Thông tư liên bộ số 01-TT/LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
6
download

Thông tư liên bộ số 01-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 01-TT/LB về việc quy định tạm thời tổ chức quản lý ruộng đất ở địa phương do Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 01-TT/LB

  1. B N I V -B NÔNG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA NGHI P c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01-TT/LB Hà N i, ngày 11 tháng 03 năm 1961 THÔNG TƯ LIÊN B V VI C QUY NNH T M TH I T CH C QU N LÝ RU NG T NA PHƯƠNG Kính g i: y ban hành chính các khu t tr , các thành ph , khu v c Vĩnh Linh Căn c ngh quy t c a H i ng Chính ph trong phiên h p Thư ng v H i ng Chính ph ngày 07-11-1960, Th tư ng Chính ph ã ra Ngh nh s 70 và 71/CP ngày 09-12-1960 chuy n ngành a chính t B Tài chính sang B Nông nghi p ph trách và i tên là ngành Qu n lý ru ng t. trung ương, Liên b Nông nghi p – Tài chính ã ti n hành chuy n S a chính t B Tài chính sang B Nông nghi p và i thành V Qu n lý ru ng t. các a phương, hi n nay m t s t nh ã có phòng qu n lý ru ng t tr c thu c y ban hành chính, còn m t s khu, thành, t nh khác chưa có t ch c. Trong khi ch i trình H i ng Chính ph xét duy t toàn b h p doanh t ch c ngành Nông nghi p các a phương, Liên b Nông nghi p - N i v t m th i quy nh t ch c qu n lý ru ng t như sau: I. V NGUYÊN T C Vi c quy nh t ch c qu n lý ru ng t a phương c n xu t phát trên nh ng nguyên t c như sau: - m b o th c hi n ư c t t nhi m v công tác qu n lý ru ng t, ng th i m b o s ch o th ng nh t và k t h p công tác ch t ch trong ngành nông nghi p. - m b o t ch c qu n lý ru ng t ư c v ng m nh, g n, nh , ng th i ơn gi n ph n hành chính, ph c v . - Xây d ng t ch c ph i song song v i vi c ki n toàn nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b . II. V T CH C 1. các t nh ã có phòng qu n lý ru ng t thì ti n hành th ng nh t vào trong Ty Nông nghi p, l p thành m t phòng qu n lý ru ng t thu c Ty Nông nghi p.
  2. 2. các khu, thành, t nh chưa có t ch c qu n lý ru ng t, các y ban c n nghiên c u các Ngh nh s 70, 71 và Ch th s 307-TTg ngày 09-12-1960 c a Ph Th tư ng, Ch th Liên b Nông nghi p – Tài chính s 01-LB-NN/TC ngày 02-01-1961 và căn c vào tình hình th c t c a a phương và kh năng cán b mà quy t nh thành l p phòng ho c b ph n qu n lý ru ng t trong Khu S , Ty Nông nghi p. Riêng các khu, t nh l n, tùy theo s c n thi t, có th tách b ph n in, v b n l p thêm phòng b n . 3. các huy n công tác qu n lý ru ng t c n th ng nh t vào trong phòng nông nghi p huy n, nh ng huy n chưa có b ph n qu n lý ru ng t thì c n phân công có cán b ph trách công tác qu n lý ru ng t trong phòng nông nghi p huy n. T ch c qu n lý ru ng t c p xã s có quy nh sau. Vi c s p x p t ch c qu n lý ru ng t c n ti n hành có k ho ch, có chuNn b tư tư ng chu áo, trư c m t c n ki n toàn ch t lư ng cán b qu n lý ru ng t. Liên b mong các y ban nghiên c u và có k ho ch thi hành cho thích h p v i a phương mình, m b o s p x p t t b máy t ch c, ng th i ng viên tinh th n ph n kh i, tích c c c a cán b , nâng cao năng su t công tác. B Nông nghi p s có nh ng hư ng d n c th cho các a phương thi hành thông tư này. K.T. B TRƯ NG B N I V K.T. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P TH TRƯ NG TH TRƯ NG Lê T t c Phan Văn Chiêu
Đồng bộ tài khoản