intTypePromotion=1

Thông tư 98/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
187
lượt xem
16
download

Thông tư 98/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 98/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán phí xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 98/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  98/2001/TT­B T C  n g µ y   B T S 05 th¸ng 12 n¨ m  2001 H íng  d É n  k Õ  to¸n p h Ý  x¨ng d Ç u ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   78/2000/N§­   sè  CP ngµy 26/12/2000 cña ChÝnh  phñ  phÝ  vÒ  x¨ng dÇu;   ­ C¨n  Th«ng    06/2001/TT­ cø  t sè  BTC  ngµy  17/01/2001  Th«ng  sè  vµ  t 63/2001/TT­ BTC  ngµy 09/8/2001 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh   78/2000/N§­   sè  CP ngµy  26/12/2000  cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ  x¨ng dÇu.   Bé    TµichÝnh  híng dÉn  to¸nphÝ    kÕ    x¨ng dÇu  sau:   nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Th«ng     tnµy    ¸p dông  cho    c¸c c¬  s¶n  tÊtc¶    së  xuÊt,kinh doanh      thuéc   mäi  thµnh  phÇn kinh tÕ  ho¹t®éng    cã    s¶n xuÊt,kinh doanh      x¨ng dÇu, mua  x¨ng  dÇu  sö  vÒ  dông,bao    gåm    îng chÞu  ®èi t   phÝ, nép    phÝ x¨ng dÇu, ®èi t    ­ îng kh«ng    chÞu phÝ  kh«ng  vµ  ph¶inép    phÝ x¨ng dÇu.   2.Khib¸n      x¨ng dÇu, c¸cc¬  s¶n        së  xuÊt,chÕ    biÕn,kinh doanh      x¨ng dÇu  ph¶i ghi sè      tiÒn  phÝ x¨ng dÇu thµnh  dßng  1  riªng trªnhãa      ®¬n GTGT:   Gi¸ b¸n cha  thuÕ    cã  GTGT, thuÕ GTGT, phÝ  x¨ng dÇu, vµ      tæng    gi¸thanh to¸n. 3. §èi víix¨ng        dÇu thuéc diÖn  chÞu phÝ x¨ng dÇu  c¬  s¶n  vµ  së  xuÊt,  chÕ  biÕn,kinh doanh      x¨ng dÇu thuéc ®èi t      îng nép  phÝ x¨ng dÇu, doanh      thu b¸n x¨ng dÇu  îcph¶n        ®   ¸nh theo gi¸b¸n cha  phÝ        cã  x¨ng dÇu.   4. §èi víix¨ng        dÇu thuéc diÖn chÞu  phÝ  x¨ng dÇu  c¬  s¶n  vµ  së  xuÊt,  chÕ  biÕn, kinh    doanh x¨ng dÇu  kh«ng thuéc  ®èi  îng  t nép  phÝ x¨ng dÇu,  doanh      thu b¸n x¨ng dÇu  îcph¶n      ®   ¸nh theo gi¸b¸n ®∙  phÝ        cã  x¨ng dÇu.   5. Gi¸vèn      x¨ng  dÇu  mua  vµo  îcph¶n  theo    ®   ¸nh  gi¸mua  cã  ®∙  phÝ  x¨ng  dÇu. II. íng d É n  k Õ  to¸n p h Ý  x¨ng d Ç u  H 1.KÕ       to¸nmua  x¨ng dÇu   1.1. Khi    nhËp khÈu x¨ng dÇu    vÒ dïng vµo môc  ®Ých  s¶n xuÊt,kinh     doanh  hµng  hãa,dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõ,ghi: Nî  152,156.. TK    . Cã  112,131... TK    Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu  (ChitiÕtthuÕ      nhËp  khÈu) Cã  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt.
  2. 2 §ång    thêiph¶n    thuÕ  ¸nh sè  GTGT   hµng  nhËp  khÈu  ph¶inép,ghi:     Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  33312   TK  ­ThuÕ   GTGT   hµng  nhËp  khÈu. Trêng    hîp nhËp khÈu x¨ng  dÇu  dïng  vÒ  vµo s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng  hãa,dÞch  kh«ng    vô  chÞu thuÕ GTGT   hoÆc   tÝnh  thuÕ GTGT  ph¶inép    theo  ph¬ng ph¸p trùctiÕp,kÕ          to¸nph¶n    ¸nh thuÕ  GTGT   hµng nhËp  khÈu,ghi:   Nî  152,156.. TK    . Cã  33312   TK  ­ThuÕ   GTGT   hµng  nhËp  khÈu. 1.2.Khi mua       x¨ng dÇu  trong níc dïng  ë      vµo s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng  hãa, dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p khÊu    to¸nph¶n  trõ,kÕ    ¸nh  gi¸vèn    cña  x¨ng dÇu    mua  vµo  theo gi¸mua  cã      ®∙  phÝ  x¨ng dÇu, ghi:     Nî  152,156,641,642  TK        (bao  gåm     gi¸mua  phÝ  cã  x¨ng dÇu)   Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  112,331... TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n). 1.3.Khi mua       x¨ng dÇu  trong níc dïng  ë      vµo môc  ®Ých  s¶n  xuÊt,kinh     doanh hµng  hãa, dÞch  kh«ng    vô  chÞu thuÕ GTGT   hoÆc  tÝnh  thuÕ GTGT   ph¶inép    theo ph¬ng  ph¸p    trùctiÕp,mua     x¨ng dÇu dïng cho HCSN,  to¸n kÕ    ph¶n  gi¸vèn  ¸nh    cña x¨ng  dÇu  mua vµo theo    cã  gi¸®∙  phÝ  x¨ng  dÇu  thuÕ  vµ  GTGT  ®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu    ®   trõ,ghi: Nî  152,156,641,642... TK          (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  112,331... TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n). 2.KÕ       to¸ndoanh      thu b¸n x¨ng dÇu  phÝ    vµ  x¨ng dÇu   2.1.§èivíi       ®¬n  b¸n  vÞ  x¨ng dÇu    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  GTGT  theo ph­   ¬ng ph¸p khÊu    thuéc  trõ vµ  ®èi îng  t nép  phÝ  x¨ng dÇu vµo NSNN,    khi b¸n  x¨ng dÇu, kÕ      to¸nph¶n  doanh    ¸nh  thu theo    cha  thuÕ  gi¸b¸n  cã  GTGT   cha  vµ  cã phÝ x¨ng dÇu  ph¶n      vµ  ¸nh phÝ x¨ng dÇu    ph¶inép    vµo NSNN, ghi: Nî  111,112,131  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã     TK 3339  PhÝ,  phÝ  c¸c kho¶n  ­  lÖ  vµ    ph¶i nép    kh¸c (Chi tiÕtphÝ        x¨ng dÇu)   Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    néibé. 2.2.§èivíi       ®¬n  b¸n  vÞ  x¨ng dÇu    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ GTGT   theo ph­   ¬ng ph¸p    trùctiÕp vµ    thuéc ®èi t      îng nép  phÝ  x¨ng dÇu, khib¸n      x¨ng  dÇu, kÕ    to¸nph¶n  doanh      ¸nh  thu theo    ®∙  thuÕ  gi¸b¸n  cã  GTGT   ph¶n  phÝ  vµ  ¸nh  x¨ng  dÇu ph¶inép    vµo NSNN,  ghi: Nî  111,112,131  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã     TK 3339  PhÝ,  phÝ  c¸c kho¶n  ­  lÖ  vµ    ph¶i nép    kh¸c (Chi tiÕtphÝ        x¨ng dÇu)   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    néibé.
  3. 3 2.3.§èivíi       ®¬n  b¸n  vÞ  x¨ng dÇu    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ GTGT  theo ph­   ¬ng ph¸p khÊu    kh«ng  trõvµ  thuéc ®èi îng  t nép  phÝ x¨ng dÇu,    khib¸n x¨ng  dÇu,  to¸nph¶n  kÕ    ¸nh doanh  b¸n  thu  hµng theo    gi¸b¸n  cã  ®∙  phÝ  x¨ng dÇu  kh«ng  thuÕ  cã  GTGT, ghi: Nî  111,112,131  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    néibé. 2.4.§èivíi       ®¬n  b¸n  vÞ  x¨ng dÇu    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ GTGT   theo ph­   ¬ng ph¸p    trùc tiÕp  kh«ng  vµ  thuéc ®èi îng  t nép  phÝ x¨ng dÇu,    khib¸n x¨ng  dÇu, kÕ      to¸nph¶n  doanh    hµng  ¸nh  thu b¸n  theo tæng      gi¸thanh to¸n,  ghi: Nî  111,112,131  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    néibé. 2.5.§èivíi       ®¬n  nhËn  th¸cnhËp  vÞ  uû    khÈu  x¨ng dÇu, khixuÊtx¨ng dÇu            tr¶cho    ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp khÈu,ghi:   Nî    TK 131  Ph¶i thu  ­    cña kh¸ch hµng (Chi tiÕt®¬n   uû      vÞ  th¸c nhËp    khÈu) Cã     TK 3339  PhÝ,  phÝ  c¸c kho¶n  ­  lÖ  vµ    ph¶i nép    kh¸c (Chi tiÕtphÝ        x¨ng dÇu)   Cã  156   TK  ­Hµng  hãa. 2.6.Trêng    x¨ng    hîp b¸n  dÇu th«ng  qua        ®óng    c¸c ®¹ilýb¸n  gi¸hëng  hoa  hång: ­KÕ     ®¬n  giao hµng      to¸në  vÞ    ®¹ilý: +    Khi xuÊt x¨ng    dÇu giao cho        c¸c ®¹ilýph¶ilËp    phiÕu  xuÊt kho    hµng  göib¸n ®¹ilý,   vµo          cø  c¨n phiÕu xuÊtkho    hµng          göib¸n ®¹ilý,ghi: Nî  157   TK  ­Hµng    b¸n göi®i  Cã  155,156. TK    + Trêng  hîp ®¬n   giao  vÞ  hµng      ®¹i lý thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    thuéc  trõ,vµ  ®èi  îng  t nép  phÝ  x¨ng dÇu,    khi nhËn  B¶ng    kª hãa ®¬n  b¸n  cña  ra  x¨ng dÇu b¸n qua      tiªuthô  c¸c ®¹ilý ®¹ilý®∙    do        b¸n ®óng      gi¸hëng  hoa hång      lËp göivÒ,  to¸nlËp Hãa  kÕ      ®¬n  GTGT  theo quy    ®Þnh  ph¶n  vµ  ¸nh  doanh  b¸n  thu  hµng  ph¶n  vµ  ¸nh phÝ  x¨ng dÇu ph¶inép    vµo NSNN,  ghi: Nî  111,112,131 TK      Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã     TK 3339  PhÝ,  phÝ  c¸c kho¶n  ­  lÖ  vµ    ph¶i nép    kh¸c (Chi tiÕtphÝ        x¨ng dÇu)   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. + Trêng hîp ®¬n   giao  vÞ  hµng      ®¹i lý thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu    kh«ng  trõ,vµ  thuéc  ®èi  îng  t nép  phÝ x¨ng dÇu,    khi
  4. 4 nhËn  B¶ng    kª hãa ®¬n b¸n  cña  ra  x¨ng dÇu  b¸n qua      tiªuthô do    ®¹ilý®∙      c¸c ®¹ilýb¸n      ®óng    gi¸hëng hoa hång lËp    göi vÒ,    kÕ to¸n lËp    Hãa ®¬n GTGT   theo quy    ®Þnh  ph¶n    vµ  ¸nh doanh      thu b¸n hµng,ghi:   Nî  111,112,131 TK      Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. +  tiÒn hoa  Sè    hång  ph¶itr¶cho      ®¬n  nhËn    vÞ  b¸n hµng      ®¹ilý,ghi: Nî  641     TK  ­Chi phÝ  hµng b¸n  Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  131,111,112. TK      ­KÕ     ®¬n  nhËn          to¸në  vÞ  ®¹ilý,b¸n ®óng    gi¸hëng  hoa  hång: +    Khi nhËn hµng        ®¹ilýghivµo  bªn  TK  Nî  003  “Hµng hãa nhËn  b¸n    hé, nhËn  göi”.   ký   Khi xuÊt b¸n    hoÆc     i tr¶l¹ hµng    cho bªn giao hµng    ghi vµo bªn  Cã  003  TK  “Hµng hãa nhËn      b¸n hé,nhËn  göi”. ký  + Khi xuÊt b¸n x¨ng dÇu  nhËn      ®¹i lý,ph¶i ghi sè      tiÒn  phÝ x¨ng dÇu  thµnh mét dßng riªngtrªnHãa      ®¬n  GTGT  hoÆc  Hãa  ®¬n  hµng  b¸n  theo chÕ    ®é quy ®Þnh. C¨n  vµo    cø  Hãa ®¬n  GTGT  hoÆc  Hãa  ®¬n  hµng,kÕ    b¸n    to¸n ph¶n    tiÒn b¸n hµng  ¸nh sè      x¨ng dÇu        ®¹ilýph¶itr¶cho  giao hµng,ghi:     bªn      Nî  111,112,131 TK      Cã  331    TK  ­ Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (Tæng    gi¸thanh    to¸nbao  gåm   phÝ  c¶  x¨ng dÇu).   + §Þnh        kú,khix¸c ®Þnh  doanh    thu hoa hång  hµng      îchëng, b¸n  ®¹ilý®     ®¬n  nhËn  vÞ  b¸n hµng      ®¹i lýph¶i lËp    Hãa ®¬n GTGT   hoÆc  Hãa ®¬n b¸n  hµng  theo chÕ    ®é quy ®Þnh  ph¶n  vµ  ¸nh doanh  hoa  thu  hång b¸n hµng    ®¹i lý,  ghi: Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. +      Khitr¶tiÒn b¸n hµng          ®¹ilýcho  giao hµng,ghi: bªn      Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n   Cã  111,112... TK    2.7.§èi víix¨ng        dÇu  dông    ë  sö  néi bé  ®¬n  thuéc  vÞ  ®èi îng  t nép  phÝ  x¨ng dÇu: KhixuÊt x¨ng dÇu            thuéc diÖn    chÞu phÝ x¨ng dÇu  dông  sö  vµo s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng hãa,dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu    trõ,  ghi: Nî  627,641,642..    TK      . vèn  (gi¸ x¨ng dÇu  phÝ    vµ  x¨ng dÇu    ph¶inép)   Cã     TK 3339  PhÝ,  phÝ  c¸c kho¶n  ­  lÖ  vµ    ph¶i nép    kh¸c (Chi tiÕtphÝ        x¨ng dÇu)   Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (Theo    néibé  gi¸vèn). 2.8.§èi víi®¬n   kh«ng        vÞ  thuéc ®èi  îng  t nép phÝ  x¨ng dÇu,    khi xuÊt  x¨ng dÇu  dông  sö  vµo s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng hãa, dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT,  ghi:
  5. 5 Nî  627,641,642.. TK      . Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (Theo    néibé  gi¸vèn). 2.9.Khinép      phÝ  x¨ng dÇu    vµo  NSNN,  ghi: Nî  3339    TK  ­ PhÝ,  phÝ  c¸ckho¶n  lÖ  vµ    ph¶inép    kh¸c(ChitiÕtphÝ        x¨ng  dÇu) Cã  111   TK  ­TiÒn  Æt m Cã  112   TK  ­TiÒn    göing©n  hµng. 2.10.KhixuÊtkhÈu        x¨ng dÇu, ghi:     ­Ph¶n      ¸nh doanh      thu b¸n hµng,ghi:   Nî  112,131 TK    Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. ­Ph¶n      ¸nh thuÕ  xuÊtkhÈu    ph¶inép,ghi:     Nî  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu  (ChitiÕtthuÕ      xuÊtkhÈu).   ­Sè    phÝ  x¨ng dÇu  îcNhµ      ®   níchoµn  ighi: l¹ , + Trêng  sè  hîp  tiÒn  phÝ x¨ng dÇu  îc hoµn  ®   ®èi   îng  víil x¨ng  dÇu xuÊt   khÈu  trong cïng    n¨m    tµichÝnh  sè  th×  tiÒn phÝ  x¨ng dÇu  îc hoµn  îc h¹ch ®   ®     to¸ngi¶m      chiphÝ  kinh doanh    hµng xuÊtkhÈu,ghi:     Nî  3339    TK  ­ PhÝ,  phÝ  c¸ckho¶n  lÖ  vµ    ph¶inép    kh¸c(ChitiÕtphÝ        x¨ng  dÇu) Cã  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  b¸n. + Trêng hîp  phÝ  sè  x¨ng dÇu  îc hoµn  ®   ®èi   îng  víil x¨ng  dÇu thùc tÕ  xuÊtkhÈu    n¨m  íc(Sè  tr   phÝ x¨ng dÇu    n¨m  íc® îchoµn  tr     vµo  n¨m sau),kÕ      to¸n ph¶n  sè  ¸nh  phÝ  x¨ng dÇu  îchoµn  ®   vµo    thu nhËp    êng  bÊt th cña    c¸cn¨m  îc ®   hoµn phÝ x¨ng dÇu, ghi:     Nî  3339    TK  ­ PhÝ,  phÝ  c¸ckho¶n  lÖ  vµ    ph¶inép    kh¸c(ChitiÕtphÝ        x¨ng  dÇu) Cã  721   TK  ­C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng. bÊt th +    KhinhËn  îctiÒn do  ®     NSNN   hoµn  phÝ  x¨ng dÇu, ghi:     Nî  111,112 TK    Cã     TK 3339  PhÝ,  phÝ  c¸c kho¶n  ­  lÖ  vµ    ph¶i nép    kh¸c (Chi tiÕtphÝ        x¨ng dÇu).   III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh    ngµy  kÓ tõ  01/01/2001. C¸c    quy  ®Þnh  íc ®©y       tr   tr¸ víiTh«ng   nµy  i t ®Òu       b∙ibá. Nh÷ng phÇn h¹ch to¸n kh¸c    
  6. 6 kh«ng híng dÉn trong Th«ng     t nµy  thùc hiÖn  th×    theo chÕ    to¸n hiÖn  ®é kÕ    hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2