Thông tư liên bộ số 172-LB-TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 172-LB-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 172-LB-TT về việc cải tiến tổ chức trường sơ cấp thương nghiệp địa phương do Bộ Nội thương - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 172-LB-TT

  1. B N I THƯƠNG-B VI T NAM DÂN CH C NG HÒA N I V -B TÀI CHÍNH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 172-LB-TT Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 1964 THÔNG TƯ LIÊN B V VI C C I TI N T CH C TRƯ NG SƠ C P THƯƠNG NGHI P Đ A PHƯƠNG Kính g i: y ban hành chính khu, t nh. thành ph tr c thu c Trung ương. M y năm g n đây, vi c đào t o b i dư ng cán b , nhân viên thương nghi p theo trình đ sơ c p tr xu ng giao cho đ a phương đ m nhi m, đã đem l i k t qu là s cán b , nhân viên đào t o b i dư ng đáp ng đư c m t ph n yêu c u công tác thương nghi p ngày m t phát tri n r ng l n đ a phương. Nhưng nhìn chung thì vi c t ch c đào t o b i dư ng cán b , nhân viên c a đ a phương còn thi u t p trung th g nh t, như vi c t ch c trư ng l p, t ch c gi ng d y, vi c chiêu sinh, chương trình n i dung v.v... còn có ch ch p vá, chưa đi vào n n n p. Ch p hành ngh quy t 8 c a Trung ương Đ ng và tinh th n thông báo s 26 ngày 17-07- 1963 c a thư ng v H i đ ng Chính ph v vi c đào t o b i dư ng cán b nhân viên, thông tư liên B này hư ng d n vi c c i ti n t ch c trư ng thương nghi p đ a phương nh m làm cho t ch c đào t o, b i dư ng cán b , nhân viên thương nghi p đư c hoàn ch nh, có hi u su t cao. I. PHƯƠNG HƯ NG C I TI N T CH C TRƯ NG THƯƠNG NGHI P Đ A PHƯƠNG a) T ch c các trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh. Trong m t khu v c g m 2, 3, 4 t nh t ch c m t trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh. Trư ng có nhi m v m các l p sơ c p thương nghi p cho các t nh trong khu v c, theo chương trình sơ c p c a B N i thương. Ngoài ra, n u trư ng đ đi u ki n, có th nh n đào t o cán b cho các ngành lương th c, th y s n, ngo i thương, y t , văn hóa v.v... theo các chuyên nghi p sơ c p gi ng như ngành n i thương đang m , trên cơ s đã bàn b c nh t trí v i y ban và S , Ty thương nghi p.
  2. b) Các trư ng trung c p thương nghi p hi n đ t t nh nào thì kiêm thêm nhi m v m các l p sơ c p ho c kiêm c nhi m v m các l p ng n ngày (s quy đ nh c th ph n t ch c dư i đây). c) Nh ng t nh không đ t trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh và trư ng trung c p thì không t ch c trư ng mà ch t ch c m t b ph n tuyên truy n giáo d c thương nghi p (g i t t là b ph n tuyên giáo thương nghi p) n m trong Ty thương nghi p, giúp Ty làm công tác đào t o giáo d c t i ch c, m các l p ng n ngày và các công tác tuyên truy n giáo d c khác c a Ty thương nghi p. Sau đây là cơ c u t ch c c th : Căn c vào phương hư ng t ch c trên, vi c t ch c l i các trư ng thương nghi p đ a phương c th như sau: a) T ch c trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh: 1. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh H i Phòng: Nh n đào t o h c sinh thương nghi p cho thành ph H i Phòng, t nh Qu ng Ninh (H ng Qu ng và H i Ninh cũ). Trư ng đ t t i thành ph H i Phòng. 2. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh H i Dương: Nh n đào t o h c sinh thương nghi p cho t nh H i Dương, Hưng Yên và Hà B c. Trư ng đ t t i t nh H i Dương. 3. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh Phú Th : Nh n đào t o h c sinh thương nghi p cho t nh Phú Th và Vĩnh Phúc. Trư ng đ t t i t nh Phú Th . 4. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh Sơn Tây: Nh n đào t o h c sinh thương nghi p cho t nh Sơn Tây, Hòa Bình, Hà Đông. Trư ng đ t t i t nh Sơn Tây. 5. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh Nam Đ nh: Nh n đào t o h c sinh thương nghi p cho t nh Nam Đ nh, Ninh Bình, Hà Nam. Trư ng đ t t i t nh Nam Đ nh. 6. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh Ngh An: Nh n đào t o h c sinh thương nghi p cho t nh Ngh An, Hà Tĩnh, Quãng Bình và Vĩnh Linh. Trư ng đ t t i t nh Ngh An. 7. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh Sơn La:
  3. Nh n đào t o h c sinh thương nghi p cho t nh Sơn La và Lai Châu. Trư ng đ t t i t nh Sơn La. 8. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh Yên Bái: Nh n đào t o h c sinh thương nghi p cho t nh Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa L . Trư ng đ t t i t nh Yên Bái. 9. Thành ph Hà N i t ch c trư ng sơ c p thương nghi p riêng (sau này n u đ đi u ki n có th đưa lên trung sơ c p). b) Các trư ng trung c p thương nghi p kiêm nhi m: Nh ng nơi đã có đ t trư ng trung c p thương nghi p như Vi t B c, Thanh Hóa, Thái Bình thì nhà trư ng kiêm thêm m các l p sơ c p và ng n ngày quy đ nh như sau: 1. Trư ng trung c p thương nghi p mi n núi kiêm nhi m v m các l p sơ c p thương nghi p cho các t nh trong khu Vi t B c, còn nhi m v m các l p ng n ngày, t i ch c và các công tác tuyên truy n giáo d c khác thì do b ph n tuyên giáo thương nghi p n m Ty Thương nghi p c a t ng t nh đ m nhi m. 2. Trư ng trung c p thương nghi p Thanh Hóa kiêm nhi m v m các l p sơ c p thương nghi p ng n ngày và các công tác giáo d c khác c a Ty Thương nghi p Thanh Hóa. 3. Trư ng trung c p thương nghi p Thái Bình kiêm nhi m v m các l p sơ c p thương nghi p ng n ngày và các công tác giáo d c khác c a Ty Thương nghi p Thái Bình. c) B ph n tuyên truy n giáo d c thương nghi p t nh: các t nh không đ t trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh ho c trư ng trung c p thương nghi p như: Qu ng Ninh, Hưng Yên, Hà B c, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Nghĩa L , Lai Châu, Thái Nguyên, B c C n, Tuyên Quang, Cao B ng, L ng Sơn, Hà Giang, Hà Đông, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quãng Bình, Vĩnh Linh thì không t ch c b ph n tuyên giáo thương nghi p tr c thu c Tuy Thương nghi p đ giúp Ty làm các nhi m v ghi đi m c m c II dư i đây. Trư ng h p nh ng t nh, y ban xét th y đ đi u ki n, thì có th t ch c “trư ng theo kh i l p theo ngành” như đ án trư c đây c a B N i v , nh m tránh vi c có nhi u trư ng c ng k nh, khó khăn trong vi c qu n lý. II. NHI M V , QUY N H N C A TRƯ NG SƠ C P THƯƠNG NGHI P LIÊN T NH VÀ B PH N TUYÊN TRUY N, GIÁO D C THƯƠNG NGHI P T NH a) Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh có nhi m v , quy n h n:
  4. 1. Đào t o b i dư ng cán b , nhân viên thương nghi p cho các t nh trong khu v c theo chương trình sơ c p thương nghi p c a B N thương v các chuyên nghi p như: - Kinh t thương nghi p sơ c p; - K toán tài v thương nghi p sơ c p: - Th ng kê k ho ch thương nghi p sơ c p; - Thu mua sơ c p; - K thu t n u ăn. - v.v... 2. Nghiên c u l p chương trình k ho ch hu n luy n sơ c p theo s hư ng d n c a B N i thương và b o đ m th c hi n chương trình k ho ch đó. 3. Căn c chương trình giáo d c c a B N i thương t ch c biên so n các giáo trình, giáo án và các tài li u c n thi t cho vi c gi ng d y c a nhà trư ng. 4. Căn c vào ch tiêu đào t o đư c B N i thương xét duy t hàng năm, t ch c các cu c h p liên t nh có đ i di n các Ty Thương nghi p trong khu v c đ bàn vi c chiêu sinh và các v n đ có liên quan khác. 5. Qu n lý cán b , nhân viên, giáo viên nhà trư ng, qu n lý h c sinh v các m t: tư tư ng, công tác, h c t p, v.v... và qu n lý tài s n nhà trư ng. 6. Căn c ch tiêu k ho ch đư c duy t, l p d trù kinh phí đào t o, giáo d c hàng năm cho nhà trư ng. 7. Hàng năm làm sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m thư ng xuyên, b i b cho công tác đào t o, b i dư ng cán b ngày m t t t hơn, đ ng th i làm báo cáo lên c p trên. 8. Ngoài nhi m v trên đây, trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh còn có nhi m v , quy n h n nêu đi m c m c II. b) Nhi m v , quy n h n c a trư ng trung c p thương nghi p kiêm nhi m: Các trư ng trung c p thương nghi p mi n núi, Thanh Hóa, Thái Bình ngoài nhi m v , quy n h n do B N i thương đã giao trư c đây, còn có nhi m v : 1. Trư ng trung c p thương nghi p mi n núi có thêm nhi m v như nêu đi m a m c II. 2. Trư ng trung c p thương nghi p Thanh Hóa và Thái Bình có thêm nhi m v như nêu đi m a và c m c II. Riêng nhi m v tuyên truy n đư ng l i, chính sách thương nghi p
  5. ghi đi m c m c II thì trư ng trung c p không đ m nhi m, mà do Ty Thương nghi p Thanh Hóa và Thái Bình làm. c) B ph n tuyên giao thương nghi p có nhi m v , quy n h n: 1. L p k ho ch toàn di n v công tác đào t o, b i dư ng cán b , nhân viên theo các hình th c t p trung, t i ch c phân chia c th theo t ng lo i đ i tư ng như: cao trung c p g i trư ng B , sơ c p g i trư ng liên t nh và ng n ngày t i ch c m t nh. 2. D a theo chương trình hu n luy n c a B N i thương và căn c yêu c u hu n luy n cho t ng lo i cán b , nhân viên c a đ a phương, l p chương trình k ho ch hu n luy n và biên so n các tài li u c n thi t cho vi c gi ng d y các l p ng n ngày, t i ch c. 3. T ch c hu n luy n v các m t chính sách, nghi p v cho nhân viên c a hàng h p tác xã mua bán xã. 4. M các l p hu n luy n cho m u d ch viên và các l p chuyên đ theo t ng nghi p v c th , nh m ph c v công tác trư c m t. 5. Giúp Ty Thương nghi p t ch c và qu n lý vi c h c t p t i ch c theo tinh th n ch th 61 c a Ban Bí thư Trung ương Đ ng và giúp Ty làm các công tác giáo d c tư tư ng và chính tr cho cán b , nhân viên thương nghi p. 6. Căn c vào ch tiêu đào t o hàng năm, cùng b ph n t ch c c a S , Ty làm công tác chiêu sinh (cho trư ng B , trư ng liên t nh và t i t nh). 7. Cùng b ph n t ch c c a Ty Thương nghi p, có k ho ch theo dõi cán b , nhân viên sau khi h c tr v công tác các cơ s , đ có k ho ch ti p t c b i dư ng. 8. Giúp Ty thương nghi p là các công tác tuyên truy n đư ng l i, chính sách thương nghi p c a Đ ng và Chính ph trong ngành và ngoài nhân dân. 9. Hàng năm làm sơ k t, t ng k t báo cáo k t qu công tác đào t o giáo d c và công tác tuyên truy n thương nghi p lên c p trên. III. BIÊN CH VÀ B TRÍ CÁN B Căn c vào nhi m v , quy n h n và ch tiêu k ho ch đào t o hàng năm, trên cơ s đã bàn b c nh t trí v i y ban hành chính các t nh, thành và B N i thương, B N i v s phân b biên ch cho b máy các trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh c a Ty Thương nghi p. Ch tiêu biên ch này s đư c ghi c th vào ch tiêu biên ch chung hàng năm c a t nh. V b trí cán b cho các trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh và b ph n tuyên giáo thương nghi p t nh. B N i thương s bàn b c v i y ban hành chính t nh và S , Ty
  6. Thương nghi p s p x p c th , nh m tăng cư ng cán b gi ng d y và lãnh đ o có ch t lư ng. IV. V N Đ KINH PHÍ ĐÀO T O Hàng năm, căn c vào ch tiêu đào t o c a B N i thương và nhu c u cán b c a t ng đ a phương, theo đ ngh c a S , Ty Thương nghi p và S , Ty tài chính, y ban hành chính t nh, thành s quy t đ nh s cán b và h c sinh đi h c các trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh. 1. Đ i v i trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh: Vi c phân chia kinh phí như sau: a) Kinh phí chi cho b máy nhà trư ng, kinh phí tu b , s a ch a trư ng l p, kinh phí mua s m d ng c , các chi phí khác cho h c t p v.v... do d toán c a t nh nơi có đ t trư ng liên t nh ch u. b) Kinh phí chi cho h c sinh g m có lương, ph c p lương c a cán b đi h c và sinh ho t phí c a h c sinh do d toán c a t nh có cán b và h c sinh c đ n trư ng liên t nh h c ch u. 2. Đ i v i trư ng trung c p thương nghi p kiêm nhi m m sơ c p: Trư ng trung c p mi n núi kiêm nhi m m sơ c p cho các t nh trong khu Vi t B c, và trư ng trung c p Thanh Hóa, Thái Bình kiêm nhi m m sơ c p cho t nh Thanh Hóa và Thái Bình, kinh phí d trù như sau: Toàn b kinh phí c a trư ng trung c p thương nghi p do d toán c a B N i thương ch u như trư c đây. Riêng ph n m các l p sơ c p thì: a) Kinh phí chi cho h c sinh sơ c p g m có lương, ph c p lương c a cán b đi h c và sinh ho t phí c a h c sinh do d toán c a t nh có cán b và h c sinh c đi h c sơ c p ch u. b) Kinh phí chi cho b máy làm nhi m v sơ c p và các chi phí khác cho h c t p sơ c p v.v... do d toán c a B N i thưong c p chung v i trư ng trung c p. 3. Kinh phí hu n luy n các l p ng n ngày và t i ch c t t c các t nh v n do d toán c a t ng t nh ch u như trư c đây. Riêng trư ng sơ c p thương nghi p Hà N i ch m riêng cho Hà N i thì v n do d toán c a Hà N i ch u. V. QUAN H LÃNH Đ O
  7. Trư ng sơ c p thương nghi p liên t nh và Hà N i là đơn v s nghi p. Trư ng đ t t nh ho c thành ph nào thì ch u s lãnh đ o v m i m t c a y ban hành chính nơi đó. Giúp y ban hành chính có S , Ty Thương nghi p tr c ti p ch đ o v m i m t công tác nhà trư ng. Thông qua S , Ty Thương nghi p, B N i thương có trách nhi m giúp đ nhà trư ng v m t nghi p v chuyên môn như: Chương trình, n i dung, k ho ch gi ng d y, k ho ch đào t o v.v... Đ các đ a phương th c hi n t t thông tư này, B N i thương s có văn b n hư ng d n c th . Các y ban hành chính, các S , Ty Thương nghi p, các S , Ty Tài chính trong quá trình th c hi n thông tư này có đi m nào chưa đư c thích h p đ ngh báo cáo v B N i thương nghiên c u đ liên B b sung. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B N IV B N I THƯƠNG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Lê T t Đ c Hoàng Qu c Th nh Đào Thi n Thi
Đồng bộ tài khoản