Thông tư liên bộ số 1-TT/LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 1-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 1-TT/LB về việc ưu tiên, ưu đãi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công giúp đỡ cách mạng trong quá trình đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 1-TT/LB

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B NÔNG NGHI P VI T NAM VÀ CÔNG NGHI P TH C c l p - T do - H nh phúc PH M ******** ******** S : 1-TT/LB Hà N i , ngày 15 tháng 2 năm 1989 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B NÔNG NGHI P VÀ CÔNG NGHI P TH C PH M S 1-TT/LB NGÀY 15/2/1989 V VI C ƯU TIÊN, ƯU ÃI THƯƠNG BINH, B NH BINH,GIA ÌNH LI T SĨ VÀ GIA ÌNH CÓ CÔNG GIÚP CÁCH M NG TRONG QUÁ TRÌNH I M I QU N LÝ KINH T NÔNG NGHI P T trư c n nay, trong nh ng ch trương chính sách v ru ng t và nông nghi p, ng và Nhà nư c ta luôn luôn quan tâm và có s ưu tiên, ưu ãi i v i thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ, gia ình có công giúp cách m ng. Nhân dân ta cũng có r t nhi u hình th c và vi c làm c th th hi n t m lòng ưu ái, quan tâm chăm sóc thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ và gia ình có công giúp cách m ng. Hi n nay, c nư c ang ti n hành i m i qu n lý kinh t nông nghi p theo Ngh quy t s 10-NQ/TƯ ngày 5/4/1988 c a B Chính tr và Ngh nh s 171-H BT ngày 14/11/1988 c a H i ng B trư ng, thi hành Ngh quy t và Ngh nh trên, ti p t c chăm sóc và ng viên các gia ình chính sách k c các gia ình chưa vào h p tác xã và t p oàn s n xu t, hăng hái lao ng s n xu t, n nh i s ng phù h p v i cơ ch qu n lý m i, Liên B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm - Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n vi c th c hi n ưu tiên, ưu ãi thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ và gia ình có công giúp cách m ng như sau: I- Yêu c u c a vi c ưu tiên, ưu ãi V i tinh th n n ơn tr nghĩa i v i nh ng ngư i, nh ng gia ình ã hy sinh, c ng hi n cho s nghi p cách m ng c a t nư c, vi c ưu tiên, ưu ãi thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ, gia ình có công giúp cách m ng trong quá trình i m i qu n lý h p tác xã, t p oàn s n xu t nông nghi p ph i nh m t các yêu c u sau: - n nh và t ng bư c c i thi n, nâng cao i s ng c a các gia ình chính sách, b o m cho các gia ình này có m c s ng ít nh t cũng b ng m c s ng trung bình c a nhân dân a phương. - G n vi c th c hi n t t chính sách ưu tiên ưu ãi i v i ngư i có công, vi c th c hi n t t Ngh quy t 10 và Ngh nh s 171-H BT, th c hi n oàn k t nông thôn v i vi c phát tri n s n xu t và xây d ng nông thôn m i xã h i ch nghĩa.
  2. - N i dung ưu tiên, ưu ãi ư c th hi n ch y u b ng giao ru ng t và t o i u ki n cho các gia ình chính sách s d ng có hi u qu cao ph n t ư c giao, t lao ng s n xu t mà có thu nh p, b o m cu c s ng m t cách cơ b n và n nh; h t s c quan tâm nh ng gia ình có nhi u c ng hi n, gia ình g p nhi u khó khăn, tránh bình quân, dàn u trong phân ph i. II- N i dung ưu tiên, ưu ãi 1. Các i tư ng chính sách ưu tiên nh n ru ng t khoán và ư c t o m i i u ki n thu n ti n (v s c kéo, v n lao ng, k thu t...) s d ng có hi u qu cao ph n ru ng t nh n khoán. C th là: a) ư c nh n khoán ru ng, t, vư n ao nh ng nơi thu n ti n và phù h p v i i u ki n canh tác c a t ng gia ình; Nh ng gia ình có nhu c u và i u ki n thì ư c xét giao thêm t khoán theo kh năng c a a phương. Tuỳ tình hình c th (v qu ru ng t, v s i tư ng...) các a phương có th dành m t s di n tích ru ng t giao cho các i tư ng chính sách trư c h t là nh ng gia ình chính sách có nhi u khó khăn. Các i tư ng chính sách ư c quy n ch ng canh tác, s d ng hoa l i và ư c mi n góp qu trên di n tích ư c giao. b) Các h p tác xã, t p oàn s n xu t có bi n pháp b o m m t s khâu d ch v nh t là nh ng khâu n ng nh c như làm t, tư i tiêu nư c... (theo i u 7 b n quy nh kèm theo Ngh nh s 171-H BT ngày 14/11/1988 c a H i ng B trư ng) cho các gia ình chính sách, trư c h t là nh ng gia ình có nhi u khó khăn như thương binh h ng 1, b nh binh h ng 1, thương binh c t chân, c t tay, thân nhân li t sĩ thi u s c lao ng... gieo c y k p th i v . Chính quy n c p xã, các h p tác xã, t p oàn s n xu t, các oàn th qu n chúng các t ch c xã h i có k ho ch và v n ng nhân dân giúp các gia ình này trong b t kỳ hoàn c nh nào cũng hoàn thành ư c h p ng ã ký k t v i t p th . c) i v i nh ng gia ình thi u v n, các h p tác xã, t p oàn s n xu t và các t ch c kinh t qu c doanh c n ưu tiên th c hi n phương th c ng v t tư trư c, thu s n phNm sau ho c cho vay v n v i lãi su t h p lý các h này có i u ki n b o m s n xu t. nh ng nơi ã l p qu xã h i, thì trư c h t c n s d ng vào công vi c này. d) i v i các gia ình chính sách g p khó khăn, thì h p tác xã, t p oàn s n xu t xét mi n gi m m c óng góp các qu cho t p th . Trư ng h p quá khó khăn thì h p tác xã, t p oàn s n xu t trích qu phúc l i, qu b o hi m s n xu t h tr thêm, không các gia ình này ph i ch u vay n ng lãi. i v i m t s gia ình ch u khó lao ng và chi tiêu ti t ki m nhưng do hoàn c nh c bi t khó khăn n t p th lâu ngày không th tr ư c thì ưa ra i h i xã viên xét xoá n . e) Nh ng gia ình nh n khoán cây tr ng ho c v t nuôi cũng ư c ưu tiên và giúp các công vi c c n thi t b o m th c hi n k ho ch h p ng v i t p th .
  3. f) U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương, theo quy n h n quy nh trong Pháp l nh v thu nông nghi p ( i u 18), xét mi n gi m thu nông nghi p cho nh ng ngư i ư c hư ng chính sách có m c s ng th p, dư i m c trung bình c a nhân dân a phương. nh ng nơi chưa t ch c h p tác xã, ho c t p oàn s n xu t và i v i nh ng gia ình chính sách chưa vào h p tác xã, t p oàn s n xu t thì U ban nhân dân c p xã có trách nhi m ch o và t ch c giúp thi t th c các gia ình chính sách s n xu t có k t qu , có thu nh p n nh i s ng. 2. Ngoài vi c ưu tiên, ưu ãi nói trên các i tư ng chính sách còn ư c ưu tiên v ào t o s p x p công vi c làm phù h p. C th là: - Nh ng ngư i có i u ki n thì ư c ưu tiên v ào t o, b i dư ng tr thành cán b qu n lý có chuyên môn nghi p v , k thu t làm nòng c t cho h p tác xã, t p oàn s n xu t. - ư c h p tác xã, t p oàn s n xu t dành ho c t o nh ng công vi c ngành ngh áp ng yêu c u xây d ng nông thôn m i và phù h p v i hoàn c nh c th c a t ng ngư i, t ng gia ình, ư c s giúp v v n, ưu tiên cung ng v t tư, nguyên li u và tiêu th s n phNm. - ư c ưu tiên thu nh n vào làm vi c các vư n cây, ao cá và các t ch c d ch v c a a phương, ư c giúp phát tri n kinh t vư n, phát tri n ngành ngh , hư ng d n xây d ng k ho ch làm ăn chi tiêu... iv im ts i tư ng không th nh n ru ng và cũng không th s p x p công vi c phù h p thì h p tác xã, t p oàn s n xu t trích qu phúc l i ho c qu xã h i (n u ã thành l p) tr giúp h b o m cu c s ng, ho c ưa vào nuôi dư ng t i các nhà b o tr c a xã (n u có). Ngh quy t i h i l n th VI c a ng và nhi u văn b n ti p theo c a ng, Nhà nư c ã c p nh ng n i dung c a chính sách xã h i, trong ó có chính sách ưu tiên, ưu ãi i v i thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ và gia ình có công giúp cách m ng, th hi n phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm. Liên B yêu c u U ban nhân dân các c p cùng v i vi c th c hi n y , k p th i các ch hi n hành, c n quan tâm ch o, hư ng d n các h p tác xã, t p oàn s n xu t, các ngành kinh t - xã h i, các t ch c qu n chúng th c hi n nghiêm ch nh các n i dung ưu tiên, ưu ãi ã nêu trong Thông tư này, s m n nh i s ng cho các gia ình chính sách. Các S Nông nghi p, Lao ng - Thương binh và xã h i ph i h p ch t ch , làm tham mưu c l c cho U ban nhân dân trong vi c t ch c th c hi n Thông tư này. Chu M nh Tr n Hi u ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản