Thông tư liên bộ số 30-TC/VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ số 30-TC/VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 30-TC/VP về việc hướng dẫn việc kiểm soát hàng hóa, hành lý từ miền Nam ra miền Bắc do Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 30-TC/VP

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30-TC/VP Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 1975 THÔNG TƯ LIÊN B V VI C HƯ NG D N VI C KI M SOÁT HÀNG HÓA, HÀNH LÝ T MI N NAM RA MI N B C (VÀ NGƯ C L I). Căn c Ch th s 181-TTg ngày 14-5-1975 c a Th tư ng Chính ph và thông báo sô14-TB/TW ngày 18-6-1975 c a Ban Bí thư Trung ương ng, sua khi xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph , liên B N i v - Tài chính ra thông tư này hư ng d n thi hành vi c ki m soát hàng hóa, lành lý qua l i gi a hai mi n có hai ng ti n khác nhau (dư i ây g i t t là hai mi n). 1. V t tư, hàng hóa ho c hành lý qua l i gi a hai mi n ph i theo úng các quy cách dư i ây: a) V t tư, thi t b , lương th c và hàng hóa khác do cơ quan, xí nghi p Nhà nư c chuy n t mi n này qua mi n kia theo k ho ch Nhà nư c, ph i kèm theo: - Quy t nh chuy n hàng có ch ký c a các th trư ng cơ quan ch hàng trong ó có ghi rõ: văn b n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ra l nh chuy n hàng; tên cơ quan nh n hàng; s lư ng, tr ng lư ng, quy cách óng gói; nơi i, ngày gi i; nơi n; phương ti n v n chuy n; - Phi u xu t kho ho c v n ơn, có ch ký c a cán b có th m quy n và d u cơ quan ch hàng. N u có s thay i v th i gian kh i hành ho c v m t hàng, s lư ng hàng thì ph i có s xác nh n c a th trư ng cơ quan ch hàng. b) Các lo i v t tư, thi t b , vũ khí, quân trang, quân b c a ch l i khi b ch y, xe cơ gi i các lo i, hàng hóa, tài li u sách báo, văn hoá phNm trong các vùng m i gi i phóng, do các cơ quan Nhà nư c, xí nghi p, chuy n ra ph i kèm theo b n kê khai chi ti t ghi rõ s lư ng, m t hàng, quy cách, ngu n g c, nơi i, nơi n, tên cơ quan g i, tên cơ quan nh n, ch b ng phương ti n gì; b n kê khai này ph i có s xác nh n c a chính quy n cách m ng c p t nh, thành ph . N u là hàng c a quân i thì ph i làm úng các i u quy nh trong i u 4 ch th s 153 ngày 15-4-1975 c a B Qu c phòng. c) Cán b , b i , nhân dân có gi y phép di chuy n h n t mi n này qua mi n kia, ư c mang toàn b tài s n riêng i theo, nhưng ph i kèm theo b n kê khai chi ti t tài s n, ư c cơ quan nơi công tác ho c chính quy n c p qu n, huy n xác nh n. Nh ng
  2. tài s n mi n B c thu c lo i có gi y phép ăng ký quy n s d ng theo th l hi n hành (xe máy, xe p, ài) thì ph i có gi y ăng ký kèm theo. d) Cán b , b i, nhân dân ư c phép qua l i gi a hai mi n, ư c mang theo nh ng v t d ng c n thi t cho sinh ho t hàng ngày c a b n thân (qu n áo, chăn màn, kính eo m t, bút máy, ng h ). Ngoài ra có th mang theo m t s v t d ng và hàng hóa khác dùng trong gia ình, trong ph m vi nh ng m t hàng và s lư ng t i a theo quy nh dư i ây: - Máy vô tuy n truy n hình, t l nh, máy khâu, xe máy, xe môtô, xe p; ư c mang m t trong các m t hàng nói trên v i s lư ng là m t cái; - ài thu thanh ( i n ho c bán d n), máy ghi âm, qu t máy, m i th m t chi c; - Len:1 kg ; áo len: 2 chi c; -V i (ho c len, d l a, nylon...) 10mét; - Qu n áo may s n ( ngư i l n ho c tr em) :5 b ; - Mỳ chính ho c b t ng t :1kg; - dùng l t v t: ph tùng xe p ho c xe máy, máy i u ch nh i n th , bàn là, chơi, tr em, èn nêông...; s lư ng h p lý. N u là hàng mang h ngư i khác thì ph i kèm theo gi y ch ng nh n c a cơ quan ngư i g i hàng ho c c a chính quy n t c p qu n, huy n tr lên; ph m vi m t hàng và s lư ng cũng ph i theo úng quy nh trên ây. 2. V gi i quy t các trư ng h p mang hàng trái v i các quy nh i m 1 trên ây : a) N u là hàng hóa, v t tư, thi t b c a Nhà nư c qua l i gi a hai vùng n u không có gi y t ho c có nhưng không h p l , thì l p biên b n và thông báo cho cơ quan ch hàng x lý theo chính sách ch hi n hành c a Nhà nư c. b) Hành lý, hàng hóa do cán b , b i, nhân dân mang theo khi qua l i gi a hai mi n, nhưng vư t ra ngoài ph m vi m t hàng và s lư ng quy nh i m 1 b ; hàng mang h ngư i khác nhưng không có gi y t ho c có gi y t nhưng không h p l ; hàng mang h ngư i khác, tuy có gi y t , nhưng vư t ph m vi m t hàng và s lư ng quy nh i m 1 b ph i n p thu hàng hóa theo bi u thu áp d ng i v i hàng s n xu t trong nư c, ho c n p thu buôn chuy n n u là m t hàng không thu c di n n p thu hàng hoá. Trư ng h p cán b , b i l i d ng phương ti n v n t i cua Nhà nư c, l i d ng chuy n i công tác, i ngh phép v thăm gia ình bán l i l y lãi (mang hàng nhi u l n, s lư ng hàng nhi u, thu c lo i giá tr cao…) thì l p biên b n x lý t ch thu toàn b s hàng mang theo, và thông báo cho cơ quan ngư i mang hàng có bi n pháp giáo d c và x lý v hành chính.
  3. N u là dân thư ng l i d ng vi c qua l i thăm vi ng l n nhau gi a hai mi n buôn bán u cơ thì t ch thu toàn b s hàng mang theo và thông báo cho chính quy n a phương ngư i mang hàng có bi n pháp giáo d c. c) N u xét ngư i ph m pháp là ngư i buôn l u chuyên nghi p thì t ch thu toàn b hàng hoá mang theo và x ph t ti n theo quy nh trong ch th s 146-TTg ngày 5-6- 1974 ( i u 6) c a Th tư ng Chính ph . i v i b n buôn l u chuyên nghi p vi ph m nghiêm tr ng (s lư ng hàng hoá l n, m t hàng quan tr ng, tái ph m nhi u l n ) thì các cơ quan có trách nhi m xét quy t nh truy t trư c toà án. d) Biên b n l p i v i nh ng v mang hàng trái phép ph i ghi rõ : m t hàng, s lư ng, tr ng lư ng, phNm ch t, quy cách, ngu n g c. sau khi l p biên b n, tuỳ theo m c các v vi ph m, các c p Ty, S công an ho c tài chính c a t nh, thành ph (tr c thu c trung ương) có trách nhi m l p h sơ x lý theo úng th t c ã quy nh. ) T t c các hàng hoá b giam gi ch x lý ho c b t ch thu u ph i có s theo dõi rõ ràng, chính xác. Ph i qu n lý và tiêu th s hàng t ch thu theo úng chính sách, ch hi n hành ; c m tuỳ ti n s d ng, i chác, phân ph i ho c bán trong n i b cơ quan x lý. Hàng hóa x lý b ng hình th c t ch thu ph i giao cho cơ quan thương nghi p a phương ph trách. Cơ quan thương nghi p ph i t ch c t t vi c ti p nh n nh ng hàng hóa ó và thanh toán nhanh chóng ti n bán hàng v i cơ quan tài chính. Ti n ph t và ti n bán hàng t ch thu ph i n p vào khoan 102 theo m c l c c a ngân sách a phương (kho n thu ph t và bán hàng t ch thu v qu n lý th trư ng). 3. Vi c t ch c ki m soát hàng hóa qua l i gi a hai mi n : a) các a phương giáp ranh gi a hai mi n các sân bay, b n c ng u m i qua l i gi a, hai mi n, các B N i v , B Tài chính cùng chính quy n c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c các tr m ki m soát c a công an và tài chính làm vi c phân ph i ch t ch v i các ngành có liên quan i phương. M i tram ki m soát ph i b trí l c lu ng, có s phân công c th , b o m vi c ki m soát thư ng xuyên, phát hi n và x lý các trư ng h p vi ph m. Ngoài l c lư ng ki m soát các tr m nói trên, các a phương d c b bi n và giáp ranh gi a hai mi n c n t ch c l c lư ng dân quân và công an xã th c hi n vi c ki m soát vùng giáp ranh, b bi n, các c a sông…ngăn ng a vi c buôn l u gi a hai mi n. b) Vi c ki m soát hàng hóa, hành lý mang theo ngư i qua l i gi a hai mi n ph ich t ch nh m ngăn c m b n u cơ, buôn l u ; nhưng ph i b o m yêu c u mang theo hành lý, dùng riêng c a ngư i ư c phép qua l i, tránh tình tr ng khám xét tràng lan, b t gi lung tung, gây căng th ng không c n thi t. Chính quy n a phương ph i ch o ch t ch và thư ng xuêyn ki m tra vi c th c hi n c a các ngành, các a phương ư c giao trách nhi m, k p th i u n n n các hi n tư ng l ch l c. Nh ng ngư i làm úng, làm t t ph i ư c khen thư ng k p th i. Nh ng ngư i th u trách
  4. nhi m ho c c ý làm sai chính sách, ch , th l quy nh ph i ư c x lý nghiêm minh. Các i u quy nh trên ây là c n thi t vì hi n nay hai mi n có hai ng ti n khác nhau, giá c , th trư ng khác nhau. Các ngành, các a phương c n t ch c ph bi n giáo d c cho toàn th cán b , công nhân viên ch và nhân dân các a phương n m v ng nh ng quy nh ó ch p hành. Hàng tháng, chính quy n các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo v Ph th tư ng và liên b tình hình hàng trái phép qua l i gi a hai mi n. i v i nh ng v có tính ch t nghiêm tr ng, c n nêu rõ h tên ngư i có hàng, nghi nghi p, chúc v , a ch , lo i hàng và s l ơng. Trong quá trình thi hành, c n ph n nh k p th i nh ng khó khăn, m c m u liên b góp ý ki n ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét và quy t nh. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH K.T B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ào Thi n Thi Tr n Quy t
Đồng bộ tài khoản