intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn về chính sách đối với người lao động

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
140
lượt xem
21
download

Thông tư hướng dẫn về chính sách đối với người lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn về chính sách đối với người lao động

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T CñA   é   B LAO   NG     ¬NG   ®é ­ TH BINH  µ   HéI  è  V X∙  S 17/L§TBXH     NG µ Y   TH¸NG     ­ TT  7  9 N¨M   1996  íNG  É N   Ò   Ý NH   H D V CH S¸CH  I  íING êILAO   NG   ®è V     ®é KHI CHUY Ó N   DOAN H   NGHI Ö P   µ   íC  µ NH   NH N TH C«NG   Cæ   Ç N   TY  PH THEO   NGH Þ   NH   è  ®Þ S 28/CP  µ Y   NG 7/5/1996 Cñ A   Ý NH   ñ.   CH PH Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 5  ng 7    n¨m 1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chuyÓn  ét  è  m s doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   C«ng      Çn; tycæ ph Sau      æi    Õn  íi khitrao® ý ki v   ban chØ  o  ®¹ Trung  ng    Çn    µ    ¬ cæ ph ho¸ v c¸c Bé, Ngµnh  ªnquan,Bé     li     Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héihíng dÉn  Ò   Ýnh     X∙      v ch s¸ch  i  íingêi lao ®éng  ang  µm  Öc  ¹    ®è v      ® l vi t i doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc ® îc Nh n     quyÕt  nh     Çn  ®Þ cæ ph ho¸ theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 28/CP  µy  ng 7/5/1996 cña  Ýnh  ñ,cô  Ó      Ch ph   th nh sau: I.LAO   NG   µ   Ý NH     ®é V CH S¸CH  I  íING êILAO   NG   ®è V     ®é TRON G   DOANH   NGHI Ö P   íC  TR KHI    Ç N   Cæ PH HO¸. Khi tiÕn  µnh  ©y  ùng  ¬ng  cæ   Çn    h x d ph ¸n  ph ho¸,Ban    Çn    cæ ph ho¸  ¹  ti doanh nghiÖp  èihîp víi ph       gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  Ëp ph¬ng    Ò     ng  l  ¸n v lao ®é vµ    Õt  Ýnh  gi¶iquy ch s¸ch  i  íingêi lao ®éng  ®è v      trong doanh nghiÖp, tr×nh     cÊp  ã  Èm  Òn    Öt.Ph¬ng    îclËp theo néidung  c th quy phª duy   ¸n ®        sau: 1.LËp    danh  s¸ch sè    ng  Ön  ã    lao®é hi c trongdoanh    nghiÖp. Gi¸m  c  doanh nghiÖp lËp  ®è danh s¸ch  è  s lao ®éng  hiÖn cã trong  doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   ã  Õt ®Þnh  Õn hµnh    Çn    Ó  sè  t    i c quy   ti   cæ ph ho¸ (k c¶  lao ®éng  µm  Öc    l vi theo  îp  ng    ng  ã  êih¹n  õ 1  n   n¨m;  îp  h ®å lao ®é c th   t   ®Õ 3  h ®ång    ng  lao ®é theo  êivô, theo  ét  th     m c«ng  Öc  Êt  nh  µ   êih¹n  íi vi nh ®Þ m th   d  m ét  n¨m). 2.Ph ©n  ¹ sè    ng    lo   lao®é theo danh  i   s¸ch trªnthµnh    ã m      c¸cnh sau: a­ Sè    ng  ùc hiÖn  Ýnh    lao®é th   ch s¸ch b¶o  Ó m     éi,   hi x∙h   bao  å m: g ­Sè    ng  éc diÖn    lao®é thu   nghØ  u  h theo chÕ     u  Ý,   ®é h ch ­ Sè    ng  ang    lao ®é ® nghØ theo  chÕ     3  ®é b¶o  Ó m     éi(èm  au; thai hi x∙h   ®    s¶n;tai ¹n lao®éng         n hay  Önh  Ò   b ngh nghiÖp). b­ Sè    ng  Ê m     îp ®ång    ng  ¹ thêi®iÓ m     Çn    lao®é ch døt h   lao®é t     i cæ ph ho¸; c­Sè    ng  ÏchuyÓn    lao®é s   sang  µm  Öc  ¹ c«ng      Çn, bao  å m: l vi t   i tycæ ph   g ­Sè    ng    lao®é cßn  ¹n hîp ®ång    ng, h   lao®é ­ Sè     ng  ang    lao ®é ® nghØ  chÕ     ba  ®é b¶o  Ó m     éim µ   îp ®ång    hi x∙h   h   lao ®éng cßn  êih¹n, th   ­  è   S lao  ng  ang  ®é ® trong  êigian  ¹m  th   t ho∙n  ùc  Ön  îp  ng    th hi h ®å lao ®éng. 3.Gi¶iquyÕt quyÒn  î®èi víi êilao®éng:      l      i ng     a­  èi víilao ®éng  éc  Ön  ëng    Õ     §     thu di h c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi (theo hi x∙ h     ®iÓ m     ôc    × gi¸m  c  2.a m I)th   ®è doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan B¶o  Ó m     éi, ¬i hi x∙h     n
