Thông tư liên bộ số 203-TTLB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
16
download

Thông tư liên bộ số 203-TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 203-TTLB về việc hướng dẫn chế độ thù lao hoạt động văn hoá thông tin không chuyên nghiệp trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp do Bộ Văn hóa - Nông nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 203-TTLB

  1. B NÔNG NGHI P-B VĂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HOÁ NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 203-TTLB Hà N i , ngày 30 tháng 12 năm 1985 THÔNG TƯ LIÊN B C A VĂN HOÁ - NÔNG NGHI P S 203 - TTLB NGÀY 30 - 12 – 1985 HƯ NG D N V CH THÙ LAO HO T NG VĂN HOÁ THÔNG TIN KHÔNG CHUYÊN NGHI P TRONG CÁC H P TÁC XÃ - T P OÀN S N XU T NÔNG NGHI P. Nh ng năm qua, th c hi n Ngh quy t, i h i ng l n th V, ư c s quan tâm c a các c p u và chính quy n a phương, phong trào ho t ng văn hoá thông tin cơ s ã có tác d ng góp ph n c vũ ng viên s n xu t nông nghi p. n nay cơ ch qu n lý trong các h p tác xã nông nghi p ã có nhi u i m i theo hư ng xoá b t p trung quan liêu bao c p, t o cho cơ s quy n ch ng trong s n xu t kinh doanh, không ng ng nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho ngư i lao ng. Nhưng hi n nay ho t ng văn hoá thông tin cơ s phát tri n chưa ng u, ch t lư ng chưa cao, n i dung chưa phong phú, do nhi u nguyên nhân, trong ó có nguyên nhân thu c v ch ãi ng ho t ng cho nh ng ngư i làm công tác văn hoá thông tin chưa phù h p v i tình hình th c t . kh c ph c tình tr ng trên, quán tri t tinh th n Ngh quy t Trung ương ng l n th 8, khoá V, và thi hành Ngh quy t s 159 - H BT ngày 19 - 12 - 1983 c a H i ng B trư ng v công tác văn hoá thông tin trong th i gian trư c m t, nh m Ny m nh m i m t ho t ng c a công tác Văn hoá thông tin ph c v t t hơn n a phong trào phát tri n s n xu t nông nghi p, liên B Văn hoá - Nông nghi p th ng nh t hư ng d n vi c th c hi n ch tr thù lao ho t ng văn hoá thông tin h p tác xã, t p oàn s n xu t nông nghi p như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG. Ho t ng Văn hoá thông tin ph i ư c ghi trong k ho ch kinh t , xã h i c a h p tác xã, t p oàn s n xu t nông nghi p, có cơ s u tư chi phí và tr thù lao. Trong phân công lao ng c a h p tác xã, t p oàn s n xu t nông nghi p ph i b o m cho nh ng cán b , xã viên làm công tác văn hoá thông tin v a có i u ki n hoàn thành nghĩa v , quy n l i c a ngư i lao ng trong h p tác xã, v a có i u ki n thu n l i làm t t công tác văn hoá thông tin do h p tác xã giao. Công tác văn hoá, thông tin là nh ng ho t ng có y u t ngh thu t, mang tính c thù khác v i lao ng gi n ơn, nên c n ư c quan tâm úng m c và hư ng thù lao
  2. cao hơn lao ng gi n ơn trong cùng m t h p tác xã, theo nguyên t c phân ph i theo lao ng. II. I TƯ NG HƯ NG THÙ LAO. i tư ng ư c hư ng thù lao ho t ng văn hoá thông tin bao g m nh ng ngư i là cán b , xã viên ư c h p tác xã, t p oàn s n xu t giao nhi m v làm công tác thông tin c ng, văn hoá, văn ngh , nhà văn hoá, câu l c b , nhà truy n th ng, thư vi n, n p s ng m i... h p tác xã, t p oàn s n xu t ph c v ch o s n xu t và nâng cao i s ng tinh th n cho xã viên. III. CH THÙ LAO Ư C HƯ NG 1. Căn c vào kh năng thu nh p th c t c a m i a phương, ngoài ph n ư c hư ng theo ch khoán s n phNm do anh ch em tr c ti p lao ng s n xu t, còn ư c h p tác xã, t p oàn s n xu t trích qu công ích tr thêm kho n thù lao ho t ng văn hoá thông tin tương x ng v i th i gian, hi u qu c a nhi m v ư c giao. Nói chung thu nh p ngày công làm văn hoá thông tin c n nh b ng ho c cao hơn thu nh p ngày công c a lao ng làm b c công vi c nông nghi p lo i khá (t c là cao hơn b c cơ b n m t b c) và chia làm 3 b c như sau: a) B c 1. áp d ng cho nh ng cán b , xã viên ho t ng trong các i văn ngh , thông tin c ng thư ng xuyên m nhi m nh ng vai chính, ch ch t c a các chương trình ti t m c, v di n ho c m nhi m nhi u vi c trong các khâu ch ch t c a ho t ng văn hoá thông tin, ư c hư ng thù lao ngày công làm các vi c nói trên cao hơn m c thu nh p ngày công th c t c a lao ng làm b c công vi c nông nghi p lo i khá c a h p tác xã, t p oàn s n xu t t 15 n 20%. b) B c 2: áp d ng cho nh ng cán b , xã viên m nhi m nh ng vai ph trong ho t ng bi u di n văn ngh , thông tin c ng, nh c công, k v , thuy t minh ho c m nhi m m t ph n vi c ch ch t c a ho t ng văn hoá thông tin, ư c hư ng thù lao ngày công làm vi c nói trên cao hơn m c thu nh p ngày công th c t c a lao ng làm b c công vi c lo i khá c a h p tác xã, t p oàn s n xu t t 5 n 10%. c) B c 3: áp d ng cho nh ng cán b , xã viên làm công tác thư vi n, n p s ng m i, nhà truy n th ng, nhà văn hoá, câu l c b , tr m thông tin, và các ph n vi c ph c v cho nh ng bu i bi u di n văn ngh , ho t ng tuyên truy n... ư c hư ng thù lao ngày công làm các vi c nói trên b ng m c thu nh p ngày công th c t c a lao ng làm b c công vi c nông nghi p lo i khá c a h p tác xã và t p oàn s n xu t. Hàng năm, các h p tác xã, t p oàn s n xu t c n căn c vào nhu c u, kh năng ho t ng Văn hoá thông tin nh m ph c v ch o s n xu t và nâng cao i s ng tinh th n a phương mình mà ra k ho ch c th cho m i lo i ho t ng, quy nh rõ m c tiêu, nhu c u chi phí v t ch t, ti n công cho m i lo i ho t ng, do qu công ích ài th và giao khoán cho các t ch c văn hoá, văn ngh , thông tin th c hi n các k ho ch ó. Vi c tính ngày làm vi c cho ngư i ho t ng công tác văn hoá thông tin, ph i d a vào k ho ch tr công theo ba b c nói trên. i v i nh ng cán b , xã viên ho t ng không ư c ngày, bu i, thì có th tính theo gi quy ra ngày làm vi c, do h p tác xã, t p oàn bàn b c v i cán b , xã viên tham gia các ho t ng ó mà quy nh cho tho áng.
  3. 2. Ch thù lao sau bu i bi u di n: a) Sau m i bu i di n văn ngh , thông tin c ng, u ư c hư ng ch thù lao b i dư ng. M c thù lao này b i dư ng t i ch , hay cho hư ng công lao ng c a t ng ngư i tr c ti p tham gia, do kh năng và i u ki n c th c a m i cơ s , mà Ban Văn hoá thông tin xã cùng Ban ch nhi m h p tác xã th ng nh t quy nh cho phù h p, nhưng không ư c tính tr vào ph n thù lao ư c hư ng ã quy nh t i i u 1 nói trên. b) Trư ng h p các c p, các ngành, các a phương khác có yêu c u bi u di n, ư c h p tác xã c các i văn ngh thông tin i ph c v , thì kho n b i dư ng sau bu i bi u di n do ơn v m i ài th tr c ti p. Còn các kho n chi phí khác do ơn v m i thanh toán v i h p tác xã có i văn ngh thông tin n ph c v . Kho n chi phí này nh p vào qu công ích n cu i v , cu i năm h p tác xã tr công cho anh ch em làm công tác văn hoá thông tin theo các b c ã quy nh t i i u 1. c) Các i văn ngh thông tin các xã có biên gi i v i Trung Qu c, ho t ng theo cơ ch "B dân quân" thì ngoài các m c thù lao ho t ng nói trong i m 1 và 2 còn ư c c p t nh, huy n, xã trích ngân sách ho c qu qu c phòng c a a phương chi thêm m c b i dư ng ho t ng cho các i viên văn ngh thông tin. d) Qua m i t ho t ng văn ngh thông tin và các m t ho t ng khác c a i văn hoá thông tin cơ s , t p th i ho c cá nhân có thành tích ho t ng xu t s c, c n ư c bi u dương khen thư ng k p th i, b ng các hình th c thư ng: - Tuỳ theo thành tích mà ngh thư ng gi y khen, b ng khen, huy chương chi n sĩ văn hoá ho c huân chương. - Khen thư ng b ng hi n v t ho c b ng ti n. e) i v i nh ng h p tác xã, t p oàn s n xu t có i văn ngh thông tin m nh, mà kh năng và i u ki n b o m di n xu t t t, có n i dung ngh thu t ã ư c c p có thNm quy n a phương duy t, thì ư c t ch c ho t ng v i hình th c kinh doanh d ch v , tăng thu cho h p tác xã và ư c trích ph n trăm c a m c thu tr thù lao ho t ng; quy ch ho t ng này do Ban Văn hoá thông tin xã, cùng Ban ch nhi m h p tác xã th ng nh t quy nh cho phù h p a phương. g) Nh ng a phương trình s n xu t còn m c th p chưa t ch c thành h p tác xã, t p oàn s n xu t, chưa có qu công ích, mà có phong trào ho t ng văn hoá thông tin, thì trích m t ph n ngân sách c a xã chi, ngoài ra có th v n d ng phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm, t ch c v n ng nhân dân óng góp ng h khuy n khích ng viên ho t ng văn hoá thông tin. 3. Ch thù lao trách nhi m: i trư ng, phó i trư ng các i văn ngh , thông tin c ng là ngư i ch u trách nhi m qu n lý tr c ti p các m t ho t ng văn hoá - thông tin cơ s . Ngoài nghĩa v và quy n l i lao ng như m t xã viên, còn ph i m t nhi u th i gian xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch ho t ng văn hoá thông tin do h p tác xã giao,
  4. nên ngoài m c hư ng thù lao quy nh i m a, b, c, i u 1, n cu i v ho c cu i năm còn ư c ph c p thù lao trách nhi m. - i trư ng ư c hư ng thêm 10% (mư i ph n trăm) c a t ng s thù lao th c t ã ho t ng. - Phó i trư ng ư c hư ng thêm 5% (năm ph n trăm) c a t ng s thù lao th c t ã ho t ng. 4. Ch thù lao ch c nghi p ã ư c ào t o. i v i nh ng cán b , xã viên ã có b ng t t nghi p i h c, trung h c v nghi p v văn hoá thông tin hi n ang làm công tác thư vi n, văn hoá qu n chúng, âm nh c, m thu t v.v... c a h p tác xã, t p oàn s n xu t, thì ư c hư ng thù lao như cán b k thu t nông nghi p. 5. Ch thù lao khi c i h c nghi p v , t p hu n công tác, h i h p, h i di n. Nh ng cán b , xã viên làm công tác văn hoá thông tin ư c c i h c nghi p v , i t p hu n, công tác, h i h p, h i di n v.v... v ho t ng văn hoá thông tin, do c p huy n, t nh, thành ph ho c Trung ương t ch c tri u t p, ư c h p tác xã, t p oàn s n xu t ài th ti n tàu xe, công tác phí, như cán b , xã viên i h c, i công tác và h i h p v qu n lý và k thu t c a h p tác xã, t p oàn s n xu t. IV. I U KHO N THI HÀNH. Căn c vào các i u kho n chung quy nh trong Thông tư này, các a phương, h p tác xã, t p oàn s n xu t nông nghi p c n v n d ng th c hi n cho sát v i yêu c u th c t c a cơ s , nhưng không ư c trái v i nh ng quy nh cơ b n ã nêu trong Thông tư. Thông tư này có hi u l c k t ngày 1 tháng 1 năm 1986 và thi hành th ng nh t trong các xã, h p tác xã, t p oàn s n xu t nông nghi p trong c nư c. Các văn b n v ch thù lao ho t ng văn hoá thông tin không chuyên nghi p cơ s trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình v n d ng th c hi n, có vư ng m c khó khăn tr ng i gì, các a phương k p th i báo cáo v B Văn hoá và B Nông nghi p nghiên c u gi i quy t; Nguy n Ng c Trìu Nguy n Văn Hi u ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản