho  ù    s nghiÖp    ôc  o  ¹o. gi¸od ®µ t 2.Qu¶n  ý, ö  ông  èn.   l  ds v ­Nguån  èn  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹o® îcdïng ®Ó     v c Qu t d ®µ t       cho  vay  i víi ®è     sinh  viªn,häc    sinh  ang  ® theo  äc  ¹  h t ic¸c  êng  i häc, cao  ng,  tr ®¹     ®¼ trung  äc  h chuyªn nghiÖp  µ  ¹y nghÒ.   vd  ­ Thêih¹n      cho vay,l∙suÊt cho     i   vay,møc  Òn cho    ti   vay  èi®a  i víi çi  t   ®è     m m ét  äc  h sinh,sinh viªncña  ü        Qu ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  Ó   Ö  Ýn  ông  ®ó Th l t d do  èng  c  ©n  µng  µ   ícban  µnh    ông  i víi ü. Th ®è Ng h Nh n   h ¸p d ®è    Qu ­ Nguån  èn  ¹m  êinhµn  çicña  ü     v t th   r  Qu chØ  îcphÐp  öit¹ Ng ©n  µng  ®  g  i   h qu¶n  ýQuü.  ©n  µng  l  Ng h qu¶n  ýQuü   l  ph¶itr¶l∙cho       i kho¶n  Òn göinµy  ti     theo  l∙suÊtb»ng    ÊtQuü   Ýn  ông  o  ¹ocho    i   l∙su   i td ®µ t   vay ra. ­ Ng ©n   µng    h qu¶n  ýQuü   ã  l  c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,sö  ông  ån  èn  l  d ngu v ®óng  ôc  ch, cho  m ®Ý   vay  µ  håi vèn  v thu    theo  ng  Ó  Ö  Ýn  ông, ®óng  ®ó th l t d   ®èi t ng vµ  ã  Öu   î   c hi qu¶. 3.Thu    µi Ýnh  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹o.   chit  ch c Qu t d ®µ t a.Thu  Ëp  ña  ü   å m       nh c Qu g c¸ckho¶n  sau: ­Thu      l∙cho  i vay. ­Thu    Òn göit¹ Ng ©n  µng    l∙ti       i i h qu¶n  ýQuü. l  ­Thu    kh¸c(nÕu  ã).   c b.Chi phÝ  ¹t®éng  ña  ü   å m:    ho   c Qu g ­Chi tr¶l∙tiÒn vay.        i  ­ Chi tr¶l∙phÇn  èn  c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹itù nguyÖn  ng  ãp         i v do    h th m    ®ã g theo l∙suÊtb»ng    Êtcho     i   l∙su   i vay  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹o. c Qu t d ®µ t ­ Chi    Ý   Þch  ô  tr¶ ph d v cho  ©n   µng  Ng h qu¶n  ý Quü.  l  Møc   Ý   îc ¸p ph ®     dông  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ý  Þch  ô  ®Þ c Ch ph v ph d v cho  vay  õ nguån  èn  t  v tÝn  ông  u    ña  µ   ícb»ng  ng  ÖtNam. d ®Ç tc Nh n   ®å Vi   Hµng  ý,Ng ©n   µng  qu   h qu¶n  ýQuü   îct¹m  Ých 75%   è  Ý   Þch  ô  l  ®  tr   s ph d v ® îc hëng  Ýnh    è    î cho    t trªns d n   vay  ×nh  ©n  b qu theo  Õ   ¹ch  ý. Quý     k ho qu   sau c¨n cø  è    î cho    s dn  vay  ùc tÕ  ×nh  ©n  ý  íc,Ng ©n   µng  th   b qu qu tr   h qu¶n  ýQuü   l  tÝnh  ¹ sè  Ý   îc hëng  ña  ý  íc ®Ó   iÒu  l i ph ®     c qu tr   ® chØnh  Þp  êi  Õu  è  ¹m  k th , n st trÝch  cao  ¬n  è  îc hëng  ×  è  ∙  Ých vîtph¶ikhÊu  õvµo  è  îc t¹m  h s®  th s ® tr       tr   s®  trÝch cña  Õ   ¹ch quý    k ho   sau. Cuèi n¨m, c¨n cø  µo  è  Ý  Þch  ô        v s ph d v cho  vay  n¨m  îchëng  c¶  ®  theo  è  s kiÓm     Õt  tra quy to¸n cña  é   µi chÝnh, Ng ©n   µng    BT    h qu¶n  ý Quü   Ýnh  l  t to¸n 
  3. 3 ®iÒu  chØnh  è  Ý   ∙  ¹m  Ých  s ph ® t tr trong n¨m.  Õ u   Ých  a    ×  Ï ® îc N tr ch ®ñ th s     trÝch bæ     sung.N Õ u   Ých qu¸ sè  îchëng  ×    tr     ®   th ph¶ihoµn    è  ∙  Ých vît   tr¶s ® tr     hoÆc   õvµo  è  Ý  îctrÝch n¨m  tr   s ph ®     sau. PhÝ   Þch  ô  îctÝnh      ¬  ë    î cho  d v®  to¸ntrªnc s d n   vay trong h¹n,kh«ng  îc    ®  tÝnh      îqu¸ h¹n. trªnd n     c.Xö  ýchªnh  Öch      l  l thu chi. K Õt qu¶ chªnh  Öch      µichÝnh  ùc hiÖn  µng  l thu chit   th   h n¨m  ña  ü   îc c Qu ®   xö  ýnh  l   sau: ­Trêng  îp thu lính¬n    Çn    h     chi:Ph chªnh  Öch    ính¬n    ña  ü   îc l thu l   chic Qu ®   dïng    Ëp  ®Ó l (bæ  sung) Quü   ù  ÷.Quü   ù  ÷® îcdïng        d tr   d tr     ®Ó bæ sung  ån  ngu vèn  ¹t®éng  ña  ü     ﮾ p   ñiro trong ho¹t®éng  Ýn  ông. ho   c Qu ®Ó b   r      td ­ Trêng  îp thu nhá  ¬n    Çn    h    h chi:Ph chªnh  Öch    á  ¬n    ña  ü   l thu nh h chic Qu do nguyªn nh©n    kh¸ch quan  Ï® îcBé  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ   íc,Bé  Õ     s    T     h Nh n   K ho¹ch  µ  Çu   , Bé   v§ t   Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o xem   Ðt    d v§ t  x gi¶iquyÕt  Êp  ï  c b b»ng  nguån  èn  ©n  v ng s¸ch trong ph¹m        vichØ    Õ   ¹ch ® îcduyÖt. tiªuk ho     4.Qu¶n  ýthu chitµichÝnh.   l        ­  ©n   µng  Ng h qu¶n  ý Quü   ã  l  c tr¸ch nhiÖm   ùc  Ön    th hi thu  ng,    µ  ®ó ®ñ v kÞp  êic¸c kho¶n      th     thu ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng    ¹ch    µo          ®Ó h to¸nv thu nhËp  ña  ü,    c Qu kh«ng  îc®Ó     ån    µisæ   ®  c¸c ngu thu ngo   s¸ch hoÆc     kh«ng  h¹ch to¸nvµo    Ëp.    thu nh ­  ©n   µng  Ng h qu¶n  ý Quü   ùc  Ön  l  th hi theo  âi vµ  ¹ch  d  h to¸n riªng c¸c      kho¶n    Ëp  µ    Ý    thu nh v chiph ph¸tsinhtõho¹t®éng  ña  ü.      c Qu ­ ViÖc  ö  ông  ü  ù  ÷®Ó       sd qu d tr   bæ sung  ån  èn  µ  ï ®¾ p   ñiro cña  ngu v v b   r   Quü   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   díi y    ®Þ t  i 5    ®© ph¶icã    Õn  Êp  Ën  ña  é  µi   ý ki ch thu c B T   chÝnh  µ  ©n  µng  µ   íc. v Ng h Nh n 5.Bï ®¾ p   ñiro tÝn  ông     r   d trong ho¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹o.    c Qu t d ®µ t ­ §èi víinh÷ng       kho¶n  ñiro  ña  ü   nguyªn  ©n  ñ  r   c Qu do  nh ch quan  c¸ do    nh©n  hoÆc   Ëp  Ó  éc  ©n   µng  t th thu Ng h qu¶n  ýQuü   ©y  th×  ©n   µng  l  g ra  Ng h ph¶ixem   Ðt    x tr¸chnhiÖm   ña    ©n    c c¸ nh hoÆc   Ëp  Ó  ã  ªnquan    «n   t th c li   ®Ó ® ®èc      îhoÆc   ö  ýbåith ng  thu ®ñ n   x l     ê tr¸chnhiÖ m      î.   ®Ó thu n ­ §èivíinh÷ng  ñiro do       r     nguyªn nh©n    kh¸ch quan  häc    do  sinh,sinh viªn      vay  èn  Þ   Õt,m Êt  Ých,hoÆc   v b ch   t   kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    î do  Êt  tr¶n   m kh¶  n¨ng  lao ®éng, hoÆc   ang      ® ph¶ithihµnh       ¸n hoÆc   ang  á  èn ®ång  êicã    ® b tr   th   x¸c nhËn  cha  Ñ   m hoÆc   êi b¶o  é  äc  ng   h h sinh,sinh viªn nhng       kh«ng  ã  µis¶n  c t  ®Ó     î thay sÏ® îcsö  ông  ü   ù  ÷®Ó   ï ®¾ p,  Õu  Õu  îc Bé   µi tr¶n        d Qu d tr   b  n thi ®   T   chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé     h Nh n   K ho v§ t  Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o   v § t  thÈm  nh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  ®Þ tr   t  ph xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy § Ó   ö  ýc¸c kho¶n  ñiro do  x l    r     nguyªn nh©n    kh¸ch quan,Ng ©n  µng      h qu¶n  lýQuü     ph¶icã    å  ¬    ®ñ h s ph¸p lýnh      sau: +  èivíi êng  îp kh¸ch hµng  µsinhviªnchÕt,m Êt  Ých; §   tr h    l       t Hå   ¬  s ph¸p lýbao  å m:    g GiÊy  chøng  Ën  Õt,m Êt  Ých  nh ch   t (theo LuËt d©n  ù).     s GiÊy    Ën  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  µ häc  x¸c nh c ch quy ®Þ ph l  sinh,sinh    µ    viªn v cha  Ñ   m hoÆc   êib¶o  é  ng   h kh«ng  ã  µis¶n      îng©n  µng. c t  ®Ó tr¶n   h
  4. 4 Kh Õ   ccho  í  vay  î(b¶n  n  sao  ã  c c«ng  chøng). +  èivíitr ng  îp kh¸ch hµng  µ häc  §    ê h     l  sinh,sinh viªncßn  èng  ng  Êt       s nh m kh¶  n¨ng    ng: lao®é Hå   ¬  s ph¸p lýbao  å m:    g GiÊy    Ën  Êt  x¸cnh m kh¶ n¨ng    ng  ña  ¬  lao®é c c quan  tÕ  Êp  y  c tØnh. GiÊy    Ën  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  µ häc  x¸c nh c ch quy ®Þ ph l  sinh,sinh    µ    viªn v cha  Ñ   m hoÆc   êib¶o  é  ng   h kh«ng  ã  µis¶n      îng©n  µng. c t  ®Ó tr¶n   h Kh Õ   ccho  í  vay  î(b¶n  n  sao  ã  c c«ng  chøng). +  èivíitr ng  îp  §     ê h kh¸ch hµng  µ häc    l  sinh,sinh viªn®ang       ph¶ithihµnh     ¸n hoÆc   á  èn:   b tr Hå   ¬  s ph¸p lýbao  å m:    g L Önh      truyn∙ hoÆc     Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  C«ng  ®èi  íingêi vay  á  an  v    b trèn,x¸cnhËn  ña  ¬     c c quan  µ    i víi êivay  ang    µnh  To ¸n ®è     ng   ® thih ¸n. GiÊy    Ën  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  µ häc  x¸c nh c ch quy ®Þ ph l  sinh,sinh    µ    viªn v cha  Ñ   m hoÆc   êib¶o  é  ng   h kh«ng  ã  µis¶n      îng©n  µng. c t  ®Ó tr¶n   h Kh Õ   ccho  í  vay  î(b¶n  n  sao  ã  c c«ng  chøng). Ng ©n   µng  h qu¶n  ýQuü   l  ph¶icã      v¨n b¶n  b¸o    µ    Þ  îcxö  ý c¸o v ®Ò ngh ®   l   sè  Òn rñiro do  ti       nguyªn nh©n    kh¸ch quan  öiBé  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ     g  T    h Nh níc.Sau    Ën  îc b¸o    khi nh ®  c¸o  ña  ©n   µng  c Ng h qu¶n  ý Quü,  é   µi chÝnh  l  BT  phèihîp víiNg ©n   µng  µ   ícthÈm  nh      nh  µ  Êp  Ën  è       h Nh n   ®Þ ®Ó x¸c ®Þ v ch thu s rñiro    cho  Ðp  ©n   µng  ph Ng h qu¶n  ý sö  ông  ü  ù  ÷ ®Ó   ï ®¾ p   l  d qu d tr   b  hoÆc   tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy 6.Ch Õ     ¹ch to¸nkÕ     µ      ®é h     to¸nv b¸o c¸o. ­  ©n   µng  Ng h qu¶n  ý Quü   ùc  Ön  ë     l  th hi m sæ s¸ch  Õ   k to¸n,ghi chÐp     chøng  õ,theo  âi vµ  ùc  Ön  Öc  ¹ch  t  d   th hi vi h to¸n kÕ     to¸n riªng c¸c ho¹t®éng         ph¸tsinh tõQuü        theo chÕ     Õ     Ön  µnh.   ®é k to¸nhi h ­  ©n   µng  Ng h qu¶n  ý Quü   ã  l  c tr¸ch nhiÖm   ùc  Ön    th hi quyÕt to¸n tµi    chÝnh  µ  öicho  é  µichÝnh        ý,n¨m  vg  BT  c¸cb¸o c¸o qu   sau  y: ®© +  µng  H n¨m, Ng ©n  µng    h qu¶n  ýQuü   l  ph¶ilËp  Õ   ¹ch nguån  èn  Çn    k ho   vc thiÕt®Ó   ö  ýchªnh  Öch    Êt vµ  ñiro göiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ    x l  l l∙su   r       T   i   K ho   §Çu , Ng ©n   µng  µ   íc vµ  é   t  h Nh n   B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o ®Ó   µm    v § t  l c¨n  tÝnh  cø  to¸nnguån  èn  Çn  Õtph¶ibæ     vc thi     sung  õ ng©n  t  s¸ch nhµ  íctr×nh Thñ íng   n    t  ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   +  B¸o    Õt to¸nthu nhËp,chiphÝ. c¸o quy          +  B¸o    ån  èn  µ  ö  ông  èn. c¸o ngu v v s d v Thêih¹n göib¸o c¸o:      ­B¸o    ý  Ë m   Êt 10  µy    c¸o qu ch nh   ng sau    Õt  óc quý. khik th   ­B¸o    Õt to¸nn¨m  Ë m   Êt 30  µy    c¸o quy     ch nh   ng sau    Õt  óc n¨m. khik th   7.KiÓ m     Õt to¸ntµi Ýnh.   traquy       ch C¨n  b¸o    Õt    µichÝnh  Ng ©n  µng  cø  c¸o quy to¸nt   do  h qu¶n  ýQuü   Ëp,Bé  l  l  Tµi chÝnh  èi hîp  íiNg ©n   µng  µ   íc kiÓm       ph   v  h Nh n   tra quyÕt to¸n tµichÝnh    
  5. 5 hµng n¨m  ña  ü,  c Qu trong  ,    nh  Ýnh  ®ã x¸c ®Þ ch thøc  è  Ý   Þch  ô  ©n   s ph d v Ng hµng  qu¶n  ýQuü   îchëng,xö  ýb﮾ p   ñiro. l  ®    l    r  III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   Ng ©n   µng  h qu¶n  ý Quü   Þu  l  ch tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët vÒ   Öc  ö    tr   lu   vi s dông, qu¶n  ývèn,tµis¶n  ña  µ   ícvµ  ña    éiphôc  ô  ù    l     c Nh n   c x∙h   v s nghiÖp   gi¸o dôc  µ  o  ¹o;chÞu  ù  Óm     ña  ¬  v ®µ t   s ki trac c quan  µichÝnh  µ   íc theo  t  Nh n   Ph¸p  lÖnh  Õ     èng    µ  Õ     µichÝnh  k to¸nth kª v ch ®é t   quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k Trong  qu¸  ×nh  chøc  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c     Þ   tr tæ  th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh vÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt.quy
Đồng bộ tài khoản