Thông tư liên bộ số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên bộ số 102/1999/ttlt-btc-bnnptnt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 102/1999/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 21 tháng 8 năm 1999 BNNPTNT THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C TRÍCH L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU CH NG CH T, PHÁ R NG VÀ S N XU T, KINH DOANH, V N CHUY N LÂM S N TRÁI PHÉP Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 354/CP-NN ngày 9 tháng 4 năm1999 v vi c cho phép l c lư ng Ki m lâm ư c l p qu ch ng ch t phá r ng và gian l n thương m i, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n như sau: A- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Qu ch ng ch t phá r ng và gian l n thương m i (sau ây g i là "Qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép") ư c l p trên cơ s trích t s ti n thu ư c do x lý các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n theo quy nh t i Ngh nh s 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n. 2. i tư ng ư c trích l p qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép là các Chi c c Ki m lâm, H t Ki m lâm, H t phúc ki m lâm s n (sau ây g i là H t Ki m lâm) ư c giao nhi m v x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c nêu t i i m 1, ph n A c a Thông tư này. 3. Vi c trích l p qu ph i tuân theo các nguyên t c sau ây: - Ch ư c trích l p qu sau khi ã có quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và không có khi u n i trong th i gian pháp lu t quy nh. Trư ng h p có khi u n i thì ch ư c trích l p qu sau khi quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có hi u l c. - Ch ư c trích l p qu trên s ti n th c thu ư c theo quy nh c a pháp lu t ã n p vào tài kho n t m gi c a S Tài chính - V t giá m t i Kho b c Nhà nư c. 4. Qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép ch ư c l p c p t nh và theo dõi chi ti t cho t ng ơn v Ki m lâm. Cơ quan Tài
  2. chính, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c trích l p, qu n lý và s d ng qu theo quy nh c a pháp lu t. B - CÁC QUY NNH C TH I.- T P TRUNG CÁC KHO N THU 1- Các kho n thu v ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép bao g m: - Các kho n ti n ph t do các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n n p theo quy t nh x ph t ho c quy t nh x lý khi u n i (n u có) c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995 và các văn b n hư ng d n thi hành. - Ti n bán lâm s n trái phép, tang v t, phương ti n b t ch thu theo quy t nh x lý c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2- Toàn b các kho n thu trên ây ph i ư c t p trung vào tài kho n t m gi c a cơ quan Tài chính m t i Kho b c Nhà nư c a phương nơi phát sinh. Trư ng h p có các v vi c di n ra t i nhi u a phương ho c t i các a bàn giáp ranh thì l y a i m b t gi làm căn c gi i quy t. 3- S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh t p trung các kho n thu do l c lư ng Ki m lâm ki m tra, phát hi n, b t gi và x lý. i v i các v vi c ư c x lý t i a bàn cách xa nơi m tài kho n t m gi thì các kho n ti n thu ư c ph i n p vào Kho b c Nhà nư c qu n, huy n. Kho b c Nhà nư c qu n, huy n có trách nhi m t p trung toàn b s thu ư c v tài kho n t m gi c a S Tài chính - V t giá t i Kho b c Nhà nư c c p t nh. II.- S D NG NGU N THU VÀ TRÍCH L P, S D NG QU CH NG CH T, PHÁ R NG VÀ S N XU T, KINH DOANH, V N CHUY N LÂM S N TRÁI PHÉP 1. Ngu n thu v ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép nêu t i i m 1, m c I, ph n B c a Thông tư này ư c s d ng trang tr i các kho n chi phí sau ây: - Chi phí i u tra, xác minh, b t gi v vi ph m bao g m các kho n xăng, d u cho phương ti n, ph c p làm êm, thêm gi , chi khác ( tr nh ng i tư ng ã ư c cân i trong d toán ngân sách c a ơn v ). - Chi phí v n chuy n, b c x p, b o qu n, ki m nh, t ch c bán tang v t, phương ti n vi ph m b t ch thu. - Chi phí sơ c u, chăm sóc ng v t trư c khi th vào r ng, chi phí t ch c th ng v t r ng tr l i r ng.
  3. Cơ quan Ki m lâm nêu t i i m 2, ph n A Thông tư này có trách nhi m l p d toán và quy t toán hàng quý v i S Tài chính - V t giá v các n i dung chi liên quan n ngu n thu. S Tài chính - V t giá ch u trách nhi m thanh toán các kho n chi phí này khi l c lư ng ki m lâm t p h p ư c y ch ng t theo ch quy nh. Tuỳ thu c i u ki n c th c a t ng a phương, Giám c S Tài Chính - V t giá có th u nhi m cho phòng Tài chính qu n, huy n th c hi n giám sát vi c thu và t p trung các kho n thu v tài kho n t m gi ; thanh toán các kho n chi phí nói trên c a các H t Ki m lâm óng t i a bàn huy n i v i nh ng v vi c có ngu n thu nhưng ph i báo cáo v S Tài chính - V t giá theo dõi, qu n lý chung. 2. S ti n thu v ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép còn l i sau khi tr các kho n chi phí nêu trên (coi như 100%) ư c x lý như sau: 2.1. Trích l p qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép: 30% (ba mươi ph n trăm); 2.2. S còn l i 70% (b y mươi ph n trăm) n p toàn b vào ngân sách nhà nư c. 3. Qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép ư c qu n lý và s d ng như sau: 3.1. Dành 30% chi b i dư ng, chi khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, như: chi tuyên truy n, t ng k t, thư ng cho ngư i có công t cáo, phát hi n v vi c; chi b i dư ng trong th i gian i u tr , chi vi n phí cho cá nhân b tai n n, b "lâm t c" gây thương tích trong trư ng h p không có ch b o hi m y t ; chi tr c p cho nh ng gia ình có ngư i thân b hy sinh trong khi làm nhi m v . Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c thư ng c th cho t ch c, cá nhân có thành tích trong khuôn kh ngu n ti n thư ng ư c trích phù h p v i tình hình th c t và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Trên cơ s quy nh c a Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng cơ quan Ki m lâm có trách nhi m xem xét, quy t nh vi c phân ph i ti n thư ng m t cách công khai, dân ch tùy thu c tính ch t ph c t p c a v vi c và m c tham gia c a t ng ơn v , cá nhân. 3.2. Dành 60% (sáu mươi ph n trăm) mua s m b sung trang thi t b , phương ti n ph c v cho công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n; chi h tr cho ho t ng ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép i v i các v vi ph m do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý nhưng không có ngu n thu. Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm có trách nhi m l p k ho ch tu n tra, ki m tra, truy quét, k ho ch mua s m b sung trang thi t b , phương ti n c n thi t ph c v công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n c a Chi c c và các ơn v tr c thu c t ngu n kinh phí này g i cho S Tài chính - V t giá xét duy t. Vi c chi mua s m b
  4. sung trang thi t b , phương ti n ph i theo úng ch qu n lý chi ngân sách nhà nư c hi n hành. 3.3. Dành 10% n p lên c p trên tr c ti p ch o công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, ư c x lý như sau: 3.3.1. Dành 5% n p lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p a phương chi cho vi c ch o công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n trên a bàn. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh cơ quan ch c năng (Chi c c Ki m lâm ho c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s theo dõi, qu n lý và s d ng ngu n kinh phí này. 3.3.2. Dành 5% n p lên c p trên tr c ti p ch o công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n Trung ương l p qu ngành. Giao cho C c Ki m lâm m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s theo dõi, qu n lý và s d ng cho m c ích chi b sung cho các ho t ng thu c ch c năng nhi m v c a C c Ki m lâm và ph i h p v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nh m tăng cư ng năng l c ch o, ki m tra c a C c i v i các ơn v Ki m lâm a phương, cơ s . Vi c qu n lý, s d ng qu ngành ph i m b o tuân th ch l p d toán, quy t toán theo quy nh c a pháp lu t. C c trư ng C c Ki m lâm quy t nh vi c s d ng qu ngành và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. S dư cu i năm c a qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép (k c Qu ngành) ư c k t chuy n sang năm sau s d ng ti p. 4. S ti n thu v ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép n p Ngân sách Nhà nư c (nêu t i i m 2.2 m c này) ư c l i toàn b cho ngân sách a phương và ư c s d ng theo quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trong ó, ưu tiên cho các m c tiêu sau ây: 4.1. B sung ngu n v n u tư tr l i cho r ng theo các chương trình, m c tiêu c a Nhà nư c và k ho ch c a a phương; 4.2. B sung v n xây d ng cơ b n và mua s m phương ti n ph c v công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n c a l c lư ng Ki m lâm a phương; 4.3. B sung v n xây d ng cơ b n cho các công trình cơ s h t ng, phúc l i xã h i trên a bàn; 4.4. H tr cho các chi phí liên quan n vi c ph i h p trong công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, như: chi cho giáo d c, tuyên truy n, sơ k t, t ng k t... 4.5.- Căn c vào tình hình th c t các huy n và kho n ti n th c t ư c l i cho ngân sách a phương, Ch t ch UBND c p t nh quy t nh h tr thêm kinh phí cho các huy n, th th c hi n nhi m v ph i h p ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép, c bi t i v i các huy n vùng giáp ranh gi a các t nh, các huy n vùng biên gi i.
  5. Vi c chi u tư tr l i cho r ng, chi mua s m phương ti n trang b cho l c lư ng làm nhi m v qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, chi xây d ng các công trình cơ s h t ng, phúc l i xã h i ph i m b o tuân th các quy nh v qu n lý chi tiêu ngân sách, qu n lý u tư xây d ng cơ b n hi n hành c a Nhà nư c. III.- CH BÁO CÁO VÀ H CH TOÁN Các ơn v Ki m lâm ư c trích thư ng t ngu n thu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép ph i m s sách, lưu gi ch ng t và th c hi n vi c h ch toán, k toán theo quy nh hi n hành. Hàng quý và k t thúc năm, Chi c c Ki m lâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m báo cáo B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v k t qu ki m tra, x lý, k t qu thu t x ph t vi ph m hành chính, vi c trích l p và s d ng qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép. S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v qu n lý s d ng ngân sách th c hi n vi c l p d toán và báo cáo quy t toán theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. S ti n bán lâm s n trái phép, tang v t, phương ti n t ch thu, n p vào ngân sách nhà nư c ư c h ch toán vào chương tương ng lo i 10, kho n 10, m c 052 ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. C- T CH C TH C HI N Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th m c ti n thư ng cho t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n; hư ng d n, ch o th c hi n vi c qu n lý, s d ng s ti n thu ư c t ho t ng ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép l i cho ngân sách a phương theo quy nh t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng v vi c ã phát hi n nhưng chưa x lý tính n ngày Thông tư này có hi u l c thì ư c gi i quy t theo quy nh t i Thông tư này. Các cơ quan Ki m lâm ư c trích l p qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép không ư c thanh toán các kho n chi phí và ti n b i dư ng quy nh t i Thông tư s 52 TC/CSTC ngày 12 tháng 9 năm 1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c thu và s d ng ti n x ph t i v i hành vi vi ph m hành chính. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các ngành, các c p k p th i báo cáo v B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, hư ng d n b sung. Nguy n Văn ng Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản