intTypePromotion=1

Thông tư 99/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư 99/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 99/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc ưu tiên kinh phí để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 99/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  tµi ch Ý n h  S è  99/2001/TT/BT C  n g µ y 5 th¸ng  12 n¨ m  2001 H íng  d É n  viÖc u   tiªn  kinh p h Ý  ® Ó  ø n g  d ô n g     vµ p h¸t triÓn c«n g  n g h Ö  th«ng tin Thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  81/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 24/5/2001 cña Thñ ­t íng ChÝnh  phñ    vÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng  tr×nh hµnh ®éng  iÓn khaiChØ   tr     thÞ  58  sè  CT/TW   cña  ChÝnh      Bé  trÞ vÒ ®Èy m¹nh  øng  dông  ph¸ttr vµ    iÓn  c«ng nghÖ  th«ng    tintrong sù    nghiÖp  c«ng nghiÖp  ho¸  hiÖn    vµ  ®¹i ho¸    giai ®o¹n 2001­2005. Bé    chÝnh  Tµi   híng dÉn viÖc  tiªnbè    u    trÝ kinh  phÝ    ®Ó øng dông vµ  ph¸ttr     iÓnc«ng  nghÖ  th«ng    tincña      c¸cBé, ngµnh  ®Þa  vµ  ph¬ng  sau: nh  I ­ q ui   ® Þ n h   c h u n g ­ C¸c    Bé, ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng  tr¸chnhiÖm     cã    t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lîi vµ  tiªnbè    u    trÝkinh phÝ cho        c¸c®¬n  trùcthuéc thùc hiÖn  vÞ        viÖc øng  dông  vµ ph¸ttr     iÓn c«ng  nghÖ   th«ng    tin(CNTT)  theo  ChØ  thÞ  58  CT/TW   sè    cña  Bé ChÝnh    ®Èy  trÞvÒ  m¹nh  øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓnc«ng  nghÖ  th«ng    tinphôc  vô  sù    nghiÖp  c«ng  nghiÖp  ho¸,hiÖn      ®¹iho¸;QuyÕt    ®Þnh  81/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 24/5/2001 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    vÒ  phª duyÖt  ch¬ng  tr×nh  hµnh  ®éng   iÓn  tr khai ChØ     thÞ  58  sè  CT/TW   cña  ChÝnh  vÒ   Bé  trÞ  ®Èy  m¹nh  øng  dông  ph¸t tr vµ    iÓn  c«ng nghÖ   th«ng    tin trong  nghiÖp  sù  c«ng  nghiÖp    hiÖn        ho¸ vµ  ®¹iho¸ giai ®o¹n 2001­2005. ­ C¸c    ®¬n  sö  vÞ  dông ng©n  s¸ch nhµ      níc,hµng  n¨m    vµo  c¨n cø  chØ    tiªu kÕ  ho¹ch  dù      vµ  to¸nching©n  s¸ch ® îc c¬      quan  Chñ  qu¶n giao,chñ    ®éng  u  tiªnbè      trÝ kinh  phÝ    ®Ó thùc hiÖn hoµn  thµnh    kÕ ho¹ch øng  dông  ph¸t vµ    tr   iÓnCNTT   ®¬n  m×nh. ë  vÞ  ­ ViÖc    øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT   c¸c®¬n  ph¶i®¶m   ë    vÞ    b¶o nguyªn  t¾c    tiÕtkiÖm,  hiÖu  cã  qu¶, phôc  thiÕtthùc cho    vô      n©ng cao n¨ng suÊt vµ    chÊtl    îng c«ng viÖc    chuyªn m«n,       kÕ    phïhîp víi  ho¹ch øng    dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT   ®Õn  n¨m 2005 cña Bé, ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng  ®iÒu  vµ  kiÖn  cô    thÓ  cña  tõng ®¬n    vÞ. ­ Kinh    phÝ    ®Ó øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT   ® îc c©n        ®èi vµo  to¸n dù    ching©n    s¸ch hµng    n¨m cña      c¸cBé, ngµnh  ®Þa  vµ  ph¬ng. II­ h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1   ­X©y  dùng  tr   vµ  iÓnkhaikÕ    ho¹ch øng    dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT: ­ C¸c    Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh phñ, Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng  thùc hiÖn    viÖc x©y dùng kÕ  ho¹ch  n¨m  hµng  5  vµ  n¨m  øng  vÒ  dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT   phï hîp        víiChØ  
  2. 2 thÞ  58  CT/TW   sè    cña  ChÝnh      Bé  trÞ vÒ ®Èy  m¹nh øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn c«ng nghÖ  th«ng    tinphôc  sù  vô  nghiÖp  c«ng nghiÖp ho¸  hiÖn    vµ  ®¹i ho¸;   QuyÕt  ®Þnh   81/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  24/5/2001 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  vÒ viÖc    phª duyÖt ch¬ng tr×nh hµnh    ®éng tr     iÓnkhaiChØ   sè  CT/TW     thÞ  58  cña  ChÝnh    ®Èy  Bé  trÞ vÒ  m¹nh  øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn c«ng  nghÖ  th«ng    tin trong sù    nghiÖp  c«ng nghiÖp  ho¸  hiÖn    vµ  ®¹iho¸    giai®o¹n 2001­ 2005; Coi     ®©y     lµ mét  phËn  tiªn  bé  u    trong kÕ   ho¹ch  ph¸ttr           iÓn kinh tÕ          ­ x∙ héi cña  ®¬n  m×nh. vÞ  ­   C¸c ®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh vµ      sù nghiÖp    vµo  ho¹ch 5  c¨n cø  kÕ    n¨m  vµ  hµng  n¨m    vÒ øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT  cña Bé, ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng  m×nh  t×nh  vµ  h×nh  thÓ  cô  cña tõng ®¬n    vÞ, x©y  dùng    kÕ ho¹ch  n¨m  5  vµ  hµng n¨m (bao    gåm     êng  chith xuyªn vµ   x©y    chi  dùng  b¶n)     c¬   ®Ó øng  dông  vµ ph¸ttr     iÓn CNTT  cña ®¬n   m×nh   vÞ  tr×nh  quan  c¬  qu¶n    lý cÊp      trªn phª duyÖt.   Trong    kÕ ho¹ch  n¨m  hµng  5  vµ  n¨m    vÒ øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT   cña    c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  cña    vµ  c¸c ®¬n   hµnh  vÞ  chÝnh  nghiÖp  sù  ph¶i     thuyÕt minh    to¸nkinh phÝ    râ  dù      theo tõng    néidung  øng dông  ph¸t vµ    tr   iÓn CNTT,  ho¹ch  kÕ  thùc hiÖn    hµng n¨m, ph©n  tÝch  môc    râ  tiªu®Çu    t vµ  hiÖu qu¶ mang     l¹. i 2­ Néi dung   cho      chi  viÖc  øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT: ­ Chi duy        tr×,b¶o dìng vµ    n©ng  cao  hiÖu qu¶,hiÖu    suÊt ho¹t®éng      cña  hÖ   thèng  CNTT  (bao  gåm   viÖc    c¶  chimua s¾m   phÇn cøng,phÇn  Ò m,      m c¶i t¹oc¬  vËtchÊt,dÞch  kh¸c).   së      vô    ­ Chi øng      dông  CNTT     vµo c«ng  viÖc chuyªn m«n     (ChuyÓn  dÇn th«ng  tintrªngiÊy      thµnh th«ng      tindíid¹ng ®iÖn    tõng    tö;  bíc h×nh  thµnh  vµ    khai   th¸cc¸c kho  liÖu ®iÖn        d÷    tö;x©y  dùng    hÖ thèng th«ng    tin®iÖn    tö phôc vô  yªu cÇu cña        x∙héi;c¶itiÕn quitr×nh qu¶n          lý,n©ng  cao n¨ng suÊt vµ    chÊt l  ­ îng c«ng    viÖc chuyªn m«n... .   ) ­Chi ®µo            t¹oc¸n bé,c«ng  chøc  CNTT. vÒ  ­ Chi x©y dùng  b¶n  c¬  theo c¸c  ¸n  îc cÊp  thÈm   dù  ®   cã  quyÒn     phª duyÖt. 3­ VÒ   chÕ      c¬  tµichÝnh: 3.1­LËp  to¸nkinh phÝ    dù      øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT: ­ Hµng  n¨m,    c¸c ®¬n  vÞ   dông  sö  ng©n s¸ch nhµ    níc,c¨n  vµo  cø  kÕ  ho¹ch øng dông  ph¸t tr vµ    iÓn CNTT   ® îc c¬  ®∙    quan  thÈm   cã  quyÒn     phª duyÖt       to¸nkinh phÝ   ®Ó lËp dù      cho  viÖc øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT   ®¬n  ë  vÞ m×nh, tæng      hîp vµo  to¸nchichung  dù      cña ®¬n  theo tõng lo¹ kho¶n    vÞ      i  chi t ¬ng øng      víi thèng  hÖ môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn hµnh    quan  göic¬  chñ  qu¶n. ­ Dù     to¸n ching©n      s¸ch nhµ    níc cña    c¸c Bé, ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng    lËp göi c¬    quan    Tµi chÝnh, c¬    quan   KÕ ho¹ch  §Çu   ph¶i thuyÕt minh    vµ  t      râ phÇn  kinh phÝ      chicho  viÖc øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT  theo tõng  i   lo¹ chi theo    hÖ thèng môc    lôcng©n  s¸ch,phÇn    kinh phÝ    nµy  îcxÕp  tù       ®   thø   u tiªn sau dù     ¬ng  c¸ckho¶n  tÝnh    to¸nchil vµ    cã  chÊt ¬ng.  l 3.2­Ph©n    giao dù   ching©n    bæ vµ    to¸n    s¸ch hµng    n¨m:
  3. 3 ­ VÒ     ph©n    to¸n:C¸c  bæ dù    ®¬n  dù    vÞ  to¸ncÊp      vµo  to¸nchi I,c¨n cø  dù      ng©n  s¸ch  nhµ    níc hµng  n¨m  îc c¬  ®   quan  thÈm   cã  quyÒn  giao,ph¶i u        tiªn ph©n    bæ kinh phÝ    øng    ®Ó   dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT   cho  c¸c ®¬n  trùc     vÞ    thuéc,®¶m     b¶o  cho    c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    ®Çy     kÕ  ho¹ch  ®ñ     øng  dông  vµ  ph¸ttr     iÓnCNTT  ®∙  îcc¬    ®   quan  thÈm cã  quyÒn    phª duyÖt vµ          phïhîp víi tiÕn   ®é tr     iÓn khaithùc hiÖn  ho¹ch ë        kÕ    c¸c ®¬n    quan    vÞ. C¬  Tµi chÝnh   c¸c cÊp  cã tr¸chnhiÖm     phèi hîp  tham    kiÕn    quan    vµ  gia ý  víic¬  Chñ  qu¶n  cïng cÊp  trong viÖc    ph©n    bæ kinh phÝ    cho    c¸c ®¬n      vÞ  trùcthuéc,®¶m     b¶o  nguyªn   t¾c  ph¶i  tiªnkinh  u    phÝ  cho  viÖc  øng dông  ph¸t tr vµ    iÓn  CNTT,  sau    c¸c kho¶n  chitiÒn ¬ng, tiÒn      l   c«ng, phô    cÊp  c¸c kho¶n  vµ    ®ãng  gãp  theo ¬ng  l (b¶o hiÓm       x∙héi, b¶o hiÓm   tÕ). y  ­ VÒ     giao dù   to¸n:C¸c    ®¬n  dù    vÞ  to¸ncÊp   tr¸chnhiÖm   Icã    giao dù      to¸n chi ng©n    s¸ch cho viÖc  øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT  cho    c¸c ®¬n  trùc vÞ    thuéc cïng víi to¸nching©n        dù      s¸ch chung    cña ®¬n    vÞ. Trong  êng    tr hîp ®Õn   25 th¸ng 1    hµng  n¨m, nÕu      c¸c ®¬n  dù    vÞ  to¸ncÊp   Icha giao ® îcdù            to¸nchi ng©n  s¸ch chung  cho    c¸c ®¬n  trùc thuéc,th×    vÞ      c¸c ®¬n  dù  vÞ  to¸n cÊp      I ph¶igiao tr   to¸nching©n      ícdù      s¸ch vÒ øng      dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT   cho    c¸c ®¬n    vÞ,®¶m   b¶o  to¸nching©n  dù      s¸ch vÒ    øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT   îc ®   giao trong th¸ng 1        hµng  n¨m,    nh»m     t¹o®iÒu kiÖn cho    c¸c ®¬n  chñ  vÞ  ®éng  tr   iÓnkhaiøng    dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT   ngay    tõ®Çu  n¨m.  3.3­ChÊp    hµnh  to¸n: dù  ­ C¸c    ®¬n    dông  vÞ  sö  ng©n s¸ch nhµ    níc ph¶i ®¶m     b¶o    tèithiÓu dù  to¸nkinh phÝ        chicho viÖc  øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT   ® îcc¬  ®∙    quan  Chñ  qu¶n  giao,®ång      thêiphÊn ®Êu     tiÕtkiÖm    c¸c kho¶n    chikh¸c ®Ó     ®Èy nhanh  tiÕn ®é ®Çu        tcho viÖc  øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT   cña ®¬n  m×nh. vÞ  ­ C¸c    kho¶n      chi®Ó øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT   thùc hiÖn    ®Çu  thÇu  theo híng dÉn  t¹      i Th«ng   121/2000/TT­ tsè  BTC  ngµy 29/12/2000 cña  Tµi Bé    chÝnh,nÕu      lµmua s¾m        vËt ttrang thiÕtbÞ; tr       êng   ®Çu    x©y  hîp   tvµ  dùng,  thùc hiÖn  theo      quy  chÕ  qu¶n    lý®Çu    x©y  t vµ  dùng hiÖn hµnh  cña ChÝnh  phñ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    cña    qu¶n    c¸cBé  lýchuyªn ngµnh.     ­ ViÖc  dông  sö  ng©n  s¸ch  nhµ     níc mua     tµis¶n, vËt , trang    t  thiÕtbÞ    ph¶imua        tõc¸cnguån  hµng  ® îcs¶n  ®∙    xuÊttrong níc,sö        dông    c¸cs¶n  phÈm   vµ dÞch  CNTT   vô  trong níc®∙  îcc«ng      ®   nhËn      ®¹ttiªuchuÈn  chÊt l        îng phïhîp víi®iÒu    kiÖn  ViÖt  Nam,  Æc   ® biÖt ®èi      víinh÷ng  s¶n  phÈm   phÇn  Ò m,  m phÇn  cøng  trong danh    môc  s¶n  phÈm   c«ng nghiÖp  träng ®iÓm     cña  Nhµ    níc (trõtr   êng      i   hîp c¸c lo¹  s¶n,vËt t  tµi    ,trang thiÕtbÞ        mµ hiÖn  i t¹ trong níckh«ng        s¶n xuÊt® îc)theo ChØ   sè        thÞ  21/2001/CT­ TTg  ngµy 11/9/2001 cña    Thñ íng t   ChÝnh  phñ. Trong  ph¹m    to¸nching©n  vidù      s¸ch ® îcgiao hµng        n¨m  nguån    ­ vµ  thu ® îcphÐp        ®Ó l¹ ®¬n  sö  i vÞ  dông,c¸cBé, ngµnh  ®Þa        vµ  ph¬ng  tiªndµnh  u    mét  kho¶n  kinh phÝ    cho viÖc øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT,  ®¶m   b¶o cho  viÖc  thùc hiÖn  ho¹ch    kÕ  øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT;  híng dÉn  chØ  vµ  ®¹o   c¸c ®¬n  trùcthuéc thùc hiÖn    ho¹ch øng  vÞ        tètkÕ    dung  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT,  ®¶m   b¶o ®óng  tiÕn ®é,    ®¹t hiÖu  qu¶ cao, phôc  thiÕtthùc    vô    nhiÖm   chuyªn vô    m«n  trong sù    nghiÖp  c«ng nghiÖp    ho¸,hiÖn      ®¹iho¸,dÇn  hoµ nhËp víi       n­ c¸c íctrong khu      vùc  trªnthÕ  i vµ    gií   . 3.4­Qu¶n      lý,cÊp    kiÓm    ph¸tvµ  traviÖc  dông  sö  kinhphÝ:  
  4. 4 ­Kinh    phÝ    ®Ó thùc hiÖn    viÖc øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT   îcqu¶n    ®   lý, cÊp    thanh  ph¸tvµ  quyÕt   to¸n theo ®óng    qui ®Þnh  cña LuËt Ng©n     s¸ch nhµ    níc vµ      c¸c chÕ     tµi  ®é     chÝnh  hiÖn hµnh. §ång    quan      thêic¬  Tµi chÝnh, c¬    quan  Chñ qu¶n,Kho        b¹c c¸ccÊp  tr¸chnhiÖm    cã    t¹o®iÒu kiÖn thuËn  itr   lî  iÓn , khainhanh          c¸c thñ tôc cÇn  thiÕt®Ó     gióp c¸c ®¬n  ®¶m       vÞ  b¶o tiÕn ®é    thùc   hiÖn kÕ    ho¹ch øng    dông  ph¸ttr   vµ    iÓnCNTT.  ­    C¬ quan  Chñ  qu¶n  phèi hîp    quan      víic¬  Tµi chÝnh cïng cÊp  êng  th xuyªn  kiÓm     tra,gi¸m    s¸tt×nh h×nh   thùc hiÖn    kÕ ho¹ch øng dông  ph¸t vµ    tr   iÓn CNTT   theo    kÕ ho¹ch ®∙   îc duyÖt  ®   vµ  t×nh h×nh  dông  sö  kinh phÝ  ng©n  s¸ch cÊp.   ­ Thñ  ëng    tr ®¬n  ph¶ichÞu  vÞ    tr¸chnhiÖm   viÖc    vÒ  thùc hiÖn  ho¹ch    kÕ  øng dông  ph¸t tr vµ    iÓn CNTT   t×nh  vµ  h×nh  dông  sö  kinh phÝ  ®¬n   ë  vÞ  m×nh. 4­ H¹ch    quyÕt to¸n:   to¸nvµ    ­ VÒ   i     lo¹  kho¶n: Kinh  ­   phÝ    chicho  viÖc øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT   ® îc sö    dông    tõ nguån kinh phÝ    nµo  th× h¹ch to¸n vµ    quyÕt  to¸n vµo    nguån  kinh  phÝ ®ã, ¬ng  t øng      i   víic¸c lo¹  kho¶n    ­ qui ®Þnh  cña    hÖ thèng  môc    lôc ng©n  s¸ch nhµ      nícNhµ    níchiÖn  hµnh. ­ VÒ     môc    chi:C¨n  vµo  cø  thùc tÕ      chicho  viÖc øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT,    c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    viÖc quyÕt      to¸nchivµo    c¸c môc ¬ng  t øng theo  qui®Þnh    cña  môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ    nøoc hiÖn  hµnh. ­ Kinh    phÝ    chicho viÖc øng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn CNTT  thùc hiÖn    quyÕt  to¸nchung    vµo quyÕt    to¸ncña ®¬n  theo  vÞ  ®óng    qui®Þnh  cña chÕ    ®é kÕ  to¸nhiÖn    hµnh cña Nhµ níc. III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h   Th«ng  cã  t hiÖu      lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  vµ  îc thùc ký  ®     hiÖn trong giai®o¹n tõ n¨m          2001 ®Õn   n¨m  2005.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu víng m ¾c,      ®Ò nghÞ    c¸c®¬n      ,ngµnh  ®Þa  vÞ,c¸cBé   vµ  ph¬ng  ph¶n ¸nh  vÒ  TµichÝnh    Bé    ®Ó nghiªncøu    söa ®æi    bæ sung  cho    phïhîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2