Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
101
lượt xem
2
download

Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  98/2002/TT­B T C  n g µ y   B T S 24 th¸ng 10 n¨ m  2002 v Ò  H íng d É n  thùc  Ö n  viÖc m i Ô n  thu Õ,  hi gi¶ m  thu Õ  ch o   c¸c ® èi tîng ® îc h ën g  u  ®∙i ® Ç u   t theo N g h Þ  ® Þ n h   sè 51/1999/N§­C P  n g µy  8/7/1999 cña C h Ý n h   h ñ   u y  ® Þ n h   p q c hi tiÕt   h µ n h  L u Ët k h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u   thi t trong n íc (söa ® æ i) sè  03/1998/Q H 10. ­C¨n  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p    cø        lÖnh  thuÕ  hiÖn  hµnh; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc(söa      ®æi) sè    03/1998/QH10  íi (d   d©y  viÕtt¾t lµNghÞ        ®Þnh  51/1999/N§­     NghÞ   sè  CP ) vµ  ®Þnh  35/2002/N§­   sè  CP ngµy  29/3/2002 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  söa ®æi,  bæ  sung Danh  môc  B  C   A,  vµ  ban  hµnh  i t¹ Phô    lôckÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  51/1999/N§­   íi CP (d  d©y        viÕtt¾tlµNghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   sè  CP ); ­ C¨n cø  NghÞ  ®Þnh   64/2002/N§­   sè  CP ngµy  19/6/2002 cña  ChÝnh  phñ chuyÓn  doanh nghiÖp nhµ    níc thµnh c«ng      ty cæ phÇn  (thay thÕ    NghÞ   ®Þnh  44/1998/N§­   sè  CP ngµy  29/6/1998 cña ChÝnh  phñ  chuyÓn  vÒ  doanh  nghiÖp  nhµ    nícthµnh c«ng      tycæ phÇn); ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   103/1999/N§­   sè  CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh  phñ  giao,b¸n,kho¸n kinhdoanh,cho    vÒ            thuªdoanh  nghiÖp nhµ níc; Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    thùc hiÖn  ®∙ivÒ    u    thuÕ  cho     îng ® îch­ c¸c ®èi t     ëng  ®∙i®Çu    u    t theo quy ®Þnh cña LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    t trong níc nh      sau:  a­ n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g I­Th«ng      t nµy  dông  ¸p  ®èi    víic¸c ®èi  îng  îc hëng  ®∙ivÒ   t ®   u    thuÕ  theo  LuËt khuyÕn  khÝch  ®Çu    ttrong    níc,bao  gåm: 1­ Doanh    nghiÖp  nhµ  níc; 2­ Doanh  nghiÖp nhµ    níc chuyÓn  thµnh c«ng      ty cæ phÇn  theo quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh  sè 64/2002/N§­  ngµy  CP 19/6/2002 cña ChÝnh   phñ  (thaythÕ    NghÞ ®Þnh  44/1998/N§­   sè  CP ngµy  29/6/1998 cña ChÝnh  phñ vÒ  chuyÓn  doanh nghiÖp nhµ    nícthµnh c«ng      tycæ phÇn); 3­ Doanh nghiÖp nhµ    níc giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng, b¸n        cho tËp  thÓ, c¸ nh©n  hoÆc  ph¸p nh©n  theo quy  ®Þnh  t¹  NghÞ  ®Þnh  sè  i 103/1999/N§­   CP ngµy 10/9/1999 cña    ChÝnh phñ; 4­ C«ng        tycæ phÇn, C«ng      tytr¸chnhiÖm    h÷u    h¹n,C«ng      tyhîp danh; 5­ Doanh    nghiÖp   tnh©n; 6­    Hîp        t¸cx∙,LiªnhiÖp        hîp t¸cx∙;
 2. 2 7­ C¬  gi¸odôc,®µo       së      t¹otthôc,d©n    c«ng;c¬  y  tnh©n,   lËp,b¸n    së  tÕ     d©n    së      lËp;c¬  v¨n ho¸ d©n    îcthµnh    ho¹t®éng    téc®   lËp vµ    hîp ph¸p theo    quy  ®Þnh cña ph¸p luËt;   8­ Doanh nghiÖp cña    chøc  c¸c tæ  chÝnh    trÞ,chÝnh            trÞ ­ x∙ héi,héi nghÒ  nghiÖp  ®¨ng  kinhdoanh  cã  ký    theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt;   9­   nh©n,  C¸  nhãm   kinh doanh  ho¹t ®éng    theo NghÞ  ®Þnh   66­ sè  H§BT  ngµy 2/3/1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay    lµ ChÝnh phñ) vµ  kinh   hé    doanh    c¸ thÓ ®¨ng  kinh doanh  ký    theo quy ®Þnh  it¹ NghÞ ®Þnh  02/2000/ sè  N§­CP  ngµy 3/2/2000 cña    ChÝnh  phñ  ®¨ng  kinh doanh; vÒ  ký      10­ C«ng    d©n ViÖt Nam,    ngêiViÖt Nam       ®Þnh  ë    c  nícngoµi,ngêiníc       ngoµi th   êng    ViÖt Nam,  tróë    mua     cæ phÇn, gãp vèn vµo    c¸c doanh nghiÖp  ViÖtNam.   II­  C¸c ®èi  îng  t nªu    t¹ic¸c ®iÓm                 vµ    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9  Môc   Inªu  trªn(gäichung    së      lµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh) cã  ¸n        dù  ®Çu     t (®èivíidoanh      nghiÖp  nhµ    nícthùc hiÖn      cæ phÇn   ho¸,giao,b¸n    ¸n ®Çu        th× dù    tlµph¬ng    ¸n cæ  phÇn  ho¸,giao,b¸n      doanh  nghiÖp  îc cÊp  thÈm   ®   cã  quyÒn  phª duyÖt)  ®¸p øng    c¸c ®iÒu  kiÖn  lao ®éng, ngµnh,nghÒ  vÒ        thuéc c¸c lÜnh      vùc  îch­ ®   ëng  ®∙i®Çu  , ®Þa   u    t  bµn  ®∙i®Çu    u    t theo  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu    15, §iÒu 16  NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP hoÆc   ¸n ®Çu    dù    ttheo h×nh    thøc    BOT,  BTO   th× ® îchëng  ®∙ivÒ      u    thuÕ,tiÒn sö      dông  ®Êt  tiÒn thuª®Êt    vµ      (gäichung    lµ­ u    thuÕ)   ®∙ivÒ   theo híng dÉn        t¹ phÇn  Th«ng   i B  tnµy  khi: ­Ho¹t®éng      ®óng  ngµnh  nghÒ  ®¨ng  kinh doanh; ®∙  ký    ­§∙®¨ng  nép      ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ; ­Thùc    hiÖn  ®Çy  c¸cquy  ®ñ    ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ  to¸n,     kÕ   thèng  kª. §èivíic¸c c¬  s¶n        së  xuÊt,kinh doanh      cha thùc hiÖn    chÕ    to¸n, ®é kÕ    ho¸ ®¬n, chøng    thuÕ      tõ,sè  ph¶inép    hµng  th¸ng ® îctÝnh      theo  chÕ  kho¸n ®é    doanh    tû lÖ    thu vµ    thu nhËp  chÞu thuÕ  th×    kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    îch­ ®Ó ®   ëng  ®∙ivÒ  u    thuÕ  theo híng dÉn   Th«ng       t¹   i tnµy.  B  ­ c¸c u  ®∙i Ò  thu Õ  v I­ V Ò      thu Õ  su Êt thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h   g hi Ö p: n ¦u ®∙i vÒ       thuÕ  suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh   i t¹  §iÒu  NghÞ  20  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: sè  CP ®     nh  1­   îng  dông    së  §èit ¸p  lµ:c¬  s¶n  xuÊt,    kinh doanh  dù  ®Çu       cã  ¸n  t vµo  ngµnh, nghÒ   thuéc        c¸c lÜnh vùc  îc hëng  ®∙i®Çu    ®   u    t quy ®Þnh  i t¹ Danh  môc  hoÆc   ¸n  A  dù  ®Çu   tthùc hiÖn  i ®Þa     t¹   bµn  îchëng  ®∙i®Çu    theo ®   u    t    quy ®Þnh  i t¹ Danh môc    B hoÆc   Danh  môc  C     Phô   lôc ban hµnh kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. 2­ Møc    thuÕ  suÊtthuÕ thu nhËp        doanh  nghiÖp  ®∙icô  u    thÓ  sau: nh  2.1­ThuÕ     suÊt 25%       ¸n ®Çu      ®èi víidù    t vµo  ngµnh, nghÒ     quy ®Þnh  i t¹  Danh môc  Phô    A  lôcban hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP;
 3. 3 2.2­ ThuÕ     suÊt 25%  ®èi     ¸n  víi dù  ®Çu    thùc  t hiÖn  i®Þa   t¹  bµn quy  ®Þnh  t¹ Danh  môc  B   Phô  lôc ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  i 35/2002/N§­CP;  2.3­ThuÕ     suÊt 20%       ¸n ®Çu      ®èi víidù    t vµo ngµnh, nghÒ     quy ®Þnh  i t¹  Danh môc  vµ  A  thùc hiÖn  i   t¹ ®Þa    bµn quy  ®Þnh  it¹ Danh    môc  Phô    B  lôcban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP;    2.4­ThuÕ     suÊt20%       ¸n ®Çu      ®èi víidù    tthùc hiÖn      t¹ ®Þa  i bµn  quy  ®Þnh  t¹ Danh    i môc   Phô    C  lôcban  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; 2.5­ThuÕ     suÊt 15%       ¸n ®Çu      ®èi víidù    t vµo  ngµnh, nghÒ     quy ®Þnh  i t¹  Danh môc  vµ  A  thùc hiÖn  i   t¹ ®Þa    bµn quy  ®Þnh  i t¹ Danh    môc    C Phô   lôcban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. C¬   s¶n  së  xuÊt,kinh doanh      ngoµi dù  ®Çu      ¸n  t vµo  ngµnh, nghÒ,    ®Þa  bµn kinh doanh ® îchëng  ®∙i®Çu  ,cßn  ho¹t®éng        u    t  cã    kinh doanh    vµo c¸c     ngµnh, nghÒ,    ®Þa   bµn  kinh  doanh  kh¸c th×  ph¶i theo      dâi h¹ch to¸n riªng     phÇn    thu nhËp  chÞu  thuÕ  cña  ngµnh,nghÒ,    ®Þa bµn  kinh doanh  îchëng    ®   u  ®∙i®Çu        t víiphÇn  thu  nhËp  chÞu  thuÕ  cña  ho¹t®éng    kinh  doanh  vµo    c¸c ngµnh,nghÒ,    ®Þa bµn  kinh doanh    kh¸c®Ó       kª khainép    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  riªng theo    ®óng    c¸c møc   thuÕ  suÊt  quy ®Þnh   ®èi    víitõng  ngµnh,   nghÒ,  ®Þa   bµn    së  kinh  mµ c¬  cã  doanh. Trêng    hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  kh«ng  theo    dâi h¹ch  to¸n riªng ® îc thu         nhËp  chÞu  thuÕ  cña  tõng   ngµnh, nghÒ,    ®Þa  bµn  kinh doanh  møc     cã  thuÕ suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  kh¸c  nhau  th×  toµn  thu  bé  nhËp  chÞu  thuÕ  cña    c¸c ngµnh, nghÒ,    ®Þa  bµn  kinh doanh    kh«ng  h¹ch    to¸n riªng® îc,c¬  ph¶ikª khaitheo      së        møc  thuÕ suÊt thuÕ    thu  nhËp  doanh  nghiÖp  cao  nhÊt  quy    ®Þnh  ®èi    víinh÷ng  ngµnh  nghÒ,  ®Þa  bµn  kinhdoanh    së    mµ c¬  kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îc.         ThuÕ   suÊt thuÕ  nhËp    thu  doanh  nghiÖp  ®∙itheo  u    híng dÉn  i t¹ môc    I, phÇn  Th«ng   B  tnµy  chØ  îc¸p dông  ®     trong thêigian dù          ¸n ®Çu    îchëng  t®   u  ®∙ivÒ    miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp.Khi dù  ¸n        ®Çu     t hÕt  thêigian ® îcmiÔn        thuÕ, gi¶m    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp,c¬  s¶n    së  xuÊt,  kinh  doanh  ph¶i thùc    hiÖn  khai,nép  kª    thuÕ  theo    c¸c møc  thuÕ suÊt  quy  ®Þnh  it¹ LuËt thuÕ        thu nhËp  doanh nghiÖp.Riªng ®èi víi   ¸n ®Çu              dù    c¸c tmë réng  quy  m«, ®Çu   tchiÒu  s©u chØ    ¸p dông      ®èi víiphÇn    thu nhËp    t¨ngthªm  do ®Çu   tmang   mµ   së  l¹   c¬  s¶n  i xuÊt,kinh doanh  x¸c ®Þnh  îctheo      ®∙    ®   híng  dÉn    t¹ ®iÓm   i 1.3.2, môc  , II phÇn  Th«ng     B  tnµy.   II­ Ò    v thêi gian vµ  ø c  mi Ô n,  m gi¶ m  c¸c lo¹i  thu Õ   1.VÒ     thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp 1.1      ¦u ®∙i miÔn thuÕ, gi¶m    thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp  ®èi    víiNhµ  ®Çu    dù    tcã  ¸n ®Çu   tthµnh  c¬  s¶n  lËp  së  xuÊt,kinh doanh      theo  quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  21  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: sè  CP ®     nh  1.1.1­§èit        îng ¸p dông    së  lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh        míithµnh    lËp (bao  gåm   c¸c tr c¶    êng    hîp doanh  nghiÖp nhµ    nícchuyÓn  thµnh c«ng      tycæ phÇn  theo NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh  sè  CP vµ  nghiÖp nhµ    níc giao cho tËp  thÓ ngêi lao ®éng,         doanh nghiÖp nhµ    b¸n  níc   cho tËp thÓ, c¸ nh©n      hoÆc  
