intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
128
lượt xem
4
download

Thông tư hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản bằng hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é    p h¸p s è   Bt 141­P L D S/ K T   g µ y  3­3­1992 n H í ng d É n    h µ n h  §i Ò u  3 N g h Þ  ® Þ n h  221­H § B T  n g µ y 23­7­1991 thi (Ban  µnh  h Quy  nh  ña  éi ®ång  é  ëng  ô  Ó    ét  è  iÒu  ®Þ c H  B tr c th ho¸ m s ® trong LuËt doanh      nghiÖp   ©n)  µ  Òu  NghÞ   nh  tnh v §i 4  ®Þ 222­H§BT  µy  ng 23­ 7­1991 (Ban  µnh  h Quy  nh  ña  éi ®ång  é  ëng  ô  Ó    ét  è  iÒu  ®Þ c H  B tr c th ho¸ m s ® trong  LuËt    C«ng ty) §i Ò u 1. Th«ng   µy  íng  Én  ñ  ôc xin vµ  Êp  Êy  Ðp  µnh  tn h d th t     c gi ph th lËp  doanh nghiÖp   ©n  µ c«ng    tnh v  tytrong nh÷ng  µnh  Ò     ng ngh ph¶i® îcChñ     tÞch  éi  ng  é   ëng  H ®å B tr cho  Ðp   ph theo  Òu  cña  Ët  §i 5  Lu doanh  nghiÖp    t nh©n  µ  Òu  LuËt   v §i 11   C«ng    ÷ng  µnh  Ò  ®ã   µ: ty.Nh ng ngh   l   1­ S¶n xuÊtvµ l th«ng  èc næ,  èc   c,ho¸ chÊt®éc;        u  thu   thu  ®é       2­ Khaith¸cc¸clo¹ kho¸ng s¶n quý;       i       3­ s¶n  Êtvµ    xu   cung  øng  iÖn  íccã  ® n   quy    ín; m« l   4­ s¶n  Êt c¸c lo¹  ¬ng  Ön    ãng  xu     i ph ti ph¸ts truyÒn    Þch  ô  u  Ýnh  tin,d v b ch viÔn  th«ng;truyÒn    thanh,tuyÒn  ×nh,xuÊtb¶n;   h     5­ VËn    Ôn  ¬ng  µ  Ën    µng    t¶ivi d v v t¶i h kh«ng; 6­ Chuyªn kinhdoanh xuÊtkhÈu,  Ëp  Èu;            nh kh 7­ Du  Þch quèc  Õ.  l  t §i Ò u    nh©n  èn  µnh  Ëp  2. C¸  mu th l doanh  nghiÖp   ©n, c¸cs¸ng  Ëp tnh    l  viªnmuèn    s¸ng  Ëp  l c«ng      kinh doanh  c¸c ngµnh, nghÒ   ãi t¹  Òu    ty ®Ó          n  i §i 1 Th«ng   µy,ph¶igöihaibé  å  ¬    Ðp  µnh  Ëp  n   ñ  Þch  û     tn         h s xinph th l ®Õ ch t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   n  Þ  µnh  Ýnh  ®¬ v h ch t ng  ¬ng  ¬idù  nh  Æt  ôsë  ¬® n   ®Þ ® tr   doanh  nghiÖp. §i Ò u    å   ¬    µnh  Ëp  3. H s xinth l doanh  nghiÖp   ©n  tnh bao  å m   g : 1­ §¬n    Ðp  µnh  Ëp;   xinph th l 2­ B¶n    ×nh ph¬ng   kinhdoanh;   gi¶itr   ¸n     3­ GiÊy    chøng  Ën  ña  ©n  µng  Ò   Çn  èn  nh c Ng h v ph v b»ng  Òn ViÖt Nam,  ti     ngo¹itÖ,vµng,m µ   ¬ng  ù  ã      ® s c trong tµi     kho¶n    ©n  µng; ë Ng h 4­  Êy  Gi chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng  Ò   Þ gi¸tµis¶n  v tr       b»ng  hiÖn  Ët thuéc  ë  ÷u  ña  êi xin thµnh  Ëp  v  s h c ng     l doanh  nghiÖp      nh   ®Ó x¸c ®Þ vèn  u    ®Ç tban  u.®Ç 5­ B»ng hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  ×nh    nh tr ®é nghÒ  nghiÖp  µ   m ph¸p  Ët lu   ® ßi  ái®èi víi ÷ng  µnh  Ò   Êt ®Þnh. h     nh ng ngh nh   §¬n    Ðp  µnh  Ëp doanh  xinph th l  nghiÖp   ©n  tnh ph¶ighirâ:   
  2. 2 1­  ä,    H tªn,tuæi,nghÒ     nghiÖp  µ  a   v ®Þ chØ   êng  ó cña  ñ  th tr   ch doanh  nghiÖp; 2­ Trô  ë  ù  nh  ña    s d ®Þ c doanh  nghiÖp;n Õu  ã  Òu  ôsë  × ph¶ighi   c nhi tr   th      râ  ¬i ®ãng  ôsë  Ýnh  µn¬i doanh  n  tr   ch (l     nghiÖp  ã  phßng  iÒu  µnh  µ  c v¨n  ® h v giao dÞch    ph¸p lý).   3­  ôc  M tiªu,ngµnh    nghÒ   kinh    doanh  ô  Ó; n Õu   kinh  c th     doanh  Òu  nhi ngµnh,nghÒ     kh¸cnhau  × ph¶ighirâ tõng ngµnh  Ò  kinhdoanh;   th          ngh     4­ Vèn  u      ®Ç tban  u,    â phÇn  èn  ®Ç ghir   v b»ng  Òn ViÖt Nam,  ¹itÖ, ti     ngo     vµng  µ  µis¶n  v t  b»ng  Ön  Ët; hi v 5­ BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng     èng  nhiÔ m,  ö  ýchÊtth¶i . tr nh :ch «  x l    .. §¬n ph¶i cã  Êu    Ën  ña  û    d x¸c nh c U ban  ©n  ©n     êng  Ò   a   nh d x∙,ph v ®Þ chØ  êng  ócña  ¬ng  ù. th tr   ® s §i Ò u    å   ¬    Ðp  µnh  Ëp c«ng    4. H s xinph th l  tybao  å m   g : 1­ §¬n    Ðp  µnh  Ëp     xinph th l  c«ng  ty; 2­ Dù     th¶o §iÒu  Ö c«ng    l  ty; 3­ B¶n    ×nh ph¬ng   kinhdoanh;   gi¶itr   ¸n     4­ GiÊy    chøng  Ën  Ò   µis¶n  ña    µnh    ãp  µo c«ng  nh v t   c c¸cth viªng v   ty; 5­  Õ u   µnh    N th viªn tham    c«ng    µ c¸c doanh  gia   ty l     nghiÖp  µ   íc th× Nh n     ph¶icã  Õt  nh    quy ®Þ cho  Ðp  ãp  èn  ña  ¬  ph g v c c quan  qu¶n  ýcÊp    µ  è    l  trªnv s vèn  ãp  Ýnh  µnh  Òn. gt th ti 6­ B»ng hoÆc   giÊy    chøng  Ën  Ò   ×nh    nh v tr ®é nghÒ  nghiÖp  ña  êi c ng   qu¶n  ý, iÒu  µnh  ¹t®éng kinh doanh  ña c«ng    µ   l  ® h ho       c  tym ph¸p  Ët® ßi  ái lu   h  ph¶icã  i víi ÷ng  µnh  Ò   Êt ®Þnh.   ®è     nh ng ngh nh   §i Ò u    ¬n    µnh  Ëp c«ng        â : 5. § xinth l  typh¶ighir   1­ Hä,      tªn,tuæi,®Þa     chØ  êng  ócña    th tr   c¸c s¸ng  Ëp  l viªn;n Õu    s¸ng  Ëp  l viªnlµtæ      chøc  × ph¶ighirâ tªn, ¬i®ãng  ôsë  µ  ¬  th            n tr   v c quan    Õt  nh   ra quy ®Þ thµnh  Ëp tæ  l   chøc  . ®ã 2­ Lo¹ih×nh,tªngäi, ôsë  ù  nh  ña c«ng   (lµn¬i             d ®Þ tr c  ty     c«ng    ã    tyc V¨n phßng  iÒu  µnh  µ  ® h v giao dÞch    ph¸p lý)  . 3­  ôc  M tiªu,ngµnh    nghÒ   kinh    doanh  ô  Ó; n Õu   kinh  c th     doanh  Òu  nhi ngµnh  Ò   ngh kh¸cnhau  × ph¶ighirâ tõng ngµnh  Ò  kinhdoanh;   th          ngh     4­ Vèn  iÒu  Ö    â phÇn  èn    ® l ghir   v b»ng  Òn ViÖt Nam,  ¹itÖ,vµng  µ  ti     ngo     v vèn  b»ng  Ön  Ëtvµ  hi v   c¸ch thøc gãp  èn.     v 5­ BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng; tr 6­   ¬ng  ×nh x©y  ùng c«ng   Ch tr   d   ty; §¬n  ph¶icã  ÷  ý  ña  Êtc¶      ch k c t   c¸c s¸ng  Ëp  l viªn;n Õu    s¸ng  Ëp    µtæ  l viªnl   chøc thØ  ÷  ý  ña  êi   idiÖn  chøc  .  ch k c ng   ®¹   tæ  ®ã C¸c s¸ng  Ëp    û  Òn   l viªnu quy cho  ét  m s¸ng  Ëp viªnthay m Æt   ×nh  öihå  ¬  n   ñ   Þch  û   l      m g   s ®Õ Ch t U ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ¬idù  nh  ë   ôsë.   ph n   ®Þ m tr  
  3. 3 §i Ò u    Ò   Êy  6. V gi chøng  Ën  µis¶n  ãit¹i Òu        iÓ m   ® îc nh t   n    §i 2, 4, 5, ® 4    quy  nh nh  ®Þ   sau: 1­  èi víi  §     c«ng   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,lµ giÊy    h h    chøng  Ën  ña  ©n   nh c Ng hµng  ®èi víivèn  (    b»ng  Òn  Öt  ti Vi Nam,  ¹itÖ, hoÆc   µng  ã  ngo     v (c trong  µi t  kho¶n  öit¹  ©n   µng) vµ  Êy  g  i Ng h   gi chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng  chøng  i  ®è víi tµis¶n       b»ng  Ön  Ët)vÒ     Þtµis¶n ¬ng  hi v   gi¸tr     t øng  ña  çi s¸ng lËp viªndù  c m      ®Þnh  Ïgãp  µo c«ng  s  v  ty. 2­ §èivíi c«ng      Çn, lµgiÊy chøng  Ën  ña  ©n  µng  ®èivíi        tycæ ph      nh c Ng h (    vèn  b»ng  Òn  Öt  ti Vi Nam.  ¹itÖ  ngo   hoÆc   µng  ã  v c trong  µikho¶n  ©n   t  Ng hµng)  µ  Êy  v gi chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng  ®èi víi tµis¶n  (        b»ng  hiÖn  Ët)vÒ     Þtµis¶n ¬ng  v   gi¸tr     t øng  íi è    Õu  µ   çi s¸ng  Ëp viªn®∙  v   cæ phi m m   s l    ®¨ng  ý  k mua. §i Ò u 7. 1­  ñ   tÞch  û   Ch   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  chøc  Öc  Õp nhËn  µ  ®¬ v h ch t ® tæ  vi ti   v xem   Ðt hå  x  s¬ xinm  Ðp  µnh  Ëp   ph th l  doanh  nghiÖp   ©n  tnh hoÆc  c«ng    c¸c® ¬ng  ù    tydo    s göi®Õ n.   2­ Së qu¶n  ýngµnh  ùcthuéc Uû      l  tr     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µc¬  l   quan  óp  gi Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh trong viÖc  Õp nhËn  µ    ti   v xem   Ðt hå  ¬,cã  x  s  tr¸chnhiÖm     Óu    Õn  b ¼ng      ph¸tbi ý ki    v¨n b¶n  íi ñ   Þch  û   v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  trong  ÷ng  Ên    ªnquan  n   Èm   Òn   nh v ®Ò li   ®Õ th quy qu¶n  ý cña  µnh  l  ng m × nh. 3­ Trong  êih¹n  ngµy  ®èi víidoanh  th   10  (    nghiÖp   nh©n)  µ  ngµy  t v 20  (®èivíi       Ó   õngµy nhËn  å  ¬  îp lÖ,Chñ  Þch  û   cr1)k t     hsh   t U ban  ©n  ©n ph¶i nh d     cã    Õn  b»ng  ý ki   v¨n  b¶n    â    Õn  ®Ò   Þ   ghi r ý ki   ngh cho  Ðp  ph hay kh«ng    cho phÐp  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp doanh nghiÖp  Ìm  µo  å  ¬    Ðp  µnh  k v h s xin ph th lËp doanh nghiÖp   ©n  t nh hoÆc   c«ng    µ  öi ®Õ n   é   qu¶n  ýngµnh  ã    ty v g   B  l  c li   ªnquan. §i Ò u    8. Trong  êih¹n  ngµy  ®èivíidoanh  th   10  (    nghiÖp   ©n)  tnh hoÆc   20  µy  ®èi víi  ng (     c«ng    Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  îp  Ö, Bé   ëng  é  ty)k t   nh ®   s h l   tr B qu¶n  ý   µnh  chøc  Öc  Õp  Ën  µ  l   ng tæ  vi ti nh v xem   Ðt  å  ¬, cã    Õn  b»ng  x h s   ý ki   v¨n  b¶n   Ò   v c¸c  Ên    ªnquan  n   Èm   v ®Ò li   ®Õ th quyÒn   qu¶n  ý cña  µnh  l  ng m × nh, trong ®ã     â ý  Õn ®Ò   Þ      ghir   ki   ngh cho  Ðp  ph hay kh«ng cho  Ðp  µnh  ph th lËp  doanh  nghiÖp  ®ång  êihoµn    th   chØnh  å  ¬    Ðp  µnh  Ëp  h s xin ph th l doanh  nghiÖp   ©n  tnh hoÆc  c«ng    µ  ×nh lªnChñ  Þch  éi ®ång  é  ëng.   tyv tr     t H  B tr §i Ò u 9. 1­ C¨n  vµo  å  ¬  ña  ¬ng  ù  Bé qu¶n  ýngµnh  ×nh lªnvµ      cø  hsc ® s do    l  tr     trªn c¬  ë    Õn    ña  ñ   Þch  û   s ý ki c Ch t U ban  ©n  ©n  µ  é   ëng  é     nh d v B tr B qu¶n  ý l  ngµnh  Ìm  k theo,Chñ   Þch  éi  ng  é   ëng    t H ®å B tr xem   Ðt  µ  Õt  nh    x v quy ®Þ cho phÐp  hoÆc   õ chèicho  Ðp  µnh  Ëp doanh  t    ph th l  nghiÖp   ©n  tnh hoÆc  c«ng      ty
  4. 4 trong thêih¹n  ngµy  ®èivíidoanh     10  (    nghiÖp   ©n)  t nh hoÆc   ngµy  ®èivíi 20  (    c«ng    Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬  îp lý. ty)k t   nh ®   s h   2­ Quy Õt  nh   ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  Ò   Öc  ®Þ c Ch t H ®å B tr v vi cho  Ðp  ph hoÆc  kh«ng  cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l doanh  nghiÖp  îc gØ   ®   ngay  cho  ñ  Þch  ch t Uû   ban  ©n  ©n  ¬itiÕp nhËn  å  ¬  nh d n    h s ban  u. ®Ç 3­ Trong  êng  îp Chñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  û  Òn    tr h  t H  B tr u quy cho  é   ëng  B tr Bé   qu¶n  ýngµnh  ã  ªnquan    l  c li   xem   Ðt  µ  Õt  nh  x v quy ®Þ cho  Ðp  ph hoÆc   õ t  chèicho  Ðp  µnh  Ëp    ph th l doanh  nghiÖp   ©n  tnh hoÆc  c«ng    ×    ty,th trong thêi    h¹n 20  µy  ®èivíi   ng (     doanh  nghiÖp   ©n)  tnh hoÆc   ngµy(®èivíi c«ng    Ó   40       ty)k tõ ngµy  Ën  îchå  ¬,Bé  qu¶n  ýngµnh    nh ®   s     l  ph¶ira quyÕt  nh  µ  öiquyÕt    ®Þ vg    ®Þnh  cho  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  ¬itiÕp nhËn  å  ¬  nh d n    h s ban  u. ®Ç §i Ò u    10. C¨n  vµo  Õt  nh  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  cø  quy ®Þ c Ch t H ®å B tr hoÆc   é   ëng  é   qu¶n  ý ngµnh  ãi t¹  iÓ m     ñ   Þch  Uû   B tr B  l  n  i ® 9, Ch t   ban  ©n   nh d©n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ®¬ v h ch t ® ¬ng ph¶icÊp hoÆc     êi õ chèicÊp  Êy phÐp thµnh  Ëp      tr¶l     t   gi     l doanh  nghiÖp  tnh©n    hoÆc   c«ng      ty cho  ¬ng  ù. Trong  êng  îp  õ chèicÊp  Êy  Ðp, ® s  tr h t    gi ph   Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d ph¶igi¶i Ých  â lýdo.    th r     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2