intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 99/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

191
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 99/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 99/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   9 9 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 9   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 43/2001/N§­CP  ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é  tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ  doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm ­   C¨n   cø   LuËt   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   sè   24/2000/QH10   ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2000; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  43/2001/N§­CP ngµy 01 th¸ng 8   n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi   doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm;  ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: I. VèN §IÒU LÖ 1. C¸c quy  ®Þnh vÒ  vèn  ®iÒu lÖ  cña doanh nghiÖp b¶o  hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  ®îc thùc hiÖn theo  §iÒu   5   NghÞ   ®Þnh   sè   43/2001/N§­CP   ngµy   01/8/2001   cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp  b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm.  2.   Vèn   ®iÒu   lÖ   ®∙   gãp   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm lµ  sè  vèn  ®iÒu lÖ  do chñ  së h÷u thùc gãp vµo doanh nghiÖp. 3.   Trong   thêi   h¹n   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   giÊy  phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh   nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm ph¶i thùc hiÖn viÖc gãp vèn ®iÒu   lÖ  víi møc kh«ng thÊp h¬n møc vèn ph¸p  ®Þnh  ®îc quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh sè  43/2001/N§­CP ngµy 01/8/2001 cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp  b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm.   4. Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng, doanh nghiÖp b¶o  hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm ph¶i lu«n duy tr× sè   vèn  ®iÒu lÖ   ®∙ gãp kh«ng thÊp h¬n møc vèn ph¸p  ®Þnh  ®îc  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   4   NghÞ   ®Þnh   sè   43/2001/N§­CP   ngµy  01/8/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi   doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ  doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm .   NÕu do bÊt kú  nguyªn nh©n nµo mµ  sè  vèn  ®iÒu lÖ   ®∙ gãp  gi¶m xuèng  thÊp h¬n møc vèn ph¸p  ®Þnh   ®îc quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu   4   NghÞ   ®Þnh   sè   43/2001/N§­CP   th×   doanh   nghiÖp   b¶o 
 2. hiÓm,   doanh   nghiÖp   m«i   giíi   b¶o   hiÓm   ph¶i   bæ   sung   vèn  ®iÒu lÖ  sao cho sè  vèn  ®iÒu lÖ   ®∙ gãp kh«ng thÊp h¬n møc   vèn   ph¸p   ®Þnh   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   4   NghÞ   ®Þnh   sè  43/2001/N§­CP.   2
 3. II. TIÒN Ký QUü 1.   ViÖc   ký   quü   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ®îc   thùc  hiÖn   theo   §iÒu   6   NghÞ   ®Þnh   sè   43/2001/N§­CP   ngµy  01/8/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi   doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm.  2.   Trong   trêng   hîp   sè   tiÒn   ký   quü   cña   doanh   nghiÖp   b¶o hiÓm thÊp h¬n so víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh   sè   43/2001/N§­CP   ngµy   01/8/2001   cña   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh chÕ   ®é  tµi chÝnh   ®èi  víi  doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm vµ  doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm th×  doanh nghiÖp b¶o hiÓm  ph¶i bæ sung sè tiÒn ký quü theo quy ®Þnh. 3.   Trong   trêng   hîp   sè   tiÒn   ký   quü   cña   doanh   nghiÖp   b¶o hiÓm cao h¬n so víi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh   sè   43/2001/N§­CP   ngµy   01/8/2001   cña   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh chÕ   ®é  tµi chÝnh   ®èi  víi  doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm vµ  doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm th×  doanh nghiÖp b¶o hiÓm  ®îc phÐp ®iÒu chØnh l¹i sè tiÒn ký quü theo quy ®Þnh. III. Dù  PHßNG NGHIÖP Vô B¶O HIÓM  1. Dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm lµ kho¶n tiÒn mµ doanh   nghiÖp ph¶i trÝch lËp nh»m môc  ®Ých thanh to¸n cho nh÷ng  tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®∙ ®îc x¸c ®Þnh tríc vµ ph¸t sinh tõ  c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm ®∙ giao kÕt. 2.   Doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ph¶i   trÝch   lËp   dù   phßng   nghiÖp vô  b¶o hiÓm  ®Çy  ®ñ  theo tõng nghiÖp vô  b¶o hiÓm,  tõng hîp  ®ång b¶o hiÓm t¬ng øng víi phÇn tr¸ch nhiÖm gi÷  l¹i cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 3. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n  thä: 3.1.   Doanh   nghiÖp   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   phi   nh©n   thä  ph¶i lËp c¸c lo¹i  dù  phßng  nghiÖp  vô  b¶o hiÓm  theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 43/2001/N§­CP ngµy 01/8/2001  cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi   doanh  nghiÖp b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm.  3.2. Doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n thä ®­ îc phÐp lùa chän vµ   ®¨ng ký  víi Bé  Tµi chÝnh ph¬ng ph¸p  trÝch lËp dù  phßng nghiÖp vô  b¶o hiÓm theo híng dÉn t¹i  ®iÓm 3.4 kho¶n 3 Môc III cña Th«ng t  nµy hoÆc c¸c ph¬ng  ph¸p trÝch lËp dù  phßng nghiÖp vô  kh¸c thËn träng h¬n vµ  ®îc   Bé   Tµi   chÝnh   chÊp   thuËn   b»ng   v¨n   b¶n   tríc   khi   ¸p  dông.  3
 4. 3.3.   Doanh   nghiÖp   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   phi   nh©n   thä  kh«ng  ®îc thay  ®æi ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù  phßng nghiÖp  vô b¶o hiÓm trong n¨m tµi chÝnh. Trong trêng hîp thay ®æi  ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù  phßng nghiÖp vô  b¶o hiÓm cho n¨m  tµi chÝnh kÕ  tiÕp, doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm phi  nh©n thä ph¶i ®Ò nghÞ vµ ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng  v¨n b¶n tríc khi ¸p dông. 3.4. Ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm  phi nh©n thä: Dù phßng phÝ cha ®îc hëng:  a) Ph¬ng ph¸p trÝch lËp theo tû lÖ phÇn tr¨m cña tæng   phÝ b¶o hiÓm: + §èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng   ®êng  bé,   ®êng  biÓn,   ®êng   s«ng,   ®êng  s¾t  vµ   ®êng  kh«ng:  b»ng   25%   cña   tæng   phÝ   b¶o   hiÓm   gi÷   l¹i   thuéc   n¨m   tµi  chÝnh cña nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy. + §èi víi c¸c nghiÖp vô  b¶o hiÓm kh¸c: b»ng 50% cña  tæng   phÝ   b¶o   hiÓm   gi÷   l¹i   thuéc   n¨m   tµi   chÝnh   cña   c¸c  nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy.   +   Doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   phi   nh©n   thä   kh«ng   ¸p   dông  ph¬ng ph¸p trÝch lËp theo tû  lÖ  phÇn tr¨m cña   tæng phÝ  b¶o hiÓm  ®èi víi c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm  ®îc giao kÕt tõ  1/1/2006 trë ®i.  b) Ph¬ng ph¸p trÝch lËp theo hÖ  sè  cña thêi h¹n hîp  ®ång b¶o hiÓm  (i) Ph¬ng ph¸p 1/8: Ph¬ng ph¸p nµy gi¶  ®Þnh phÝ  b¶o  hiÓm thuéc c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm ph¸t hµnh trong mét quý  cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ph©n   bè   ®Òu   gi÷a   c¸c   th¸ng   trong  quý,  hay nãi mét c¸ch kh¸c,  toµn  bé  hîp   ®ång  b¶o  hiÓm cña mét quý  cô  thÓ   ®îc gi¶  ®Þnh lµ  cã  hiÖu lùc vµo  gi÷a quý   ®ã. Dù  phßng phÝ  cha  ®îc hëng sÏ   ®îc tÝnh theo  c«ng thøc sau: Tû lÖ phÝ b¶o  PhÝ b¶o  Dù phßng phÝ hiÓm = hiÓm gi÷  X cha ®îc hëng l¹i cha ®îc hëng VÝ   dô:   Dù   phßng   phÝ   cha   ®îc   hëng   t¹i   thêi   ®iÓm   31  th¸ng 12 n¨m 2004 ®îc tÝnh nh sau: + §èi víi hîp  ®ång b¶o hiÓm cã  thêi h¹n 1 n¨m vµ  cßn   hiÖu lùc vµo ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004: 4
 5. Thêi ®iÓm hîp ®ång b¶o hiÓm  Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cha ®îc  hÕt hiÖu lùc hëng N¨m Quý I 1/8 II 3/8 2005 III 5/8 IV 7/8 + §èi víi hîp  ®ång b¶o hiÓm cã  thêi h¹n trªn 1 n¨m:  Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cha ®îc hëng theo c«ng thøc trªn sÏ cã  mÉu sè  b»ng thêi h¹n cña hîp  ®ång b¶o hiÓm (tÝnh b»ng sè  n¨m) nh©n víi 8. Dù  phßng phÝ  cha  ®îc hëng t¹i thêi  ®iÓm  31 th¸ng 12 n¨m 2004 cña hîp  ®ång b¶o hiÓm cã  thêi h¹n 2   n¨m   vµ   cßn   hiÖu   lùc   vµo   ngµy   31   th¸ng   12   n¨m   2004   ®îc  tÝnh nh sau: Thêi ®iÓm hîp ®ång b¶o hiÓm  Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cha  hÕt hiÖu lùc ®îc hëng N¨m Quý I 1/16 II 3/16 2005 III 5/16 IV 7/16 I 9/16 II 11/16 2006 III 13/16 IV 15/16 (ii) Ph¬ng ph¸p 1/24: Ph¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh phÝ b¶o  hiÓm   thuéc   c¸c   hîp   ®ång   b¶o   hiÓm   ph¸t   hµnh   trong   mét   th¸ng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph©n bè   ®Òu trong th¸ng,  hay nãi mét c¸ch kh¸c, toµn bé  hîp  ®ång b¶o hiÓm cña mét  th¸ng cô  thÓ   ®îc gi¶  ®Þnh lµ  cã  hiÖu lùc vµo gi÷a th¸ng  ®ã. Dù  phßng phÝ  cha  ®îc hëng sÏ   ®îc tÝnh theo c«ng thøc  sau: PhÝ b¶o  Dù phßng phÝ  Tû lÖ phÝ b¶o  = hiÓm gi÷  X cha ®îc hëng hiÓm cha ®îc hëng l¹i 5
 6. VÝ   dô:   Dù   phßng   phÝ   cha   ®îc   hëng   t¹i   thêi   ®iÓm   31  th¸ng 12 n¨m 2004 ®îc tÝnh nh sau: + §èi víi hîp  ®ång b¶o hiÓm cã  thêi h¹n 1 n¨m vµ  cßn   hiÖu lùc vµo ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004:   Thêi  ®iÓm hîp  ®ång b¶o hiÓm  Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cha  hÕt hiÖu lùc  ®îc hëng N¨m Th¸ng 1 1/24 2 3/24 3 5/24 4 7/24 5 9/24 6 11/24 2005 7 13/24 8 15/24 9 17/24 10 19/24 11 21/24 12 23/24 + §èi víi hîp  ®ång b¶o hiÓm cã  thêi h¹n trªn 1 n¨m:  Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cha ®îc hëng theo c«ng thøc trªn sÏ cã  mÉu sè  b»ng thêi h¹n cña hîp  ®ång b¶o hiÓm (tÝnh b»ng sè  n¨m) nh©n víi 24. Dù phßng phÝ cha ®îc hëng t¹i thêi ®iÓm  31 th¸ng 12 n¨m 2004 cña hîp  ®ång b¶o hiÓm cã  thêi h¹n 2   n¨m   vµ   cßn   hiÖu   lùc   vµo   ngµy   31   th¸ng   12   n¨m   2004   ®îc  tÝnh nh sau: Thêi ®iÓm hîp ®ång b¶o hiÓm  Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cha  hÕt hiÖu lùc ®îc hëng N¨m Th¸ng 1 1/48 2 3/48 3 5/48 4 7/48 5 9/48 6 11/48 2005 7 13/48 8 15/48 9 17/48 10 19/48 11 21/48 12 23/48 2006 1 25/48 2 27/48 6
 7. 3 29/48 4 31/48 5 33/48 6 35/48 7 37/48 8 39/48 9 41/48 10 43/48 11 45/48 12 47/48 c) Ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù  phßng phÝ  theo tõng ngµy:  Ph¬ng ph¸p nµy cã  thÓ   ®îc ¸p dông  ®Ó  tÝnh dù  phßng phÝ  cha ®îc hëng ®èi víi hîp ®ång b¶o hiÓm thuéc mäi thêi h¹n  theo c«ng thøc tæng qu¸t sau: PhÝ b¶o hiÓm gi÷ l¹i X Sè ngµy  b¶o hiÓm  cßn l¹i cña hîp ®ång b¶o hiÓm Dù phßng phÝ cha ®îc  = hëng Tæng sè ngµy b¶o hiÓm theo  hîp ®ång b¶o hiÓm 3.4.2. Dù phßng båi thêng:  a) Ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng båi thêng theo hå s¬  yªu cÇu ®ßi båi thêng:  Theo ph¬ng ph¸p nµy, doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n  thä ph¶i trÝch lËp 2 lo¹i dù phßng: ­ Dù   phßng  båi thêng cho  c¸c yªu  cÇu  ®ßi  båi thêng  cha  ®îc gi¶i quyÕt:  ®îc trÝch lËp cho tõng nghiÖp vô  b¶o   hiÓm theo ph¬ng ph¸p  íc tÝnh sè  tiÒn båi thêng cho tõng  vô  tæn thÊt thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm  ®∙ th«ng b¸o hoÆc  ®∙ yªu cÇu  ®ßi båi thêng doanh nghiÖp b¶o hiÓm nhng  ®Õn  cuèi n¨m tµi chÝnh cha ®îc gi¶i quyÕt.  ­ Dù   phßng  båi thêng cho  c¸c tæn  thÊt  ®∙ ph¸t  sinh  thuéc  tr¸ch   nhiÖm  b¶o  hiÓm   nhng   cha   th«ng  b¸o  hoÆc   cha  yªu cÇu  ®ßi båi thêng:  ®îc trÝch lËp cho tõng nghiÖp vô  b¶o hiÓm theo c«ng thøc sau: 7
 8. Tæng sè  tiÒn BT  Doanh  cho tæn  Thêi  thu  thÊt ®∙  gian  thuÇn  ph¸t sinh  chËm  ho¹t  cha th«ng  yªu cÇu  ®éng  b¸o hoÆc  ®ßi båi  kinh  cha yªu  thêng  doanh  cÇu ®ßi  b×nh  Dù phßng  cña n¨m  båi thêng  qu©n  BT cho tæn  Sè tiÒn  TC hiÖn  cña 3 n¨m  cña n¨m  thÊt ®∙  BT ph¸t  t¹i TC tríc  TC hiÖn  ph¸t sinh  sinh  liªn tiÕp t¹i cha th«ng  cña n¨m  = ­­­­­­­­­­ x x ­­­­­­­­ x ­­­­­­­ b¸o hoÆc  TC hiÖn  ­­­­­ ­­­­­­­ ­­­­­ cha yªu  t¹i Tæng sè  Doanh  Thêi  cÇu ®ßi  tiÒn BT  thu  gian  båi thêng  ph¸t sinh  thuÇn  chËm  cho n¨m TC  cña 3 n¨m  ho¹t  yªu cÇu  hiÖn t¹i TC tríc  ®éng  ®ßi båi  liªn tiÕp kinh  thêng  doanh  b×nh  b¶o hiÓm  qu©n  cña n¨m  cña n¨m  TC tríc TC tríc Trong ®ã: + Sè  tiÒn båi thêng ph¸t sinh cña mét n¨m tµi chÝnh  bao gåm sè  tiÒn båi thêng thùc tr¶ trong n¨m céng víi dù  phßng   båi   thêng   cho   c¸c   yªu   cÇu   ®ßi   båi   thêng   cha   ®îc  gi¶i quyÕt t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m.  + Thêi gian chËm yªu cÇu  ®ßi båi thêng b×nh qu©n lµ  thêi gian b×nh qu©n tõ  khi tæn thÊt xÈy ra tíi khi doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm nhËn  ®îc th«ng b¸o tæn thÊt  hoÆc  hå  s¬  yªu cÇu ®ßi båi thêng (tÝnh b»ng sè ngµy). Doanh   nghiÖp   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   phi   nh©n   thä   ® îc  phÐp ¸p dông ph¬ng ph¸p thèng  kª  ®Ó  trÝch  lËp dù  phßng  båi thêng cho c¸c tæn thÊt ®∙ ph¸t sinh thuéc tr¸ch nhiÖm   b¶o hiÓm nhng cha yªu cÇu  ®ßi båi thêng cho c¸c hîp  ®ång  b¶o hiÓm ®îc giao kÕt tríc ngµy 1/1/2006. b) Ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng båi thêng theo hÖ sè  ph¸t sinh båi thêng: Ph¬ng ph¸p nµy  ®îc ¸p dông  ®Ó  trÝch lËp dù  phßng båi  thêng cho tõng nghiÖp vô  b¶o hiÓm dùa trªn nguyªn lý  sö  dông sè  liÖu båi thêng trong qu¸ khø  ®Ó  tÝnh to¸n c¸c hÖ  sè  ph¸t sinh båi thêng nh»m dù   ®o¸n sè  tiÒn doanh nghiÖp   b¶o hiÓm phi nh©n thä  ph¶i båi thêng trong t¬ng lai. §Ó  8
 9. tÝnh to¸n dù  phßng båi thêng theo ph¬ng ph¸p nµy, doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm phi nh©n thä  cÇn ph©n  tÝch  c¸c d÷  liÖu  qu¸ khø ®Ó ®¶m b¶o r»ng viÖc thanh to¸n båi thêng qua c¸c  n¨m tu©n theo c¸c quy luËt æn ®Þnh vµ kh«ng cã sù bÊt th ­ êng.  VÝ  dô: TÝnh dù  phßng båi thêng theo ph¬ng ph¸p hÖ  sè  ph¸t sinh båi thêng cho mét nghiÖp vô  b¶o hiÓm nhÊt  ®Þnh  t¹i thêi ®iÓm 31/12/2004: + Bíc 1: Thèng  kª  toµn bé   c¸c kho¶n  thanh  to¸n  båi  thêng thùc tr¶ tíi thêi ®iÓm 31/12/2004 ph©n theo n¨m x¶y   ra tæn thÊt vµ  n¨m båi thêng theo b¶ng sau (sè  liÖu chØ  mang tÝnh minh ho¹): 9
 10. §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m x¶y  N¨m båi thêng ra tæn  0 1 2 3 4 5 6 7 thÊt 1997 5.445 3.157 2.450 1.412 600 352 431 185 1998 5.847 3.486 1.366 848 1.045 1.054 369 1999 5.981 4.854 1.948 2.554 1.680 489 2000 7.835 4.453 3.888 3.335 2.088 2001 9.763 6.517 3.563 3.984 2002 10.74 6.184 4.549 5 2003 14.13 8.116 7 2004 15.16 2 Theo b¶ng thèng kª båi thêng nªu trªn (dßng 1997):  Sè   tiÒn   båi   thêng   thùc   tr¶   trong   n¨m   1997   (n¨m   båi  thêng thø 0) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 1997 lµ  5.445 triÖu ®ång.  Sè   tiÒn   båi   thêng   thùc   tr¶   trong   n¨m   1998   (n¨m   båi  thêng thø 1) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 1997 lµ  3.157 triÖu ®ång.  Sè   tiÒn   båi   thêng   thùc   tr¶   trong   n¨m   1999   (n¨m   båi  thêng thø 2) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 1997 lµ  2.450 triÖu ®ång. .................. ViÖc   thèng   kª   sè   tiÒn   båi   thêng   trong   c¸c   n¨m   tiÕp  theo cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 1997 ®îc tiÕn hµnh  t¬ng tù  nh trªn cho tíi khi kh«ng cßn kho¶n tiÒn båi th­ êng   nµo   ph¸t   sinh   thªm   n÷a.   ë   vÝ   dô   nµy,   sau   n¨m   2004  (n¨m båi thêng thø 7) kh«ng cßn kho¶n tiÒn båi th êng nµo  ph¶i thanh to¸n cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 1997. ViÖc thèng kª sè  tiÒn båi thêng cho c¸c tæn thÊt x¶y  ra trong n¨m 1998, 1999...., 2004  ®îc thùc hiÖn t¬ng tù  nh n¨m 1997. Sè  n¨m qu¸ khø cÇn thèng kª sè  liÖu båi th ­ êng sÏ tïy thuéc vµo ®é dµi thêi gian tõ khi tæn thÊt x¶y   ra tíi khi tæn thÊt  ®îc båi thêng hÕt. Th«ng thêng, c¸c  nghiÖp   vô   b¶o   hiÓm   tr¸ch   nhiÖm   cã   sè   n¨m   qu¸   khø   cÇn  thèng kª sè liÖu båi thêng nhiÒu h¬n lµ c¸c nghiÖp vô b¶o  hiÓm kh¸c nh b¶o hiÓm tµi s¶n... + Bíc 2: ChuyÓn b¶ng thèng kª sè  liÖu båi th êng theo  tõng n¨m  ®∙ lËp  ë  trªn thµnh b¶ng thèng kª sè  liÖu båi  thêng luü  kÕ, trong  ®ã  sè  liÖu båi thêng luü  kÕ  cña mçi  10
 11. n¨m lµ  tæng c¸c kho¶n båi thêng thùc tr¶ cña n¨m  ®ã  vµ  c¸c n¨m tríc ®ã.    §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m x¶y  N¨m båi thêng ra tæn  0 1 2 3 4 5 6 7 thÊt 1997 5.445 8.602 11.05 12.46 13.064 13.416 13.84 14.03 2 4 7 2 1998 5.847 9.333 10.69 11.54 12.592 13.646 14.01 9 7 5 1999 5.981 10.835 12.78 15.33 17.017 17.506 3 7 2000 7.835 12.288 16.17 19.51 21.599 6 1 2001 9.763 16.280 19.84 23.82 3 7 2002 10.74 16.929 21.47 5 8 2003 14.13 22.253 7 2004 15.16 2 Theo b¶ng thèng kª sè  liÖu båi th êng luü  kÕ  nªu trªn  (dßng n¨m 1997): Sè  tiÒn båi thêng luü  kÕ  n¨m 1997 (n¨m båi th êng thø  0) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 1997 lµ  5.445 triÖu  ®ång.  Sè  tiÒn båi thêng luü  kÕ  n¨m 1998 (n¨m båi th êng thø  1) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 1997 lµ  3.157 triÖu  ®ång + 5.445 triÖu ®ång = 8.602 triÖu ®ång.  Sè  tiÒn båi thêng luü  kÕ  n¨m 1999 (n¨m båi th êng thø  2) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 1997 lµ  2.450 triÖu  ®ång + 8.602 triÖu ®ång = 11.052 triÖu ®ång. .................. + Bíc 3: TÝnh hÖ  sè  ph¸t sinh båi thêng qua c¸c n¨m  b»ng c¸ch chia sè  liÖu båi thêng luü  kÕ  cña n¨m sau cho  n¨m tríc ®ã. N¨m x¶y  HÖ sè ph¸t sinh båi thêng ra tæn  1/0 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6 thÊt 11
 12. 1997 1,580 1,285 1,128 1,048 1,027 1,032 1,013 1998 1,596 1,146 1,079 1,090 1,084 1,027 1999 1,812 1,180 1,200 1,110 1,029 2000 1,568 1,316 1,206 1,107 2001 1,668 1,219 1,201 2002 1,576 1,269 2003 1,574 HÖ sè  ph¸t  1,625 1,236 1,163 1,089 1,047 1,030 1,013 sinh BT  b×nh  qu©n Sau   ®ã  tÝnh  hÖ  sè  ph¸t  sinh  båi thêng b×nh  qu©n  tõ  n¨m thø 0 qua n¨m thø 1, tõ  n¨m thø 1 qua n¨m thø 2, tõ  n¨m thø 2 qua n¨m thø 3....b»ng c¸ch tÝnh gi¸ trÞ  trung  b×nh   cña   hÖ   sè   ph¸t   sinh   båi   thêng   cña   tõng   cét   trong  b¶ng trªn. + Bíc 4: Sö  dông hÖ  sè  ph¸t sinh båi thêng b×nh qu©n  tÝnh  ®îc  ë  bíc 3  ®Ó  íc tÝnh sè  tiÒn båi thêng luü  kÕ  cña  tõng   n¨m   cho   c¸c   tæn   thÊt   x¶y   ra   trong   c¸c   n¨m   1997,  1998,..., 2004 (phÇn in nghiªng, ®Ëm trong b¶ng díi ®©y): §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m x¶y  N¨m båi thêng ra tæn  0 1 2 3 4 5 6 7 thÊt 1997 5.445 8.602 11.05 12.46 13.064 13.41 13.84 14.032 2 4 6 7 1998 5.847 9.333 10.69 11.54 12.592 13.64 14.01 14.197 9 7 6 5 1999 5.981 10.83 12.78 15.33 17.017 17.50 18.03 18.266 5 3 7 6 1 2000 7.835 12.28 16.17 19.51 21.599 22.61 23.29 23.595 8 6 1 4 3 2001 9.763 16.28 19.84 23.82 25.948 27.16 27.98 28.346 0 3 7 7 2 2002 10.74 16.92 21.47 24.97 27.202 28.48 29.33 29.716 5 9 8 9 1 5 2003 14.13 22.25 27.50 31.98 34.835 36.47 37.56 38.055 7 3 5 8 2 6 12
 13. 2004 15.16 24.63 30.45 35.41 38.569 40.38 41.59 42.134 2 8 3 7 2 3 Theo b¶ng trªn (dßng n¨m 2004): Sè tiÒn båi thêng luü kÕ n¨m 2005 (n¨m båi thêng thø  1) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 2004 lµ 15.162 triÖu  ®ång   x   1,625   =   24.638   triÖu   ®ång   (1,625   lµ   hÖ   sè   ph¸t  sinh båi thêng b×nh qu©n tõ n¨m thø 0 qua n¨m thø 1). Sè tiÒn båi thêng luü kÕ n¨m 2006 (n¨m båi thêng thø  2) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 2004 lµ 24.638 triÖu  ®ång   x   1,236   =   30.453   triÖu   ®ång   (1,236   lµ   hÖ   sè   ph¸t  sinh båi thêng b×nh qu©n tõ n¨m thø 1 qua n¨m thø 2). Sè tiÒn båi thêng luü kÕ n¨m 2007 (n¨m båi thêng thø  3) cho c¸c tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 2004 lµ 30.453 triÖu  ®ång   x   1,163   =   35.417   triÖu   ®ång   (1,163   lµ   hÖ   sè   ph¸t  sinh båi thêng b×nh qu©n tõ n¨m thø 2 qua n¨m thø 3). ......................... Sè   tiÒn   båi   thêng   luü   kÕ   cña   tõng   n¨m   cho   c¸c   tæn  thÊt x¶y ra trong n¨m 2003, 2002,....,1998 tÝnh t¬ng tù  nh n¨m 2004. + Bíc 5: ¦íc tÝnh dù phßng båi thêng: Dù   phßng   båi   thêng   t¹i   thêi   ®iÓm   31/12/2004   ®îc  íc  tÝnh b»ng  c¸ch  lÊy tæng sè  tiÒn  íc tÝnh  ph¶i  båi thêng  cho   c¸c   tæn   thÊt   x¶y   ra   trong   c¸c   n¨m   1997,   1998,...,  2004 trõ ®i tæng sè tiÒn ®∙ båi thêng cho c¸c tæn thÊt ®ã  tÝnh tíi ngµy 31/12/2004, trong ®ã:    Tæng sè  tiÒn íc tÝnh ph¶i båi thêng cho c¸c tæn thÊt  x¶y   ra   trong   c¸c   n¨m   1997,   1998,...,   2004   chÝnh   lµ   sè  tiÒn   båi   thêng   luü   kÕ   ë   n¨m   båi   thêng   thø   7   cña   b¶ng  trªn. Tæng   sè   tiÒn   ®∙   båi   thêng   cho   c¸c   tæn   thÊt   x¶y   ra  trong   c¸c   n¨m   1997,   1998,...,   2004   tÝnh   tíi   thêi   ®iÓm  31/12/2004 chÝnh lµ sè tiÒn båi thêng luü kÕ n»m däc theo  ®êng chÐo cña b¶ng trªn.   §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m  N¨m båi thêng TÝnh to¸n dù phßng  x¶y ra  BT t¹i 31/12/2004 13
 14. tæn  Tæng  Tæng  Dù  thÊt sè  sè  phßng  0 1 2 3 4 5 6 7 tiÒn ­ tiÒn  båi  íc  ®∙ BT  thêng  tÝnh  tíi  íc  ph¶i  ngµy  tÝnh BT 31/12/ 04 1997 14.0 14.03 14.03 0 32 2 2 1998 14.0 14.1 14.19 14.01 182 15 97 7 5 1999 17.5 18.2 18.26 17.50 760 06 66 6 6 2000 21.5 23.5 23.59 21.59 1.996 99 95 5 9 2001 23.8 28.3 28.34 23.82 4.519 27 46 6 7 2002 21.4 29.7 29.71 21.47 8.238 78 16 6 8 2003 22.2 38.0 38.05 22.25 15.80 53 55 5 3 2 2004 15.1 42.1 42.13 15.16 26.97 62 34 4 2 2 Tæng céng 208.3 149.8 58.46 41 72 9 Nh  vËy, víi  sè  liÖu  thèng  kª båi  thêng nh  trªn,  dù  phßng båi thêng íc tÝnh cña nghiÖp vô b¶o hiÓm mµ ta ®ang  nghiªn cøu t¹i thêi ®iÓm 31/12/2004 lµ 58.469 triÖu ®ång. 3.4.3. Dù phßng båi thêng cho c¸c dao ®éng lín vÒ tæn  thÊt:   Dù  phßng båi thêng cho c¸c dao  ®éng lín vÒ  tæn thÊt  ®îc   trÝch   lËp   hµng   n¨m   cho   ®Õn   khi   kho¶n   dù   phßng   nµy  b»ng 100% phÝ  thùc gi÷  l¹i trong n¨m tµi chÝnh cña doanh  nghiÖp b¶o hiÓm. Møc trÝch lËp hµng n¨m  ® îc ¸p dông theo  ph¬ng ph¸p thèng kª.  4. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä: 4.1. Doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä  ph¶i  lËp c¸c lo¹i dù  phßng  nghiÖp  vô  b¶o hiÓm theo  quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh sè  43/2001/N§­CP ngµy 01/8/2001 cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp  b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm.  4.2.   Doanh   nghiÖp   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   nh©n   thä   ®îc  phÐp   lùa   chän   vµ   ®Ò   nghÞ   Bé   Tµi   chÝnh   phª   chuÈn   ph¬ng  ph¸p vµ  c¬  së  trÝch lËp dù  phßng nghiÖp vô  b¶o hiÓm theo  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   4.4   kho¶n   4   Môc   III   cña   Th«ng   t  nµy  14
 15. hoÆc   ph¬ng   ph¸p   vµ   c¬   së   trÝch   lËp   dù   phßng   nghiÖp   vô  kh¸c thËn träng h¬n vµ   ®îc Bé  Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng  v¨n b¶n tríc khi ¸p dông. §èi víi c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm ®∙ ®îc Bé Tµi chÝnh phª  chuÈn,   doanh   nghiÖp   ph¶i   ¸p   dông   ph¬ng   ph¸p   vµ   c¬   së  trÝch lËp dù  phßng nghiÖp vô  b¶o hiÓm theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.4 kho¶n 4 Môc III cña Th«ng t nµy hoÆc ph¬ng ph¸p  vµ c¬ së trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô kh¸c thËn träng h¬n  cho c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm  ®îc giao kÕt tõ  ngµy 1/1/2006  trë ®i.   4.3. Doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä  kh«ng  ®îc phÐp thay  ®æi ph¬ng ph¸p vµ  c¬  së  trÝch lËp dù  phßng  nghiÖp vô  b¶o hiÓm trong n¨m tµi chÝnh. Trong trêng hîp  thay ®æi ph¬ng ph¸p vµ c¬ së trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô  b¶o   hiÓm   cho   n¨m   tµi   chÝnh   kÕ   tiÕp,   doanh   nghiÖp   kinh  doanh b¶o hiÓm nh©n thä  ph¶i  ®Ò  nghÞ  vµ   ®îc Bé  Tµi chÝnh  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n tríc khi ¸p dông. 4.4. Ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm  nh©n thä: a) Dù phßng to¸n häc:  ­ Ph¬ng ph¸p trÝch lËp: theo ph¬ng ph¸p phÝ  b¶o hiÓm  thuÇn   ®îc   ®iÒu   chØnh   bëi   hÖ   sè   Zillmer   3%   sè   tiÒn   b¶o  hiÓm. PhÝ  b¶o hiÓm thuÇn  ®îc  ®iÒu chØnh dïng  ®Ó  tÝnh dù  phßng kh«ng ®îc cao h¬n 90% phÝ b¶o hiÓm thùc tÕ thu ®îc. ­   Nguyªn   t¾c   tÝnh   dù   phßng:   dù   phßng   to¸n   häc   theo  ph¬ng ph¸p phÝ  b¶o hiÓm thuÇn  ®îc  ®iÒu chØnh Zillmer 3%  sè tiÒn b¶o hiÓm tÝnh theo nguyªn t¾c sau: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña  Gi¸ trÞ hiÖn t¹i  Dù  tæng sè phÝ b¶o hiÓm  cña tæng sè tiÒn  phßng  thuÇn ®iÒu chØnh  = b¶o hiÓm sÏ ph¶i  ­ to¸n  Zillmer 3% sè tiÒn b¶o  tr¶ trong t¬ng  häc hiÓm sÏ thu trong t¬ng  lai. lai. ­   C¬   së   tÝnh   dù   phßng:   doanh   nghiÖp   kinh   doanh   b¶o  hiÓm nh©n thä  sö  dông c¸c c¬  së  sau  ®©y  ®Ó  tÝnh dù  phßng   to¸n häc: + B¶ng tû  lÖ  tö  vong quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc ban hµnh  kÌm theo Th«ng t nµy (B¶ng tû lÖ tö vong CSO 1980)  +   L∙i   suÊt   kü   thuËt   tèi   ®a   b»ng   80%   l∙i   suÊt   tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m t¹i thêi ®iÓm gÇn nhÊt tríc  thêi  ®iÓm xin phª chuÈn ph¬ng ph¸p vµ  c¬  së  trÝch lËp dù  phßng. ­ Dù phßng to¸n häc ®îc coi lµ b»ng 0 trong trêng hîp  tÝnh theo ph¬ng ph¸p vµ  c¬  së  nªu trªn cho ra kÕt qu¶ lµ   sè ©m.  15
 16. b) Dù phßng phÝ cha ®îc hëng: ­ ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm cã thêi h¹n d íi  mét n¨m. ­ Ph¬ng ph¸p trÝch lËp: theo ph¬ng ph¸p 1/24 hoÆc ph­ ¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng phÝ theo tõng ngµy.  c) Dù phßng båi thêng:  §îc   trÝch   theo   ph¬ng   ph¸p   tõng   hå   s¬   víi   møc   trÝch   lËp  ®îc tÝnh trªn c¬  së  thèng kª sè  tiÒn b¶o hiÓm ph¶i  tr¶ cho tõng hå  s¬   ®∙ yªu cÇu  ®ßi båi thêng doanh nghiÖp  b¶o hiÓm nhng ®Õn cuèi n¨m tµi chÝnh cha ®îc gi¶i quyÕt. Dù phßng chia l∙i:  ChØ ¸p dông víi nh÷ng hîp  ®ång cã  l∙i chia  ®îc tÝch  lòy qua c¸c n¨m hîp  ®ång b¶o hiÓm vµ   ®îc tÝnh theo c«ng  thøc sau: Dù  Tæng l∙i c«ng bè  Gi¸ trÞ tÝch lòy cña l∙i ®∙  phßng  chia cho chñ hîp  c«ng bè chia cho chñ hîp  chia  = ®ång trong n¨m  + ®ång trong c¸c n¨m tµi chÝnh  l∙i tµi chÝnh tríc nhng cha chi tr¶ ®) Dù  phßng b¶o  ®¶m c©n  ®èi:  ®îc trÝch lËp hµng n¨m  cho  ®Õn khi kho¶n dù  phßng nµy b»ng 5% phÝ  b¶o hiÓm thu  ®îc   trong   n¨m   tµi   chÝnh   cña   doanh   nghiÖp  b¶o  hiÓm.   Møc   trÝch lËp hµng n¨m lµ 1% tõ lîi nhuËn tríc thuÕ cña doanh  nghiÖp b¶o hiÓm. IV. §ÇU T¦ VèN Doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   thùc   hiÖn   ®Çu   t  vèn   theo   quy  ®Þnh t¹i Môc 3, Ch¬ng II NghÞ   ®Þnh sè  43/2001/N§­CP ngµy  01/8/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi   doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm.  V. KH¶ N¡NG THANH TO¸N CñA DOANH NGHIÖP B¶O HIÓM 1. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i lu«n duy tr×  kh¶ n¨ng   thanh to¸n trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng kinh doanh b¶o  hiÓm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 43/2001/N§­CP  ngµy   01/8/2001   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  chÕ   ®é   tµi   chÝnh   16
 17. ®èi   víi   doanh  nghiÖp   b¶o   hiÓm  vµ   doanh   nghiÖp  m«i  giíi   b¶o hiÓm. 2.   Doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   cã   nguy   c¬   mÊt   kh¶   n¨ng   thanh to¸n khi biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp  b¶o hiÓm thÊp h¬n biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu. 3. Biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu: a)   Biªn   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   tèi   thiÓu   cña   doanh   nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n thä b»ng 20% tæng phÝ   b¶o   hiÓm   thùc   gi÷   l¹i   t¹i   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   biªn   kh¶  n¨ng thanh to¸n. VÝ   dô:   T¹i   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   biªn   kh¶   n¨ng   thanh  to¸n,   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   A   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   phi  nh©n thä  cã  tæng phÝ  b¶o hiÓm gi÷  l¹i lµ  1.000 tû   ®ång  ViÖt   Nam.  Biªn   kh¶   n¨ng   thanh  to¸n   tèi   thiÓu   cña   doanh   nghiÖp b¶o hiÓm A = 1.000 tû ®ång ViÖt Nam x 20% = 200 tû  ®ång ViÖt Nam.  b)   Biªn   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   tèi   thiÓu   cña   doanh   nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä: ­ §èi víi hîp  ®ång b¶o hiÓm nh©n thä  cã  thêi h¹n 10  n¨m   trë   xuèng   b»ng   tæng   cña   4%   dù   phßng   nghiÖp   vô   b¶o  hiÓm vµ 0,1% sè tiÒn b¶o hiÓm chÞu rñi ro; ­ §èi víi hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä cã thêi h¹n trªn  10 n¨m b»ng tæng cña 4% dù  phßng nghiÖp vô  b¶o hiÓm vµ  0,3% sè tiÒn b¶o hiÓm chÞu rñi ro. VÝ   dô:   T¹i   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   biªn   kh¶   n¨ng   thanh  to¸n,  doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   B  kinh   doanh   b¶o   hiÓm  nh©n   thä cã: + Dù  phßng nghiÖp vô  cña c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm nh©n  thä cã thêi h¹n 10 n¨m trë xuèng lµ 200 tû ®ång ViÖt Nam. + Sè tiÒn b¶o hiÓm cña c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä  cã thêi h¹n 10 n¨m trë xuèng lµ 20.200 tû ®ång ViÖt Nam. + Dù  phßng nghiÖp vô  cña c¸c hîp  ®ång b¶o hiÓm nh©n  thä cã thêi h¹n trªn 10 n¨m lµ 300 tû ®ång ViÖt Nam. + Sè tiÒn b¶o hiÓm cña c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä  cã thêi h¹n trªn 10 n¨m lµ 50.300 tû ®ång ViÖt Nam. Biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu cña doanh nghiÖp   b¶o hiÓm B sÏ  b»ng:  (4% x 200 tû   ®ång) + 0,1%(20.200 tû   ®ång ­ 200 tû ®ång) + (4% x 300 tû ®ång) + 0,3%(50.300 tû   ®ång ­ 300 tû   ®ång) = 8 tû   ®ång + 20 tû   ®ång +   12 tû   ®ång + 150 tû ®ång  = 190 tû ®ång ViÖt Nam. 4. Biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm   lµ  phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ  tµi s¶n vµ  c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶ cña doanh  nghiÖp  b¶o  hiÓm.  C¸c tµi s¶n sau sÏ  17
 18. kh«ng   ®îc   ®a   vµo   ®Ó   tÝnh   biªn   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   cña  doanh nghiÖp b¶o hiÓm: 4.1. C¸c kho¶n vèn gãp  ®Ó  thµnh lËp doanh nghiÖp b¶o  hiÓm kh¸c  tõ  nguån  vèn chñ  së  h÷u  cña  doanh  nghiÖp  b¶o  hiÓm; 4.2. C¸c kho¶n nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh; 4.3. C¸c quü khen thëng, phóc lîi (nÕu cã). VI.  DOANH THU, CHI PHÝ CñA DOANH NGHIÖP B¶O HIÓM 1.  Doanh thu: 1.1. Doanh thu cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm bao gåm c¸c  kho¶n thu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 43/2001/ N§­CP  ngµy   01/8/2001   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chÕ   ®é   tµi   chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ  doanh nghiÖp m«i  giíi b¶o hiÓm, bao gåm: a)   Doanh   thu   tõ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   b¶o   hiÓm:   Thu  phÝ b¶o hiÓm gèc, phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm; thu hoa hång nh­ îng t¸i b¶o hiÓm, thu phÝ  vÒ  dÞch vô   ®¹i lý  bao gåm gi¸m   ®Þnh tæn thÊt, xÐt gi¶i quyÕt båi thêng, yªu cÇu ngêi thø  ba båi hoµn, xö lý hµng båi thêng 100%; thu phÝ gi¸m ®Þnh  tæn thÊt kh«ng kÓ gi¸m ®Þnh hé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn  h¹ch   to¸n   néi   bé   trong   cïng   mét   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm  h¹ch to¸n  ®éc lËp trõ   ®i c¸c kho¶n ph¶i chi  ®Ó  gi¶m thu  nh: hoµn phÝ  b¶o hiÓm, gi¶m phÝ  b¶o hiÓm; phÝ  nhîng t¸i  b¶o hiÓm, hoµn phÝ  nhËn t¸i b¶o hiÓm, gi¶m phÝ  nhËn t¸i  b¶o hiÓm; hoµn hoa hång nhîng t¸i b¶o hiÓm; gi¶m hoa hång  nhîng t¸i b¶o hiÓm. b) Doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh: Thu ho¹t  ®éng  ®Çu   t  theo   quy   ®Þnh   t¹i   Môc   3   Ch¬ng   II   NghÞ   ®Þnh   sè  43/2001/N§­CP ngµy 01/8/2001  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ  ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   vµ   doanh  nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm; thu tõ  ho¹t  ®éng mua b¸n chøng  kho¸n; thu l∙i trªn sè tiÒn ký quü; thu cho thuª tµi s¶n;  hoµn nhËp sè d dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n vµ c¸c kho¶n  thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c) Thu nhËp ho¹t  ®éng kh¸c: Thu tõ  nhîng b¸n, thanh  lý  tµi s¶n cè   ®Þnh; c¸c kho¶n nî  khã   ®ßi  ®∙  xo¸ nay thu   håi  ®îc; thu tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp  ®ång vµ  c¸c kho¶n thu  kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu:  18
 19. a) Doanh thu tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh b¶o hiÓm lµ  sè  tiÒn ph¶i thu ph¸t sinh trong kú ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn  t¾c sau: ­  Doanh nghiÖp b¶o hiÓm h¹ch to¸n kho¶n thu phÝ  b¶o  hiÓm gèc vµo thu nhËp khi ph¸t sinh tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm  cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm  ®èi víi bªn mua b¶o hiÓm theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 15 LuËt kinh doanh b¶o hiÓm, cô  thÓ  nh  sau: +   Doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   h¹ch   to¸n   vµo   thu   nhËp   khi  hîp  ®ång b¶o hiÓm  ®∙  ®îc giao kÕt gi÷a doanh nghiÖp b¶o  hiÓm vµ  bªn mua b¶o hiÓm hoÆc cã  b»ng chøng doanh nghiÖp  b¶o   hiÓm   ®∙   chÊp   nhËn   b¶o   hiÓm   vµ   bªn   mua   b¶o   hiÓm   ®∙  ®ãng phÝ b¶o hiÓm. + Doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã tho¶ thuËn cho bªn mua b¶o   hiÓm   ®îc   nî   phÝ   b¶o   hiÓm.   Trong   trêng   hîp   nµy   doanh  nghiÖp   b¶o   hiÓm   vÉn   ph¶i   h¹ch   to¸n   vµo   thu   nhËp   kho¶n  tiÒn cho bªn mua b¶o hiÓm nî  mÆc dï  bªn mua b¶o hiÓm ch a  ®ãng phÝ b¶o hiÓm. + Doanh nghiÖp tho¶ thuËn víi bªn mua b¶o hiÓm viÖc   ®ãng   phÝ   b¶o   hiÓm   theo   kú.   Trong   trêng   hîp   nµy,   doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm h¹ch to¸n  vµo  thu  nhËp  t¬ng øng víi kú  hoÆc c¸c kú  phÝ  b¶o hiÓm  ®∙ ph¸t sinh,  kh«ng h¹ch  to¸n  vµo  thu   nhËp   phÇn   phÝ   b¶o   hiÓm   cha   ®Õn   kú   bªn   mua   b¶o  hiÓm ph¶i nép phÝ theo nh ®∙ tho¶ thuËn. ­   §èi   víi   c¸c   kho¶n   thu   cßn   l¹i:   doanh   nghiÖp   b¶o  hiÓm h¹ch  to¸n  vµo thu nhËp ngay khi ho¹t   ®éng  kinh tÕ  ph¸t   sinh,   cã  b»ng   chøng   chÊp  thuËn   thanh  to¸n   cña   c¸c   bªn,   kh«ng   ph©n   biÖt   ®∙   thu   ®îc   tiÒn   hay   cha   thu   ®îc  tiÒn. ­   §èi   víi   c¸c   kho¶n   ph¶i   chi   ®Ó   gi¶m   thu:   doanh  nghiÖp b¶o hiÓm h¹ch to¸n vµo gi¶m thu nhËp ngay khi ho¹t   ®éng kinh tÕ  ph¸t sinh, cã  b»ng chøng chÊp thuËn cña c¸c  bªn, kh«ng ph©n biÖt ®∙ chi hay cha chi tiÒn. b) Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ sè tiÒn ph¶i thu   ph¸t sinh trong n¨m tµi chÝnh. c)  Thu nhËp  ho¹t  ®éng kh¸c:  lµ   toµn bé   sè  tiÒn  b¸n  hµng ho¸, dÞch vô  sau khi  ®∙ trõ  (­) c¸c kho¶n gi¶m gi¸  hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã chøng tõ hîp lÖ) ® ­ îc kh¸ch hµng chÊp thuËn thanh to¸n, kh«ng ph©n biÖt  ®∙  thu ®îc hay cha thu ®îc tiÒn. 1.3.   C¸c   kho¶n   thu   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ph¸t   sinh trong kú  trªn c¬  së  ho¸  ®¬n hoÆc chøng tõ  hîp lÖ  vµ   ph¶i ®îc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµo doanh thu. 2. Chi phÝ:  19
 20. 2.1. Chi phÝ  cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm lµ  c¸c kho¶n   ph¶i chi, ph¶i trÝch ph¸t sinh trong kú theo quy ®Þnh t¹i   §iÒu   20   NghÞ   ®Þnh   sè   43/2001/N§­CP   ngµy   01/8/2001   cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp  b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm, bao gåm: 2.1.1. Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm: a) Båi thêng b¶o hiÓm gèc  ®èi víi b¶o hiÓm phi nh©n  thä, tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ®èi víi b¶o hiÓm nh©n thä; chi båi  thêng nhËn t¸i b¶o hiÓm khi x¶y ra sù  kiÖn b¶o hiÓm theo  cam kÕt t¹i hîp  ®ång b¶o hiÓm, hîp  ®ång t¸i b¶o hiÓm trõ  ®i c¸c kho¶n ph¶i thu ®Ó gi¶m chi nh: thu båi thêng nhîng  t¸i b¶o hiÓm, thu  ®ßi ngêi thø ba båi hoµn, thu hµng  ®∙  xö lý, båi thêng 100%; b) TrÝch lËp dù phßng nghiÖp vô theo quy ®Þnh t¹i Môc   III Th«ng t nµy; c) Chi hoa hång b¶o hiÓm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5 Môc  II   Th«ng   t  sè   98/2004/TT­BTC   ngµy   19   th¸ng   10   n¨m   2001   cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 42/2001/N§­ CP ngµy 1/8/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh   mét sè ®iÒu cña LuËt kinh doanh b¶o hiÓm; d) Chi gi¸m  ®Þnh tæn thÊt theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 26  NghÞ   ®Þnh sè  42/2001/N§­CP ngµy 01/8/2001  cña ChÝnh phñ  phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt kinh  doanh b¶o hiÓm; ®) Chi phÝ  vÒ  dÞch vô   ®¹i lý  bao gåm gi¸m  ®Þnh tæn  thÊt, xÐt gi¶i quyÕt båi thêng, yªu cÇu ngêi thø ba båi  hoµn; e) Chi xö lý hµng båi thêng 100%; f) Chi qu¶n lý ®¹i lý b¶o hiÓm; g) Chi  ®Ò  phßng, h¹n chÕ  tæn thÊt theo quy  ®Þnh t¹i  Môc   IX   Th«ng   t  sè   98/2004/TT­BTC   ngµy   19   th¸ng   10   n¨m  2004   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh  42/2001/N§­CP   ngµy   1/8/2001   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi  tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt kinh doanh b¶o hiÓm; h) Chi  ®¸nh gi¸ rñi ro cña  ®èi tîng b¶o hiÓm bao gåm  c¸c kho¶n chi cho c«ng t¸c thu thËp th«ng tin,  ®iÒu tra,  thÈm ®Þnh vÒ ®èi tîng b¶o hiÓm; i)   TiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng,   tiÒn   thëng,   trî   cÊp   th«i  viÖc   vµ   c¸c   kho¶n   mang   tÝnh   chÊt   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   t¬ng   øng   ®èi   víi   mçi   lo¹i  h×nh doanh nghiÖp; k) B¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ  ph¶i tr¶ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2