 4. 4 ph¸p nh©n  theo NghÞ  ®Þnh  103/1999/N§­ sè  CP) ®¸p øng    c¸c ®iÒu kiÖn vÒ  lao ®éng, ngµnh,nghÒ         thuéc c¸c lÜnh      vùc  îchëng  ®∙i®Çu  ,®Þa   ®   u    t  bµn u  ®∙i®Çu      ttheo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu    i 15,§iÒu  NghÞ  16  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP.  1.1.2­Thêigian vµ        møc  miÔn  thuÕ,gi¶m    thuÕ:    a­ §îcmiÔn        hain¨m, kÓ      thu nhËp    tõ khicã    chÞu  thuÕ  gi¶m  vµ  50%  sè  thuÕ  ph¶inép    cho    hain¨m tiÕp theo ®èi víi ¸n ®¸p          dù    øng  mét  ®iÒu kiÖn  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 15  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP; b­ §îcmiÔn        hain¨m, kÓ      thu nhËp    tõ khicã    chÞu  thuÕ  gi¶m  vµ  50%  sè  thuÕ ph¶inép    cho bèn  n¨m tiÕp theo      ¸n ®¸p    ®èi víidù    øng  hai®iÒu  c¶    kiÖn  quy  ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ  i 15  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP; c­ §îc miÔn  n¨m,  tõ khicã        ba  kÓ      thu nhËp  chÞu thuÕ  gi¶m  vµ  50%  sè  thuÕ ph¶i nép    cho n¨m n¨m tiÕp theo ®èi    ¸n  víidù  ®Çu     t vµo ngµnh  nghÒ  quy  ®Þnh  it¹ Danh    môc  vµ  A  thùc hiÖn  i   t¹ ®Þa    bµn quy ®Þnh  i t¹ Danh    môc  B  Phô    lôcban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; d­    §îcmiÔn  n¨m, kÓ      thu nhËp  ba    tõ khicã    chÞu thuÕ  gi¶m  vµ  50%  sè  thuÕ ph¶inép    cho  b¶y n¨m tiÕp theo ®èi víi ¸n ®Çu            dù    t®¸p øng  hai®iÒu  c¶    kiÖn quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  15  ®Þnh  51/1999/N§­   ® îc thùc hiÖn  sè  CP vµ      t¹  i®Þa  bµn quy ®Þnh   i  t¹  Danh  môc     B Phô    lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; ®­    §îcmiÔn  bèn n¨m, kÓ      thu nhËp    tõkhicã    chÞu  thuÕ  gi¶m  vµ  50%   sè  thuÕ ph¶i nép    cho b¶y n¨m tiÕp theo ®èi    ¸n  víidù  ®Çu     t vµo  ngµnh nghÒ  quy  ®Þnh  i t¹ Danh    môc  vµ  A  thùc hiÖn  i   t¹ ®Þa    bµn  quy ®Þnh  i t¹ Danh    môc    C Phô    lôcban hµnh kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; e­ §îcmiÔn      bèn n¨m, kÓ      thu nhËp    tõ khicã    chÞu thuÕ  gi¶m  vµ  50%   sè  thuÕ ph¶i nép    cho chÝn  n¨m  tiÕp theo ®èi    ¸n  víidù  ®Çu     t ®¸p øng  hai c¶    ®iÒu kiÖn quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  15  ®Þnh  51/1999/N§­   ® îc thùc sè  CP vµ      hiÖn  i t¹ ®Þa    bµn quy  ®Þnh  it¹ Danh    môc    C Phô    lôcban hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. §èi víic¸c c¬  s¶n        së  xuÊt,kinh doanh      ®ang  ho¹t®éng  dù  ®Çu      cã  ¸n  t thµnh    së  lËp c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh        míithuéc diÖn  îchëng  ®∙i®Çu        ®   u    tth× viÖc  ®∙ivÒ  u    thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp thùc hiÖn  sau:   nh    ­ NÕu   së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh        míithµnh      lËp lµ®¬n  ® îccÊp  vÞ    giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh, thùc hiÖn  ký        h¹ch    to¸nkÕt qu¶  kinh doanh    vµ  thùc hiÖn ®¨ng    khai, nép  ký, kª     thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp    quan  víic¬  thuÕ  th×  së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh        míithµnh  ® îc¸p  lËp    dông    thêigian  vµ  møc  miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  theo híng dÉn  i t¹ ®iÓm   1.1,Môc  ,   II PhÇn  Th«ng     B  tnµy.   ­ NÕu   së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh        míithµnh      lËp lµ®¬n  h¹ch to¸nphô  vÞ      thuéc  thùc  vµ  hiÖn  ®¨ng    khai,nép  ký, kª    thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  tËp  trung t¹ c¬  s¶n    i së    xuÊt,kinh doanh      chÝnh      th× thêigian vµ    møc  miÔn  thuÕ,   gi¶m  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  thùc hiÖn  ®èi    së  víic¬  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  chÝnh  theo híng dÉn  i   t¹ ®iÓm       1.3,Môc  , II PhÇn  Th«ng   B  tnµy.Trong    tr êng  hîp  nµy, phÇn    thu  nhËp  chÞu  thuÕ  îc hëng  ®∙imiÔn  ®   u    thuÕ, gi¶m    thuÕ    x¸c ®Þnh ¬ng  t øng  theo    (%)  tû lÖ  doanh    thu cña  ®¬n  h¹ch    vÞ  to¸nphô  thuéc so      víi tæng  doanh    thu cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      chÝnh.  
 5. 5 C¬   s¶n  së  xuÊt,    kinh doanh  îc thµnh    ®   lËp trong c¸c tr     êng  díi®©y  hîp    th× kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn  îc hëng  ®∙i vÒ   ®   u    thuÕ  thu  nhËp  doanh nghiÖp  theo híng dÉn        t¹ Môc   ®iÓm     i Ivµ  1.1,Môc  , II  PhÇn  Th«ng   B  tnµy: ­ C¬  s¶n    së  xuÊt,   kinh doanh  îcthµnh  do    ®   lËp  chia,t¸ch,s¸p nhËp, hîp           nhÊt theo quy      ®Þnh  cña  LuËt doanh    nghiÖp; ­    s¶n  C¬ së  xuÊt, kinh     doanh  îc thµnh  ®   lËp  chuyÓn  do  ®æi  h÷u  së  (kh«ng  bao  gåm  c¸c doanh  nghiÖp  nhµ    níc thùc  hiÖn    cæ phÇn   ho¸  theo  NghÞ  dÞnh  64/2002/N§­   doanh  sè  CP vµ  nghiÖp  Nhµ    nícthùc hiÖn    giao,b¸n     theo NghÞ  ®Þnh  103/1999/N§­ sè  CP),®æi        tªntõ nh÷ng  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  ®ang    ho¹t®éng  íc ®©y,  tr   bao gåm   c¸c tr c¶    êng    hîp sau: Chñ  kinh   hé    doanh    c¸ thÓ thµnh  doanh  lËp  nghiÖp  tnh©n   víingµnh  nghÒ  kinh doanh    nh  cò  trôsë  vµ    kinh doanh    vÉn ®ãng  i t¹ ®Þa  ®iÓm   kinh doanh      cò; Chñ  doanh  nghiÖp  tnh©n    gi¶ithÓ doanh  nghiÖp    ®Ó thµnh    lËp doanh  nghiÖp  tnh©n   míi hoÆc  tham    gia thµnh    lËp c«ng    tytr¸chnhiÖm     h÷u  trªncïng mét  h¹n      ®Þa  bµn  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc trung ¬ng     víit c¸ch    lµ chñ  tÞch    héi ®ång  thµnh  viªnhay      lµngêicã  vèn    sè  gãp cao nhÊt trongvèn      ®iÒu  cña  lÖ  c«ng  ty. C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,    kinh doanh  îc thµnh    ®   lËp trong c¸c tr     êng  hîp nªu  trªn,nÕu  ®Çu        cã  t më réng  quy m«, ®Çu   t chiÒu s©u  ®¸p  vµ  øng    c¸c ®iÒu  kiÖn  îc hëng  ®∙i®Çu    quy  ®   u    t ®Þnh  i   t¹  §iÒu    c¸c 15, §iÒu  NghÞ   16  ®Þnh  51/1999/N§­ th× c¬  s¶n  Cp    së  xuÊt,kinh doanh    îcxem           sÏ®   xÐt ®Ó hëng  ®∙i u    vÒ  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  theo  híng dÉn      t¹ Môc   ®iÓm     i Ivµ  1.3,Môc  , II  PhÇn  Th«ng   B  tnµy. 1.2­¦u ®∙ivÒ        thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp        ®èi víiho¹t®éng  huy ®éng  vèn  cho  vµ  vay  vèn  cña    c¸cquü  dông  tÝn  nh©n d©n: KÓ     tõ ngµy 1/1/2001  ho¹t®éng    huy ®éng vèn  cho  vµ  vay vèn cña    c¸c quü tÝn dông  nh©n  d©n  îc hëng  ®∙ivÒ   ®   u    thuÕ  thu    nhËp doanh nghiÖp  theo quy    ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ  i 21  ®Þnh    sè 51/1999/N§­   CP ngµy 8/7/1999 cña    ChÝnh  phñ.Møc  ®∙ivÒ    u    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  thÓ  îcx¸c®Þnh  cô  ®     nh sau: 1.2.1­Ho¹t ®éng      huy  ®éng  vèn  cho  vµ  vay vèn cña    c¸c quü tÝn dông  nh©n d©n thµnh  lËp    tõ ngµy 1/1/2001    ® îc miÔn  trë®i    thuÕ, gi¶m    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp,kÓ      thu nhËp    tõkhicã    chÞu thuÕ  sau: nh  a­    §îc miÔn    hai n¨m  gi¶m  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶i nép    cho    hai n¨m tiÕp  theo ®èi    víiquü  tÝn dông nh©n  d©n  kh«ng ®¸p øng ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ   u    sö  dông lao ®éng      b×nh  qu©n trong n¨m    theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  15  ®Þnh  sè 51/1999/N§­ CP; b­    §îc miÔn    hai n¨m  gi¶m  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    cho bèn n¨m tiÕp  theo ®èi    víiquü tÝn  dông  nh©n  d©n ®¸p øng ®iÒu kiÖn  ®∙ivÒ   dông  u    sö  lao ®éng    b×nh  qu©n  trong n¨m, nhng      kh«ng  ®¸p  øng ®iÒu kiÖn  ®Þa  vÒ  bµn  u    ®∙i®Çu   theo quy  t    ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 16  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP; c­ §îc miÔn  n¨m  gi¶m      ba  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶i nép    cho n¨m n¨m  tiÕp  theo ®èi    víiquü  tÝn dông  nh©n  d©n  trôsë  cã    thuéc  ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹  Danh  môc  Phô    B  lôcban  hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP, nh­ ng kh«ng  ®¸p øng ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ   dông  lao ®éng  u    sö      b×nh qu©n  trong  n¨m theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 15  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP; d­    §îc miÔn  n¨m  gi¶m  ba  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶i nép    cho b¶y n¨m tiÕp  theo ®èi    víiquü tÝn dông nh©n d©n  trôsë  cã    thuéc ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹ 
 6. 6 Danh môc    B Phô    lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   sè  CP vµ  ®¸p øng ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ   dông  lao ®éng  u    sö      b×nh qu©n trong n¨m    theo  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 15  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP; ®­    §îc miÔn bèn  n¨m  gi¶m  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    cho b¶y n¨m  tiÕp  theo ®èi    víiquü tÝn dông  nh©n  d©n  trôsë  cã    thuéc  ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹  Danh  môc    C Phô    lôcban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP, nh­ ng kh«ng  ®¸p øng ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ   dông  lao ®éng  u    sö      b×nh qu©n  trong  n¨m theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 15  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP; e­ §îcmiÔn      bèn n¨m  gi¶m  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    cho chÝn  n¨m tiÕp  theo ®èi    víiquü tÝn dông  nh©n  d©n  trôsë  cã    thuéc  ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹  Danh  môc   C Phô    lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   sè  CP vµ  ®¸p øng  ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ  dông lao®éng  u    sö      b×nh qu©n trong n¨m;   1.2.2­ Ho¹t®éng       huy  ®éng  vèn  cho  vµ  vay  vèn cña    c¸c quü tÝn dông  nh©n  d©n  thµnh  lËp  íc ngµy  tr   1/1/2001,nÕu      thêigian  ®∙i®Çu    u    t vÉn  cßn  th×    thêigian  îc hëng  ®∙imiÔn  ®   u    thuÕ, gi¶m    thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  cho    thêigian u      ®∙icßn  ikÓ    l¹  tõ ngµy  , 1/1/2001.Thêigian u          ®∙icßn    îcx¸c l¹ ®     i ®Þnh  b»ng    thêigian miÔn    thuÕ, gi¶m    thuÕ    mµ quü  tÝn dông  îchëng  ®   theo  c¸c ®iÒu    kiÖn  nªu  i t¹ ®iÓm     1.2.1,Môc      IITh«ng   tnµy    ) kho¶ng    trõ(­  thêigian  tõ khi quü      tÝn dông  nh©n  d©n  b¾t  ®Çu   thu  cã  nhËp  chÞu thuÕ  ®Õn   hÕt  n¨m  2000. Trêng  sau    hîp  ngµy  1/1/2001  quü  tÝn  dông  nh©n d©n    thu míi cã    nhËp  chÞu  thuÕ  th×    thêigian  miÔn  thuÕ,    gi¶m  thuÕ  îc tÝnh    ®   tõ n¨m  quü  tÝn dông nh©n  d©n b¾t  ®Çu   thu nhËp  cã    chÞu  thuÕ. §Ó   îc hëng    ®   c¸c møc   ®∙ivÒ  u    thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  theo híng  dÉn  i t¹ ®iÓm     1.2,môc  ,II phÇn    B Th«ng  t nµy, c¸c quü      tÝn dông nh©n  d©n  ph¶ilµm          thñ tôc xincÊp  GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    ttheo ®óng  quy ®Þnh.   Hµng  n¨m,  cø  c¨n  vµo  ®iÒu  kiÖn thùc tÕ  îc hëng  ®∙i®Çu  , c¸c quü    ®   u    t    tÝn  dông  nh©n d©n      tù x¸c ®Þnh  møc   ®∙ivÒ  u    thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  vµ  thùc hiÖn  khai,nép  kª    ng©n  s¸ch nhµ    níc theo tõng  còng  quyÕt    kú  nh  to¸n thuÕ  n¨m    quan  c¶  víi c¬  thuÕ theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh.   1.3­¦u ®∙ivÒ        miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp      ®èi víidù  ¸n ®Çu        tmë réng quy m«,  ®Çu    tchiÒu s©u  theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    23  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: sè  CP ®     nh  1.3.1­§èi t ¸p     îng  dông    së  lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn  ¸n    dù  ®Çu    më   t réng, ®Çu    chiÒu    t s©u  ®èi    víiho¹t ®éng    s¶n  xuÊt,kinh    doanh  thuéc ngµnh, nghÒ     quy ®Þnh   iDanh  t¹  môc     A Phô    lôc ban hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh   35/2002/N§­ sè  CP;  së  c¬  s¶n  xuÊt thùc hiÖn  ¸n  dù  ®Çu    di t   chuyÓn    ra kháinéithµnh,néithÞ          hoÆc   vµo  khu c«ng nghiÖp,khu    chÕ xuÊt,  khu c«ng nghÖ  cao,côm    c«ng nghiÖp. 1.3.2­Thêi gian  møc   ®∙imiÔn      vµ  u    thuÕ, gi¶m    thuÕ ®èi    víiphÇn    thu nhËp    t¨ngthªm  dù    do  ¸n ®Çu      tmë réng,®Çu      tchiÒu  s©u  mang    sau: l¹nh  i a­ §îcmiÔn      mét  n¨m  gi¶m  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    trong bèn    n¨m  tiÕp  theo; b­    §îcmiÔn  n¨m  gi¶m  ba  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    trong n¨m    n¨m tiÕp  theo ®èi víi           ¸n ®Çu    dù  tthùc hiÖn  i   t¹ ®Þa    bµn  quy  ®Þnh    t¹ Danh  i môc  Phô  B  lôcban    hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP;
 7. 7 c­ §îcmiÔn      bèn n¨m  gi¶m  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    trong b¶y    n¨m tiÕp  theo ®èi víi           ¸n ®Çu    dù  tthùc hiÖn  i   t¹ ®Þa    bµn  quy ®Þnh  i t¹ Danh    môc    C Phô  lôcban    hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. Thêi gian    miÔn thuÕ, gi¶m    thuÕ ®èi    ¸n  víidù  ®Çu      t më réng quy m«,  ®Çu    tchiÒu s©u  îcx¸c®Þnh  ®     theo mét    tronghaic¸ch sau        ®©y: ­TÝnh      tõn¨m  ¸n ®Çu    dù    thoµn  thµnh  a  ® vµo  s¶n  xuÊt,kinhdoanh;     ­ TÝnh      tõ n¨m tiÕp sau n¨m  ¸n  dù  ®Çu     t hoµn thµnh  a  ® vµo s¶n xuÊt,   kinhdoanh.   §èivíi     nh÷ng  ¸n ®Çu    thêigian thùc hiÖn    dù    tcã        trªnmét  n¨m  chiara vµ      lµm nhiÒu  h¹ng môc  ®Çu    t th×  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îc ¸p      ®   dông    thêi gian tÝnh  miÔn  thuÕ, gi¶m  thuÕ  thu  nhËp doanh  nghiÖp    ¸n  khi dù  hoµn  thµnh  a  ® vµo  s¶n xuÊt,kinh    doanh; tr   êng hîp tõng  h¹ng môc   ®Çu    hoµn  t thµnh  a  ® vµo  s¶n xuÊt,kinh doanh  thêigian       th×      miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ  îc ®   tÝnh theo tõng h¹ng      môc ®Çu   thoµn  thµnh  a  ® vµo  s¶n xuÊt,kinhdoanh.     C¨n  vµo  cø  t×nh  h×nh  thùc hiÖn  ¸n  dù  ®Çu    vµ    t thêigian tÝnh miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ  nªu  trªn,c¬  s¶n    së  xuÊt,kinh    doanh  ®¨ng  víic¬  ký    quan  thuÕ    thêigian miÔn    thuÕ, gi¶m    thuÕ  thÓ      cô  ®èi víi®¬n  m×nh.  vÞ  B¶n  ®¨ng  ký    thêigian miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ  îclËp  göic¬  ®   vµ    quan  thuÕ cïng    víib¶n  sao  giÊy chøng  nhËn   ®∙i®Çu    hoÆc   u    t QuyÕt  ®Þnh  chuyÓn  æi  h÷u  ® së  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  (®èi víidoanh      nghiÖp  nhµ    níc chuyÓn  thµnh  c«ng      tycæ phÇn  theo  NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh  sè  CP vµ  nghiÖp  nhµ  nícgiao cho  thÓ      tËp  ngêilao ®éng,        doanh nghiÖp  nhµ   b¸n  níc  cho  thÓ, tËp    c¸nh©n    hoÆc  ph¸p nh©n    theo NghÞ    ®Þnh  103/1999/N§­ sè  CP).  C¬   s¶n  së  xuÊt,kinh    doanh  ph¶i h¹ch    to¸n riªng phÇn      thu nhËp  t¨ng  thªm  ®Çu     do  t mang  i     l¹ ®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ    sè  thu nhËp  doanh  nghiÖp  îc ®   miÔn, gi¶m.      Trêng    së  hîp c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      kh«ng  h¹ch    to¸nriªng® îc     phÇn    thu nhËp   t¨ngthªm do    ®Çu    tmang      l¹ th× phÇn    i thu nhËp   t¨ngthªm  îc ®   miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ     x¸c ®Þnh  ¬ng  t øng      gi÷a        víitû lÖ  gi¸trÞ tµis¶n  cè  ®Þnh  ®Çu      hoµn  tmíi®∙  thµnh bµn giao ® a    vµo  dông    sö  trªntæng  nguyªn gi¸     tµis¶n  ®Þnh    cè  thùc tÕ    dïng  cho s¶n xuÊt,kinh doanh  trong thêih¹n            miÔn  thuÕ,gi¶m    thuÕ. TNDN     t¨ngthªm  ­ ® Tæng TNDN     Gi¸trÞTSC§      ®Çu      tmíi îcmiÔn    thuÕ,  = chÞu thuÕ  X gi¶m thuÕ trongn¨m   Tæng  nguyªn gi¸TSC§      thùc tÕ    dïng cho    s¶n  xuÊt,kinhdoanh     Trong  ®ã: + Tæng  thu nhËp doanh nghiÖp chÞu thuÕ trong n¨m  îc x¸c  ®   ®Þnh  theo ®óng    chÕ  quy  ®é  ®Þnh  quyÕt to¸nthuÕ    vÒ      thu nhËp doanh  nghiÖp. + Tæng   nguyªn      gi¸tµis¶n  ®Þnh   cè  thùc  tham  tÕ  gia s¶n xuÊt,kinh     doanh  gåm:  gi¸trÞ tµis¶n  ®Þnh          cè  ®Çu       hoµn  t míi ®∙  thµnh bµn  giao  a  ® vµo  dông  nguyªn gi¸tµis¶n  ®Þnh  sö  vµ        cè  hiÖn  ®ang  cã  dïng cho s¶n  xuÊt  kinh doanh theo  liÖu  sè  cuèi kú    B¶ng  c©n  ®èi    kÕ to¸n cña    n¨m xÐt  miÔn    thuÕ,gi¶m    thuÕ.
 8. 8 Trêng    ¸n ®Çu    thêigian thùc hiÖn    hîp dù    tcã        trªnmét n¨m  chiara lµm  vµ      nhiÒu  h¹ng môc  ®Çu  , c¬  s¶n  t  së  xuÊt,kinh    doanh  ®¨ng  víic¬  ®∙  ký    quan  thuÕ    ¸p dông  tÝnh    thêigian miÔn    thuÕ   ,gi¶m  thuÕ theo tõng  h¹ng  môc  ®Çu   thoµn    thµnh  a  ® vµo  s¶n xuÊt,kinh doanh  gi¸trÞ tµis¶n  ®Þnh      th×        cè  ®Çu    t míi® îc x¸c ®Þnh        theo        cña    gi¸trÞ luü kÕ  c¸c h¹ng môc  ®Çu    hoµn  t ®∙  thµnh  vµ  a  ® vµo  dông  sö  ®Õn     thêi®iÓm   quyÕt   to¸nthuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  (31/12)cña    n¨m  miÔn  thuÕ,    gi¶m  thuÕ.         ¸n    §èivíic¸c dù  ®Çu    t hoµn thµnh  tõng phÇn  hay  h¹ng môc  ®Çu  ,nhng  t  cha  a      ® c¸c tµis¶n  ®Þnh  cè  ®Çu      tmíi vµo s¶n  xuÊt,kinh doanh        ®Ó t¨ng n¨ng      lùc,hiÖu  qu¶  s¶n xuÊt,kinh doanh      cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      trong n¨m  kh«ng  îc¸p dông    th×  ®     tÝnh miÔn  thuÕ,gi¶m    thuÕ  theo híng dÉn t¹ ®iÓm            i 1.3,môc  , II phÇn  Th«ng     B  tnµy. VÝ   1:C«ng    cuèin¨m  dô    tyA    2000  gi¸trÞ tæng  cã      nguyªn gi¸tµis¶n        cè  ®Þnh  tham      gia ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh    tû ®ång. C«ng    dù      lµ30      tycã  ¸n ®Çu    sau:n¨m    tnh    2001 l¾p  Æt  ® hoµn  thµnh  ® a  vµ  vµo  dông  sö  mét  d©y  chuyÒn  s¶n xuÊt trÞ gi¸10          tû ®ång; n¨m   2002  l¾p  Æt   ® hoµn thµnh  ® a  vµ  vµo  dông  sö  mét  d©y chuyÒn  s¶n  xuÊt trÞ gi¸15          tû ®ång.  C«ng    ty kh«ng  h¹ch    to¸nriªng® îcphÇn        thu nhËp    t¨ng thªm  thùc hiÖn  ¸n  do    dù  ®Çu    ®∙  t vµ  ®¨ng  ¸p  ký  dông  tÝnh    thêigian miÔn  thuÕ    , gi¶m thuÕ theo tõng h¹ng  môc  ®Çu    hoµn  t thµnh  a  ® vµo  s¶n xuÊt,kinh    doanh. KÕt    qu¶  kinh doanh  cña  C«ng   n¨m  ty  2001  thu nhËp  cã    chÞu  thuÕ lµ12        tû®ång  n¨m  vµ  2002  thu cã    nhËp  chÞu thuÕ   lµ20    lµ    tû®ång. PhÇn    thu nhËp    t¨ng thªm  ®Çu    do  t mang    îcmiÔn  l¹ ®   i thuÕ, gi¶m    thuÕ  ® îcx¸c®Þnh  sau:     nh  +  N¨m  2001:   PhÇn    thu nhËp    t¨ng 10    tû®ång thªm  îcmiÔn  ®   = 12    tû®ång X thuÕ,gi¶m    thuÕ 30    tû®ång  10    +  tû®ång +  N¨m  2002:   PhÇn    thu nhËp    t¨ng 10    tû®ång  15    +  tû®ång thªm  îcmiÔn  ®   = 20    tû®ång X thuÕ,gi¶m    thuÕ 40    tû®ång  15    +  tû®ång    VÝ   2: Còng  dô  dô    vÝ  trªn,c«ng    thùc hiÖn  ¸n    ty     dù  ®Çu     t hoµn thµnh  tõng phÇn, nhng    chØ  ®Õn     khitoµn  dù    bé  ¸n hoµn  thµnh c«ng      a  tymíi® vµo  s¶n xuÊt,kinh doanh. Trong  êng        tr hîp nµy, phÇn    thu nhËp chÞu thuÕ    t¨ng thªm  ®Çu    do  tmang    x¸c ®Þnh    l¹     i khitoµn  dù  hoµn  bé  ¸n  thµnh  a  ® vµo  s¶n  xuÊt,kinhdoanh      (n¨m 2002)vµ  îcx¸c®Þnh  sau:   ®     nh  +  N¨m  2002: PhÇn    thu nhËp    t¨ng 25    tû®ång thªm  îcmiÔn  ®   = 20    tû®ång X thuÕ,gi¶m    thuÕ 30    tû®ång  25    +  tû®ång
 9. 9 1.4­¦u ®∙ivÒ        thuÕ  nhËp  thu  doanh nghiÖp ®èi    víinhµ ®Çu    dù    t cã  ¸n ®Çu  t theo h×nh thøc BOT, BTO   quy ®Þnh   i t¹ §iÒu 22 NghÞ   ®Þnh  sè  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: CP ®     nh    1.4.1­§èi t ¸p     îng  dông    së  lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh  dù  ®Çu   cã  ¸n  t theo h×nh thøc    hîp ®ång x©y dùng    ­ kinh doanh      ­ chuyÓn giao (BOT)    hoÆc   hîp ®ång    x©y dùng  ­chuyÓn giao ­kinh doanh       (BTO). 1.4.2­Thêigian vµ        møc  ®∙imiÔn  u    thuÕ,gi¶m    thuÕ:  MiÔn  thuÕ  bèn n¨m, kÓ      thu nhËp    tõ khicã    chÞu thuÕ  gi¶m  vµ  50%  sè  thuÕ ph¶inép    trong chÝn    n¨m tiÕp theo ®èi víi         phÇn    thu nhËp  ® îcdo  cã    thùc   hiÖn  ¸n ®Çu    dù    ttheo h×nh    thøc BOT   BTO.   vµ  C¬   s¶n  së  xuÊt,kinh    doanh  ngoµi thu    nhËp  ® îc tõ c¸c dù  BOT,  cã        ¸n  BTO  cßn  thu  cã  nhËp        tõ c¸c ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh      kh¸c th×  së    c¬  ph¶i h¹ch    to¸n riªng kÕt      qu¶  kinh doanh  cña tõng ho¹t®éng      ®Ó thùc  hiÖn  chÕ     ®∙ivÒ   ®é u    thuÕ  còng  viÖc  khainép  nh  kª    thuÕ  theo quy ®Þnh  riªng   ®èi víi     tõng ho¹t®éng    së  kinh doanh.     mµ c¬  cã    1.5­¦u ®∙ivÒ        thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp    bæ sung theo quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  24  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: sè  CP ®     nh  C¬   s¶n  së  xuÊt,kinh doanh  dù  ®Çu        cã  ¸n  t (kh«ng  ph©n  biÖt lµ h×nh      thøc ®Çu      tthµnh    së  lËp c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh        míihay  h×nh  thøc ®Çu        tmë réng,®Çu      tchiÒu s©u)  dù    cã  ¸n ®Çu    tvµo  ngµnh,nghÒ     quy ®Þnh  i t¹ Danh  môc  hoÆc   ¸n ®Çu    A  dù    tvµo  ®Þa  bµn  ®∙i®Çu    u    tquy  ®Þnh  iDanh  t¹     môc  B  hoÆc   Danh  môc    C Phô    lôc ban hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP   kh«ng  th×  ph¶inép    thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp    bæ sung  ®èi    víiphÇn  thu nhËp    chÞu thuÕ    së  mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  x¸c ®Þnh    îc h­     ®∙    ®Ó ®   ëng  ®∙imiÔn  u    thuÕ,   gi¶m thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp.   1.6 ­ ¦u ®∙ibæ           sung  miÔn  vÒ  thuÕ, gi¶m    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  ®èi    së  s¶n  víic¬    xuÊt,    kinh doanh    hµng  xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  27 NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: sè  CP ®     nh  1.6.1­§èi t ¸p     îng  dông    së  lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng xuÊt khÈu    thuéc ®èi  îng  îc hëng  ®∙i vÒ   t ®   u    thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo mét  trong sè    êng  quy    c¸c tr hîp  ®Þnh  i   t¹  §iÒu        vµ  cña  c¸c 20, 21, 22, 23  24  NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP. 1.6.2­Thêigian vµ        møc  ®∙imiÔn  u    thuÕ,gi¶m    thuÕ:    a­ §îcgi¶m      50%   thuÕ  sè  ph¶inép    cho  phÇn    thu nhËp  chÞu  thuÕ  ® îc cã    do  xuÊtkhÈu    cña  së  c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh      trong c¸ctr     êng  hîp: a.1­ N¨m     ®Çu     tiªnxuÊt khÈu  îc thùc    ®   hiÖn b»ng c¸ch xuÊt khÈu      trùc tiÕp; a.2­N¨m     ®Çu     tiªnxuÊt khÈu  Æt     m hµng    tÝnh  míi cã  n¨ng kinh tÕ      ­ kü  thuËt,tÝnh    n¨ng  dông  sö  kh¸c víim Æt       hµng  íc ®©y   tr   doanh nghiÖp  xuÊt ®∙    khÈu; a.3­N¨m     ®Çu     tiªnxuÊt khÈu  thÞ  êng    ra  tr mét quèc      gia míi,hoÆc     l∙nh thæ    míikh¸cvíi     tr thÞ  êng  íc®©y. tr  
 10. 10 b­    §îc gi¶m 50%   thuÕ  sè  ph¶inép    cho phÇn  nhËp  thu  chÞu  thuÕ    t¨ng thªm  xuÊt khÈu  do    trong n¨m  tµichÝnh        cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      cã  doanh    thu xuÊtkhÈu    n¨m  sau  cao  h¬n  n¨m  íc; tr c­§îcgi¶m      20%   thuÕ  sè  ph¶inép    cho  phÇn    thu nhËp chÞu thuÕ  ® îc cã    do xuÊt khÈu    trong n¨m      tµichÝnh cña  së  c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh      trong c¸c     tr êng hîp: c.1­Cã    doanh    thu xuÊtkhÈu        ®¹ttûträngtrªn50%       tæng  doanh  thu; c.2­Duy    tr   tr×thÞ  êng  xuÊtkhÈu      æn ®Þnh  sè îng hoÆc       vÒ  l   gi¸trÞhµng  ho¸ xuÊtkhÈu      trong ba    n¨m  ªntôctr   li     íc®ã. d­    §îc gi¶m  thªm    25%   thuÕ  sè  ph¶inép    cho phÇn    thu nhËp  ® îc do  cã    xuÊt khÈu    trong n¨m      tµichÝnh        së  ®èi víic¸c c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îch­     ®   ëng  ®∙ivÒ  u    thuÕ  theo híng dÉn        vµ        t¹ tiÕta,b  c,®iÓm   i 1.6.2, môc  , II phÇn    B  Th«ng   nµy, nÕu   ¸n  t   dù  ®Çu        phÇn  t t¹o ra  thu nhËp  ® îc do  cã    viÖc  xuÊt  khÈu    ®ã thùc hiÖn  i   t¹ ®Þa  bµn quy  ®Þnh  it¹ Danh môc  Phô    B  lôc ban hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. ®   §îc miÔn  ­    toµn  sè  bé  thuÕ  thu  nhËp  doanh  nghiÖp  ph¶i nép    cho  phÇn    thu nhËp  ® îcdo  cã    xuÊtkhÈu    trong n¨m      tµichÝnh        së  ®èi víi c¬  s¶n  c¸c xuÊt,kinh    doanh  îc hëng  ®∙i vÒ   ®   u    thuÕ  theo híng dÉn  itiÕta,  vµ    t¹    b  c, ®iÓm  1.6.2,môc  ,   II phÇn    B Th«ng  t nµy, nÕu  ¸n    dù  ®Çu      phÇn    t t¹o ra  thu nhËp  ® îcdo  cã    viÖc  xuÊt khÈu  thùc hiÖn  i   ®ã    t¹ ®Þa    bµn quy  ®Þnh  it¹ Danh    môc    C Phô    lôcban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. §Ó   c¬  thùc hiÖn    cã  së    c¸c møc   ®∙ibæ   u    sung  thuÕ    vÒ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo híng dÉn  i t¹ ®iÓm     1.6,Môc  ,II PhÇn    B Th«ng   t nµy, c¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh      hµng  xuÊt khÈu    ph¶ih¹ch to¸nriªng® îcphÇn              thu nhËp  îc ®   hëng  ®∙itheo  u    tõng  êng  nªu  tr hîp  trªn.Trêng  kh«ng    hîp  h¹ch  to¸n riªng® îc       phÇn    thu nhËp  îc hëng  ®∙itheo  ®   u    quy  ®Þnh  ®èi    víixuÊt khÈu    nªu      trªnth× phÇn    thu nhËp nµy  îcx¸c®Þnh ¬ng  ®     t øng      (%)  víi lÖ  tû doanh   thu xuÊt khÈu    theo quy    ®Þnh    víitæng  doanh    thu cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh.     Trêng    së  hîp c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh      trongn¨m      tµichÝnh ®ång   thêi®¸p  øng ®iÒu  kiÖn  îcgi¶m  ®   thuÕ theo          vµ    c¸c tiÕta, b, c  d, ®iÓm  1.6.2,    môc  , II  phÇn  Th«ng   B  tnµy    thuÕ    th× sè  thu nhËp  doanh  nghiÖp  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  îcxÐt gi¶m  ®     b»ng   tæng  thuÕ    (=)  sè  thu nhËp  doanh nghiÖp  îcxÐt ®     gi¶m cña tõng  êng    tr hîp trªn.  Møc gi¶m  thuÕ    trong tr tèi®a    êng    hîp nµy  b»ng  (=)sè    thuÕ   thu nhËp doanh  nghiÖp    së  mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      ph¶inép    cho phÇn    thu nhËp  ® îcdo  cã    xuÊtkhÈu    trongn¨m      tµichÝnh.  2.VÒ     thuÕ  dông  sö  ®Êt ¦u ®∙ivÒ  miÔn        thuÕ, gi¶m    thuÕ  dông  sö  ®Êt (bao  gåm  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  thuÕ  vµ  nhµ, ®Êt) theo      quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  19  ®Þnh  sè  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: CP ®     nh  2.1­§èit   dông    së     îng ¸p  lµ:c¬  s¶n  xuÊt,    kinh doanh    ®¸p øng    c¸c ®iÒu  kiÖn      vÒ lao ®éng, ngµnh, nghÒ     thuéc    c¸c lÜnh  vùc  îc hëng  ®∙i®Çu   , ®   u    t  ®Þa  bµn  ®∙i ®Çu    theo  u    t quy ®Þnh   i§iÒu    t¹  15, §iÒu  NghÞ   16  ®Þnh  sè  51/1999/N§­   îcNhµ    CP ®   nícgiao ®Êt      ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu  .   dù    t C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh        tuy ®¸p øng    c¸c ®iÒu kiÖn  îc hëng  ®   u  ®∙i®Çu  , nhng    t  thùc hiÖn  ¸n    dù  ®Çu      t trªnphÇn diÖn tÝch ®Êt kh«ng  theo  h×nh thøc  îc nhµ    ®   níc giao ®Êt    ®Ó thùc hiÖn  ¸n    dù  hoÆc   thùc hiÖn  ¸n   dù   
 11. 11 trªndiÖn    tÝch ®Êt  ® îcNhµ    ®∙    nícgiao tr     íc®©y   kh«ng  ®iÒu  th×   ®ñ  kiÖn  îc ®   miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ  dông  sö  ®Êt theo quy ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ   19  ®Þnh  sè 51/1999/N§­ CP. 2.2­Thêigian vµ        møc  ®∙ivÒ  u    thuÕ  dông  sö  ®Êt: 2.2.1­C¬   s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  îc Nhµ        ®   níc giao ®Êt    ®Ó thùc hiÖn    dù    ¸n ®Çu    tthuéc ngµnh, nghÒ       quy ®Þnh  i t¹ Danh môc  Phô    A  lôcban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   îcmiÔn  sè  CP ®   thuÕ, gi¶m    thuÕ  dông  sö  ®Êt,kÓ      îcgiao ®Êt      tõkhi®     ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:   dù    tnh  a­    §îc gi¶m 50%  thuÕ  dông  sö  ®Êt  trong b¶y n¨m ®èi    ¸n  víidù  ®Çu    t thuéc ngµnh, nghÒ     quy ®Þnh  i t¹ Môc  , II Danh  môc  Phô    A  lôc ban hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; b­ §îcmiÔn thuÕ  dông        sö  ®Êt  trong suètthêigian thùc hiÖn  ¸n ®èi            dù    víi ¸n ®Çu     dù    tthuéc ngµnh,nghÒ      quy ®Þnh    t¹ Môc    i I,Danh  môc  ban  A  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. 2.2.2­C¬   s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  îc Nhµ        ®   níc giao ®Êt    ®Ó thùc hiÖn    dù    ¸n ®Çu      tt¹ ®Þa  i bµn quy ®Þnh    t¹ Danh  i môc  Phô    B  lôcban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   îcmiÔn  sè  CP ®   nép  thuÕ  dông  sö  ®Êt,kÓ      ­   tõkhi® îcgiao ®Êt        ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:   dù    tnh  a­    §îc miÔn  b¶y n¨m ®èi    ¸n  víidù  ®Çu    thùc  t hiÖn  i®Þa   t¹  bµn quy  ®Þnh   iMôc   ,Danh  t¹  II  môc     B Phô    lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  35/2002/N§­ CP. b­    §îc miÔn   êi n¨m  m    ®èi    ¸n  víidù  ®Çu   thùc  t hiÖn  i t¹ ®Þa  bµn quy  ®Þnh   iMôc     t¹  I,Danh môc     B Phô    lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  35/2002/N§­CP. 2.2.3­C¬   s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  îc Nhµ        ®   níc giao ®Êt    ®Ó thùc hiÖn    dù    ¸n ®Çu      tt¹ ®Þa  i bµn quy ®Þnh    t¹ Danh  i môc  Phô    B  lôcban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP, ®ång    thêi®¸p øng ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  15  ®Þnh 51/1999/N§­   îcmiÔn    CP ®   nép  thuÕ  dông  sö  ®Êt,kÓ      tõ khi® îcgiao ®Êt          ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:   dù    tnh  a­    §îc miÔn  m êi       mét  n¨m ®èi    ¸n  víidù  ®Çu   t thuéc ngµnh, nghÒ     quy  ®Þnh  i t¹ Danh    môc  Phô    A  lôcban hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; b­    §îc miÔn   êi   m   l¨m n¨m ®èi    ¸n  víidù  ®Çu    t ®¸p øng ®ång      thêihai ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n      1, kho¶n    2, §iÒu  NghÞ  15  ®Þnh 51/1999/N§­   CP. 2.2.4­C¬   s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  îc Nhµ        ®   níc giao ®Êt    ®Ó thùc hiÖn    dù    ¸n ®Çu      tt¹ ®Þa  i bµn quy ®Þnh    t¹ Danh  i môc    C Phô    lôcban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   îcmiÔn  sè  CP ®   nép  thuÕ  dông  sö  ®Êt,kÓ      ­   tõkhi® îcgiao ®Êt        ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:   dù    tnh  a­    §îc miÔn  m êi mét      n¨m ®èi    ¸n  víidù  ®Çu    i t t¹ ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹  Môc  , II Danh môc    C Phô   lôcban hµnh  kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. b­    §îcmiÔn  m êi   n¨m      ¸n ®Çu    i     l¨m  ®èi víidù    t t¹ ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹  Môc    I,Danh môc    C Phô    lôc ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP.
 12. 12 c­ §îcmiÔn  thuÕ  dông        sö  ®Êt trong suètthêigian thùc hiÖn  ¸n ®èi            dù    víi ¸n ®Çu     dù    tthuéc ngµnh    nghÒ quy ®Þnh    t¹ Danh  i môc  vµ  îcthùc hiÖn  A  ®     t¹ ®Þa    i bµn quy ®Þnh    t¹ Danh  i môc    C Phô    lôcban hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  sè 35/2002/N§­CP. Hµng  n¨m, trong    thêih¹n  ®∙ivÒ   u    thuÕ  dông  sö  ®Êt, c¬  s¶n    së  xuÊt,   kinh doanh    ph¶i tù x¸c ®Þnh  tÝnh        vµ  vµo    chiphÝ s¶n xuÊt kinh doanh  sè        thuÕ  dông  sö  ®Êt cßn  ph¶inép    sau      sè  khitrõ®i  thuÕ  dông  sö  ®Êt  îcmiÔn, ®     gi¶m theo c¸cmøc  híng dÉn        ®∙    t¹ ®iÓm     i 2.2,Môc  , II  PhÇn  Th«ng   B  tnµy.  3.VÒ     thuÕ  nhËp  khÈu Theo  quy  ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  26  ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP th×  së  c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh  dù  ®Çu        cã  ¸n  t thuéc ngµnh, nghÒ     quy ®Þnh  i t¹ Danh  môc  hoÆc   ¸n ®Çu    A  dù    tvµo ®Þa  bµn  quy ®Þnh    t¹ Danh  i môc  hoÆc   B  Danh  môc    C Phô   lôc ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   îc miÔn  sè  CP ®   thuÕ  nhËp  khÈu  ®èi    víihµng  ho¸ sau  ®©y     mµ trong    níc cha s¶n xuÊt ® îc     hoÆc   s¶n xuÊt® îcnhng      cha ®¸p øng  îcyªu cÇu  ®     chÊtl  îng: ­ ThiÕt bÞ,    m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng (n»m trong d©y  chuyÒn c«ng  nghÖ) nhËp khÈu        ®Ó t¹otµis¶n  ®Þnh  cè  cña doanh  nghiÖp  hoÆc     më réng  quy    m« ®Çu  ,®æi    t  míic«ng  nghÖ. ­Ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn  chuyªn dïng ® a      ®ãn c«ng  nh©n.  4.VÒ     thuÕ  chuyÓn    lînhuËn    i (thunhËp) ra nícngoµi       ¦u®∙ivÒ      thuÕ chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµitheo    quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu    28  NghÞ ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: sè  CP ®     nh  4.1­  îng ¸p dông    §èit     lµ:Nhµ ®Çu      tlµNgêiViÖtNam       ®Þnh  ë    c  nícngoµi,   ngêi níc ngoµith       êng    ViÖt Nam,  tróë    ngêi níc ngoµigãp        vèn, mua       cæ phÇn  theo quy    ®Þnh cña NghÞ ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP. 4.2­Møc  ®∙ivÒ    u    thuÕ  chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµi: Nép  mét kho¶n thuÕ b»ng    thu  5% sè  nhËp  hîp ph¸p  chuyÓn  níc ra    ngoµi.   C¸ch    x¸c®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép,thñ tôcnép          thuÕ  thùc hiÖn    theo híng     dÉn  i t¹ Môc  PhÇn      V,  C Th«ng   18/2002/TT­ tsè  BTC   ngµy  20/02/2002  cña  Bé  TµichÝnh.   III­   mi Ô n, gi¶ m  tiÒn  ö  d ô n g  ® Êt s ¦u ®∙ivÒ      tiÒn  dông  sö  ®Êt theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  17  ®Þnh sè  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: CP ®     nh    1.    îng  dông    së  §èi t ¸p  lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh ®¸p øng    c¸c ®iÒu  kiÖn      vÒ lao ®éng,  ngµnh, nghÒ     thuéc    c¸c lÜnh  vùc  îc hëng  ®∙i®Çu   , ®   u    t  ®Þa  bµn  ®∙i ®Çu    theo  u    t quy ®Þnh   i§iÒu    t¹  15, §iÒu  NghÞ   16  ®Þnh  sè  51/1999/N§­   ® îcnhµ    CP vµ    nícgiao ®Êt      ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu        dù    tho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinhdoanh      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    tiÒn sö    dông  ®Êt. C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  ®¸p        øng    c¸c ®iÒu kiÖn  îchëng  ®∙i ®   u    ®Çu  , nhng  t  thùc hiÖn  ¸n    dù  ®Çu      t trªnphÇn diÖn  tÝch ®Êt trong c¸c tr     êng  hîp sau    ®©y   kh«ng  ®iÒu  th×   ®ñ  kiÖn  îcmiÔn, gi¶m  ®     tiÒn sö    dông  ®Êt  theo  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 17  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP:
 13. 13 ­ Thùc    hiÖn  ¸n  dù  ®Çu      ttrªndiÖn tÝch ®Êt  kh«ng ph¶itheo    h×nh thøc  ® îcNhµ      nícgiao ®Êt      ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu      dù    t (vÝ    së  dô: c¬  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  thùc hiÖn  ¸n  dù  ®Çu    trªnphÇn  t   diÖn  tÝch  ®Êt  nhËn  do  quyÒn  sö  dông  ®Êt    tõngêikh¸csau  hîp thøc ho¸ .. )     ®ã        .. ­ Thùc    hiÖn  ¸n ®Çu      dù    ttrªnphÇn  diÖn tÝch ®Êt  îcNhµ    ®   nícgiao ®Êt    cho  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh,nhng        kh«ng ph¶ivíi    môc  ®Ých    dÓ thùc hiÖn    dù  ®Çu      dô: c¬  s¶n  ¸n  t( vÝ    së  xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn  ¸n    dù  ®Çu    më   t  réng quy      m« trªn phÇn diÖn tÝch ®Êt  ® îc Nhµ    ®∙    níc giao cho  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh  ícthêi®iÓm       tr     thùc hiÖn  ¸n ®Çu  .. )   dù    t . 2.Møc  ®∙imiÔn, gi¶m    u      tiÒn sö    dông  ®Êt:   2.1­ §îc gi¶m      50%  tiÒn  dông  sö  ®Êt, nÕu   ¸n    dù  ®Çu    thuéc  t ngµnh,   nghÒ, lÜnh vùc quy ®Þnh  i t¹ Danh môc  Phô    A  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; 2.2­§îcgi¶m      75%  tiÒn sö    dông  ®Êt,nÕu  ¸n ®Çu    îcthùc hiÖn  i   dù    t®     t¹  ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹ Danh  môc  Phô    B  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh  sè  35/2002/N§­ CP; 2.3­§îcmiÔn      nép  tiÒn sö    dông  ®Êt  trongc¸ctr     êng  hîp: a­ Dù      ¸n ®Çu    tthuéc ngµnh, nghÒ,      lÜnh vùc quy ®Þnh  i t¹ Danh môc A  vµ  îcthùc hiÖn  i ®     t¹  ®Þa  bµn quy  i t¹ Danh  môc  Phô    B  lôcban hµnh kÌm  theo  NghÞ ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; b­ Dù      ¸n ®Çu    îcthùc hiÖn  i t®     t¹ ®Þa    bµn  quy  ®Þnh  i t¹ Danh    môc    C Phô  lôcban    hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP; C¸c møc   ®∙ivÒ  u    miÔn,  gi¶m  tiÒn  dông  sö  ®Êt  nªu    îc x¸c ®Þnh  trªn®     mét lÇn  i   t¹ thêi®iÓm   së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îcgiao ®Êt        ®     ®Ó thùc hiÖn    dù  ®Çu    ph¶itÝnh  tiÒn  dông  ¸n  t vµ    sè  sö  ®Êt  ph¶i nép    ng©n  s¸ch  nhµ    níc theo quy ®Þnh. Trêng   c¬  s¶n    hîp   së  xuÊt,kinh doanh  i       t¹ thêi®iÓm     giao ®Êt    kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  îchëng  ®∙imiÔn, gi¶m  ®   u      tiÒn  dông  sö  ®Êt,nhng  îc   ®   Nhµ    níc cho chËm   nép  trong    vµ  thêigian  chËm   nép, c¬  s¶n    së  xuÊt,kinh     doanh  ®¸p øng  îcc¸c®iÒu  ®     kiÖn    îchëng  ®∙i®Çu      êng    ®Ó ®   u    tth× tr hîp nµy  c¬  s¶n  së  xuÊt,kinh doanh      vÉn  ph¶ithùc hiÖn      nép    tiÒn  dông  ®ñ sè  sö  ®Êt  ph¶inép  ® îc x¸c ®Þnh    ®∙      theo  ®óng    thêih¹n  quy  ®Þnh  kh«ng  îc hëng  vµ  ®   miÔn, gi¶m    tiÒn sö    dông  ®Êt theo híng dÉn        t¹ môc  IphÇn  Th«ng   i II   , B  tnµy.   iV ­  Ô n,  Mi gi¶ m  tiÒn thuª ® Êt ¦u®∙ivÒ      miÔn  tiÒn thuª®Êt      theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 18  ®Þnh  sè  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau: CP ®     nh  1. §èi t ¸p     îng  dông    së  lµ:c¬  s¶n  xuÊt, kinh     doanh  ®¸p øng    c¸c ®iÒu  kiÖn      vÒ lao ®éng,  ngµnh, nghÒ     thuéc    c¸c lÜnh vùc  îc hëng  ®∙i®Çu   , ®   u    t  ®Þa  bµn  ®∙i ®Çu    theo  u    t quy ®Þnh   i§iÒu    t¹  15, §iÒu  NghÞ   16  ®Þnh  sè  51/1999/N§­   ® îc nhµ    CP     níc cho thuª ®Êt      ®Ó thùc  hiÖn  ¸n  dù  ®Çu        t ho¹t ®éng  s¶n xuÊtkinhdoanh.       C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn  ¸n    dù  ®Çu    mµ   t   kh«ng    thuª ®Êt cña Nhµ    hoÆc   thùc hiÖn  ¸n ®Çu      níc       dù    t trªnphÇn diÖn tÝch  ®Êt    mµ
 14. 14 c¬  s¶n  së  xuÊt,kinh    doanh  thuª cña  ®∙    Nhµ    íc ®©y,    tr níc tr   kÓ c¶  êng    hîp phÇn  diÖn tÝch ®Êt  thùc hiÖn  ¸n ®Çu  ,c¬      dù    t  së cha  hîp ®ång    ký    thuª®Êt  cña nhµ    níc,nhng  së  thùc tÕ  dông  ícthêi®iÓm   c¬  ®∙    sö  tr     thùc hiÖn  ¸n vµ    dù    c¬ quan thuÕ  qu¶n      ®∙  lýthu tiÒn thuª®Êt        th× kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  îcmiÔn  ®   tiÒn thuª®Êt      theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    18  ®Þnh  51/1999/N§­   h­ sè  CP vµ  íng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy. §èi víidoanh      nghiÖp  nhµ    níc sau    khi chuyÓn  thµnh c«ng      ty cæ phÇn  theo quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh  sè  CP vµ  nghiÖp  nhµ   níc giao cho  tËp thÓ ngêi lao ®éng, b¸n        cho tËp  thÓ, c¸ nh©n      hoÆc   ph¸p  nh©n  theo quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   103/1999/N§­ sè  CP,    mµ doanh  nghiÖp   míi thµnh  vÉn  lËp  thùc hiÖn    s¶n xuÊt,kinh doanh        trªndiÖn  tÝch ®Êt    mµ doanh  nghiÖp  nhµ    thuª cña  níc ®∙    nhµ    íc ®©y   níc tr   th× kh«ng  îc miÔn  ®   tiÒn  thuª  ®Êt theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 18  ®Þnh  51/1999/N§­   híng dÉn    sè  CP vµ    t¹i Th«ng  t nµy. Trêng        hîp khithùc hiÖn    chuyÓn  æi  ® h×nh thøc  h÷u, doanh  së    nghiÖp    míi thµnh  lËp  thuª thªm  cã    ®Êt cña  Nhµ        níc ®Ó më réng  s¶n  xuÊt,   kinh doanh  doanh    th×  nghiÖp  chØ  îc miÔn  ®   tiÒn  thuª®Êt    theo híng dÉn      t¹i Th«ng  tnµy  cho  phÇn  diÖn tÝch  míithuªthªm            ®Ó më réng  s¶n xuÊt,   kinh  doanh. 2.Thêigian vµ        møc  ®∙ivÒ  u    tiÒn thuª®Êt:     2.1­C¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  îcnhµ        ®   níccho    thuª®Êt    ®Ó thùc hiÖn    dù    ¸n ®Çu      tho¹t®éng  s¶n  xuÊt kinh doanh, nÕu  ¸n ®Çu          dù    t ®¸p øng ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 15  ®Þnh  51/1999/N§­   îcmiÔn  sè  CP ®   tiÒn thuª     ®Êt,kÓ      hîp ®ång   ®Êt      tõkhiký    thuª  ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:   dù    tnh  a­    §îc miÔn  n¨m  ba  ®èi    ¸n  víidù  ®Çu    ®¸p  t øng mét ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 15  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ; b­ §îcmiÔn        s¸u n¨m      ¸n ®Çu    ®èi víidù    t ®¸p  øng  hai®iÒu  ®ñ    kiÖn quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 15  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ; 2.2­C¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  îcnhµ        ®   níccho    thuª®Êt    ®Ó thùc hiÖn    dù  ®Çu    ¸n  t ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh doanh, nÕu  ¸n        dù  ®Çu   t thùc hiÖn      t¹i ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹ Danh môc  Phô    B  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 35/2002/N§­   îc miÔn  CP ®   nép  tiÒn thuª ®Êt, kÓ       hîp      tõ khiký  ®ång  thuª  ®Êt    ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu   nh    dù    t  sau: a­ §îcmiÔn b¶y        n¨m      ¸n t¹ ®Þa  ®èi víidù      i bµn  quy  ®Þnh    t¹ Môc  , i II Danh    môc  Phô    B  lôcban hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. b­ §îcmiÔn m êi         n¨m      ¸n t¹ ®Þa  ®èi víidù      i bµn  quy  ®Þnh    t¹ Môc    i I,Danh  môc  Phô    B  lôcban  hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP. 2.3­C¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  îcnhµ        ®   níccho    thuª®Êt    ®Ó thùc hiÖn    dù  ®Çu    ¸n  t ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu  ¸n        dù  ®Çu    t thùc hiÖn      t¹i ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹ Danh  môc  Phô    B  lôc ban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  sè  35/2002/N§­ CP, ®ång    thêi®¸p  øng ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    15  ®Þnh  51/1999/N§­   îc miÔn    CP ®   tiÒn thuª ®Êt, kÓ       hîp      tõ khi ký  ®ång  thuª  ®Êt    ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:   dù    tnh  a­    §îc miÔn  m êi       mét  n¨m ®èi    ¸n  víidù  ®Çu   t thuéc ngµnh nghÒ  quy  ®Þnh  i t¹ Danh    môc  Phô    A  lôcban hµnh kÌm theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP;
 15. 15 b­    §îcmiÔn  m êi   n¨m      ¸n ®Çu        ba  ®èi víidù    t®¸p øng ®ång    hai thêic¶    ®iÒu kiÖn quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    1, kho¶n  §iÒu  NghÞ  2  15  ®Þnh  51/1999/N§­   CP. 2.4­C¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  îcnhµ        ®   níccho    thuª®Êt    ®Ó thùc hiÖn    dù  ®Çu    ¸n  t ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu  ¸n        dù  ®Çu    t thùc hiÖn      t¹i ®Þa  bµn quy  ®Þnh  i Danh  t¹   môc    C Phô    lôcban  hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  sè 35/2002/N§­   îc miÔn  CP ®   nép  tiÒn thuª ®Êt, kÓ       hîp      tõ khiký  ®ång  thuª  ®Êt    ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:   dù    tnh  a­ §îcmiÔn m êimét          n¨m      ¸n ®Çu    ®èi víidù    tthùc hiÖn  i   t¹ ®Þa    bµn  quy  ®Þnh   iMôc   ,Danh  t¹  II  môc     C Phô    lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  35/2002/N§­CP. b­ §îcmiÔn m êi  n¨m      ¸n ®Çu           l¨m  ®èi víidù    tthùc hiÖn  i   t¹ ®Þa    bµn  quy  ®Þnh   iMôc     t¹  I,Danh môc     C Phô    lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  35/2002/N§­CP. c­§îcmiÔn tiÒn thuª®Êt            trong suètthêigian thùc hiÖn  ¸n ®èi víi           dù        dù  ¸n ®Çu    t thuéc ngµnh nghÒ  quy ®Þnh  i t¹ Danh môc  vµ  A  thùc hiÖn  i   t¹ ®Þa   bµn quy  ®Þnh   iDanh  t¹  môc     C Phô    lôc ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  35/2002/N§­ CP. Hµng  n¨m, trong    thêih¹n  îc  ®∙ivÒ   ® u    tiÒn  thuª ®Êt, c¬  s¶n      së  xuÊt,  kinh doanh ph¶i tù x¸c ®Þnh  tÝnh        vµ  vµo    chi phÝ  s¶n xuÊt,kinh    doanh sè  tiÒn thuª®Êt      ph¶inép    Ng©n  s¸ch nhµ      níc,sau      sè  khitrõ®i  tiÒn thuª®Êt  îc     ®   hëng  ®∙imiÔn,  u    gi¶m  theo    c¸c møc  híng dÉn  i t¹ ®iÓm     2, Môc    IV,PhÇn  B  Th«ng  tnµy. c ­ T æ  c h ø c  thùc hi Ö n I ­ §èi víi c¸c c¬ së  n x u Êt kinh d o a n h     s¶ 1. Sau    îc cÊp    khi ®   giÊy chøng nhËn   ®∙i®Çu   , c¸c c¬  s¶n  u    t     së  xuÊt  kinh doanh    thùc hiÖn  ¸n ®Çu      dù    tthuéc diÖn  îchëng  ®∙ivÒ    ®   u    thuÕ  theo h­ íng dÉn  i   t¹ Th«ng     tnµy ph¶igöib¶n      sao    giÊy  hîp lÖ  chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    t cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ  trong thêih¹n  ngµy      10  lµm viÖc,  kÓ    tõ ngµy  îc cÊp  ®   giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu      u    t ®Ó lµm  cø  c¨n  thùc hiÖn    c¸c u    thuÕ    ®∙ivÒ  cho  së  c¬  theo  ®óng  quy ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ  37  ®Þnh  sè  51/1999/N§­ CP. Hµng  n¨m, c¨n cø      theo  giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    ® îc cÊp, c¬  u    t®∙      së  s¶n  xuÊt,kinh doanh          tù x¸c ®Þnh    c¸c kho¶n  îc u      ®   ®∙ivÒ thuÕ,      c¸c kho¶n  cßn  ph¶i nép    vµo  Ng©n   s¸ch nhµ    thùc  níc vµ  hiÖn  khai,nép  kª    Ng©n  s¸ch   nhµ    theo  níc   tõng  còng  quyÕt    n¨m    quan  kú  nh  to¸nc¶  víic¬  thuÕ  theo chÕ  ®é  quy ®Þnh.  N¨m     x¸c ®Þnh   c¸c kho¶n  îc u    thuÕ  ®   ®∙ivÒ  theo  híng dÉn    t¹i Th«ng  tnµy  îctÝnh  ®   theo n¨m    quyÕt to¸nthuÕ.       2. Riªng    êng  díi®©y     c¸c tr hîp    th× tr×nh tù,thñ  u    vÒ      tôc  ®∙i  thuÕ thùc  hiÖn  sau: nh  2.1­ Doanh    nghiÖp nhµ    níc chuyÓn thµnh c«ng      ty cæ phÇn theo  quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh  sè  CP vµ  nghiÖp nhµ    níc giao cho 
 16. 16 tËp thÓ  ngêi lao ®éng, b¸n        cho tËp thÓ, c¸ nh©n      hoÆc   ph¸p nh©n theo quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   103/1999/N§­ sè  CP,  nÕu  ®¸p  øng    c¸c ®iÒu kiÖn vÒ  ngµnh  nghÒ,    lao ®éng  ®Þa   vµ  bµn  ®∙i®Çu    u    t th×  îc hëng  ®∙ivÒ  ®   u    thuÕ  theo híng dÉn  i   t¹ Th«ng     tnµy    mµ kh«ng ph¶ilµm          thñ tôc xincÊp GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu  . u    t  §Ó  ® îc hëng    ®∙i vÒ  thuÕ  theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  u i 51/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ, Doanh  nghiÖp nhµ  níc CP   chuyÓn  thµnh c«ng      ty cæ phÇn  doanh  vµ  nghiÖp  nhµ    níc giao cho tËp thÓ  ngêi lao ®éng,      b¸n  cho  tËp thÓ, c¸ nh©n      hoÆc   ph¸p nh©n  ph¶i göi cho      c¬  quan  thu thuÕ    trùc tiÕp  qu¶n    lý doanh  nghiÖp (bao  gåm   quan  c¬  thuÕ, c¬    quan    H¶i quan) b¶n    sao QuyÕt  ®Þnh  chuyÓn ®æi  h×nh  thøc  h÷u  së  cña c¬  quan  thÈm   cã  quyÒn  ®ãng  (cã  dÊu  cña doanh  nghiÖp    x¸c ®Þnh  sao  b¶n  y  chÝnh) vµ    b¶n      tù x¸c ®Þnh  cña doanh  nghiÖp  ®iÒu  vÒ  kiÖn  îchëng  ®∙i, ®   u    møc  ®∙ivÒ  u    thuÕ    mµ doanh  nghiÖp  îchëng. ®     Hµng  n¨m,  cø  c¨n  vµo  ®iÒu  kiÖn  thùc tÕ  îc hëng  ®∙i®Çu  , doanh    ®   u    t  nghiÖp      tù x¸c ®Þnh  vµ    chÞu  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p        tr   luËtvÒ tÝnh  chÝnh    x¸c cña viÖc    x¸c ®Þnh   c¸c kho¶n  thuÕ, thu    Ng©n   s¸ch Nhµ      níc ph¶inép  ® îc   vµ    miÔn, gi¶m  theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   t nµy. Doanh    nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn        kª khai,nép    thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶ithu ng©n      s¸ch nhµ      níc còng  quyÕt    nh  to¸n c¶  n¨m    quan  víic¬  thuÕ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. 2.2­§èivíi së        c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îchëng  ®∙ivÒ      ®   u    thuÕ  theo híng     dÉn    t¹ ®iÓm     i 3,Môc  ,II  phÇn  Th«ng   B  tnµy ph¶icã    ®¬n   ®Ò nghÞ  göib¶n  vµ    sao giÊy chøng    nhËn  ®∙i®Çu    u    t(hoÆc  b¶n sao QuyÕt  ®Þnh  chuyÓn  h×nh  thøc së    h÷u  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn)  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh  cña  c¬    së,kÌm  theo  b¶n    gi¶itr×nh kinh tÕ  thuËtvÒ      kü    danh  môc  m¸y mãc, thiÕt  bÞ, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    (n»m  trong d©y    chuyÒn  c«ng nghÖ),ph­   ¬ng tiÖn  vËn    t¶ichuyªn dïng  a    ® ®ãn  c«ng nh©n  cho  quan    c¬  H¶i quan  cöa  khÈu    c¬  thùc tÕ  n¬i   së    nhËp  khÈu. C¬     quan    H¶i quan  cöa khÈu    c¬  n¬i   së  nhËp  khÈu    im¸y  c¸c lo¹  mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn  vËn  ,thùc  t¶i  hiÖn viÖc  miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu tõng  cho  së  lÇn  c¬  theo  thùc tÕ    nhËp  khÈu  êng    (tr hîp nhËp  khÈu  th¸c th×  së  uû    c¬  nhËp  khÈu  th¸c xuÊt tr×nh  s¬    uû      hå  trªnkÌm  theo c¶      hîp ®ång  nhËp  khÈu  th¸ccho  quan    uû    c¬  H¶i quan). 2.3­§èivíi së        c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îchëng  ®∙ivÒ      ®   u    thuÕ  theo híng     dÉn    t¹ Môc  IphÇn  Th«ng   i II   , B  tnµy    s¬  thÈm  th× hå  vµ  quyÒn    xÐt miÔn, gi¶m    tiÒn  dông  sö  ®Êt  thùc hiÖn    theo híng dÉn  i Th«ng   115/2000/TT­ t¹   t sè  BTC   ngµy 11/12/2000 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thi  hµnh NghÞ  ®Þnh  sè  38/2000/N§­   CP ngµy  23/8/2000 cña    ChÝnh phñ  thu tiÒn sö  vÒ      dông  ®Êt.    3.  Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ¸n, c¸c  së  dù    c¬  s¶n  xuÊt, kinh    doanh  kh«ng  ®¸p  øng  nh÷ng  ®ñ  ®iÒu  kiÖn    îchëng  ®∙ivÒ  ®Ó ®   u    thuÕ  theo møc    ®∙  ®¨ng  v×    kh¸ch quan  ký  lýdo    hoÆc   chñ  quan  c¬  ph¶ith«ng  th×  së    b¸o b»ng  v¨n b¶n    quan  quyÕt  víic¬  ®∙  ®Þnh  cÊp  ®∙i®Çu    u    t trong thêih¹n  ngµy,     30    kÓ       ¸n  tõ khidù  kh«ng  cßn    ®ñ ®iÒu  kiÖn hëng  ®∙i®Çu    u    t theo quy ®Þnh.  Trong    thêih¹n  ngµy, kÓ     7    tõ ngµy  nhËn  îc th«ng  ®   b¸o  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,   kinh doanh  quan  c¬  quyÕt ®Þnh  cÊp  ®∙i®Çu    u    t xem  xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh  ®iÒu  chØnh  mét phÇn  hoÆc     toµn  u    rótbá  bé  ®∙i®Çu    chÊp  t®∙  nhËn. 4.C¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh  hµnh        cã  vigian dèi®Ó   îchëng  ®∙ivÒ      ®   u    thuÕ theo LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong níchoÆc         khithay ® æi    ®iÒu  kiÖn  ®Çu    t dÉn ®Õn  viÖc gi¶m møc   ®∙ivÒ   u    thuÕ  theo    c¸c møc   ®¨ng  mµ   ®∙  ký  kh«ng  khaib¸o    kÞp    thêitheo quy ®Þnh    quan  víic¬  thuÕ    ®Ó ®iÒu  chØnh    l¹i
 17. 17 møc  ®∙ivÒ  u    thuÕ    th× ph¶ibåith     êng  thiÖth¹ivµ      hoµn      tr¶c¸ckho¶n  ®∙ivÒ  u    thuÕ  ® îc hëng  ®∙    trong    thêigian    ¸n  mµ dù  kh«ng  cßn    ®ñ ®iÒu  kiÖn  ®∙i u    ®Çu  .Ngoµira,tuú theo møc  viph¹m    së  t          ®é    mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      cßn  bÞ  ph¹tviph¹m  xö      hµnh chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.   5. Trong    cïng mét      thêigian,c¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh      võa  îchëng  ®   u  ®∙ivÒ    thuÕ  theo LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc,võa  îchëng  ®∙ivÒ      ®   u    thuÕ theo    c¸c quy ®Þnh  kh¸c cña    ph¸p    c¬  chØ  îchëng  ®∙ivÒ  luËtth×  së  ®   u    thuÕ theo mét  trong c¸c quy      ®Þnh    c¬  tù lùa chän  ph¶i®¨ng  trªndo  së      vµ    ký  viÖc    ¸p dông chÕ  u      ®é  ®∙ithuÕ    quan  víic¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lý. Trong  cïng mét    thêigian,c¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn    nhiÒu  dù    ¸n ®Çu    îchëng  ®∙ithuÕ  c¬  ph¶ithùc hiÖn  t®   u    th×  së      theo    dâih¹ch    to¸n riªngphÇn      thu nhËp  chÞu  thuÕ  cña tõng  ¸n ®Çu        dù    t®Ó ¸p dông    c¸c møc  u  ®∙i  thuÕ     vÒ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  quy ®Þnh cho tõng  ¸n.Trêng    dù    hîp c¬  së kh«ng h¹ch  to¸n riªng ® îc thu        nhËp  chÞu thuÕ cña tõng  ¸n  dù  th×  së  c¬  chØ  îc¸p dông  ®     møc  ®∙ivÒ  u    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp thÊp nhÊt mµ     c¬  së ®ang  îchëng      ®   ®èi víi phÇn   thu nhËp chÞu thuÕ kh«ng h¹ch to¸nriªng® ­       îc. VÝ    dô:Trong  n¨m 2001,C«ng        tyX ®ang  thùc hiÖn  dù      3  ¸n ®Çu    îch­ t®   ëng  ®∙ithuÕ.  u     Trong  dù    ba  ¸n ®Çu    ttrªn, haidù      cã    ¸n ®Çu   t®ang  trong thêi     gian  îc miÔn  ®   thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  dù  ®Çu    cßn  i vµ  ¸n  t l¹ ®ang  trongthêigian ® îcgi¶m          50%   thuÕ    sè  thu nhËp  doanh  nghiÖp  ph¶inép.     QuyÕt    to¸ncuèin¨m    2001, C«ng    chØ    tyX  h¹ch    to¸nriªng® îc thu nhËp        chÞu  thuÕ  cña  mét  ¸n  dù  ®Çu    ® îc miÔn   t   thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp.   Theo  híng dÉn    trªnth×  phÇn  thu nhËp  chÞu    thuÕ h¹ch  to¸n riªng ® îc         nªu  trªnsÏ® îcmiÔn        thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  phÇn    vµ  thu nhËp  chÞu  thuÕ  kh«ng  h¹ch    to¸nriªng® îccña  haidù            ¸n ®Çu    tcßn    c«ng    chØ  îc l¹ th×  i tyX  ®   ¸p dông    gi¶m  50%   thuÕ    sè  thu nhËp ph¶inép.     II­  §èi víi  c¬ q u a n  thu thu Õ   1. C¬    quan    thu thuÕ  (bao gåm   quan  c¬  thuÕ, c¬    quan    H¶i quan    díi®©y  gäichung    quan    lµc¬  thuÕ) c¨n cø      vµo    c¸c kho¶n  ®∙ivÒ  u    thuÕ  ® îcghirâ ®∙        trong GiÊy    chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    t (®èivíidoanh      nghiÖp  Nhµ    níc chuyÓn  thµnh c«ng      ty cæ phÇn  doanh  vµ  nghiÖp  nhµ    níc giao cho tËp thÓ ngêi lao     ®éng,  b¸n cho  tËp thÓ, c¸    nh©n  hoÆc   ph¸p  nh©n    lµ b¶n      tù x¸c ®Þnh   cña  doanh  nghiÖp) ®Ó       x¸c ®Þnh  thuÕ  îcmiÔn, gi¶m      së  sè  ®     khic¸c c¬  s¶n  xuÊt,  kinh doanh  thùc hiÖn    ®∙    ®Çy      ®ñ c¸c nghÜa    ®∙    vô  vµ  göicho  quan  c¬  thuÕ  giÊy têcÇn      thiÕttheo híng dÉn          t¹ Th«ng   i tnµy. 2.Trêng        hîp ph¸thiÖn  møc  ®∙i®Çu      u    tghitrong GiÊy    chøng  nhËn  ®∙i u    ®Çu    cÊp  t®∙  cho  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      (®èivíidoanh      nghiÖp  Nhµ   níc chuyÓn  thµnh c«ng      ty cæ phÇn  doanh  vµ  nghiÖp  nhµ    níc giao cho tËp  thÓ  ngêilao ®éng, b¸n        cho  thÓ,c¸nh©n  tËp      hoÆc  ph¸p nh©n      lµb¶n      tùx¸c®Þnh  cña doanh  nghiÖp) kh«ng    víi®iÒu    phï hîp    kiÖn hëng  ®∙i®Çu    u    t theo thùc  tÕ,th× c¬      quan  thuÕ  thêi¸p dông    t¹m      c¸cmøc  ®∙ivÒ  u    thuÕ  theo ®óng  ®iÒu  kiÖn thùc tÕ,®ång        thêith«ng      b¸o l¹ cho  së  i c¬  biÕtvµ      ®Ò nghÞ  quan  c¬  cÊp  giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    ®iÒu  u    t  chØnh  mét  phÇn  hoÆc     toµn  u  rótbá  bé  ®∙i®Çu      ttheo quy    ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ  i 34  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP.
 18. 18 Hµng n¨m,      khithùc hiÖn    quyÕt    to¸nthuÕ, c¬    quan  thuÕ ph¶ix¸c ®Þnh      chÝnh thøc c¸ckho¶n  ®∙ivÒ      u    thuÕ    së  mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îchëng      ®   u    ®∙i®Çu   , sè  t   cßn  ph¶i nép    Ng©n  s¸ch nhµ    níc cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  th«ng  vµ  b¸o cho  së  c¬  biÕt ®Ó     nép    cßn  ®ñ sè  thiÕu trong thêih¹n       quy ®Þnh, hoÆc   nép    sè  thõa so    ph¶inép  ghitrong th«ng      víi sè    ®∙      b¸o cña c¬  quan thuÕ    ®Ó gi¶m    trõvµo  ph¶inép  sè    cña  tiÕp theo.      kú           3.    C¬ quan thuÕ  trong qu¸ tr×nh kiÓm     tra quyÕt to¸n thuÕ,    nÕu     ph¸t hiÖn  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      ®ang  trong thêigian  îc hëng  ®∙i®Çu        ®   u    t cã hµnh    viquyÕt    to¸nthuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  kh«ng  ®óng    thùc tÕ  víi    s¶n xuÊt,kinh doanh      hoÆc   hµnh    khaiman   c¬  cã  vi    th×  quan  thuÕ  xem   xÐt  xö    sau: lýnh  ­ NÕu     ¸n  c¸c dù  ®Çu     t ®ang  trong    thêigian  îc miÔn  ®   thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp    së  th× c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh vÉn  îcgi¶i       ®     quyÕt miÔn    thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp theo chÕ  quy  ®é  ®Þnh.  Tuú    theo    lçicña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh,c¬        quan  thuÕ ¸p dông        c¸c møc  ph¹thµnh  xö    chÝnh      ®èi víi hµnh    viquyÕt    to¸nthuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  kh«ng ®óng thùc tÕ hoÆc       khaiman    cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh.     ­ NÕu     ¸n  c¸c dù  ®Çu    ®ang  t trong    thêigian  îc gi¶m  ®   thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp    th× phÇn    thu nhËp chÞu thuÕ  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      khai  kh«ng  ®óng thùc tÕ    hoÆc   khaiman    kh«ng  îc    ®  xÐt gi¶m  thuÕ.    Tuú  theo    lçi cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh,c¬        quan  thuÕ    ¸p dông    c¸c møc  ph¹thµnh  xö    chÝnh  hoÆc  chuyÓn  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn    truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  sù  ®èi víihµnh        viquyÕt    to¸nthuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp kh«ng  ®óng  thùc tÕ    hoÆc  khaiman    cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh.       Trong mäi  êng    quan  tr hîp,c¬  thuÕ ph¶ithùc hiÖn    ®ñ   thuÕ      truythu  sè  ®èi    së  víic¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh  hµnh    cã  vi khai man,    trèn thuÕ     vµ  ¸p  dông    c¸cbiÖn ph¸p xö      ph¹ttheo luËt®Þnh.       4. C¬    quan  thuÕ    c¸ccÊp  ph¶imë   s¬,sæ     hå    theo   u   dâi,l gi÷®Çy  c¸c ®ñ    tµiliÖu  ªnquan    li   ®Õn     ¸n  îc hëng   ®∙ivÒ   c¸c dù  ®   u    thuÕ  theo  híng dÉn    t¹i Th«ng   t nµy. Hµng    n¨m,  Côc thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc    TW thùc   hiÖn      Bé    b¸o c¸o vÒ  TµichÝnh  (Tæng  côc thuÕ  ­Phßng  ho¹ch)sè   îng kÕ    ®èi t   ® îc hëng  ®∙i®Çu      u    t theo  LuËt khuyÕn  khÝch  ®Çu    t trong níc,sè      thuÕ  vµ  thu  ng©n  s¸ch nhµ    níc kh¸c thùc tÕ  miÔn,      ®∙  gi¶m cïng    víib¸o  c¸o kÕt qu¶  thùc hiÖn      thu ng©n s¸ch nhµ   trªn®Þa    níc    bµn qu¶n    lýcña  m×nh.             5.C¸n  thuÕ,h¶iquan,c¸nh©n  bé          kh¸clîdông    i chøc    vô,quyÒn    ý  h¹n cè  lµm    tr¸ quy  i ®Þnh  it¹ NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   híng  sè  CP vµ  dÉn  i t¹ Th«ng   t nµy, g©y    thiÖth¹icho      Ng©n  s¸ch Nhµ    tuú theo    níc,th×    møc       ®é viph¹m    mµ bÞ  lý kû  xö    luËt,xö    ph¹thµnh    chÝnh hoÆc     truy cøu tr¸ch nhiÖm     h×nh  sù  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.    III­Hi Ö u  lùc thi µ n h    h 1. §èi víic¸c dù  ®Çu    ® îc cÊp          ¸n  t ®∙    giÊy chøng nhËn  ®∙itheo  u    quy  ®Þnh  cña LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu   ttrong nícmµ       nay  kh«ng  thuéc c¸c Danh      môc A,B  C   vµ  Phô   lôcban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­     sè  CP th× vÉn tiÕp    tôc hëng  u      c¸c  ®∙ivÒ thuÕ  theo GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    t ®∙  cÊp.
 19. 19 2. §èivíi   ¸n ®Çu    ® îccÊp        dù    c¸c t®∙    GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu  ,nÕu  u    t  ®¸p øng  thªm ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  35/2002/N§­   sè  CP vµ  ®∙  îc c¬  ®   quan  thÈm   cã  quyÒn  cÊp giÊy chøng  nhËn   ®∙i ®Çu    ®iÒu  u    t chØnh, bæ     sung  GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu     u    t th×  chØ  îc hëng  ®∙ivÒ  ®   u    thuÕ cho thêi  gian u ®∙i cßn l¹ (nÕu cßn), i  kÓ  tõ ngµy NghÞ  ®Þnh  sè  35/2002/N§­   hiÖu      CP cã  lùcthi hµnh.  3.§èivíi   ¸n ®Çu    tr         dù    c¸c t®∙  iÓnkhaithùc hiÖn  íc®©y      tr   cha ®¨ng  h­ ký  ëng  ®∙i®Çu    u    ttheo quy ®Þnh cña  NghÞ ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP, nÕu  ®¸p  øng  ®iÒu  kiÖn theo  quy ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  35/2002/N§­ sè  CP,    mµ chñ  dù  ¸n cã  s¬    hå  ®¨ng  u   ký  ®∙i®Çu    ®∙  îcc¬  tvµ  ®   quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp giÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    tth× chØ  îchëng  ®∙ivÒ  ®   u    thuÕ  cho    thêigian  ®∙i u    cßn    l¹(nÕu  i cßn),tÝnh      tõngµy NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   hiÖu      sè  CP cã  lùcthi hµnh. 4. Trêng    sù    hîp cã  thay ®æi  chñ    vÒ  ®Çu          ¸n ®Çu    t®èi víi dù    c¸c t®ang  trong    thêigian  îc hëng  ®∙ivÒ   ®   u    thuÕ  theo híng dÉn  it¹ Th«ng  nµy, chñ  t   ®Çu       t míi nÕu  ®¸p øng ®iÒu  kiÖn    ®∙i®Çu    vÒ u    t theo quy  ®Þnh  th× tiÕp  tôc® îchëng  ®∙ivÒ      u    thuÕ cho   kho¶ng    thêigian u      ®∙icßn   l¹ cña  i tõng  kho¶n  u    thuÕ  thÓ ghitrong   ®∙ivÒ  cô       GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    cÊp  u    t®∙  cho chñ  ®Çu    cña  ¸n  tcò  dù  ®Çu  .Chñ  t  ®Çu      tr¸chnhiÖm   tmíicã    thùc hiÖn    ®Çy  ®ñ  c¸cnghÜa  mµ     vô  chñ  ®Çu   cò  cam  t  ®∙  kÕt thùc hiÖn      víiNhµ    níc. 5 Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay  thÕ  Th«ng   sè    t   22/2001/TT­ BTC   ngµy  03/04/2001    cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn thùc hiÖn    miÔn thuÕ, gi¶m    thuÕ cho    c¸c ®èi îng  îc hëng  ®∙i®Çu   t ®   u    t theo NghÞ  ®Þnh  sè 51/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ quy  CP ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong níc(söa ® æi).       §èivíi   ¸n ®Çu    c¸c tr     dù    c¸c tvµ    êng    ® îcmiÔn  hîp ®∙    thuÕ, gi¶m    thuÕ    víi c¸cmøc  ®∙itheo c¸cv¨n b¶n    u          híng dÉn    thùc hiÖn    miÔn  thuÕ,gi¶m    thuÕ  cho  c¸c ®èi t   îchëng  ®∙i®Çu       îng ®   u    tcña  Tµi chÝnh  ícngµy  Bé    tr   Th«ng   tnµy  cã  hiÖu      lùc thihµnh, mµ     chñ ®Çu    ®∙  t thùc hiÖn quyÕt  to¸n thuÕ    theo ®óng  chÕ     ®é quy  ®Þnh  th× kh«ng  lý truy thu  xö      hoÆc  hoµn      tr¶ c¸c kho¶n thuÕ  chñ  ®Çu    nép  t ®∙  thõa hoÆc  thiÕu  víic¸c møc   ®∙ivÒ  so      u    thuÕ  theo    híng  dÉn    t¹ Th«ng   i tnµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản