Thông tư liên bộ 503-LB/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ 503-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 503-LB/TT về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 184/CP ngày 30/11/1994 của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ 503-LB/TT

 1. B NGO I GIAO-B N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T V -B TƯ PHÁP NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 503-LB/TT Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TƯ PHÁP, B NGO I GIAO VÀ B N I V S 503-LB/TT NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 1995 HƯ NG D N CHI TI TTHI HÀNH NGHN NNH S 184/CP NGÀY 30-11-1994 C A CHÍNH PH QUY NNH V TH T C K T HÔN, NH N CON NGOÀI GIÁ THÚ, NUÔI CON NUÔI, NH N U GI A CÔNG DÂN VI T NAM VÀ NGƯ I NƯ C NGOÀI Ngày 2-12-1993, U ban thư ng v Qu c h i thông qua Pháp l nh hôn nhân và gia ình gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài và ngày 30-11-1994 Chính ph ban hành Ngh nh s 184-CP quy nh v th t c k t hôn, nh n con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nh n u gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài. Liên B Tư pháp-Ngo i giao-N i v hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này như sau: I - NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư liên b này quy nh ch và trình t ph i h p công tác gi a các B và gi a các cơ quan chuyên môn c a các B c p t nh, trên cơ s phù h p v i ch c năng qu n lý Nhà nư c c a m i ngành, trong vi c gi i quy t các vi c v ăng ký k t hôn, công nh n vi c k t hôn, công nh n vi c cha, m nh n con ngoài giá thú, ăng ký nuôi con nuôi, công nh n vi c nuôi con nuôi và công nh n vi c u gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài, gi a công dân Vi t Nam v i nhau mà m t bên nh cư nư c ngoài (sau ây g i chung là gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài). 2. B Tư pháp, B Ngo i giao và B N i v , trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình, có trách nhi m ch o, hư ng d n các cơ quan tr c thu c nghiêm ch nh th c hi n Pháp l nh hôn nhân và gia ình gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài, Ngh nh s 184 - CP ngày 30 tháng 11 năm 1994 c a Chính ph quy nh v th t c k t hôn, nh n con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nh n u gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài (sau ây g i là Ngh nh) và Thông tư liên b này, nh kỳ trao i ý ki n, rút kinh nghi m và ra bi n pháp ti p t c th c hi n t t các quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c này. 3. Gi y t do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p ho c công ch ng liên quan n quan h hôn nhân và gia ình gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ph i ư c Cơ quan i di n ngo i giao ho c Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ó (sau ây g i là cơ quan ngo i giao, lãnh s ) ho c B Ngo i giao Vi t Nam h p pháp hoá.
 2. Vi c h p pháp hoá tuân theo các quy nh c a Thông tư s 1413-NG/TT ngày 31 -7- 1993 c a B trư ng B ngo i giao quy nh th l h p pháp hoá lãnh s . Các gi y t này sau khi ư c h p pháp hoá ph i ư c d ch ra ti ng Vi t. B n d ch ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Riêng gi y t c a cơ quan có thNm quy n c a các nư c ã ký k t v i Nhà nư c ta Hi p nh tương tr tư pháp v các v n dân s , gia ình và hình s trong ó có quy nh v vi c mi n h p pháp hoá (xem Ph l c kèm theo Thông tư này), thì ư c mi n h p pháp hoá lãnh s . 4. S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là S Tư pháp), Cơ quan ngo i giao, lãnh s khi ti p nh n h sơ c a ương s xin ăng ký k t hôn, công nh n vi c k t hôn, nh n con ngoài giá thú, ăng ký nuôi con nuôi, công nh n vi c nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài, ư c thu l phí. M c thu, vi c qu n lý và s d ng l phí ph i theo úng các quy nh c a Thông tư liên b Tài chính - Tư pháp s 33-TT/LB ngày 24- 4 -1995 quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí ăng ký k t hôn, công nh n vi c k t hôn, nh n con ngoài giá thú, ăng ký nuôi con nuôi và công nh n vi c nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài. Riêng vi c công nh n u gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài, thì không thu l phí. 5. Sau khi gi i quy t xong vi c ăng ký k t hôn, công nh n vi c k t hôn, công nh n vi c cha, m nh n con ngoài giá thú, ăng ký nuôi con nuôi, công nh n vi c nuôi con nuôi và công nh n vi c u, S Tư pháp, Cơ quan ngo i giao, lãnh s có trách nhi m g i m t b h sơ cho B Tư pháp theo dõi, qu n lý. Trong trư ng h p ương s có ơn khi u n i v vi c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân t nh), Cơ quan ngo i giao, lãnh s t ch i gi i quy t các vi c v hôn nhân và gia ình gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài, trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i c a ương s ho c thông báo c a B Tư pháp v vi c có ơn khi u n i, thì S Tư pháp ph i g i m t b h sơ cho B Tư pháp kèm theo Công văn nêu rõ nguyên nhân t ch i gi i quy t. Cơ quan ngo i giao, lãnh s cũng ph i g i trong th i h n nói trên ho c trong túi thư ngo i giao s m nh t. 6. Gi y xác nh n quy nh t i các i m 2.c, 2.e m c A; các i m 1.2.c, 2.2.d, 3.2.c và 4.1 ( o n 3) m c D; i m 2.2.b m c G t i ph n II c a Thông tư liên b này ư c áp d ng i v i ngư i không qu c t ch, ngư i có hai ho c nhi u qu c t ch nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài như sau: a) i v i ngư i không qu c t ch là gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi ngư i ó thư ng trú; b) i v i ngư i có hai ho c nhi u qu c t ch nư c ngoài là gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi ngư i ó thư ng trú ng th i có qu c t ch; n u ngư i ó không thư ng trú t i m t trong các nư c mà ngư i ó có qu c t ch là gi y xác
 3. nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i ó mang H chi u ho c gi y t h p l khác thay th . c) i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài là gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi ngư i ó nh cư ho c c a Cơ quan ngo i giao, lãnh s c a Vi t Nam nư c ó. II - TRÌNH T PH I H P GI I QUY T CÁC VI C ĂNG KÝ K T HÔN, CÔNG NH N VI C K T HÔN, NH N CON NGOÀI GIÁ THÚ, ĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI, CÔNG NH N VI CNUÔI CON NUÔI VÀ CÔNG NH N VI C U A. ĂNG KÝ VI C K T HÔN. 1. S Tư pháp, nơi thư ng trú c a công dân Vi t Nam, ti p nh n h sơ xin ăng ký k t hôn; trong thư ng h p vi c k t hôn ư c ti n hành nư c ngoài, thì Cơ quan ngo i giao, lãnh s , nơi cư trú c a công dân Vi t Nam, ti p nh n h sơ. 2. H sơ xin ăng ký k t hôn ph i ư c l p thành 2 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) T khai ăng ký k t hôn (theo M u s 01-TP/HT-NN c a B Tư pháp); b) B n sao Gi y khai sinh c a m i bên ương s ; c) Gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân xã), nơi thư ng trú c a công dân Vi t Nam, và Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i nư c ngoài là công dân ư c c p chưa quá 3 tháng, xác nh n hi n t i ương s là ngư i chưa có v , chưa có ch ng; n u ã có v , có ch ng, nhưng ã ly hôn ho c ngư i kia ã ch t, thì ph i có b n sao Quy t nh cho ly hôn, Gi y ch ng t ho c Quy t nh tuyên b ch t; d) Gi y xác nh n c a t ch c y t có thNm quy n v chuyên môn ư c cơ quan ti p nh n h sơ ch p nh n c p chưa quá 3 tháng, xác nh n hi n t i các bên ương s không m c b nh tâm th n ho c m c b nh tâm th n nhưng chưa n m c không có kh năng nh n th c ư c hành vi c a mình, không m c b nh hoa li u, không b nhi m HIV/AIDS. e) Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i nư c ngoài là công dân, xác nh n ngư i ó có i u ki n k t hôn và vi c k t hôn v i công dân Vi t Nam ư c pháp lu t c a nư c h công nh n; n u pháp lu t nư c ó có quy nh vi c c p phép k t hôn v i ngư i nư c ngoài, thì trong Gi y xác nh n này ph i ghi rõ là ngư i ó ư c phép k t hôn v i công dân Vi t Nam ( i v i vi c k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i nhau mà m t bên nh cư nư c ngoài thì không c n gi y xác nh n này); g) Gi y xác nh n c a ơn v , cơ quan qu n lý ngành c p trung ương ho c c p t nh c a bên ương s là công dân Vi t Nam mà ang ph c v trong các l c lư ng vũ trang ho c ang làm vi c có liên quan tr c ti p n bí m t qu c gia, xác nh n vi c ngư i ó
 4. k t hôn v i ngư i nư c ngoài không nh hư ng n vi c b o v bí m t qu c gia ho c không trái v i quy ch c a ngành ó. 3. Trình t ph i h p gi i quy t vi c ăng ký k t hôn t i Vi t Nam ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, S Tư pháp ph i ki m tra tính h p th c c a toàn b gi y t có trong h sơ. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ và thu l phí, S Tư pháp ph i nghiên c u h sơ và g i công văn ngh cơ quan Công an cùng c p c a t nh, thành ph mình (sau ây g i là cơ quan Công an) thNm tra theo ch c năng chuyên ngành. Trong công văn c n nêu rõ các yêu c u ngh cơ quan Công an thNm tra, xác minh. b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c công văn ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an ph i tr l i b ng văn b n k t qu thNm tra, xác minh cho S Tư pháp; n u c n thNm tra thêm, thì th i h n kéo dài không quá 15 ngày; cơ quan Công an ph i thông báo cho S Tư pháp vi c kéo dài th i h n. c) Sau khi nh n ư c văn b n tr l i k t qu c a cơ quan Công an, S Tư pháp xu t ý ki n b ng văn b n trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. d) N u xét th y các ương s có i u ki n k t hôn, thì Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Gi y ch ng nh n k t hôn. e) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Gi y ch ng nh n k t hôn, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n, S Tư pháp ti n hành trao Gi y ch ng nh n k t hôn cho ương s và ghi vào S ăng ký k t hôn, ng th i thông báo cho U ban nhân dân xã, nơi công dân Vi t Nam thư ng trú, ghi chú vào s h t ch. Vi c trao Gi y ch ng nh n k t hôn ph i ti n hành trang tr ng, c hai bên ương s u ph i có m t và xu t trình H chi u, Gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t h p l khác thay th trư c khi ký vào Gi y ch ng nh n k t hôn và S ăng ký k t hôn. 4. Trình t gi i quy t vi c ăng ký k t hôn t i Cơ quan ngo i giao, lãnh s ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i ki m tra tính h p th c c a toàn b gi y t có trong h sơ. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ và thu l phí, Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i nghiên c u h sơ và trong trư ng h p có s nghi ng v tính úng n trong l i khai c a ương s , giá tr c a các gi y t có trong h sơ ho c trong trư ng h p bên ương s ngư i nư c ngoài là ngư i có hai ho c nhi u qu c t ch nư c ngoài, có khi u n i, t cáo liên quan n vi c ăng ký k t hôn v.v .. thì tuỳ theo tính ch t c a v n , Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i g i công văn cho B Ngo i giao, B Tư pháp ho c B N i v xin ý ki n. Trong công văn ph i nêu rõ các v n c n xin ý ki n.
 5. b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c công văn ngh c a Cơ quan ngo i giao, lãnh s , cơ quan ư c xin ý ki n ph i tr l i b ng văn b n; n u c n thNm tra thêm, thì th i h n kéo dài không quá 15 ngày và thông báo cho Cơ quan ngo i giao, lãnh s vi c kéo dài th i h n. c) N u xét th y ương s có i u ki n k t hôn và vi c ăng ký k t hôn không trái v i pháp lu t c a nư c ti p nh n ho c Hi p nh tương tr tư pháp, Hi p nh lãnh s ký k t gi a nư c ta và nư c ti p nh n, thì ngư i ng u Cơ quan ngo i giao, lãnh s ký Gi y ch ng nh n k t hôn. Trong trư ng h p ã có công văn ngh cơ quan trong nư c cho ý ki n, thì vi c ký Gi y ch ng nh n k t hôn ch ư c th c hi n sau khi ã nh n ư c văn b n tr l i c a các cơ quan này. d) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày ngư i ng u Cơ quan ngo i giao, lãnh s ký Gi y ch ng nh n k t hôn, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n, Cơ quan ngo i giao, lãnh s ti n hành trao Gi y ch ng nh n k t hôn cho ương s và ghi vào S ăng ký k t hôn, ng th i thông báo cho U ban nhân dân xã, nơi thư ng trú trong nư c c a công dân Vi t Nam ghi chú vào S h t ch. Vi c trao Gi y ch ng nh n k t hôn ph i ti n hành trang tr ng; c hai bên ương s u ph i có m t và xu t trình H chi u ho c gi y t h p l khác thay th trư c khi ký vào Gi y ch ng nh n k t hôn và S ăng ký k t hôn. B. CÔNG NH N VI C K T HÔN Ã Ư C ĂNG KÝ NƯ C NGOÀI 1. S Tư pháp, nơi thư ng trú c a ương s là công dân Vi t Nam ho c ngư i nư c ngoài, ti p nh n h sơ xin công nh n vi c k t hôn ã ư c ăng ký t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài. 2. H sơ xin công nh n vi c k t hôn ph i ư c l p thành 2 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) ơn v công nh n vi c k t hôn (theo M u s 02-TP/HT-NN c a B Tư pháp); b) Gi y ch ng nh n k t hôn c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài; c) Các gi y t c n thi t khác (n u có). 3. Trình t công nh n vi c k t hôn ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, S Tư pháp ph i ki m tra tính h p th c c a c a toàn b gi y t có trong h sơ. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ và thu l phí, S Tư pháp ph i nghiên c u h sơ và xu t ý ki n b ng văn b n trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. b) N u xét th y vi c công nh n k t hôn không trái v i nguyên t c cơ b n c a Lu t hôn nhân và gia ình Vi t Nam ho c vi c công nh n k t hôn là có l i cho vi c b o v quy n l i c a ph n và tr em, thì Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh công nh n vi c k t hôn ó.
 6. c) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh công nh n vi c k t hôn, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n, S Tư pháp ti n hành trao Quy t nh cho ương s và ghi vào S ăng ký k t hôn, ng th i thông báo cho U ban nhân dân xã, nơi công dân Vi t Nam thư ng trú, ghi chú vào S h t ch. C. CÔNG NH N VI C CHA, M NH N CON NGOÀI GIÁ THÚ 1. S Tư pháp, nơi thư ng trú c a ngư i con là công dân Vi t Nam ho c ngư i nư c ngoài, ti p nh n h sơ xin công nh n con ngoài giá thú. 2. H sơ xin công nh n con ngoài giá thú ph i ư c l p thành 2 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin công nh n con ngoài giá thú. Trong ơn ph i ghi rõ h , tên, ngày, tháng, năm sinh, qu c t ch, nơi thư ng trú, ngh nghi p, a ch liên l c, s h chi u, gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t h p l khác thay th ; lý do yêu c u công nh n; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi thư ng trú c a ngư i con; b) B n sao Gi y khai sinh, S h khNu ho c Gi y ăng ký thư ng trú c a ngư i con; c) Gi y t c n thi t ch ng minh quan h cha con ho c m con (n u có). 3. Trình t công nh n vi c cha, m nh n con ngoài giá thú ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, S Tư pháp ph i ki m tra tính h p th c c a toàn b gi y t có trong h sơ. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ và thu l phí, S Tư pháp ph i nghiên c u h sơ và niêm y t t i tr s c a S và tr s U ban nhân dân xã nơi thư ng trú c a ngư i con, các thông tin c n thi t liên quan n yêu c u c a ương s . b) Sau 30 ngày, k t ngày niêm y t mà không có tranh ch p v vi c cha, m nh n con ngoài giá thú, S Tư pháp xu t ý ki n b ng văn b n trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh . c) Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét ý ki n xu t c a S Tư pháp, n u xét th y có y căn c pháp lu t, thì ký Quy t nh công nh n vi c cha, m nh n con ngoài giá thú . d) Trong th i h n 07 ngày, k t ngày Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh công nh n con ngoài giá thú, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n, S Tư pháp ti n hành trao Quy t nh công nh n cho ương s và thông báo b ng văn b n cho U ban nhân dân xã nơi ăng ký sinh cho ngư i con, ghi vào S khai sinh và U ban nhân dân xã nơi ngư i con thư ng trú. D. ĂNG KÝ VI C NUÔI CON NUÔI 1. ăng ký vi c nuôi con t i Vi t Nam gi a ngư i nuôi là ngư i nư c ngoài và con nuôi là công dân Vi t Nam.
 7. 1.1. S Tư pháp, nơi thư ng trú c a tr em Vi t Nam, ti p nh n h sơ xin nh n con nuôi. 1.2. H sơ xin nh n con nuôi ph i ư c l p thành 2 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi (theo M u s 03-TP/HT-NN c a B Tư pháp); n u ngư i xin nh n con nuôi có v ho c ch ng thì trong ơn còn ph i có ý ki n tho thu n c a v ho c ch ng v vi c nuôi con nuôi; b) B n sao H chi u ho c gi y t h p l khác thay th c a ngư i xin nh n con nuôi; c) Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i xin nh n con nuôi là công dân ư c c p chưa quá 6 tháng, xác nh n ngư i ó có i u ki n nuôi con nuôi theo pháp lu t c a nư c ó và vi c xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi ư c công nh n nư c ó; d) Gi y xác nh n c a t ch c y t có thNm quy n v chuyên môn ư c S Tư pháp ch p nh n, c p chưa quá 6 tháng, xác nh n ngư i xin nh n con nuôi có s c kho , không m c b nh tâm th n, b nh truy n nhi m; e) Gi y xác nh n ư c c p chưa quá 6 tháng, xác nh n v m c thu nh p hàng năm c a ngư i xin nh n con nuôi m b o vi c nuôi dư ng con nuôi; g) Gi y cam k t (theo M u s 04 TP/HT-NN c a B Tư pháp) v vi c hàng năm ngư i xin nh n con nuôi ph i thông báo cho B Tư pháp và cho U ban nhân dân t nh, nơi ra quy t nh cho nh n con nuôi, v tình tr ng phát tri n c a con nuôi cho n khi con nuôi 18 tu i; thông báo này ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi con nuôi thư ng trú; h) B n sao Gi y khai sinh c a tr em ư c xin nh n làm con nuôi; i) Gi y xác nh n c a cha m ho c ngư i u c a tr em t nguy n ng ý cho tr em ó làm con nuôi ngư i nư c ngoài; trong trư ng h p không có cha m ho c ngư i u thì ph i có gi y xác nh n ng ý c a ngư i tr c ti p nuôi dư ng; n u là tr em ang s ng trong các cơ s nuôi dư ng, thì ph i có s ng ý b ng văn b n c a ngư i ng u cơ s nuôi dư ng ó v vi c nuôi con nuôi. i v i tr em t 9 tu i tr lên thì còn ph i có s ng ý b ng văn b n c a tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài . Trong trư ng h p tr sơ sinh b b l i cơ s y t ư c xin nh n làm con nuôi, thì ph i có s ng ý b ng văn b n c a ngư i ng u cơ s y t ó, kèm theo biên b n xác nh n v tình tr ng b b l i c a a tr . 1.3. Trình t ph i h p gi i quy t vi c ăng ký nuôi con nuôi ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, S Tư pháp ph i ki m tra tính h p th c c a c a toàn b gi y t có trong h sơ.
 8. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ và thu l phí, S Tư pháp ph i nghiên c u h sơ và g i công văn ngh cơ quan Công an thNm tra theo ch c năng chuyên ngành. Trong công văn ph i nêu rõ các yêu c u ngh cơ quan Công an thNm tra, xác minh. b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c công văn ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an ph i tr l i b ng văn b n k t qu thNm tra, xác minh cho S Tư pháp; n u c n thNm tra thêm, thì th i h n kéo dài không quá 15 ngày; cơ quan Công an ph i thông báo cho S Tư pháp vi c kéo dài th i h n. c) Sau khi nh n ư c văn b n tr l i k t qu c a cơ quan Công an, S Tư pháp xu t ý ki n b ng văn b n trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. d) N u xét th y có y i u ki n ăng ký nuôi con nuôi và vi c nuôi con nuôi là có l i cho tr em ó, thì Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh cho ngư i nư c ngoài ư c nh n tr em làm con nuôi. e) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh cho nh n con nuôi, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n, nhưng không ư c kéo dài quá 3 tháng, S Tư pháp t ch c vi c giao nh n con nuôi. g) Vi c giao nh n con nuôi ph i ư c ti n hành trang tr ng t i tr s c a S Tư pháp, v i s có m t c a i di n S Tư pháp, s có m t c a ngư i nuôi, con nuôi, cha, m ho c ngư i i di n h p pháp khác c a con nuôi. Khi giao nh n, i di n S Tư pháp trao Quy t nh cho ngư i nuôi và ghi vào S ăng ký nuôi con nuôi, ng th i thông báo cho U ban nhân dân xã, nơi công dân Vi t Nam thư ng trú, ghi chú vào S h t ch. Vi c giao nh n con nuôi ph i ư c ghi thành biên b n (theo M u s 05-TP/HT-NN c a B Tư pháp). 2. ăng ký vi c nuôi con nuôi t i Vi t Nam gi a ngư i nuôi là công dân Vi t Nam và con nuôi là ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam. 2.1. S Tư pháp, nơi thư ng trú c a tr em là ngư i nư c ngoài, ti p nh n h sơ xin nh n con nuôi. 2.2. H sơ xin nh n con nuôi ph i ư c l p thành 02 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin nh n tr em là ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam làm con nuôi (theo M u s 06-TP/HT-NN c a B Tư pháp); n u ngư i xin nh n con nuôi ang có v ho c ch ng thì trong ơn còn ph i có ý ki n tho thu n c a v ho c ch ng v vi c nuôi con nuôi; b) B n sao Gi y khai sinh, S h khNu c a ngư i xin nh n con nuôi;
 9. c) Gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú, xác nh n ngư i ó có i u ki n nuôi con nuôi theo quy nh t i i u 34 và i u 35 c a Lu t hôn nhân và gia ình Vi t Nam; d) Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà tr em nư c ngoài là công dân, ng ý cho tr em ó là con nuôi công dân Vi t Nam; e) Gi y xác nh n c a t ch c y t v chuyên môn ư c S Tư pháp ch p nh n, c p chưa quá 6 tháng, xác nh n ngư i xin nh n con nuôi có s c kho , không m c b nh tâm th n, b nh truy n nhi m; g) Gi y xác nh n ư c c p chưa quá 6 tháng, xác nh n v m c thu nh p hàng năm c a ngư i xin nh n con nuôi m b o vi c nuôi dư ng con nuôi; h) B n sao Gi y khai sinh ho c Gi y ăng ký thư ng trú c a tr em ư c xin nh n làm con nuôi; i) Gi y xác nh n c a cha m ho c c a ngư i u c a tr em t nguy n ng ý cho tr em ó làm con nuôi công dân Vi t Nam; trong trư ng h p không có cha m ho c ngư i u thì ph i có s ng ý b ng văn b n c a ngư i tr c ti p nuôi dư ng. i v i tr em t 9 tu i tr lên thì còn ph i có s ng ý b ng văn b n c a tr em ó làm con nuôi công dân Vi t Nam . 2.3. Trình t ph i h p gi i quy t vi c ăng ký nuôi con nuôi ư c ti n hành theo quy nh t i i m 1.3 m c D, ph n II c a Thông tư liên b này. 3. ăng ký vi c nuôi con nuôi t i Cơ quan ngo i giao, lãnh s gi a ngư i nuôi là ngư i nư c ngoài và con nuôi là công dân Vi t Nam . 3.1. Cơ quan ngo i giao, lãnh s , nơi cư trú c a tr em Vi t Nam nư c ngoài, ti p nh n h sơ xin nh n con nuôi. 3.2. H sơ xin nh n con nuôi ph i ư c l p thành 2 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin nh n tr em là ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam làm con nuôi (theo M u s 03-TP/HT-NN c a B Tư pháp); n u ngư i xin nh n con nuôi ang có v ho c ch ng thì trong ơn còn ph i có ý ki n tho thu n c a v ho c ch ng v vi c nuôi con nuôi; b) B n sao H chi u ho c gi y t h p l khác thay th c a ngư i xin nh n con nuôi; c) Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i xin nh n con nuôi là công dân ư c c p chưa quá 6 tháng, xác nh n ngư i ó có i u ki n nuôi con nuôi theo pháp lu t c a nư c ó và vi c xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi ư c công nh n nư c ó;
 10. d) Gi y xác nh n c a t ch c y t có thNm quy n v chuyên môn ư c Cơ quan ngo i giao, lãnh s ch p nh n, c p chưa quá 6 tháng, xác nh n ngư i xin nh n con nuôi có s c kho , không m c b nh tâm th n, b nh truy n nhi m; e) Gi y xác nh n ư c c p chưa quá 6 tháng, xác nh n v m c thu nh p hàng năm c a ngư i xin nh n con nuôi m b o vi c nuôi dư ng con nuôi; g) Gi y cam k t (theo M u s 04-TP/HT-NN c a B Tư pháp) v vi c hàng năm ngư i xin nh n con nuôi ph i thông báo cho B Tư pháp và cho U ban nhân dân t nh, nơi ra quy t nh cho nh n con nuôi, v tình tr ng phát tri n c a con nuôi cho n khi con nuôi 18 tu i; thông báo này ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi con nuôi thư ng trú; h) B n sao Gi y khai sinh c a tr em ư c xin nh n làm con nuôi; i) Gi y xác nh n c a cha m ho c ngư i u c a tr em t nguy n ng ý cho tr em ó làm con nuôi ngư i nư c ngoài; trong trư ng h p không có cha m ho c ngư i u thì ph i có gi y xác nh n ng ý c a ngư i tr c ti p nuôi dư ng; n u là tr em ang s ng trong các cơ s nuôi dư ng, thì ph i có s ng ý b ng văn b n c a ngư i ng u cơ s nuôi dư ng ó v vi c nuôi con nuôi. i v i tr em t 9 tu i tr lên thì còn ph i có s ng ý b ng văn b n c a tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài . 3.3. Trình t ph i h p gi i quy t vi c ăng ký nuôi con nuôi ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i ki m tra tính h p th c c a toàn b gi y t có trong h sơ. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ và thu l phí, Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i nghiên c u h sơ; n u xét th y có y i u ki n ăng ký nuôi con nuôi, vi c nuôi con nuôi là có l i cho tr em Vi t Nam và vi c nh n con nuôi không trái v i pháp lu t c a nư c ti p nh n ho c Hi p nh tương tr tư pháp, Hi p nh lãnh s ký k t gi a Nhà nư c ta và nư c ti p nh n, thì Cơ quan ngo i giao, lãnh s xu t ý ki n b ng văn b n g i B Tư pháp cho ý ki n. b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c công văn ngh c a Cơ quan ngo i giao, lãnh s , B Tư pháp ph i tr l i b ng văn b n; n u c n thNm tra thêm thì th i h n kéo dài không quá 15 ngày và có thông báo cho Cơ quan ngo i giao, lãnh s vi c kéo dài th i h n. c) Sau khi nh n ư c văn b n ng ý c a B Tư pháp, ngư i ng u Cơ quan ngo i giao, lãnh s ký Quy t nh cho ngư i nư c ngoài nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi. d) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày ngư i ng u Cơ quan ngo i giao, lãnh s ký Quy t nh cho ngư i nư c ngoài nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n, nhưng không ư c kéo dài quá 3 tháng. Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i ti n hành t ch c vi c giao nh n con nuôi.
 11. e) Vi c giao nh n con nuôi ph i ư c ti n hành trang tr ng t i tr s Cơ quan ngo i giao, lãnh s v i s có m t c a i di n cơ quan, s có m t c a ngư i nuôi, con nuôi, cha m ho c ngư i i di n h p pháp khác c a con nuôi. Khi giao nh n, i di n Cơ quan ngo i giao, lãnh s trao quy t nh cho ngư i nuôi và ghi vào S ăng ký nuôi con nuôi ng th i thông báo cho U ban nhân dân xã, nơi thư ng trú c a công dân Vi t Nam ghi chú vào S h t ch. Vi c giao nh n con nuôi ph i ư c ghi thành biên b n (theo M u s 05-TP/HT-NN c a B Tư pháp ). 4. Vi c gi i quy t ơn c a ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam làm con nuôi mà chưa ư c xác nh. 4.1. Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam làm con nuôi mà chưa xác nh c th tr em nào, thì ngư i ó ph i làm ơn g i B Tư pháp Vi t Nam. Trong ơn ph i ghi rõ h , tên, ngày, tháng, năm sinh, gi i tính, qu c t ch, ngh nghi p, nơi thư ng trú, a ch liên l c c a ngư i xin nh n con nuôi, lý do xin nh n con nuôi và các yêu c u c th v con nuôi như tu i, gi i tính, tình tr ng s c kho hay tình tr ng tàn t t v.v... (n u có); ơn ph i vi t b ng ti ng Vi t ho c m t trong các th ti ng thông d ng Anh, Pháp. Kèm theo ơn ph i có gi y ho c thư gi i thi u c a Cơ quan ngo i giao, lãnh s Vi t Nam nư c ngoài ho c Cơ quan ngo i giao, lãnh s c a nư c mà ngư i xin nh n con nuôi là công dân óng t i Vi t Nam, ho c c a cơ quan có thNm quy n khác c a nư c mà ngư i xin nh n con nuôi là công dân. Ngư i g i ơn xin nh n con nuôi không ph i n p l phí. 4.2. Trình t ph i h p gi i quy t ơn ư c ti n hành như sau: a) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n ư c ơn, B Tư pháp g i công văn kèm theo b n sao ơn cho S Tư pháp . b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c công văn c a B Tư pháp, S Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i các cơ s nuôi dư ng tr em b m côi, b b rơi, b tàn t t gi i thi u tr em cho ngư i nư c ngoài nh n làm con nuôi và tr l i b ng văn b n cho B Tư pháp . c) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n ư c công văn tr l i c a S Tư pháp, B Tư pháp có trách nhi m thông báo cho ngư i xin nh n con nuôi bi t. E. CÔNG NH N VI C NUÔI CON NUÔI Ã Ư C ĂNG KÝ NƯ C NGOÀI 1. S Tư pháp, nơi thư ng trú c a công dân Vi t Nam, ti p nh n h sơ xin công nh n vi c nuôi con nuôi gi a ngư i nuôi là công dân Vi t Nam và và con nuôi là ngư i nư c ngoài ã ư c ăng ký t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài .
 12. 2. H sơ xin công nh n vi c nuôi con nuôi ph i ư c l p thành 2 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin công nh n vi c nuôi con nuôi (theo M u s 07-TP/HT-NN c a B Tư pháp); b) Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài công nh n nuôi con nuôi; 3. Trình t công nh n vi c nuôi con nuôi ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, S Tư pháp ph i ki m tra tính h p th c c a toàn b gi y t có trong h sơ. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ và thu l phí, S Tư pháp ph i nghiên c u h sơ và xu t ý ki n b ng văn b n trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. b) N u xét th y vi c ăng ký nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài không vi ph m các i u 34, 35 và 36 c a Lu t Hôn nhân và gia ình Vi t Nam ho c vi c công nh n nuôi con nuôi không trái v i các nguyên t c cơ b n c a Lu t Hôn nhân và gia ình Vi t Nam, thì Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi ó. c) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n, S Tư pháp ti n hành trao Quy t nh cho ương s và ghi vào S ăng ký nuôi con nuôi ng th i ph i thông báo cho U ban nhân dân xã, nơi thư ng trú c a ương s ghi chú vào S h t ch và theo dõi vi c nuôi con nuôi ó. G. CÔNG NH N VI C U 1. Công nh n vi c u t i Vi t Nam. 1.1. S Tư pháp, nơi thư ng trú c a ương s ti p nh n h sơ xin công nh n vi c u gi a ngư i u là ngư i nư c ngoài và ngư i ư c u là tr em Vi t Nam . 1.2. H sơ xin công nh n vi c u ph i ư c l p thành 2 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin nh n u (theo M u s 08-TP/HT-NN c a B Tư pháp); b) B n sao H chi u ho c gi y t h p l khác thay th c a ngư i nh n u và b n sao Gi y khai sinh c a tr em Vi t Nam; c) B n sao Gi y ch ng nh n thư ng trú c a ngư i nh n u và b n sao S h khNu c a tr em Vi t Nam; d) Gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, nơi ngư i nh n u thư ng trú ư c c p chưa quá 3 tháng, xác nh n ngư i ó có tư cách o c t t và i u ki n th c t
 13. làm ngư i u theo quy nh t i i u 48 c a Lu t Hôn nhân và gia ình Vi t Nam. e) Gi y xác nh n c a cha m ho c c a ngư i i di n h p pháp khác c a tr em ng ý cho ngư i nư c ngoài nh n u tr em ó. 1.3. Trình t ph i h p gi i quy t vi c công nh n u ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, S Tư pháp ph i ki m tra tính h p th c c a c a toàn b gi y t có trong h sơ. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n h sơ, S Tư pháp ph i nghiên c u h sơ và g i công văn ngh cơ quan Công an thNm tra theo ch c năng chuyên ngành. Trong công văn ph i nêu rõ các yêu c u ngh cơ quan Công an thNm tra, xác minh. b) Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c công văn ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an ph i tr l i b ng văn b n k t qu thNm tra, xác minh cho S Tư pháp; n u c n thNm tra thêm, thì th i h n kéo dài không quá 07 ngày; cơ quan Công an ph i thông báo cho S Tư pháp vi c kéo dài th i h n. c) Sau khi nh n ư c văn b n tr l i k t qu c a cơ quan Công an, S Tư pháp xu t ý ki n b ng văn b n trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. d) N u xét th y có y i u ki n công nh n vi c u và vi c u là có l i cho tr em ó, thì Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh công nh n vi c u. e) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày Ch t ch U ban nhân dân t nh ký Quy t nh công nh n vi c u, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n, S Tư pháp ph i ti n hành trao Quy t nh công nh n vi c u cho ngưp i nh n u và ghi vào S ăng ký u. g) Quy t nh công nh n vi c u ph i ư c sao g i cho U ban nhân dân xã, nơi thư ng trú c a ngư i u và ngư i ư c u, ghi chú vào S h t ch và giám sát vi c u. 2. Công nh n vi c u t i Cơ quan ngo i giao, lãnh s . 2.1. Cơ quan ngo i giao, lãnh s , nơi cư trú c a tr em Vi t Nam nư c ngoài, ti p nh n h sơ xin công nh n vi c u. 2.2. H sơ xin công nh n vi c u ph i ư c l p thành 2 b , m i b g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin nh n u (theo M u s 08-TP/HT-NN c a B Tư pháp); b) Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i xin nh n u là công dân, ư c c p không quá 3 tháng, xác nh n ngư i ó có i u ki n làm ngư i u theo pháp lu t nư c ó;
 14. c) B n sao H chi u ho c gi y t h p l khác thay th c a ngư i xin nh n u và b n sao Gi y khai sinh c a tr em Vi t Nam; d) Gi y xác nh n c a cha m ho c c a ngư i i di n h p pháp khác c a tr em ng ý cho ngư i nư c ngoài nh n u tr em ó. 2.3. Trình t ph i h p gi i quy t vi c công nh n u ư c ti n hành như sau: a) Khi ti p nh n h sơ, Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i ki m tra tính h p th c c a toàn b gi y t trong h sơ. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ, Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i nghiên c u h sơ; n u xét th y có i u ki n công nh n vi c u, vi c u là có l i cho tr em Vi t Nam và vi c công nh n u không trái v i pháp lu t c a nư c ti p nh n ho c Hi p nh tương tr tư pháp, Hi p nh lãnh s ký k t gi a Nhà nư c ta và nư c ti p nh n, thì Cơ quan ngo i giao, lãnh s xu t ý ki n b ng văn b n g i B Tư pháp cho ý ki n. b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c công văn ngh c a Cơ quan ngo i giao, lãnh s , B Tư pháp ph i tr l i b ng văn b n; n u c n thNm tra thêm thì th i h n kéo dài không quá 15 ngày và có thông báo cho Cơ quan ngo i giao, lãnh s vi c kéo dài th i h n. c) Sau khi nh n ư c văn b n ng ý c a B Tư pháp, ngư i ng u Cơ quan ngo i giao, lãnh s ký Quy t nh công nh n vi c u. d) Trong th i h n 7 ngày, k t ngày ngư i ng u Cơ quan ngo i giao, lãnh s ký Quy t nh công nh n vi c u, tr trư ng h p có lý do chính áng mà ương s có yêu c u khác v th i h n. Cơ quan ngo i giao, lãnh s ti n hành trao Quy t nh công nh n vi c u cho ương s và ghi vào S ăng ký u. Quy t nh công nh n vi c u ư c sao g i cho cơ quan có thNm quy n c a nư c, nơi thư ng trú c a ngư i d u và c a ngư i ư c u, ph i h p giám sát vi c u. III - CH BÁO CÁO, PH I H P 1. Hàng năm, trư c ngày 1 tháng 2 và ngày 1 tháng 8, S Tư pháp ph i g i cho B Tư pháp Báo cáo t ng h p tình hình gi i quy t các vi c v hôn nhân và gia ình quy nh t i Thông tư liên b này; Cơ quan ngo i giao, lãnh s ph i g i Báo cáo cho B Ngo i giao và trên cơ s ó, B Ngo i giao t ng h p và thông báo b ng văn b n cho B Tư pháp . Báo cáo ph i có các n i dung sau ây: a) S v vi c ã gi i quy t trong 6 tháng u năm ( i v i văn b n g i trư c ngày 1 tháng 8) và s v vi c ã gi i quy t trong c năm ( i v i văn b n g i trư c ngày 1 tháng 2); b) S vi c v vi c còn t n ng và nguyên nhân chưa gi i quy t ư c;
 15. c) S v vi c b t ch i gi i quy t, lý do và bi n pháp ã áp d ng; d) Vi c thu, n p, qu n lý và s d ng l phí; e) Các trư ng h p ph i ti n hành thanh tra, ki m tra; các trư ng h p và bi n pháp áp d ng gi i quy t khi u n i, t cáo c a ương s (n u có); g) ánh giá tình hình th c hi n pháp lu t v hôn nhân và gia ình gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài a phương mình và ki n ngh v vi c s a i, b sung hoàn thi n các quy nh c a pháp lu t hi n hành và các gi i pháp th c hi n. 2. Lãnh o B Tư pháp, B Ngo i giao, B N i v h p nh kỳ m t năm m t l n trư c ngày 15 -3, nh m trao i, th ng nh t ý ki n v Báo cáo hàng năm c a B Tư pháp trình Chính ph v tình hình ăng ký k t hôn, công nh n vi c k t hôn, công nh n vi c cha, m nh n con ngoài giá thú, ăng ký nuôi con nuôi, công nh n vi c nuôi con nuôi và công nh n vi c u gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài. D th o Báo cáo c a B Tư pháp ph i ư c g i trư c cho B Ngo i giao, B N i v nghiên c u cho ý ki n. 3. Trong trư ng h p công dân Vi t Nam k t hôn v i ngư i nư c ngoài ho c ư c công nh n làm con nuôi ngư i nư c ngoài mà ư c phép xu t c nh cùng v , ch ng, cha, m nuôi ra nư c ngoài nh cư, B N i v thông báo b ng văn b n cho B Tư pháp và B Ngo i giao v vi c xu t c nh này. Thông báo c n nêu rõ các y u t sau ây: - H , tên, ngày, tháng, năm sinh, gi i tính, s H chi u, nơi thư ng trú c a công dân Vi t Nam trư c khi xu t c nh; - H , tên, ngày, tháng, năm sinh, gi i tính, s H chi u, nơi thư ng trú nư c ngoài c a ngư i nư c ngoài; - S Gi y ch ng nh n k t hôn, ngày và cơ quan c p ho c s Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi, ngày và cơ quan ra quy t nh; - Nơi thư ng trú d ki n c a công dân Vi t Nam nư c ngoài; - Th i h n xu t c nh Vi t Nam. Sau khi nh n ư c thông báo c a B N i v , B Ngo i giao có trách nhi m thông báo cho Cơ quan ngo i giao, lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài th c hi n vi c qu n lý, theo dõi và b o v quy n và l i ích h p pháp c a công dân Vi t Nam nư c ngoài khi c n thi t. 4. B Tư pháp có trách nhi m d ch và in Ngh nh, Thông tư này và các M u gi y t ra ti ng Anh, ti ng Pháp ph bi n r ng rãi cho nh ng ngư i có quan tâm. IV- QUY NNH V M U GI Y T , S H TNCH
 16. 1. B Tư pháp ban hành các M u gi y t , S ăng ký h t ch và qu n lý th ng nh t vi c in n, phát hành các gi y t và s ăng ký ó. 2. S Tư pháp, Cơ quan ngo i giao, lãnh s khi ti n hành gi i quy t các vi c ăng ký k t hôn, công nh n vi c k t hôn, công nh n vi c cha, m nh n con ngoài giá thú, ăng ký nuôi con nuôi, công nh n vi c nuôi con nuôi và công nh n vi c u quy nh t i Thông tư liên b này, ch ư c s d ng S h t ch và các gi y t sau ây do B Tư pháp phát hành, tuy t i không ư c s d ng b n ch p, in l i ho c ánh máy l i: a) Gi y ch ng nh n k t hôn; b) Quy t nh công nh n vi c k t hôn ( ã ư c ăng ký nư c ngoài); c) Quy t nh công nh n con ngoài giá thú; d) Quy t nh công nh n cho con nuôi; e) Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi ( ã ư c ăng ký nư c ngoài); g) Quy t nh công nh n vi c u. 3. Khi l p h sơ xin gi i quy t các vi c v hôn nhân và gia ình quy nh t i Ngh nh và Thông tư liên b này, ương s ph i khai úng, rõ ràng, y vào t ng m c c a m u t khai và ký tên. N u khai thi u b t c m c nào, thì t khai không có giá tr . V - I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 1 tháng 7 năm 1995. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c, các cơ quan h u quan k p th i báo cáo B Tư pháp, B Ngo i giao và B N i v có hư ng d n gi i quy t. Lê Mai Ph m Tâm Long Nguy n ình L c ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) PH L C (Kèm theo Thông tư liên b s 503-TT /LB ngày 25 tháng 5 năm 1995) DANH M C CÁC NƯ C Ã KÝ K T V I VI T NAM HI P NNH TƯƠNG TR TƯ PHÁP V CÁC V N DÂN S , GIA ÌNH VÀHÌNH S TRONG Ó QUY NNH V VI C MI N H P PHÁP HOÁCÁC GI Y T TÀI LI U
 17. 1. Liên bang Nga (k th a Hi p nh tương tr tư pháp Vi t Nam - Liên Xô, ký ngày 10-12-1981). 2. C ng hoà Séc (k th a Hi p nh tương tr tư pháp Vi t Nam - Ti p Kh c, ký ngày 12-10-1982). 3. C ng hoà Xlôvakia (k th a Hi p nh tương tr tư pháp Vi t Nam - Ti p Kh c, ký ngày 12-10-1982). 4. C ng hoà Cuba, ký ngày 30-11-1984. 5. C ng hoà Hungari, ký ngày 18-1-1985. 6. C ng hoà Bungari, ký ngày 3-10-1986. 7. C ng hoà Ba Lan, ký ngày 22-3-1993.
Đồng bộ tài khoản