Thông tư liên bộ 12/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
115
lượt xem
18
download

Thông tư liên bộ 12/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ 12/TTLB về việc quy định về tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới do Bộ Y tế - Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ 12/TTLB

 1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I-B Y T Đ c l p – T do – H nh phúc ****** ****** S :12/TTLB Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 1995 THÔNG TƯ C A LIÊN B Y T - LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 12-TTLB NGÀY 26-7- 1995 QUY Đ NH V TIÊU CHU N THƯƠNG T T VÀ TIÊU CHU N B NH T T M I Căn c Pháp l nh ưu đãi ngư i ho t đ ng cách m ng, li t sĩ và gia đình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t đ ng kháng chi n, ngư i có công giúp đ cách m ng; và Ngh đ nh s 28-CP ngày 29-4-1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s Đi u c a Pháp l nh. Căn c k t qu nghiên c u b sung, s a đ i các tiêu chu n hi n hành v thương t t (ban hành kèm Thông tư Liên B Y t - Lao đ ng - Thương binh và Xã h i s 32-TT/LB ngày 27- 11-1985) và tiêu chu n phân h ng m t s c lao đ ng do b nh t t (ban hành kèm Thông tư c a B Y t s 32-BYT/TT ngày 23-8-1976) c a Vi n Giám đ nh y khoa đã đư c H i đ ng khoa h c k thu t c p B (H i đ ng liên ngành) h p ngày 22-5-1993 đ đánh giá, nghi m thu và x p lo i xu t s c đ i v i tiêu chu n thương t t, lo i khá đ i v i tiêu chu n m t s c lao đ ng do b nh t t. Đư c s nh t trí c a B Qu c phòng t i Công văn s 964-QY/4 ngày 16-11-1993, c a T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam t i Công văn s 1129-TLĐ/B ngày 14-12-1993; Liên B Y t - Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ban hành quy đ nh v tiêu chu n thương t t, tiêu chu n m t s c lao đ ng do b nh t t (có b n quy đ nh chi ti t kèm theo) và hư ng d n th c hi n như sau: I- Đ I TƯ NG ÁP D NG A. B n quy đ nh tiêu chu n thương t t cũng chính là "B n quy đ nh t l ph n trăm m t s c lao đ ng do thương t t" dùng đ giám đ nh l n đ u và giám đ nh l i thương t t cho các đ i tư ng sau đây: 1. Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh (quy đ nh t i Đi u 12 Pháp l nh ưu đãi ngư i có công v i cách m ng và quy đ nh t i Đi u 25 Ngh đ nh 28-CP ngày 29-4- 1995). 2. Nh ng đ i tư ng g i t t là "ngư i lao đ ng" b thương do tai n n lao đ ng (quy đ nh t i Đi u 3 và Đi u 15 Ngh đ nh s 12-CP ngày 26-1-1995 c a Chính ph v vi c ban hành Đi u l B o hi m xã h i). 3. Nh ng ngư i lao đ ng nói chung trong xã h i chưa b t bu c tham gia ch đ b o hi m xã h i, b thương, b tai n n trong khi th c thi nhi m v , có yêu c u giám đ nh thương t t. B. B n quy đ nh tiêu chu n m t s c lao đ ng do b nh t t cũng chính là "b n quy đ nh t l ph n trăm m t s c lao đ ng do b nh t t" dùng đ giám đ nh kh năng lao đ ng l n đ u và giám đ nh l i s c kho cho các đ i tư ng sau đây: 1. B nh binh (quy đ nh t i Đi u 13 c a Pháp l nh ưu đãi ngư i có công v i cách m ng và quy đ nh t i Đi u 42 Ngh đ nh 28-CP ngày 29-4-1995). 2. Các đ i tư ng thu c ph m vi đi u ch nh c a Pháp l nh ưu đãi ngư i có công v i cách m ng khi có yêu c u giám đ nh v s c kho - kh năng lao đ ng. 3. Ngư i lao đ ng thu c di n thi hành Đi u l B o hi m xã h i khi b b nh t t làm gi m ho c m t s c lao đ ng. 4. Ngư i lao đ ng nói chung trong xã h i khi có yêu c u giám đ nh v s c kho - kh năng lao đ ng. Tiêu chu n m t s c lao đ ng do b nh t t còn dùng đ tham kh o trong các trư ng h p giám đ nh tuy n d ng, giám đ nh s c kho đ nh kỳ, giám đ nh s c kho đi lao đ ng h p tác ho c nh m m c đích khác (vi t di chúc, k t hôn, v. v.). II- T CH C TH C HI N
 2. 1. H i đ ng giám đ nh y khoa (GĐYK) c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i đ ng GĐYK B Giao thông - V n t i, các H i đ ng GĐYK B Qu c phòng, B N i v và H i đ ng GĐYK Trung ương (g m c các Phân H i đ ng GĐYK Trung ương I và II) là nh ng đơn v có th m quy n giám đ nh m c đ m t s c lao đ ng do thương t t, b nh t t. - Các nguyên t c, quy trình và th t c h sơ giám đ nh thương t t, giám đ nh kh năng lao đ ng ph i theo quy đ nh c a pháp lu t (xem Ph l c) 2. H i đ ng GĐYK các c p, các ngành t Trung ương đ n đ a phương, H i đ ng GĐYK trong các l c lư ng vũ trang, l c lư ng an ninh ph i thư ng xuyên chăm lo, ki n toàn c ng c v t ch c (b trí m i H i đ ng có m t Phó Ch t ch thư ng tr c ho t đ ng chuyên trách) tăng cư ng các phương ti n k thu t, đi u ki n làm vi c đ công tác giám đ nh thương t t giám đ nh kh năng lao đ ng đư c chu đáo, k p th i, chính xác, b o đ m các nguyên t c, th t c h sơ theo đúng quy đ nh. 3. Liên B giao cho V Đi u tr , Vi n giám đ nh y khoa (B Y t ) và V Thương binh li t sĩ (B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) ph i h p nghiên c u, đ xu t vi c phân c p cho H i đ ng GĐYK t nh, thành ph có đ kh năng, đi u ki n phương ti n k thu t giám đ nh phúc quy t thương t t cho thương binh đ b t khó khăn cho các đ i tư ng. H i đ ng GĐYK Trung ương và Vi n giám đ nh y khoa hư ng d n, ki m tra đôn đ c các H i đ ng GĐYK các c p, các ngành th c hi n Thông tư này. I I I - ĐI U K H O N T HI H ÀN H Thông tư này có hi u l c t ngày ban hành. B n Quy đ nh tiêu chu n thương t t, tiêu chu n m t s c lao đ ng do b nh t t ban hành kèm Thông tư này. Tiêu chu n phân lo i thương t t 4 h ng (ban hành kèm Thông tư Liên B Y t - Lao đ ng - Thương binh và Xã h i s 32-TT/LB ngày 27-11-1985) và Tiêu chu n phân lo i s c lao đ ng do b nh t t (ban hành kèm Thông tư B Y t s 32-BYT/TT ngày 23-8-1976). Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (V Thương binh li t sĩ, V B o hi m xã h i) và B Y t (V Đi u tr - Vi n giám đ nh y khoa) đ nghiên c u hư ng d n thêm. Đ Nguyên Phương Tr n Đình Hoan (Đã ký) (Đã ký) PH L C I- NH NG GI Y T , TH T C KHI ĐI GIÁM Đ NH T HƯƠNG T T 1. Giám đ nh thương t t l n đ u Vi c giám đ nh thương t t l n đ u đư c th c hi n như sau: - Đ i v i quân nhân, công nhân viên Qu c phòng, quân nhân chuyên nghi p: đư c th c hi n H i đ ng GĐYK Quân đ i. - Đ i v i cán b , chi n sĩ, công nhân viên thu c l c lư ng an ninh nhân dân: đư c th c hi n H i đ ng GĐYK B N i v . - Đ i v i cán b nhân viên ngành Giao thông - V n t i thu c qu n lý c a Trung ương: đư c th c hi n H i đ ng GĐYK B Giao thông - V n t i; n u thu c qu n lý c a đ a phương thì đư c th c hi n H i đ ng GĐYK c a t nh, thành ph . - Đ i v i nh ng ngư i b thương khác: đư c th c hi n H i đ ng GĐYK t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Riêng đ i v i nh ng ngư i b thương trong kháng chi n ch ng Pháp, nay m i xác nh n thì ph i giám đ nh thương t t l n đ u H i đ ng GĐYK Trung ương hay Phân H i đ ng GĐYK Trung ương I, II. Khi giám đ nh thương t t l n đ u, ngư i b thương ph i mang theo nh ng gi y t c n thi t sau đây:
 3. 1. Gi y gi i thi u đi giám đ nh thương t t (do các đơn v quân đ i, công an, ngành giao thông v n t i đư c phân công qu n lý ho c do cơ quan lao đ ng - thương binh và xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p). 2. Gi y ch ng nh n b thương b n chính do cơ quan có th m quy n c p (không dùng b n sao l c, b n công ch ng, không đư c ký th a l nh, không dùng d u ch ký s n. Gi y ph i đúng bi u m u, ghi đ y đ n i dung m t cách rõ ràng, không t y xoá, s a ch a, không vi t b ng nhi u th ch , th m c). 3. Th quân nhân ho c ch ng minh thư nhân dân. 4. Các gi y t đi u tr : gi y ra vi n, phim X-quang, xét nghi m, v.v. (n u có). + N u b thương do b đ ch tra t n, tù đày còn ph i có biên b n nh n xét c a H i đ ng xác nh n nơi đ i tư ng tham gia cách m ng b đ ch b t và nơi cư trú, công tác t khi ra tù (n u là nhân dân), ho c ph i có b n xác nh n tham gia công tác có liên quan đ n th i gian b b t (n u là công nhân, viên ch c, ngư i ngh hưu, m t s c lao đ ng). - Trư ng h p trư c đây đã giám đ nh nh ng v t thương th c th , nay m i đư c gi i quy t khám nh ng v t thương không th c th (r i lo n cơ năng) do đ ch b t tra t n thì h sơ đi khám ph i kèm biên b n giám đ nh thương t t cũ. 2. Giám đ nh thương t t t t m th i sang vĩnh vi n Công vi c này đư c th c hi n nh ng H i đ ng có ch c năng giám đ nh thương t t l n đ u. Đ n kỳ h n giám đ nh thương t t (sau 2 năm k t l n giám đ nh trư c) đương s ph i mang theo nh ng gi y t c n thi t sau đây: 2.1. Gi y gi i thi u c a cơ quan đang qu n lý thương binh. 2.2. H sơ thương t t t m th i: trích l c h sơ thương binh + biên b n c a H i đ ng GĐYK (do cơ quan qu n lý thương binh trích sao có đóng d u, ký tên). 2.3. Gi y ch ng nh n thương binh có dán nh, đóng d u n i. 3. Giám đ nh nh ng trư ng h p có thêm v t thương Vi c giám đ nh thương t t đ i v i nh ng trư ng h p này đư c th c hi n như giám đ nh thương t t l n đ u: Nh ng gi y t c n thi t đương s ph i mang theo là: 3.1. Đơn xin khám b sung thương t t. 3.2. Gi y gi i thi u c a cơ quan đang qu n lý thương binh. 3.3. H sơ thương t t đã giám đ nh l n trư c: trích l c h sơ thương binh + biên b n x p h ng thương t t c a H i đ ng GĐYK (trích sao, ch p sao gi ng đi m 2 trên). 3.4. Gi y ch ng nh n v t thương b sung b n chính. Trư ng h p có nhi u l n b thương nhi u đơn v , cơ quan khác nhau thì m i l n b thương ph i đư c t ng cơ quan c p gi y ch ng nh n b thương đ làm cơ s cho H i đ ng GĐYK khám xét. 3.5. Gi y ch ng nh n thương binh có dán nh, đóng d u n i. 4. Giám đ nh thương t t có tính ch t phúc quy t Công vi c này đư c th c hi n như sau: - Đ i v i thương binh, ngư i đư c hư ng chính sách như thương binh còn công tác trong quân đ i, ngành an ninh nhân dân: giám đ nh phúc quy t HĐYK Trung ương ho c các Phân H i đ ng GĐYK Trung ương I và II. Khi đi giám đ nh đương s ph i mang theo: 4.1. Đơn xin giám đ nh thương t t. 4.2. Gi y gi i thi u c a cơ quan đang qu n lý thương binh.
 4. 4.3. H sơ thương t t: trích l c h sơ thương binh + biên b n giám đ nh c a H i đ ng GĐYK + Gi y t đi u tr v t thương tái phát. 4.4. Gi y ch ng nh n thương binh có dán nh, đóng d u n i. Trư ng h p chưa đư c x p h ng thương t t (t l thương t t dư i 21%) thì ph i mang ch ng nh n b thương b n g c (thay trích l c thương t t) và gi y ch ng minh nhân dân (thay gi y ch ng nh n thương binh). 5. Giám đ nh thương t t do tai n n lao đ ng l n đ u Công vi c này đư c th c hi n như quy đ nh giám đ nh thương t t l n đ u cho thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh. Khi đi giám đ nh, đương s ph i mang theo các gi y t c n thi t sau đây: 5.1. Gi y gi i thi u c a cơ quan qu n lý qu b o hi m xã h i c p t nh, thành ph ho c tương đương. N u ngư i lao đ ng làm vi c trong các doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p h p tác hay doanh nghi p do ngư i nư c ngoài đ ng đ u, ho c các t ch c chưa tham gia b o hi m xã h i thì ngư i đ ng đ u doanh nghi p, t ch c lao đ ng có trách nhi m gi i thi u đ n H i đ ng GĐYK. 5.2. Biên b n đi u tra tai n n lao đ ng (k c tai n n giao thông hư ng ch đ tai n n lao đ ng) ph i làm theo m u quy đ nh t i Quy t đ nh s 45-LB/QĐ ngày 20-3-1982 c a Liên B Lao đ ng - Y t - T ng Công đoàn Vi t Nam. Trong biên b n ph i có đ y đ ch ký c a các thành viên: - Th trư ng cơ quan, xí nghi p (ký tên, đóng d u). - Thư ng v Ban Ch p hành Công đoàn (ký tên, đóng d u). - Cán b an toàn lao đ ng ho c t ch c lao đ ng. - Đ i di n Y t cơ quan, xí nghi p. - Ngư i làm ch ng (đ i di n b ph n s n xu t, công tác nơi ngư i lao đ ng làm vi c trư c khi b tai n n lao đ ng). 5.3. Gi y ch ng nh n b thương do b nh vi n đã c p c u đi u tr v t thương c p (Giám đ c ho c Phó Giám đ c b nh vi n ký tên, đóng d u). 5.4. Gi y ra vi n + b n sao h sơ b nh án đi u tr . 5.5. Ch ng minh thư nhân dân. 6. Giám đ nh tai n n lao đ ng có tính ch t phúc quy t Công vi c này đư c th c hi n như sau: - N u là quân nhân các l c lư ng vũ trang, công nhân qu c phòng, quân nhân chuyên nghi p còn công tác trong quân đ i: giám đ nh t i H i đ ng GĐYK B Qu c phòng. - N u là cán b , chi n sĩ, công nhân viên đang công tác trong ngành an ninh nhân dân: giám đ nh t i H i đ ng giám đ nh y khoa Trung ương ho c các Phân H i đ ng GĐYK Trung ương I và II. Khi giám đ nh đương s ph i mang theo các gi y t c n thi t sau đây: 6.1. Đơn xin giám đ nh thương t t. 6.2. Gi y gi i thi u c a cơ quan đang qu n ký đương s . Đ i v i công ch c, viên ch c Nhà nư c, công nhân trong các doanh nghi p. .. đang còn công tác thì Th trư ng cơ quan, xí nghi p gi i thi u đ n Liên đoàn Lao đ ng t nh, thành ph đ Liên đoàn gi i thi u đ n H i đ ng GĐYK cùng c p ho c c p Trung ương giám đ nh. N u là ngư i đã ngh hưu ho c ngh m t s c thì ngành Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph c p gi y gi i thi u đ n H i đ ng GĐYK (sau này c hai lo i đ i tư ng trên s do T ch c B o hi m xã h i Vi t Nam c p t nh, thành ph c p gi y gi i thi u).
 5. 6.3. H sơ thương t t do tai n n lao đ ng cũ + trích l c h sơ + biên b n giám đ nh + gi y ch ng nh n thương t t tai n n lao đ ng. Trư ng h p l n giám đ nh trư c t l thương t t dư i 21% thì mang gi y ch ng thương t t do tai n n lao đ ng b n chính + biên b n giám đ nh. 6.4. Các gi y t đi u tr v t thương tái phát (n u có) 6.5. Ch ng minh thư nhân dân (n u chưa có gi y ch ng nh n thương t t tai n n lao đ ng). II- NH N G G I Y T , T H T C K H I Đ I G IÁM Đ N H M T S C L AO Đ N G D O B N H T T 1. Giám đ nh b nh binh l n đ u Công vi c này đư c th c hi n H i đ ng GĐYK Quân đ i ho c H i đ ng GĐYK B N i v tuỳ theo đ i tư ng qu n lý. Khi đi giám đ nh, đương s ph i mang theo các gi y t c n thi t sau đây: 1.1. Gi y gi i thi u đi giám đ nh kh năng lao đ ng (do Th trư ng đơn v tr c ti p c p) 1.2. H sơ b nh t t (do quân y đơn v l p) 1.3. Ch ng minh thư quân nhân. 2. Giám đ nh l i kh năng lao đ ng cho b nh binh Theo quy đ nh hi n hành, b nh binh đư c giám đ nh l i s c kho - kh năng lao đ ng 2 l n, m i l n cách nhau 2 năm, k t sau l n giám đ nh đ u tiên và xu t ngũ v đ a phương. B nh binh m t 81% s c lao đ ng không ph i giám đ nh l i. Vi c giám đ nh l i kh năng lao đ ng cho b nh binh do các H i đ ng GĐYK. .. t nh, thành ph ti n hành. Trư ng h p đương s khi u n i ho c H i đ ng GĐYK t nh, thành ph không k t lu n đư c, ho c có t giác thì ph i giám đ nh kh năng lao đ ng H i đ ng GĐYK Trung ương hay các Phân H i đ ng GĐYK Trung ương I và II. Khi đi giám đ nh đương s ph i mang theo gi y t c n thi t sau đây: 2.1. Gi y gi i thi u c a S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. 2.2. Trích l c h sơ b nh binh và biên b n giám đ nh g c c a Quân đ i ho c Biên b n giám đ nh l i l n trư c c a H i đ ng. 2.3. Y b , gi y t đi u tr b nh t t t khi xu t ngũ. 2.4. Gi y ch ng nh n b nh binh (có dán nh, đóng d u n i). Trư ng h p b nh t t phát tri n n ng lên n u H i đ ng xác đ nh m t 81% s c lao đ ng tr lên thì ph i chuy n h sơ lên H i đ ng GĐYK Trung ương ho c các Phân H i đ ng GĐYK Trung ương I, II duy t trư c khi thi hành. H sơ chuy n lên Trung ương ngoài các gi y t k trên còn có: - B nh án + các khám nghi m c n lâm sàng, thăm dò ch c năng. - Biên b n giám đ nh c a H i đ ng (5 b n) 3. Giám đ nh kh năng lao đ ng đ i v i các đ i tư ng đư c hư ng ch đ b o hi m xã h i và ngư i lao đ ng trong các t ch c lao đ ng xã h i khác Công vi c này đư c th c hi n như sau: - Công nhân, viên ch c, ngư i lao đ ng trong các doanh nghi p thu c B Qu c phòng, B N i v , B Giao thông - V n t i qu n lý thì giám đ nh t i H i đ ng GĐYK các B trên. - Công ch c, viên ch c, công nhân, ngư i lao đ ng thu c các B , ngành khác qu n lý, thu c các t ch c lao đ ng, doanh nghi p ngoài qu c doanh ho c các đoàn th qu n lý... thì giám đ nh kh năng lao đ ng l n đ u t i các H i đ ng GĐYK t nh, thành ph , ho c H i đ ng GĐYK Trung ương tuỳ theo vùng lãnh th , nơi tham gia b o hi m xã h i. Khi đi giám đ nh đương s ph i mang theo các gi y t c n thi t sau đây:
 6. 3.1. Gi y gi i thi u c a cơ quan, xí nghi p, t ch c tr c ti p qu n lý đương s (do Th trư ng ho c Phó ký tên, đóng d u). 3.2. Đơn xin giám đ nh m t s c lao đ ng. 3.3. Tóm t t h sơ cán b , công nhân viên ho c lao đ ng g i ra H i đ ng GĐYK (theo m u). - B nh án chi ti t (theo m u). 3.4. Y b , các gi y t đi u tr , phim X quang, siêu âm (n u có). 3.5. Gi y ch ng minh nhân dân. 4. Giám đ nh l i kh năng lao đ ng đ i v i ngư i lao đ ng Công vi c này đư c th c hi n tương t giám đ nh l n đ u (đi m 3 trên). Khi đi giám đ nh đương s ph i mang theo các gi y t c n thi t sau đây: 4.1. Gi y gi i thi u c a cơ quan, xí nghi p, t ch c qu n lý ngư i lao đ ng. (N u đã ngh hưu trí, m t s c thì do ngành Lao đ ng - Thương binh và Xã h i gi i thi u). 4.2. Đơn xin giám đ nh l i kh năng lao đ ng. 4.3. H sơ giám đ nh kh năng lao đ ng l n trư c; Trích l c h sơ + biên b n. 4.4. Gi y ch ng nh n hư ng tr c p B o hi m xã h i. 4.5. Y b , các gi y t đi u tr k t sau l n giám đ nh trư c (n u có). 4.6. Ch ng minh thư nhân dân
 7. B N QUY Đ NH T I Ê U C H U N M T S C L AO Đ N G D O B N H T T (Ban hành kèm theo Thông tư liên B Y t - Lao đ ng - Thương binh và Xã h i s 12-TT/LB ngày 26-7-1995) Nhóm 1. CÁC B NH NHI M KHU N VÀ KÝ SINH V T TT Tên b nh - lo i b nh T l % MSLĐ 1 2 3 1 Lao ph i a. T n thương đã n đ nh, nhưng th tr ng sút kém ho c ch c 45-60% năng hô h p gi m nh d ói 30% - N u kèm theo cơ th suy như c ho c ch c năng hô h p gi m 61-65 n ng trên 50% b. T n thương chưa n đ nh (sau 2 năm đi u tr tích c c) 65-71 - N u quy hô h p n ng, suy tim n ng ho c cơ th suy mòn 81-85 2 M t s b nh lao khác như: lao h ch, lao da, lao thanh qu n đơn 41-45 thu n... tuy t n thương chưa n đ nh nhưng không lây và th tr ng tương đ i bình thư ng - N u kèm theo cơ th suy như c 55-60 3 Các b nh lao khác: lao thân, lao ru t, lao xương, lao màng b ng. màng não... a. T n thương đã n đ nh nhưng còn di ch ng nh ho c v a 41-45 - N u kèm theo di ch ng n ng 61-65 b. T n thương v n chưa n đ nh (sau 2 năm đi u tr tích c c) 65-70 - N u kèm cơ th suy mòn 75-81 4 B nh phong: a. Th b t đ nh ho c th cù, di n tích t n thương h p, không có 45-50 kh năng lây truy n b. Đã đi u tr 5-7 năm không kh i (ho c không s ch t n thương) tuỳ th tr ng và di ch ng - Th tr ng, di ch ng nh và v a 61-65 - Th tr ng kém, di ch ng n ng 81-85 c. Đã đi u tr kh i ho c đã s ch t n thương nhưng còn di ch ng nh hư ng đ n lao đ ng, sinh ho t - nh hư ng ít 41-45 - nh hư ng nhi u 61-65 5 B nh giang mai: a. Do m c ph i đã đi u tr nhưng còn di ch ng - Nh 35-40 -V a 41-45 Đã đi u tr tích c c không kh i ho c có di ch ng, bi n ch ng 61-65 n ng vào th n kinh, ph t ng Di ch ng ho c bi n ch ng tr m tr ng, li t toàn thân ti n tri n b. B m sinh (di truy n), mu n, đi u tr không k t qu
 8. - nh hư ng ít đ n lao đ ng 41-45 - nh hư ng nhi u đ n lao đ ng 61-65 6 B nh giun ch : a. Chân voi m t ho c hai bên nhưng đi l i còn tương đ i bình 35-45 thư ng - Chân voi hai bên đi l i khó khăn 61-65 b. D i ra dư ng ch p kéo dài nhưng th tr ng còn bình thư ng 35-40 - N u kèm theo cơ th suy như c ho c bi n ch ng th n 61-65 7 B nh giun móc câu đã đi u tr tích c c không k t qu - H ng c u dư i 3 tri u; HST: 7,5g%-8g% 41-60 3 - H ng c u dư i 2,5 tri u/mm ; HST: dư i 7g% 61-65 8 B nh sán lá gan, sán lá ph i đã đi u tr tích c c không k t qu , 41-45 th tr ng kém - N u kèm theo cơ th suy như c ho c đã có r i lo n ch c năng 60-65 gan, ph i ho c xơ gan, xơ ph i 9 B nh s t rét: Đã đi u tr , đi u dư ng tích c c - Th nh tho ng v n còn s t, h ng c u thay đ i không đáng k , có 30-35 nh hư ng ít đ n s c kho và công vi c - Th nh tho ng v n còn s t, kèm theo thi u máu nh , h ng c u 41-50 3 kho ng dư i 3 tri u/mm , còn nách to 3 - Thi u máu n ng, h ng c u dư i 2,5 tri u/mm ; HST: dư i 7,5g% ho c r i lo n ch c năng gan kèm theo nách to 61-65 - Nách to, c trư ng do s t rét 65-70 10 Các b nh nhi m trùng c p, bán c p n ng đã đi u tr kh i nhưng còn m t m i kéo dài (ngh m t ng c ng 1-3 tháng/năm) 35-40 - N u kèm theo cơ th suy như c (ngh m trên 3 tháng) 45-50 B N QUY Đ NH TIÊU CHU N THƯƠNG T T (Ban hành kèm theo Thông tư Liên B Y t - Lao đ ng - Thương binh và Xã h i s 12-TT/LB ngày 26-7-1995) TT Di ch ng v t thương, ch n thương nh hư ng đ n tính m ng, T l % m t kh s c kho , lao đ ng ngh nghi p, th m m , giao ti p xã h i, sinh năng lao đ ng ho t gia đình và cá nhân 1 2 3 CHƯƠNG I DI CH NG V T THƯƠNG, CH N THƯƠNG CHI TRÊN Chi bên ph i (thu n) đư c hư ng m c t l thương t t t i đa Chi bên trái (không thu n) đư c hư ng m c t l thương t t t i thi u I - Cánh tay và kh p vai 1 Ch n thương c t c t 2 chi trên và 1 chi dư i (b t kỳ đo n nào) 97-97%
 9. 2 Ch n thương c t c t 2 chi trên: Tuỳ theo v trí c t đo n cao, th p a. Tháo b 2 kh p vai 95 b. C t c t 2 cánh tay t 1/3 tr lên 90-91 c. C t c t 2 cánh tay t 1/3 tr xu ng 86-87 d. C t c t 1/3 trên 1 cánh tay và 1/3 trên 1 c ng tay 86 đ. C t c t 1/3 trên 1 cánh tay và 1/3 gi a 1 c ng tay tr xu ng 85 e. C t c t 1/3 trên 1 cánh tay tr xu ng và 1/3 trên 1 c ng tay 85 bên kia g. C t c t 1/3 gi a 1 cánh tr xu ng và 1/3 gi a m t c ng tay tr 85 xu ng bên kia h. Tháo b 2 kh p khu u tay 85 i. C t c t 1/3 trên 2 c ng tay tr lên 83-84 k. C t c t 1/3 gi a 2 c ng tay tr xu ng 82 l. C t c t 1/3 trên c ng 1 tay bên và 1/3 gi a c ng tay tr xu ng 82 bên kia m. Tháo b kh p c tay (ho c c t b hai bàn tay) 81 3 Ch n thương c t c t 2 chi: 1 chi trên và 1 chi dư i, cùng bên ho c khác bên a. C t c t 1/3 trên 1 cánh tay và 1/3 trên 1 đùi 91 b. C t c t 1/3 trên cánh tay và 1/3 gi a đùi tr xu ng ho c ngư c 87 l i c. C t c t 1/3 trên cánh tay (ho c đùi) và 1/3 trên 1 c ng chân 85 (ho c m t c ng tay) d. C t c t 1/3 gi a m t cánh tay (ho c đùi) tr xu ng, và 1/3 dư i 83 1 c ng chân ( ho c c ng tay) tr xu ng đ. C t c t 1 c ng tay và 1 c ng chân (b t kỳ đo n nào k t tháo 81 kh p c tay ho c tháo kh p c chân tr lên) 4 Ch n thương c t c t 1 chi trên và h ng hoàn toàn 1 m t a. Tháo kh p 1 vai và khoét b nhãn c u không l p m t gi 91 b. Tháo kh p 1 vai và mù hoàn toàn 1 m t 87 c. C t c t 1 cánh tay cao và khoét b 1 nhãn c u 86 d. C t c t 1 c ng tay và mù hoàn toàn 1 m t 81 5 Ch n thương tháo b 1 kh p vai 70-71 6 Ch n thương c t c t 1 cánh tay a. Đư ng c t t 1/3 trên tr lên 65-63 b. Đư ng c t t 1/3 gi a tr xu ng 51-55 7 Ch n thương vai d n đ n h u qu vai l ng li ng 1 bên (không 51-55 còn đi u tr ) - N u kèm t n thương th n kinh làm m t h n ch c năng c a chi 61 bên đó 8 G y đ u trên xương cánh tay t c gi i ph u tr lên, sau khi đi u tr , n u: a. Can li n x u, teo cơ và h n ch đ ng tác kh p vai nhi u 34-35
 10. b. Can li n t t, nhưng có teo cơ và h n ch đ ng tác kh p vai 21-25 m cđ v a c. N u đ u xương cánh tay cũng b v , tiêu hu d n đ n h u qu 41-45 hàn kh p vai ho c kh p gi (ch p phim xác đ nh) 9 G y thân xương cánh tay 1 bên: Tuỳ k t qu đi u tr , n u: a. Can li n t t, tr c th ng, không ng n chi, cánh tay c đ ng 10 tương đ i bình thư ng b. Can li n x u tr c hơi l ch, không ng n chi nhưng teo cơ nhi u 15-18 c. Can li n x u, tr c l nh, teo cơ và ng n chi - Ng n dư i 3cm 25-30 - Ng n trên 3cm 31 d. Can x u, hai đ u gãy ch ng nhau và b c ép dây th n kinh quay 31-35 10 Gãy đ u dư i xương cánh tay 1 bên: a. Gãy trên l i c u ho c gãy gi a 2 l i c u, sau đi u tr can li n 21-20 t t, tr c th ng nhưng còn h n ch g p - du i kh p khu u và s p - ng a c ng tay b. Gãy như đi m a, nhưng can li n x u, đi l ch d n đ n h u qu 31-35 c ng kh p khu u c. Như đi m b, nhưng di ch ng đ l i hàn kh p khu u 31-35 d. N u ch m ho c r n l i c u, đơn thu n, không nh hư ng đ n 36 kh p 11 M t đo n xương cánh tay, t o thành kh p gi (không còn đi u tr ) a. N u là kh p gi l ng 41-45 b. N u là kh p gi ch t 35-40 12 C ng kh p vai 1 bên: Tuỳ m c đ h n ch các đ ng tác c a kh p vai (đưa cánh tay ra trư c, đưa cánh tay ra sau, giơ ngang lên cao, khép cánh tay vào ng c, quay tròn trư c - sau - trư c, b t chéo vai) mà xác đ nh t l : a. M c đ h n ch các đ ng tác ít 11-15 b. M c đ h n ch các đ ng tác nhi u 21-25 c. G y hư không làm đư c các đ ng tác trên 31-35 13 Hàn kh p vai 1 bên: M t các đ ng tác nói đi m 12 trên Nhưng n u: a. Xương vai v n di đ ng t t 36-40 b. Xương b vai cũng b t n thương, b t đ ng 51-55 14 Sai kh p vai cũ tái phát (không còn đi u tr ho c đi u tr không k t 21-25 qu ) 15 a. V a c ng kh p vai v a c ng kh p khu u m t bên tư th b t 45-50 l i v ch c năng b. N u có thêm t n thương kh p c tay - bàn tay làm m t ch c 61 năng c a c chi 16 Viêm kh p vai mãn tính do ch n thương tr c ti p và kh p ho c là 16-20
 11. h u qu lâu dài c a vi c tì n ng nách II - C ng tay và kh p khu u 1 Ch n thương tháo b m t kh p khu u 60-61 2 Ch n thương c t c t 1 c ng tay a. Đư ng c t t 1/3 trên tr lên 55-58 b. Đư ng c t t 1/3 gi a tr xu ng 51-55 3 Khu u l ng li ng 1 bên (không còn đi u tr ) 45-60 0 0 a. C ng tay tư th g p gi a kho ng 110 đ n 75 26-30 0 0 b. C ng tay tư th du i gi a kho ng 180 đ n 110 36-40 4 Hàn kh p khu u 1 bên, n u: 5 C ng 1 kh p khu u, n u: 0 0 a. C ng tay ch g p - du i đư c trong kho ng 110 -75 21-25 0 0 b. C ng tay ch g p - du i đư c trong kho ng 180 -100 26-30 6 Ch n thương g y 2 xương c ng tay Tuỳ k t qu đi u tr , n u: a. Kh p li n xương ho c m t đo n xương t o thành kh p gi 2 xương: - Kh p gi 2 xương l ng 41-45 - Kh p gi xương ch t 31-35 b. B n đ u xương gãy dính nhau, can xù xì chèn ép m ch máu, 35-40 TK c. Xương li n x u, tr c l ch, ch ng n dư i 3cm, nh hư ng đ n 21-25 ch c năng g p, ng a c ng tay và v n đ ng c a kh p c tay d. Như đi m c, nhưng ch ng n trên 3cm 28-31 đ. Can li n t t, tr c th ng, ch c năng c ng tay g n như bình 10-15 thư ng 7 G y đ u dư i 2 xương quay tr sát c tay: Tuỳ di ch ng làm h n ch ch c năng kh p c tay (g p - ng a bàn tay, quay s p, quay ng a, nghiêng bàn tay) và t n thương m ch máu th n kinh mà đ nh t l a. N u h n ch ch c năng kh p c tay to và v a 16-20 b. N u h n ch ch c năng kh p c tay nhi u 21-25 8 G y thân xương quay: Sau đi u tr , n u: a. Can li n t t, tr c th ng, không ng n, chi ch c năng c ng tay 8-10 tương đ i bình thư ng b. Can li n x u tr c l ch ho c chi b ng n và h n ch c ch c năng 14-16 s p - ng a c. Không li n xương ho c m t đo n xương t o thành kh p gi xương quay - Kh p gi l ng 21-25 - Kh p gi ch t 16-20 9 G y đ u trên xương quay: Có di ch ng làm tr ng i g p - dư i 16-20 kh p khu u và h n ch s p ng a c ng tay
 12. 10 G y đ u dư i xương quay: (ki u Poteau Colles): a. K t qu đi u tr t t, di ch ng không đáng k 6-8 b. N u có h n ch v n đ ng c ng tay, c tay 11-15 11 G y thân xương tr , sau đi u tr n u: a. Can li n t t, tr c th ng, ch c năng c ng tay không b nh 3-4 hư ng b. Can li n x u, tr c l ch ho c 2 đ u g y dính v i xương quay 5-8 làm nh hư ng ch c năng c ng tay c. Không li n xương ho c xương t o thành kh p gi - Kh p gi l ng xương tr 11-15 - Kh p gi ch t xương tr 5-8 12 G y mòn khu u xương tr gây h u qu bi n d ng kh p khu u 21-25 c ng kh p, teo cơ tam đ u và b n ch du i c ng tay 13 G y 1/3 trên xương tr c ng v i tr t kh p đ u xương quay (g y 10 ki u Monteggia) đ l i di ch ng c ng kh p khu u h n ch s p ng a c ng tay 14 G y r i mòn tràm quay ho c trâm tr làm y u kh p c tay Ghi chú: Trong các g y xương chi trên n u kèm thương m nh máu, dây th n kinh thì đư c tính thêm t l (c ng lùi) nhưng t ng t l % thì ph i th p hơn so v i c t b đo n chi tương ng. III. Bàn tay và kh p c tay 1 Ch n thương tháo b kh p c tay 1 bên 43-52 2 Hàn kh p c tay do ch n thương (các ngón tay v n bình thư ng): a. N u c tay tư th cơ năng 21-25 b. N u c tay tư th g p ho c ng a bàn tay 26-30 3 G y, v xương ho c tr t kh p c a xương c tay 1 bên, n u a. Di ch ng nh hư ng ít đ n đ ng tác c a kh p c tay 10-15 b. G y c ng kh p c tay 21-25 4 G y xương bàn tay: Tuỳ theo s xương b g y, k t qu đi u tr và di ch ng a. G y 1-2 xương bàn tay, n u bàn tay không b bi n d ng và 20 không h n ch ch c năng bàn tay, ngón tay b. G y trên 2 xương bàn tay, ho c trư ng h p g y can xương 16-20 x u, bàn tay bi n d ng, nh hư ng nhi u đ n ch c năng bàn tay - ngón tay 5 V t thương làm m t h u h t cơ ho c t n thương th n kinh làm cơ bàn tay teo đét: a. M t ho c teo h t cơ mô cái 12-15 b. M t ho c teo cơ mô út 8-10 c. Teo h t cơ li n c t 12-16 d. Trư ng h p teo hoàn toàn các cơ c a c bàn tay 25-30 IV - Ngón tay 1 Ch n thương c t c t (m t) 5 ngón c a 1 bàn tay a. C t c t 5 ngón tay (tháo kh p ngón - bàn) 45-50
 13. b. Trư ng h p c t r ng đ n xương bàn tay 51 c. Các ngón tay tuy còn nhưng b m t hoàn toàn ch c năng do 44-45 hàn các kh p ngón - bàn kh p liên đ t ngón tư th du i th ng hay qu p, ho c các ngón b cháy b ng co qu p, teo đét 2 Ch n thương c t c t (m t) 4 ngón c a 1 bàn tay a. M t ngón cái (I), ngón tr (II), ngón gi a (III) và ngón tay đeo 43-48 nh n (IV); I + II + III + IV b. M t ngón tay cái và 3 ngón khác - M t các ngón I + II + III + IV (còn l i ngón V) 42-46 - M t các ngón I + III + IV + V (còn l i ngón III) 42-46 - M t các ngón I + III + IV (còn l i ngón II) 42-46 c. M t 4 ngón II + III + IV + V (còn l i ngón cái) 41 d. Trư ng h p v a b m t ngón tay v a có t n thương (g y, 45-50 khuy t...) t 1 đ n 3 xương bàn tay 3 Ch n thương c t c t (m t) 3 ngón tay c a 1 bàn tay a. M t ngón cái và 2 ngón khác: - M t các ngón I + II + III 39-44 - M t các ngón I + II + IV 38-43 - M t các ngón I + II + V 37-42 - M t các ngón I + III + IV 37-42 - M t các ngón I + III + V 35-41 - M t các ngón I + IV + V 35-41 b. M t ngón tr và 2 ngón khác (còn l i ngón cái) - M t các ngón II + III + IV 33-37 - M t các ngón II + III + V 31-35 - M t các ngón II + IV + V 28-33 c. M t 3 ngón III + IV + V 25-30 d. Trư ng h p c t c t 3 ngón tay kèm t n thương 1 đ n 3 xương bàn tay tương ng thì đư c c ng thêm 2-5% (c ng th ng) 4 Ch n thương c t c t (m t) 2 ngón tay c a 1 bàn tay a. M t ngón cái và m t ngón khác: - M t ngón I và ngón II (I + II) 28-33 - M t ngón I và ngón III (I + III) 27-32 - M t ngón I và ngón IV (I + IV) 26-31 b. M t ngón tr và 1 ngón khác (tr ngón cái) 25-30 - M t ngón II và ngón III (II + III) 23-36 - M t ngón II và ngón IV (II + IV) 22-25 - M t ngón II và V (II + V) 21-24 c. M t ngón tay gi a và ngón đeo nh n (II+V) 19-22 - M t ngón tay gi a và ngón út (III + V) 18-21 d. M t ngón tay đeo nh n và ngón út (IV + V) 15-18
 14. Trư ng h p m t 2 ngón kèm theo t n thương bàn tương ng đư c c ng thêm t l 2-4% vào t l m t ngón % (c ng th ng) 5 Ch n thương c t c t (m t) 1 ngón tay a. Ngón tay cái (I) - M t tr n ngón và - phân xương bàn I 25-30 - M t tr n ngón cái (tháo kh p ngón - bàn) 21-26 - M t đ t ngoài (đ t 2) 8-10 - M t 1/2 ngón 2 4-5 - M t xương t o thành kh p gi ngón cái 10-12 - Hàn kh p đ t ngón bàn thư th thu n (m t các tác d ng d ng 11-15 khép ngón và đ i chi u các ngón cái) - Trư ng h p do v xương đ t ngón ho c kh p ngón bàn làm 15-18 ngón cái r t ng n l i, h n ch nhi u ch c năng - C ng kh p ho c hàn kh p li n đ t ngón tư th b t l i 6-8 b. Ngón tay tr (II) - M t tr n ngón tr và m t ph n xương bàn 18-21 - M t tr n ngón tr (tháo kh p ngón - bàn) 12-15 - M t 2 đ t ngoài (2+3) 8-10 -M tđ t3 6-7 - Hàn kh p đ t ngón - bàn 7-9 - C ng kh p ho c hàn kh p li n đ t ngón tư th b t l i 10-12 - C ng kh p ho c hàn kh p 1 kh p li n đ t ngón 4-5 c. Ngón tay gi a (III) - M t tr n ngón và xương bàn tương ng 16-20 - M t tr n ngón gi a (tháo kh p ngón - bàn) 10-12 - M t 2 đ t b ngoài (2+3) 7-9 -M t3đ t 5-6 - C ng kh p ho c hàn kh p các kh p li n đ t ngón tư th b t 7-9 l i - C ng kh p ho c hàn kh p 1 kh p li n đ t ngón 3-5 d. Ngón tay đeo nh n (IV) - M t tr n ngón và xương bàn tương ng 14-18 - M t 2 đ t ngoài c a ngón IV (2+3) 7-9 -M tđ t3 4-5 - Hàn kh p đ t ngón - bàn 5-7 - C ng kh p ho c hàn kh p li n đ t ngón v i nhau tư th b t 6-8 l i - C ng kh p ho c hàn kh p 1 kh p li n đ t ngón 3-4 d. Ngón tay út - M t tr n ngón và m t ph n xương bàn 12-16 - M t tr n ngón IV (tháo kh p ngón - bàn) 6-8
 15. - M t đ t 2+3 5-7 -M tđ t3 2-3 - Hàn kh p đ t ngón - bàn 4-5 - C ng kh p ho c hàn kh p li n đ t ngón v i nhau tư th b t 5-7 l i - C ng kh p ho c hàn kh p 1 kh p li n đ t ngón 2-3 6 Ch n thương c t c t nhi u ngón tay c a 2 bàn tay Không áp d ng nguyên t c “c ng th ng” mà tính theo “giá tr hi p 41 đ ng” (valeur synergique) c a các đ t ngón theo công th c: E = E1 - E2 trong đó: - E = t l thương t t chung c a các ngón đã b c t c t 2 bàn tay (k t qu tính toán cu i cùng) - E1 = t ng t l thương t t c a các ngón đã b c t c t (c ng th ng) - E2 = t ng giá tr hi p đ ng c a các ngón tay cùng tên (đ ng danh) đã b c t c t (c ng th ng) Giá tr hi p đ ng c a t ng ngón quy ư c như sau: Ngón tay cái: 6%; ngón tay tr : 3%; ngón tay gi a: 2%; ngón đeo nh n: 2% và ngón út: 2%. a. Ch n thương c t c t 2 ngón tay cái: - E1 = 26% (tay thu n) = 21% (tay không thu n) = 47% - E2 = 6% - E = 47% - 6% = 41% b. Ch n thương c t c t 2 ngón tr 24 15% + 12% - 3% = 24% c. Ch n thương c t c t 2 ngón gi a 20-21 12% + 10% - 2% = 20% d. Ch n thương c t c t 2 ngón nh n 16 10%+8%-2% = 16% đ. Ch n thương c t c t 2 ngón út 12 8%+6%-2% = 12% e. Ch n thương c t c t ngón cái, ngón tr và ngón gi a bàn tay 61 ph i (tay thu n = 44%) và c t c t ngón cái tr bàn tay trái (tay không thu n = 28%) T l thương t t chung c a m t 5 ngón tay thu c 2 bàn tay k trên là: - E = E1-E2=(44%+28%) - (6%+3%+2%) = 72%-11% = 61% 7 Trư ng h p ch n thương và c t c t ngón tay v a c t c t đ t ngón tay c a nhi u ngón tay thu c 1 bàn tay (tính t l thương t t chung theo nguyên t c c ng lùi) ho c 2 bàn tay (tính t l thương t t theo nguyên t c c ng lùi cho m t bàn tay r i theo giá tr hi p đ ng - đi m 6 trên) V - XƯƠNG ĐÒN VÀ XƯƠNG B VAI 1 Ch n thương g y xương đòn (1/3 ngoài, gi a ho c trong): a. Can li n t t, không di ch ng 3-6
 16. b. Can li n x u, g , c ng vai và đau nh hư ng đ n gánh vác 21 c. Hai đ u xương g y b l ch ch ng nhau, kh i can xương chèn 25-30 ép đám r i th n kinh cánh tay ho c th n kinh mũ 2 M t đo n xương gãy kh p gi xương đòn 15-20 3 Sai kh p đòn - m m - b (không còn đi u tr ) 10-12 4 Sai kh p c - đòn (không còn đi u tr ) 10-12 5 G y xương b vai 1 bên do ch n thương a. G y, v ho c có l khuy t thân xương 6-10 b. G y v nganh ngang 6-10 c. g y v ph n kh p vai 11-15 -V kh p vai đơn thu n, chòm c u xương cánh tay không b 21-25 t n thương nhưng có h u qu d tr t kh p vai - V kèm t n thương chòm c u gây h u qu viêm dính c ng 31-35 kh p vai - Như trên nhưng hàn kh p vai (Xem đi m 12, 13 m c 1) t l thương t t có th h ng III VI - T N H I TH N KINH NGO I BIÊN CHI TRÊN DO V T THƯƠNG, CH N THƯƠNG 1 Li t hoàn toàn 1 chi trên do li t toàn b đám r i th n kinh cánh 61-65 tay 2 Li t 1 ph n đám r i th n kinh cánh tay (li t các thân nh t) a. Li t thân nh t trên (dây c C5-C6) H i ch ng Duchenne-Etb - B nh c ng lâm sàng: li t các cơ đenta, cơ nh c u, cơ cánh tay 51 trư c, cơ qu , cánh tay và cơ ng a dài b. Li t thân nh t gi a (t n thương dây c VII): Bi u hi n lâm sàng b ng hi n tư ng li t các cơ do dây th n kinh 25-30 quay chi ph i, tr nhóm cơ ng a dài (các cơ du i đ u b li t, tư th c ng tay và bàn tay gi ng li t th n kinh quay...) c. Li t thân nh t dư i (t n thương dây c VIII và lưng D1): Bi u hi n lâm sàng; li t các cơ liên c t, các cơ g p ngón tay, cơ 45-50 tr trư c, cơ mô cái, mô út bàn tay 3 T n thương các thân nhì c a đám r i th n kinh cánh tay: a. Li t thân nhì trên: Bi u hi n LS là li t cơ nh đ u cánh tay trư c 45-50 (do dây cơ - bì chi ph i) li t cơ c p tròn, cơ gan tay l n, cơ g p ngón cái (do r ngoài dây th n kinh gi a chi ph i) b. Li t thân nhì dư i: Bi u hi n LS là li t ph i h p dây th n kinh 41-45 gi a và tr : li t các cơ g p ngón tay, li t hoàn toàn các cơ g p bàn tay c. Li t thân nhì sau: (t n thương thân quay - mũ) Li t cơ tam đ u, cơ đenta; cơ ng a dài. các cơ du i bàn tay, 51-55 ngón tay 4 Li t dây th n kinh quay: a. T n thương đo n cánh tay. Bi u hi n LS là c ng tay úp s p, 41-45 hơi g p, bàn tay “R c cò”
 17. b. T n thương đo n c ng tay 23-30 5 Li t dây th n kinh gi a a. T n thương đo n cánh tay 31-35 b. T n thương đo n c tay 21-25 6 Li t dây th n kinh tr : a. T n thương đo n cánh tay: bàn tay “vu t tr ” + teo cơ li n 31-35 c t mu tay b. T n thương đo n c tay 21-25 7 Li t dây th n kinh mũ: T c li t v n đ ng cánh tay. B nh nhân không th nh c tay ra trư c, ra ngoài và sau đư c n a. Cánh tay rơi l ng l ng t do (do li t - teo cơ đenta...) a. Li t hoàn toàn (t n thương thân nhì sau c a đám r i cánh 30-31 tay) b. Li t không hoàn toàn 18-20 8 Li t dây th n kinh cơ bì (li t teo cơ nh đ u cánh tay...) a. Li t hoàn toàn 26-30 b. Li t không hoàn toàn 12-16 9 B ng bu t th n kinh cánh tay (causalgie) Cho t l t m th i a. M c đ nh 21-25 b. M c đ trung bình 35-40 c. M c đ n ng (cánh tay h u như m t tác d ng) 51-55 d. Trư ng h p c t h ch giao c m k t qu t t (h t b ng bu t) x p t l vĩnh vi n theo t n thương dây th n kinh (gây ra b ng bu t) ghi các đi m trên và đư c c ng thêm 10-15% (c ng lùi) cho ph u thu t c t h ch giao c m 10 U th n kinh các m m c t chi trên (cánh tay) chi dư i (đùi): Đư c v n d ng t l thương t t (m c t i thi u) c a m c c t đo n cao hơn li n k v i nó. Ví d : c t đo n cánh tay (ho c đùi 1/3 gi a, m m c t cơ u th n kinh thì t l thương t t b ng m c c t đo n 1/3 trên. TT Di ch ng v t thương, ch n thương nh hư ng đ n T l % tính m ng,s c kho , lao đ ng, ngh nghi p,th m m t kh m , giao ti p xã h i, sinh ho t gia đình và cá nhân... năng lao đ ng Chương II DI CH NG V T THƯƠNG, CH N THƯƠNG CHI DƯ I I - Đùi và kh p háng 1 Ch n thương c t c t 2 chi dư i và 1 chi trên (b t kỳ đo n nào) 95-96 2 Ch n thương c t c t 2 chi dư i: Tuỳ theo v trí c t đo n cao, th p: a. Tháo b 2 kh p háng 95 b. C t c t 2 đùi ngang m u chuy n 91 c. C t c t 2 đùi t 1/3 gi a tr lên 90
 18. d. C t c t 2 đùi t 1/3 gi a tr xu ng 87 đ. Tháo kh p g i 2 bên 85 e. C t c t 1/3 trên 1 đùi và 1/3 dư i 1 đùi khác 87 g. C t c t 1/3 trên đùi và 1/3 dư i 1 c ng chân khác 86 h. C t c t 1/3 gi a 1 đùi tr xu ng và 1/3 gi a c ng chân bên kia 85 tr xu ng i. C t c t 1/3 trên 2 c ng chân 83 k. C t c t 1/3 gi a 2 c ng chân tr xu ng 82 l. Tháo kh p 2 c chân 82 3 Ch n thương c t c t 1 chi dư i và h ng hoàn toàn 1 m t a. Ch n thương c t c t 1 đùi và khoét b 1 nhãn c u 85 b. Ch n thương c t c t 1 đùi và mù 1 m t 83 c. Ch n thương c t c t 1 c ng chân và khoét b 1 nhãn c u 81 d. Ch n thương tháo b 1 kh p háng và khoét b 1 nhãn c u 94 đ. Ch n thương tháo b 1 kh p háng và mù 1 m t 86 e. Ch n thương c t c t 1 chi dư i (ho c 1 chi trên) và mù 2 m t: > 93 cho th ng mù 2 m t (81-85%) r i c ng lùi v i t l % c a chi c t... 4 Ch n thương tháo b 1 kh p háng (cho m nh hơn cho m c cao) 71+72 5 Ch n thương c t c t đùi: a. Đư ng c t ngang m u chuy n l n 68-70 b. Đư ng c t 1/3 trên 65 c. Đư ng c t 1/3 gi a tr xu ng 61 6 Ch n thương g y đ u trên xương đùi - Đư ng g y 1/3 trên hay c xương đùi, sau khi đi u tr , n u: a. Can li n t t, tr c th ng, nhưng có teo cơ 21-25 b. Can li n x u, tr c l ch, cơ teo nhi u, chi ng n dư i 4cm, ch c 35-40 năng kh p háng b h n ch c. Di ch ng như đi m b, nhưng chi ng n trên 4cm 41-45 d.M t đo n xương ho c không li n xương t o thành kh p gi c xương đùi: - Kh p gi l ng l o 51 - Kh p gi ch t 41-45 7 Ch n thương tr t kh p háng ho c g y c xương đùi không đư c 45-50 đi u tr d n đ n ho i t và tiêu ch m c u xương đùi - N u đã đư c thay b ng ch m c u kim lo i 41 8 G y thân xương đùi 1/3 gi a ho c dư i đ đi u tr n đ nh: a. N u can li n t t, tr c th ng, ch c ph n chi bình thư ng 13-16 b. N u can li n x u, tr c l ch, chi tư th khép ho c d ng đùi 21-25 c. Bi u hi n như đi m c nhưng ch ng n trên 4cm 41-45 9 G y đ u dư i xương đùi g n sát l i c u: Sau đi u tr có di ch ng h n ch v n đ ng kh p g i:
 19. a. M c đ h n ch ít 13-15 b. M c đ h n ch nhi u 21 c. N u can x u, tr c l ch, chi dư i ng n 4cm 31-35 d. Kh p g i b c ng, tr ng i v n đ ng và lao đ ng (t l thương t t xem các đi m 7, 12 m c c ng chân và kh p g i dư i đây) 10 Sai kh p háng cũ k t qu đi u tr và ph c h i ch c năng h n ch 31-35 11 C ng 1 kh p háng sau ch n thương a. Chi tư th th ng tr c (đùi và c ng chân du i th ng) b. Chi tư th v o g p 31-35 12 Hàn 1 kh p háng sau ch n thương a. Chi tư th th ng tr c (đùi và c ng chân du i th ng) 31-35 b. Chi tư th v o g p 41 c. N u đùi tư th co, khép vào trong ho c ng ra ngoài 51 13 Ch n thương đ l i h u qu c ng 2-3 kh p l n c a chi dư i: a. V a c ng kh p háng v a c ng kh p g i 1 chi tư th thu n 51-55 b. C ng kh p l n háng chi n , c ng kh p g i chi kia 61 c. C ng 3 kh p l n (háng, g i) c 2 chi 65-70 d. C ng/hàn kh p chi n và c ng hàn kh p c chân chi kia 46-50 e. C ng thân c 3 kh p háng, g i và c chân c a 1 chi 61 14 Di ch ng c a v t thương đ ng - tĩnh m ch đùi (xem chương IX) II - C ng chân và kh p g i 1 Ch n thương tháo b 1 kh p g i 60 2 Ch n thương c t c t 1 c ng chân a. Đư ng c t 1/3 trên tr lên, n u kh p g i bình thư ng 51 b. Đư ng c t như đi m a nhưng kh p g i cũng b ch n thương ho c h u qu c a c t c ng chân làm cơ đùi b teo nhi u (=8cm) c. Đư ng c t 1/3 gi a ho c dư i: - Đã l p chân gi đi l i t t 41-50 - Không l p đư c chân gi ho c đi chân gi đau, khó 46-50 3 Ch n thương làm g y 2 xương c ng chân, sau đi u n u: a. Can li n t t, tr c th ng, không ng n chi 15-18 b. Can xương x u, ho c can dính 2 xương c ng chân b v o và 25-30 ng n dư i 5cm c. Di ch ng như đi m b nhưng chi ng n trên 5cm 31-35 4 M t đo n 2 xương chày, mác t o thành kh p gi , n u không còn đi u tr a. Kh p gi 2 xương l ng, chi ng n trên 5cm 41-45 b. Kh p gi 2 xương ch t, chi ng n dư i 5cm 31-35 5 G y thân xương chày 1 bên: a. Đư ng g y 1/3 gi a can t t, tr c th ng không ng n chi 15 b. Đư ng g y như đi m a, nhưng can x u, tr c l ch, chi ng n 21
 20. c. Đư ng g y 1/3 trên ho c 1/3 dư i, can t t, teo cơ ít 11-15 d. đư ng g y như đi m c, nhưng can x u, tr c l ch,chi ng n: - Dư i 4cm 21-25 - Trên 4cm 25-30 Xương g y đã li n nhưng thân xương có khuy t l n gây c t tu , 21-25 viêm mãn tính 6 M t đo n xương chày t o thành kh p gi a. Kh p gi l ng 31-35 b. Kh p gi ch t 21-25 7 G y ho c v mâm chày a. Đi u tr ph c h i t t, kh p g i không c ng 15 b. Di ch ng c ng kh p g i ho c hàn kh p tư th thu n 31-35 8 G y ho c v l i cù trư c mâm chày 6-10 9 G y thân xương mác 1 c ng chân: a. Đư ng gãy 1/3 gi a ho c trên, can li n t t, không nh hư ng đ n ch c năng kh p g i b. G y trên xương m c, can x u (thư ng kèm bong gân g i) 7-10 c. G y ki u Dupuytren (đ u dư i), can x u, n u: - Không c ng kh p c chân 5-7 - C chân b c ng kh p nh 12-15 10 M t đo n xương m c t o thành kh p gi a. Kh p gi l ng 8-10 b. Kh p gi ch t 6-8 11 M l y xương mác đ ghép xương: a. Đo n xương l y dài dư i 1/3 xương 6-8 b. Đo n xương l y đ n 3/4 xương 10-15 12 V t thương, ch n thương kh p g i d n đ n h u qu hàn kh p: o a. Hàn tư th thu n (tr c c ng chân th ng 180 so v i đùi) 25-30 b. Hàn tư th b t l i, g i bi n d ng, và: - C ng chân quay ra ngoài ho c vào trong 31-35 - C ng chân b g p ng n l i 35-40 - Trư ng h p c ng chân co qu p, m t ch c năng 41-45 13 V t thương, ch n thương d n đ n c ng kh p g i 0 0 a. C ng chân còn du i đư c trong kho ng 135 đ n 180 25-30 0 0 b. C ng chân g p đư c trong kho ng 50 đ n 130 35-40 14 Đ t gân bánh chè đã m khâu k t qu t t 10-15 15 Ch n thương c t b xương bánh chè làm h n ch ch c năng kh p g i 21 16 Ch n thương v xương bánh chè: a. Xương li n t t, không h n ch ch c năng kh p g i 8-10
Đồng bộ tài khoản