Thông tư hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hoá và dịch vụ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
5
download

Thông tư hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hoá và dịch vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hoá và dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hoá và dịch vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé Th¬ng m¹i sè 06/2001/TT-BTM ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2001 H¦íNG DÉN TR¶ Nî LiªN BANG NGA B»NG HµNG HãA Vµ DÞCH Vô C¨n cø hiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ Liªn bang Nga vÒ xö lý nî cña n íc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam víi Liªn bang Nga ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông ®· cÊp tr- íc ®©y vµ NghÞ ®Þnh th gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ Liªn bang Nga vÒ thÓ thøc tr¶ nî cña n íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ®èi víi Liªn bang Nga ký ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2000; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 40/CP ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tr¶ nî níc ngoµi b»ng hµng ho¸ vµ dÞch vô xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ; Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 1019/CP-QHQT ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2000 vÒ viÖc c¬ chÕ tr¶ nî b»ng hµng cho Liªn bang Nga; Bé Th¬ng m¹i híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc xuÊt khÈu hµng hãa vµ dÞch vô tr¶ nî cho Liªn bang Nga nh sau: 1. C¸c tæ chøc ®îc uû quyÒn nhËn nî cña Liªn bang Nga: - Cã quyÒn tù do lùa chän ®èi t¸c, mÆt hµng vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô phï hîp víi luËt ph¸p hiÖn hµnh cña ViÖt Nam; - §îc t¸i xuÊt hµng hãa sang níc thø 3 vµ uû th¸c cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng hãa ®ã trªn c¬ së tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña hai bªn ký kÕt hîp ®ång. 2. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã ®¨ng ký kinh doanh phï häp víi c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ xuÊt nhËp khÈu ®îc xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ thùc hiÖn dÞch vô tr¶ nî cho Liªn bang Nga th«ng qua viÖc ký kÕt hîp ®ång víi c¸c tæ chøc ®îc uû quyÒn nhËn nî cña Liªn bang Nga trong khu«n khæ h¹n møc vµ thêi gian tr¶ nî cña tõng n¨m do ChÝnh phñ hai níc tho¶ thuËn. 3. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng hãa vµ dÞch vô tr¶ nî ®îc hëng chÕ ®é khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. 4. Hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô tr¶ nî mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ký víi c¸c tæ chøc ®îc uû quyÒn nhËn nî cña Liªn bang Nga ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý, phï hîp luËt ph¸p cña ViÖt Nam vµ Liªn bang Nga vµ th«ng lÖ th¬ng m¹i quèc tÕ. 5. Trong c¸c hîp ®ång ph¶i cã ®iÒu kho¶n qui ®Þnh viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ hoÆc dÞch vô lµ ®Ó tr¶ nî cña ViÖt Nam cho Liªn bang Nga theo HiÖp ®Þnh vµ NghÞ ®Þnh th ký ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2000. 6. Hµng ho¸ trong hîp ®ång ph¶i lµ hµng ho¸ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) hµng ho¸ cña ViÖt Nam.
  2. 2 7. Gi¸ c¶ hµng hãa xuÊt khÈu vµ dÞch vô tr¶ nî tÝnh b»ng §« la Mü vµ theo thêi gi¸ thÕ giíi. 8. ViÖc thanh to¸n hµng hãa vµ dÞch vô theo hîp ®ång tr¶ nî ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c Th tÝn dông kh«ng huû ngang (Irrevocable Letter of Credit - L/C) do Ng©n hµng KÝnh tÕ ®èi ngo¹i Liªn x« më qua Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña Qui t¾c vµ thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ b¶n sè 500 - UCP 500. 9. TrÞ gi¸ hµng hãa hoÆc dÞch vô tr¶ nî trong c¸c hîp ®ång kh«ng vît qu¸ h¹n møc ®îc phÐp cña tõng tæ chøc ®îc uû quyÒn nhËn nî cña Liªn bang Nga (trêng hîp mét tæ chøc ®îc uû quyÒn nhËn nî cña Liªn bang Nga ký víi nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam th× tæng trÞ gi¸ c¸c hîp ®ång kh«ng vît qu¸ h¹n møc ®îc phÐp cña tæ chøc ®ã); 10. Sau khi ký hîp ®ång víi tæ chøc ®îc uû quyÒn nhËn nî cña Liªn bang Nga, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i göi cho Bé Th ¬ng m¹i 01 b¶n sao hîp ®ång hîp lÖ. 11. C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô tr¶ nî ph¶i giao hµng víi sè lîng, chÊt lîng, tiªu chuÈn kü thuËt phï hîp víi hîp ®ång ®· ký. 12. C¸c doanh nghiÖp thùc hiªn xuÊt khÈu hµng hãa vµ dÞch vô tr¶ nî Liªn bang Nga ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam, c¸c qui ®Þnh trong th«ng t sè 10/2001/TC-TT-BTC ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn c¬ chÕ thanh to¸n hµng hãa vµ dÞch vô tr¶ nî cho Liªn bang Nga vµ Tháa íc gi÷a Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ Ng©n hµng kinh tÕ ®èi ngo¹i Liªn X« ký ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2001 vµ Th«ng t nµy. 13. Doanh nghiÖp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng hãa vµ dÞch vô tr¶ nî ®· ký vµ gi¶i quyÕt mäi tranh chÊp ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ thùc hiÖn dÞch vô tr¶ nî víi tæ chøc ®îc uû quyÒn nhËn nî cña Liªn bang Nga. 14. Hµng n¨m Bé Th¬ng m¹i cung cÊp cho phÝa Liªn bang Nga c¸c th«ng tin vÒ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, mÆt hµng vµ dÞch vô tr¶ nî vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gióp hä lùa chän khi mua hµng ho¸ vµ dÞch vô tr¶ nî. 15. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn tr¶ nî, ®Ò nghÞ c¸c doanh nghiÖp th«ng b¸o kÞp thêi b»ng v¨n b¶n cho Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Ngo¹i th ¬ng ViÖt Nam ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt. 16. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản