Thông tư liên số tịch 01/TTLT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư liên số tịch 01/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/TTLT về việc hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản do Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên số tịch 01/TTLT

  1. B TÀI CHÍNH-B TƯ PHÁP- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI N KI M SÁT NHÂN DÂN NAM T I CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN c l p - T do - H nh phúc T I CAO ******** ******** S : 01/TTLT Hà N i , ngày 19 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO - VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO - B TƯ PHÁP - B TÀI CHÍNH S 01/TTLT NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯ NG D N VI C XÉT X VÀ THI HÀNH ÁN V TÀI S N b o m quy n l i chính áng v tài s n cho các bên liên quan trong các v án hình s , dân s , hôn nhân và gia ình, kinh t , lao ng và hành chính khi có s thay i v giá c hay trong các trư ng h p bên có nghĩa v v tài s n chưa th c hi n, ch m th c hi n theo tho thu n, chưa thi hành án gây nên; thi hành nghiêm ch nh các quy nh c a B lu t dân s (có hi u l c t ngày 1-7-1996), Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Tư pháp, B Tài chính th ng nh t hư ng d n vi c xét x và thi hành án v tài s n như sau: I- TRƯ NG H P I TƯ NG C A NGHĨA V V TÀI S N LÀ CÁC KHO N TI N, VÀNG 1- i v i nghĩa v là các kho n ti n b i thư ng, ti n hoàn tr , ti n công, ti n lương, ti n chia tài s n, ti n n bù công s c, ti n c p dư ng, ti n vay không có lãi, ti n truy thu thu , ti n truy thu do thu l i b t chính thì gi i quy t như sau: a) N u vi c gây thi t h i ho c phát sinh nghĩa v dân s x y ra trư c ngày 1-7-1996 và trong th i gian t th i i m gây thi t h i ho c phát sinh nghĩa v n th i i m xét x sơ thNm mà giá g o tăng t 20% tr lên, thì Toà án quy i các kho n ti n ó ra g o theo giá g o lo i trung bình a phương (t ây tr i g i t t là "giá g o") t i th i i m gây thi t h i ho c phát sinh nghĩa v , r i tính s lư ng g o ó thành ti n theo giá g o t i th i i m xét x sơ thNm bu c bên có nghĩa v v tài s n ph i thanh toán và ch u án phí theo s ti n ó. Ví d : Tháng 1-1995 x y ra vi c tham ô kho n ti n 1 tri u ng. N u tháng 10-1996 xét x sơ thNm và giá g o trong th i gian này ã tăng quá 20%, thì Toà án ph i quy i 1 tri u ng ra g o theo giá g o vào tháng 1-1995. Gi nh giá g o vào tháng 1- 1995 là 2.000 ng/kg, thì s lư ng g o ư c quy i là 500 kg (1 tri u ng): 2000 ng/kg = 500 kg). Gi nh giá g o t i th i i m xét x sơ thNm vào tháng 10-1996 là 4.000 ng/kg, thì trong ph n quy t nh c a b n án, Toà án bu c ngư i b k t án v t i tham ô ph i b i thư ng s ti n là 2 tri u ng (500 kg x 4000 ng/ kg = 2 tri u ng), ph i ch u án phí dân s sơ thNm là 100.000 ng (5% x 2 tri u ng) = 100.000 ng). b) N u vi c gây thi t h i ho c phát sinh nghĩa v x y ra sau ngày 1-7-1996 ho c tuy x y ra trư c ngày 1-7-1996, nhưng trong kho ng th i gian t th i i m gây thi t h i
  2. ho c phát sinh nghĩa v n th i i m xét x sơ thNm mà giá g o không tăng hay tuy có tăng nhưng m c dư i 20%, thì Toà án ch xác nh các kho n ti n ó bu c bên có nghĩa v ph i thanh toán b ng ti n. Trong trư ng h p ngư i có nghĩa v có l i thì ngoài kho n ti n nói trên còn ph i tr lãi i v i s ti n ch m tr theo lãi su t n quá h n do Ngân hàng Nhà nư c quy nh tương ng v i th i gian ch m tr t i th i i m xét x sơ thNm theo quy nh t i kho n 2 i u 313 B lu t dân s , tr trư ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. Ví d : Tháng 2 năm 1996, anh A vay c a ch B 2.000.000 ng không có lãi, v i th i h n vay là m t tháng. n ngày 20-3-1996 là h n ph i tr n , nhưng anh A không tr ư c cho ch B. Do òi nhi u l n không ư c nên vào tháng 8-1996 ch B kh i ki n yêu c u Toà án bu c anh A tr s ti n ã vay và ph i tr ti n lãi cho b B theo quy nh c a pháp lu t. Trong v ki n này, toà án ph i xác nh th i i m phát sinh nghĩa v tr n c a anh A là ngày 20-3-1996. Gi s , ngày 20-11-1996 toà án m phiên toà xét x sơ thNm v ki n òi n này và trong kho ng th i gian t 20-3-1996 n ngày 20-11-1996 giá g o không tăng ho c tuy có tăng nhưng dư i m c 20%, thì toà án không quy i s ti n ó ra g o như hư ng d n i m a, mà bu c anh A tr cho ch B s ti n n g c là 2.000.000 ng và kho n lãi theo quy nh t i kho n 2 i u 313 B lu t dân s . Kho n lãi anh A ph i tr cho ch B ư c tính như sau: - Kho ng th i gian ph i tr lãi tính t ngày 20-3-1996 n ngày 20-11-1996 là 8 tháng. - M c lãi ph i tr là m c lãi su t n quá h n c a lo i vay trung h n (vì th i gian ph i tr lãi quá 6 tháng) t i th i i m xét x sơ thNm. Theo quy nh t i Quy t nh s 266- Q /NH1 ngày 27-9-1996 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thì m c lãi su t ó là 2,025%/tháng (1,35% x 150% = 2,025%/tháng). - T ng s ti n lãi mà anh A ph i tr ch B trong th i gian 8 tháng là 324.000 ng (2,025%/tháng x 8 tháng x 2.000.000 ng = 324.000 ng). Như v y Toà án quy t nh bu c anh A tr cho ch B s ti n là 2.324.000 ng (2.000.000 ng + 324.000 ng = 2.324.000 ng) và ch u án phí theo quy nh c a pháp lu t. 2- i v i các kho n ti n t ch thu, ti n ph t, ti n án phí thì khi xét x toà án ch quy t nh m c ti n c th mà không áp d ng cách tính ã hư ng d n t i kho n 1 nói trên. 3- i v i các kho n ti n vay, g i tài s n Ngân hàng, tín d ng, do giá tr c a các kho n ti n ó ã ư c b o m thông qua các m c lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c quy nh, cho nên khi xét x , trong m i trư ng h p toà án u không ph i quy i các kho n ti n ó ra g o, mà quy t nh bu c bên có nghĩa v v tài s n ph i thanh toán s ti n th c t ã vay, g i cùng v i kho n ti n lãi, k t ngày khi giao d ch cho n khi thi hành án xong, theo m c lãi su t tương ng do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. Ví d : Tháng 1-1996, A vay Ngân hàng 1.000.000 ng v i th i h n vay là 6 tháng và v i m c lãi su t là 1,75%/tháng theo Quy t nh s 381-Q /NH1 ngày 28-12-1995 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Khi h t h n h p ng A không tr ti n vay và
  3. ti n lãi cho Ngân hàng. Khi xét x sơ thNm vào tháng 10-1996 toà án quy t nh A ph i tr cho Ngân hàng 1.000.000 ng n g c cùng v i các kho n ti n lãi c a s ti n ã vay, bao g m ti n lãi theo h p ng vay là 105.000 ng (1.000.000 ng x 1,75%/tháng x 6 tháng = 105.000 ng) và ti n lãi do n quá h n t tháng 7-1996 n tháng 10-1996 là 105.000 ng (1.000.000 ng x 1,75% x 150% x 4 tháng = 105.000 ng). Toà án bu c A ph i ch u án phí dân s sơ thNm theo t ng s các kho n ti n ph i thanh toán t i th i i m xét x sơ thNm bao g m 1.000.000 ng ti n vay, 105.000 ng ti n lãi theo h p ng và 105.000 ng ti n lãi n quá h n t tháng 7- 1996 n tháng 10-1996. Trong trư ng h p c th này, án phí dân s sơ thNm là 60.5000 ng (5% x 1.000.000 ng + 105.000 ng + 105.000 ng = 60.500 ng). 4- i v i các kho n vay có lãi (k c lo i có kỳ h n và lo i không có kỳ h n) ngoài t ch c Ngân hàng, tín d ng, do giá tr c a các kho n ti n ó cũng ã ư c b o m thông qua vi c ch u lãi c a bên vay tài s n, cho nên trong m i trư ng h p toà án u không ph i quy i s ti n ó ra g o, mà ch bu c ngư i vay ph i tr s ti n n g c chưa tr cùng v i s ti n lãi chưa tr . Trong vi c tính ti n lãi c n phân bi t các trư ng h p như sau: - i v i các h p ng vay tài s n giao k t trư c ngày 1-7-1996 thì ch tính s ti n lãi chưa tr theo quy nh c a B lu t dân s ; i v i kho n ti n lãi ã tr thì không ph i gi i quy t l i. - i v i các h p ng vay tài s n giao k t t ngày 1-7-1996 tr i thì vi c tính lãi ph i tuân theo các quy nh c a B lu t dân s , s ti n lãi ã tr cũng ph i ư c gi i quy t l i, n u m c lãi su t mà các bên tho thu n cao hơn m c lãi su t ư c quy nh t i kho n 1 i u 473 B lu t dân s . Theo quy nh c a B lu t dân s thì lãi su t ư c tính như sau: a) V nguyên t c, ti n lãi ch ư c tính trên s n g c, tr trư ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. Ngoài nguyên t c ti n lãi ch ư c tính trên s n g c, các bên có th tho thu n v vi c nh n lãi vào n g c tính lãi c a th i h n vay ti p theo. Tuy nhiên, tránh tình tr ng bên cho vay có th l i d ng tho thu n này thu l i trái pháp lu t, thì toà án ch ch p nh n vi c nh p lãi vào n g c m t l n i v i lo i vay có kỳ h n gi a các bên ngoài t ch c Ngân hàng, tín d ng t i th i i m n h n tr n mà ngư i vay không th c hi n ư c nghĩa v tr n c a mình. Các trư ng h p khác u ph i tính theo lãi su t n quá h n theo quy nh t i kho n 2 i u 313 B lu t dân s . b) N u m c lãi su t do các bên tho thu n vư t quá 50% c a lãi su t cao nh t do Ngân hàng Nhà nư c quy nh i v i lo i vay tương ng t i th i i m vay, thì toà án áp d ng kho n 1 i u 473 B lu t dân s bu c bên vay ph i tr lãi b ng 150% m c lãi su t cao nh t do Ngân hàng Nhà nư c quy nh i v i lo i vay tương ng. Ví d : A vay c a B 10.000.000 ng vào ngày 30-12-1995 v i th i h n vay là 6 tháng và v i lãi su t là 4%/tháng. Hàng tháng A ã ph i tr lãi cho B. Tháng 7-1996 A ng ng tr lãi cho B. Do òi nhi u l n không ư c, nên tháng 11-1996 B kh i ki n yêu
  4. c u toà án bu c bên A ph i tr c n g c và lãi cho B. Khi gi i quy t v ki n này, toà án bu c A tr cho B ti n n g c là 10.000.000 ng và ti n lãi theo cách tính như sau: - Th i i m A vay B là tháng 12-1995. Theo Quy t nh s 381-Q /NH1 ngày 28- 12-1995 thì lãi su t cao nh t c a lo i vay trung h n và dài h n là 1,7%/tháng. Như v y toà án ch ch p nh n m c lãi su t c a h p ng vay n là 2,55%/tháng (1,7% + 1,7% x 50% = 2,55%/tháng). - S ti n lãi A ã tr B trư c tháng 7-1996 toà án không xem xét n n a. - Toà án bu c A tr B kho n ti n lãi t tháng 7-1996 n h t ngày xét x sơ thNm (gi s là u tháng 2-1997) là 7 tháng. Như v y s ti n lãi mà A còn ph i tr B là 1.785.000 ng (2,55% x 7 tháng x 10.000.000 ng = 1.785.000 ng). c) N u m c lãi su t không vư t quá 50% m c lãi su t cao nh t c a lo i vay tương ng do Ngân hàng Nhà nư c quy nh t i th i i m vay, thì toà án bu c bên vay ph i tr lãi theo úng m c lãi su t mà hai bên ã tho thu n t i th i i m này. d) Trong trư ng h p các bên có tho thu n v vi c tr lãi trong vi c vay nhưng không xác nh rõ lãi su t ho c có tranh ch p v lãi su t, thì áp d ng lãi su t ti t ki m có kỳ h n do Ngân hàng Nhà nư c quy nh tương ng v i th i h n vay t i th i i m xét x sơ thNm theo quy nh t i kho n 2 i u 473 B lu t dân s . 5- Trong trư ng h p i tư ng h p ng vay tài s n là vàng, thì lai su t ch ư c ch p nh n khi Ngân hàng Nhà nư c có quy nh và cách tính lãi su t không phân bi t như các trư ng h p ã nêu t i kho n 4 trên ây, mà ch tính b ng m c lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. II- TRƯ NG H P I TƯ NG C A NGHĨA V V TÀI S N LÀ HI N V T 1- Trong các trư ng h p i tư ng c a nghĩa v v tài s n là hi n v t, thì khi gi i quy t v án c n ph i xem xét và xác nh ngư i có nghĩa v có th th c hi n ư c nghĩa v giao v t hay không, ngư i có quy n có ch p nh n ti p nh n hi n v t hay không, tuỳ t ng trư ng h p c th mà gi i quy t theo các hư ng sau ây: a) N u có i u ki n bu c ngư i có nghĩa v v tài s n th c hi n nghĩa v giao v t, thì toà án ra quy t nh bu c ngư i ó ph i giao hi n v t theo quy nh t i i u 294 B lu t dân s và trong b n án, quy t nh ph i ghi rõ tình tr ng, s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i... c a hi n v t ph i giao vi c thi hành án ư c rõ ràng, thu n l i. Tuy nhiên, toà án v n ph i xác nh giá tr c a hi n v t ó theo giá th trư ng t i th i i m xét x sơ thNm tính án phí. Ví d : A cho B mư n chi c xe p mini Nh t còn m i nguyên, B làm m t chi c xe p này, nên A kh i ki n yêu c u toà án bu c B ph i tr l i chi c xe p ó. Khi xét x sơ thNm toà án bu c B ph i tr cho A chi c xe p mini Nh t m i nguyên. N u giá chi c xe p mini Nh t còn m i nguyên trên th trư ng t i th i i m xét x sơ thNm là 2.500.000 ng (5% x 2.500.000 ng = 125.000 ng).
  5. b) N u bên có nghĩa v không th có hi n v t th c hi n nghĩa v giao v t, thì toà án quy t nh bu c h ph i thanh toán giá tr c a hi n v t theo giá th trư ng t i th i i m xét x sơ thNm và b i thư ng thi t h i. 2- Theo quy nh t i kho n 2 i u 310, i u 311 và kho n 1 i u 313 B lu t dân s thì ngư i ch m th c hi n nghĩa v giao v t, không th c hi n nghĩa v giao v t ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i có quy n.Thi t h i trong trư ng h p không giao hi n v t, ch m th c hi n nghĩa v giao v t, là thu nh p th c t b m t, b gi m sút. tính thi t h i c th , có th tính theo m c thu nh p th c t b m t, b gi m sút c th do bên b thi t h i ch ng minh, n u không xác nh ư c thi t h i c th , thì tính b ng m c thu nh p bình quân (sau khi ã tr các kho n chi phí) c a 5 tháng li n k (n u chưa 5 tháng thì tính b ng m c thu nh p bình quân c a các tháng ó), trư c th i i m phát sinh nghĩa v giao v t. Ví d : Theo h p ng A mua c a B m t máy x g và th i i m giao nh n hàng là ngày 1-9-1996. Do ã mua máy m i nên cu i tháng 8-1996 A bán máy cũ c a mình. n th i h n theo h p ng B không giao máy cho A làm A không có máy s n xu t. Cu i tháng 12-1996 A ki n B ra toà án òi B ph i tr máy x g và b i thư ng thi t h i. Gi nh có căn c xác nh ư c thu nh p c a A trong tháng 4-1996 là 1.200.000 ng, tháng 5-1996 là 1.700.000 ng, tháng 6-1996 là 1.000.000 ng, tháng 7-1996 là 1.800.000 ng, tháng 8-1996 là 1.300.000 ng, thì thu nh p bình quân hàng tháng c a A là 1.400.000 ng. Như v y, n u tháng 1-1997 x sơ thNm và ch p nh n yêu c u c a A thì toà án bu c B ph i tr máy cho A (trong trư ng h p B không tr ư c máy thì ph i tr s ti n b ng giá tr c a máy x g ó t i th i i m xét x sơ thNm) và b i thư ng thi t h i cho a ti n thu nh p th c t b m t c a 4 tháng (t tháng 9-1996 n tháng 1-1997 là 5.600.000 ng (1.400.000 ng x 4 tháng = 5.600.000 ng). i v i thi t h i lo i này thì toà án bu c ngư i gây thi t h i ph i b i thư ng n th i i m ngư i có quy n có ơn kh i ki n ra Toà án. III- VI C B O V QUY N L I CHO BÊN Ư C THI HÀNH ÁN 1- b o m quy n l i cho bên ư c thi hành án, h n ch vi c bên ph i thi hành án c tình dây dưa, không t nguy n thi hành án, cùng v i vi c quy t nh kho n ti n mà bên có nghĩa v v tài s n ph i thanh toán cho bên ư c thi hành án, kho n ti n ph i n p ưa vào ngân sách Nhà nư c (ti n t ch thu, ti n truy thu thu , ti n truy thu do thu l i b t chính, ti n ph t), toà án ph i quy t nh rõ trong b n án ho c quy t nh là k t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t ( i v i các trư ng h p cơ quan thi hành án có quy n ch ng ra quy t nh thi hành án) ho c k t ngày có ơn yêu c u thi hành án c a ngư i ư c thi hành án ( i v i các kho n ti n ph i tr cho ngư i ư c thi hành án) cho n khi thi hành án xong, t t c các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t n quá h n do Ngân hàng Nhà nư c quy nh tương ng v i th i gian chưa thi hành án theo quy nh t i kho n 2 i u 313 B lu t dân s , tr trư ng h p ư c hư ng d n t i kho n 3 ph n 1 Thông tư này v các kho n vay c a t ch c Ngân hàng, tín d ng. Khi tính lãi ch tính lãi s ti n còn ph i thi hành án, mà không tính lãi c a s ti n lãi chưa tr trong quá trình thi hành án.
  6. T nay tr i, toà án không t n nh trong b n án, quy t nh th i i m ho c th i h n bên có nghĩa v thi hành, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. Ví d : Theo v ki n ví d ư c nêu i m b kho n 1 ph n này, toà án bu c anh A ph i tr cho ch B t ng s ti n là 2.324.000 ng (2.000.000 ng ti n vay + 324.000 ng ti n lãi = 2.324.000 ng). Trong b n án, quy t nh c a toà án ph i tuyên b rõ: k t ngày ch B có ơn yêu c u thi hành án, nêu anh A không ch u tr s ti n nêu trên thì hàng tháng anh A còn ph i tr cho ch B s ti n lai theo m c lãi su t n quá h n do Ngân hàng Nhà nư c quy nh tương ng v i th i gian chưa thi hành án. 2- N u trong b n án, quy t nh c a Toà án ã bu c ngư i có nghĩa v ph i giao v t cho ngư i có quy n, thì khi thi hành án, bên có nghĩa v ph i giao v t theo úng quy t nh c a toá án, tr trư ng h p các bên ương s t tho thu n v i nhau bên ph i thi hành án thanh toán giá tr c a hi n v t b ng ti n cho bên ư c thi hành án. Trong trư ng h p bên ph i thi hành án c tình không giao hi n v t thì cơ quan thi hành án áp d ng bi n pháp cư ng ch bu c bên thi hành án ph i giao hi n v t. N u qua xác minh có căn c xác nh là hi n v t ph i giao th c s không còn ho c ngư i ph i thi hành án m t kh năng giao hi n v t (hi n v t b th t l c; hi n v t cùng lo i không còn có bán trên th trư ng n a; hi n v t là ng s n b hư h ng n ng so v i tình tr ng khi toà án xét x sơ thNm, nên ngư i ư c thi hành án không nh n...) thì Th trư ng cơ quan thi hành án có quy n hoà gi i bên ư c thi hành án nh n giá tr hi n v t b ng ti n theo th i giá. Trong trư ng h p bên ư c thi hành án không ng ý nh n giá tr hi n v t b ng ti n và cơ quan thi hành án không cư ng ch ư c ngư i thi hành án giao v t vì lý do nêu trên, thì Th trư ng cơ quan thi hành án có quy n ra quy t nh bu c ngư i ph i thi hành án n p s ti n b ng giá tr c a hi n v t ph i giao theo giá ã ư c xác nh trong b n án, quy t nh c a toà án và m i bên ư c thi hành án n nh n, n u bên ư c thi hành án không n nh n, thì cơ quan thi hành án làm th t c g i s ti n ó vào Ngân hàng theo lo i ti n g i ti t ki m không kỳ h n mang tên c a ngư i ư c thi hành án và báo cho ngư i ư c thi hành án bi t là vi c thi hành án ã ch m d t, ngư i ư c thi hành án ch có quy n nh n s ti n trong s ti t ki m (c ti n g c và ti n lãi) ã ng tên c a h . IV- HƯ NG D N V HI U L C C A THÔNG TƯ 1- Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 15-7-1997. 2- i v i các v án ã ư c xét x sơ thNm, phúc thNm, giám c thNm, tái thNm, nhưng b n án, quy t nh ã b kháng cáo, kháng ngh trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành và chưa gi i quy t xong, thì áp d ng Thông tư này gi i quy t. 3- i v i b n án, quy t nh c a toà án ã có hi u l c pháp lu t trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành và v án ã ư c gi i quy t úng theo các hư ng d n trư c ây, thì không áp d ng Thông tư này kháng ngh theo th t c giám c thNm. 4- Vi c thi hành án các b n án, quy t nh c a toà án có hi u l c trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành ư c quy nh như sau:
  7. a) Trong trư ng h p tài s n ph i thi hành án là hi n v t thì cơ quan thi hành án ư c áp d ng hư ng d n t i ph n III c a Thông tư này gi i quy t vi c thi hành án. b) i v i các trư ng h p tài s n ph i thi hành án không ph i là hi n v t thì cơ quan thi hành án thi hành úng theo quy t nh c a toà án, k c các kho n lãi mà bên ph i thi hành án ph i ch u do ch m thi hành án gây ra. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có gì vư ng m c, thì c n báo cáo ngay cho Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Tư pháp, B Tài chính có hư ng d n k p th i. Nguy n Ng c Hi n Tr nh H ng Dương ( ã ký) ( ã ký) Nguy n Th Tuy t Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản