intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc phân cấp

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:143

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc phân cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện việc phân cấp

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09 TC/NSNN Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 1997 T H Ô NG T Ư C A B TÀI CHÍNH S 09 TC/NSNN NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N VI C PHÂN C P, L P, CH P HÀNH VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, và t ch c b máy B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ngân sách nhà nư c nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là m t h th ng th ng nh t, bao g m: ngân sách Trung ương và ngân sách các c p chính quy n a phương. M i c p ngân sách ư c phân nh c th ngu n thu, nhi m v chi; ngu n thu, nhi m v chi c a m i c p ngân sách ư c quy nh theo Lu t Ngân sách nhà nư c, Ngh nh 87/CP và không ư c thay i. 2. n nh t l ph n trăm (%) phân chia các ngu n thu và s b sung c a ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i t 3-5 năm, th i gian c th c a t ng th i kỳ n nh do Th tư ng Chính ph quy t nh khi giao d toán ngân sách nhà nư c năm u c a th i kỳ n nh. 3. D toán ngân sách nhà nư c ư c l p và quy t nh chi ti t theo ngu n thu, nhi m v chi c a t ng ơn v cơ s và theo úng M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. i v i các kho n thu ngân sách c a nh ng ơn v ư c gi l i m t ph n chi tiêu theo ch và các kho n thu s d ng chi cho các m c tiêu ã ư c xác nh cũng ph i l p d toán y và ư c c p có thNm quy n duy t. 4. Vi c i u ch nh d toán ngân sách th c hi n theo thNm quy n, quy trình quy nh t i Ngh nh 87/CP và theo nguyên t c c p nào quy t nh thì c p ó i u ch nh.
 2. 5. Các t ch c, cá nhân, k c các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có nghĩa v n p y , úng h n các kho n thu , phí, l phí và các kho n thu khác vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Cơ quan thu (Thu Nhà nư c, H i quan, Tài chính và các cơ quan khác ư c Chính ph cho phép ho c B Tài chính u quy n) ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t ch c qu n lý, t p trung ngu n thu ngân sách nhà nư c, thư ng xuyên ki m tra, i chi u m b o m i ngu n thu ngân sách ph i ư c t p trung y , k p th i vào qu ngân sách nhà nư c. 7. T t c các kho n chi ngân sách nhà nư c ph i ư c ki m tra, ki m soát trư c, trong và sau quá trình c p phát thanh toán. Các kho n chi ph i có trong d toán ngân sách nhà nư c ư c duy t, úng ch , tiêu chuNn, nh m c do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh và ư c th trư ng ơn v s d ng ngân sách chuNn chi. Ngư i chuNn chi ch u trách nhi m v quy t d nh c a mình, n u chi sai ph i b i hoàn cho công qu . 8. M i kho n thu, chi ngân sách nhà nư c u ư c h ch toán b ng ng Vi t Nam theo úng niên ngân sách, c p ngân sách và M c l c ngân sách nhà nư c. Các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , hi n v t, ngày công lao ng ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá ngo i t ho c giá hi n v t, ngày công lao ng do cơ quan có thNm quy n quy nh h ch toán thu ngân sách nhà nư c t i th i i m phát sinh úng niên ngân sách. 9. Các t ch c, cá nhân có nhi m v thu n p ngân sách nhà nư c, s d ng ngân sách nhà nư c ph i t ch c h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán vi c thu n p ngân sách ho c vi c s d ng kinh phí theo úng quy nh c a ch k toán nhà nư c, M c l c ngân sách nhà nư c và nh ng quy nh t i Ngh nh 87/CP cũng như các quy nh t i Thông tư này. 10. B Tài chính có văn b n hư ng d n riêng v qu n lý thu, chi i v i m t s ho t ng c bi t thu c lĩnh v c qu c phòng - an ninh; c p phát và cho vay v n u tư xây d ng cơ b n; thu và s d ng v n vay n , vi n tr ; các kho n thu, chi c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; thu, chi ngân sách xã. II - PHÂN C P QU N LÝ NGÂN SÁCH 1. Phân c p nhi m v thu, chi: ngu n thu và nhi m v chi c a ngân sách t ng c p ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph . B Tài chính hư ng d n chi ti t thêm m t s n i dung như sau: 1.1. Thu l i t c các ơn v h ch toán toàn ngành là ph n l i t c n p ngân sách t các ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các ơn v sau ây: 1.1.1. Các ho t ng s n xu t, kinh doanh i n c a T ng công ty i n l c Vi t Nam, các công ty i n l c I, II, III, Công ty i n l c thành ph Hà N i, Công ty i n l c thành ph H Chí Minh.
 3. 1.1.2. Các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam. 1.1.3. Các ho t ng kinh doanh c a Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam. 1.1.4. Các d ch v bưu chính vi n thông h ch toán t p trung c a T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam. 1.1.5. Ho t ng b o hi m c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam. 1.1.6. Ho t ng v n doanh c a Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. 1.2. Các kho n thu 100% c a ngân sách các c p ư c quy nh t i các i u 15, 17, 19 c a Ngh nh 87/CP, c n chú ý các kho n sau ây: 1.2.1. i v i ngân sách Trung ương: - Chênh l ch thu, chi t các ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. - Các kho n thu hoàn v n, thanh lý tài s n do thanh lý doanh nghi p, các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c. - Thu khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 1.2.2. i v i ngân sách c p t nh: - Các kho n thu khác t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh. - Thu ph t x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c, k c ph t v n t i, quá t i t i các tr m cân, thu t các ho t ng ch ng buôn l u và kinh doanh trái pháp lu t. - Huy ng v n trong nư c u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c. M c dư n các ngu n v n huy ng t i th i i m huy ng không vư t quá 30% v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm c a ngân sách c p t nh, khi có nhu c u huy ng v n, U ban nhân dân t nh l p phương án báo cáo H i ng nhân dân thông qua, g i B Tài chính và B K ho ch và u tư thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Các ngu n v n huy ng ư c ưa vào cân i ngân sách c p t nh và ch ư c chi cho m c tiêu ã ư c xác nh. N i dung phương án ph i nêu rõ: + D án u tư ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh; + Hi u qu kinh t - xã h i c a d án; + T ng s v n u tư c n huy ng và d ki n ngu n b o m tr n c a ngân sách c p t nh; + Hình th c huy ng v n; kh i lư ng huy ng; lãi su t và phương án tr n khi n h n;
 4. + Dư n v n huy ng; + Cân i ngân sách c p t nh năm hi n t i và k ho ch ngân sách các năm ti p theo; + Các tài li u khác nh m thuy t minh rõ phương án. 1.2.3. i v i ngân sách c p huy n: s thu môn bài thu t các doanh nghi p, công ty, h p tác xã và các h s n xu t kinh doanh ngoài qu c doanh g m: -T b c1 n b c 3 thu trên a bàn xã, th tr n. -T b c1 n b c 6 thu trên a bàn phư ng. 1.2.4. g n trách nhi m qu n lý thu ngân sách trên a bàn, quá trình i u hành ngân sách, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th xem xét quy t nh tăng chi cho các huy n ho c các phư ng có s thu vư t d toán giao v thu ngoài qu c doanh ( i v i huy n), thu s d ng t nông nghi p ( i v i phư ng). Trư ng h p không hoàn thành s thu giao có th xem xét gi m m c chi cho c p dư i. 1.3. Hàng năm, căn c vào kh năng cân i ngân sách và ngu n tăng thu (n u có) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) quy t nh u tư và h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c trên a bàn trong ó chú ý các doanh nghi p làm ăn có hi u qu . 1.4. Thành ph tr c thu c Trung ương, thành ph thu c t nh; th xã có nhi m v chi thư ng xuyên v duy tu, b o dư ng h th ng èn chi u sáng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, giao thông n i th , công viên và các s nghi p th chính khác. Trong trư ng h p huy n, th tr n m nh n các nhi m v trên thì ư c m b o b ng ngu n s nghi p kinh t khác. 1.5. V phân c p chi u tư xây d ng cơ b n các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i: - Căn c trình , kh năng qu n lý và kh i lư ng v n u tư, U ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân quy t nh phân c p chi u tư xây d ng cơ b n cho c p dư i. Trong phân c p i v i th xã, thành ph thu c t nh ph i có nhi m v chi u tư xây d ng các trư ng ph thông qu c l p các c p và các công trình phúc l i công c ng, i n chi u sáng, c p thoát nư c, giao thông n i th , an toàn giao thông, v sinh ô th ; trên cơ s phân c p, xác nh nhi m v chi xây d ng cơ b n c th cho c p dư i. Do t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p và s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i n nh t 3 năm n 5 năm nên v n u tư cũng c n xác nh và giao n nh cho c p dư i, ph n không n nh t p trung ngân sách t nh ch ng b trí tuỳ thu c cân i ngân sách hàng năm. Vi c qu n lý u tư th c hi n như sau: +V n u tư c a ngân sách c p t nh ư c qu n lý qua C c u tư phát tri n.
 5. + V n u tư thu c ngân sách c p huy n và xã ư c phân c p cho cơ quan tài chính và Kho b c b c Nhà nư c qu n lý th c hi n. - Ngu n v n huy ng s óng góp c a các t ch c, cá nhân xây d ng các công trình k t c u h t ng ph i ư c qu n lý ch t ch . K t qu huy ng và vi c s d ng ngu n huy ng ph i ư c qu n lý công khai, có ki m tra, ki m soát và m b o s d ng úng m c ích, úng ch theo quy nh c a pháp lu t. 1.6. Chi thư ng xuyên v s nghi p giáo d c, y t là nhi m v chi c a ngân sách c p t nh (tr ph n phân c p cho xã), nhưng qu n lý có hi u qu các s nghi p này, vi c qu n lý và c p phát kinh phí th c hi n như sau: Hàng năm S Giáo d c và ào t o, S Y t có trách nhi m ph i h p v i S Tài chính - V t giá l p d toán và d ki n phân b d toán ngân sách toàn ngành trình U ban nhân dân t nh U ban nhân dân trình H i ng nhân dân phê duy t. Sau khi d toán ngân sách ã ư c duy t, vi c c p phát kinh phí ư c ti n hành: + i v i các cơ quan, ơn v tr c thu c các S qu n lý, S Tài chính - V t giá c p qua các S ho c c p phát tr c ti p cho các ơn v theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh. + i v i các cơ quan ơn v thu c c p huy n qu n lý, S Tài chính - V t giá c p phát kinh phí u quy n cho qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n). i v i các t nh chưa chuy n k p hình th c c p phát kinh phí cho s nghi p giáo d c, y t như trên thì trư c m t có th c p phát kinh phí theo hình th c ang áp d ng nhưng ph i chuNn b m i i u ki n chuy n sang hình th c c p phát kinh phí u quy n và ti n t i th c hi n c p phát, thanh toán tr c ti p qua Kho b c Nhà nư c. 2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p trong năm u c a th i kỳ n nh: 2.1- T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách Trung ương v i ngân sách t ng t nh do Chính ph quy t nh. T l này ư c áp d ng chung i v i t t c các kho n thu ư c phân chia và ư c xác nh riêng cho t ng t nh. - Các kho n thu ư c phân chia g m: + Thu doanh thu, tr thu doanh thu thu t ho t ng x s ki n thi t; + Thu l i t c, tr thu l i t c c a các ơn v h ch toán toàn ngành và thu l i t c thu t ho t ng x s ki n thi t; + Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; + Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài có v n u tư t i Vi t Nam;
 6. + Thu tài nguyên; + Thu s d ng v n ngân sách c a các doanh nghi p nhà nư c. - Vi c xác nh t l ph n trăm (%) phân chia th c hi n như sau: G i: + T ng s chi các c p chính quy n a phương (không bao g m s b sung) là A + T ng s các kho n thu ngân sách các c p chính quy n a phương hư ng 100% (không k s b sung) là B + T ng s các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách các c p chính quy n a phương ư c hư ng là C. T ng s các kho n thu ư c phân chia gi a ngân sách Trung ương v i ngân sách t nh là D N u A - (B + C) < D thì t l (%) phân chia ư c tính theo công th c: A - (B + C) T l = ----------------------- x 100% ph n trăm (%) - D N u A - (B + C) > D thì t l ph n trăm ch ư c tính b ng 100% và ph n chênh l ch s th c hi n cơ ch c p b sung. N u A - (B + C) = D thì t l ph n trăm là 100% và t nh t cân i. 2.2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n a phương do U ban nhân dân t nh quy nh: Các kho n thu ư c phân chia gi a ngân sách các c p chính quy n a phương g m: - Thu s d ng t nông nghi p; - Thu nhà, t; - Thu chuy n quy n s d ng t; - Ti n s d ng t. Khi xác nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p và chính quy n a phương c n tuân th nguyên t c: - B o m t ng m c phân chia cho ngân sách c p mình và ngân sách các c p dư i không ư c vư t quá m c quy nh c a c p trên v các kho n thu ư c phân chia.
 7. - Chú tr ng kh năng áp ng nhu c u chi t i ch , khuy n khích khai thác thu và ph i phù h p v i i u ki n, c i m c a t ng vùng. 2.2.1. Trư ng h p U ban nhân dân t nh quy t nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu cho t ng huy n và ngân sách t ng xã, th tr n (g i chung là xã) thì có th th c hi n theo trình t và phương th c: - i v i c p xã, v nguyên t c ph i trên cơ s c i m, i u ki n c a t ng xã xác nh cho m i xã có t l phân chia c th cho phù h p và ph i th c hi n trư c, làm cơ s xem xét i v i huy n. Trư ng h p chưa có i u ki n quy t nh t l c th cho t ng xã, th tr n thì cũng có th quy nh m t t l l i th ng nh t chung cho các xã thu c t nh. T l này có th phân chia theo lo i hình xã ng b ng, xã trung du, xã mi n núi ho c phân theo lo i huy n (huy n ng b ng thì các xã thu c huy n ư c coi như xã ng b ng, huy n mi n núi thì các xã thu c huy n ư c coi như xã mi n núi...). Trong 4 kho n thu phân chia, có th xác nh t l chung cho c 4 kho n ho c t l riêng cho t ng kho n. - i v i c p huy n có th phân ra: + T ng huy n ư c quy nh m t t l riêng nhưng có th ư c áp d ng m t t l chung cho các kho n thu ư c phân chia ho c theo v trí t ng kho n thu có th áp d ng m i kho n m t t l cho phù h p. + i v i th xã, thành ph thu c t nh, ngoài các kho n thu phân chia nêu trên, còn ư c phân chia theo t l ph n trăm (%) v thu doanh thu, thu l i t c, l phí trư c b thu trên a bàn. T l này ư c áp d ng chung i v i 3 kho n thu ư c phân chia và có th cùng ho c khác v i t l phân chia v thu s d ng t nông nghi p, thu chuy n quy n s d ng t, thu nhà t, ti n s d ng t ho c m i kho n m t t l , nhưng t i a không ư c vư t quá t l ph n trăm (%) phân chia v thu doanh thu, thu l i t c Chính ph giao cho t nh và t ng các kho n thu (các kho n thu 100% và các kho n thu phân chia mà th xã, thành ph thu c t nh ư c hư ng) không ư c vư t quá nhi m v chi ư c giao. 2.2.2. Trư ng h p U ban nhân dân t nh giao cho U ban nhân dân huy n quy t nh t l phân chia cho t ng xã: Căn c t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách c p t nh v i huy n, U ban nhân dân huy n quy t nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách huy n v i ngân sách t ng xã. Khi xác nh t l ph n trăm (%) phân chia v thu s d ng t nông nghi p; thu nhà, t; thu chuy n quy n s d ng t; ti n s d ng t ph i b o m t ng m c phân chia cho ngân sách c p huy n và c p xã không ư c vư t quá m c quy nh cho huy n v 4 kho n thu này. Vi c xác nh t l c th cho t ng xã ho c nhóm xã ư c th c hi n theo quy nh t i i m 2.2.1 c a Thông tư này. 2.3. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n a phương ư c xác nh trên cơ s các kho n thu 100% (không bao g m s b sung) và d toán chi.
 8. 3. S b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i bao g m 2 lo i: - S b sung cân i ngân sách g m s b sung n nh trong su t th i kỳ n nh và s b sung tăng thêm hàng năm trong trư ng h p có trư t giá. - S b sung theo m c tiêu. 3.1. S b sung n nh trong su t th i kỳ n nh ch tính cho các t nh, huy n, xã có các ngu n thu ư c phân c p không m b o nhi m v chi ư c giao và ư c xác nh trong năm u c a th i kỳ n nh c th : - B sung t ngân sách trung ương cho ngân sách t ng t nh: T ng s chi T ng s các T ng s các T ng s các c a ngân kho n thu kho n thu kho n thu sách các c p ngân sách các phân chia phân chia M c chính quy n c p chính theo t l theo t l (%) b = a phương - quy n a + (%) gi a + gi a ngân sung (không bao phương ư c ngân sách sách trung g ms b hư ng 100% các c p ương và ngân sung) (không bao chính quy n sách t nh g ms b a phương ư c hư ng sung) ư c hư ng m r ng n 100% - B sung t ngân sách c p t nh cho ngân sách t ng huy n: T ng s chi ngân T ng s các kho n T ng s các kho n thu
 9. M c sách c p huy n và thu ngân sách c p ngân sách c p huy n và b = c p xã thu c a - huy n và c p ư c + c p xã ư c hư ng sung bàn huy n (không hư ng 100% theo t l (%) phân chia bao g m s b (không bao g m gi a ngân sách các c p sung) s b sung) chính quy n a phương Riêng i v i các th xã, thành ph thu c t nh còn ph i tr (-) thêm t ng s các kho n thu ngân sách c p th xã, thành ph ư c hư ng theo t l ph n trăm (%) phân chia v i ngân sách c p t nh v l phí trư c b , thu doanh thu, thu l i t c thu trên a bàn. - B sung t ngân sách c p huy n cho ngân sách t ng xã, phư ng, th tr n: U ban nhân dân huy n trình H i ng nhân dân c p huy n quy t nh sau khi ã báo cáo U ban nhân dân t nh phương án cân i ngân sách xã, phư ng, th tr n nh m m b o cân i chung. T ng s T ng s các kho n T ng s các kho n thu ngân M c chi c a thu ngân sách c p sách c p xã ư c hư ng theo b = ngân - xã ư c hư ng + t l (%) phân chia gi a ngân sung sách c p 100% (không bao sách các c p chính quy n a xã g m s b sung) phương 3.2. S b sung tăng thêm hàng năm trong trư ng h p có trư t giá cân i ngân sách: Hàng năm, trong trư ng h p có trư t giá, căn c vào s b sung cân i năm trư c ư c giao, Chính ph quy t nh i u ch nh tăng s b sung cho ngân sách t ng t nh theo m t ph n trư t giá. M c b sung tăng thêm tuỳ thu c vào kh năng ngân sách Trung ương và ư c tính theo t l ph n trăm (%) th ng nh t chung trên m c trư t giá do Th tư ng Chính ph quy t nh. Căn c vào s b sung tăng thêm t ngân sách Trung ương và tình hình c th a phương, U ban nhân dân t nh quy t nh i u ch nh tăng s b sung cho ngân sách t ng huy n và U ban nhân dân huy n quy t nh i u ch nh tăng s b sung cho ngân sách t ng xã, phư ng, th tr n theo m t ph n trư t giá. Các t nh, các huy n, không ư c c p trên i u ch nh tăng s b sung theo m t ph n trư t giá do năm trư c không thu c di n b sung, ph i ch ng s d ng ngân sách c p mình i u ch nh tăng s b sung theo m t ph n trư t giá cho ngân sách c p dư i.
 10. 3.3. Ngoài b sung cân i ngân sách theo các i m 3.1; 3.2 nêu trên, trong m t s trư ng h p c th còn có b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i th c hi n m t s m c tiêu nh t nh như: B sung th c hi n các nhi m v , d án ư c xác nh, b sung v n xây d ng cơ b n cho m t s công trình quan tr ng, b sung kh c ph c h u qu thiên tai, lũ l t, ... i v i s b sung theo m c tiêu ư c giao hàng năm tuỳ theo kh năng ngân sách c p trên và yêu c u v m c tiêu c th t ng t nh, huy n, xã. Các c p chính quy n, các ơn v không ư c s d ng ph n kinh phí trên vào các công vi c khác ngoài m c tiêu ã ư c ch nh. 4. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n và s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i ư c n nh t 3 n 5 năm nên i v i các năm trong kỳ n nh, các c p chính quy n a phương căn c vào ngu n thu và nhi m v chi ư c phân c p, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung t ngân sách c p trên, ch thu, ch , tiêu chuNn, nh m c chi ngân sách và các yêu c u v phát tri n kinh t xã h i c th c a a phương, U ban nhân dân các c p trình H i ng nhân dân cùng c p d toán thu, chi ngân sách và ch ng qu n lý, i u hành d toán thu chi ngân sách ã ư c H i ng nhân dân phê duy t. Ch trong m t s trư ng h p có bi n ng l n v thu chi ngân sách m i i u ch nh t l ph n trăm (%) phân chia ngu n thu và s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i. III. XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM 1. Công tác hư ng d n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra d toán ngân sách nhà nư c năm: 1.1. Căn c ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau, B Tài chính ban hành Thông tư hư ng d n v yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c cho các B , cơ quan Trung ương và các t nh. 1.2. Các B , cơ quan Trung ương, căn c Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán ngân sách c a B Tài chính và căn c yêu c u nhi m v c th c a B , cơ quan, c a ngành, hư ng d n các ơn v tr c thu c và U ban nhân dân các t nh l p d toán ngân sách thu c ph m vi qu n lý và d toán ngân sách ngành; thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c. 1.3. U ban nhân dân c p trên căn c Ch th c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán ngân sách c a B Tài chính và hư ng d n c a các B , cơ quan Trung ương, căn c vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, yêu c u và nhi m v c th c a a phương, căn c kh năng cân i ngân sách a phương, hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách a phương. 1.4. Các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các c p, khi thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c cho các ơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i v cơ b n khi t ng h p l i s thu không th p hơn s ki m tra v thu; s chi ph i phù h p v i t ng m c và cơ c u; i v i ngân sách các c p chính quy n a phương,
 11. s ki m tra v d toán ngân sách thông báo cho các ơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i ph i phù h p v i ngu n thu ư c hư ng và s ki m tra c p trên thông báo. 1.5. ThNm quy n và n i dung thông báo s ki m tra d toán ngân sách: - B Tài chính thông báo s ki m tra d toán ngân sách, k c s ki m tra d toán chi t ngu n kinh phí u quy n (n u có), cho các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân các t nh. - Các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các c p thông báo s ki m tra d toán ngân sách, k c s ki m tra d toán chi t ngu n kinh phí u quy n (n u có) cho các ơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i. 1.6. Th i h n thông báo s ki m tra v d toán ngân sách: - B Tài chính thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c cho các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân các t nh ch m nh t vào ngày 30 tháng 6 năm trư c. - U ban nhân dân t nh thông báo s ki m tra cho các cơ quan c p t nh và U ban nhân dân các huy n ch m nh t vào ngày 15 tháng 7 năm trư c. - U ban nhân dân huy n thông báo s ki m tra cho các cơ quan c p huy n và U ban nhân dân các xã ch m nh t vào ngày 30 tháng 7 năm trư c. 2. Yêu c u i v i d toán ngân sách nhà nư c năm: 2.1. D toán ngân sách c a các ơn v d toán, các c p chính quy n và các B , ngành, ph i ph n ánh y các kho n thu, chi theo úng ch , tiêu chuNn, nh m c do cơ quan có thNm quy n ban hành, k c các kho n thu, chi t ngu n vi n tr và các kho n vay. i v i các ơn v có thu ư c s d ng m t ph n s thu chi theo ch cho phép, các ơn v ư c ngân sách nhà nư c h tr m t ph n kinh phí, cũng ph i l p d toán y các kho n thu, chi c a ơn v và m c ngh ngân sách nhà nư c h tr . 2.2. D toán ngân sách c a các ơn v ph i l p theo úng m u bi u, úng th i gian theo quy nh t i Thông tư này và ph i l p chi ti t theo M c l c ngân sách nhà nư c. 2.3. D toán ngân sách c a các c p chính quy n a phương ph i t ng h p theo t ng lo i thu, t ng lĩnh v c chi, theo cơ c u gi a chi thư ng xuyên, chi u tư phát tri n, chi tr n . D toán ngân sách c a các B , cơ quan Trung ương, các c p chính quy n a phương, cơ quan qu n lý nhà nư c a phương ph i t ng h p theo ngành kinh t , theo a bàn lãnh th . 2.4. Báo cáo d toán ngân sách ph i kèm theo b n thuy t minh chi ti t các cơ s , căn c tính toán.
 12. 2.5. D toán ngân sách các c p ph i m b o cân i theo nguyên t c sau: - i v i d toán ngân sách nhà nư c: t ng s thu thu , phí và l phí ph i l n hơn t ng s chi thư ng xuyên và các kho n chi tr n ; b i chi ph i nh hơn chi u tư phát tri n; vay cân i ngân sách ph i có ngu n ch c ch n (vay nư c ngoài theo d án và vay b ng ti n ph i căn c các hi p nh, các cam k t ã ư c ký k t ư c rút v n trong năm d toán, vay trong nư c ph i tính n kh năng th c t và h u qu vay). - i v i d toán ngân sách c p t nh: d toán ngân sách c p t nh c a các năm trong th i kỳ n nh ph i cân b ng gi a thu và chi trên cơ s s thu c a ngân sách c p t nh g m: các kho n thu ngân sách c p t nh ư c hư ng 100%, các kho n thu phân chia cho ngân sách c p t nh theo t l ph n trăm (%) ã ư c quy nh và s b sung t ngân sách trung ương; s d ki n huy ng v n trong nư c u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng thu c ngân sách c p t nh m b o quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c và i u 27 c a Ngh nh 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph . - i v i d toán ngân sách c p huy n, xã: d toán ngân sách c a các năm trong th i kỳ n nh ph i cân b ng gi a thu và chi trên cơ s s thu c a ngân sách g m: các kho n thu ngân sách ư c hư ng 100%, các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) ã ư c quy nh và s b sung t ngân sách c p trên. 3. Căn c l p d toán ngân sách nhà nư c năm: 3.1. Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng - an ninh; ch tiêu, nhi m v c th c a năm k ho ch và nh ng ch tiêu ph n ánh quy mô nhi m v , c i m ho t ng, i u ki n kinh t - xã h i và t nhiên c a t ng vùng như: dân s theo vùng lãnh th , biên ch , các ch tiêu v kinh t - xã h i... do cơ quan có thNm quy n thông báo i v i t ng B , ngành, a phương và ơn v cơ s ; 3.2. Các Lu t, Pháp l nh thu , ch thu; ch , tiêu chuNn, nh m c chi ngân sách do c p có thNm quy n quy nh; các ch , chính sách hi n hành làm cơ s l p d toán ngân sách nhà nư c năm, trư ng h p c n s a i, b sung ph i ư c nghiên c u và ban hành trư c th i i m l p d toán ngân sách nhà nư c. 3.3. Nh ng quy nh v phân c p qu n lý kinh t - xã h i, phân c p qu n lý ngân sách; 3.4. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung t ngân sách c p trên; 3.5. Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau; Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p d toán ngân sách và văn b n hư ng d n c a các B ; 3.6. S ki m tra v d toán ngân sách do cơ quan có thNm quy n thông báo; 3.7. Tình hình th c hi n d toán ngân sách các năm trư c.
 13. 4. Nhi m v , quy n h n v l p d toán ngân sách nhà nư c năm: 4.1. Các doanh nghi p căn c vào k ho ch s n xu t - kinh doanh c a ơn v , các lu t, pháp l nh v thu và các ch thu ngân sách; ăng ký s thu và các kho n ph i n p ngân sách theo M c l c ngân sách nhà nư c g i cơ quan thu và cơ quan ư c Nhà nư c giao nhi m v thu ngân sách i v i ơn v : - ăng ký s thu và các kho n ph i n p ngân sách phát sinh t ho t ng s n xu t - kinh doanh trong nư c v i cơ quan thu và các cơ quan khác ư c giao nhi m v thu i v i doanh nghi p. - ăng ký s thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu và các kho n thu khác có liên quan n xu t, nh p khNu (các kho n ph thu i v i i v i hàng xu t, nh p khNu, l phí h i quan,...) v i cơ quan h i quan nơi doanh nghi p s n p các kho n thu nêu trên. Riêng các doanh nghi p nhà nư c, ngoài vi c ăng ký n p thu nêu trên còn ph i: - L p k ho ch thu chi tài chính, trong ó có m c ngh b sung v n lưu ng (n u có nhu c u), kho n ngân sách chi h tr theo ch quy nh (n u có) g i cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p, ng g i S Tài chính - V t giá i v i các doanh nghi p nhà nư c do U ban nhân dân a phương thành l p. Th i gian báo cáo trư c ngày 1 tháng 8 năm trư c. 4.2. Cơ quan thu các c p a phương l p d toán thu ngân sách nhà nư c và cơ s tính toán t ng ngu n thu trên a bàn thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan thu c p trên, U ban nhân dân và cơ quan tài chính cùng c p. Chi c c Thu th c hi n báo cáo trư c ngày 5 tháng 8 năm trư c; C c Thu th c hi n báo cáo trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c. 4.3. T ng c c Thu xem xét d toán thu do cơ quan thu tr c thu c l p, t ng h p d toán thu ngân sách nhà nư c và cơ s tính toán t ng ngu n thu báo cáo B Tài chính. 4.4. C c H i quan các t nh l p d toán thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu (trong ó chi ti t thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu qua biên gi i t li n), các kho n thu khác liên quan n xu t, nh p khNu thu c ph m vi qu n lý g i T ng c c H i quan, U ban nhân dân t nh, ng g i S Tài chính - V t giá và C c Thu trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c. 4.5. T ng c c H i quan xem xét d toán thu do các cơ quan H i quan tr c thu c l p, t ng h p d toán thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu, trong ó chi ti t thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu qua biên gi i t li n và các kho n thu ư c phân công qu n lý báo cáo Th tư ng Chính ph , g i B Tài chính trư c ngày 20 tháng 8 năm trư c. 4.6. Các ơn v d toán, ơn v s d ng ngân sách các c p l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi tr c ti p qu n lý, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách c p trên (n u có), xem xét d toán ngân sách do các ơn v tr c thu c báo
 14. cáo, t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách theo M c l c Ngân sách nhà nư c thu c ph m vi qu n lý, g i cơ quan qu n lý c p trên. 4.7. Các cơ quan nhà nư c, các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p Trung ương và a phương l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi tr c ti p qu n lý, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách c p trên (n u có), xem xét d toán do các ơn v tr c thu c l p; t ng h p và l p d toán thu chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan tài chính cùng c p và ng g i: - Cơ quan k ho ch và u tư, cơ quan u tư phát tri n cùng c p (ph n d toán chi u tư xây d ng cơ b n). - Cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c c p trên (ph n d toán chi ngân sách theo ngành, lĩnh v c). Các cơ quan qu n lý nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p trung ương và a phương khi xem xét t ng h p d toán c a các ơn v tr c thu c c n yêu c u các ơn v tr c thu c s a i l i trong trư ng h p: l p d toán không úng nh m c, ch , cơ s tính toán không úng (biên ch , quy mô, kh i lư ng nhi m v ư c giao,...), vư t quá kh năng cân i ngân sách, l p báo cáo d toán ngân sách không úng bi u m u, không úng M c l c ngân sách nhà nư c... 4.8. Cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c t ng h p và l p d toán thu chi ngân sách thu c ngành, lĩnh v c g i cơ quan tài chính cùng c p và cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c c p trên. i v i các ơn v d toán c p I huy n th c hi n báo cáo trư c ngày 1 tháng 8 năm trư c; i v i ơn v d toán c p I t nh th c hi n báo cáo trư c ngày 10 tháng 8 năm trư c; i v i d toán c p I Trung ương th c hi n báo cáo trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c. Căn c c i m c a ngành và quy nh v th i gian trên, cơ quan d toán c p I quy nh th i gian l p báo cáo c a các cơ quan d toán các c p tr c thu c cho phù h p. 4.9. C c Qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p xem xét, t ng h p k ho ch thu, chi tài chính, trong ó có d toán v m c ngh b sung v n lưu ng, các kho n ngân sách chi h tr theo ch quy nh (n u có) c a các doanh nghi p nhà nư c trên a bàn ư c phân công qu n lý, báo cáo T ng c c Qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p, báo cáo U ban nhân dân t nh; ng g i S Tài chính - V t giá i v i ph n d toán v m c ngh b sung v n lưu ng, các kho n ngân sách ch h tr theo ch (n u có) c a các doanh nghi p nhà nư c do U ban nhân dân l p trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c. 4.10. T ng c c Qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p xem xét k ho ch thu, chi tài chính, trong ó có d toán v m c ngh b sung v n lưu ng, kho n ngân sách chi h tr theo ch quy nh (n u có) c a các doanh nghi p ư c phân công qu n lý; t ng h p k ho ch thu chi tài chính, trong ó có d toán v m c ngh b sung v n lưu ng, kho n ngân sách chi h tr theo ch quy nh (n u có) c a
 15. các doanh nghi p nhà nư c theo ngành và lãnh th , trình B Tài chính trư c ngày 20 tháng 8 năm trư c. 4.11. C c u tư phát tri n xem xét ngh v d toán chi u tư xây d ng cơ b n i v i các công trình, d án thu c ngân sách a phương do các ơn v l p; Tham gia v i S K ho ch và u tư trư c khi S K ho ch và u tư xem xét t ng h p l p và phân b d toán chi u tư xây d ng cơ b n cho t ng ơn v , t ng d án, t ng công trình thu c ngân sách a phương, báo cáo U ban nhân dân t nh, g i S Tài chính - V t giá trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c. i v i các công trình, d án thu c ngân sách Trung ương t ng h p báo cáo T ng c c u tư phát tri n trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c. 4.12. T ng c c u tư phát tri n xem xét, t ng h p d toán chi u tư xây d ng cơ b n do các C c u tư phát tri n báo cáo, tham gia v i các ơn v liên quan thu c B K ho ch và u tư, các ơn v liên quan thu c các B trư c khi B K ho ch và u tư xem xét t ng h p l p và phân b d toán chi u tư xây d ng cơ b n, g i B Tài chính t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c năm sau trư c ngày 20 tháng 8 năm trư c. 4.13. Cơ quan K ho ch và u tư a phương th ng nh t v i cơ quan tài chính, cơ quan u tư phát tri n cùng c p l p và phân b d toán chi u tư xây d ng cơ b n cho t ng ơn v , t ng d án, công trình thu c ngân sách a phương g i cơ quan tài chính cùng c p làm căn c t ng h p, l p d toán ngân sách trình c p có thNm quy n quy t nh; báo cáo trư c 10 ngày trư c khi H i ng nhân dân cùng c p h p quy t nh d toán ngân sách; trong trư ng h p c n thi t, xem xét trình U ban nhân dân cùng c p i u ch nh d toán chi u tư xây d ng cơ b n cho t ng ơn v , t ng d án, công trình. 4.14. B K ho ch và u tư trình Chính ph d án k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và các cân i ch y u c a n n kinh t qu c dân, trong ó có cân i tài chính, ti n t , v n u tư xây d ng cơ b n làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch tài chính ngân sách, trình Chính ph trình Qu c h i Danh m c các chương trình, d án qu c gia, các công trình xây d ng cơ b n quan tr ng ư c u tư t ngu n ngân sách nhà nư c; th ng nh t v i B Tài chính l p, phân b d toán chi u tư xây d ng cơ b n t p trung cho t ng B , a phương, chi xây d ng cơ b n các công trình quan tr ng và g i B Tài chính trư c ngày 30 tháng 8 năm trư c làm căn c t ng h p, l p d toán ngân sách nhà nư c hàng năm; Trong trư ng h p c n thi t ph i i u ch nh nhi m v kinh t - xã h i, B K ho ch và u tư trình Chính ph quy t nh i u ch nh d án phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và các cân i ch y u c a n n kinh t , i u ch nh v n u tư xây d ng cơ b n, i u ch nh danh m c các chương trình, d án qu c gia, các công trình xây d ng cơ b n quan tr ng ư c u tư t ngu n v n ngân sách g i B Tài chính làm cơ s cho vi c i u ch nh d toán ngân sách nhà nư c. 4.15. Ban Tài chính xã l p d toán thu chi ngân sách xã báo cáo U ban nhân dân xã; làm vi c xin ý ki n Phòng Tài chính huy n trư c khi trình H i ng nhân dân xã xem xét quy t nh.
 16. 4.16. Phòng Tài chính huy n xem xét d toán ngân sách c a các ơn v thu c huy n và d toán thu trên a bàn do cơ quan thu l p; l p d toán và phương án phân b ngân sách c p huy n; t ng h p, l p d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách huy n (g m d toán ngân sách các xã và d toán ngân sách c p huy n), t ng h p d toán chi b ng ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách c p trên (n u có); báo cáo U ban nhân dân huy n; làm vi c và xin ý ki n S Tài chính - V t giá trư c khi trình H i ng nhân dân huy n quy t nh. Xem xét ngh quy t v d toán ngân sách c a H i ng nhân dân xã xu t ý ki n trình U ban nhân dân huy n, yêu c u H i ng nhân dân xã i u ch nh l i d toán ngân sách xã trong trư ng h p c n thi t. 4.17. S Tài chính - V t giá xem xét d toán ngân sách c a các ơn v thu c t nh l p, d toán thu do cơ quan thu , cơ quan h i quan l p, l p d toán và phương án phân b ngân sách c p t nh; t ng h p, l p d toán thu ngân sách trên a bàn, d toán thu, chi ngân sách t nh (g m d toán ngân sách huy n và d toán ngân sách c p t nh); t ng h p d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách Trung ương (n u có); báo cáo U ban nhân dân t nh; làm vi c và xin ý ki n B Tài chính trư c khi trình H i ng nhân dân t nh quy t nh. Xem xét ngh quy t v d toán ngân sách c a H i ng nhân dân huy n xu t ý ki n trình U ban nhân dân t nh yêu c u H i ng nhân dân huy n i u ch nh l i d toán ngân sách huy n trong trư ng h p c n thi t. 4.18. U ban nhân dân các c p hư ng d n, t ch c và ch o các ơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý; ph i h p và ch o cơ quan thu , h i quan a phương l p d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn; làm vi c và xin ý ki n U ban nhân dân c p trên trư c khi trình H i ng nhân dân quy t nh d toán ngân sách. i v i d toán ngân sách t nh, U ban nhân dân t nh ph i xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph trư c khi trình H i ng nhân dân t nh. D toán ngân sách năm sau c a các c p chính quy n a phương ph i g i trư c n i bi u H i ng nhân dân theo quy nh H i ng nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh d toán ngân sách c a c p mình. Sau khi d toán ngân sách ã ư c H i ng nhân dân quy t nh, U ban nhân dân các c p ph i báo cáo U ban nhân dân c p trên, ng g i cơ quan tài chính c p trên; U ban nhân dân t nh ph i báo cáo Chính ph , ng g i B Tài chính. U ban nhân dân các c p th c hi n ki m tra Ngh quy t v d toán ngân sách c a H i ng nhân dân c p dư i; Yêu c u H i ng nhân dân c p dư i i u ch nh l i d toán ngân sách trong trư ng h p c n thi t. 4.19. B Tài chính ch trì ph i h p v i các B và căn c vào d toán thu, chi ngân sách do các B , cơ quan nhà nư c Trung ương và các t nh l p, d toán chi theo ngành, lĩnh v c, chi chương trình qu c gia do các B , cơ quan qu n lý chương trình qu c gia l p l p, nhu c u tr n và kh năng vay : + L p d toán thu, chi ngân sách trung ương, t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c trình Chính ph Chính ph xem xét và trình Qu c h i quy t nh.
 17. + L p phương án phân b ngân sách trung ương cho t ng B , ngành và m c b sung t ngân sách trung ương cho t ng t nh trình Chính ph Chính ph xem xét và trình U ban thư ng v Qu c h i quy t nh. + Xem xét Ngh quy t v d toán ngân sách c a H i ng nhân dân t nh xu t ý ki n trình Th tư ng Chính ph yêu c u H i ng nhân dân t nh i u ch nh l i d toán ngân sách t nh trong trư ng h p c n thi t. 5. Quy t nh d toán ngân sách năm: 5.1. T ch c làm vi c v d toán ngân sách năm: - m b o tính th ng nh t, m b o nh ng nh hư ng ưu tiên quan tr ng c a ngân sách nhà nư c, ng th i phù h p v i th c t ph i t ch c làm vi c th o lu n v d toán ngân sách, c th như sau: Sau khi thông báo s ki m tra, ph i t ch c làm vi c th o lu n v d toán ngân sách năm gi a cơ quan tài chính v i cơ quan, ơn v ng c p và U ban nhân dân, cơ quan tài chính c p dư i; gi a U ban nhân dân c p dư i v i U ban nhân dân c p trên tr c ti p; gi a cơ quan, ơn v c p trên v i các ơn v d toán ngân sách tr c thu c (cơ quan, ơn v c p trên quy nh vi c t ch c làm vi c th o lu n v d toán ngân sách v i các ơn v d toán ngân sách tr c thu c cho phù h p c i m t ng ngành). Qua quá trình th o lu n d toán ngân sách nhà nư c, n u có ý ki n khác nhau gi a B Tài chính và các cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph thì B Tài chính trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph nh ng ý ki n còn khác nhau quy t nh theo thNm quy n. Nguyên t c này cũng ư c áp d ng trong quá trình làm vi c, th o lu n d toán ngân sách các c p chính quy n a phương. 5.2. i v i d toán ngân sách c a các năm ti p theo trong th i kỳ n nh: - H i ng nhân dân quy t nh d toán ngân sách xã năm sau trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c. - H i ng nhân dân huy n quy t nh d toán ngân sách huy n năm sau trư c ngày 31 tháng 8 năm trư c. - H i ng nhân dân t nh quy t nh d toán ngân sách t nh năm sau trư c ngày 15 tháng 9 năm trư c. - Qu c h i quy t nh d toán ngân sách nhà nư c năm sau vào kỳ h p cu i năm. 5.3. i v i d toán ngân sách c a nh ng năm u th i kỳ n nh, vi c xác nh d toán ngân sách c a các c p chính quy n a phương có ý nghĩa quan tr ng, làm căn c n nh cho c th i kỳ t 3-5 năm. N i dung công tác l p và thNm quy n quy t nh d toán ngân sách th c hi n theo các quy nh trên, riêng trình t quy t nh d toán ngân sách quy nh như sau: - H i ng nhân dân t nh quy t nh d toán ngân sách t nh sau khi d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua và Th tư ng Chính ph ã có quy t nh
 18. chính th c giao cho t nh d toán thu, chi ngân sách, t l phân chia các kho n thu và s b sung t ngân sách Trung ương (n u có). - H i ng nhân dân huy n quy t nh d toán ngân sách huy n sau khi d toán ngân sách t nh ã ư c H i ng nhân dân t nh thông qua và U ban nhân dân t nh ã có quy t nh chính th c giao cho huy n d toán thu, chi ngân sách, t l phân chia các kho n thu và s b sung t ngân sách t nh. - H i ng nhân dân xã quy t nh d toán ngân sách xã sau khi d toán ngân sách huy n ã ư c H i ng nhân dân huy n thông qua và U ban nhân dân huy n ã có quy t nh chính th c giao cho xã d toán ngân sách. 5.4. Ch m nh t 5 ngày sau khi H i ng nhân dân quy t nh d toán ngân sách ho c d toán ngân sách i u ch nh, U ban nhân dân ng c p có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân và cơ quan tài chính c p trên (U ban nhân dân t nh báo cáo Chính ph , ng g i B Tài chính d toán ngân sách t nh). 6. i u ch nh d toán ngân sách năm (n u có): 6.1. i u ch nh d toán ngân sách năm c a chính quy n a phương c p dư i trong trư ng h p d toán ngân sách c a các c p chính quy n a phương chưa phù h p v i d toán ngân sách nhà nư c, ho c chưa phù h p v i d toán ngân sách c p trên: Vi c i u ch nh d toán ngân sách năm c a các c p chính quy n ch th c hi n khi U ban nhân dân c p trên yêu c u H i ng nhân dân c p dư i i u ch nh d toán ngân sách. U ban nhân dân c p trên ch th c hi n yêu c u H i ng nhân dân c p dư i i u ch nh d toán m t l n sau khi d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i quy t nh, và Chính ph giao cho các t nh. Th tư ng Chính ph yêu c u H i ng nhân dân t nh i u ch nh l i d toán ngân sách t nh sau khi Qu c h i thông qua d toán ngân sách nhà nư c. - U ban nhân dân t nh yêu c u H i ng nhân dân huy n i u ch nh l i d toán ngân sách huy n sau khi d toán ngân sách t nh ư c H i ng nhân dân t nh quy t nh và ư c Chính ph giao nhi m v thu, chi ngân sách. - U ban nhân dân huy n yêu c u H i ng nhân dân xã i u ch nh l i d toán ngân sách xã sau khi d toán ngân sách huy n ư c H i ng nhân dân huy n quy t nh và ư c U ban nhân dân t nh giao nhi m v thu, chi ngân sách. Trư ng h p c n i u ch nh d toán ngân sách trong ph m vi qu n lý c a các B , cơ quan qu n lý nhà nư c, U ban nhân dân các c p; c n ph i xin ý ki n và ư c s ng ý c a cơ quan có thNm quy n trư c khi th c hi n i u ch nh. 6.2. i u ch nh d toán ngân sách trong trư ng h p có bi n ng l n v thu chi ngân sách: Trong trư ng h p c bi t có bi n ng l n v ngu n thu, nhi m v chi; làm nh hư ng l n n vi c th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, c n thi t ph i i u ch nh các kho n thu, chi c a t ng c p ngân sách, t l ph n trăm (%) phân chia các
 19. kho n thu gi a các c p ngân sách và s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i theo i u 51 c a Ngh nh 87/CP ngày 19/12/1996 th c hi n như sau: - Trư ng h p Qu c h i i u ch nh d toán ngân sách nhà nư c trong ph m vi toàn qu c: Các cơ quan qu n lý nhà nư c, U ban nhân dân, ơn v d toán ngân sách, cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và u tư các c p căn c ch o c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính và cơ quan c p trên v i u ch nh d toán ngân sách nhà nư c, căn c vào yêu c u nhi m v c th c a cơ quan, a phương th c hi n ch l p, t ng h p, báo cáo và quy t nh d toán ngân sách i u ch nh thu c ph m vi qu n lý theo quy nh t i các m c ã nêu trên. - Trư ng h p c n i u ch nh d toán ngân sách i v i m t s B , cơ quan Trung ương, m t s t nh: Căn c th c t bi n ng l n v thu, chi ngân sách so v i d toán ã ư c giao; các B , cơ quan trung ương, U ban nhân dân t nh thu c di n ph i i u ch nh d toán ngân sách (ch ng ho c theo yêu c u c a B Tài chính) l p d toán ngân sách i u ch nh g i B Tài chính, ng g i B K ho ch và u tư (ph n d toán xây d ng cơ b n); B Tài chính t ng h p chung báo cáo Chính ph quy t nh. Căn c quy t nh i u ch nh c a Chính ph ; các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân t nh th c hi n giao d toán ngân sách i u ch nh cho các ơn v tr c thu c. - Trư ng h p c n i u ch nh d toán ngân sách i v i m t s ơn v d toán thu c ngân sách các c p chính quy n a phương ho c i u ch nh d toán ngân sách c a m t s huy n, xã: Các ơn v d toán, U ban nhân dân huy n, U ban nhân dân xã thu c di n ph i i u ch nh d toán ngân sách (ch ng ho c theo yêu c u c a cơ quan tài chính cung c p ho c cơ quan tài chính c p trên) l p d toán ngân sách i u ch nh g i cơ quan tài chính cùng c p ho c cơ quan tài chính c p trên, ng g i cơ quan K ho ch và u tư (ph n v n xây d ng cơ b n); cơ quan Tài chính t ng h p chung báo cáo U ban nhân dân quy t nh. 7. Bi u m u l p d toán NSNN năm: 7.1. Các doanh nghi p ăng ký n p thu v i cơ quan thu và cơ quan ư c giao nhi m v thu ngân sách nhà nư c; các doanh nghi p nhà nư c l p k ho ch thu, chi tài chính c a ơn v theo bi u m u quy nh c a cơ quan thu, cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p. 7.2. Các cơ quan thu l p d toán thu theo h th ng bi u m u quy nh t i Ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. 7.3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, các ơn v d toán, ơn v s d ng ngân sách l p d toán thu, chi ngân sách theo h th ng bi u m u quy nh t i Ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. 7.4. Cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p l p d toán chi b sung v n lưu ng và k ho ch thu chi tài chính doanh nghi p nhà nư c theo h th ng bi u m u quy nh t i Ph l c s 3 kèm theo Thông tư này. 7.5. Các cơ quan b o hi m xã h i l p d toán thu, chi b o hi m xã h i theo h th ng bi u m u quy nh t i Ph l c s 4 kèm theo Thông tư này.
 20. 7.6. Các cơ quan Lao ng - Thương binh xã h i l p d toán chi tr c p xã h i theo h th ng bi u m u quy nh t i Ph l c s 5 kèm theo Thông tư này. 7.7. Cơ quan K ho ch và u tư l p d toán chi xây d ng cơ b n theo h th ng bi u m u quy nh t i Ph l c s 6 kèm theo Thông tư này. 7.8. U ban nhân dân và cơ quan Tài chính các c p chính quy n a phương l p d toán thu, chi ngân sách theo h th ng bi u m u quy nh t i Ph l c s 7 kèm theo Thông tư này. 7.9. B Tài chính l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c theo h th ng bi u m u quy nh t i Ph l c s 8 kèm theo Thông tư này. 8. T ch c giao d toán ngân sách năm: 8.1. Sau khi có Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v phân b ngân sách nhà nư c; B Tài chính trình Chính ph giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng B , cơ quan Trung ương; nhi m v thu, chi và m c b sung t ngân sách Trung ương, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách Trung ương (n u có) cho t ng t nh, ng th i t ch c thông báo ch tiêu hư ng d n v d toán ngân sách nhà nư c theo quy nh. 8.2. Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p và quy t nh nhi m v thu, chi ngân sách c p trên giao; U ban nhân dân các c p giao nhi m v thu, chi cho t ng cơ quan, ơn v tr c thu c, nhi m v thu, chi và m c b sung ngân sách, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách c p mình (n u có) cho U ban nhân dân c p dư i. 8.3. Các cơ quan, ơn v khi nh n ư c d toán thu, chi ngân sách nhà nư c ư c c p có thNm quy n giao ph i t ch c giao d toán thu, chi ngân sách cho t ng ơn v tr c thu c, k c d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách c p trên (n u có) trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c; m b o kh p úng t ng m c và chi ti t t ng m c chi theo M c l c ngân sách ã ư c giao, ng th i t ng h p k t qu giao chi ti t báo cáo cơ quan c p trên, cơ quan Tài chính ng c p ch m nh t vào ngày 5 tháng 1 năm sau. IV- CH P HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. D toán ngân sách quý: 1.1. Trên cơ s nhi m v thu c năm ư c giao và ngu n thu d ki n phát sinh trong quý, cơ quan thu l p d toán ngân sách quý có chia ra khu v c kinh t , a bàn và i tư ng thu ch y u và hình th c thu (thu tr c ti p t i Kho b c Nhà nư c, thu qua cơ quan thu), g i cơ quan Tài chính ng c p: + Cơ quan thu l p d toán thu thu , phí, l phí (tr thu xu t khNu, thu nh p khNu) và các kho n thu khác thu c ph m vi qu n lý. + Cơ quan h i quan l p d toán thu thu xu t khNu, thu nh p khNu (k c thu thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2