Thông tư Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
216
lượt xem
7
download

Thông tư Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, ngày tháng năm 2008 Số: /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên lịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của liên bộ Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 678/TT-SYT ngày tháng 5 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, 09 QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hoá gia đình. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tồng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở đặt tại: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điều 2. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ sau: - Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình;
  2. - Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản; - Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Y tế giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng - Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng có nhiệm vụ giúp Chi cục trưởng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. - Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình được tổ chức các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ giúp việc trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và phê duyệt của Giám đốc Sở Y tế. - Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phân bổ trong tổng số biên chế hành chính của Sở Y tế. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Y tế; - VP ĐĐBQH và HĐND TP; - Công an TP; - Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ.
Đồng bộ tài khoản