intTypePromotion=1

Thông tư 98/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

0
82
lượt xem
3
download

Thông tư 98/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 98/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 98/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   9 8 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 9   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m  2004 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 42/2001/N§­CP  n g µ y   0 1   t h ¸ n g   0 8   n ¨ m   2 0 0 1   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   q u y   ® Þ n h   c h i   t i Õ t  thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt kinh doanh b¶o hiÓm C¨n cø LuËt kinh doanh b¶o hiÓm sè 24/2000/QH10 ngµy 9   th¸ng 12 n¨m 2000; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 42/2001/N§­CP ngµy 01/08/2001 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt   kinh doanh b¶o hiÓm;  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: I. THµNH LËP Vµ HO¹T §éNG CñA DOANH NGHIÖP  B¶O HIÓM, DOANH NGHIÖP M¤I GIíI B¶O HIÓM 1. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng 1.1. Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  64 LuËt kinh doanh b¶o hiÓm bao gåm nh÷ng tµi liÖu sau: 1.1.1.   §¬n   xin   cÊp   giÊy   phÐp   ®îc   lµm   theo   mÉu   quy  ®Þnh t¹i Phô lôc 1 kÌm theo Th«ng t  nµy. §¬n xin cÊp giÊy  phÐp ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc  ngêi ®îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t; 1.1.2. Ph¬ng ¸n ho¹t  ®éng 5 n¨m  ®Çu trong  ®ã  nªu râ  ph¬ng thøc trÝch lËp dù  phßng nghiÖp vô, ch ¬ng tr×nh t¸i  b¶o hiÓm,  ®Çu t vèn, hiÖu qu¶ kinh doanh, kh¶ n¨ng thanh   to¸n   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   vµ   lîi   Ých   kinh   tÕ   cña  viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp; 1.1.3. Danh s¸ch, lý  lÞch, c¸c v¨n b»ng ®îc c«ng chøng  chøng minh n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng ­ êi qu¶n trÞ, ngêi ®iÒu hµnh doanh nghiÖp; 1.1.4. Møc vèn gãp vµ  ph¬ng thøc gãp vèn, danh s¸ch  nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n chiÕm 10% sè  vèn  ®iÒu lÖ  trë  lªn;  t×nh h×nh tµi chÝnh vµ  nh÷ng th«ng tin kh¸c cã  liªn quan  ®Õn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®ã; 1.1.5.   Quy   t¾c,   ®iÒu   kho¶n,   biÓu   phÝ,   hoa   hång   b¶o  hiÓm cña lo¹i s¶n phÈm b¶o hiÓm dù kiÕn kinh doanh;
 2. 1.1.6. §èi víi doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm, hå  s¬  xin   cÊp   giÊy   phÐp   kh«ng   bao   gåm   ®iÓm   1.1.5   nªu   trªn.   Riªng ph¬ng ¸n ho¹t  ®éng 5 n¨m  ®Çu cña doanh nghiÖp m«i  giíi   b¶o   hiÓm   kh«ng   ph¶i   nªu   ph¬ng   thøc   trÝch   lËp   dù  phßng nghiÖp vô, ch¬ng tr×nh t¸i b¶o hiÓm, ®Çu t vèn, kh¶  n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 1.2. Ngoµi c¸c giÊy tê  theo quy  ®Þnh t¹i môc 1.1 nªu  trªn, tïy thuéc vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp dù  kiÕn thµnh  lËp, hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ph¶i cã nh÷ng tµi liÖu sau:  1.2.1. §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm nhµ  níc, doanh  nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm nhµ níc: a) Dù  th¶o  ®iÒu lÖ  doanh nghiÖp bao gåm c¸c néi dung  chÝnh  ®îc quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp Nhµ  níc vµ  c¸c  v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; b)   V¨n   b¶n   cña   c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   chÊp   thuËn   viÖc   doanh   nghiÖp   tham   gia   ho¹t   ®éng  kinh doanh b¶o hiÓm, kinh doanh m«i giíi b¶o hiÓm; c) Gi¶i tr×nh vÒ nguån vèn thµnh lËp doanh nghiÖp b¶o   hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm cã  x¸c nhËn cña c¬  quan cã thÈm quyÒn. 1.2.2. §èi víi c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm, c«ng ty cæ  phÇn m«i giíi b¶o hiÓm, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n m«i  giíi   b¶o   hiÓm,   doanh   nghiÖp   t  nh©n   m«i   giíi   b¶o   hiÓm,  c«ng ty hîp danh m«i giíi b¶o hiÓm: a) Dù th¶o ®iÒu lÖ bao gåm c¸c néi dung chÝnh ®îc quy  ®Þnh t¹i LuËt  Doanh  nghiÖp  vµ  c¸c  v¨n  b¶n  híng  dÉn  thi  hµnh; b) Biªn b¶n häp cña chñ ®Çu t vÒ viÖc thµnh lËp c«ng ty  cæ phÇn b¶o hiÓm, c«ng ty cæ phÇn m«i giíi b¶o hiÓm, c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n m«i giíi b¶o hiÓm, doanh nghiÖp t nh©n   m«i   giíi   b¶o   hiÓm,   c«ng   ty   hîp   danh   m«i   giíi   b¶o  hiÓm; c)   X¸c   nhËn   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   vÒ   n¨ng   lùc  ph¸p lý cña c¸c chñ ®Çu t lµ s¸ng lËp viªn: ­ §èi víi c¸c chñ ®Çu t lµ ph¸p nh©n: b¶n sao cã c«ng  chøng cña quyÕt  ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp, giÊy chøng  nhËn ®¨ng ký kinh doanh, giÊy phÐp ®Çu t (nÕu cã); ­ §èi víi c¸c chñ   ®Çu t  lµ  c¸ nh©n: lý  lÞch t  ph¸p  theo mÉu do ph¸p luËt quy ®Þnh. d) X¸c nhËn vÒ  tÝnh hîp ph¸p cña nguån vèn thµnh lËp  c«ng ty: ­ §èi víi chñ   ®Çu t  lµ  ph¸p nh©n: b¸o c¸o tµi chÝnh  ®∙ ®îc kiÓm to¸n ®éc lËp trong 3 n¨m gÇn nhÊt. 2
 3. ­   §èi   víi   chñ   ®Çu   t  lµ   c¸   nh©n:   x¸c   nhËn   cña   ng©n  hµng vÒ  sè  d  tiÒn göi cã  trong tµi kho¶n cña chñ   ®Çu t,  hoÆc thÎ  tiÕt kiÖm cã  kú  h¹n cßn l¹i  Ýt nhÊt lµ  6 th¸ng  (kÓ  tõ  ngµy nép hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp), hoÆc chøng chØ  tiÒn göi  ®øng tªn chñ   ®Çu t.   C¸c hå  s¬, giÊy tê  vÒ  nhµ  ®Êt kh«ng  ®îc dïng  ®Ó  x¸c nhËn vÒ  t×nh h×nh tµi chÝnh vµ  kh¶ n¨ng gãp vèn cña c¸c chñ ®Çu t.   ®) V¨n b¶n uû quyÒn cho ngêi ®¹i diÖn c¸c chñ ®Çu t; e) Danh s¸ch c¸c thµnh viªn s¸ng lËp c«ng ty  ®îc lËp  theo mÉu quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n h­ íng dÉn thi hµnh.   1.2.3.   §èi   víi   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh   nghiÖp  m«i giíi b¶o hiÓm 100% vèn ®Çu t níc ngoµi: a) Dù th¶o ®iÒu lÖ doanh nghiÖp b¶o hiÓm 100% vèn ®Çu   t  níc ngoµi bao gåm c¸c néi dung chÝnh  ®îc quy  ®Þnh t¹i  LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn  thi hµnh; b) §iÒu lÖ cña chñ ®Çu t níc ngoµi;  c) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cña chñ ®Çu t níc ngoµi;  d) V¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi: ­  Cho phÐp chñ   ®Çu t  níc ngoµi thµnh lËp doanh nghiÖp  100% vèn  ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt nam. Trêng hîp quy  ®Þnh  cña níc n¬i chñ   ®Çu t  níc ngoµi cã  trô  së  chÝnh kh«ng yªu  cÇu cã  v¨n b¶n chÊp thuËn th×  ph¶i cã  b»ng chøng x¸c nhËn  viÖc nµy;  ­ X¸c  nhËn  chñ   ®Çu  t  níc  ngoµi  ®îc phÐp  kinh  doanh  lo¹i h×nh b¶o hiÓm mµ  chñ   ®Çu t  níc ngoµi dù  kiÕn tiÕn  hµnh t¹i ViÖt Nam ­ X¸c nhËn chñ   ®Çu t níc ngoµi  ®ang trong t×nh tr¹ng  tµi chÝnh lµnh m¹nh vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu qu¶n lý   t¹i níc nguyªn xø. 1.2.4.   §èi   víi   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh   nghiÖp  m«i giíi b¶o hiÓm liªn doanh: a) Hîp ®ång liªn doanh bao gåm c¸c néi dung chÝnh ®îc  quy ®Þnh t¹i LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c v¨n  b¶n híng dÉn thi hµnh; b) §iÒu lÖ doanh nghiÖp liªn doanh bao gåm c¸c néi dung   chÝnh ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; c) §iÒu lÖ cña bªn níc ngoµi tham gia liªn doanh; d)   GiÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   cña   bªn   níc   ngoµi   tham   gia  liªn doanh; ®) V¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi:  3
 4. ­ Cho phÐp chñ ®Çu t níc ngoµi thµnh lËp doanh nghiÖp  b¶o hiÓm liªn doanh t¹i ViÖt nam. Trêng hîp quy  ®Þnh cña  níc n¬i chñ ®Çu t níc ngoµi cã trô së chÝnh kh«ng yªu cÇu  cã   v¨n   b¶n   chÊp   thuËn   th×   ph¶i   cã   b»ng   chøng   x¸c   nhËn  viÖc nµy;  ­ X¸c  nhËn  chñ   ®Çu  t  níc  ngoµi  ®îc phÐp  kinh  doanh  lo¹i h×nh b¶o hiÓm mµ  chñ   ®Çu t  níc ngoµi dù  kiÕn tiÕn  hµnh t¹i ViÖt Nam;  ­ X¸c nhËn chñ   ®Çu t níc ngoµi  ®ang trong t×nh tr¹ng  tµi chÝnh lµnh m¹nh vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu qu¶n lý   t¹i níc nguyªn xø. e) V¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn cña bªn ViÖt Nam cho  phÐp tham gia gãp vèn vµo liªn doanh; g) Gi¶i tr×nh  vÒ  nguån  vèn gãp cña  ®èi t¸c lµ  bªn  ViÖt Nam cã x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 1.3.   Hå   s¬   xin   cÊp   giÊy   phÐp   cña   doanh   nghiÖp   b¶o  hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm ®îc lËp thµnh 3 (ba)  bé trong ®ã cã 1 (mét) bé lµ b¶n chÝnh, 2 (hai) bé lµ b¶n  sao. Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm,  doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc  lËp thµnh 3 (ba) bé, mçi bé  gåm 1 (mét) b¶n b»ng tiÕng  ViÖt vµ  1 (mét) b¶n b»ng tiÕng Anh. Cã  1 (mét) bé  lµ  b¶n   chÝnh, 2 (hai) bé  lµ  b¶n sao. Chñ   ®Çu t  ph¶i chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp. 2. Thñ tôc tiÕp nhËn vµ xö lý hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp 2.1.  Hå  s¬   xin cÊp  giÊy phÐp   ®îc Bé  Tµi  chÝnh  tiÕp  nhËn vµ kiÓm tra trªn c¬ së sau: 2.1.1. §Çu môc nh÷ng v¨n b¶n cÇn ph¶i cã  trong hå  s¬  theo quy ®Þnh; 2.1.2. TÝnh hîp lÖ cña hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp; 2.1.3. V¨n b¶n x¸c nhËn t  c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi  chÝnh cña c¸c chñ ®Çu t.   2.2. Trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®Çy  ®ñ   hå   s¬   xin   cÊp   giÊy   phÐp   cña   c¸c   chñ   ®Çu   t,   Bé   Tµi  chÝnh   quyÕt   ®Þnh   cÊp   giÊy   phÐp   hoÆc   tõ   chèi   cÊp   giÊy   phÐp. Trong trêng hîp tõ chèi cÊp giÊy phÐp, Bé Tµi chÝnh   cã v¨n b¶n gi¶i thÝch lý do. Trong   qu¸   tr×nh   thÈm   ®Þnh   hå   s¬   xin   cÊp   giÊy   phÐp,  trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬   hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1. nªu trªn, Bé Tµi chÝnh  cã  thÓ  göi th«ng b¸o yªu cÇu chñ   ®Çu t  bæ sung, söa  ®æi  hå s¬, nÕu thÊy cÇn thiÕt.   Thêi h¹n chñ ®Çu t göi v¨n b¶n bæ sung, söa ®æi hå s¬  xin cÊp giÊy phÐp lµ  30 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ® îc  4
 5. v¨n b¶n yªu cÇu cña Bé  Tµi chÝnh. HÕt thêi gian bæ sung,  söa  ®æi hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp bao gåm c¶ thêi gian gia   h¹n, nÕu chñ   ®Çu t  kh«ng hoµn chØnh hå  s¬  theo yªu cÇu,  hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp hÕt gi¸ trÞ xem xÐt. 2.3. GiÊy phÐp  ®îc cÊp theo mÉu quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc  2 kÌm theo Th«ng t nµy.  3.  ThÈm ®Þnh hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp 3.1. Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp  ®îc thÈm  ®Þnh dùa theo  nh÷ng c¨n cø sau: LuËt kinh doanh b¶o hiÓm vµ  c¸c v¨n b¶n h íng dÉn thi  hµnh; C¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. 3.2. Néi dung thÈm ®Þnh hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp : 3.2.1. ThÈm  ®Þnh t c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh  cña c¸c chñ ®Çu t th«ng qua: a) V¨n b¶n thµnh lËp doanh nghiÖp vµ   ®iÒu lÖ  tæ chøc  vµ  ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp (®èi víi c¸c chñ   ®Çu t  lµ  ph¸p nh©n) hay v¨n b¶n chøng minh t c¸ch ph¸p lý (®èi víi  chñ ®Çu t lµ c¸ nh©n); b) B¸o c¸o tµi chÝnh ®∙ ®îc kiÓm to¸n trong 3 n¨m gÇn  nhÊt (®èi víi chñ ®Çu t lµ ph¸p nh©n ®ang ho¹t ®éng), bao  gåm doanh thu, gi¸ trÞ  tµi s¶n, lîi nhuËn hµng n¨m; kh¶  n¨ng huy  ®éng vèn cña c¸c chñ   ®Çu t; x¸c nhËn cña ng©n  hµng vÒ  sè  d  tiÒn göi cã  trong tµi kho¶n cña chñ   ®Çu t  (®èi víi chñ   ®Çu t lµ  c¸ nh©n); sù  hç  trî  cña c«ng ty mÑ   (nÕu cã).   c)  Quy m« vèn,  trÝch  lËp  dù  phßng  nghiÖp  vô  vµ   c¸c  quü  dù  tr÷  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, ho¹t  ®éng  ®Çu t,  ph¬ng   ¸n   kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh  nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm dù kiÕn ®îc thµnh lËp. 3.2.2. ThÈm ®Þnh vÒ møc ®é phï hîp cña viÖc thµnh lËp   doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm víi   quy ho¹ch vµ c¸c lîi Ých kinh tÕ­x∙ héi: a) Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp phï  hîp víi quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch, ®Þnh híng ph¸t triÓn thÞ trêng b¶o hiÓm, thÞ trêng  tµi chÝnh cña ViÖt Nam; b) Sù phï hîp cña viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp ® îc xem  xÐt trªn c¸c vÊn ®Ò cô thÓ sau: ­ §¶m b¶o sù  ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña thÞ  trêng b¶o  hiÓm; ­ Nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ  quèc d©n vÒ  lo¹i s¶n phÈm  b¶o hiÓm mµ doanh nghiÖp dù kiÕn kinh doanh;  5
 6. ­  Xem xÐt kh¶ n¨ng n©ng cao n¨ng lùc khai th¸c tiÒm  n¨ng b¶o hiÓm trong níc vµ  n¨ng lùc gi÷  l¹i phÝ  b¶o hiÓm  trªn thÞ trêng; kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng; ­ TiÕn tr×nh héi nhËp, ph¸t triÓn quan hÖ  th¬ng m¹i  gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc. 3.2.3. ThÈm  ®Þnh vÒ  nghiÖp vô   ®èi víi hå  s¬  xin cÊp  giÊy phÐp: a)   Quy   t¾c,   ®iÒu   kho¶n,   biÓu   phÝ   b¶o   hiÓm   ®îc   x©y  dùng phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh  ph¸p  luËt hiÖn hµnh,   ®¶m  b¶o tÝnh kh¶ thi vÒ  kinh tÕ, kü  thuËt  ®ång thêi phï  hîp  víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ phong tôc, tËp qu¸n cña   ViÖt Nam; b) KhuyÕn khÝch triÓn khai c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm míi   mµ  c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm  ®ang ho¹t  ®éng trªn thÞ  tr ­ êng cha cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. 4. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp  Trong   thêi   h¹n   7   ngµy   kÓ   tõ   khi   ®îc   cÊp   giÊy   phÐp  thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng,   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh  nghiÖp  m«i giíi b¶o hiÓm ph¶i  nép  lÖ  phÝ  cÊp giÊy  phÐp  theo quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc sè  2, Th«ng t  sè  110/2002/TT­ BTC cña Bé  Tµi chÝnh ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2002 híng dÉn  thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ vµ lÖ phÝ trong lÜnh vùc   ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm.   5. Söa ®æi, bæ sung giÊy phÐp Thñ  tôc chÊp thuËn nh÷ng thay  ®æi theo quy  ®Þnh t¹i   §iÒu 69 LuËt kinh doanh b¶o hiÓm  ®îc thùc hiÖn cô  thÓ  nh  sau: 5.1. §æi tªn doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  muèn  ®æi tªn doanh nghiÖp ph¶i göi  ®Õn Bé  Tµi chÝnh v¨n  b¶n  ®Ò  nghÞ   ®æi tªn do ngêi  ®¹i diÖn tríc ph¸p luËt hoÆc  ngêi   cã   thÈm   quyÒn   cña   doanh   nghiÖp   ký   vµ   v¨n   b¶n   x¸c  nhËn cña c¬ quan, c¸ nh©n cã thÈm quyÒn cña  doanh nghiÖp  vÒ viÖc ®æi tªn doanh nghiÖp; 5.2. T¨ng hoÆc gi¶m møc vèn  ®iÒu lÖ  cña doanh nghiÖp  b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm: Doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  muèn thay ®æi møc vèn ®iÒu lÖ ph¶i göi ®Õn Bé Tµi chÝnh: 5.2.1. B¶n gi¶i tr×nh vÒ  viÖc  ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m  møc   vèn   ®iÒu   lÖ   cã   ch÷   ký   cña   ngêi   ®¹i   diÖn   tríc   ph¸p  luËt hoÆc ngêi cã  thÈm quyÒn cña doanh nghiÖp, trong  ®ã  ghi râ  sè  vèn t¨ng (hoÆc gi¶m), lý  do t¨ng (hoÆc gi¶m),  ph¬ng ¸n sö dông vèn vµ thêi gian thùc hiÖn; 6
 7. 5.2.2. V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬  quan hay ngêi cã  thÈm  quyÒn cña doanh nghiÖp vÒ viÖc t¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ; 5.2.3. Gi¶i tr×nh vÒ nguån tµi chÝnh dïng ®Ó t¨ng vèn   trong trêng hîp t¨ng vèn ®iÒu lÖ. 5.3.   Më   hoÆc   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   cña   chi   nh¸nh,   v¨n  phßng ®¹i diÖn 5.3.1. Hå s¬ ®Ò nghÞ më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn   doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm ®îc  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 11 vµ  §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh  sè  42/2001/N§­CP cña ChÝnh phñ  ngµy 01/08/2001 quy  ®Þnh  chi   tiÕt   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   kinh   doanh   b¶o  hiÓm. 5.3.2. Hå s¬ ®Ò nghÞ më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn   doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm ra  níc ngoµi thùc hiÖn theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt   vÒ ®Çu t ra níc ngoµi. 5.3.3.   Hå   s¬   ®Ò   nghÞ   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   cña   chi  nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh  nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm bao gåm: ­ V¨n b¶n ®Ò nghÞ chÊm døt ho¹t ®éng; ­   B¸o   c¸o   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng   cña   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng ®¹i diÖn trong 3 n¨m gÇn nhÊt. Tr êng hîp chi nh¸nh,  v¨n phßng  ®¹i diÖn ho¹t  ®éng cha  ®îc 3 n¨m th×  b¸o c¸o  t×nh h×nh ho¹t ®éng tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng; ­ Tr¸ch  nhiÖm  vµ   c¸c vÊn  ®Ò  ph¸t  sinh khi  chÊm  døt  ho¹t ®éng. 5.4. Thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  chÝnh, chi nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh   nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm.  Doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  muèn thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  chÝnh, chi nh¸nh, v¨n  phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp ph¶i göi ®Õn Bé Tµi chÝnh   v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  chÝnh, chi  nh¸nh  cña  doanh   nghiÖp   do  ngêi   ®¹i   diÖn   tríc   ph¸p  luËt  hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn cña doanh nghiÖp ký. 5.5.   Thay   ®æi   néi   dung,   ph¹m   vi   vµ   thêi   h¹n   ho¹t   ®éng: Thñ  tôc vµ  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  thay  ®æi néi dung, ph¹m vi  vµ   thêi   h¹n   ho¹t   ®éng  cña  doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh   nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu   13,   NghÞ   ®Þnh   sè   42/2001/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   ngµy  01/8/2001 quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh mét sè ®iÒu cña  LuËt kinh doanh b¶o hiÓm.   5.6. ChuyÓn nhîng cæ phÇn, phÇn vèn gãp: 7
 8. Hå   s¬   ®Ò   nghÞ   chuyÓn   nhîng   cæ   phÇn,   phÇn   vèn   gãp  chiÕm 10% sè vèn ®iÒu lÖ trë lªn ®îc lËp thµnh mét (1) bé  vµ nép cho Bé Tµi chÝnh bao gåm c¸c tµi liÖu sau: 5.6.1. V¨n b¶n ®Ò nghÞ chuyÓn nhîng cæ phÇn, phÇn vèn  gãp chiÕm 10% sè  vèn  ®iÒu lÖ  trë  lªn cã  ch÷  ký  cña ngêi  ®¹i diÖn tríc ph¸p luËt hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn cña doanh  nghiÖp trong  ®ã  nªu râ  sè  lîng, gi¸ trÞ  cæ phÇn vµ  tû  lÖ  phÇn gãp vèn ®îc chuyÓn nhîng; lý do chuyÓn nhîng; 5.6.2. C¸c th«ng tin liªn quan  ®Õn tæ chøc, c¸ nh©n   ®îc chuyÓn nhîng cæ phÇn, phÇn vèn gãp; Hîp ®ång chuyÓn nhîng cæ phÇn, phÇn vèn gãp. 5.7. Thay  ®æi Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m   ®èc (Gi¸m ®èc) 5.7.1. Trong thêi h¹n chËm nhÊt 15 ngµy tríc khi ra  v¨n b¶n bæ nhiÖm,  miÔn  nhiÖm theo   ®Þnh  kú  hoÆc  gi÷a kú  Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh   nghiÖp   m«i   giíi   b¶o   hiÓm,  Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc   ngêi  ®îc Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  uû  quyÒn ph¶i cã  v¨n  b¶n göi Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ chÊp thuËn viÖc thay ®æi.   5.7.2. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  thay  ®æi Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n  trÞ, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) bao gåm: a) V¨n b¶n ®Ò nghÞ chÊp thuËn viÖc thay ®æi; b)   Dù   kiÕn   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm   nh©n   sù   cña   doanh   nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm; c) Lý  lÞch ngêi dù  kiÕn  ®îc bæ nhiÖm cã  x¸c nhËn cña  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   hoÆc   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   cña   doanh  nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm; d)   V¨n   b»ng,   chøng   chØ   chøng   minh   tr×nh   ®é   vµ   n¨ng  lùc chuyªn m«n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m ®èc) dù kiÕn bæ nhiÖm; ®) Biªn b¶n cuéc häp vÒ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Chñ   tÞch   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc  (Gi¸m   ®èc)   doanh   nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm, nÕu cã.  5.8. Chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt, gi¶i thÓ, chuyÓn  ®æi h×nh thøc doanh nghiÖp: Hå  s¬, thñ  tôc vµ  thêi h¹n gi¶i quyÕt yªu cÇu chia,  t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt, gi¶i thÓ, chuyÓn  ®æi h×nh thøc  doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i  giíi b¶o hiÓm  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  cã liªn quan. 5.9. Thêi h¹n gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu söa ®æi, bæ sung   giÊy phÐp: 8
 9. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy Bé  Tµi chÝnh tiÕp  nhËn  ®Çy  ®ñ  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  söa  ®æi, bæ sung giÊy phÐp cña   doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm quy   ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm tõ 5.1 ®Õn 5.8, PhÇn I, Th«ng t  nµy, Bé  Tµi chÝnh cã  v¨n b¶n tr¶ lêi vÒ  viÖc chÊp thuËn hay tõ  chèi chÊp thuËn ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp. Trong trêng hîp  tõ  chèi ph¶i nªu râ  lý  do b»ng v¨n b¶n. Trong trêng hîp  chÊp   thuËn,   Bé   Tµi   chÝnh   cÊp   giÊy   phÐp   ®iÒu   chØnh   cho  doanh   nghiÖp   theo   mÉu   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   3   kÌm   theo  Th«ng  t  nµy.  GiÊy  phÐp  ®iÒu chØnh  lµ  mét  bé  phËn  kh«ng  t¸ch rêi cña giÊy phÐp thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng cña doanh  nghiÖp b¶o hiÓm.   II. KHAI TH¸C B¶O HIÓM 1. §¨ng ký quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm cña   c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm. 1.1. ViÖc  ®¨ng ký  quy t¾c,  ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ  b¶o   hiÓm  ®îc ¸p dông  ®èi víi c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 18 NghÞ   ®Þnh sè  42/2001/N§­CP cña  ChÝnh phñ  ngµy 01/8/2001 quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét  sè ®iÒu cña LuËt kinh doanh b¶o hiÓm. 1.2. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm chØ  ®îc  ®¨ng ký  quy t¾c,  ®iÒu kho¶n,  biÓu phÝ  b¶o hiÓm   ®èi  víi  c¸c  s¶n  phÈm  b¶o  hiÓm thuéc c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm ®îc phÐp kinh doanh quy  ®Þnh   t¹i   GiÊy   phÐp   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   (hoÆc   GiÊy   chøng   nhËn   ®ñ   tiªu   chuÈn   vµ   ®iÒu   kiÖn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh b¶o hiÓm) do Bé Tµi chÝnh cÊp cho doanh nghiÖp. 1.3.   Doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   néi  dung vµ  tÝnh hîp ph¸p cña quy t¾c,  ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ  b¶o   hiÓm   cña   c¸c   s¶n   phÈm   b¶o   hiÓm   ®¨ng   ký   víi   Bé   Tµi  chÝnh. 1.4.   Khi   ®¨ng   ký   quy   t¾c,   ®iÒu   kho¶n,   biÓu   phÝ   cña  c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i göi cho   Bé Tµi chÝnh c¸c tµi liÖu sau: 1.4.1. V¨n b¶n ®Ò nghÞ ®¨ng ký s¶n phÈm b¶o hiÓm theo   mÉu quy ®Þnh t¹i phô lôc 12 kÌm theo Th«ng t nµy; 1.4.2. Quy t¾c,  ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ  cña s¶n phÈm b¶o  hiÓm dù  kiÕn ¸p dông (b¶n tiÕng ViÖt). §èi víi nh÷ng s¶n  phÈm b¶o hiÓm  ®îc cung cÊp theo th«ng lÖ  quèc tÕ  (nh   b¶o  hiÓm hµng h¶i, hµng kh«ng…), doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã  thÓ   ®¨ng ký  c¸c quy t¾c,  ®iÒu kho¶n,  biÓu phÝ  b¶o hiÓm b»ng   tiÕng Anh.   1.5. Trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®­ îc  ®Çy  ®ñ  c¸c tµi liÖu  ®¨ng ký  quy t¾c,  ®iÒu kho¶n, biÓu  9
 10. phÝ  b¶o hiÓm, Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn viÖc  doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ®∙   hoµn   tÊt   thñ   tôc   ®¨ng   ký   quy  t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm. 1.6. Trong trêng hîp cÇn thay  ®æi, bæ sung quy t¾c,  ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ cña s¶n phÈm b¶o hiÓm ®∙ ®¨ng ký víi  Bé Tµi chÝnh, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i ®¨ng ký c¸c thay   ®æi, bæ sung theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.4 nªu trªn.  §èi víi c¸c rñi ro  ®Æc thï  hoÆc cha  ®Ò  cËp  ®Çy  ®ñ  trong  quy t¾c,  ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ  b¶o hiÓm  ®∙  ®¨ng ký  víi Bé  Tµi chÝnh, doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ  bªn mua b¶o hiÓm  ®îc  phÐp tháa thuËn vÒ   ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, møc phÝ  b¶o hiÓm  ®Ó  b¶o hiÓm cho rñi ro vµ  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc  ®¨ng ký  s¶n phÈm sau khi giao kÕt hîp ®ång.   2. Phª chuÈn s¶n phÈm b¶o hiÓm 2.1. Tríc khi triÓn khai c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n  thä,   b¶o   hiÓm   søc   kháe   vµ   b¶o   hiÓm   tai   n¹n   con   ngêi,  doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i nép Bé Tµi chÝnh hå s¬ ®Ò nghÞ  phª chuÈn s¶n phÈm bao gåm nh÷ng tµi liÖu sau:  2.1.1.   V¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   Bé   Tµi   chÝnh   phª   chuÈn   tríc  khi ¸p dông; 2.1.2.   Quy   t¾c,   ®iÒu   kho¶n,   biÓu   phÝ,   hoa   hång   b¶o  hiÓm cña s¶n phÈm b¶o hiÓm dù kiÕn triÓn khai; 2.1.3. C«ng thøc, ph¬ng ph¸p vµ gi¶i tr×nh c¬ së tÝnh  phÝ,   dù   phßng   nghiÖp   vô   cña   s¶n   phÈm   b¶o   hiÓm   dù   kiÕn  triÓn khai.  2.1.4.   C¸c   tµi   liÖu   cã   liªn   quan   bao   gåm:   mÉu   giÊy  yªu cÇu b¶o hiÓm, tµi liÖu giíi thiÖu s¶n phÈm, dÞch vô  cña   doanh  nghiÖp   b¶o   hiÓm,   tµi   liÖu   minh   häa   b¸n   hµng,   c¸c mÉu  ®¬n mµ  kh¸ch hµng kª khai vµ  ký  vµo khi mua b¶o  hiÓm.   §èi víi c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä  cã  chia l∙i,  doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i quy  ®Þnh râ  trong c¬  së  tÝnh  phÝ  cña s¶n phÈm b¶o hiÓm dù  kiÕn triÓn khai nguyªn t¾c,  ph¬ng thøc vµ  tû  lÖ  chia l∙i mµ  doanh nghiÖp cam kÕt tr¶  cho kh¸ch hµng, nhng kh«ng thÊp h¬n 70% tæng sè  l∙i thu  ®îc,   theo   ph¬ng   ph¸p   ®îc   Bé   Tµi   chÝnh   chÊp   thuËn.   Quy  ®Þnh nµy chØ ¸p dông  ®èi víi c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm nh©n  thä cã chia l∙i ®îc giao kÕt kÓ tõ ngµy 1/1/2006. 2.2. Quy t¾c,  ®iÒu kho¶n doanh nghiÖp b¶o hiÓm tr×nh  Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ phª chuÈn ph¶i ®¶m b¶o: 2.2.1. ViÖc mua c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm bæ trî  kÌm theo   s¶n phÈm b¶o hiÓm chÝnh kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®Ó   duy tr× hiÖu lùc cña s¶n phÈm b¶o hiÓm chÝnh; 2.2.2.   Tr¸nh   sö   dông   c¸c   tõ   ng÷   khã   hiÓu,   kh«ng   râ  rµng hoÆc cã  thÓ  hiÓu theo nhiÒu nghÜa. Trong trêng hîp  10
 11. buéc ph¶i sö  dông c¸c tõ  ng÷  nµy, doanh nghiÖp b¶o hiÓm  ph¶i cã   ®Þnh nghÜa  ®Çy  ®ñ  vµ  gi¶i thÝch râ  rµng  ®Ó  tr¸nh  g©y hiÓu lÇm cho kh¸ch hµng. 2.3. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  phª chuÈn s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n  thä ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi ®øng ®Çu doanh nghiÖp hoÆc ®­ îc ngêi ®øng ®Çu doanh nghiÖp ñy quyÒn hîp lÖ vµ x¸c nhËn  cña chuyªn gia tÝnh to¸n  ®îc chØ  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i  PhÇn III díi ®©y. 3. Quy ®Þnh vÒ khai th¸c b¶o hiÓm nh©n thä 3.1.   Tµi   liÖu   giíi   thiÖu   vÒ   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   cña  doanh nghiÖp b¶o hiÓm Doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm: 3.1.1. §¶m b¶o tµi liÖu giíi thiÖu vÒ  s¶n phÈm, dÞch  vô  cña doanh nghiÖp ph¶i  ®îc viÕt b»ng ng«n ng÷  gi¶n dÞ,  râ  rµng, dÔ  hiÓu vµ  kh«ng chøa  ®ùng bÊt kú  th«ng tin nµo  cã thÓ dÉn ®Õn hiÓu lÇm; 3.1.2. §¶m b¶o trong khi minh ho¹ b¸n hµng, ph¶i ph©n   biÖt râ  gi÷a quyÒn lîi cã   ®¶m b¶o vµ  quyÒn lîi kh«ng  ®¶m  b¶o; th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt tæng sè  quyÒn lîi b¶o  hiÓm nhËn ®îc theo c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm kh«ng ®¶m b¶o cã  thÓ kh¸c nhau;  3.1.3.  Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn, xem xÐt l¹i c¸c gi¶  ®Þnh dïng  trong  minh häa b¸n hµng.  NÕu c¸c gi¶  ®Þnh  ®ã  kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, doanh nghiÖp b¶o   hiÓm ph¶i söa l¹i minh häa b¸n hµng cho phï hîp; 3.1.4. §¶m b¶o tµi liÖu giíi thiÖu vÒ  s¶n phÈm, dÞch  vô  cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng chøa  ®ùng nh÷ng th«ng  tin vÒ  quyÒn lîi b¶o hiÓm  tr¸i  víi quy t¾c,  ®iÒu kho¶n  b¶o hiÓm ®∙ ®îc Bé Tµi chÝnh phª chuÈn.    3.2. Tµi liÖu minh häa b¸n hµng 3.2.1. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i cung cÊp cho kh¸ch  hµng   minh   ho¹   vÒ   s¶n   phÈm   b¶o   hiÓm   mét   c¸ch   trùc   tiÕp  hoÆc th«ng qua c¸c ®¹i lý b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi   b¶o hiÓm ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; 3.2.2.   Tµi   liÖu   minh   ho¹   b¸n   hµng   ph¶i   cã   sù   chÊp  thuËn   cña   chuyªn   gia   tÝnh   to¸n   ®îc   chØ   ®Þnh   cña   doanh  nghiÖp b¶o hiÓm  ®èi víi c¸c gi¶  ®Þnh dïng  ®Ó  tÝnh to¸n,  tríc   khi   sö   dông   ®Ó   cung   cÊp   cho   kh¸ch   hµng.   Tµi   liÖu  minh häa b¸n hµng ph¶i râ  rµng,  ®Çy  ®ñ  vµ  chÝnh x¸c  ®Ó  gióp kh¸ch hµng cã sù lùa chän phï hîp;    3.2.3.   C¸c   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ph¶i   chÞu   tr¸ch  nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ cËp nhËt cña c¸c tµi liÖu giíi  thiÖu vÒ s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, tµi   liÖu   minh   häa   b¸n   hµng   vµ   c¸c   tµi   liÖu   b¸n   hµng   kh¸c  trong suèt thêi gian sö dông;  11
 12. 3.2.4. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i tr×nh bµy trong tµi  liÖu minh  ho¹  b¸n  hµng  nh÷ng  ®iÒu  kiÖn   ®Ó   ®îc nhËn  gi¸  trÞ  hoµn l¹i vµ  nh÷ng quyÒn lîi, kÌm theo sè  tiÒn cô  thÓ  mµ  kh¸ch hµng   ®îc hëng khi nhËn gi¸ trÞ  hoµn  l¹i,  nhng  ph¶i nªu râ  nh÷ng quyÒn lîi nµy lµ  cã   ®¶m b¶o hay kh«ng  cã ®¶m b¶o.   3.3. Cung cÊp th«ng tin cã liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o   hiÓm NÕu hîp ®ång b¶o hiÓm kh«ng cã quy ®Þnh râ, khi cÊp ®¬n  b¶o hiÓm, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i th«ng b¸o cho kh¸ch  hµng b»ng v¨n b¶n nh÷ng th«ng tin sau: 3.3.1. Ph¬ng thøc vµ ®Þnh kú ®ãng phÝ b¶o hiÓm; 3.3.2. Tªn c¸ nh©n hoÆc  ®¬n vÞ  trùc thuéc cña doanh   nghiÖp ®Ó liªn hÖ trong trêng hîp kh¸ch hµng cÇn ®îc phôc  vô  hoÆc  ®îc gi¶i  ®¸p vÒ  nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn hîp  ®ång; 3.3.3. Tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hµng ph¶i th«ng b¸o cho  doanh   nghiÖp   khi   cã   thay   ®æi   ®Þa   chØ   cña   bªn   mua   b¶o  hiÓm; 3.3.4. §Þa chØ kh¸ch hµng cã  thÓ  liªn hÖ   ®Ó   ®îc gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i, th¾c m¾c, tranh chÊp liªn quan  ®Õn viÖc  giao kÕt, thùc hiÖn vµ chÊm døt hîp ®ång b¶o hiÓm.     Hµng   n¨m,   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ph¶i   th«ng   b¸o   cho  c¸c chñ hîp ®ång b¶o hiÓm vÒ t×nh tr¹ng hîp ®ång cña hä.  3.4. Gi¸ trÞ hoµn l¹i cña hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä  3.4.1. Hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä chØ cã gi¸ trÞ hoµn   l¹i khi cã  hiÖu lùc  ®ñ  24 th¸ng trë  lªn  ®èi víi c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm ®ãng phÝ ®Þnh kú; 3.4.2. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm  ®îc quyÒn khÊu trõ  c¸c  kho¶n   nî   cha   ®îc   hoµn   tr¶   tríc   khi   thanh   to¸n   gi¸   trÞ  hoµn l¹i cho bªn mua b¶o hiÓm.  4. C«ng bè danh môc s¶n phÈm b¶o hiÓm  Trong thêi h¹n 15 ngµy ®Çu mçi quý, Bé Tµi chÝnh c«ng   bè  danh môc c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm  cña  c¸c  doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm  ®ang cung cÊp trªn thÞ  trêng tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  c«ng bè. ViÖc c«ng bè  danh môc c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm  ®îc  Bé   Tµi   chÝnh   tiÕn  hµnh   c«ng   khai   trªn  ph ¬ng  tiÖn   th«ng  tin  ®¹i chóng vµ  göi  ®Õn HiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam, c¸c  doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®îc phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng hîp  ph¸p t¹i ViÖt Nam.  5. Hoa hång b¶o hiÓm  5.1. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm chØ  ®îc chi tr¶ hoa hång  b¶o hiÓm tõ  phÇn phÝ  b¶o hiÓm thùc tÕ  thu  ® îc theo tû  lÖ  hoa hång b¶o hiÓm do Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh  ®èi víi tõng  12
 13. nghiÖp vô  b¶o hiÓm cho c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 20  NghÞ   ®Þnh sè  42/2001/N§­CP ngµy 01/8/2001  cña ChÝnh phñ  quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   kinh  doanh b¶o hiÓm.  5.2. Hoa hång b¶o hiÓm lµ c¸c kho¶n chi phÝ cña doanh   nghiÖp b¶o hiÓm tr¶ cho doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm,   ®¹i lý  b¶o hiÓm. Doanh  nghiÖp  b¶o  hiÓm   ®îc chñ   ®éng sö  dông hoa hång b¶o hiÓm cho c¸c néi dung chi phÝ sau:  5.2.1.   Chi   phÝ   khai   th¸c   ban   ®Çu   (t×m   hiÓu,   thuyÕt   phôc vµ giíi thiÖu kh¸ch hµng); 5.2.2. Chi phÝ thu phÝ b¶o hiÓm;  ­ Chi phÝ theo dâi hîp ®ång vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng   duy tr× hîp ®ång b¶o hiÓm.  5.3. Tû  lÖ  hoa hång b¶o hiÓm tèi  ®a mµ  doanh nghiÖp  b¶o hiÓm  ®îc phÐp tr¶ cho  ®¹i lý  b¶o hiÓm  ®îc thùc hiÖn  theo b¶ng tû lÖ hoa hång b¶o hiÓm ¸p dông cho tõng nghiÖp  vô  b¶o hiÓm  ®îc quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 4 ­ B¶ng tû  lÖ  hoa  hång b¶o hiÓm tèi  ®a ¸p dông cho c¸c nghiÖp vô  b¶o hiÓm  phi nh©n thä  vµ  Phô  lôc 5 ­ B¶ng tû  lÖ  hoa hång b¶o hiÓm   tèi  ®a ¸p dông cho c¸c nghiÖp vô  b¶o hiÓm nh©n thä   ®Ýnh  kÌm Th«ng t nµy.  Hoa hång b¶o hiÓm  ®èi víi c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm trän  gãi  ®îc tÝnh b»ng tæng sè  tiÒn hoa hång cña tõng rñi ro  ®îc b¶o hiÓm trong hîp ®ång b¶o hiÓm trän gãi. 5.4.  Tû  lÖ   hoa hång  m«i giíi  b¶o  hiÓm  ®îc  x¸c  ®Þnh  trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ doanh   nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm phï  hîp víi luËt ph¸p ViÖt Nam  vµ  tËp qu¸n quèc tÕ.   Tuú  thuéc vµo ph¹m vi, møc  ®é  vµ  néi dung dÞch vô m«i giíi b¶o hiÓm ®îc cung cÊp, hoa hång  m«i giíi b¶o hiÓm  ®îc tr¶  ®Õn 15% phÇn phÝ  b¶o hiÓm thùc  tÕ thu ®îc. III. CHUY£N GIA TÝNH TO¸N §¦îC CHØ §ÞNH 1.   C¸c   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   nh©n   thä   ph¶i   sö   dông  chuyªn gia tÝnh to¸n  ®îc chØ  ®Þnh  ®Ó  thùc hiÖn c¸c nhiÖm  vô sau: 1.1. Cïng Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) doanh nghiÖp b¶o  hiÓm   nh©n   thä   ký   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   phª   chuÈn   s¶n   phÈm   b¶o  hiÓm;  1.2. LËp dù  phßng to¸n häc cho c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm  nh©n thä theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;  13
 14. 1.3.   Th«ng   qua   viÖc   ph©n   chia   thÆng   d  hµng   n¨m   cña  quü chñ hîp ®ång b¶o hiÓm trªn c¬ së c«ng b»ng, hîp lý vµ   tu©n thñ ph¸p luËt; 1.4. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o   hiÓm nh©n thä th«ng qua viÖc kiÓm tra kh¶ n¨ng thanh to¸n   cña doanh nghiÖp vµo cuèi mçi kú kÕ to¸n; 1.5. Theo  ®Þnh kú  hµng quý  vµ  hµng n¨m, b¸o c¸o b»ng  v¨n b¶n cho Héi  ®ång qu¶n trÞ  cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm  nh©n   thä   vÒ   t×nh   h×nh  tµi  chÝnh   cña   doanh  nghiÖp   trong   tõng thêi kú; dù  b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh trong t¬ng lai  cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä;  1.6. B¸o c¸o kÞp thêi b»ng v¨n b¶n cho Tæng gi¸m  ®èc  (Gi¸m  ®èc), Héi  ®ång qu¶n trÞ  doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n  thä  vÒ  mäi vÊn  ®Ò  bÊt thêng cã  kh¶ n¨ng ¶nh hëng bÊt lîi  tíi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ   ®Ò  xuÊt biÖn  ph¸p kh¾c phôc;  1.7. Trong trêng hîp doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä  kh«ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m kh¾c phôc t×nh   tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä  trong  thêi h¹n hîp lý  theo kiÕn nghÞ  cña chuyªn gia tÝnh to¸n  ®îc chØ  ®Þnh, chuyªn gia tÝnh to¸n  ® îc chØ  ®Þnh cã  tr¸ch  nhiÖm göi mét b¶n sao b¸o c¸o nãi trªn cho Bé  Tµi chÝnh  ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý.  2. Chuyªn gia tÝnh to¸n ®îc chØ ®Þnh ph¶i ®¸p øng c¸c  tiªu chuÈn sau: 2.1. §îc ®µo t¹o vµ cã kinh nghiÖm lµm viÖc Ýt nhÊt 5  n¨m vÒ tÝnh to¸n trong lÜnh vùc b¶o hiÓm nh©n thä vµ ®ang  lµ  thµnh viªn cña mét trong nh÷ng hiÖp héi c¸c nhµ  tÝnh  to¸n b¶o hiÓm ®îc quèc tÕ thõa nhËn réng r∙i (Héi c¸c nhµ  tÝnh to¸n b¶o hiÓm V¬ng quèc Anh; Héi c¸c nhµ  tÝnh to¸n  b¶o hiÓm Scotland; Héi c¸c nhµ tÝnh to¸n b¶o hiÓm Hoa Kú;   Héi c¸c nhµ  tÝnh to¸n b¶o hiÓm  óc;Héi c¸c nhµ  tÝnh to¸n  b¶o hiÓm Cana®a) hoÆc héi c¸c nhµ  tÝnh to¸n kh¸c  ®îc Bé  Tµi chÝnh chÊp thuËn; 2.2. Cã  t  c¸ch  ®¹o  ®øc tèt; cha vi ph¹m quy t¾c  ®¹o  ®øc hµnh nghÒ tÝnh to¸n b¶o hiÓm; kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch   nhiÖm h×nh sù  vÒ  c¸c téi ph¹m cã  liªn quan  ®Õn c«ng viÖc  chuyªn m«n cña m×nh;   2.3. Lµ  c¸n bé, nh©n viªn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm   hoÆc c«ng ty t vÊn vÒ  tÝnh to¸n b¶o hiÓm, hoÆc hµnh nghÒ  ®éc lËp víi t c¸ch c¸ nh©n. 3.  Chuyªn  gia  tÝnh to¸n   ®îc chØ  ®Þnh kh«ng   ®îc  ®ång  thêi kiªm nhiÖm c¸c chøc vô sau: 3.1. Tæng Gi¸m ®èc; 3.2. KÕ to¸n trëng; 14
 15. 3.3. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. 4.   Thñ   tôc   phª   chuÈn   chuyªn   gia   tÝnh   to¸n   ®îc   chØ  ®Þnh 4.1. Héi ®ång qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n   thä  hoÆc Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) trong trêng hîp doanh  nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm bæ nhiÖm   chuyªn gia tÝnh to¸n  ®îc chØ  ®Þnh  ®Ó  tiÕn hµnh c¸c c«ng  viÖc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1   nªu   trªn.   ViÖc   bæ   nhiÖm  chuyªn gia tÝnh to¸n  ®îc chØ  ®Þnh ph¶i  ®îc sù  chÊp thuËn  b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh.  4.2. Hå s¬ ®Ò nghÞ phª duyÖt chuyªn gia tÝnh to¸n ® îc  chØ ®Þnh bao gåm nh÷ng tµi liÖu sau: 4.2.1. V¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn chuyªn   gia   tÝnh   to¸n   ®îc   chØ   ®Þnh   cã   ch÷   ký   cña   Chñ   tÞch   Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) trong trêng  hîp doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ;    4.2.2. V¨n b»ng, chøng chØ, lý lÞch chøng minh n¨ng lùc,  tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm chuyªn m«n cña ngêi dù kiÕn bæ nhiÖm  lµm chuyªn gia tÝnh to¸n ®îc chØ ®Þnh; 4.2.3.   B¶n   sao   cã   c«ng   chøng   cña   giÊy   chøng   nhËn   t c¸ch thµnh viªn hiÖp héi c¸c nhµ  tÝnh to¸n b¶o hiÓm  ®îc  c«ng nhËn.   5. Thñ tôc phª duyÖt thay ®æi chuyªn gia tÝnh to¸n ® ­ îc chØ ®Þnh Trong trêng hîp thay ®æi chuyªn gia tÝnh to¸n ®îc chØ  ®Þnh, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i nép Bé  Tµi chÝnh hå  s¬  ®Ò nghÞ chÊp thuËn thay ®æi bao gåm nh÷ng tµi liÖu sau: 5.1.   V¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   Bé   Tµi   chÝnh   miÔn   chøc   vô   cña  chuyªn gia tÝnh to¸n ®îc chØ ®Þnh ®∙ ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp  thuËn vµ   ®Ò  nghÞ  phª duyÖt chuyªn gia tÝnh to¸n  ®îc chØ  ®Þnh míi.  V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i   cã  ch÷  ký  cña Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) trong trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ;    5.2.   V¨n   b»ng,   chøng   chØ,   lý   lÞch   chøng   minh   n¨ng   lùc, tr×nh  ®é  vµ  kinh nghiÖm chuyªn m«n cña ngêi  ®îc  ®Ò  nghÞ lµm chuyªn gia tÝnh to¸n ®îc chØ ®Þnh míi; 5.3. B¶n sao cã c«ng chøng cña giÊy chøng nhËn t  c¸ch  thµnh viªn hiÖp héi c¸c nhµ  tÝnh to¸n b¶o hiÓm  ®îc c«ng  nhËn.   6. ChÊm døt t c¸ch chuyªn gia tÝnh to¸n ®îc chØ ®Þnh Chuyªn gia tÝnh to¸n  ®îc chØ  ®Þnh sÏ   ®¬ng nhiªn chÊm  døt t c¸ch ph¸p lý cña m×nh trong nh÷ng trêng hîp sau: 15
 16. 6.1. ChÊm døt t c¸ch thµnh viªn hiÖp héi c¸c nhµ tÝnh   to¸n b¶o hiÓm ®îc c«ng nhËn; 6.2.   Doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   cã   v¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   thay  ®æi chuyªn gia tÝnh to¸n ®îc chØ ®Þnh.  Trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp  lÖ  quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm nªu trªn, Bé  Tµi chÝnh ph¶i tr¶  lêi b»ng v¨n b¶n viÖc chÊp thuËn hoÆc tõ chèi chÊp thuËn.   Trong trêng hîp tõ  chèi chÊp thuËn, Bé  Tµi chÝnh ph¶i cã  v¨n b¶n gi¶i thÝch lý do. 7. C¸c quy ®Þnh vÒ chuyªn gia tÝnh to¸n ®îc chØ ®Þnh ®­ îc ¸p dông kÓ tõ ngµy 1/1/2006. IV. HO¹T §éNG T¸I B¶O HIÓM 1. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm thùc hiÖn viÖc t¸i b¶o hiÓm  b¾t   buéc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   22   NghÞ   ®Þnh   sè  42/2001/N§­CP ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt  thi  hµnh  mét sè   ®iÒu  cña LuËt kinh doanh  b¶o hiÓm. Danh môc c¸c nghiÖp vô ¸p dông t¸i b¶o hiÓm b¾t  buéc bao gåm: 1.1. B¶o hiÓm tµi s¶n vµ b¶o hiÓm thiÖt h¹i; 1.2. B¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn ®êng bé, ®êng biÓn,  ®êng s«ng, ®êng s¾t vµ ®êng kh«ng; 1.3. B¶o hiÓm hµng kh«ng; 1.4. B¶o hiÓm ch¸y, næ; 1.5. B¶o hiÓm th©n tµu vµ  tr¸ch nhiÖm d©n sù  cña chñ  tµu. 2. Hoa hång t¸i b¶o hiÓm b¾t buéc do C«ng ty T¸i b¶o  hiÓm Quèc gia ViÖt Nam tr¶ cho doanh nghiÖp  ®∙ nh îng t¸i  b¶o hiÓm b¾t buéc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc  6 kÌm theo Th«ng t nµy. 3. Ho¹t ®éng kinh doanh t¸i b¶o hiÓm  3.1.  Khi t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp  b¶o hiÓm chØ ®îc phÐp thu xÕp t¸i b¶o hiÓm víi nh÷ng c«ng  ty t¸i b¶o hiÓm ®¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu díi ®©y: 3.1.1. Cã n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kinh nghiÖm ho¹t ®éng   trªn thÞ trêng; 3.1.2. Vµo thêi  ®iÓm t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi, c«ng  ty ®øng ®Çu nhËn t¸i b¶o hiÓm ph¶i ®îc xÕp h¹ng tèi thiÓu  “BBB” theo Standards & Poors, “B++” theo A.M.Best, “Baa”  theo Moody’s hoÆc c¸c kÕt qu¶ xÕp h¹ng t¬ng ®¬ng.    16
 17. Trêng   hîp   t¸i   b¶o   hiÓm   cho   c«ng   ty   mÑ   ë   níc   ngoµi  hoÆc c¸c c«ng ty trong tËp  ®oµn mµ  kh«ng cã   ®¸nh gi¸ xÕp  h¹ng   tÝn   nhiÖm   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   nªu   trªn   th×  doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh. 3.2. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm chØ  ®îc phÐp gi÷  l¹i møc  tr¸ch nhiÖm tèi ®a trªn mçi rñi ro hoÆc trªn mçi tæn thÊt   riªng lΠkh«ng qu¸ 10% tæng sè nguån vèn chñ së h÷u. PhÇn   tr¸ch nhiÖm vît qu¸ tû lÖ 10% nãi trªn ph¶i nhîng t¸i b¶o  hiÓm.    V. §¹I Lý B¶O HIÓM 1.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   HiÖp   héi  b¶o hiÓm ViÖt Nam (sau  ®©y gäi t¾t lµ  c¬  së   ®µo t¹o  ®¹i  lý b¶o hiÓm) ®èi víi viÖc ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm 1.1. C¬  së   ®µo t¹o  ®¹i lý  b¶o hiÓm muèn  ®µo t¹o  ®¹i  lý   b¶o   hiÓm   ph¶i   cã   v¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   Bé   Tµi   chÝnh   phª   chuÈn ch¬ng tr×nh  ®µo t¹o  ®¹i lý  b¶o hiÓm theo quy  ®Þnh  t¹i   kho¶n   3   §iÒu   31   NghÞ   ®Þnh   sè   42/2001/N§­CP   ngµy  1/8/2001 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè  ®iÒu cña LuËt kinh doanh b¶o hiÓm. 1.2. CÊp chøng chØ ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm  1.2.1. ChØ nh÷ng c¬ së ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm ®îc Bé  Tµi chÝnh chÊp thuËn ho¹t ®éng míi cã quyÒn cÊp chøng chØ   ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm. Ngêi ®îc cÊp chøng chØ ph¶i hoµn  thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm vµ thi ®ç trong  kú thi cÊp chøng chØ ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm.  1.2.2. Chøng chØ ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm ® îc cÊp theo  mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 7 kÌm theo Th«ng t nµy. 1.3. Hµng n¨m, chËm nhÊt vµo ngµy 30/01 cña n¨m sau,  c¬  së   ®µo t¹o  ®¹i lý  b¶o hiÓm ph¶i b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh  vÒ  sè  lîng khãa  ®µo t¹o  ®∙ tæ chøc, sè  lîng  ®¹i lý  b¶o  hiÓm  ®∙  ®µo t¹o, sè  lîng chøng chØ  ®∙ cÊp trong n¨m theo  mÉu   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   8   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy.   Hµng  quý, chËm nhÊt tríc ngµy 15 th¸ng  ®Çu cña quý  sau, doanh   nghiÖp  b¶o hiÓm ph¶i b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh  vÒ  danh  s¸ch  ®¹i lý  b¶o hiÓm cña doanh  nghiÖp  theo  mÉu  quy   ®Þnh  t¹i  Phô lôc 9 kÌm theo Th«ng t nµy. 2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ ®¹i   lý b¶o hiÓm  2.1.   QuyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   trong  viÖc  qu¶n lý  ho¹t  ®éng  ®¹i lý  b¶o hiÓm,  quyÒn  vµ  nghÜa vô  cña  ®¹i lý  b¶o hiÓm  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 29 vµ  §iÒu   30   NghÞ   ®Þnh   sè   42/2001/N§­CP   ngµy   1/8/2001   cña   17
 18. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt  kinh doanh b¶o hiÓm. 2.2. C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng ®îc giao kÕt hîp  ®ång víi ®¹i lý b¶o hiÓm ®∙ tõng bÞ doanh nghiÖp b¶o hiÓm  kh¸c   buéc   chÊm   døt   hîp   ®ång   ®¹i   lý   do   vi   ph¹m   nghiªm   träng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ hîp ®ång ®¹i lý trong  thêi h¹n 3 n¨m kÓ tõ ngµy chÊm døt hîp ®ång ®¹i lý.   Khi buéc chÊm døt hîp ®ång ®¹i lý víi lý do nªu trªn,  doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ph¶i   th«ng   b¸o   cho   HiÖp   héi   b¶o  hiÓm ViÖt Nam  ®Ó  th«ng b¸o cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm  kh¸c biÕt. 3. Nghiªm cÊm ®¹i lý b¶o hiÓm cã c¸c hµnh vi sau: 3.1.   Th«ng   tin,   qu¶ng   c¸o   sai   sù   thËt   vÒ   néi   dung,  ph¹m vi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm; ®iÒu kiÖn vµ   ®iÒu kho¶n  b¶o hiÓm lµm tæn h¹i  ®Õn quyÒn,  lîi  Ých hîp  ph¸p cña bªn mua b¶o hiÓm; 3.2. Ng¨n c¶n bªn mua b¶o hiÓm cung cÊp c¸c th«ng tin   liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc xói giôc bªn mua b¶o  hiÓm kh«ng  kª khai  c¸c chi tiÕt liªn quan   ®Õn  hîp   ®ång  b¶o hiÓm; 3.3.   Tranh   giµnh   kh¸ch   hµng   díi   c¸c   h×nh   thøc   ng¨n  c¶n, l«i kÐo, mua chuéc, ®e däa nh©n viªn hoÆc kh¸ch hµng   cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm,  ®¹i lý  b¶o hiÓm, doanh nghiÖp  m«i giíi b¶o hiÓm kh¸c; 3.4. KhuyÕn m¹i kh¸ch hµng díi h×nh thøc bÊt hîp ph¸p  nh høa hÑn gi¶m phÝ  b¶o hiÓm, hoµn phÝ  b¶o hiÓm hoÆc c¸c  quyÒn  lîi  kh¸c   mµ  doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   kh«ng  cung   cÊp   cho kh¸ch hµng. 3.5.  Xói  giôc bªn  mua b¶o  hiÓm  hñy bá  hîp   ®ång  b¶o  hiÓm hiÖn cã ®Ó mua hîp ®ång b¶o hiÓm míi. 4. ViÖc gi¸m s¸t ho¹t  ®éng cña Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi  ho¹t  ®éng  ®µo t¹o vµ  sö  dông  ®¹i lý  b¶o hiÓm cña doanh  nghiÖp b¶o hiÓm, HiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam  4.1.   Doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   HiÖp   héi   b¶o   hiÓm   ViÖt   Nam chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  mäi ho¹t  ®éng  ®µo   t¹o, sö dông ®¹i lý b¶o hiÓm. 4.2. Bé Tµi chÝnh cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra theo ®Þnh   kú  hoÆc kiÓm tra  ®ét xuÊt  ®èi víi ho¹t  ®éng tuyÓn dông,  ®µo t¹o, qu¶n lý  vµ  sö  dông  ®¹i lý  cña doanh nghiÖp b¶o  hiÓm, HiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam. ViÖc   kiÓm   tra   trªn   kh«ng   ®îc   lµm   ¶nh   hëng   ®Õn   qu¸  tr×nh   ho¹t   ®éng   b×nh   thêng   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,  HiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam. 18
 19. 5. Tæ chøc ho¹t  ®éng  ®¹i lý  b¶o hiÓm ph¶i thùc hiÖn  ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp vµ   c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh.   VI. DOANH NGHIÖP M¤I GIíI B¶O HIÓM 1. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng m«i giíi b¶o hiÓm  Doanh   nghiÖp   m«i   giíi   b¶o   hiÓm   chØ   ®îc   t  vÊn,   giíi  thiÖu cho bªn mua b¶o hiÓm c¸c quy t¾c,  ®iÒu kho¶n, biÓu  phÝ b¶o hiÓm ®∙ ®îc Bé Tµi chÝnh ban hµnh, phª chuÈn hoÆc  doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®∙ ®¨ng ký víi Bé Tµi chÝnh. 2. §ãng phÝ  b¶o hiÓm vµ  tr¶ tiÒn b¶o hiÓm th«ng qua  doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  2.1. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã  thÓ   ñy quyÒn cho doanh  nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm thu phÝ b¶o hiÓm, båi th êng, hoÆc  tr¶ tiÒn b¶o hiÓm. 2.2. Trong trêng hîp doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm ®­ îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm uû quyÒn thu phÝ  b¶o hiÓm, tr¸ch  nhiÖm  ®ãng phÝ  b¶o hiÓm cña bªn mua b¶o hiÓm hoµn thµnh   khi bªn mua b¶o hiÓm  ®∙ ®ãng phÝ b¶o hiÓm theo tho¶ thuËn   t¹i hîp ®ång b¶o hiÓm cho doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm. Trong   trêng   hîp   doanh   nghiÖp   m«i   giíi   b¶o   hiÓm   ®îc  doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm  uû  quyÒn  thu phÝ  b¶o hiÓm vµ  bªn  mua b¶o hiÓm ®∙ ®ãng phÝ b¶o hiÓm theo tho¶ thuËn t¹i hîp  ®ång b¶o hiÓm th× doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm cã tr¸ch   nhiÖm   thanh   to¸n   sè   phÝ   b¶o   hiÓm   nãi   trªn   cho   doanh  nghiÖp   b¶o   hiÓm   theo   thêi  h¹n   ®∙   tháa  thuËn   gi÷a   doanh   nghiÖp b¶o hiÓm vµ  doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm. Trong  trêng hîp kh«ng cã  tháa thuËn vÒ  thêi h¹n thanh to¸n th×  doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm ph¶i thanh to¸n sè phÝ b¶o   hiÓm nãi trªn cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm trong thêi gian  sím nhÊt nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 7 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ® ­ îc sè phÝ b¶o hiÓm. 2.3. Trong trêng hîp doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  ®îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm ñy quyÒn tr¶ tiÒn b¶o hiÓm hoÆc   tiÒn   båi   thêng  th×  doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   vÉn   ph¶i   chÞu   tr¸ch nhiÖm tríc ngêi ®îc b¶o hiÓm, hoÆc ngêi thô hëng vÒ  sè tiÒn b¶o hiÓm mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã nghÜa vô tr¶  cho ngêi ®îc b¶o hiÓm hoÆc ngêi thô hëng. 2.4. Trong trêng hîp doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  ®îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm ñy quyÒn tr¶ tiÒn b¶o hiÓm hoÆc   tiÒn   båi   thêng   th×   doanh   nghiÖp   m«i   giíi   b¶o   hiÓm   cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sè tiÒn b¶o hiÓm nãi trªn cho ng êi  ®îc b¶o hiÓm hoÆc ngêi thô hëng ngay khi nhËn ®îc sè tiÒn  b¶o hiÓm tõ doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 19
 20. 3. Doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm kh«ng ®îc thùc hiÖn  c¸c hµnh vi sau: 3.1. Ng¨n c¶n bªn mua b¶o hiÓm cung cÊp c¸c th«ng tin   liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc xói giôc bªn mua b¶o  hiÓm kh«ng  kª khai  c¸c chi tiÕt liªn quan   ®Õn  hîp   ®ång  b¶o hiÓm. 3.2. KhuyÕn m¹i kh¸ch hµng díi h×nh thøc høa hÑn cung  cÊp   c¸c   quyÒn   lîi   bÊt   hîp   ph¸p   ®Ó   xói   giôc   kh¸ch   hµng  giao kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm. 3.3.  Xói  giôc bªn  mua b¶o  hiÓm  hñy bá  hîp   ®ång  b¶o  hiÓm hiÖn cã ®Ó mua hîp ®ång b¶o hiÓm míi. V I I .   V ¡ N   P H ß N G   § ¹ I   D I Ö N   C ñ A   D O A N H   N G H I Ö P   B ¶ O   H I Ó M ,  DOANH NGHIÖP M¤I GIíI B¶O HIÓM N¦íC NGOµI  T¹I VIÖT NAM 1. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn 1.1. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o  hiÓm níc ngoµi muèn  ®Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam  ph¶i göi Bé  Tµi chÝnh mét bé  hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp  ®Æt   v¨n phßng  ®¹i diÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 110 LuËt kinh  doanh b¶o hiÓm.  1.2. §¬n xin  ®Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam cã  ch÷  ký  cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc ngêi cã  thÈm  quyÒn   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh   nghiÖp   m«i   giíi  b¶o hiÓm níc ngoµi,  theo mÉu cña Bé  Tµi chÝnh  quy   ®Þnh  t¹i Phô lôc 10 kÌm theo Th«ng t nµy.  1.3.   GiÊy   phÐp   ®Æt   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   cña   doanh   nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm níc ngoµi  ®îc cÊp theo mÉu quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 11 kÌm theo Th«ng  t nµy. 1.4. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®Çy  ®ñ hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn, Bé Tµi   chÝnh  cã  v¨n b¶n chÊp  thuËn  hoÆc tõ  chèi chÊp  thuËn   ®Ò  nghÞ cña doanh nghiÖp. Trong trêng hîp tõ chèi chÊp thuËn  ph¶i   nªu   râ   lý   do   b»ng   v¨n   b¶n.   Trong   trêng   hîp   chÊp  thuËn, Bé  Tµi chÝnh cÊp giÊy phÐp  ®Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn  cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm   níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 1.5.   Trong   thêi   h¹n   7   ngµy   kÓ   tõ   khi   ®îc   cÊp   giÊy  phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc gia h¹n ho¹t ®éng, doanh   nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm níc ngoµi  ph¶i nép lÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp; møc lÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp  hoÆc   gia   h¹n   ho¹t   ®éng   lµ   1   (mét)   triÖu   ®ång   ViÖt   Nam  20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2