intTypePromotion=1

Thông tư 98/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư 98/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 98/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 98/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦ T c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  98/2000/TT­B T C  n g µ y   BT S 12 th¸ng 10 n¨ m  2000 H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   µi h Ý n h  ® è i víi  Q u Ü  t Ý n  th c t  c   d ô n g  n h © n  d © n  Trun g  ¬ n g Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh  i  íic¸c Tæ   v ch ®é t   ®è v     chøc  Ýn  ông, c¨n  qui m«   µ  td   cø    v tÝnh  Êt ho¹t®éng  ña    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n,  é   µi chÝnh  íng  ch     c c¸c Qu t d nh d BT  h dÉn  ùc hiÖn  ét  è  éi dung  Ò   Õ     µichÝnh  i  íiQu Ü   Ýn  ông  th   m sn  v ch ®é t   ®è v   td nh©n  ©n  d Trung  ng    ¬ nh sau: C H ¦ ¥ N G  I:  C¸ C  Q UI  § Þ N H  C H U N G l­§èi t ng  dông     î ¸p  Th«ng   µy  µ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tn l   td nh d Trung  ng  ¬ ® îc thµnh  Ëp,tæ    l   chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo    nh  ña  Ët      qui ®Þ c Lu c¸c Tæ chøc  tÝn  ông,LuËt Hîp      µ      d     t¸cx∙v c¸cv¨n b¶n    ¹m  quiph ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li     2­  ¹t ®éng  µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Ho   t  c Qu t d nh d Trung  ng  ùc ¬ th   hiÖn theo    nh  ña  Ët      qui ®Þ c Lu c¸c Tæ chøc  Ýn  ông, LuËt  îp      td   H t¸cx∙,NghÞ   ®Þnh  è  s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µi c Ch ph v ch ®é t   chÝnh  i  íic¸c Tæ   ®è v     chøc  Ýn  ông, néi dung  íng  Én  ô  Ó  ¹  td    h d c th t i Th«ng   t nµy  µ      v c¸cv¨n b¶n    ¹m  quiph ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ýtµichÝnh  l    kh¸ccã  ªnquan.   li   3­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   c«ng  khaitµichÝnh  íi    v  c¸c c¬    quan  qu¶n  ý Nhµ   íc,c¸c tæ  l  n     chøc, c¸ nh©n  ã     c quan  Ö   h kinh tÕ  íi   v  Qu Ü   µ    µnh    ãp  èn  µo  Ü. v c¸cth viªng v v Qu Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ù chñ  Ò   µichÝnh, tù chÞu  ¬ t  v t     tr¸ch   nhiÖ m   Ò   ¹t®éng  v ho   kinh doanh  ña  × nh,  ùc hiÖn  Üa  ô  µ    cm th   ngh v v cam   Õt  k cña  × nh  m theo qui®Þnh  ña     c Ph¸p  Ët. lu 4­  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n   ®è Qu t d nh d©n  Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm   ícph¸p  Ët, ícc¬    tr   lu     quan  tr qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vµ  ¹ihéithµnh    Ò   Öc  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  §    viªnv vi th   ch ®é t   c Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng. ¬ C H ¦ ¥ N G  II: H ÷ N G  Q UI § Þ N H  C ô  T H Ó  N I/ u ¶ n  lý  µ  s ö   ô n g  v è n, t µi  Q v d  s¶n. 1   ­Qu¶n  ývèn. l    l.1­Vèn  ¹t®éng  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     ho   c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ bao  å m: g a)  èn  iÒu  Ö:Lµ  è  èn    V ® l   s v ghi trong §iÒu  Ö  ña  Ü   Ýn  ông  ©n    l c Qu t d nh d©n  Trung  ng,® îch×nh  µnh  õ: ¬   th t  ­Vèn  ãp  ña  µ   íc.   g c Nh n
 2. 2 ­Vèn  ãp  ña    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µnh      g c c¸cQu t d nh d th viªntrong h Ö   èng.   th ­Vèn  ãp  ña    chøc    g c c¸ctæ  kinh tÕ,c¸nh©n       kh¸c. b) Vèn    huy  ng. ®é c)Vèn    vay  ña  ©n  µng  µ   ícvµ      c Ng h Nh n   c¸cTæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c. d) Vèn  û    ña      u th¸cc c¸cph¸p nh©n, c¸nh©n       trongvµ  µiníc.   ngo   ®) C¸c  Ü   ù  ÷bæ   qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,quÜ   u    v® l  ®Ç t ph¸ttr Ón nghiÖp   i   vô,quÜ   ù    d phßng  µichÝnh, quÜ   ù  t    d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm, quÜ   tr cm vi l   khen  th ng,quÜ   óc  î . ë  ph l i e) Lîi     Ën  îc®Ó   ¹cha  ©n  èi. nhu ®   l   i ph ph g) C¸c  ¹ vèn    lo   i kh¸c. 1.2  Trong  ­  qu¸  ×nh  ¹t®éng  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr ho   Qu t d nh d Trung  ng  ¬ ph¶iduy  ×vèn  iÒu  Ö    tr   ® l kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  èn  v ph¸p ®Þnh  Ch Ýnh  ñ    do  ph qui®Þnh  i víi Ü.   ®è     Qu 1.3 ­ Vèn  ù cã  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     t   c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ theo    nh   qui®Þ cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n 2    ö   ông  èn:Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ­S d v  td nh d Trung  ng  îcdïng  èn  ¹t ¬ ®  v ho   ®éng  ña  × nh  : cm ®Ó ­  Çu   mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  ña  × nh   § t s t  c ®Þ cm theo nguyªn  ¾c    Þ t gi¸tr   cßn  ¹ cña  µis¶n  è  nh  l i t  c ®Þ kh«ng  îtqu¸ 50%   èn  ùcã.Qu Ü   Ýn  ông  ©n   v    v t    td nh d©n  Trung  ng  ¬ ph¶ichÊp  µnh  y        nh  ña  µ   ícvÒ     h ®Ç ®ñ c¸cqui®Þ c Nh n   qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng. tv x d ­Cho    vay  i víi ®è     kh¸ch hµng    theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   ­G ãp  èn,mua    Çn.   v  cæ ph ­Tham     iÒu  µ  èn    gia® ho v cho  µn  Ö   èng. to h th ­Sö  ông   d cho  ôc    m tiªukh¸ctheo qui®Þnh  ña       c ph¸p luËt.   3­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm     theo  âitoµn  é  d  b tµis¶n  µ  èn  Ön  ã,thùc hiÖn  ¹ch to¸ntheo  ng      nh  ña    v v hi c     h   ®ó c¸cqui®Þ c ph¸p  luËtvÒ   Õ     k to¸n,thèng    Ön  µnh; ph¶n    kª hi h   ¸nh  y   ,  Ýnh    Þp  êi ®Ç ®ñ ch x¸c,k th   t×nh  ×nh  ö  ông,biÕn  ng  ña  èn  µ  µis¶n,c¸ckho¶n  h sd   ®é c v v t      cho  vay,nîph¶i      thu trong qu¸ tr×nh kinh doanh,qui®Þnh  â tr¸chnhiÖ m  ña  õng  é  Ën, c¸             r    ct b ph     nh©n  i víi   êng  îp lµm    áng,m Êt    µis¶n. ®è     tr c¸c h  hh   m¸tt   4­  Þnh  ú  µ    Õt  óc  § k v khi k th n¨m  µichÝnh  Ü   Ýn  ông  ©n   ©n   t  Qu t d nh d Trung  ng  ¬ ph¶itiÕn hµnh  Óm    ¸nh    ¹toµn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã.     ki kª,® gi¸l   i b t  v v hi c   X¸c  nh  Ýnh    µis¶n  õa,thiÕu,t×nh  ×nh  ®Þ ch x¸ct   th     h c«ng  î,nîqu¸ h¹n,nî khã  n        ® ßi,x¸c ®Þnh     nguyªn nh©n  µ    v tr¸chnhiÖm   ö  ý.C¸c  êng  îp lµm  Êt      x l  tr h  m m¸t, h  áng  µis¶n  h t  ph¶ix¸c®Þnh  â tr¸chnhiÖ m  ña  õng bé  Ën,c¸nh©n.    r    c t   ph       Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d Trung  ng  îckiÓm    ¸nh    ¹ tµis¶n  µ  ¬ ®  kª,® gi¸l     i v h¹ch    to¸nt¨ng,gi¶m  èn    v kho¶n chªnh  Öch  ®¸nh    ¹ tµis¶n  l do  gi¸l     i trong c¸c tr    ­ êng  îp sau: h  ­ KiÓ m     ¸nh    ¹ tµis¶n    kª ® gi¸l     i theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy
 3. 3 ­ Dïng  µis¶n    ªndoanh,gãp  èn    Çn    t  ®Ó li     v cæ ph hoÆc     åitµis¶n    thu h     khi li   ªndoanh  Ê m     ¹t®éng. ch døt ho   5­ B¶o  ¶m   toµn  µ    iÓnvèn:Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ® an  v ph¸ttr     td nh d Trung ­ ¬ng  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m   toµn  èn    ® an  v theo qui®Þnh     sau: a) Thùc  Ön  ng  Õ       hi ®ó ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  èn,tµis¶n  l  ds v    theo    nh   qui®Þ cña  ph¸p luËt.   b) Duy  ×®Çy      ûlÖ  ¶m     tr   ®ñ c¸ct   ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng     theo  íng h  dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n c)Mua    b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   d) Tham  gia  chøc  tæ  b¶o  Ó m   Òn  öi hoÆc   chøc  hi ti g   tæ  b¶o  ¶m     ® an toµn  Ö   èng  h th theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.     ®)  îch¹ch to¸nvµo    Ý    §     chiph c¸ckho¶n  ù  d phßng  sau: ®.1­ §èivíidù        phßng  ñiro  r   trong ho¹t®éng  ©n  µng, Qu Ü   Ýn  ông     ng h   td nh©n  ©n  d Trung  ng  ùc hiÖn  Öc  Ých lËp vµ  ö  ông  ¬ th   vi tr     s d theo qui®Þnh  ña     c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n ®.2­ §èivíidù        phßng gi¶m    gi¸chøng kho¸n vµ  ù    d phßng gi¶m    µng  gi¸h tån kho:   ­ §èit ng lËp  ù     î   d phßng:Lµ      c¸c chøng  kho¸n;hµng  ån kho    t  bao  å m   Ët g v  t  n  , Ê chØ,  µng  ¹c  ¸  Ý   µ ®å   v b ® qu l   trang søc  ü     m nghÖ   ån  t kho  Qu Ü   Ýn  do  t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  ang  ¾ m   ÷(nÕu  ã). ¬® n gi   c ­ Nguyªn  ¾c  Ëp dù    t l   phßng:ViÖc  Ých lËp c¸ckho¶n  ù    tr       d phßng gi¶m    gi¸ chøng kho¸n vµ    gi¶m    µng  ån kho  îcthùc hiÖn      trªnthÞ  êng  gi¸h t  ®    khigi¸c¶    tr thÊp  ¬n    Þ®ang  ¹ch to¸nt¹ sæ   h gi¸tr   h       s¸ch kÕ   i   to¸n. ­  Òu  Ön  Ëp  ù   §i ki l d phßng:  Öc  Ých  Ëp  ù   Vi tr l d phßng  gi¶m    gi¸ chøng  kho¸n vµ    gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  kh«ng  µm  Õt  l k qu¶  kinh doanh  ña  Ü   Ýn    c Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  Þ   ç(sau    ∙  µn  Ëp  ù  ¬ b l  khi® ho nh d phßng  Ých n¨m  tr   tr c). í ­ Ph¬ng    ph¸p  Ých lËp  ù  tr   d phßng: Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ c¨n  vµo  ×nh  ×nh  cø  t h gi¶m    è îng  µng  ån  gi¸,s l h t kho  ùc  Õ  µ    th t v gi¸chøng  kho¸n trªnthÞ  êng      nh      tr ®Ó x¸c®Þ møc  ù  d phßng theo c«ng    thøc sau:   Møc  ù  d Lîng hµng  ån kho    t  Gi¸hµng  ån   t  Gi¸b¸n thùc      phßng  = hoÆc   chøng  X kho,chøng    ­ tÕ    Þ  trªnth chøng  kho¸n bÞ    gi¶m   gi¸ kho¸n h¹ch to¸n      tr ng  êi ê th   kho¸n,  t¹ thêi®iÓ m      i trªnsæ   Õ     k to¸n ®iÓ m   hµng  ån t  31/12 31/12 kho  ­Gi¸thùc tÕ    Þ  êng  êi®iÓ m        trªnth tr th   31/12 ® îchiÓu  µ:    l  +  èi víihµng  ån  §   t kho: Lµ    Tæng     gi¸do  gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n   ®è Qu t d nh d©n  Trung  ng    nh  ùa      thùc tÕ  ña  Ët t  µng    ïng lo¹ ¬ qui®Þ d trªngi¸b¸n    c v  ,h ho¸ c   i   trªnthÞ  êng    tr hoÆc   ùa    d trªnmøc    Nhµ   ícqui®Þnh  ®èivíi Ët t  µng  gi¸do  n    (      ,h v ho¸ Nhµ   ícqui®Þnh  .   n    gi¸)
 4. 4 +   èi víichøng  §   kho¸n:Lµ       gi¸b¸n  niªm  Õt    y trªn Trung  ©m   t giao  Þch  d chøng  kho¸n  i  íic¸c lo¹  ®è v     i chøng kho¸n  ã  c giao  Þch    Þ  êng  d trªnth tr chøng  kho¸n.§èi víichøng       kho¸n kh«ng niªm  Õt,Tæng   y  gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ®è Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng    nh  ùa      thùc tÕ  ña  ¬ qui®Þ d trªngi¸b¸n    c chøng  kho¸n cïng     lo¹ trªnthÞ  êng.   i   tr ­  Öc  Ëp  ù  Vi l d phßng  ph¶i tiÕn  µnh    h riªng cho  õng  ¹  µng  ån    t lo ih t kho,   chøng  kho¸n bÞ    gi¶m    µ  îctæng  îp vµo  gi¸v ®   h  b¶ng      Õtdù  kª chiti   phßng  gi¶m  gi¸hµng  ån kho  µ  ù    t  v d phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n lµm    h¹ch    µo    c¨n cø  to¸nv chiphÝ  ¹t®éng  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ho   c Qu t d nh d Trung  ng. ¬ ­  êi ®iÓ m   Ých  Ëp  ù  Th   tr l d phßng: ViÖc  Ých  Ëp    tr l kho¶n  ù  d phßng    cho tõng  ¹  µng  ån  lo ih t kho  µ  v chøng  kho¸n  Þ   b gi¶m    îc thùc  Ön  µo  êi gi¸®   hi v th   ®iÓ m   kho¸sæ   Õ       k to¸n(31/12n¨m  ¬ng  Þch)®Ó   Ëp b¸o c¸o tµi Ýnh    d l   l       ch n¨m. ­Xö  ýc¸ckho¶n  ù    l    d phßng:M ôc  ch  ña  Öc  Ëp c¸ckho¶n  ù    ®Ý c vi l     d phßng  lµ ®Ó   ï ®¾ p       b  c¸c kho¶n tæn  Êtdo  th   gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho, gi¶m      gi¸chøng  kho¸n ®Ç u  .C¸c    t  kho¶n  tæn  ÊtvÒ   th   gi¶m    µng  ån kho  µ  gi¸h t  v gi¶m    gi¸chøng  kho¸n ® îch¹ch to¸nvµo  Õt        k qu¶  kinh doanh,do  Ëy  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n       v Qu t d nh d Trung  ng  ¬ ph¶ihoµn  Ëp  Êtc¶      nh t   c¸c kho¶n  ù  d phßng  ãitrªnvµo    Ëp, n    thu nh   cô  Ó: Cuèi  çi  th   m n¨m,  íc khi kho¸    Õ   tr     sæ k to¸n lËp    b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi    chÝnh  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   Qu t d nh d Trung  ng  µn  Ëp  µn  é  ¬ ho nh to b kho¶n  ù  d phßng  ∙  Ých  Ëp  èin¨m  íc vµo  nhËp  ® tr l cu   tr   thu  trong n¨m      nh  Õt    ®Ó x¸c ®Þ k qu¶  kinh doanh, ®ång  êitiÕn  µnh  Ých  Ëp  ù    th   h tr l d phßng  íi cho  m  n¨m    sau theo c¸cqui®Þnh  Ön  µnh.     hi h   6­ M äi    tæn  Êttµis¶n  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  th     c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ ph¶i® ­  îc lËp    biªn b¶n    nh    x¸c ®Þ møc   ,  ®é nguyªn  ©n,  nh tr¸chnhiÖ m   µ  ö  ý theo   v x l    nguyªn t¾c    sau: ­ N Õ u   µis¶n    t  tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña  Ëp  Ó  c t th hoÆc     c¸ nh©n  × ®èi t ng g©y    th    î   ra tæn  Êtph¶ibåith ng. th      ê   ­Tµis¶n  ∙     ® mua  b¶o  Ó m   × xö  ýtheo hîp ®ång  hi th   l      b¶o  Ó m. hi ­ Sö   ông     d c¸c kho¶n  ù  d phßng  îc trÝch lËp  ®    trong chiphÝ     ï ®¾ p      ®Ó b   theo qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng       t i 5  Ich IITh«ng   µy. tn ­ Gi¸trÞtæn  Êtsau    ∙    åivµ  ﮾ p       th   khi® thu h   b   b»ng    ån  c¸cngu trªn, Õu    n thiÕu  îc bï  p   ®   ®¾ b»ng  Ü   ù  qu d phßng  µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  t  c Qu t d nh d©n  Trung  ng. Trêng  îp  Ü   ù  ¬  h qu d phßng  µichÝnh  t  kh«ng    ï  p   ×  ®ñ b ®¾ th phÇn  Õu ® îch¹ch to¸nvµo    Ý  thi        chiph trong kú.   7­ Cho    thuª, Õ  Êp,cÇ m   è,nhîng b¸n,thanh  ýtµi  th ch   c     l    s¶n. a) Cho    thuª, Õ  Êp,cÇ m   è.  th ch   c Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   td nh d Trung  ng  îc quyÒn  ¬ ®  cho thuª,thÕ  Êp,   ch   cÇ m   è  µis¶n  éc  Òn  c t  thu quy qu¶n  ý vµ  ö  ông  ña  ×nh     ©ng    l  s d cm ®Ó n cao hiÖu  Êt sö  ông, t¨ng thu nhËp  ng  su   d     nh ph¶itu©n  ñ ®óng    ×nh tù,thñ   th   c¸c tr       tôc theo    nh  ña    qui®Þ c ph¸p  Ët,®¶m   lu   b¶o nguyªn  ¾c  toµn  µ    iÓn t an  v ph¸ttr   vèn. b) Nh îng b¸n,thanh  ýtµi      l    s¶n.   ­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcquyÒn  îng b¸n,thanh  ýc¸c ¬ ®  nh     l    tµis¶n    kh«ng  Çn  ïng,l¹chËu  Ò   ü  Ët,tµis¶n  Ð m   È m   Êt hoÆc   c d    v k thu     k ph ch   tµis¶n  Þ     áng    b hh kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ôc  åi ®Ó   håi vèn  ö  ông    ph h   thu    sd cho m ôc  ch  ®Ý kinh doanh.  
 5. 5 ­ Khi nhîng     b¸n,thanh  ý tµis¶n, Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    l      td nh d Trung  ng  ¬ ph¶ilËp héi®ång  ¸nh    ùc tr¹ngvÒ   Æt   ü  Ët,thÈm  nh    Þtµi     ® gi¸th    m k thu   ®Þ gi¸tr     s¶n. ­ Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn  ® îc do  îng    l gi   ti thu    nh b¸n,thanh  ýtµis¶n  l    víigi¸trÞ cßn  ¹ vµ    Ý   îng      l   chiph nh i b¸n  îc h¹ch    µo  Õt  ®  to¸nv k qu¶  kinh doanh    cña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d Nh d Trung  ng. ¬ c) Khi Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     td nh d Trung  ng  ¬ cho  thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è,   ch   c  nhîng b¸n,thanh  ýnh÷ng  µis¶n  éc c«ng  Ö   ªnquan  n   ¹t®éng     l  t  thu   ngh li   ®Õ ho   nghiÖp  ô  ña  h Ö   èng  ×  v c c¶  th th ph¶i ® îc Ng ©n   µng  µ   íc ®ång       h Nh n   ý b»ng  v¨n b¶n.   8­  èi víinh÷ng  µis¶n  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  §   t  Qu t d nh d Trung  ng  i  ¬ ® thuª,   nhËn  Ç m   è, nhËn  Õ  Êp, Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c c  th ch   td nh d Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m   qu¶n  ý, l  b¶o  qu¶n hoÆc   ö  ông  sd theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p luËtvµ      tho¶   thuËn  íi v  kh¸ch hµng.   II/ u ¶ n  lý d o a n h    Q thu,  hi p h Ý . c 1­ Qu¶n  ýdoanh    l  thu. 1.1    ­ Doanh  cña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  thu  Qu t d nh d Trung  ng  ¬ bao  å m     g c¸c kho¶n ph¶i thu    nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è    qui ®Þ ti §i 16  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999 cña  Ýnh  ñ,bao  å m:    Ch ph   g a) Thu  õ ho¹t®éng    t    nghiÖp  ô:Thu    v  l∙cho  i vay,tiÒn göi,dÞch  ô       v thanh  to¸n,dÞch  ô  ©n  Ü,    v ng qu nghiÖp  ô  ÕtkhÊu,b¶o    µ    Þch  ô  v chi     l∙nhv c¸c d v kh¸c  li   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   nghiÖp  ô  ©n  µng. v ng h b) Thu  õ ho¹t®éng  t    kh¸c:Thu    ãp  èn, mua     Çn; tham    Þ    l∙ g v   i cæ ph   gia th tr ng  Òn  Ö; kinh doanh  µng  ¹c,ngo¹itÖ; nghiÖp  ô  û    ilý;dÞch  ê ti t     v b     v u th¸c®¹     vô   Ên; nghiÖp  ô  tv   v mua  b¸n  î gi÷a c¸c Tæ   n     chøc  Ýn  ông; cho  td   thuªtµis¶n     vµ    Þch  ô  thu d v kh¸c. c) Thu  µn  Ëp      ho nh c¸c kho¶n  ù  d phßng  ∙  Ých  ® tr trong chiphÝ;     thu    c¸c kho¶n  èn  ∙  îc xö  ýb»ng  ù  v ® ®   l  d phßng  ñiro;thu  õ nhîng  r    t  b¸n,thanh  ýtµi   l    s¶n  è  nh; thu vÒ   c ®Þ     chªnh  Öch  ûgi¸theo qui®Þnh  ña  l t       c ph¸p luËt.   d) Thu    kh¸c 1.2­Nguyªn  ¾c    nh    t x¸c®Þ doanh  thu. a) Doanh    õ ho¹t®éng    thu t     cho  vay,thu l∙tiÒn göilµsè         i       l∙ph¶ithu trong i      kú  îcx¸c®Þnh  ®   theo nguyªn t¾c      sau:  ­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¹ch to¸nsè    ¬ h     l∙ph¶ithu ®èi víi   i        c¸c kho¶n  î trong h¹n  µo  nhËp. §èi víisè    n    v thu        l∙ ph¶ithu  ña    i   c c¸c kho¶n  î qu¸ n    h¹n kh«ng  ph¶ih¹ch      Ëp, Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    to¸nthu nh   td nh d Trung  ng  ¬ theo   dâingo¹ib¶ng    «n  c        îcth× h¹ch to¸nvµo        ®Ó ® ®è thu,khithu ®        thu nghiÖp  ô. v  ­ Sè       l∙ ph¶ithu  ña    i   c c¸c kho¶n  cho vay trong h¹n  ∙  ¹ch    nhËp    ®h to¸nthu  nhng  kh¸ch hµng    kh«ng  thanh    îc®óng  ¹n,sau  ngµy  to¸n®   h  90  kh¸ch hµng  ­   ch a  thanh    to¸nhoÆc   a  n   ngµy  ng  ch ®Õ 90  nh kho¶n  vay chuyÓn  sang  îqu¸ h¹n  n    Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  îch¹ch    ¬ ®  to¸ngi¶m    µ  thu v theo  âingo¹i d    b¶ng    «n  c        îcth× h¹ch to¸nvµo    ®Ó ® ®è thu,khithu ®        thu nghiÖp  ô. v
 6. 6 b)  èi víic¸c kho¶n  §     thu  õ c¸c ho¹t®éng  ãp  èn  ªndoanh, li   Õt, t      g v li     ªnk   mua    Çn  cæ ph doanh      thu ph¸tsinhlµsè    îctrong n¨m.     thu ®     c) §èi víidoanh  tõ ho¹t®éng       thu      cßn  ¹   l iDoanh  lµ toµn  é  è  Òn  : thu    b s ti b¸n  µng    Þch  ô  h ho¸,d v sau    ∙  õ( ­ ) c¸c kho¶n  khi® tr           gi¶m    µng    µng  gi¸h b¸n,h b¸n  Þ    ¹ (nÕu  ã  b tr¶l   i c chøng  õ hîp lÖ)® îckh¸ch hµng  Êp  Ën  t          ch nh thanh  to¸n,   kh«ng  ©n  Öt®∙    ph bi   thu hay  a    îctiÒn. ch thu ®     2    ­ Qu¶n  ýchiphÝ: Chi phÝ  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  l       c Qu t d nh d Trung  ng  µ ¬ l  sè ph¶ichitrong kú       cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸ctheo      qui ®Þnh  t¹ §iÒu 17 NghÞ  ®Þnh  sè  166/1999/N§­  ngµy 19/11/1999 cña  i CP ChÝnh  ñ, m ét  è  ph   s kho¶n    Ý   Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  chiph Qu t d nh d Trung  ng  ùc ¬ th   hiÖn theo híng dÉn  íi y:      d  ®© 2.l­Chi phÝ  ¹t®éng        ho   kinh doanh.   a) Chi phÝ     ph¶itr¶l∙tiÒn göi, Òn vay,chidÞch  ô  ©n  µng.      i   ti      v ng h   b) Chi  Ý   Êu  ph kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh    theo  quichÕ     qu¶n  ý, ö  ông  µ  Ých khÊu  l  d s v tr   hao  µis¶n  è  nh  ña  µ   ícqui t  c ®Þ c Nh n     ®Þnh cho    c¸cdoanh nghiÖp  µ   íc. Nh n c)Chi phÝ  Òn l ng  µ       ti  ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êtl ng  ph c c t ch  ¬ cho    é  c¸n b lµm  Öc  ¹ Qu Ü   vi t  i theo  Õ     Òn l ng,tiÒn c«ng  ña  µ   ícqui®Þnh    ch ®é ti  ¬     c Nh n     cho c¸cDoanh    nghiÖp  µ   íc. Nh n d) Chi phÝ     b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  µ  hi x∙h   hi y  v kinh phÝ    c«ng  oµn    ® cho c¸n bé  µm  Öc  ùctiÕp t¹ Qu Ü     l vi tr      i theo c¸cqui®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.     hi h c Nh n ®)    Ý  Þch  ô  Chi ph d v mua  µi. ngo ­  µ  c¸c kho¶n    Ý  söa  ÷a tµi s¶n  è ®Þnh   L chi ph ch   c thuª ngoµi, vËn    chuyÓn, ®iÖn, níc,®iÖn  ¹i vËt liÖu,giÊy  ê in,v¨n phßng  È m,       tho     ,   t      ph c«ng  ô  c lao  ng,  ®é phßng  ch¸y ch÷a    ch¸y,t Ên, kiÓm      v   to¸n,tiÒn    mua  b¶o  Ó m   µi hi t  s¶n,chihoa  ång,®¹ilým«i  í  û    µ    Þch  ô     h      gi iu th¸cv c¸cd , v kh¸c. ­ C¸c    kho¶n      chitrªnph¶icã  y      ®Ç ®ñ chøng  õhoÆc     n  îp lÖ  t  ho¸ ®¬ h   theo  qui®Þnh  ña  é  µichÝnh.   c BT  ­ Chi  Ý   öa  ÷a  µis¶n  è  nh    ph s ch t   c ®Þ nh»m  kh«i phôc    n¨ng  ùc cña  µi l  t  s¶n  îch¹ch to¸ntrùctiÕp hoÆc   ©n    Çn  µo    Ý  ®        ph bæ d v chiph kinh doanh    trong  n¨m. §èivíinh÷ng  µis¶n  è  nh  Æc   ïm µ     Ý  öa  ÷a  µis¶n  è       t  c ®Þ ® th   chiph s ch t   c ®Þnh  ph¸tsinh    kh«ng  u   ÷a    ú, c¸c n¨m,  Õu   Ü   Ýn  ông  ©n  ®Ò gi c¸c k     n Qu t d nh d©n  Trung  ng  èn  Ých  íc chi phÝ   öa  ÷a  µis¶n  è  nh  µo    ¬ mu tr tr     s ch t   c ®Þ v chi phÝ kinh doanh  ×    th ph¶ilËp  Õ   ¹ch  Ých tr cchiphÝ  öa  ÷a  µis¶n  è    k ho tr   í     s ch t   c ®Þnh  µ      é  µichÝnh  v b¸o c¸o B T   xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. Sau    ã    Õn  Êp  x      khic ý ki ch thuËn  b»ng    v¨n b¶n  ña  é   µi chÝnh, Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c BT    td nh d Trung  ng  ¬ ph¶ith«ng  cho  ¬    b¸o  c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýbiÕt.Qu Ü   Ýn  ông  ©n   thu tr     l    td nh d©n Trung  ng  ¬ ph¶iquyÕt      Ý  öa  ÷a  ùc tÕ      to¸nchiph s ch th   ph¸tsinh víi   Ý      ph chi söa  ÷a  ∙  Ých tr c,n Õu    Ý  öa  ÷a  ùc tÕ  ính¬n  è  ∙  Ých th×  ch ® tr   í   chiph s ch th   l   s ® tr   phÇn  chªnh  Öch  îc h¹ch    ¼ng  l ®  to¸n th hoÆc   îc ph©n    Çn  µo    Ý  ®  bæ d v chiph trong kú,n Õu    Ý  öa  ÷a  ùc tÕ  á  ¬n  è  ∙  Ých th× phÇn     chiph s ch th   nh h s ® tr     chªnh  lÖch  îch¹ch to¸nvµo    Ëp  ®     thu nh trong kú.   ­ Chi phÝ  Òn thuªtµis¶n  îch¹ch to¸nvµo    Ý     ti       ®     chiph kinh doanh    theo  è  s tiÒn ph¶itr¶trong n¨m  cø  µo  îp  ng       c¨n  v h ®å thuª.Trêng  îp    Òn    h tr¶ti thuªtµi    s¶n  ét  Çn  m l cho  Òu  nhi n¨m  × tiÒn thuª® îcph©n    Çn  µo    Ý  th       bæ d v chiph kinh   doanh  theo sè    n¨m  ö  ông  µis¶n. sd t 
 7. 7 ­ C¸c    kho¶n    Ý  chiph hoa  ång  ilý, û    h ®¹     th¸cph¶ithÓ  Ön  u   hi trong c¸c hîp     ®ång  ilý, û    µ  ®¹     th¸cv chØ  îch¹ch to¸nchitheo  è  u ®       s ph¶ichi, ã        ®ñ chøng  õ c t  hîp ph¸p.   ­Chi phÝ     hoa  ång  h m«i  í  gi i: +  Öc    Vi chihoa  ång  h m«i  í cña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  gi i   Qu t d nh d Trung  ng  ¬ ph¶ig ¾n   íihiÖu    v  qu¶  kinh tÕ  viÖc    do  m«i  í mang  ¹   Ü   Ýn  ông  ©n  gi   i l iQu t d . nh d©n Trung  ng    v¨n b¶n  íng dÉn    Ý  ¬ c¨n cø    h  chiph hoa  ång  h m«i  í cña  é  µi gi   i BT  chÝnh,®iÒu  Ön  µ  Æc   iÓ m   ô  Ó  ña  × nh    ©y  ùng    Õ       ki v ® ® c th c m ®Ó x d quich chi hoa  ång  h m«i  í ¸p dông  èng  Êt vµ  gi     i th nh   c«ng  khaitrong Qu Ü   Ýn  ông  ©n       td nh d©n Trung  ng. Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   td nh d Trung  ng    ¬ phª duyÖt quichÕ   ãitrªn¸p dông     n     trong ®¬n  Þ  × nh.   vm +  C¨n  vµo    Õ   îc duyÖt,tuú  cø  qui ch ®     theo  õng  t nghiÖp  ô  v m«i  í ph¸t gi i     sinh trong ho¹t®éng  µ        m Tæng  gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d Trung  ng  ¬ quyÕt ®Þnh      chihoa  ång  h cho  õng ho¹t®éng  t   m«i  í . gi i +  èi t ng  îc hëng  Òn    §  î ®   ti chihoa  ång  h m«i  í lµ c¸c tæ  gi i     chøc, c¸ nh©n       (trong vµ  µi níc)cã  µm    ngo     l m«i  í   Þch  ô  gi i d , v cho  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d Trung  ng. ¬ +  Hoa  ång  h m«i  í  gi ikh«ng  îc ¸p  ông  ® d cho    i  îng  µ ®¹i lý cña  c¸c ®è t l      Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng,c¸ckh¸ch hµng  îcchØ  nh, c¸cchøc  ¬      ®  ®Þ    danh  qu¶n  ý, ©n    ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  l  nh viªnc Qu t d nh d Trung  ng. ¬ +  Öc    Vi chihoa  ång  h m«i  í ph¶ic¨n  vµo  îp  ng  gi i     cø  h ®å hoÆc   Êy    gi x¸c nhËn  ÷a Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  gi   td nh d Trung  ng  µ  ¬ v bªn  Ën  nh hoa  ång,trong h     ®ã  ph¶i cã    éi dung  ¬    c¸c n   c b¶n: tªn cña     bªn  Ën  nh hoa  ång; néi dung    h    chi; møc    ¬ng  chi;ph thøc thanh    to¸n;thêigian thùc hiÖn  µ  Õt  óc;tr¸chnhiÖ m          v k th     cña    c¸cbªn. +  èi víikho¶n    §   chim«i  í ®Ó   gi i   cho thuª l¹ tµis¶n   i     (bao  å m   tµis¶n  g c¶    xiÕt nî,g¸n  î):Møc        n  chi m«i  í    gi i®Ó cho  thuª l¹ tµis¶n  ña  Ü   Ýn  ông   i     c Qu t d Nh ©n   ©n  d Trung  ng  èi®a  ¬ t   kh«ng      qu¸ 3% tæng  è  Òn    îc tõ cho    s ti thu ®     thuª tµis¶n  m«i  ímang  ¹trong n¨m.   do  gi   i l  i   +  èi víikho¶n    §   chim«i  í b¸n  µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è: Møc       gi i   t  th ch   c  chihoa hång  m«i  í  gi ib¸n  µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   t  th ch   c c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ kh«ng  îtqu¸ 1%     Þthùc tÕ    îctõtiÒn b¸n  µis¶n  v     gi¸tr     thu ®       t  qua    m«i gií  imøc    , chim«i  í®Ó     ét  µis¶n  gi   b¸n m t   i kh«ng  îtqu¸ 20  iÖu®ång. v     tr   e) Chi phÝ  ép  Õ, phÝ, tiÒn thuª®Êt     n thu        ph¶inép  ã  ªnquan  n   ¹t   c li   ®Õ ho   ®éng kinh doanh  õthuÕ    Ëp    (tr   thu nh doanh  nghiÖp)bao  å m:  Õ    g thu m«n  µi, b  thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   Òn  ti thuª®Êt,thuÕ  µinguyªn,lÖ  Ý  Çu  µ, lÖ      t    ph c ph   phÝ  ©n  s bay,c¸clo¹ thuÕ  µ  Ö  Ý      i v l ph kh¸c. g) Chi phÝ     kh¸c. ­ Chi  Ý   ph qu¶ng    Õp  Þ, khuyÕn  ¹i,tiÕp  ©n, kh¸nh  Õt,giao  c¸o,ti th   m  t  ti   dÞch, ®èi  ¹i    Ý   éi nghÞ   µ    ¹    Ý     ngo , ph h   chi v c¸c lo i ph kh¸c ph¶i cã  chi     ho¸  n   ®¬ hoÆc  chøng  õ  t theo    nh   ña  é   µi  Ýnh,  ¾n   íikÕt  qui ®Þ c B T ch g v  qu¶ kinh  doanh.Møc      chikh«ng  ît     v   5% tæng    Ý. qu¸ chiph   ­ Chi    b¶o  é    ng  i  íinh÷ng  i îng  Çn  h lao ®é ®è v   ®è t c trang bÞ     b¶o  é    h lao ®éng trong khilµm  Öc  µ       vi v chitrang phôc    giao  Þch  d cho  c¸n  é  ©n    b nh viªn lµm  Öc  vi trongQu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ theo chÕ       nh.   ®é qui®Þ
 8. 8 ­ Chi trî Êp    Öc       c th«ivi cho  êilao ®éng  ùc hiÖn  ng     th   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 3l/12/1995  ña  Ýnh  ñ    nh     Õtvµ  íng  Én    c Ch ph qui ®Þ chi ti   h d thi hµnh  ét  è  iÒu  m s® trong Bé   Ëtlao ®éng  Ò   îp ®ång    ng  µ        lu     vh  lao ®é v c¸c v¨n b¶n  Ön  µnh  hi h kh¸ccña  µ   íc.   Nh n ­Chi phÝ     cho    ng  ÷  lao®é n theo chÕ       nh.   ®é qui®Þ ­ Chi phÝ  Òn ¨n gi÷a ca     ti       cho  êilao ®éng  Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ng     do  td nh d Trung  ng    nh  ïhîp víi Öu  ¬ qui®Þ ph       hi qu¶    kinhdoanh,møc    µng    chih th¸ngtrong     n¨m cho  çi ngêikh«ng  îtqu¸ møc ¬ng  èi Óu do  µ   ícqui®Þnh  i víi m    v    l t  thi   Nh n     ®è     c«ng chøc  µ  íc. Nh n   ­ §ãng  Ý  Öp  éingµnh  Ò   µ   Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ph hi h   ngh m Qu t d nh d Trung  ­ ¬ng  tham  gia. ­ Chi trÝch lËp  ù       d phßng  trong ho¹t®éng  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ theo qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng    ña     t  i 5  ICh IIc Th«ng   µy. tn ­ Chi phÝ     tham    chøc  gia tæ  B¶o  Ó m   Òn göihoÆc   chøc  hi ti     tæ  b¶o  ¶m   ® an  µn  Ö   èng  to h th theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   ­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcchith ng  ¬ ®     ë s¸ng  Õn    Õn, ki c¶iti   th ng  ÕtkiÖm  Ët ttheo  Öu  ë ti   v    hi qu¶  ùc tÕ  em   ¹ tõ c¸c s¸ng  Õn    Õn, th   ® l      i ki c¶iti   tiÕtkiÖm   Ët t  éi ®ång    v  .H   qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   td nh d Trung  ng  ¬ ph¶i  x©y  ùng  µ  d v c«ng  è  b c«ng khaic¸cquichÕ   ëng      th trong Qu Ü.    ­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îch¹ch to¸nc¸ckho¶n    ¬ ®       chinghiªn   cøu khoa  äc,nghiªncøu  æi  íic«ng  Ö   h    ® m  ngh nh»m   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  kinh   doanh  ña  Ü.  Ò   µinghiªn cøu  µ  ù  c Qu § t     v d to¸n chiphÝ      nghiªn cøu  ña  õng   ct  ®Ò   µiph¶i ® îc Héi  ng  t     ®å qu¶n  Þ phª  tr   duyÖt  µ  ù  Þu  v t ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v hiÖu qu¶      µi®ã. c¸c®Ò t   ­ Kho¶n      chicho    êng  íp, o  ¹obåidìng n©ng  c¸c tr l  ®µ t       cao    Ò,  tay ngh n¨ng  lùc qu¶n  ýchØ  îc h¹ch    l  ®  to¸n vµo    Ý     chiph kho¶n    chicho    i  îng  µ c¸n c¸c ®è t l     bé, nh©n      viªntrong Qu Ü.  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    Qu t d nh d Trung¬ng  îc h¹ch    ®  to¸n vµo    Ý   Çn  chiph ph chªnh  Öch  l sau    õ®i    khitr   c¸c kho¶n  ç  î ña  ©n   h tr  c Ng s¸ch  Nhµ   íc (nÕu  ã).Møc     èi®a   n  c  chi t   kh«ng  îtqu¸  v  1,3  Çn  nh   l ®Þ møc     ù  chi s nghiÖp  cho    i t ng trªndo  µ   ícqui®Þnh. c¸c®è  î     Nh n     ­ Kho¶n    ç  î   chih tr    ôc  gi¸od cho    chøc    ôc  µnh  Ëp  c¸c tæ  gi¸od th l theo   qui ®Þnh  ña  µ   íc(nÕu  ã) nh:quÜ   c Nh n   c    khuyÕn  äc,tr ng  äc  h   ê h sinh tµn tËt, äc      h sinhkh«ng  ¬in¬ng  ùa,Tæng    n  t  gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d Trung  ng  ¬ c¨n cø  µo  Õ       nh  µ    v ch ®é qui®Þ v kh¶  n¨ng  µichÝnh, quyÕt  nh  µ  ù chÞu  t    ®Þ v t  tr¸chnhiÖ m  Ò     v møc    ç  î ãitrªn. chih tr    n ­Chi b¶o  Ö   ¬     v c quan. ­Chi vÒ       nghiÖp  ô  v kho  Ü. qu ­ Chi cho     c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng. N Õ u   è    tr   s chitrong n¨m  ínvµ  ã      l   c t¸c dông  trong nhiÒu    n¨m  × ® îcph©n    th     bæ cho    c¸cn¨m  sau.    ­Chi tiÒn ph¹tdo    ¹m  îp ®ång         viph h   kinh tÕ.    2.2­Chi phÝ  ¹t®éng     ho   kh¸c. a) Chi cho  ¹t®éng     ho   kinhdoanh  ¹itÖ,vµng  ¹c.   ngo     b b) Chi cho  ¹t®éng     ho   mua    b¸n chøng  kho¸n. c)Chi cho  ¹t®éng     ho   cho    µis¶n. thuªt  
 9. 9 d) Chi phÝ  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh     nh     l    c ®Þ (bao  å m   gi¸trÞ cßn  g c¶      l¹cña  µis¶n  è  nh      i t  c ®Þ khithanh  ývµ  îng b¸n). l   nh   ®)    Chi cho  ¹t®éng  ªndoanh,gãp  èn,mua    Çn. ho   li     v  cæ ph e)    Ý   Chi ph cho  Öc  håic¸c kho¶n  î ®∙      Ý   håinî qu¸  vi thu      n   xo¸,chiph thu      h¹n khã  ßi.   ®  ­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcchicho      ¬ ®   c¸c Tæ chøc  ã   c tc¸ch   ph¸p  ©n  ∙  ã  ng  ãp  nh ® c ®ã g trong viÖc    åic¸c kho¶n  î ®∙    î qu¸ h¹n   thu h     n   xo¸,n       khã  ßi  ® cho  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d Trung  ng    ¬  ë  ¬ trªnc s c«ng  søc  ng  ®ã gãp  µ  Öu  v hi qu¶  em   ¹cña    chøc  µy. ® l i c¸ctæ  n ­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ©y  ùng    Õ     ¬x d qui ch chi cho  Öc  vi thu  åi c¸c kho¶n  î ®∙    î qu¸ h¹n  ã  ßi  ×nh Héi ®ång  h    n   xo¸,n     kh ® tr     qu¶n  Þ phª  tr   duyÖt  µ  v c«ng  è b c«ng  khaic¸c quichÕ   µy.Tæng      n  gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ®è Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m  Ò       v c¸ckho¶n    µy. chin ­ Møc       chi cho    chøc  ã   c¸c tæ  c t c¸ch ph¸p  ©n  ∙  ã  ng  ãp  nh ® c ®ã g trong   viÖc  håi c¸c kho¶n  î ®∙    î qu¸ h¹n  ã  ßi  thu      n   xo¸,n     kh ® trong n¨m  ña  Ü   Ýn    c Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  ¬ kh«ng  îtqu¸ 2%   è  î thu håi.Møc      åinî v     s n      chithu h     tèi a  i víi ét  ãn  îkh«ng  îtqu¸ 50  iÖu®ång.   ®è     ® mm n  v     tr     g) Kho¶n    tæn  Êttµis¶n  th     cßn  ¹sau    ∙  ﮾ p   l i khi® b   b»ng    ån  c¸cngu theo  qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng      t i 6  Ich IITh«ng   µy. tn h) Chi  Ý   ph cho    Tæ chøc  §¶ng, ®oµn  Ó  ¹  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     th t iQu t d nh d Trung  ng  îclÊy tõ nguån  ¬ ®      kinh phÝ  ña  chøc  µy,n Õu  ån    c tæ  n  ngu kinh phÝ     cña  chøc  µy  tæ  n kh«ng    ×  Çn  ®ñ th ph chªnh  Öch  Õu  îch¹ch    µo    l thi ®   to¸nv chi phÝ  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c Qu t d nh d Trung  ng. ¬ i)  C¸c  kho¶n    îp lý, îp lÖ  chih       kh¸c. h   2.3­Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ kh«ng  îc tÝnh  µo    Ý  ®  v chiph c¸ckho¶n    sau  y:  ®© ­ C¸c    kho¶n  Òn  ¹tviph¹m  ti ph     ph¸p  Ëtnh: luËtgiao  lu       th«ng,luËtthuÕ,      luËtm«i  êng,luËtlao ®éng, viph¹m  Õ     c¸o thèng    µichÝnh  Õ     tr         ch ®é b¸o    kª,t   k to¸n vµ    Ëtkh¸c.N Õ u   tËp  Ó    c¸c lu     do  th hoÆc     ©n    ¹m  c¸ nh viph ph¸p  Ët,th×  lu   ®èi îng    ¹m  t viph ph¶inép  ¹t.Ngoµi kho¶n  Òn  n   ï nãi trªn,phÇn  ép    ph     ti ®Ò b       n ph¹tcßn  ¹lÊy tõlînhuËn    l        i i sau  Õ. thu ­ C¸c    kho¶n  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n,chimua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ÷u     s t  c ®Þ h h×nh  µ  h×nh,chiñng  é  v v«     h cho    chøc,c¸nh©n. c¸ctæ     ­ Chi phÝ  i     ® c«ng    ícngoµivît®Þnh  t¸cn      møc  µ   ícqui®Þnh    ông  Nh n     ¸p d cho    é  c¸n b c«ng  chøc  µ   íc vµ  bé  Nh n   c¸n  doanh nghiÖp  µ   íc khi®i  Nh n     c«ng  t¸cnícngoµi.    ­ C¸c    kho¶n  éc nguån  thu   kinh phÝ    kh¸c ®µi thä nh        kho¶n    ù  chis nghiÖp  ®∙  îcNg ©n  ®  s¸ch Nhµ   íc,c¬    n   quan  Êp    c trªnhoÆc     chøc  c¸ctæ  kh¸ctµitrîchi      ; tr¶ l∙ vay  èn  u    x©y  ùng  ¬   i   v ®Ç t d c b¶n  trong  êikú  th   c«ng  ×nh  a  µn  tr ch ho thµnh,sè    µy  îch¹ch to¸nvµo    u    ©y  ùng  ¬    l∙n ®   i    chi®Ç tx d c b¶n. ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh«ng  îp lýkh¸c. h    3    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ­ Qu t d nh d Trung  ng  ã    ¹t®éng  ¬ c c¸c ho   kinh tÕ      ph¸t sinh b»ng  ¹itÖ  × ph¶iqui® æi    ng  Öt Nam     ngo   th      ra ®å Vi   theo  íng dÉn  ña  é  h  cB TµichÝnh.    
 10. 10 III/ P h © n  p h èi lîi h u Ë n  v µ  tr Ý ch l Ë p c¸c q u Ü .    n 1   ©n  èilînhuËn. ­Ph ph    i LîinhuËn  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ sau    ép  Õ    khin thu thu nhËp doanh  nghiÖp theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt® îcph©n  èinh      ph   sau: a) TrÝch  Ëp  Ü   ù  ÷bæ     l qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö  v® l 5%, møc  èi®a  ña  Ü   t   c qu nµy  kh«ng  îtqu¸ Vèn  iÒu  Ö  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v    ® l c Qu t d nh d Trung  ng ¬ b) Bï      c¸c kho¶n  çcña  l  n¨m  ícvµ  Òn viph¹m  tr   ti     ph¸p  Ëtkh«ng  îctÝnh  lu   ®  vµo  înhuËn  ícthuÕ. l  i tr   c) LîinhuËn     sau    õ c¸c kho¶n  khi tr     trªn,cßn  ¹        l i nh 100%   îc ph©n  coi ®  phèitiÕp nh      sau: ­ TrÝch  Ëp  Ü   ù    l qu d phßng  µichÝnh  t  10%,  è    Ü   µy  s d qu n kh«ng  îtqu¸ v    25%   èn  iÒu  Ö  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v® l c Qu t d nh d Trung  ng. ¬ ­TrÝch  Ëp quÜ   u      iÓnnghiÖp  ô  èi Óu 30%   l  ®Ç tph¸ttr   v t  thi   ­ TrÝch  Ëp  Ü   ù    l qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm  tr c m vi l cho  è    é  µm  Öc  s c¸n b l vi t¹ Qu Ü     i 5%,  è    Ü   µy  s d qu n kh«ng  îtqu¸ 6  v     th¸ng l ng  ùc hiÖn   ¬ th   trong n¨m  ña    c Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng. ¬ ­ TrÝch  Ëp  quÜ     l 2  khen  ëng  µ  óc  î  th v ph l imøc   Ých cho  quÜ   µy  èi , tr   2  n t  ®a kh«ng    th¸ng l ng  ùc hiÖn  qu¸ 3   ¬ th   trong n¨m  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     c Qu t d nh d Trung  ng.Møc  Ých cô  Ó  µng  ¬  tr   th h n¨m  cho  Ü   qu khen  ëng,quÜ   óc  îdo  th   ph l  i Héi  ng  ®å qu¶n  Þ  Ü   Ýn  ông  ©n   ©n   tr Qu t d nh d Trung  ng  ¬ xem   Ðt, quyÕt x    ®Þnh. ­ Chia lîtøc cæ   Çn          ph i cho    µnh  c¸cth viªn, chøc,c¸nh©n  ãp  èn  µo    tæ     gvv Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng.Møc  ¬  chialîtøc cæ   Çn        ph i cho    µnh  c¸c th viªn® îc c¨n  vµo  è  èn  ãp, do  éi  ng      cø  s v g   H ®å qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  tr   td nh d©n  Trung  ng  ×nh ®¹ihéithµnh    ¬ tr       viªnxem   Ðt,quyÕt ®Þnh  µng  x    h n¨m. ­ Sè     cßn  ¹ (nÕu  ã) ® îc dïng      li  c    ®Ó bæ sung  µo  Ü   u    v qu ®Ç t ph¸ttr Ón  i  nghiÖp  ô. v 2   ­Nguyªn  ¾c  ö  ông    Ü. t sd c¸cqu a) Qu Ü   ù  ÷bæ     d tr   sung  èn  iÒu  Ö  ïng ®Ó     v® l d   bæ sung  èn  iÒu  Ö. v® l b) Qu Ü   u      iÓn nghiÖp  ô  ïng    u    ë   éng      ¹t   ®Ç tph¸ttr   vd ®Ó ®Ç tm r quim« ho   ®éng kinhdoanh  µ  æi  íitrangthiÕtbÞ, ®iÒu  Ön  µm  Öc  ña  Ü   Ýn    v® m       ki l vi c Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng. ¬ C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  u    vµ  c ®Ç t kh¶ n¨ng  ña  Ü,  éi  ng  c qu H ®å qu¶n  Þ tr   Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ¬ quyÕt  nh  ×nh  ®Þ h thøc  µ  Ön  v bi ph¸p  ®Ç u    ttheo nguyªn t¾c  ã  Öu      c hi qu¶,an  µn  µ    iÓnvèn.   to v ph¸ttr   c) Qu Ü   ù    d phßng  µichÝnh  ïng    ï ®¾ p   Çn  t  d ®Ó b   ph cßn  ¹ cña  ÷ng  li  nh tæn  Êt,thiÖth¹ivÒ   µis¶n  th       t  x¶y    ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh         sau    ∙  ï khi® b   ®¾ p  b»ng  Òn  åith ng  ña    chøc,c¸ nh©n  ©y  tæn  Êt,cña    ti b   ê c c¸c tæ     g ra  th   tæ chøc b¶o  Ó m   µ  ö  ông  ù  hi vsd d phßng  ñiro ®∙  Ých trongchiphÝ. r     tr      d)  Ü   ù  Qu d phßng  îcÊp  Êt  Öc  µm  ïng    îcÊp  tr  m vi l d ®Ó tr  cho  êi lao ng     ®éng  ∙  µm  Öc  ¹  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ® l vi t i Qu t d nh d Trung  ng  õ 1  ¬ t   n¨m  ëlªnbÞ   tr    
 11. 11 m Êt  Öc  µm  ¹m  êitheo    nh   ña  vi l t th   qui ®Þ c ph¸p  Ët;chi ®µo   ¹o l¹  lu     t i chuyªn  m«n,  ü  Ëtcho  êilao®éng  thay ® æi  k thu   ng     do    c«ng  Ö   ngh hoÆc   chuyÓn  sang  c«ng  Öc  íi;®µo  ¹o nghÒ   ù  vi m   t  d phßng  cho    ng  ÷  µ  åi dìng  ©ng  lao ®é nvb  n cao  ×nh    tr ®é nghÒ  nghiÖp cho c¸n  é  ©n    µm  Öc  b nh viªn l vi trong  Ü   Ýn  Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng. ¬ Møc   î Êp  tr c cho  õng  êng  îp  ô  Ó  Chñ   Þch  éi ®ång  t tr h c th do  t H  qu¶n  Þ tr   Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  Õt ®Þnh. ¬ quy   ®)  Ü   Qu khen  ëng  ïng ®Ó: th d  Thëng  èin¨m  cu   hoÆc   ëng  nh  ú  th ®Þ k cho    é, nh©n    c¸n b   viªntrong Qu Ü     tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng.Møc  ëng  Héi ®ång  ¬  th do    qu¶n  ÞQu Ü   Õt  tr   quy ®Þnh  theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  µ  ®è v c«ng  oµn    ¬  ë  ® trªnc s n¨ng  Êt su   lao ®éng, thµnh  Ých      t trong c«ng    ña  çi    é,nh©n      t¸cc m c¸n b   viªntrong Qu Ü   Ýn    t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng. ¬ Thëng  t  Êt cho  ÷ng    ©n, tËp  Ó  ®é xu   nh c¸ nh   th trong Qu Ü   Ýn  ông  ©n    td nh d©n Trung  ng  ã  ¬ c s¸ng  Õn    Õn  ü  Ët,quitr×nh nghiÖp  ô  ki c¶iti k thu       v mang  ¹ li  hiÖu qu¶ trong kinh doanh. Møc   ëng  Héi ®ång        th do    qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  ông  tr   td nh©n  ©n  d Trung  ng  Õt ®Þnh. ¬ quy   Thëng  cho    µnh    ña  Ü;    n  Þ, c¸ nh©n  c¸c th viªn c Qu c¸c ®¬ v     bªn  µi cã  ngo   quan  Ö   h kinh tÕ  ∙  µn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön  îp ®ång, ®ãng  ãp  ã    ® ho th t  ® ki h     gc hiÖu  qu¶  µo  ¹t®éng  v ho   kinh doanh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    c Qu t d nh d Trung  ng. ¬  Møc  ëng  Héi ®ång  th do    qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   td nh d Trung  ng  Õt ¬ quy   ®Þnh. e) Qu Ü   óc  îdïng ®Ó:    ph l   i   §Çu   ©y  ùng  tx d hoÆc   öa  ÷a, bæ   s ch   sung  èn  ©y  ùng  vxd cho    c¸c c«ng  tr×nh  óc  î cña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ph l  i Qu t d nh d Trung  ng, gãp  èn  u    ©y  ¬  v ®Ç t x dùng    c¸c c«ng  ×nh  óc  î chung  tr ph l   i trong ngµnh  Õu  ã) hoÆc   íic¸c ®¬n     (n c   v    vÞ kh¸ctheo hîp ®ång       tho¶ thuËn.   Chi cho    ¹t®éng  Ó    c¸c ho   th thao,v¨n ho¸,phóc  îc«ng  éng  ña  Ëp  Ó       l i c c t th c¸n bé,nh©n    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     viªnQu t d nh d Trung  ng. ¬ §ãng  ãp  g cho  Ü   óc  îx∙héi. qu ph l     i Chi  îcÊp  ã  tr  kh kh¨n  êng  th xuyªn,®ét  Êt cho    xu   c¸n  é, nh©n    ña  b  viªn c Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng. ¬ Chi c¸cho¹t®éng  óc  îkh¸c.      ph l   i Tæng  gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d Trung  ng  èi hîp  íiBan  ¬ ph   v  chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ® c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ qu¶n  ý,sö  l  dông  Ü   µy. qu n IV/ h Õ  ® é  k Õ  to¸n, th è ng kª, ki Ó m  to¸n,  C      b¸o c¸o v µ   c« n g  k hai t µi c h Ý n h   1  Qu Ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ­  td nh d Trung  ng  ùc  Ön  Õ     Õ   ¬ th hi ch ®é k to¸n,   thèng    kª theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,   Ðp  y    lu   ch ®Ç ®ñ chøng  õ ban  u,  ghi t  ®Ç cËp  Ët sæ   nh   s¸ch kÕ     µ    to¸nv ph¶n  ¸nh  y   ,  Þp  êi  ®Ç ®ñ k th , trung thùc,chÝnh      x¸c,kh¸ch quan    ¹t®éng  µichÝnh.     c¸cho   t 
 12. 12 2    ­ N¨m   µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  t  c Qu t d nh d Trung  ng  ¾t  u   õ ¬ b ®Ç t   ngµy  th¸ng01  µ  Õt  óc vµo  µy    01    v k th   ng 3lth¸ng12    n¨m  ¬ng  Þch. d l 3    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ­ Qu t d nh d Trung  ng  ùc hiÖn  Õt    µichÝnh  ¬ th   quy to¸nt   vµ  Êp  µnh  y        nh  Ò   c¸o tµichÝnh, lËp  µ  öicho  ¬  ch h ®Ç ®ñ c¸c qui®Þ v b¸o        vg  c quan  µichÝnh  µ   íc,c¬  t  Nh n   quan  èng    Õ  µ  ©n   µng  µ   íctheo th kª,thu v Ng h Nh n     qui®Þnh  ña    c ph¸p luËtvÒ   Õ       k to¸n, èng    µ    nh  ¹ Th«ng   µy.  th kª v qui®Þ t i tn 3.1 ­Néi dung      µichÝnh.      b¸o c¸o t   a) B¸o    Õ   ¹ch tµichÝnh. Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    c¸o k ho       td nh d Trung  ng  Ëp ¬ l  kÕ   ¹ch tµichÝnh  µng  ho     h n¨m  å m: g ­K Õ   ¹ch nguån  èn  µ  ö  ông  èn.   ho   v vsd v ­  Õ   ¹ch  K ho thu  Ëp,    Ý,  Õt  nh chi ph k qu¶ kinh doanh  µ  v chØ     ép  tiªun Ng ©n s¸ch Nhµ   íc.   n ­K Õ   ¹ch lao®éng, tiÒn l ng.   ho        ¬ b) B¸o  c¸o  µi chÝnh:  Ü   Ýn  ông  ©n   ©n   t  Qu t d nh d Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m  Ëp vµ  öi®Çy      c¸o tµichÝnh  l  g  ®ñ c¸cb¸o      sau: ­ B¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ     Êp  I ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     c ®è t   k to¸nc II  c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ bao  å m   tµi g c¶   kho¶n  ¹ib¶ng. ngo   ­ B¶ng    tæng  Õt  µis¶n  k t  (B¶ng  ©n  i  µichÝnh)  ña  Ü   Ýn  ông  c ®è t   c Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng. ¬ ­ ThuyÕt    minh b¸o  tµichÝnh  c¸o    trong ®ã     ÕtvÒ   ét  è  éidung:   chiti   m s n     (theom É u   Óu  nh  Ìm)   bi ®Ý k +  Õt  K qu¶ kinh doanh,t×nh  ×nh  ùc hiÖn    ép  ©n      h th   thu n ng s¸ch Nhµ   íc.   n +  ùc  Ön    ng  Òn ¬ng  ña  Ü   Ýn  ông  ©n   ©n  Th hi lao ®é ti l c Qu t d Nh d Trung ­ ¬ng. +  ×nh  ×nh  T h t¨ng,gi¶m  Õn  ng  ån  èn,sö  ông  èn.   bi ®é ngu v   d v  +  ×nh  ×nh  îqu¸ h¹n,nîkhã  ã  T h n        c kh¶  n¨ng    åi, îkh«ng    åi® îc, thu h     n thu h     t×nh  ×nh  µis¶n  Õ  Êp  ang  ån ®äng. h t  th ch ® t  ­ B¸o c¸o  Õt  k qu¶  Óm   ki to¸n tµichÝnh     n¨m  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   Qu t d nh d Trung  ng  ña    ¬ c Tæ chøc  Óm    c  Ëp. ki to¸n®é l 3.2 ­ Chñ   Þch  éi ®ång     t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n  ®è Qu t d nh d©n  Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t trung thùc cña        c¸c b¸o c¸o nµy.    3.3 ­Thêih¹n göib¸o c¸o.         a) Thêih¹n göikÕ   ¹ch tµi Ýnh.         ho     ch C¸c  Õ   ¹ch  µichÝnh  Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  k ho t  do  td nh d Trung  ng  ©y  ¬ x dùng  ph¶i® îc Héi  ng     ®å qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   td nh d Trung  ng  ¬ xem   xÐt phª  Öt  ng  êigöicho  ¬    duy ®å th     c quan  µichÝnh  íc ngµy  th¸ng ll t  tr   15       n¨m tr cn¨m  Õ   ¹ch. í  k ho   b) Thêih¹n göib¸o c¸o tµi Ýnh.              ch ­B¸o    Ý  îcgöichË m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy  Õt  óc quÝ.   c¸o qu ®     nh   45  k t  k th   ­ B¸o      c¸o n¨m  îcgöichË m   Êt sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc n¨m  ®   nh   60  k t  k th   tµichÝnh.    
 13. 13 3.4­N¬i nhËn       b¸o c¸o. Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  öib¸o    Õ   ¹ch tµichÝnh,b¸o  ¬ g   c¸o k ho       c¸o  µichÝnh  n   é   µi chÝnh, c¬  t  ®Õ B T     quan  Õ, c¬  thu   quan  èng  trùc tiÕp th kª      qu¶n  ývµ  ©n  µng  µ   íc. l   Ng h Nh n 4­ C«ng    Óm    t¸cki to¸n. Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ù tæ  ¬ t   chøc  Óm   ki to¸n néi bé        ®Ó kiÓm       to¸nc¸c b¸o  tµichÝnh  ña  × nh  ï hîp  íiqui®Þnh  ña  Ët c¸c c¸o    cm ph   v     c Lu     Tæ   chøc  Ýn  ông,ph¹m    µ      ¹t®éng  ña  ×nh. td   viv quim« ho   cm Ch Ë m   Êt  ngµy  íc khi kÕt  óc  nh 30  tr     th n¨m   µichÝnh,  Ü   Ýn  ông  t  Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng  ¬ ph¶i thuª m ét        Tæ chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  ¹t®éng    l ho   hîp ph¸p  ¹  Öt Nam     Óm   ti Vi   ®Ó ki to¸n b¸o    c¸o  µichÝnh  ña  ×nh,  chøc  t  cm tæ  kiÓm    îcthuªph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. to¸n®        h Nh n   thu   K Õt qu¶  Óm   ki to¸n b¸o    c¸o  µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n   ©n   t  c Qu t d nh d Trung  ng  Tæ   ¬ do  chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  ùc  Ön  îc göi cho  é   µi   l th hi ®     B T  chÝnh  µ  ©n   µng  µ   ícchË m   Êt sau  ngµy  Ó   õ khicã  Õt    v Ng h Nh n   nh   15  k t     k qu¶ kiÓm to¸n. 5   ­C«ng  khaitµichÝnh  i víi Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     ®è     Qu t d nh d Trung  ng. ¬ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ùc  Ön  Õ     ¬ th hi ch ®é c«ng khai tµi    chÝnh  theo c¸cqui®Þnh  íi y       d ®© : 5.l­H×nh      thøc c«ng    khai. a) C«ng    khaivíi µ   íc:    Nh n Hµng  Ý, n¨m  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  qu   Qu t d nh d Trung  ng  ¬ ph¶ilËp  µ  öib¸o    vg  c¸o tµichÝnh     cho    ¬  c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íctheo    nh  ¹ ®iÓ m   m ôc   l  n  qui®Þ ti   3  IV  ¬ng    ch IInªu trªn. éi ®ång     H qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n   ®è Qu t d nh d©n  Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm     ×nh c¸c vÊn    µichÝnh  i     gi¶itr     ®Ò t   l ªnquan theo  yªu cÇu  ña    ¬    c c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íckhithùc hiÖn  l  n     chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   l  níctheo qui®Þnh  ña  Ýnh  ñ.      c Ch ph b) C«ng    khaivíi chøc     tæ  §¶ng,®oµn  Ó,ngêilao®éng  µ  íi   µnh    th      v v   th c¸c viªngãp  èn  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    v c Qu t d nh d Trung  ng. ¬ ­ Sau    Õt  óc n¨m  µichÝnh  éi ®ång    khik th   t  H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  gi¸m  ®èc  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d Trung  ng  ã  Üa  ô  ¬ c ngh v c«ng  khait×nh  ×nh    h tµichÝnh  ña  n  Þ  ×nh. Néi dung    c ®¬ v m    c«ng  khaibao  å m:   g +  ×nh  ×nh  ån  èn: Vèn  µ   íc,vèn  ña      «ng, c¸c quÜ, T h ngu v   Nh n   c c¸c cæ ®      vèn  huy  ng, c¸ckho¶n  îph¶itr¶. . ®é     n   . +  ×nh  ×nh  ö  ông  èn:Tµis¶n  è  nh, d  îcho  T h sd v   c ®Þ   n  vay,t×nh  ×nh      h thu nî... +  ×nh  ×nh  T h thu  Ëp,    Ý:  nh chi ph C¸c  kho¶n  doanh thu, chi phÝ   ¹t    ho   ®éng  kinh doanh,kÕt      qu¶  kinh doanh,t×nh  ×nh    ép  ©n       h thu n Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc,nép    b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,kinhphÝ  hi y      c«ng  oµn. ® +  ×nh  ×nh    ng  µ  T h lao ®é v thu  Ëp  ña  nh c c¸n  é, nh©n    b  viªn trong  Ü   Qu tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng,viÖc    ông    Ön  ¬  ¸p d c¸cbi ph¸p vÒ   ùc hµnh  Õt   th   ti   kiÖm,  èng    Ý,  èng  ch l∙ng ph ch tham  òng  nh trong  Ü   Ýn  ông  ©n   ©n   Qu t d nh d Trung  ng. ¬
 14. 14 ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  èihîp víi chøc  ®è ph       tæ  c«ng  oµn  ùa ® l  chän  ×nh  h thøc c«ng khaiphï hîp  íitõng  i îng tiÕp  Ën      v  ®è t   nh th«ng    Öc  tin,vi c«ng khaitµichÝnh  ã  Ó  îcthùc hiÖn  ¹ ®¹ihéithµnh    µng     c th ®     ti       viªnh n¨m, ®¹i    héi c«ng  ©n      nh viªn chøc, th«ng    b¸o trong    éc  äp  ña  Ü   Ýn  ông  c¸c cu h c Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng, t¹    éc  äp  ña  chøc  ¬   i cu h c tæ  c¸c c«ng  oµn  µ  chøc  ® v tæ  chÝnh  Þ x∙ héi trong Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr         td nh d Trung  ng  ¬ hoÆc   th«ng    b¸o b»ng  v¨n b¶n  n   ®Õ c¸n  é, c«ng  ©n    b  nh viªn trong  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   Qu t d nh d Trung  ng. ¬  c) C«ng    khaira  µiQu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ngo   td nh d Trung  ng      µ  ¬ ®Ó c¸c nh ®Ç u  ,c¸c kh¸ch hµng  ã    quyÕt  nh    t      c c¨n cø  ®Þ c¸cquan  Ö   h kinh tÕ,giao dÞch       víi Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   Qu t d nh d Trung  ng. ¬ ­ Nh÷ng  éidung  Çn    n  c c«ng  è  b c«ng khailµ vèn  iÒu  Ö  ùc cã  ¹  êi    ® l th   t i  th ®iÓ m  c«ng khai,     kho¶n  î ph¶itr¶, ¬  Êu  ån  èn  µ  ö  ông  èn,kÕt  c¸c n      c ngu v v s d c v  qu¶ kinh doanh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    c Qu t d nh d Trung  ng. Ngoµi ra  Ü   Ýn  ¬    Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm    êi     Çu    tr¶l   yªu c kh¸ctuú theo m èi  c¸c      quan  Ö   íi   ñ  îvµ    µ  u  ,kh¸ch hµng. h v   ch n   c¸cnh ®Ç t  c¸c   4.2 ­Thêi®iÓ m        c«ng khaitµichÝnh:Sau       120  µy  Ó   õngµy  Õt  óc ng k t   k th   n¨m  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d Trung  ng  ¬ ph¶ic«ng    khait×nh  ×nh  µichÝnh    h t  n¨m  ña  ×nh  cm cho    i t ng nªu  c¸c®è  î   trªn. V/ Ki Ó m  tra, thanh tra t µi h Ý n h   µ  x ö   ý vi p h ¹ m      c v l ® è i víi u Ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n  Trun g  ¬ n g  Q n 1­  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d Trung  ng  ù chÞu  ¬ t  tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh    vt chÝnh    x¸c,trung thùc cña    c¸o tµichÝnh  ña  ×nh,  ¬      c¸cb¸o      cm c quan  µichÝnh  t  cã  tr¸chnhiÖ m  Óm    Öc  Êp  µnh  Õ     µichÝnh.ViÖc  Óm    µi   ki travi ch h ch ®é t     ki trat   chÝnh  îctiÕn hµnh  ®    theo c¸ch×nh     thøc: ­KiÓ m     µichÝnh  nh  ú    trat   ®Þ k hoÆc   t  Êt. ®é xu ­ KiÓ m       tratheo  õng  t chuyªn    ®Ò theo yªu  Çu  ña  c c c«ng    t¸cqu¶n  ýtµi l    chÝnh. 2­ Xö  ýviph¹m.   l    ­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ã    ¹m  Õ     µichÝnh  ña  ¬ c viph ch ®é t   c Nhµ   ícsÏbÞ  ö  ¹ttheo qui®Þnh  ña  n     x ph      c ph¸p luËt.   ­ Trong  êng  îp Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    tr h  td nh d Trung  ng  ¬ kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y         nh  Ò   Õ     ®Ç ®ñ c¸c qui ®Þ v ch ®é b¸o  tµichÝnh  c¸o    nªu  ¹  iÓ m   m ôc  ch¬ng    ti ® 3  IV  IITh«ng   µy  Ï bÞ   ö  ¹ttheo    nh  ¹  t n s   x ph   qui ®Þ ti nghÞ   nh   è  ®Þ s 49/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹t c Ch ph v x ph   hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n. C H ¦ ¥ N G  III:T æ  C H ø C  T H ù C  Hi Ö N   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý, m äi    15  k t  k  qui ®Þnh  íc®©y  Ò   tr   v qu¶n  ýtµichÝnh  i víi Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  l    ®è    Qu t d nh d Trung  ­ ¬ng    íi tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b
 15. 15 Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu,xem  Ðt,gi¶i     x     Õt. quy
 16. 16 t huy Õ t m i n h  b¸o c¸o t µi h Ý n h  c Qu Ý   . . .N¨m... . . .. . ..  . .. (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    µy    ts 98 ng 12/10/2000 cña  é  µichÝnh)   BT  I.   §Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña  Ü   Ýn  ông  © n   © n   ® ho   c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ 1.  Êy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng, thêih¹n cã    Þ.  Gi ph th l   ho         gi¸tr 2.  ×nh   H thøc së  ÷u  èn   h v 3.  µnh  Çn  éi ®ång   Th ph H   qu¶n  Þ(Tªn,chøc  tr     danh  õng ngêi) t  4.  µnh  Çn   Th ph Ban  gi¸m  c  ®è (Tªn,chøc    danh  õng ngêi) t  5.  ô  ë  Ýnh...sè     Tr s ch   chinh¸nh:. .sè  ; .  c«ng    ; tycon:.   .. 6.   Tæng  è    é,c«ng  ©n  s c¸n b   nh viªn II M ét  è  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  Ü   Ýn  ông  © n   © n   .  st h ho   c Qu t d nh d Trung  ¬ng  ¬n  Þ:  Öu  ng) (§ v Tri ®å 1.T×nh  ×nh      h t¨nggi¶m  µis¶n  è  nh t  c ®Þ ChØ   tiªu §Êt Nhµ   öa, M¸y  ãc   Ph¬ng  Kh¸c Tæn c  m vËtKiÕn  ThiÕtbÞ tiÖn vËn        g  tróc t¶i céng    Nguyªn    1.  gi¸TSC§ ­ Sè     u   ú   d ®Ç k ­ Sè       t¨ngtrongkú     Trong  :    ®ã             Mua  ¾ m   íi s m        ©y  ùng  íi      X d m ­  è   S gi¶m  trongkú         Trong  : ®ã             Thanh  ý l       Nh îng b¸n          ­  è  èikú  S cu      Gi¸trÞhao  2.      mßn    D   u   ú  ­  ®Ç k    T¨ng   ­  trongkú      Gi¶m   ­  trongkú      Sè  èikú  ­  cu      Gi¸trÞcßn  ¹ 3.      li    Sè  u   ú  ­  ®Ç k    Sè  èikú  ­  cu  
 17. 17 2.   B¸o      Ëp,chiphÝ  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c¸o thu nh     c Qu t d nh d Trung  ng  ¬         ChØ   tiªu Sè    Sè    d ph¸t Sè     d ®Ç u   ú sinh trong k     cuèikú   kú PS  î n PS  ã c 1 2 3 4 5 A. Thu  Ëp   nh I.   Thu  Ò   ¹t®éng  Ýn  ông v ho   td 1.Thu      l∙cho  i vay 2.Thu  õnghiÖp  ô    t  v b¶o  l∙nh 3.Thu    kh¸cvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông   ho   td II Thu  Þch  ô  .  d v thanh    µ  ©n  Ü to¸nv ng qu 1.Thu    Òn göi   l∙ti   i 2.Thu  õdÞch  ô    t  v thanh  to¸n 3.Thu  õdÞch  ô  ©n  Ü   t  v ng qu II   IThu  õc¸cho¹t®éng  . t      kh¸c 1.Thu    ãp  èn    l∙g v mua    Çn i cæ ph 2.Thu  õtham    Þ  êng  Òn tÖ   t  giath tr ti   3.Thu  õkinhdoanh  ¹ihèi   t    ngo   4.Thu  õnghiÖp  ô  û    ilý   t  v u th¸c®¹   5.Thu  õc¸cdÞch  ô    t    v kh¸c 6.C¸c    kho¶n    thu kh¸c B. Chi phÝ    I.    Ò    Chi v huy  ng  èn ®é v 1.Chi tr¶l∙tiÒn göi        i  2.Chi tr¶l∙tiÒn vay        i  3.Chi tr¶l∙ph¸thµnh  Êy têcã           i gi     gi¸ 4.Chi phÝ     kh¸c II Chi dÞch  ô  .    v thanh    µ  ©n  Ü to¸nv ng qu 1.Chi vÒ   Þch  ô    d v thanh  to¸n 2.C ícphÝ  u  iÖn  ¹ng  Ôn     b® m vi th«ng 3.Chi vÒ   ©n  Ü     ng qu 4.C¸c    kho¶n    Þch  ô  chid v kh¸c II  Chi ho¹t®éng  I      . kh¸c 1.    Ò    Chi v tham    Þ  êng  Òn tÖ giath tr ti   2.    Ò    Chi v kinhdoanh  ¹ihèi   ngo   IV.    Ò   µi  Chi v t   s¶n 1.  Êu   Kh hao  TSC§
 18. 18 2.   B¶o  ìng söa  ÷a  µi d  ch t   s¶n 3.   C«ng  ô    ng c lao®é 4.     Chi b¶o  Ó m   µis¶n hi t  5.      µis¶n  Chi thuªt   V. Chi cho  ©n     nh viªn 1.   ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  Chi l v ph c l 2.     Chi kh¸c VI.    ép  Õ  µ     Chi n thu v c¸ckho¶n  Ö  Ý l ph 1.    ép  Õ  Chi n thu 2.    ép  Ö  Ý  Chi n l ph VII. Chi ho¹t®éng        qu¶n  ý, l  c«ng  ô v 1.    ËtliÖu giÊy têin  Chi v        2.     Chi c«ng    Ý t¸cph 3.    o  ¹ohuÊn  Ön   Chi ®µ t   luy nghiÖp  ô v 4.     Chi NCKH,  s¸ng kiÕn   5.    u  Ý  µ  iÖn  ¹i  Chi b ph v ® tho 6.     Chi hoa  ång  h m«i  í  gi icho thuª l¹ tµi  i     s¶n,b¸n tµis¶n  Õ  Êp,thu håinî.      th ch       7.       Chi qu¶ng    Õp  Þ,khuyÕn  ¹i, c¸o,ti th   m  tiÕp t©n,kh¸nh  Õt,     ti   giao dÞch  i ngo¹i    ®è   , chiphÝ  éinghÞ  µ    Ý    h  v chiph kh¸c VIII     ù   Chi d phßng  µ  . v BHTG 1.    ù   Chi d phßng 2.     Chi b¶o  Ó m   Òn göi hi ti   IX.    Ý   Chi ph kh¸c 3.  ×nh  ×nh    Ëp  ña    é   T h thu nh c c¸n b c«ng  ©n  nh viªn ChØ   tiªu K Õ   ¹ch ho Thùc  Ön Tû  Ö  hi l (%)  ùc hiÖn  th   so  íi Õ   ¹ch v   ho k I.   Tæng  è    é,CNV s c¸n b   II Thu  Ëp  ña    é .   nh c c¸n b 1.   Tæng  Ü  ¬ng qu l 2.  Òn  ëng  Ti th 3.   Tæng    Ëp  thu nh (1+2) 4.  Òn ¬ng  ×nh  ©n  Ti l b qu 5.   Thu  Ëp  ×nh  ©n nh b qu Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  Ëp  É u   Óu  ¬lm bi b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h thu nhËp  ña    é,c«ng  ©n      c c¸n b   nh viªntheo n¨m   4.  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Üa  ô  íi ©n   T h th   ngh v v   Ng s¸ch Nhµ   íc   n 
 19. 19 ChØ   tiªu M∙  è s Sè    Sè    cßn ph¸t Luü  Õ   k Sè    cßn ph¶inép  sinh     tõ®Ç u     ph¶inép    ®Ç u   ú trong k   n¨m cuèikú   Sè  Sè  ∙  Sè  Sè  ∙  ® ® ph¶i nép ph¶i nép     nép nép I.Thu Õ    1.Thu Õ     VAT 2. Thu Õ  tiªu ô ® Æc    th biÖt 3.Thu Õ   ÊtnhËp  Èu   xu   kh 4.Thu Õ     Ëp   thu nh 5. Thu  sö  dông  vèn  NSNN 6.Thu Õ   µi   t  nguyªn 7.Thu Õ   µ  t   nh ®Ê 8.TiÒn    t   thuª®Ê 9.C¸c  ¹ thuÕ    lo i  kh¸c II  C¸c kho¶n ph¶i nép  .   kh¸c kho¶n  ô  1.C¸c    ph thu 2. C¸c kho¶n  phÝ, lÖ  phÝ 3. C¸c kho¶n ph¶i nép  kh¸c Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ùc hiÖn  Ëp  É u   Óu  µy  ¬ th   lm bi n theo  c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh  µ  ¬     h  hi h c BT  v c quan  Õ.Thu 5.  ×nh  ×nh  îqu¸ h¹n cña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   T h n      Qu t d nh d Trung  ng  ¬ ChØ   tiªu Sè  u   Sè    ®Ç ph¸t Sè  èi cu kú sinh  trongkú   T¨ng Gi¶m kú I.   Tæng    î dn  II C¸c  .  kho¶n  îcho  n  vay    ¹n qu¸ h 1.  î    ¹n díi  N qu¸ h     180  µy ng 2. Nî     qu¸  ¹n  õ 181  µy  n     h t  ng ®Õ 360 ngµy 3.  î  ã  ßi  N kh ® II  Sè  îqu¸ h¹n cã  µi I  n       t   . s¶n  ¶m   ® b¶o IV.Tû  Ö  îqu¸ h¹n trªntæng    î    l n        dn  (lÊy2  ÷  è      ch s sau  Êu  Èy  d ph )
 20. 20 6.T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m  ån  èn  µ  ö  ông  èn    ngu v v s d v ChØ   tiªu Sè  u   ú Sè    ®Ç K ph¸t Sè  èi cu   sinh  kú trongkú Gi¶m   T¨ng 1 2 3 4 5 Ph Çn    ån  èn A. Ngu v I/Vèn    huy  ng ®é 1.TiÒn  öi   g 1.1.   B»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   a) Cña        c¸cTæ chøc  kinhtÕ     TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n +  g  kh   TiÒn  öicã  ú  ¹n =  th¸ng +  g   k h   12  b)TiÒn  öitiÕtkiÖm g      TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n +  g  kh   TiÒn  öicã  ú  ¹n =  th¸ng +  g   k h   12  c)TiÒn  öikh¸c   g  1.2.   B»ng  ¹itÖ ngo   a) Cña        c¸cTæ chøc  kinhtÕ     TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n +  g  kh   TiÒn  öicã  ú  ¹n =  th¸ng +  g   k h   12  b)TiÒn  öitiÕtkiÖm g      TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n +  g  kh   TiÒn  öicã  ú  ¹n =  th¸ng +  g   k h   12  c)TiÒn  öikh¸c   g  2.  Òn   Ti vay 2.1.   Vay NHNN 2.2.   Vay    c¸cTCTD   kh¸ctrongníc     2.3.   Vay TCTD   ícngoµi n  2.4.  Ën  èn   Nh v cho  vay  ng  µitrî ®å t   3.   Ph¸thµnh  ú  Õu,tr¸phiÕu   k phi     i 3.1.  ¾ n   ¹n (d i th¸ng)  Ng h   í  12  3.2.   Trung  µih¹n (trªn12  d      th¸ng) II  ån  èn  û    u   / Ngu v u th¸c®Ç t 1.   B»ng  ng  ÖtNam ®å Vi  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2