Thông tư liên bộ số 38-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 38-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 38-TT/LB về việc trang bị một số đồ dùng dạy học cho các trường lớp mẫu giáo do Bộ Giáo dục - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 38-TT/LB

  1. B GIÁO D C-B TÀI VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 38-TT/LB Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 1974 THÔNG TƯ LIÊN B C A B GIÁO D C - TÀI CHÍNH S 38-TT/LB NGÀY 29-11-1974 V VI C TRANG BN M T S DÙNG D Y H C CHO CÁC TRƯ NG L P M U GIÁO H i ng Chính ph ã có Ch th s 153-CP ngày 12 tháng 8 năm 1966 v vi c " Ny m nh công tác m u giáo nh m giáo d c t t các cháu góp ph n gi i phóng ph n , ph c v s n xu t và chi n u ch ng M trong ó có giáo d c tr em t 3 n 7 tu i b ng cách vui chơi mà giáo d c cho các cháu nh ng c tính t t, nh ng t p quán t t, chăm sóc s c kho , t p cho các cháu v a chơi v a h c, chuNn b cho các cháu vào trư ng Ph thông, Giáo d c m u giáo t t m u cho m t n n giáo d c t t". th c hi n ư c m c ích giáo d c c a ngành m u giáo ã nêu trên; các trư ng m u giáo c n ư c trang b m t s lo i d ng c ph c v h c t p, sinh ho t, giáo d c lao ng, v sinh và chơi. Vi c trang b cho các l p m u giáo, v lòng trư c h t ph i d a vào s óng góp c a ph huynh h c sinh và h p tác xã, xí nghi p, ngân sách xã. Ngoài ra, ngân sách a phương tuỳ theo kh năng cân i thu chi, dành m t m c kinh phí t i thi u (trong kinh phí s nghi p giáo d c khác) chi v trang b d ng c h c t p cho các l p m u giáo v lòng. M i l p có th như sau: - M u giáo m i l p 8 ng - V lòng m i l p 22 ng. Các S , Ty giáo d c k t h p v i các S , Ty Tài chính l p d trù c th (v hi n v t và tài chính) căn c vào: - Ki m kê nh ng d ng c h c t p, sinh ho t, giáo d c lao ng, v sinh và chơi hi n có c a các trư ng l p m u giáo và v lòng. - Nhu c u t i thi u v chơi và d ng c h c t p, sinh ho t, giáo d c lao ng, v sinh c n ư c trang b thêm. Khi ã có d trù trên, các S , Ty Giáo d c t p h p s ti n óng góp c a các ph huynh h c sinh, c a h p tác xã v.v... và v i s ti n c a ngân sách a phương dành
  2. cho m i l p mà l p ơn t hàng và thanh toán khi nh n hàng v i Công ty thi t b trư ng h c - B Giáo d c. Riêng i v i các trư ng m u giáo thu c các cơ quan, công, nông, lâm trư ng, xí nghi p ã có qu phúc l i và qu công oàn thì không ư c di n ngân sách a phương tr c p. Liên B ngh U ban hành chính t nh, thành ph hư ng d n các S , Ty Giáo d c và S , Ty Tài chính thi hành Thông tư này. H Trúc Hoàng Văn Di m ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản