intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

206
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 99/1998/TT­B T C   g µy  14 th¸ng 7 n¨ m  1998 c n h íng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  sè   h 30/1998/N§­C P n g µy  13 th¸ng 5 n¨ m  1998 c ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c hi tiÕt thi h µ n h  L u Ët    thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p C¨n  LuËt thuÕ  nhËp  cø    thu  doanh nghiÖp  îc Quèc    ®   héi kho¸ IX    th«ng  qua  ngµy  th¸ng5  10    n¨m  1997. C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  13    n¨m 1998    qui ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp. Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  A. P h¹ m  vi ¸p d ô n g  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p I. èi tîng ¸p d ô n g  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  § Theo    qui®Þnh    t¹ §iÒu    i 1,§iÒu  cña  3  LuËt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  vµ §iÒu  cña  1  NghÞ ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  13    n¨m 1998 cña  ChÝnh  phñ    qui®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp th×  nh÷ng  chøc,c¸ nh©n  tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  (gäichung  vô    lµc¬  kinh doanh) díi   së        ®©y   thu nhËp  cã    chÞu thuÕ  ®Òu   ph¶inép    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp: 1.C¸c  chøc    tæ  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  vô: ­ Doanh    nghiÖp  Nhµ    níc,bao  gåm   doanh  c¶  nghiÖp  Nhµ      nícho¹t®éng  kinhdoanh  doanh    vµ  nghiÖp  Nhµ      nícho¹t®éng  c«ng  Ých; ­C«ng      tytr¸chnhiÖm    h÷u    h¹n,C«ng      tycæ phÇn; ­ Doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ    Bªn   níc ngoµitham        gia hîp ®ång      hîp t¸ckinh doanh    theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam;     i   ­ C«ng        ty níc ngoµivµ  chøc      tæ  níc ngoµiho¹t®éng      kinh doanh  ViÖt   ë    Nam   kh«ng theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam;    i   ­ C¸c  chøc    tæ  chÝnh    trÞ,chÝnh                trÞ ­ x∙héi,x∙héi­ nghÒ  nghiÖp,®¬n    vÞ  trang nh©n  vò    d©n  c¸c®¬n  hµnh  vµ    vÞ  chÝnh,sù    nghiÖp  tæ  cã  chøc  s¶n  xuÊt,kinhdoanh      hµng    ho¸,dÞch vô; ­Hîp      hîp t¸c;   t¸cx∙,tæ    ­Doanh    nghiÖp   tnh©n; ­C¸c  chøc    tæ  kh¸ccã    s¶n  xuÊt,kinhdoanh,dÞch        vô. 2.C¸    nh©n  trong nícs¶n      xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  vô: ­C¸    nh©n  nhãm     vµ  c¸nh©n  kinhdoanh.   ­Hé      c¸thÓ.
 2. 2 ­ C¸    nh©n  hµnh nghÒ  ®éc    lËp:B¸c          sü, luËts, kÕ to¸n,kiÓm     to¸n,ho¹     sü,kiÕn        trócs,nh¹csü  nh÷ng    vµ  ngêihµnh    nghÒ  ®éc    lËp kh¸c. ­ C¸    nh©n cho  thuª tµis¶n        nh: Nhµ, ®Êt, ph¬ng    tiÖn vËn  , t¶i m¸y mãc  thiÕtbÞ  c¸clo¹ tµis¶n    vµ    i    kh¸c. ­ Hé      gia ®×nh, c¸ nh©n      n«ng  d©n  trång trät    , ch¨n nu«i,nu«itrång thuû          s¶n, cã    ®Çy       ®ñ hai ®iÒu  kiÖn: Gi¸ trÞ      s¶n  phÈm  hµng  ho¸    tr   trªn 90  iÖu ®ång/n¨m  thu nhËp    tr   vµ    trªn36  iÖu ®ång/n¨m  phÇn    th×  thu nhËp      vîttrªn36  tr   iÖu®ång/n¨m ph¶inép    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp. VÝ     dô: Mét  gia ®×nh, c¸ nh©n  hé        n«ng  d©n  gi¸trÞ s¶n  cã      phÈm  hµng  ho¸ 150  iÖu ®ång/n¨m  cã      tr   vµ  thu nhËp    tr   lµ 60  iÖu ®ång/n¨m. Hé      gia ®×nh,   c¸ nh©n  n«ng  d©n  nµy ph¶i nép    thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp    tiÒn víisè    thuÕ lµ: (60 tr     iÖu®ång   tr   ­36  iÖu®ång) x    32%   7,68 tr   =    iÖu®ång 3. C«ng        tynícngoµiho¹t®éng      kinh doanh    th«ng  qua  së  êng      c¬  th trót¹i ViÖtNam.   C«ng      ty níc ngoµi ® îc cäilµ cã          thùc hiÖn   ho¹t®éng    kinh doanh    th«ng  qua  së  êng      c¬  th trót¹ ViÖtNam   i   trong c¸ctr     êng    hîp sau: a. C«ng      t¹    ty ®ã cã  iViÖt Nam:    ®iÒu    trôsë  hµnh, chinh¸nh,v¨n phßng          (trõv¨n phßng        ®¹idiÖn  ¬ng    th m¹ikh«ng  îcphÐp  ®   kinh doanh    theo ph¸p    luËt ViÖtNam), nhµ      m¸y,xëng    s¶n xuÊt,kho    giao nhËn    hµng    ho¸,ph¬ng tiÖn vËn    t¶i  ,hÇm   má,    má dÇu  hoÆc  khÝ ®èt,®Þa     ®iÓm  th¨m  hoÆc   dß  khaith¸ctµi       nguyªn thiªnnhiªnhay          c¸c thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn phôc  cho    vô  viÖc th¨m  tµi dß    nguyªn thiªnnhiªn.     b. C«ng      t¹    ty ®ã cã  i ViÖt Nam:    ®Þa  ®iÓm  x©y dùng, c«ng    tr×nh x©y  dùng, l¾p  Æt     ® hoÆc  l¾p      r¸p;c¸c ho¹t®éng    gi¸m    s¸tx©y dùng, c«ng    tr×nh  x©y dùng,l¾p  Æt,    ® l¾p r¸p. c.C«ng    thùc hiÖn    ty®ã    viÖc cung  cÊp  dÞch  (bao  vô  gåm   dÞch  t c¶  vô   vÊn) ë    ViÖt Nam     th«ng  qua nh©n    viªncña c«ng    tyhay mét   îng kh¸c ® îc ®èi t       c«ng    nhiÖm  tyuû  thùc hiÖn    dÞch  cho  vô  mét  ¸n hay  dù    nhiÒu  ¸n. dù  d.C«ng    cã  i   ty®ã  t¹ ViÖtNam           ®¹ilým«i  i®¹ilýhëng  gií      , hoa  hång  hoÆc   bÊt kú    mét      ®¹ilýnµo  kh¸c. ®. C«ng    uû  ty®ã  nhiÖm   cho mét   îng t¹  ®èi t   i ViÖt Nam   thÈm    cã  quyÒn  ký kÕt      c¸chîp ®ång ®øng    tªnc«ng    tyhoÆc  kh«ng  thÈm  cã  quyÒn  kÕt    ký  hîp ®ång  ®øng    tªn C«ng    ty nhng  quyÒn  êng  cã  th xuyªn    ®¹i diÖn cho c«ng    ty giao hµng      ho¸,cung øng dÞch  t¹ ViÖtNam. vô   i   Trong  êng    tr hîp HiÖp ®Þnh tr¸nh®¸nh    thuÕ    mµ   hailÇn  Céng  hoµ      x∙héi chñ nghÜa  ViÖt Nam   kÕt  qui ®Þnh    ký  cã    kh¸c vÒ   së  êng      c¬  th tró th× thùc  hiÖn theo qui®Þnh      cña HiÖp ®Þnh  ®ã. 4. C¸    nh©n    níc ngoµi kinh doanh  i     t¹ ViÖt Nam     hoÆc   thu  cã  nhËp  ph¸t   sinh t¹ ViÖt Nam        i   nh:cho      thuªtµis¶n,cho    vay vèn,chuyÓn    giao c«ng    nghÖ,  gãp vèn    cæ phÇn, mua      cæ phiÕu,tr¸phiÕu..    i .
 3. 3 II. èi tîng k h « n g  thuéc di Ö n  n é p  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p   § b a o  g å m : 1.Hîp      hîp t¸c, chøc    t¸cx∙,tæ      tæ  kinh tÕ  thÓ    tËp  kh¸ccã      thu nhËp      tùho¹t ®éng trångträt ch¨n nu«i,     ,    nu«itrång thuû s¶n.       2. Hé      gia ®×nh, c¸ nh©n      n«ng d©n s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  gi¸trÞs¶n  cã      l   îng hµng    ho¸ ®Õn   tr   90  iÖu®ång/n¨m  thu nhËp  vµ    ®Õn   tr   36  iÖu®ång/n¨m. B. C¨n c ø  tÝnh thu Õ  v µ thu Õ  s u Êt C¨n  tÝnh  cø  thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp    qui ®Þnh   i§iÒu  LuËt t¹  6    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp      lµthu nhËp  chÞu  thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt. I.Thu    nhËp chÞu thuÕ: (tÝnh theo      n¨m  d¬ng lÞch hoÆc     n¨m    tµichÝnh)   bao gåm     thu nhËp chÞu thuÕ cña    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh,dÞch          vô, kÓ  thu nhËp  c¶    chÞu thuÕ      tõ ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh,dÞch  ë          vô  níc ngoµivµ      thu nhËp  chÞu thuÕ kh¸c. Theo    qui®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt thuÕ    7    thu nhËp doanh nghiÖp,thu nhËp      chÞu  thuÕ  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  Thu nhËp  chÞu thuÕ   Doanh          thu ®Ó tÝnh        Chi phÝ  hîp lý  Thu nhËp chÞu trong  tÝnh  kú  thuÕ     thu  =   nhËp  chÞu thuÕ    trong  tÝnh       ­    kú  + thuÕ kh¸ctrong        trong kú        tÝnh  thuÕ        thuÕ               tÝnh  kú  thuÕ II. o a n h  thu ® Ó  tÝn h thu n h Ë p  c h Þ u  thu Õ  D C¨n  vµo  cø  §iÒu  NghÞ  3  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  13    n¨m  1998  cña  ChÝnh  phñ    qui ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp, doanh    thu    ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu  thuÕ    lµ toµn  tiÒn  bé  b¸n hµng,  tiÒn cung  øng dÞch  (kh«ng  thuÕ        vô  cã  gi¸trÞ gia t¨ng)bao    gåm   trîgi¸, c¶      phô    thu,phô      së  tréi c¬  kinhdoanh  îchëng. mµ   ®   VÝ    dô:Trªnho¸ ®¬n  hµng      b¸n  cña  doanh  nghiÖp  thÓ  A  hiÖn: ­Gi¸b¸n:100.000        ®ång. ­ThuÕ             gi¸trÞgiat¨ng(10%):10.000    ®ång ­Gi¸thanh      to¸n:  110.000  ®ång. ­ Doanh      thu doanh nghiÖp  ® îchëng    A    ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    lµ 100.000  ®ång. Cßn    10.000  ®ång    lµthuÕ cña Nhµ  níc. NÕu   së  c¬  kinh doanh    nép thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    ph¬ng ph¸p    trùc tiÕp          trªngi¸trÞ gia t¨ng,doanh    thu    ®Ó tÝnh thu nhËp  chÞu  thuÕ      lµ gi¸bªn  mua  thùc thanh    c¶    to¸ncã  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng.
 4. 4 VÝ     dô: Doanh nghiÖp    B thuéc ®èi îng  t tÝnh  thuÕ    trùc tiÕp        trªngi¸trÞ gia t¨ng.Doanh      nghiÖp    B chØ   îc sö  ®   dông  ho¸ ®¬n  th«ng  êng. Trªn    th   ho¸ ®¬n  th«ng  êng  th ph¶n ¸nh    gi¸thanh  to¸n lµ 110.000      ®ång  th× ®©y   còng    lµ doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu thuÕ. Mét  tr sè  êng hîp  thÓ, doanh  cô    thu    ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ  îc ®   x¸c®Þnh  sau:   nh  1. §èi víihµng        ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc    tr¶gãp    lµ doanh  cña  thu  hµng  ho¸ b¸n tÝnh      theo gi¸b¸n tr¶mét            lÇn,kh«ng bao  gåm       l∙tr¶chËm. i 2. §èi víihµng          ho¸,dÞch  dïng      æi, biÕu, tÆng, doanh  vô  ®Ó trao ®       thu  ®Ó  tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ theo    cña  gi¸b¸n  s¶n phÈm, hµng    ho¸,dÞch vô  cïng lo¹ hoÆc  ¬ng  ¬ng    tr   i   t ® trªnthÞ  êng      t¹ thêi®iÓm     æi,biÕu  i trao®   tÆng. 3. §èivíis¶n        phÈm     tù dïng,doanh        thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    lµ chiphÝ      ®Ó s¶n xuÊtra s¶n      phÈm  ®ã. 4. §èivíi         c«ng  gia hµng    ho¸,doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    lµ tiÒn thu      vÒ gia c«ng bao gåm   tiÒn  c¶  c«ng, nhiªn liÖu,®éng            lùc,vËt liÖu  phô  chiphÝ  vµ    kh¸cphôc  cho    vô  viÖc    giac«ng hµng  ho¸. 5. §èivíi        ho¹t®éng cho      thuªtµis¶n,doanh        thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    tiÒn thu tõng  theo hîp ®ång  lµsè      kú      thuª.Trêng    thuªtr¶tr     hîp bªn      íccho  nhiÒu  n¨m    th× doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    lµtoµn  sè  bé  tiÒn thu     ® îc. 6. §èi víiho¹t®éng          tÝn dông      lµ l∙ tiÒn  i cho vay ph¶ithu    trong kú    tÝnh  thuÕ. 7.§èivíi         ho¹t®éng kinhdoanh    b¶o hiÓm   t¸ b¶o  vµ    i hiÓm, doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    tiÒn ph¶ithu vÒ  lµ sè        phÝ  b¶o  hiÓm  gèc,phÝ      ®¹i lýgi¸m    ®Þnh, phÝ    nhËn    t¸ b¶o  i hiÓm,    thu hoa  hång    t¸ b¶o  i hiÓm   c¸ckho¶n  vµ    thu kh¸c.   Trong  êng  tr hîp, c¬  s¶n    së  xuÊt, kinh    doanh, dÞch  cã    vô  doanh    thu b»ng  ngo¹itÖ  ph¶iqui ®æi    th×      ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt Nam     theo      tû gi¸mua,  b¸n thùc tÕ    b×nh  qu©n    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  ng©n  do  hµng  Nhµ    nícViÖtNam     c«ng  t¹ thêi®iÓm     bè      i thu ngo¹itÖ.   III.C¸c k h o ¶ n  c hi p h Ý  hîp lý ® îc trõ ® Ó  tÝnh thu n h Ë p  c h Þ u    thu Õ C¨n  vµo  cø  §iÒu  cña  9  LuËt thuÕ  nhËp    thu  doanh  nghiÖp; §iÒu  cña    4  NghÞ ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng5  13    n¨m 1998  cña  ChÝnh  phñ    qui ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ  nhËp    thu  doanh nghiÖp  th×    c¸c kho¶n    chi phÝ hîp    ªnquan  lýli   ®Õn  thu nhËp  chÞu thuÕ trong kú    tÝnh  thuÕ  îc híng ®     dÉn  thÓ  sau: cô  nh  1.KhÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh  dông  cè  sö  cho s¶n xuÊtkinh doanh,dÞch        vô  theo chÕ  qu¶n    dông  trÝch khÊu  ®é  lý,sö  vµ    hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  1062  sè  TC/Q§/CSTC  ngµy 14/11/1996 cña  tr Bé  ëng  Bé    TµichÝnh.
 5. 5 Trêng hîp  Bªn ViÖt Nam     tham    gia gãp vèn ph¸p ®Þnh  hoÆc   gãp  vèn  hîp doanh    víiBªn    níc ngoµi b»ng        gi¸trÞ quyÒn  dông  sö  ®Êt th× viÖc trÝch  khÊu  hao ph¶ib¶o    ®¶m  tÝnh        ®ñ gi¸trÞ quyÒn  dông  sö  ®Êt  tÝnh      vµ  tõ thêi ®iÓm   doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu   níc ngoµi hoÆc   t     hîp  doanh b¾t  ®Çu  ®i  vµo s¶n xuÊt,kinhdoanh,dÞch  cho        vô  ®Õn     khikÕt thóc dù    ¸n. 2. Chi phÝ      nguyªn liÖu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng,hµng    dông              l   ho¸ sö  vµo s¶n  xuÊt,kinh    doanh dÞch  li   vô  ªnquan  ®Õn  doanh  thu  thu  vµ  nhËp  chÞu thuÕ  trong kú,® îctÝnh        theo ®Þnh  møc    tiªuhao         gi¸thùc vËt thîp lývµ      tÕ  xuÊtkho.   a.Møc      tiªuhao       vËtthîp lý: ­ Gi¸m    ®èc doanh  nghiÖp  ph¶ix©y    dùng  duyÖt  vµ  ®Þnh møc     tiªuhao  vËttc¨n cø       vµo  ®Þnh  møc    tiªuhao     cÊp  thÈm  vËttdo  cã  quyÒn  ban  hµnh vµ  t×nh  h×nh  thÓ  cô  cña doanh  nghiÖp.§èivíi       doanh nghiÖp  Héi ®ång  cã    qu¶n  trÞth× Tæng      gi¸m ®èc x©y dùng  ®Þnh møc    tiªuhao       vËtt®Ó tr×nh Héi ®ång      qu¶n      trÞphª duyÖt. ­ KÕt    thóc n¨m    doanh nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      viÖc quyÕt       to¸nvËt t b¶o  ®¶m   kh«ng  îcvît®Þnh  ®     møc    tiªuhao     ® îcduyÖt vµ  vËtt®∙      th«ng    b¸o cho c¬  quan thuÕ  biÕt. b.Gi¸vËttthùc tÕ           xuÊtkho,bao      gåm: ­ Gi¸®èi víi            tmua  vËt ngoµigåm:            gi¸ghitrªnho¸ ®¬n  cña ngêib¸n    hµng  (kh«ng  thuÕ    cã  gi¸ trÞ gia t¨ng) céng      chi phÝ  thu mua       nh: chi phÝ  vËn  chuyÓn, bèc    xÕp,  b¶o qu¶n, phÝ    b¶o hiÓm,  phÝ  hao    hôt,tiÒn thuªkho  ,   b∙i  phÝ chän    ichÕ.  läc,t¸  NÕu     lµ hµng  nhËp  khÈu  îc céng  ®   thªm thuÕ nhËp  khÈu  c¸ckho¶n  vµ    phô    thu (nÕu cã). ­ §èivíivËt t mua            vµo dïng    ®Ó s¶n xuÊt s¶n    phÈm     mµ s¶n  phÈm  nµy  kh«ng  chÞu thuÕ          gi¸trÞgia t¨nghoÆc   chÞu  thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngtheo  ph¬ng  ph¸p trùctiÕp th× gi¸vËttthùc tÕ                 xuÊtkho    bao gåm   thuÕ        c¶  gi¸trÞgiat¨ng. ­ Gi¸®èi víi              ttùchÕ  vËt gåm:       Gi¸vËttthùc tÕ    xuÊtkho    céng      víi phÝ  chi thùc tÕ      ph¸tsinhtrong qu¸ tr×nh tùchÕ.           ­ Gi¸vËttthuªngoµigiac«ng,chÕ                 biÕn gåm:       Gi¸vËttthùc tÕ    xuÊtkho    ®em  giao gia c«ng      céng      víichiphÝ    gia c«ng,chiphÝ      vËn chuyÓn, bèc        dì tõ kho cña  doanh  nghiÖp ®Õn     n¬i gia c«ng  tõ    vµ  n¬i gia c«ng    vÒ kho  cña  doanh  nghiÖp. Gi¸ c¸c lo¹      ivËt  vµ      t c¸c chi phÝ  c«ng  gia  chÕ  biÕn, vËn    chuyÓn,  bèc  xÕp, b¶o  qu¶n, thu    mua       nãi trªnph¶i cã    ho¸  ®¬n, chøng    tõ theo    qui ®Þnh  cña  TµichÝnh.Trêng     ,hµng      Bé      hîp vËtt  ho¸ lµs¶n phÈm  n«ng  s¶n,l©m    s¶n,  thuû s¶n mua     trùctiÕp cña    ngêis¶n    xuÊt,doanh    nghiÖp  ph¶ilËp    b¶n      kª ghi râ hä,tªn,®Þa        chØ ngêib¸n,sè îng hµng        l   ho¸,®¬n    gi¸,thµnh tiÒn;gi¸m    ®èc  doanh nghiÖp  duyÖt chivµ      chÞu  tr¸chnhiÖm  ícph¸p lu©t.   tr     3. Chi    phÝ tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng, tiÒn  gi÷a        ¨n  ca, c¸c kho¶n mang tÝnh  chÊttiÒn l    ¬ng,tiÒn c«ng.     Chi phÝ    tiÒn l  ¬ng cña  doanh  nghiÖp  bao gåm     c¸ckho¶n tiÒn l  ¬ng,tiÒn     c«ng  c¸ckho¶n  vµ    phô  cÊp  tÝnh  cã  chÊt l  ¬ng    tr¶cho  ngêilao ®éng      tham    gia vµo    ho¹t®éng  kinhdoanh    cña  doanh nghiÖp.
 6. 6 Chi phÝ    tiÒn l  ¬ng, tiÒn c«ng  c¸c kho¶n      vµ    phô cÊp  tÝnh  cã  chÊt tiÒn l    ­ ¬ng,tiÒn c«ng        tr¶cho ngêilao ®éng          ®èi víitõng  i lo¹  h×nh  doanh  nghiÖp  îc ®   x¸c®Þnh  sau:   nh  a. §èivíidoanh        nghiÖp Nhµ      níc:VÒ nguyªn t¾c    tiÒn l  ¬ng ph¶itheo    sè  thùc    chinhng  kh«ng    vîtqu¸ ®¬n    gi¸tiÒn ¬ng  c¬  l do  quan  Nhµ    thÈm  níc cã  quyÒn  duyÖt vµ    khèil    îng c«ng viÖc  hoµn  ®∙  thµnh. ­ VÒ     ®¬n    gi¸tiÒn ¬ng: ® îc x©y  l     dùng  cø  c¨n  vµo  ®Þnh møc     lao ®éng  do  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  ban  hµnh  chÕ     vµ  ®é tiÒn ¬ng  Nhµ    l do  níc quy  ®Þnh. ­ VÒ     tiÒn l ¬ng thùc chiph¶ib¶o        ®¶m  nguyªn t¾c    t¨ng tiÒn l   tèc ®é     ¬ng  ph¶ithÊp    h¬n    t¨ngn¨ng  tèc®é    suÊtlao®éng.     b.      §èi víic¸c doanh nghiÖp  kh¸c:TiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng  c¸c  vµ  kho¶n  mang  tÝnh chÊttiÒn l    ¬ng,tiÒn c«ng      ph¶itr¶cho      ngêilao®éng  îcx¸c®Þnh      ®     theo mét    trongsè      c¸cph¬ng  ph¸p sau:   ­ NÕu     doanh  nghiÖp  x©y  ®∙  dùng  îc®¬n    ®   gi¸tiÒn l  ¬ng    së  trªnc¬  ®Þnh  møc    lao®éng  ® îcc¬  vµ    quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  duyÖt th× tiÒn l      ¬ng  ­ ® îctÝnh    vµo    chiphÝ      hîp lýtheo  thùc chinhng  sè      kh«ng      vîtqu¸ ®¬n    gi¸tiÒn l  ­ ¬ng  khèil   vµ   îng c«ng  viÖc  hoµn  ®∙  thµnh  ®èi víi nh      doanh nghiÖp Nhµ  níc. ­ NÕu   doanh nghiÖp  thùc  ®∙  hiÖn  chÕ     ®é hîp ®ång lao ®éng  hoÆc   tho¶      íc lao ®éng tËp thÓ th× tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  c¸c kho¶n  vµ    mang  tÝnh  chÊttiÒn l    ¬ng,tiÒn c«ng  îcx¸c®Þnh      ®     theo hîp ®ång        lao®éng  hoÆc   tho¶ íc     lao®éng  thÓ.   tËp  ­ Ngoµic¸ctr       êng    trªn, hîp nªu   tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng        tr¶cho ngêilao ®éng      ® îc c¨n  vµo    cø  møc   nhËp  thu  b×nh  qu©n cña tõng ngµnh nghÒ   i t¹ ®Þa  ph­ ¬ng  Uû  do  ban  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè quyÕt ®Þnh.   Côc thuÕ  bµn    quan    víic¬  lao ®éng  tØnh,thµnh    phè    vµo  c¨n cø  chÕ    ®é tiÒn l  ¬ng    ¸p dông      ®èi víidoanh  nghiÖp  Nhµ    níc,t×nh h×nh    t¹  gi¸c¶  i®Þa   ph­ ¬ng      ®Ó x¸c®Þnh  møc  b×nh qu©n  tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng  phô      vµ  cÊp tiÒn l  ¬ng,   tiÒn c«ng cho tõng  ngµnh  nghÒ  i t¹ ®Þa  ph¬ng  tr×nh UBND     tØnh,thµnh    phè  quyÕt ®Þnh        ®Ó ¸p dông  tÝnh thuÕ  trong tõng thêikú.       Kh«ng  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ  tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng        c¸ckho¶n    chiphÝ  sau: ­ TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng    l     cña  chñ  doanh  nghiÖp   tnh©n, chñ  c¸thÓ    hé    s¶n  xuÊt,kinhdoanh      dÞch vô. ­ TiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng cña    c¸c s¸ng lËp      viªnc¸c C«ng      kh«ng  ty mµ hä  trùctiÕp tham        gia®iÒu  hµnh s¶n  xuÊt,kinh doanh,dÞch        vô. c. Chi    phÝ  tiÒn  gi÷a  cho  ¨n  ca  ngêi lao    ®éng:  Gi¸m  do  ®èc doanh  nghiÖp  quyÕt  ®Þnh    víihiÖu  phï hîp    qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh      nhng møc     chi cho mçi  ngêi kh«ng      vîtqu¸ møc  ¬ng    l tèithiÓu  Nhµ    do  níc quy ®Þnh ®èi    víi c«ng chøc  nhµ níc. 4. Chi phÝ      nghiªncøu    khoa  häc,c«ng    nghÖ    trõphÇn  kinh phÝ  Nhµ    do  níc hoÆc   quan    c¬  qu¶n    lýcÊp    trî chis¸ng  trªnhç      ; kiÕn    c¶itiÕn;chib¶o      vÖ  m«i  êng;chiphÝ  tr     cho    gi¸odôc,®µo    tÕ    t¹o,y  trongnéibé      doanh  nghiÖp theo  sè thùc chinhng      kh«ng        vîtqu¸ 1,3 lÇn  víi   so    kho¶n    ®Þnh  c¸c chicã  møc  cña  Nhµ  níc.§èi víichi hç            trîgi¸o dôc    cho  bªn ngoµi nh: ®ãng      gãp  vµo  quü  khuyÕn  häc,gióp ®ì  êng      tr häc  sinh tµn tËt,       häc sinh kh«ng      n¬in¬ng  tùa..tuú     .
 7. 7 theo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh      cña doanh nghiÖp nhng ph¶icã    chøng  tõhîp ph¸p.     5.Chi phÝ      dÞch  mua  vô  ngoµi: ­ §iÖn, níc,®iÖn      tho¹i giÊy,bót,mùc,  ,       tiÒn thuª kiÓm     to¸n,tiÒn    mua   b¶o  hiÓm     tµis¶n ph¶icã    chøng      tõ,ho¸ ®¬n  theo qui®Þnh      cña  TµichÝnh. Bé    ­      §èi víikho¶n   chi phÝ  thuª söa    ch÷a      líntµis¶n  ®Þnh   cè  nh»m   kh«i  phôc  n¨ng    lùc cña    tµis¶n  îc h¹ch  ®   to¸n vµo      chi phÝ s¶n  xuÊt,kinh    doanh  trong n¨m. NÕu         chisöa  ch÷a    ph¸tsinh mét    lÇn      ® îcph©n    qu¸ línth×    bæ cho  n¨m  sau.§èivíinh÷ng          tµis¶n  ®Þnh  Æc     cè  ® thï,viÖc söa ch÷a  tÝnh  cã  chu  kú th×  doanh  nghiÖp  îc trÝch  íc chi phÝ  ®   tr     söa  ch÷a    línvµo    chi phÝ  s¶n  xuÊt,kinh doanh    së  to¸nchisöa      trªnc¬  dù      ch÷a    líncña  doanh  nghiÖp.NÕu     kho¶n  trÝch  íc thÊp  tr   h¬n  thùc    sè  chisöa  ch÷a th× doanh  nghiÖp  îc h¹ch ®     to¸nthªm  chªnh    sè  lÖch  vµo    chiphÝ; nÕu    cao  h¬n    th× h¹ch to¸ngi¶m        chiphÝ  trongn¨m.   ­C¸c    kho¶n    mua  sö  chivÒ  vµ  dông        thuËt, c¸ctµiliÖu kü   b»ng s¸ng chÕ,    giÊy phÐp  chuyÓn giao c«ng nghÖ, nh∙n hiÖu  ¬ng  th m¹i.. kh«ng    . thuéc    tµi s¶n  ®Þnh   îc tÝnh  cè  ®   theo ph¬ng ph¸p  ph©n     bæ dÇn   vµo    chi phÝ  kinh  doanh. ­ TiÒn    thuª tµis¶n  ®Þnh  îc h¹ch      cè  ®   to¸n vµo      chi phÝ s¶n  xuÊt,kinh     doanh  theo  tiÒn thùc tr¶c¨n cø  sè          vµo    hîp ®ång  thuª.Trêng        hîp tr¶tiÒn thuª     tµis¶n  ®Þnh    cè  mét  lÇn  cho nhiÒu n¨m  tiÒn thuª® îcph©n    th×        bæ dÇn  vµo  chiphÝ    s¶n xuÊtkinh doanh      theo n¨m  dông      sö  tµis¶n  ®Þnh. cè  ­ §èi víinhµ        thÇu, chiphÝ      dÞch  mua   vô  ngoµibao    gåm   chiphÝ    c¶    tr¶ cho  nhµ  thÇu  phô (nÕu cã). ­Chi phÝ      dÞch  thuªngoµikh¸c. vô      §èi víic¸c c¬  kinh doanh        së    nép thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    ph¬ng ph¸p  khÊu        trõth× chiphÝ dÞch  mua  vô  ngoµikh«ng  thuÕ          cã  gi¸trÞgiat¨ng. 6. C¸c    kho¶n    chicho    lao ®éng  theo    n÷  qui®Þnh  cña ph¸p  lu©t;chib¶o      hé    lao ®éng, chib¶o  c¬  kinh doanh, trÝch nép      vÖ  së        quÜ b¶o hiÓm       x∙ héi, b¶o hiÓm   tÕ,kinh phÝ  y      c«ng  ®oµn  theo chÕ  qui®Þnh.   ®é    Møc  trÝch nép    h×nh thµnh quü qu¶n    lýcña Tæng c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n    trÞ Tæng  c«ng    typhª duyÖt,th«ng      b¸o,sau    ý  khicã  kiÕn b»ng    v¨n b¶n  cña  quan    c¬  tµichÝnh  thÈm  cã  quyÒn. 7.Chi tr¶l∙tiÒn vay          i   vèn s¶n  xuÊt,kinhdoanh,dÞch  cña        vô  ng©n  hµng,  cña    chøc  dông  c¸ctæ  tÝn  theo    l∙suÊt thùc tÕ.Chi tr¶l∙tiÒn vay  i             i   cña      c¸c ®èi t   îng kh¸c theo      l∙ suÊt thùc tÕ, nhng      i       tèi®a kh«ng      l∙ suÊt trÇn  qu¸ tû lÖ   i   cïng  lo¹  thêigian  ivµ    vay  Ng©n   do  hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam       qui ®Þnh  cho    c¸c tæ  chøc  dông. tÝn  C¸c kho¶n    chiphÝ      tr¶l∙ tiÒn  i vay    ®Ó gãp  vèn ph¸p ®Þnh, vèn ®iÒu  lÖ  cña    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi®Òu     kh«ng  îc tÝnh  ®   vµo    chi phÝ          hîp lý,®Ó x¸c®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ. 8. TrÝch      c¸c kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸hµng  kho, dù  tån    phßng  c«ng    nî khã ®ßi,dù    phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n t¹ doanh    i  nghiÖp  theo  híng dÉn    cña  Bé    TµichÝnh. 9.TrîcÊp        th«iviÖc  cho  ngêilao®éng      theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh.
 8. 8 10. Chi  tiªuthô    vÒ    hµng   ho¸,dÞch  bao  vô  gåm:    chiphÝ b¶o qu¶n, chi     bao    gãi,vËn chuyÓn, bèc    xÕp, thuªkho        b∙i b¶o  , hµnh  s¶n phÈm, hµng  ho¸. 11. Chi    phÝ qu¶ng  cao, tiÕp    thÞ,khuyÕn      m¹i,tiÕp t©n, kh¸ch    tiÕt,chi     phÝ giao  dÞch, ®èi    ngo¹i    , phÝ    chi héi nghÞ  c¸c lo¹    vµ    i phÝ  chi kh¸c ph¶icã      chøng  theo    tõ  qui ®Þnh  cña    Bé Tµi  chÝnh, g¾n     víikÕt qu¶  kinh doanh,  kh«ng    vîtmøc  khèng  chÕ    qui®Þnh   díi®©y: ­ C¸c    ngµnh  s¶n xuÊt,x©y    dùng vËn      t¶imíi thµnh lËp  vµo  ®i  s¶n xuÊt  trong 2    n¨m  ®Çu   kh«ng qu¸      7% trªntæng  chiphÝ  liÖtkª  sè    ®∙    trªn,sau    ®ã  kh«ng        qu¸ 5% trªntæng    chiphÝ  liÖtkª trªn. ®∙      ­ §èi víiho¹t®éng          kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp, ¨n    uèng, dÞch  trong 2    vô    n¨m  ®Çu     míithµnh  kh«ng        lËp  qu¸ 7% trªntæng    chiphÝ  liÖtkª trªn(trõgi¸ ®∙            mua  vµo  cña  hµng ho¸ b¸n    ra),sau    ®ã kh«ng  qu¸      5% trªntæng    chiphÝ ®∙  liÖtkª trªn(trõgi¸mua            vµo cña  hµng      ho¸ b¸n ra). ­ §èivíimét  ngµnh  bÞ        sè  Ýt  c¹nh  tranh nh:§iÖn, khÝ        ®èt,khaith¸cvµ        läcdÇu, kinh doanh        x¨ng  dÇu, Bu    chÝnh  viÔn th«ng,hµng    kh«ng..  .trong hai     n¨m  ®Çu     míithµnh    lËp kh«ng        qu¸ 5% trªntæng  chiphÝ  liÖtkª trªn(®èi sè    ®∙          víiho¹t®éng  ¬ng      th nghiÖp      trõgi¸mua  vµo  cña hµng    ho¸ b¸n    ra),sau      ®ã lµ 3%     trªntæng  chiphÝ  liÖtkª trªn(®èivíi sè    ®∙              ho¹t®éng  ¬ng  th nghiÖp      trõgi¸ mua  vµo cña hµng      ho¸ b¸n ra) Mét  tr sè  êng    Æc   hîp ® biÖt,kho¶n      chiphÝ nµy cÇn ph¶icã    møc  khèng  chÕ cao  h¬n  víi so    møc  khèng  chÕ  trªnth× ph¶icã  tho¶ thuËn  nªu        sù    cña Bé  tr ëng  TµichÝnh  Bé    b»ng    v¨n b¶n nhng kh«ng          vîtqu¸ 7% trªntæng    chiphÝ. 12. C¸c    kho¶n thuÕ, phÝ, tiÒn      thuª®Êt    ph¶inép  li     cã  ªnquan ®Õn     ho¹t ®éng s¶n xuÊt,kinh doanh, dÞch  (trõthuÕ  nhËp        vô    thu  doanh nghiÖp) bao    gåm: ­ThuÕ     xuÊtkhÈu.   ­ThuÕ       Æc     tiªuthô ® biÖt. ­ ThuÕ             gi¸trÞgiat¨ng(®èivíi së     c¬  kinh doanh    nép  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp trªngi¸trÞgiat¨ng).               ­ThuÕ     m«n  bµi. ­ThuÕ       tµinguyªn. ­ThuÕ   dông    sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp. ­ThuÕ     nhµ,®Êt.   ­ LÖ     phÝ  êng,phÝ  ®   qua  cÇu, qua    phµ, lÖ    phÝ  s©n  bay,lÖ    phÝ  chøng  th . .. ­TiÒn      thuª®Êt... 13.Chi phÝ      qu¶n    lýkinhdoanh  c«ng        do  tynícngoµiph©n      bæ cho  së  c¬  thêng    ViÖt Nam   tróë    theo    gi÷a doanh      îcë  tû lÖ    thu thu ®   ViÖt Nam   tæng    vµ  doanh    thu chung  cña c«ng      tynícngoµi.  C«ng thøc ph©n    sau:   bæ nh  Chi phÝ    qu¶n    lý Tæng  doanh    thu cña  së  c¬  Tæng  chi sè    kinhdoanh  c«ng    do  thêng      trót¹ ViÖtNam   i   phÝ qu¶n    lý tynícngoµiph©n        trongthêikú      tÝnh  thuÕ kinh doanh   
 9. 9 bæ  cho  së  êng  = c¬  th x cña c«ng    ty trót¹ ViÖtNam       i   Tæng doanh    thu cña  c«ng  mÑ     nícngoµi trongthêikú      tÝnh  tynícngoµitrongkú          tÝnh  thuÕ thuÕ 14. Mét  tr   sè  êng hîp    chi phÝ hîp    îc x¸c ®Þnh     lý ®     ®Ó tÝnh thu nhËp  chÞu  thuÕ  sau: nh  a.Trêng    thuªtµis¶n      hîp bªn      tr¶tiÒn thuªtr       íccho  nhiÒu  n¨m      th× chiphÝ  t¹m    îctÝnh ¬ng  thêi®   t øng    víitiÒn thuªthu ® îc®Ó           tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ  nh sau: ­ KhÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  tÝnh ¬ng  t øng    n¨m    îctiÒn thuª. víisè  thu ®       NÕu   n¨m    sè  tr¶tiÒn thuªb»ng      hoÆc         sö  vîtqu¸ thêih¹n  dông    tµis¶n  ®Þnh  cè  th× chiphÝ      khÊu  hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  b»ng nguyªn gi¸cña        tµis¶n  ®Þnh. cè  ­ C¸c kho¶n    chi phÝ kh¸c li     ªnquan ®Õn  ho¹t®éng    cho thuª ® îc tÝnh      theo chiphÝ          hîp lýcña n¨m cho    thuª®Çu       tiªnvíitæng  n¨m  sè  cho thuª. ­ Ngoµira,cßn  îctÝnh  phßng        ®   dù  thªm    5% tæng    c¸ckho¶n    chiphÝ  nªu  trªncho      c¸ckho¶n    chiphÝ    ph¸tsinhnh÷ng    n¨m  sau    mµ cha  kiÕn  íc® îc. dù  tr   Hµng  n¨m  së  c¬  kinh doanh    ph¶iquyÕt        to¸nc¸c kho¶n    chiphÝ    ph¸tsinh  thùc tÕ        hîp lý.NÕu   kho¶n t¹m tÝnh nªu    trªn(tÝnh theo n¨m)    lính¬n    chiphÝ  thùc  hîp    tÕ  lý th× phÇn chªnh  lÖch    lính¬n  îc ® a  ®   vµo  thu nhËp    ®Ó chÞu  thuÕ. Ngîc l¹       ithÊp  , h¬n  phÇn  th×  chªnh lÖch nhá h¬n  îc trõvµo  nhËp  ®     thu  chÞu  thuÕ cña    ho¹t®éng  kh¸choÆc   îctÝnh    ®   vµo    chiphÝ      hîp lýcña n¨m sau  ®Ó  tÝnh thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  cña  n¨m  sau. Trêng  hîp  së  c¬  kinh doanh    cho  thuª ® îc hëng  ®∙imiÔn      u    thuÕ, gi¶m    thuÕ thu nhËp trong    thêigian ®Çu  ho¹t®éng    th×  thuÕ  sè  thu nhËp doanh  nghiÖp  îcmiÔn  ®   thuÕ,gi¶m    thuÕ  tÝnh  theo c«ng    thøc sau:   Sè thuÕ    thu Sè  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  Thêigian     nhËp doanh  = cña doanh    thu cho      thuªthu tiÒn  x miÔn  nghiÖp  îc ®   tr íc thuÕ miÔn thuÕ,  gi¶m  thuÕ Sè  n¨m    thu tiÒn tr   íc Hai n¨m    gi¶m  thuÕ  îctÝnh  ®   b»ng  mét  n¨m  miÔn  thuÕ. VÝ     dô: C«ng      ty A ®Çu    së  tÇng  t c¬  h¹  cho thuª,cã  thuÕ    sè  thu nhËp  ph¶inép    cña  doanh  thu  thu  tiÒn  íc 30  tr   n¨m   lµ:1200  iÖu ®ång. C«ng    tr     ty A  ® îc miÔn    thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp trong  n¨m  2  ®Çu         thu kÓ tõ khi cã    nhËp  chÞu thuÕ  ® îcgi¶m  vµ    50%   thuÕ    sè  thu nhËp doanh nghiÖp  ph¶inép    trong 3    n¨m tiÕp theo.Nh      vËy,C«ng    ® îcmiÔn    tyA    thuÕ    3,5 n¨m    (3 n¨m gi¶m  50%   thuÕ  sè  ph¶i nép    b»ng 1,5 n¨m miÔn).Sè    thuÕ  C«ng      îc miÔn, ty A ®     gi¶m  sau: nh    1200  iÖu®ång    tr        x      3,5 n¨m =    140  iÖu®ång tr        30        n¨m
 10. 10 b.      §èi víimét  ho¹t ®éng  sè    kinh doanh  Æc       ® thïnh: kinh doanh b¶o  hiÓm,    xæ sè..  Tµi chÝnh  híng  .Bé    cã  dÉn riªngvÒ      chiphÝ  lýtÝnh  hîp    thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp. 15. Doanh    nghiÖp kh«ng  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ          hîp lý®Ó x¸c ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    c¸ckho¶n    chiphÝ sau ®©y: a. C¸c    kho¶n trÝch  íc vµo    tr   chiphÝ    mµ thùc tÕ    kh«ng      chitiÕthÕt    nh: chi phÝ    söa  ch÷a      líntµis¶n  ®Þnh;  cè  phÝ  b¶o hµnh  s¶n phÈm  hµng    ho¸, c«ng tr×nh x©y    dùng...   êng  cã  b¶n    tr trõ hîp  v¨n  tho¶ thuËn cña  tr Bé  ëng Bé  TµichÝnh.   b. C¸c    kho¶n    chikh«ng  chøng    cã  tõ hoÆc   chøng    tõ kh«ng    hîp ph¸p    (trõ tr êng    hîp quy ®Þnh  b¶n      vÒ  kª t¹ ®iÓm   phÇn  i 2  nµy). c. C¸c    kho¶n tiÒn ph¹t vi ph¹m      luËt giao    th«ng, ph¹tvi ph¹m        chÕ     ®é ®¨ng  kinh doanh, ph¹tvay            ký        nî qu¸ h¹n,ph¹tviph¹m  chÕ    to¸n thèng  ®é kÕ    kª,ph¹tvi ph¹m        hµnh chÝnh    vÒ thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¹tkh¸c.§èi víikho¶n          ph¹tviph¹m  ®ång      hîp  kinh tÕ    sau        khibï trõgi÷a  thu  sè  ph¹tvµ  bÞ    sè  ph¹t,   nÕu cßn  ® îc ® a  d    vµo  thu nhËp  chÞu  thuÕ. Ngîc l¹ ph¶ih¹ch      i     to¸n vµo      thu nhËp  sau thuÕ. d.C¸c    kho¶n    chikh«ng  ªnquan  li   ®Õn   doanh    thu nhËp  thu vµ    chÞu thuÕ  nh:chivÒ      ®Çu    tx©y  dùng  b¶n; chiñng  c¸c ®oµn  c¬      hé    thÓ, tæ    chøc      x∙héi vµ  ñng  ®Þa  hé  ph¬ng    êng    cã  (trõtr hîp ®∙  quy  ®Þnh cña ChÝnh  phñ  cho tÝnh  vµo    chiphÝ  kinh doanh);chitõ thiÖn  c¸c kho¶n            vµ    chikh¸c kh«ng  ªnquan    li   ®Õn  doanh      thu,thu nhËp  chÞu thuÕ. ®.  C¸c  kho¶n    nguån  chido  kinhphÝ    kh¸c®µi thä:     ­Chi sù      nghiÖp. ­Chi èm       ®au, thais¶n.     ­Chi trî       cÊp  khã  kh¨n th   êng  xuyªn,khã    kh¨n ®ét    xuÊt. ­C¸c    kho¶n    chikh¸cdo    nguån  kinhphÝ    kh¸c®µi thä.     e.Chi phÝ      kh«ng      hîp lýkh¸c. IV. C¸c k h o ¶ n  thu n h Ë p  c h Þ u  thu Õ  k h¸c, a o  g å m :  b 1.Chªnh    lÖch  mua,    vÒ  b¸n chøng  kho¸n. 2.Thu    nhËp    tõquyÒn  h÷u,quyÒn  dông    së    sö  tµis¶n: a.Thu    nhËp  cho      vÒ  thuªtµis¶n. b.Thu    nhËp  cho  dông  sö  hoÆc   quyÒn  dông  h÷u    sö  së  trÝtuÖ. c.Thu    nhËp  kh¸cvÒ    quyÒn  h÷u,quyÒn  dông    së    sö  tµis¶n. 3.Thu    nhËp    tõchuyÓn  nhîng tµis¶n,thanh            lýtµis¶n: §èivíithu nhËp          tõ chuyÓn  nhîng    tµis¶n,thanh        lýtµis¶n  a  ® vµo  chÞu  thuÕ      lµthu nhËp rßng cßn    l¹ sau    trõgi¸trÞ (hay gi¸trÞ cßn  icña    i khi®∙              l¹   ) tµi s¶n  c¸ckho¶n    vµ    chiphÝ  ªnquan  li   ®Õn   chuyÓn nhîng,thanh    lý.
 11. 11 4. Toµn  l∙ tiÒn      bé  i  göi,l∙ cho  i vay vèn, l∙ b¸n    i  hµng    tr¶ chËm.      V× c¸c kho¶n      tr¶ l∙ tiÒn  i vay  ® îc h¹ch  ®∙    to¸n vµo      chi phÝ hîp        lý ®Ó x¸c ®Þnh    thu nhËp chÞu  thuÕ. 5.Chªnh    lÖch  b¸n ngo¹itÖ. do      6. KÕt  cuèin¨m      d    c¸c kho¶n  trÝch tr     íckh«ng    chihÕt;kÕt  cuèin¨m      d    c¸c kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸hµng    tån kho,dù    phßng c«ng    nî khã  ®ßi,dù    phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n t¹ doanh     i nghiÖp. 7. Thu      c¸c kho¶n    thu khã ®ßi  bï ®¾p   ®∙    b»ng kho¶n  phßng  dù  nay ®ßi  ® îc. 8. Thu  tiÒn ph¹tviph¹m      vÒ        hîp ®ång  kinh tÕ    sau    trõtiÒn bÞ    khi®∙      ph¹t viph¹m      hîp ®ång. 9.Thu      c¸ckho¶n    nîph¶itr¶kh«ng        x¸c®Þnh  îcchñ  ®   nî. 10.C¸c    kho¶n    thu nhËp      tõho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh,dÞch  cña        vô  nh÷ng  n¨m  ícbÞ  sãtmíiph¸thiÖn  tr   bá        ra. 11. C¸c    kho¶n thu nhËp nhËn  îc tõ ho¹t®éng  ®       s¶n xuÊt,kinh    doanh,  dÞch  ë    vô  nícngoµicha      mét    trõbÊt kú  kho¶n thuÕ    thu nhËp nµo  nép  n­ ®∙  ë  ícngoµicho      kho¶n    thu nhËp ®ã. Trêng  hîp nhËn  îc c¸c kho¶n  ®     thu nhËp  nép  ®∙  thuÕ  thu nhËp  níc ë    ngoµith×  së    c¬  kinh doanh    ph¶ix¸c ®Þnh  thu nhËp  íckhinép      sè    tr     thuÕ    thu nhËp  níc ngoµi ®Ó   ë      tÝnh thuÕ  thu nhËp  theo LuËt thuÕ  thu nhËp  i t¹ ViÖt  Nam.      Khi x¸c ®Þnh  thuÕ    sè  thu nhËp  ph¶inép  n¨m    îctrõsè    c¶  sÏ®     thuÕ    thu nhËp  nép  nícngoµinhng  thuÕ  îctrõkh«ng      thuÕ    ®∙  ë      sè  ®     vîtqu¸ sè  thu nhËp  tÝnh theo  LuËt thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp cña  ViÖt Nam     cho kho¶n    thu nhËp nhËn  îc®ã. ®   VÝ   1: Doanh  dô    nghiÖp  nhËn  îckho¶n    A  ®   thu nhËp  800  iÖu ®ång    tr   tõ níc ngoµi.Kho¶n      thu nhËp nµy    lµ thu nhËp cßn  i l¹ sau    nép    khi®∙  thuÕ    thu nhËp  theo luËtnícngoµi:        200  iÖu®ång. tr   PhÇn  thu nhËp  doanh nghiÖp    A nhËn  îc tõ níc ngoµi ® îc tÝnh  ®           thuÕ  theo LuËt thuÕ        thu nhËp doanh nghiÖp cña  ViÖtNam   sau:   nh  [(800 tr     iÖu®ång  200  iÖu®ång) x  +  tr     32%]  320  iÖu®ång. =  tr   V× doanh nghiÖp  ®∙  A  nép thuÕ  nhËp  níc ngoµi200  iÖu ®ång  thu  ë      tr   nªn  chØ ph¶inép:   320  iÖu®ång   tr   ­200  iÖu®ång  120  iÖu®ång. tr   =  tr   VÝ   2: Còng  dô    doanh  nghiÖp  nªu    A  trªnnhËn  îc kho¶n    ®   thu nhËp  800  tr   iÖu ®ång      tõ níc ngoµi.Kho¶n  nhËp    thu  nµy    nhËp  lµ thu  cßn  i l¹ sau      khi®∙  nép thuÕ    thu nhËp  theo luËtnícngoµilµ540  iÖu®ång.           tr   Kho¶n  thu nhËp cña doanh nghiÖp    A nhËn  îc ë    ®   níc ngoµi ® îc tÝnh      thuÕ  theo LuËt thuÕ        thu nhËp doanh  nghiÖp cña  ViÖtNam   sau:   nh  (800  iÖu®ång  540  iÖu®ång) x  tr   +  tr     32%   428,8tr   =    iÖu®ång. Doanh  nghiÖp  chØ  îctrõsè  A  ®     thuÕ  nép  nícngoµit ®∙  ë     ¬ng  ¬ng    ® víi sè thuÕ tÝnh theo LuËt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp cña ViÖt Nam       lµ428,8  tr   iÖu ®ång. Nãi    mét c¸ch kh¸c lµ doanh      nghiÖp    A kh«ng ph¶i nép    thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp cho kho¶n    thu nhËp  nhËn  îcë    ®   nícngoµinªu    trªn.
 12. 12 12. C¸c    kho¶n    thu nhËp  ªnquan  li   ®Õn  viÖc      tiªuthô hµng    ho¸,cung cÊp  dÞch  kh«ng  vô  tÝnh trong doanh      ëng      thu nh:th gi¶iphãng    tµu nhanh,tiÒn th     ­ ëng phôc  trong ngµnh    vô    ¨n uèng,kh¸ch s¹n sau    trõc¸c kho¶n          khi®∙      chiphÝ  ®Ó       t¹ora kho¶n    thu nhËp ®ã. 13. C¸c    kho¶n  thu nhËp kh¸c nh: thu      nhËp      vÒ tiªuthô phÕ  liÖu,phÕ     phÈm  sau    trõ chi phÝ  khi ®∙      thu    tiªuthô;quµ  håi vµ      biÕu, quµ    tÆng  b»ng  hiÖn    vËt,b»ng  tiÒn cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      tÆng cho doanh  nghiÖp.. . . 14. C¬  kinh doanh    së    nhËn  îcthu nhËp  c¬  kinh doanh  ®     do  së    trong níc     nhËn  gãp  vèn    cæ phÇn, li     ªndoanh,li     ªnkÕt kinh tÕ    chiacho    (sau    nép  khi®∙  thuÕ)  kh«ng  th×  ph¶inép    thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp, nhng    ph¶igép    vµo  phÇn    thu nhËp  sau  thuÕ      ®Ó x¸c®Þnh  thuÕ    thu nhËp    bæ sung  (nÕu cã). §èi víic¬  kinh      së  doanh  dông  sö  vèn  Nhµ    îc Nhµ    níc,®   níc cho phÐp  mang  vèn,tµis¶n      cña Nhµ    gãp  níc®i  vèn    cæ phÇn, li     ªndoanh,li     ªnkÕt kinh  tÕ    chøc, c¸  víitæ    nh©n   níc ngoµi th×    thu nhËp  nhËn  îc do  ®   gãp  vèn    cæ phÇn,  ªndoanh, li   li     ªnkÕt  kinh tÕ    ph¶inép    tiÒn  sö  thu  dông  vèn Ng©n  s¸ch  Nhµ    níc,phÇn    thu nhËp cßn    îcgép  l¹ ®   i vµo    thu nhËp  sau thuÕ      ®Ó x¸c®Þnh  thuÕ    thu nhËp    bæ sung (nÕu  cã). V. T h u Õ  s u Êt thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p 1. ThuÕ     suÊt thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  dông  ¸p  ®èi    së  víic¬  kinh  doanh trong nícvµ  chøc,c¸nh©n        tæ      nícngoµikinh doanh  ViÖtNam       ë    kh«ng  theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam        i   lµ32%. Mét  tr sè  êng    îc¸p dông  sau: hîp ®     nh  a. C¸c  së    c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh        díi®©y   îc ¸p  ®   dông thuÕ suÊt 25%     trongthêih¹n  n¨m, kÓ        3    tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  1999. ­Doanh    nghiÖp  khaith¸cmá,      kho¸ng s¶n,l©m      s¶n  thuû s¶n; vµ    ­Doanh    nghiÖp  luyÖn  kim; ­Doanh    nghiÖp  s¶n  cuÊtc¬    khÝ; ­ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ho¸ chÊt  b¶n, ph©n  c¬    bãn, thuèc      trõ s©u;  doanh  nghiÖp chÕ biÕn cao  mñ  ¬ithµnh    su  t   mñ kh«; ­ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt    liÖu x©y dùng    (trõs¶n xuÊt xi m¨ng);­        Doanh nghiÖp x©y  dùng    (trõkh¶o    s¸t,thiÕtkÕ,     tvÊn;gi¸m  ;   s¸t) ­Doanh    nghiÖp  vËn      t¶i(trõvËn    t¶ihµng  kh«ng,vËn      t¶it¾c  . xi) b. C¸c  së    c¬  kinh doanh  thu nhËp    cã    cao  lîthÕ  do   i kh¸ch quan    mang  i l¹  nh: ®Þa     ®iÓm   kinh doanh  thuËn  i ngµnh  lî   ; nghÒ   kinh doanh  bÞ   Ýt  c¹nh  tranh.. th×  .   ngoµi viÖc    nép thuÕ thu nhËp  theo thuÕ  suÊt 32%,  phÇn    thu nhËp  cßn    l¹ nÕu  i cao  h¬n 12%       gi¸trÞ vèn chñ  h÷u  së  hiÖn  t¹    cã  ithêi®iÓm   quyÕt    to¸nn¨m    th× phÇn  nhËp cao h¬n  ph¶inép  ®ã    thuÕ    thu nhËp    bæ sung  víi  thuÕ  suÊtlµ25%.     VÝ  dô: ­PhÇn      thu nhËp  cßn    l¹sau    i khinép  thuÕ    thu nhËp    lµ:5.200  iÖu®ång. tr  
 13. 13 ­ Vèn chñ  h÷u  së  hiÖn  ®Õn     cã  thêi®iÓm  quyÕt to¸n n¨m    cña doanh  nghiÖp:34.600  iÖu®ång.   tr   ­Sè    thuÕ    thu nhËp    bæ sung  ph¶inép    lµ: [5.200 ­(34.600 x       12%)]x    25%   262  iÖu®ång. =  tr   T¹m    thêikh«ng    thu thuÕ    thu nhËp    bæ sung        së  ®èi víi c¬  kinh doanh  c¸c   sau: ­ C¸c  së    c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh  îc¸p dông      ®     thuÕ suÊt 25%     trong thêi     h¹n 3    n¨m, kÓ      tõngµy  01/01/1999. ­ C¸c  ¸n  dù  ®Çu    t thuéc    c¸c lÜnh vùc, ngµnh    nghÒ, ®Þa  bµn khuyÕn  khÝch  ®Çu    îchëng  t®   møc  thuÕ suÊtthuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  ®∙i. u  ­ C¬  s¶n    së  xuÊt nÕu    xuÊt khÈu      trªn50%  s¶n  phÈm  s¶n xuÊt ra hoÆc       cã  doanh    thu xuÊtkhÈu    chiÕm    trªn50%  tæng  doanh  thu. c.§èivíi   ¸n ®Çu            dù    c¸c tmíithuéc c¸clÜnh      vùc,ngµnh    nghÒ,  ®Þa bµn ­ u    ®∙i®Çu    îc¸p dông  t®     thuÕ suÊtthuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp  sau: nh  ­ NÕu     thuéc c¸c lÜnh      vùc,ngµnh    nghÒ   îc u    ®   ®∙i®Çu    t theo quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  îchëng  ®   møc  thuÕ  suÊtu        ®∙ilµ25%. ­ NÕu   ¸n ®Çu      dù    tthuéc lÜnh    vùc,ngµnh    nghÒ   ®∙i®Çu  ,®ång    u    t  thêi ®Çu    tvµo huyÖn  thuéc vïng d©n    téc thiÓu  miÒn    h¶i®¶o, vïng cã  sè  nóivµ        khã  kh¨n kh¸ctheo quy        ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  îchëng  ®   møc thuÕ suÊt20%.   ­ NÕu   ¸n thuéc    dù    lÜnh vùc,ngµnh    nghÒ   ®∙i®Çu  ,®ång    u    t  thêi®Çu    t vµo huyÖn  thuéc vïng d©n    téc thiÓu  ë  sè  miÒn    nói cao theo    qui ®Þnh cña  ChÝnh  phñ  îchëng  ®   møc  thuÕ suÊt15%.   C¸c  ¸n ®Çu    îchëng  dù    t®   møc thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  u    ®∙itheo qui®Þnh        t¹ ®iÓm   i nµy  ph¶i®¶m     b¶o  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  sau: nh  ­    Cã giÊy phÐp ®¨ng  kinh  ký  doanh  ho¹t®éng  vµ    ®óng ®¨ng  kinh ký    doanh. ­ Cã    giÊy  chøng nhËn  ®∙i®Çu    c¬  u    t do  quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp    ghi râ ®iÒu    kiÖn  ®∙i. u  ­ Thi hµnh      nghiªm chØnh chÕ       ®é kÕ to¸n,ho¸    ®¬n chøng    tõ,®¨ng ký  nép  thuÕ,kª khainép        thuÕ. Khi c¸c ®iÒu      kiÖn  ®∙ikh«ng  u    cßn  thay ® æi  do    nhiÖm   kinh doanh, vô      chuyÓn  ®Þa  ®iÓm   kinh doanh,c¬  kinh doanh      së    kh«ng  îchëng  ®   møc thuÕ  suÊt  ®∙icho  n¨m    u    c¶  ®ã nÕu  ®iÒu  kiÖn  ®∙ichÊm   u    døt trong thêigian      6  th¸ng ®Çu     n¨m. Trêng      hîp ®iÒu kiÖn  ®∙ichÊm     u    døt trong thêi®iÓm   th¸ng     6    cuèi n¨m    th×  b¾t ®Çu     tõ n¨m sau, c¬  kinh    së  doanh  kh«ng  îc hëng  ®   thuÕ  suÊtu    ®∙i. C¬  kinh doanh  së    kh«ng chÊp hµnh nghiªm  chØnh  chÕ  kÕ  ®é  to¸n,ho¸     ®¬n  chøng    khai hoÆc   khai kh«ng  tõ,kª    kª    ®óng    c¸c c¨n  tÝnh  cø  thuÕ    th× kh«ng  îchëng  ®   møc  thuÕ suÊt u        ®∙imµ ph¶inép    thuÕ hµng th¸ng theo    chÕ  ®é  kho¸n doanh  thu  tû lÖ  vµ    thu  nhËp chÞu thuÕ. Ngoµi ra      cßn  ph¹tvi bÞ      ph¹m  hµnh chÝnh  thuÕ. vÒ  2. ThuÕ  suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi  doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ    Bªn    níc ngoµi tham      gia hîp ®ång hîp    t¸c kinhdoanh      lµ25%.
 14. 14 Mét  tr sè  êng    îc¸p dông  hîp ®     thuÕ  suÊtnh    sau: a. ¸p    dông  møc  thuÕ suÊt 20%     trong    thêih¹n  n¨m,      10  kÓ tõ n¨m    ho¹t ®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh      ®èi    ¸n  víidù  ®Çu     mét  t cã  trong c¸c tiªuchuÈn        sau: ­XuÊt    khÈu    Ýt nhÊt 50%     s¶n  phÈm; ­Sö    dông    tõ500    lao®éng    trëlªn; ­Nu«itrång,chÕ        biÕn  n«ng  s¶n,l©m    s¶n,h¶is¶n;     ­Sö    dông  c«ng  nghÖ    tiªntiÕn,®Çu      tnghiªncøu    iÓn.   ph¸ttr ­ Sö    dông  nguyªn liÖu,vËtts½n  t¹ ViÖtNam;         cã    i   chÕ  biÕn,khaith¸ccã        hiÖu  qu¶    tµinguyªn thiªnnhiªnt¹ ViÖtNam;         i   s¶n  xuÊts¶n    phÈm   gi¸trÞnéi cã        ®Þa      ho¸ tõ40%     trëlªn. b. ¸p    dông  møc  thuÕ suÊt 15%     trong    thêih¹n  n¨m,      12  kÓ tõ n¨m    ho¹t ®éng  s¶n xuÊt kinh doanh        ¸n ®Çu    mét      ®èi víi dù    c¸c tcã  trong c¸ctiªuchuÈn        sau: ­XuÊt    khÈu    Ýt nhÊt 80%     s¶n  phÈm. ­ §Çu     t vµo lÜnh vùc luyÖn  kim, ho¸    chÊt c¬    b¶n, c¬    khÝ  chÕ       t¹o,ho¸ dÇu, ph©n  bãn, s¶n    xuÊt    linh kiÖn ®iÖn      tö,linh kiÖn  t«,xe  «    m¸y. ­    X©y  dùng kinh doanh  c«ng tr×nh kÕt  cÇu  tÇng  h¹  (cÇu, ® êng,    cÊp tho¸tníc,     ®iÖn,bÕn    c¶ng). ­Trång    c©y  c«ng  nghiÖp  n¨m. l©u  ­ §Çu     t vµo vïng khã kh¨n kh¸c do    ChÝnh phñ quy ®Þnh (kÓ  dù    c¶  ¸n kh¸ch s¹n).   ­ ChuyÓn    giao  kh«ng    båi hoµn    tµis¶n cho Nhµ    níc ViÖt Nam     sau    khi kÕt  thóc thêih¹n ho¹t®éng          (kÓ  dù    c¶  ¸n kh¸ch s¹n).   ­C¸c  ¸n cã        dù    haitiªuchuÈn    t¹ ®iÓm   nªu  i a  trªn. c. ¸p    dông møc  thuÕ  suÊt 10%     trong    thêih¹n  n¨m,      15  kÓ tõ n¨m s¶n  xuÊt,kinhdoanh        ¸n:     ®èi víi dù  c¸c ­X©y    dùng  kÕt  cÊu    h¹ tÇng    t¹ vïng khã  i   kh¨n. ­§Çu     tvµo  miÒn      nói, ®¶o, vïng s©u, vïng xa. h¶i         ­Trång    rõng. ­C¸c  ¸n ® Æc     dù    biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu    tkh¸c. d. §èivíi   ¸n ®Çu          dù    c¸c ttheo    hîp ®ång BOT, BTO,  BT;  ¸n x©y  dù    dùng  h¹ tÇng    khu c«ng  nghiÖp,khu    chÕ  xuÊt th× møc      thuÕ suÊt u      ®∙i20%,  15%,  10%   îc¸p dông  ®     trong thêigian thùc hiÖn  ¸n.         dù  ®. C¸c thuÕ suÊtnªu      t¹ ®iÓm         kho¶n  i a,b,c,d  nµy  kh«ng    ¸p dông      ®èi víi c¸cdù      ¸n kh¸ch s¹n (trõtr       êng    hîp ®Çu    tvµo vïng khã    kh¨n,miÒn        nói,h¶i®¶o;   chuyÓn  giao kh«ng    båi hoµn    tµis¶n cho Nhµ    níc ViÖt Nam);    ¸n      c¸c dù  tµi chÝnh,ng©n    hµng,b¶o    hiÓm, cung cÊp dÞch    ¬ng  vô,th m¹i. e. Thu    nhËp    mµ nhµ  ®Çu      tnícngoµithu ® îcdo        ®Çu    ttheo LuËt ®Çu      t nícngoµit¹      iViÖt Nam     (kÓ  sè  c¶  thuÕ    thu nhËp  îc hoµn    sè    ®   l¹ vµ  thu nhËp  i thu  îc do  ®   chuyÓn  nhîng vèn) nÕu     chuyÓn  níc ngoµi (hoÆc   îc gi÷ l¹ ra      ®       i ngoµiViÖt Nam), ®Ó   ViÖt Nam         ë    nhng dïng thanh    to¸nc«ng    nî cho C«ng    ty
 15. 15 mÑ,      chitiªucho    v¨n phßng    ®¹idiÖn  cho  C«ng      i tymÑ t¹ ViÖtNam...®Òu         ph¶i   chÞu thuÕ chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµi. ThuÕ   suÊtthuÕ    chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµi¸p dông  sau:     nh  ­ Møc  5%,  dông  ¸p  ®èi    víiNhµ  ®Çu    níc ngoµi gãp  t     vèn ph¸p ®Þnh  hoÆc   vèn    hîp doanh    tr   tõ10  iÖuUSD       ¸p dông      trëlªnvµ    ®èi víingêiViÖtNam       ®Þnh  ë    c  nícngoµi®Çu    níc;   tvÒ  ­ Møc  7%,  dông  ¸p  ®èi    víiNhµ  ®Çu    níc ngoµi gãp  t     vèn ph¸p ®Þnh  hoÆc   vèn    hîp doanh    tr   tõ5  iÖuUSD  ®Õn     tr   díi10  iÖuUSD. ­ Møc  10%,  dông  ¸p  ®èi    víiNhµ ®Çu    níc ngoµi gãp  t     vèn ph¸p ®Þnh  hoÆc   vèn    hîp doanh    tr   díi iÖuUSD. 5  h. Møc    thuÕ suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  møc  vµ  thuÕ  suÊt thuÕ    chuyÓn  thu nhËp  níc ngoµi ® îc ghi vµo  ë          giÊy phÐp ®Çu    c¬  t do  quan  cã  thÈm quyÒn  cÊp,sau    sù    khicã  tho¶ thuËn    cña  TµichÝnh  Bé    b»ng    v¨n b¶n. §èivíidoanh      nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµivµ    bªn    nícngoµitham      gia hîp ®ång        hîp t¸ckinh doanh  îcthµnh  vµ      ®   lËp  ho¹t®éng  theo  LuËt ®Çu        tníc ngoµit¹    iViÖt Nam   íckhiLuËt thuÕ      tr       thu nhËp  doanh nghiÖp  hiÖu      cã  lùcthi hµnh,® îc¸p dông        theo møc thuÕ suÊtghitrong giÊy phÐp          ®Çu    tcÊp  íckhi tr     LuËt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  hiÖu      cã  lùcthihµnh. 3. ThuÕ     suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  dông      chøc,c¸ ¸p  ®èi víitæ      nh©n  trong nícvµ        nícngoµitiÕn hµnh      t×m  kiÕm  th¨m    dß, khaith¸cdÇu      khÝ  lµ 50%.    Khai th¸ctµinguyªn        quÝ  hiÕm  kh¸c møc     thuÕ suÊt cã    thÓ   tõ 32%   ®Õn  50%   nhËp  thu  chÞu thuÕ  Bé    do  Tµi chÝnh  quyÕt ®Þnh  thÓ  cô  ®èi    víi c¸c dù  ®Çu      ¸n  tcña  chøc,c¸ nh©n  tæ      trong níc;do  quan  thÈm      c¬  cã  quyÒn  quyÕt ®Þnh  thÓ        ¸n cã    cô  ®èi víi dù    vèn  c¸c ®Çu      tnícngoµi,  nhng ph¶i® îcsù      ®ång  cña  TµichÝnh  ý  Bé    b»ng    v¨n b¶n. C. §¨ng k ý, kª k h ai, é p  thu Õ, q u y Õt to¸n thu Õ  n I.  §¨ng k ý thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p 1.    kinh  C¬ së  doanh  tr¸ch nhiÖm   cã    ®¨ng  thuÕ  ký  thu nhËp doanh  nghiÖp  cïng víi     viÖc  ®¨ng  nép  ký  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. 2. C¸c    Tæng  c«ng      ty,c¸c c«ng      ty khi®¨ng  thuÕ  ký  ph¶i khairâ  c¸c     c¶    ®¬n  trùc thuéc  vÞ    h¹ch to¸n kinh    doanh  ®éc lËp  c¸c ®¬n  trùc thuéc vµ    vÞ      h¹ch to¸nb¸o sæ.       C¸c  ®¬n  trùcthuéc Tæng  vÞ      c«ng    ty,c«ng    tyh¹ch to¸n®éc  hay      lËp  b¸o  sæ   ®Òu  ph¶i®¨ng  thuÕ    quan    ký  víic¬  thuÕ    n¬i®Þa ph¬ng ®¬n  ®ãng. vÞ  3. C¸c    ®¬n  h¹ch to¸n®éc  thuéc Tæng  vÞ      lËp    c«ng    ty,c«ng    nghÜa  tycã  vô    kª khai,  nép thuÕ,quyÕt      to¸nthuÕ  riªng.  C¸c ®¬n  h¹ch to¸nb¸o    vÞ      sæ phô  thuéc c«ng      ty,tæng  c«ng    tychØ  ®¨ng  thuÕ  i ký  t¹ ®Þa  ph¬ng, cßn    kh«ng  cã  nghÜa  kª  vô  khaithuÕ, nép      thuÕ  i t¹ ®Þa  ph¬ng. Tæng     c«ng    ty,c«ng    ty cã  nghÜa  kª khai,nép  vô      thuÕ, quyÕt      to¸nthuÕ  phÇn kinh doanh    cña m×nh vµ  cña    c¸c®¬n  h¹ch to¸nphô  vÞ      thuéc b¸o    sæ.
 16. 16 II.  Kª k h ai thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p 1. C¬  kinh doanh  tr¸chnhiÖm       së    cã    kª khaivµ    nép    tê khaithuÕ  nép    t¹m  c¶ n¨m theo mÉu  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lýchËm     nhÊt vµo    ngµy  th¸ng1  25    hµng n¨m. C¨n  ®Ó     cø  kª khailµkÕt      qu¶  s¶n xuÊt,kinh doanh,dÞch  cña        vô  n¨m  ­ tr ícvµ    kh¶ n¨ng  kinhdoanh    cña  n¨m tiÕp theo.   2. Sau      khinhËn  îc tê khai,c¬  ®       quan  thuÕ  kiÓm       tra,x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  t¹m nép  n¨m  chia ra  c¶  vµ    tõng  quý    ®Ó th«ng b¸o cho  së  c¬  kinh doanh    t¹m  nép thuÕ. 3. NÕu   trong  khai,c¬  kinh  tê    së  doanh  kh«ng  khai hoÆc   khai kª    kª    kh«ng        ®Ó     râ c¸c c¨n cø  x¸c ®Þnh  thuÕ  nép  n¨m  c¬  sè  t¹m  c¶  th×  quan  thuÕ  cã quyÒn  yªu  cÇu  së  c¬  kinh  doanh    gi¶itr×nh    c¸c c¨n  ®Ó     cø  x¸c ®Þnh sè  thuÕ  t¹m nép  n¨m.  c¶  Trêng  hîp  së  c¬  kinh  doanh  kh«ng    gi¶itr×nh hoÆc   kh«ng  chøng  minh  îc c¸c c¨n  ®∙    ®     cø  ghi trong   tê khaitheo    yªu cÇu cña c¬  quan thuÕ    quan  th× c¬  thuÕ  quyÒn  ®Þnh  thuÕ  nép  n¨m. cã  Ên  sè  t¹m  c¶  4.ViÖc    ®iÒu chØnh  thuÕ    sè  thu nhËp  nép  t¹m  hµng quý  c¶  vµ  n¨m  chØ   trong tr   êng  cã  thay ®æi      nhËp  hîp  sù    línvÒ thu  chÞu thuÕ qua thùc tÕ    s¶n  xuÊt,kinh doanh  th¸ng®Çu       6    n¨m. C¬  kinh doanh    së    ph¶ilµm    ®Çy  hå  ®ñ  s¬  ®Ò  nghÞ    xin®iÒu chØnh  thuÕ  nép  n¨m  hµng  sè  t¹m  c¶  vµ  quý  sau: nh  ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh  thuÕ  nép  n¨m  sè  t¹m  c¶  trong ®ã:    nªu  râ    xin ®iÒu  lýdo    chØnh; sè    thuÕ  t¹m  ®∙  nép trong 6    th¸ng ®Çu     n¨m  sè  vµ  thuÕ    nép  sÏt¹m  trong 6    th¸ngcuèin¨m      theo sè    ®iÒu  chØnh. ­ B¸o    c¸o    tµichÝnh  th¸ng ®Çu   6    n¨m bao gåm: b¶ng c©n  ®èi    kÕ to¸n;   kÕt qu¶    ho¹t®éng  kinh doanh;l chuyÓn     u  tiÒn tÖ  b¶n    vµ  thuyÕtminh  c¸o   b¸o    tµichÝnh.   Sau    khi xem  xÐt    ®Ò nghÞ  cña  s¬  c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh, c¬    quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    th«ng  lýcã  b¸o cho  së  c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh  thuÕ      sè  t¹m nép  n¨m  c¶  (®iÒu  chØnh)  sè  vµ  thuÕ  cßn ph¶i nép    trong    hai quý cuèi   n¨m. 5. §èi víic¬  kinh        së  doanh  cha thùc hiÖn ®Çy  ®ñ, ®óng  chÕ     ®é kÕ  to¸n,ho¸    ®¬n,  chøng    tõ,viÖc  khai tÝnh  kª    thuÕ c¨n  vµo    thu  cø  tû lÖ  nhËp  chÞu thuÕ    trªndoanh    thuÕ  thu vµ  suÊtnh    sau: a.C¬  kinh doanh    së    cha thùc hiÖn    ®Çy ®ñ,  ®óng  chÕ  kÕ    ®é  to¸nnhng  ®∙ thùc hiÖn    b¸n hµng ho¸,cung    cÊp  dÞch  cã  vô  ho¸  ®¬n,  chøng    tõ ph¶ikª     khaidoanh    tÝnh    thu vµ  thuÕ hµng th¸ngtheo c«ng      thøc sau:   Doanh    Tû  (%)    thu x  lÖ  thu nhËp  chÞu  thuÕ  ThuÕ   x  suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp. Tê  khaithuÕ    ph¶inép    cho  quan  c¬  thuÕ  ícngµy  cña  tr   5  th¸ngtiÕp theo.     b.    Hé kinh  doanh  cha thùc hiÖn chÕ       ®é kÕ to¸n,ho¸    ®¬n, chøng    tõ mua,  b¸n hµng  ho¸,dÞch  th×  quan    vô  c¬  thuÕ  c¨n  vµo  cø  t×nh h×nh kinh  doanh  cña tõng hé  ®Þnh    Ên  møc doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ vµ  tÝnh  thuÕ  theo c«ng    thøc:
 17. 17 Doanh    Tû  (%)    thu x  lÖ  thu nhËp  chÞu  thuÕ  ThuÕ   x  suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp. ViÖc  ®Þnh  Ên  doanh  ®Ó   thu  tÝnh  nhËp  thu  chÞu thuÕ ph¶ib¶o    ®¶m   ®óng quy  tr×nh,c«ng    khai,  d©n chñ. Tæng  côc ThuÕ  híng dÉn    c¸c Côc  ThuÕ     x¸c ®Þnh    (%)  nhËp  tû lÖ  thu  chÞu thuÕ    trªn doanh thu lµm c¨n  tÝnh  cø  thuÕ  thu nhËp   phï hîp    víitõng  ngµnh nghÒ kinhdoanh  hµihoµ    vµ    gi÷a c¸c®Þa      ph¬ng  trong c¶    níc. 6. Tæ     chøc,c¸ nh©n        níc ngoµikinh doanh      kh«ng  c¬  th cã  së  êng      trót¹i ViÖt Nam,    nhng  thu  cã  nhËp  i t¹ ViÖt Nam     th×  chøc, c¸ nh©n        tæ      chitr¶thu nhËp  cho  chøc,c¸nh©n    tæ      nícngoµicã    tr¸chnhiÖm      kª khaivµ    khÊu    trõthuÕ  theo c«ng    thøc: Sè  tiÒn chitr¶x  lÖ        Tû  (%)    thu nhËp  chÞu  thuÕ  ThuÕ   x  suÊt. III.N é p  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p   1. C¬   s¶n    së  xuÊt,kinh doanh      t¹m nép thuÕ hµng quý ®Çy  ®ñ, ®óng  h¹n theo th«ng  thuÕ      b¸o  cña  quan  c¬  thuÕ. Thêi h¹n    nép thuÕ  îc ghi trong th«ng  ®       b¸o nép thuÕ chËm  nhÊt kh«ng    qu¸ ngµy    cuèiquý.   2.C¬  kinh doanh    së    thùc hiÖn    ®Çy  ®ñ, ®óng chÕ  kÕ  ®é  to¸n,ho¸ ®¬n,       chøng    tõ,tÝnh  thuÕ theo ph¬ng ph¸p    thu  tû lÖ  nhËp chÞu thuÕ    trªndoanh  thu,thêih¹n ph¶inép          thuÕ  sau: nh  a. C¬  kinh doanh    së    thùc hiÖn    viÖc  hµng    b¸n  ho¸,cung cÊp  dÞch  cã  vô  ho¸ ®¬n, chøng          tõ,kª khaithuÕ    hµng th¸ng,nép    thuÕ  ®Çy  theo th«ng  ®ñ    b¸o  hµng  th¸ng cña  quan    c¬  thuÕ. Thêi h¹n      nép  thuÕ  hµng th¸ng ® îc ghi trong         th«ng    b¸o chËm  nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  25  th¸ngtiÕp theo.     b.Hé    kinhdoanh    cha thùc hiÖn    chÕ  kÕ  ®é  to¸n,    ®¬n, chøng    ho¸   tõmua  b¸n hµng    ho¸,dÞch    vô, tÝnh  thuÕ  cø  c¨n  vµo  møc  doanh  Ên  thu  ®Þnh,    thêi h¹n nép    thuÕ  theo th«ng      b¸o cïng víi    thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. 3. Tæ     chøc,c¸nh©n  ViÖt Nam           ë    tr¶thu nhËp  cho  chøc,c¸ nh©n    tæ      níc ngoµikinh doanh      kh«ng  c¬  th cã  së  êng    itrót¹ ViÖt Nam,  tr¸chnhiÖm       cã    trõ tiÒn thuÕ    nép vµo Ng©n  s¸ch cïng thêi®iÓm           víi viÖc chuyÓn    tr¶tiÒn cho    tæ  chøc,c¸ nh©n        níc ngoµi.Trêng    chøc,c¸ nh©n    hîp tæ      ViÖt Nam     kh«ng khÊu  trõtiÒn thuÕ  ph¶ichÞu      th×    tr¸chnhiÖm     nép  thay sè    tiÒn thuÕ    cho phÝa    níc ngoµivµ    tiÒn ph¹tviph¹m       hµnh  chÝnh  thuÕ  vÒ  theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh. 4. C¬   kinh doanh    së    bu«n chuyÕn  ph¶ikª    khaivµ    nép  thuÕ theo tõng  chuyÕn  hµng    quan  víic¬  thuÕ    n¬i mua  hµng  íc khi vËn  tr     chuyÓn hµng  ®i  cïng víi     viÖc    kª khai,  nép  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. IV. u y Õ t to¸n thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p.  Q 1. C¬   kinh doanh    së    ph¶i thùc hiÖn      quyÕt to¸n thuÕ    quan    víic¬  thuÕ  (trõtr   êng  nép  hîp  thuÕ hµng th¸ng theo    thu    tû lÖ  nhËp  chÞu  thuÕ tÝnh    trªn
 18. 18 doanh  thu  thuÕ  vµ  suÊt).QuyÕt    to¸n thuÕ    ph¶i thÓ    hiÖn ®Çy       ®ñ c¸c chØ  tiªu:  Doanh  tÝnh  thu  thuÕ; chiphÝ  lý;thu      hîp    nhËp  chÞu thuÕ; sè    thuÕ   thu nhËp  ph¶inép;sè      thuÕ    thu nhËp  t¹m  ®∙  nép  trong n¨m; sè      thuÕ   thu nhËp  ®∙  nép  níc ngoµicho    ë      c¸c kho¶n  nhËp  thu  nhËn  îc tõ níc ngoµi;sè  ®         thuÕ   thu nhËp  nép thiÕu hoÆc     nép  thõa.. theo mÉu     .   quy  ®Þnh  kÌm theo Th«ng     tnµy. N¨m  quyÕt to¸n thuÕ  nhËp    thu  doanh  nghiÖp  îc tÝnh  ®   theo n¨m  d¬ng  lÞch b¾t ®Çu     tõ ngµy  th¸ng 1  kÕt  1    vµ  thóc vµo    ngµy  th¸ng 12  31    cïng n¨m.     Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh  îcphÐp      ®   ¸p dông n¨m tÝnh thuÕ kh¸c víi     n¨m    tµi chÝnh  trªnth× ® îcquyÕt to¸ntheo n¨m    nªu              tµichÝnh ®ã. §èi víic¬  kinh doanh  s¸p      së    bÞ  nhËp, hîp    nhÊt,chia t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸             s¶n    th× vÉn ph¶ithùc hiÖn      quyÕt    to¸nthuÕ    quan  víic¬  thuÕ ®Õn     thêi®iÓm   cã quyÕt  ®Þnh  nhËp, hîp  s¸p    nhÊt,chia t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n              cña  quan  c¬  cã  thÈm  quyÒn. 2. C¬  kinh doanh    vµo  c¸o tµichÝnh    së    c¨n cø  b¸o      n¨m  ® îcc«ng  ®∙    khai  ®Ó     c¸o quyÕt    lªnb¸o    to¸nthuÕ  mét c¸ch chÝnh      x¸c trung thùc.NÕu   quan      c¬  thuÕ  kiÓm     tra ph¸t hiÖn    c¸c  liÖu  sè  trong b¸o c¸o quyÕt  to¸n thuÕ    kh«ng  ®óng  lµm gi¶m  thuÕ  sè  ph¶inép  ngoµi viÖc    th×    ph¶inép    tiÒn    ®ñ sè  thuÕ,  cßn  ph¹ttiÒn vÒ  bÞ      khaiman    thuÕ,trènthuÕ.     Trêng  b¸o  quyÕt    hîp  c¸o  to¸n thuÕ cña  së  c¬  kinh doanh  s¸p    bÞ  nhËp,   hîp nhÊt,chiat¸ch,kh«ng          ®óng  c¬  kinh doanh      th×  së    míithô hëng  tµis¶n  sè    cña  së  c¬  kinh doanh  s¸p nhËp, hîp nhÊt,chiat¸chchÞu    bÞ              tr¸chnhiÖm     nép  ®ñ thuÕ cßn thiÕu vµ    tiÒn ph¹tvµo      Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 3. C¬   kinh doanh    së    ph¶inép    b¸o c¸o    tµichÝnh  b¸o  vµ  c¸o quyÕt    to¸n thuÕ cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lýtrong thêih¹n  ngµy,kÓ        60    tõ ngµy  kÕt  thóc n¨m      tµichÝnh. §èivíitr     êng      hîp s¸p nhËp, chia t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n                thêigian nép b¸o  c¸o quyÕt to¸nthuÕ          lµsau  ngµy,kÓ    45    tõngµy  quyÕt ®Þnh    cã    s¸p nhËp, hîp     nhÊt,chiat¸ch,         thÓ,ph¸ s¶n  gi¶i     cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. 4.C¬  kinhdoanh    së    ph¶inép  thuÕ    sè  cßn thiÕu theo b¸o c¸o quyÕt to¸n             thuÕ  trong    thêih¹n  ngµy, kÓ     10    tõ ngµy  quy ®Þnh  ph¶i nép    b¸o c¸o quyÕt  to¸n thuÕ    cho  quan  c¬  thuÕ. NÕu     sau  ngµy  10  kh«ng  nép thuÕ  th× ngoµi  viÖc ph¶inép  sè    ®ñ  thuÕ  thiÕu,cßn    ph¶inép      ph¹tchËm   nép. 5. ViÖc    kiÓm     tra b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ  Thñ  ëng  quan    do  tr c¬  thuÕ  qu¶n      lýtrùctiÕp hoÆc     ëng  quan    thñ tr c¬  thuÕ cÊp    trªnquyÕt to¸n.   Trong  qu¸ tr×nh kiÓm     tra quyÕt to¸n thuÕ, nÕu       ph¸thiÖn      gi¸mua,    gi¸ b¸n,chiphÝ      kinh doanh    cña  së  c¬  kinh doanh    kh«ng ®óng, c¬    quan  thuÕ  cã  quyÒn    x¸c ®Þnh    l¹ theo    t¹ thêi®iÓm   i gi¸c¶  i     mua,  hµng    b¸n  ho¸,b¶o ®¶m   thu  ®óng, thu ®ñ  thuÕ        sè  thu nhËp  doanh nghiÖp. KÕt thóc kiÓm     quan    tra,c¬  thuÕ ph¶ilËp      biªnb¶n  kiÕn  vµ  nghÞ biÖn  ph¸p xö    së    lý. C¬  kinh doanh  tr¸chnhiÖm    cã    thùc hiÖn    theo biªnb¶n      kiÓm    tra cña  quan  c¬  thuÕ. V. T h ñ  tôc kª k h ai, é p  thu Õ, h o µ n  thu Õ  c h u y Ó n    n thu n h Ë p  ra n íc n g o µi
 19. 19 1. ThuÕ     chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµi® îckª khaivµ          nép theo  tõng  lÇn  chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµi.§èivíi êng          tr hîp doanh  nghiÖp        gi÷l¹ thu nhËp  i ë    nícngoµi;thanh      to¸nc«ng    nî cho  C«ng      chitiªucho    tymÑ vµ      v¨n phßng    ®¹i diÖn cña C«ng      ViÖtNam       tymÑ ë    th× kª khaivµ    nép  thuÕ hµng th¸ng. 2. Tríc khichuyÓn  nhËp  níc ngoµihoÆc         thu  ra      chËm   nhÊt vµo    ngµy  5  th¸ng sau    (®èivíitr     êng  kª  hîp  khaivµ    nép  thuÕ  hµng th¸ng),Nhµ    ®Çu      t níc ngoµi ph¶i lËp        tê khai thuÕ      göi cho  quan  c¬  thuÕ    trùc tiÕp qu¶n    lý doanh  nghiÖp,®ång      thêinép  thuÕ  sè  theo    kª khaivµo    Kho    b¹c Nhµ    níc.ChØ     khicã  chøng    tõnép  thuÕ  Kho    (do  b¹c giao)Nhµ    ®Çu      tnícngoµimíi® îclµm            thñ tôc chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµi. 3. Trêng hîp  nép  ®∙  thuÕ nhng  kh«ng  chuyÓn  thu nhËp  níc ngoµi ra      hoÆc  nép thõa, Ng©n     s¸ch Nhµ      níc sÏ hoµn    i thuÕ  nép. Hå   tr¶ l¹ sè  ®∙    s¬  hoµn    tr¶thuÕ  îcgöivÒ  TµichÝnh  ®     Bé    bao gåm: ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ hoµn    thuÕ  l¹sè  i nép thõa trong ®ã  râ lýdo      nªu      nép  thõa;tªn,     ®Þa chØ;  tµikho¶n  sè    cña  Nhµ ®Çu      t®Ò nghÞ  hoµn    tr¶thuÕ. ­ B¶n    thuÕ  nép    kª sè  ®∙  kÌm theo    c¸c chøng    nép  tõ ®∙  tiÒn vµo    Kho    b¹c (b¶n sao) vµ      x¸c nhËn cña Kho    sè  b¹c vÒ  thuÕ  nép        nép  ®∙  (cã ghirâ ®∙  vµo  Ch¬ng,lo¹     ikho¶n,h¹ng  ,   theo Môc      lôcNg©n  s¸ch). ­ X¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ trùc tiÕp    qu¶n    lý doanh nghiÖp    vÒ sè  thuÕ  nép thõa vµ    kiÕn  nghÞ  lý. xö  4. Hµng    n¨m,  chËm  nhÊt lµ 90      ngµy,kÓ        tõ khikÕt  thóc n¨m      tµichÝnh,  c¸c nhµ    ®Çu      t níc ngoµi ph¶ib¸o  c¬      c¸o  quan thuÕ    trùc tiÕp qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  viÖc  dông    vÒ  sö  thu nhËp  îcchiavµ  ®     nép thuÕ chuyÓn   thu nhËp    ra nícngoµicña      n¨m    tµichÝnh  qua. ®∙  D. N hi Ö m  v ô, q u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a  c ¬ q u a n  thu Õ 1. C¬    quan  thuÕ  nhiÖm   híng dÉn    së  cã  vô    c¸c c¬  kinh doanh    thùc hiÖn    chÕ  ®¨ng      ®é  ký,kª khai,  nép  thuÕ theo ®óng    quy  ®Þnh. ViÖc ®¨ng  thuÕ    ký  thu nhËp doanh nghiÖp  îc thùc hiÖn  ®     cïng    víiviÖc  ®¨ng  thuÕ        ký  gi¸trÞgiat¨ng. Nh÷ng  së  c¬  kinh doanh    kh«ng thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh  ®¨ng  vÒ  ký, kª    khai,nép    thuÕ th×  quan  c¬  thuÕ  quyÒn  cã  nh¾c  nhë  b»ng v¨n b¶n;   NÕu   nh¾c  ®∙  nhë    së  mµ c¬  vÉn  kh«ng thùc hiÖn    ®óng    quyÒn  ph¹t th× cã  xö    viph¹m    hµnh chÝnh  thuÕ. vÒ  2. Th«ng  nép    b¸o  thuÕ cho  së  c¬  kinh doanh    ®óng    thêigian quy    ®Þnh.  Th«ng    b¸o nép thuÕ ph¶igöití ®èi t          îng nép  i thuÕ  ícngµy  tr   ph¶inép    thuÕ  (®­ îcghitrong th«ng            b¸o)tèithiÓu lµ3      ngµy. NÕu       qu¸ thêih¹n  nép thuÕ      ghitrªnth«ng  b¸o    së  mµ c¬  kinh doanh    cha  nép th× tiÕp    th«ng  tôc ra  b¸o lÇn    2. Th«ng  b¸o lÇn  bao  2  gåm   sè  c¶  tiÒn   thuÕ cha nép  sè  vµ  tiÒn  ph¹tchËm     nép  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  2  24  cña LuËt thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp. NÕu   së    c¬  kinh doanh    kh«ng chÊp  hµnh nép tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹ttheo th«ng    thø      quan            b¸o lÇn  haith× c¬  thuÕ cã  quyÒn  dông    ¸p  c¸c biÖn ph¸p  lýquy  xö    ®Þnh  it¹ kho¶n  §iÒu  cña  4  24  LuËt 
 20. 20 thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp.NÕu   thùc hiÖn      ®∙    c¸c biÖn ph¸p  lýtrªnmµ   xö      c¬  kinh doanh  së    vÉn kh«ng  nép  sè  ®ñ  tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹tth× c¬            quan  thuÕ  chuyÓn  s¬  hå  sang    quan  c¸cc¬  ph¸p luËt®Ó   lýtheo ph¸p luËt.     xö        3.KiÓm       tra,thanh    traviÖc    kª khai,  nép thuÕ,quyÕt to¸nthuÕ        cña  së  c¬  kinhdoanh    b¶o ®¶m  thùc hiÖn    ®óng  ph¸p luËt.   4.Xö        lýviph¹m  hµnh  chÝnh  thuÕ  gi¶i vÒ  vµ    quyÕt khiÕu    thuÕ.   n¹ivÒ  5. Yªu    cÇu  së  c¬  kinh doanh    cung cÊp    to¸n,ho¸ ®¬n,  sæ kÕ      chøng    tõ vµ  s¬    hå  tµiliÖu kh¸c cã  ªnquan      li   ®Õn  viÖc tÝnh thuÕ, nép    thuÕ; yªu    cÇu  c¸ctæ    chøc  dông,ng©n  tÝn    hµng  tæ  vµ  chøc,c¸nh©n  li       cã  ªnquan kh¸ccung    cÊp      li   tµiliÖu cã  ªnquan  ®Õn  viÖc  tÝnh thuÕ  nép  vµ  thuÕ. 6. L÷u    sö    gi÷ vµ  dông  liÖu,tµiliÖu mµ   së  sè        c¬  kinh doanh  ®èi t     vµ   îng kh¸ccung    cÊp theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. 7.C¬    quan thuÕ  quyÒn  ®Þnh    cã  Ên  thu nhËp chÞu  thuÕ    ®Ó tÝnh  thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp      së  ®èi víic¬  kinh doanh    trong c¸ctr     êng    hîp sau: a. C¬  kinh doanh    së    kh«ng thùc hiÖn    hoÆc   thùc hiÖn    kh«ng  ®óng  chÕ  ®é  to¸n,   kÕ    ®¬n, chøng  ho¸   tõ. b. Kh«ng      kª khaihoÆc       kª khaikh«ng    ®óng    ®Ó   c¨n cø  tÝnh thuÕ hoÆc   kh«ng chøng minh  îc c¸c c¨n  ®∙    ®     cø  ghi trong    tê khaitheo    yªu cÇu cña c¬  quan  thuÕ. c.Tõ    chèiviÖc    xuÊt tr×nh sæ   to¸n,ho¸ ®¬n, chóng    c¸c tµiliÖu     kÕ        tõ vµ        cÇn  thiÕtli     ªnquan    tíviÖc  i tÝnh thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp. d.Kinh    doanh  kh«ng  ®¨ng  kinh doanh    ph¸thiÖn. cã  ký    mµ bÞ    C¬  quan  thuÕ    vµo      c¨n cø  tµiliÖu ®iÒu    t×nh  travÒ  h×nh    ho¹t®éng s¶n  xuÊt kinh doanh      cña  së  c¬  kinh doanh  ®Þnh    Ên  doanh        thu ®Ó x¸c ®Þnh  thu  nhËp  chÞu  thuÕ  hoÆc   ®Þnh  Ên  thu nhËp chÞu  thuÕ c¨n  vµo  cø  thu nhËp  chÞu  thuÕ cña  së  c¬  kinh doanh  cïng ngµnh    cã    nghÒ  quy    vµ  m« kinh doanh    t ¬ng  ¬ng    së  ® víic¬  kinhdoanh  Ên    bÞ  ®Þnh    thu nhËp chÞu  thuÕ. Ngoµi biÖn    ph¸p  ®Þnh  Ên  nªu trªn,c¬    quan thuÕ  thÓ  dông  cã  sö  biÖn  ph¸p x¸c ®Þnh  thu nhËp chÞu thuÕ  cña  së  êng    c¬  th tró cña C«ng      ty níc ngoµitrªnc¬  doanh    sau:     së  thu nh  Thu nhËp  chÞu  Tæng  doanh    thu trong kú    Tæng    thu nhËp  thuÕ  trong kú    cña  së  êng      c¬  th trót¹ ViÖt i   trong kú    cña  cña  së  êng  = c¬  th Nam x c«ng      tyníc trót¹ ViÖtNam    i   ngoµi Tæng doanh    thu trong kú    cña  c«ng      tynícngoµi §Ó  thùc hiÖn  îcbiÖn    ®   ph¸p  ®Þnh    Ên  thu nhËp chÞu  thuÕ      së  ®èi víi c¬  thêng    tró,c«ng      tynícngoµicã    tr¸chnhiÖm     xuÊt tr×nh cho  quan      c¬  thuÕ    sæ s¸ch,b¸o    to¸ncña    c¸o kÕ    c«ng    ® îctæ  ty®∙    chøc  kiÓm    to¸n®éc      lËp x¸cnhËn  ®Ó  lµm c¨n  ph©n    cø  bæ thu  nhËp chÞu thuÕ  cho  së  êng    i c¬  th tró t¹ ViÖt  Nam. Trêng hîp  së  c¬  kinh doanh    kh«ng ®ång  víimøc   ®Þnh  ý    Ên  thu nhËp  chÞu  thuÕ    quyÒn  th× cã  khiÕu      quan  n¹ilªnc¬  thuÕ cÊp      trªntrùctiÕp.Trong   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2