  2. 2 doanh nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éigi¶iquyÕt  Òn  î cho  êi lao ®éng  hi x∙h     quy l i ng     theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  ®Þ t i l b¶o  Ó m     éiban  µnh  Ìm  hi x∙h   h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/01/1995  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   è  t s 6/L§TBXH     ngµy  ­ TT  04/04/1995 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h b­ §èivíi   êng  îp th«iviÖc        tr c¸c h    theo ®iÓ m     ôc   ×:   2,b m Ith ­ Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  µm  y    ñ tôc®Ó   ¬  l ®Ç ®ñ th     c quan  B¶o  Ó m     hi x∙ héin¬idoanh     nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éigi¶iquyÕt  Òn  îb¶o  Ó m     hi x∙h     quy l  i hi x∙ héi vµ  Êp     c sæ b¶o  Ó m     éi theo  hi x∙ h   quy  nh  ¹  Òu  Ö  ®Þ ti §i l b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/01/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vµ Th«ng   è  ts 06/L§TBXH­TT  µy  ng 04/04/1995 cña  é    B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh   vµ  héi. X∙  ­ Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp    Õt  î Êp    Öc  gi¶iquy tr c th«ivi theo quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  cña  é   Ëtlao ®éng  µ  42  B lu     v NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn  ét  è  iÒu  ña  é   Ëtlao ®Þ chiti   h   m s® c B lu     ®éng  Ò   îp ®ång    ng. vh  lao®é ­ Trêng  îp,t¹ thêi®iÓ m     Çn    îp ®ång    ng  ã  êih¹n  õ   h  i    cæ ph ho¸ h   lao ®é c th   t   1  n   n¨m  Õt  ¹n  µ   êilao®éng  ã  ®Õ 3  h h m ng     c nguyÖn  äng  Õp tôclµm  Öc  µ  v ti     vi v doanh  nghiÖp  ã  c nhu  Çu  ×  ý  îp  ng    ng  íi theo  c th k h ®å lao ®é m  quy  nh  ¹  ®Þ ti ch¬ng  cña  é   Ët lao ®éng  µ  IV  B lu     v NghÞ   nh   è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/994  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn  ét  è  iÒu  ña  é   Ëtlao ®Þ chiti   h   m s® c B lu     ®éng  Ò   îp ®ång    ng. vh  lao®é c­ §èi víingêi lao ®éng  Ï chuyÓn          s  sang  µm  Öc  ¹  l vi t i c«ng      Çn  ty cæ ph theo  iÓ m     ôc   ×  ® 2.c m Ith gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   µm  ñ tôc   l th     ®Ó   ¬  c quan  B¶o  Ó m     éi cÊp    hi x∙ h   sæ b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  µ  ®Þ v chuyÓn  sang danh  s¸ch vµ  å  ¬  ña  êilao ®éng  µ     h s c ng     m doanh  nghiÖp  ang  ® qu¶n  ý l  cho  éi ®ång  H  qu¶n  ÞhoÆc   tr   gi¸m  c  ®è C«ng      Çn. tycæ ph d­ Ng êilao ®éng  éc ®èi t ng quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ña       thu    î   ®Þ ti  1  Ic Th«ng   t nµy  îchëng    ®∙ivÒ   ü  óc  î  Ò   µichÝnh  ®  c¸cu    qu ph l iv t  , theo quy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ ti  5  Òu    §i 10,kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  11  ®Þ s 28/CP  µy  ng 7/5/1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  µ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. vh   c BT  ®­ Doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     thanh      to¸nc¸c kho¶n  î vÒ   n   b¶o  Ó m   hi x∙ héi(kÓ  phÇn  êi lao ®éng     c¶  ng     ph¶i®ãng)    cho  ¬  c quan  B¶o  Ó m     éi, hi x∙ h   n¬idoanh    nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  ña  hi x∙h     ®Þ c ph¸p luËt.   e­ Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  µ  êilao ®éng  v ng     thanh      án  î tr c to¸nc¸c kh n   í   khichuyÓn    sang c«ng      Çn  õsè  î do  tycæ ph (tr   n   vay    ®Ó mua     Õu  cæ phi theo  quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m  b  kho¶n 1  §iÒu 11  NghÞ  ®Þnh  sè  28/CP  ngµy  i 07/05/1996 cña  Ýnh  ñ).   Ch ph II  .LAO   NG   µ   Ý NH   ®é V CH S¸CH  I  íING êILAO   NG   ®è V     ®é KHI  DOAN H   NGHI Ö P   ∙  ® CHUY Ó N   µ NH   TH C«NG   Cæ   Ç N. TY  PH 1. Khi doanh     nghiÖp  ã  Õt  nh  c quy ®Þ chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn   ty cæ ph th× Héi ®ång     qu¶n  ÞhoÆc   tr   gi¸m  c  ®è c«ng      Çn  ã  tycæ ph c tr¸chnhiÖ m:   a­ TiÕp  Ën  µn    nh b giao sè    ng    lao®é theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc    ®Þ t  i 2.cm I;
  3. 3 b­ Trªn c¬  ë    s c«ng      Çn  µ  êi lao ®éng  Õp  ôc ®ãng  ty cæ ph v ng     ti t   BHXH   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtth×  lu   c«ng    Õp  ôc ® îc c¬  ty ti t     quan  B¶o  Ó m     hi x∙ héiuû  Òn  ùc hiÖn  chÕ       quy th   3  ®é b¶o  Ó m     éicho  i t ng quy  nh  ¹ hi x∙h   ®è  î   ®Þ ti  ®iÓ m     ôc   ang  2.a m I® cßn  êih¹n  îp ®ång    ng; c­ TiÕp  ôc thùc hiÖn  th   h   lao ®é     t    nh÷ng  cam   Õt  k trong hîp ®ång    ng, tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  ∙  îcký     lao ®é   í    t th ® ®   kÕt  íc®ã   tr   cho  n     Õt  ¹n  ®Õ khih h hoÆc   ¬ng îng ®Ó   th l  thay ® æi, bæ       sung  éin  dung  ña  îp ®ång    ng, tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  c h  lao®é        t th hoÆc   ý  îp ®ång    kh  lao ®éng, tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  íi;        t th m d­  Õp  ôc thùc  Ön    Õ     Ti t   hi c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi theo  hi x∙ h   quy  nh   ¹  ®Þ ti §iÒu  Ö  l b¶o  Ó m     éi ban  µnh  Ìm  hi x∙ h   h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   sè  t 06/L§TBXH­TT   µy  ng 04/04/1995   cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  ®­  èivíilao ®éng  µ   §     m c«ng      Çn  Ón  ông  íith×  ùc hiÖn  ty cæ ph tuy d m   th   theo quy  nh    ®Þ chung  ña  c ph¸p luËt.   2.Trêng  îp m Êt  Öc  µm    h  vi l sau  th¸ngkÓ   õkhidoanh  12    t    nghiÖp  µ   íc Nh n   chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn  ty cæ ph theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   2  11  ®Þnh  è  s 28/CP  µy  ng 07/05/1996 cña  Ýnh  ñ,® îcgi¶i   Ch ph       Õt nh  quy   sau: Ng êi lao ®éng  îc tr¶trîcÊp  Êt  Öc  µm  thay  æi  ¬  Êu     ®      m vi l do  ® cc c«ng  nghÖ  quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  cña  é  Ëtlao®éng  µ    Òu      ®Þ t i 1  17  B lu     v c¸c§i 23,24, 25  µ  NghÞ   nh  è  v 26  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph §èi víithêigian  µ   êi lao  ng  ∙  µm  Öc  íc ®ã   éc       m ng   ®é ® l vi tr   thu khu  ùc v Nhµ   íc nhng  a  îc nhËn  î Êp  Êt  Öc,trî Êp    Öc  ×  êigiam  n  ch ®   tr cm vi    c th«ivi th th   ®ã   îct×nh    Ën  î Êp    Öc  ®  ®Ó nh tr  c th«ivi theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët   ®Þ t i 42  B lu   lao  ng  µ  ®é v NghÞ   nh   è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én  ét  è  iÒu  ña  é   Ëtlao ®éng  Ò   îp  ng  chiti   h d m s® c B lu     v h ®å lao®éng.   Trêng  îp,n Õu  êilao ®éng  ∙  µm  Öc  ¹ doanh  h  ng     ® l vi t i   nghiÖp  éc ®èi t thu    ­ îng quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  9  ®Þ s 28/CP  ña  Ýnh  ñ  × c Ch ph th   c«ng      Çn  tycæ ph th«ng    b¸o cho doanh  nghiÖp  ò  c (doanh nghiÖp  îct¸chm ét  ®    bé  Ën      Çn  ph ®Ó cæ ph ho¸)chuyÓn    kho¶n  Òn  î Êp    Öc  ti tr c th«ivi cho  c«ng    ty cæ   Çn    ph tr¶ cho  êi lao ®éng;  Õu   êi lao ®éng  ∙  µm  Öc  ¹  ng     n ng     ® l vi t idoanh  nghiÖp  éc ®èi t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  thu    î   ®Þ ti  1  9  ®Þ s 28/CP  × th   c«ng      Çn    ty cæ ph tr¶cho  êi lao ®éng; n Õu  êi lao ®éng  ∙  µm  Öc  ¹ ng       ng     ® l vi t i   doanh  nghiÖp  éc ®èi t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    thu    î   ®Þ t i 2  9,NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/ CP   ña  Ýnh  ñ  ×  ng©n  c Ch ph th do  s¸ch  µ   íc chitr¶(®èivíidoanh  Nh n          nghiÖp  do  é   µnh  Ëp  ×  ©n  B th l th ng s¸ch Trung  ng      i  íidoanh  ¬ chitr¶,®è v   nghiÖp    do tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µnh  Ëp  ×  ©n  ¬ th l th ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph chitr¶)  . II     ITæ CHøC   ù C   Ö N . TH HI 1. Ban    Çn    ¹    cæ ph ho¸ t idoanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     th«ng  cho  ë   b¸o  S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Liªn®oµn  v X∙      Lao  ng  ®é tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬icã  ôsë  Ýnh  ña    ¬ n   tr   ch c doanh  nghiÖp;C«ng  oµn  µnh;   ® ng   c¬ quan  B¶o  Ó m     éi n¬i doanh  hi x∙ h     nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi vÒ   Öc  hi x∙ h   vi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µnh  th c«ng      Çn    èi hîp  ty cæ ph ®Ó ph   xem   Ðt    x gi¶i quyÕt quyÒn  îcho  êilao®éng.   l  i ng    
  4. 4 2.Gi¸m  c    ®è doanh nghiÖp  chØ  o    é  Ën  ®¹ c¸cb ph chøc  n¨ng  µm  y    l ®Ç ®ñ thñ tôc,hå  ¬  µ    Õt quyÒn  îcho  êilao®éng.     s v gi¶i quy   l  i ng     3.  èi víi3  §     chøc  danh: gi¸m  c,  ã    ®è ph gi¸m  c,  Õ   ®è k to¸n tr ng    ë doanh  nghiÖp    khichuyÓn  sang c«ng      Çn  Õu  ty cæ ph n kh«ng  Õp  ôc ®¶m   Ö m   ti t   nhi c¸cchøc    danh    ¹ c«ng      Çn  × c¬  ®ã t   i tycæ ph th   quan  ã  Èm  Òn    Ö m   c th quy bæ nhi 3 chøc danh  µy  ã  n c tr¸chnhiÖ m    Õt  Öc  µm  µ  Òn  îcho  ä    gi¶iquy vi l v quy l i h theo  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 4.C«ng      Çn  ã    tycæ ph c tr¸chnhiÖ m  Ën    ng, hå  ¬,hîp ®ång      nh lao ®é   s     lao ®éng,  th¶o  c lao  ng  Ëp  Ó  doanh  í  ®é t th do  nghiÖp  µ   íc bµn  Nh n   giao, thùc     hiÖn  y    Òn  î  Üa  ô  ∙  îccam   Õt  ®Ç ®ñ quy l ingh , v®®  k trong hîp ®ång    ng,    lao ®é   tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  µ         t th v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5. C¬     quan  B¶o  Ó m     éin¬idoanh  hi x∙h     nghiÖp  ng  ®ã b¶o  Ó m     éicã  hi x∙h   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch b¶o  Ó m     éi®èi víingêilao ®éng  íc   hi x∙h          tr   vµ sau      Çn    khicæ ph ho¸ doanh  nghiÖp theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 6. Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiphèihîp víi   X∙            oµn  Liªn® Lao  ng  ®é tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬icã  ôsë  Ýnh  ña    ph tr     ¬ n   tr   ch c doanh  nghiÖp  C«ng  oµn  µnh  ® ng theo  âi,gi¸m    µ  Óm     Öc    Õt  Òn  î d  s¸tv ki tra vi gi¶iquy quy l  i cho  êilao®éng. ng     Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. tn c hi l   t   k B∙ibá    Th«ng   è  ts 09/L§TBXH     ngµy  ­ TT  22/07/1992  ña  é   c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi híng  Én  Ò     ng  µ  Ýnh  v X∙    d v lao ®é v ch s¸ch  i  íingêi lao ®è v      ®éng  trong thÝ  iÓ m     ® chuyÓn  ét  è  m s doanh  nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   c«ng    ty cæ   Çn  ph theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 202/CT  µy  ng 08/06/1992  ña  ñ   Þch  éi c Ch t H  ®ång  é  ëng. B tr Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   é  vB Lao  éng   ¬ng  d ­Th binh vµ    éinghiªncøu,gi¶i   X∙ h         Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2