Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
94
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng  liªntÞch t    tµi h Ý n h    c ­ giao  th«ng v Ë n  t¶i sè 01/2000/TTLT/BT C­B G T V T  n g µ y 05  th¸ng 01 n¨ m  2001  íng d É n  c h Õ  ® é  q u ¶ n  lý, h   c Ê p   h¸t, p  thanh q u y Õt  to¸n kinh p h Ý  sù  n g hi Ö p   kinh tÕ  öa c h÷a ® ê n g  b é s §Ó     t¨ngcêng  c«ng    t¸cqu¶n    lý,cÊp    ph¸tkinh phÝ  nghiÖp    sù  kinh tÕ    söa  ch÷a  êng  phï hîp    ® bé    víiquy  ®Þnh  cña  LuËt Ng©n  s¸ch Nhµ      níc;Liªn tÞch  Bé    Tµi chÝnh    Giao  ­ Bé  th«ng vËn    t¶ihíng dÉn  chÕ     ®é qu¶n    lý,cÊp  ph¸t,   thanh  quyÕt to¸n kinh    phÝ  nghiÖp  sù  kinh  söa  tÕ  ch÷a  êng  do  ® bé  ng©n   s¸ch Nhµ      nícb¶o ®¶m   sau: nh  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Kinh    phÝ  nghiÖp  sù  kinh tÕ    söa  ch÷a  êng  do  ® bé  ng©n  s¸ch Nhµ      níc cÊp    ®Ó söa  ch÷a  êng  th xuyªn,söa    ch÷a kh«ng  êng  th xuyªn cÇu,  êng  ® bé  (gäichung    êng    îcqu¶n      lµ® bé);®   lý,cÊp ph¸t,  thanh quyÕt    to¸ntheo ®¬n    gi¸ vµ khèil    îng söa  ch÷a  îccÊp  thÈm  ®   cã  quyÒn  duyÖt. 2. Kinh    phÝ b¶o ®¶m  cho c«ng    t¸cqu¶n    lý,s÷a  ch÷a  êng  th xuyªn ® êng    quèc    ng©n  lédo  s¸ch Trung    ¬ng b¶o  ®¶m. Kinh phÝ  b¶o ®¶m  cho c«ng    t¸c qu¶n    lý,söa ch÷a  êng  th xuyªn, söa    ch÷a kh«ng  êng  th xuyªn  êng  ® ®Þa  ph¬ng  ng©n   do  s¸ch ®Þa  ph¬ng b¶o  ®¶m. 3. Kinh    phÝ  nghiÖp  sù  kinh tÕ  êng  hµng    ® bé  n¨m  îc quyÕt    ®   to¸n theo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.Néi dung      chi: 1.1.Chi söa      ch÷a  êng  th xuyªn: ­Chi qu¶n        lý,c«ng    toµn  êng  t¸can  ® bé. ­Chi duy        tu,b¶o  dìng th   êng  xuyªn ® êng    bé. 1.2.Chi söa      ch÷a  kh«ng  êng  th xuyªn: ­ Chi söa      ch÷a  ®Þnh  theo  kú  quy  tr×nh kü    thuËt(bao    gåm:    chisöa  ch÷a  võa  chisöa  vµ    ch÷a    êng  lín® bé). ­ Chi söa      ch÷a ®ét xuÊt kh¾c    phôc hËu qu¶ thiªntaihoÆc         c¸c nguyªn  nh©n kh¸c®Ó     b¶o  ®¶m  giao th«ng.   1.3.C¸c    kho¶n    chikh¸cgåm:   ­Chi bïho¹t®éng          cña    c¸cbÕn  phµ  trongtr   êng    hîp kh«ng  chi. ®ñ  ­ Chi ho¹t®éng        cña    c¸c tr¹m c©n    m         xe, ®Õ xe; Chi ho¹t®éng  thanh    tra giao th«ng;Chi ho¹t®éng  m¸y          bé  cña    c¸c Khu  qu¶n    êng      lý® bé, theo ®Þnh 
  2. 2 møc     chiqu¶n    lýhµnh chÝnh  biªnchÕ  îc Bé  vµ    ®   Giao th«ng vËn    t¶igiao vµ  kinhphÝ    qu¶n    lýnghiÖp  ® Æc   vô  thï. ­ Chi    mua  s¾m  thiÕtbÞ    duy    x©y  tu vµ  dùng nhµ    h¹tqu¶n    êng  lý® bé  (mçin¨m  trÝ kh«ng      bè    qu¸ 10%  kinh phÝ    duy    tu,s÷a ch÷a  êng  th xuyªn ® êng    bé,trong thêigian 3          n¨m  2001,2002,2003).     ­ Chi dù      phßng  ®¶m  b¶o giao th«ng    theo quyÕt ®Þnh cña  tr Bé  ëng Bé  Giao  th«ng  vËn  . t¶i 2.LËp  to¸nkinh phÝ  nghiÖp    dù      sù  söa  ch÷a  êng  ® bé. ViÖc  dù    lËp  to¸nkinh phÝ  nghiÖp    sù  söa ch÷a  êng  hµng  ® bé  n¨m  thùc  hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   103/1998/TT­   tsè  BTC  ngµy 18/7/1998 cña    Bé  Tµi chÝnh    "Híng dÉn viÖc ph©n  cÊp, lËp,chÊp      hµnh  quyÕt  vµ  to¸n ng©n    s¸ch nhµ    níc";  Th«ng  tnµy híng dÉn    thªm  mét  ®iÓm   sau: sè  nh  2.1.§èivíi êng        ® quèc    Trung  lédo  ¬ng  qu¶n    lý: Hµng n¨m    vµo  c¨n cø  sè  kiÓm    dù      travÒ  to¸nching©n  s¸ch Nhµ    Bé      nícdo  TµichÝnh  th«ng      b¸o,c¨n cø  vµo  th«ng  cña  Giao  sè  b¸o  Bé  th«ng  vËn  , t¶i Côc    §êng  ViÖt Nam   bé    giao sè    kiÓm    tracho    c¸c ®¬n  trùcthuéc (Khu  vÞ      qu¶n    êng    lý® bé, Ban qu¶n    ¸n lýdù    ® êng  bé)  c¸c  giao  vµ  Së  th«ng vËn   t¶i(®èi víi® êng      quèc    Bé  lé do  Giao  th«ng  vËn    quyÒn   t¶iuû  cho  ®Þa   ph¬ng  qu¶n    gäi chung    êng  lý ­    lµ ® uû  quyÒn  qu¶n lý). C¨n  vµo  cø  t×nh tr¹ng ® êng; ®Þnh      møc  kinh tÕ  thuËt;néi dung      kü      chi quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1,Môc    IIcña  Th«ng   tnµy;®¬n      gi¸,®Þnh  møc    îccÊp  chi®   cã thÈm quyÒn  duyÖt;chÕ            ®é chitiªutµichÝnh hiÖn  hµnh  sè  vµ  kiÓm    tra do cÊp    trªngiao,c¸c ®¬n  trùcthuéc      vÞ    Côc §êng  ViÖt Nam   Së  bé    vµ  Giao  th«ng vËn    t¶i(®èivíi® êng  quyÒn      uû  qu¶n    lý)lËp  to¸n kinh phÝ    dù      chisöa  ch÷a  êng        ® bé, chitiÕttheo  môc   chicña môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ        níc,göiCôc  §êng  ViÖt Nam,    bé    ®Ó xem   xÐt tæng  göi Bé  hîp    Giao  th«ng  vËn    Bé  t¶ivµ  TµichÝnh    theo quy    ®Þnh. 2.2.§èi víi® êng  ®Þa         do  ph¬ng  qu¶n    Giao  lý:Së  th«ng vËn    cø  t¶ic¨n  vµo  kiÓm     dù  sè  travÒ  to¸n ching©n      s¸ch Nhµ    îc cÊp  thÈm     níc ®   cã  quyÒn  giao.C¨n  vµo    cø  t×nh tr¹ng® êng; ®Þnh      møc   kinh tÕ  thuËt,néi dung      kü      chi quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1,Môc   IIcña Th«ng  tnµy;®¬n      gi¸,®Þnh møc    îccÊp  chi®   cã thÈm  quyÒn  duyÖt  chÕ           vµ  ®é chitiªutµichÝnh  hiÖn hµnh; lËp  to¸n   dù    kinh phÝ      chisöa  ch÷a  êng        ® bé, chitiÕttheo  môc    chicña  môc    lôcng©n  s¸ch  Nhµ      TµichÝnh   nícgöiSë    ­VËt    gi¸theo quy    ®Þnh. Dù  to¸n chi theo      quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2, Môc      IItrªn®©y  ph¶i kÌm    theo  thuyÕt minh  thÓ.§èivíi     cô        dung    néi chisöa ch÷a kh«ng  êng  th xuyªn ph¶ichi       tiÕttheo    tõng c«ng  tr×nh g¾n     víi®o¹n  êng, tuyÕn  êng, khèi l   ®   ®    îng, kinh  phÝ, thêigian tr         iÓnkhaithùc hiÖn.     Do  Æc     ® thïcña c«ng    t¸cqu¶n    s÷a  lývµ  ch÷a  êng    ® bé,viÖc    to¸n lËp dù    vµ cÊp    ph¸tkinh phÝ    s÷a ch÷a  êng  ® îcthùc hiÖn  ® bé      theo    c¸c môc    chicña  Môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ    sau:   nícnh  ­ Môc    117: "Söa    ch÷a  êng  th xuyªn TSC§     phôc  c«ng    vô  t¸cchuyªn m«n    vµ duy    tu,b¶o dìng c¸cc«ng      tr×nh c¬  h¹ tÇng".Ph¶n  chiphÝ    së      ¸nh    s÷a ch÷a  thêng xuyªn  êng  ® bé. Chi  ho¹t ®éng  bï    c¸c bÕn  phµ, trong  êng  tr hîp    thu kh«ng  chi. ®ñ 
  3. 3 ­ Môc    118: "S÷a    ch÷a    línTSC§  phôc  chuyªn m«n   c¸c c«ng  vô    vµ    tr×nh  c¬  h¹ tÇng":Ph¶n  chiphÝ  së      ¸nh    s÷a ch÷a kh«ng  êng  th xuyªn ® êng  (bao    bé  gåm:    chisöa  ch÷a  ®Þnh  vµ    kú  chisöa  ch÷a ®ét  xuÊt).     Chi x©y  dùng nhµ    h¹t qu¶n    êng  lý® bé. ­ Môc    134 "Chikh¸c":    Ph¶n  chiho¹t®éng  ¸nh      cña      c¸ctr¹m c©n    m   xe,®Õ xe;Chi ho¹t®éng        thanh    tragiao th«ng;Chi ho¹t®éng  m¸y            bé  c¸cKhu qu¶n    lý ® êng        quyÕt to¸ntheo môc   ¬ng  bé.Khichivµ        chit øng cña Môc    lôcng©n s¸ch  Nhµ níc. ­ Môc  145 "Chi mua     s¾m     tµis¶n  ®Þnh": Ph¶n  cè    ¸nh    chi mua  s¾m   thiÕtbÞ    duy    tus÷a  ch÷a  êng  ® bé. 3.ChÊp    hµnh  to¸nng©n  dù    s¸ch Nhµ      níc 3.1.Ph©n    to¸nng©n    bæ dù    s¸ch ® îcgiao.     Sau    to¸n ng©n  khidù    s¸ch  Nhµ    níc n¨m  îc cÊp  thÈm   ®   cã  quyÒn  giao,   c¨n  vµo  th«ng  cø  sè  b¸o cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  , t¶i Côc  §êng  ViÖt Nam   bé    ph©n    to¸ntheo    bæ dù    néidung   chi,môc   chicña môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ      níc quy ®Þnh  it¹ Môc        IInãi trªncho   c¸c ®¬n  thùc hiÖn      vÞ    (chitiÕttheo quý vµ  chia ra    th¸ng);§èi víinéi dung            chis÷a  ch÷a kh«ng  êng  th xuyªn ph¶ichitiÕt       theo tõng c«ng  tr×nh  g¾n     víi®o¹n  êng, tuyÕn  êng, khèi l   ®   ®    îng,kinh phÝ,  thêigian  iÓn khaithùc hiÖn      tr       göi cho  Tµi chÝnh  Kho    Bé    vµ  b¹c Nhµ      níc n¬i giao dÞch;gåm:     ­ Kinh phÝ söa ch÷a  êng  ® quèc    c¸c Khu  lé do    qu¶n    êng  thùc lý ® bé    hiÖn. ­ Kinh    phÝ söa ch÷a  êng  ® quèc    c¸c Ban  lé do    qu¶n    ¸n  êng  lýdù  ® bé  thùc hiÖn.   ­ Kinh    phÝ  söa ch÷a  êng  ® quèc    quyÒn  léuû  cho  Giao  Së  th«ng  vËn    t¶i c¸ctØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng thùc hiÖn.   Së Giao  th«ng vËn      t¶ic¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    c¨n cø  vµo  to¸nching©n  dù      s¸ch Nhµ    îccÊp  thÈm    níc®   cã  quyÒn  giao,ph©n      bæ dù  to¸ntheo      néidung    chi,môc    chicña Môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ      nícquy  ®Þnh    t¹i Môc        IInãitrªncho    c¸c ®¬n  thùc hiÖn      vÞ    (chitiÕttheo quý  chia ra th¸ng); vµ        §èivíinéidung          chisöa  ch÷a  kh«ng  êng  th xuyªn ph¶ichitiÕttheo          tõng c«ng  tr×nh g¾n     víi®o¹n  êng, tuyÕn  êng, khèi l   ®   ®    îng,kinh  phÝ,    thêigian  iÓn tr   khaithùc    hiÖn    göi cho  Tµi chÝnh    Së    ­ VËt    Kho  gi¸vµ  b¹c Nhµ      níc n¬i giao  dÞch. C¨n  vµo  to¸nchisöa  cø  dù      ch÷a  êng  ® îccÊp  thÈm  ® bé    cã  quyÒn giao,  c¸cKhu    qu¶n    êng  thùc hiÖn  lý® bé    giao kÕ    ho¹ch,ký    kÕt      c¸chîp ®ång  hoÆc   ® Æt  hµng      víic¸c doanh  nghiÖp  c«ng  Ých  êng  Trung  ® bé  ¬ng  qu¶n    lý;Ban  qu¶n    ¸n  êng  ký  lý dù  ® bé  kÕt    c¸c hîp  ®ång  hoÆc   Æt   ® hµng      víic¸c doanh  nghiÖp.Së    Giao  th«ng vËn      t¶ic¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc    TW thùc hiÖn    giao kÕ    ho¹ch,ký      hîp ®ång  hoÆc   Æt  ® hµng      víic¸c doanh nghiÖp  c«ng  Ých  ® êng    bé, ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  êng  thuéc ®Þa  ® bé    ph¬ng qu¶n    lý(bao  gåm  c¶  phÇn  kinh phÝ    cña  ng©n  s¸ch Trung    ¬ng  giao uû    quyÒn  qu¶n    êng  lý® quèc  lé);®Ó     lµm  c¨n  kiÓm     cø  tra,gi¸m   s¸t,nghiÖm   thu thanh to¸n c¸c khèi l        îng c«ng    t¸csöa  ch÷a  êng  ® bé. 3.2.CÊp    ph¸t,  thanh    to¸nkinh phÝ    söa  ch÷a  êng  ® bé.
  4. 4 ­      êng  §èi víi® quèc    lé:Hµng  quý c¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch   Trung  ¬ng  dù      vµ  to¸nchisöa  ch÷a  êng  trong kú  chitiÕttheo  ® bé    cã      môc    lôc ng©n  s¸ch  Nhµ    Côc  níc do  §êng  ViÖt Nam   bé    lËp;Bé      Tµi chÝnh  cÊp  ph¸t  b»ng  h¹n møc  kinh phÝ      trùc tiÕp cho Côc  §êng  ViÖt Nam,  bé    Côc §êng bé  ViÖt Nam     ph©n  phèi h¹n    møc  kinh phÝ cho    c¸c Khu qu¶n    êng    lý ® bé, Ban  qu¶n    ¸n ® êng  ®Ó   lýdù    bé  thanh    to¸ntheo hîp ®ång      hoÆc   Æt  ® hµng cho    c¸c ®¬n  söa  vÞ  ch÷a  êng  ® bé. §èivíic¸c tuyÕn  êng        ® quèc    Bé  lédo  Giao  th«ng VËn    quyÒn  t¶iuû  cho  ®Þa   ph¬ng  qu¶n      së  to¸nchisöa  lý;trªnc¬  dù      ch÷a  êng  trong kú  chi ® bé    cã    tiÕt theo    Môc     lôc ng©n  s¸ch Nhµ     Côc  níc do  §êng  ViÖt  bé  Nam,      Bé Tµi chÝnh  cÊp    ph¸tb»ng  h¹n møc  kinh phÝ    Tµi chÝnh      vÒ Së    ­ VËt    gi¸®Þa  ph­ ¬ng;®ång      thêith«ng  cho  Giao  b¸o  Bé  th«ng  vËn    t¶i(Côc §êng  ViÖtNam)  bé    vµ  quyÒn  uû  cho  Tµi chÝnh    Së    ­ VËt    gi¸cÊp    ph¸tcho  Giao  Së  th«ng vËn    t¶i ®Ó  thanh    to¸ntheo  ®ång  hîp  hoÆc   Æt  ® hµng  cho    c¸c ®¬n  söa  vÞ  ch÷a  ­ ® êng    bé.  ­ §èivíi êng  ®Þa        ® do  ph¬ng qu¶n    lý:Hµng quý    vµo  c¨n cø  kh¶ n¨ng cña  ng©n  s¸ch ®Þa     ph¬ng  dù      vµ  to¸n chisöa  ch÷a  êng  trong kú  chitiÕt ® bé    cã      theo Môc     lôc ng©n  s¸ch Nhµ     Së   níc do  Giao  th«ng  VËn     ­  t¶ilËp; Së      Tµi chÝnh    ­ VËt    gi¸cÊp    ph¸tb»ng  møc  h¹n  kinh phÝ    cho  Giao  Së  th«ng    ­ VËn    t¶i ®Ó  thanh    to¸ntheo  ®ång  hîp  hoÆc   Æt  ® hµng cho    c¸c ®¬n  söa  vÞ  ch÷a  ­ ® êng bé. C¨n  ®Ó   cø  cÊp ph¸t,thanh    to¸n hîp    ®ång hoÆc   Æt   ® hµng c«ng tr×nh  söa  ch÷a  êng  ® bé: +  Trong  danh  môc, dù      to¸nc«ng  tr×nh ® îccÊp  thÈm      cã  quyÒn  duyÖt. +  kinhphÝ  Cã    söa  ch÷a  êng  do  quan    ® bé  c¬  TµichÝnh  cÊp. +    Biªnb¶n  kÕt  qu¶  ®Êu  thÇu  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. (§èivíic«ng      viÖc duy    tu,söa ch÷a  êng  th xuyªn ® êng      bé, söa ch÷a ®ét  xuÊt kh¾c    phôc hËu  qu¶  lò ®¶m   b∙o    b¶o  giao th«ng,theo    quyÕt  ®Þnh cña  c¬  quan  giao th«ng).   + B¶n  hîp  ký  ®ång  kinh tÕ, hoÆc       ®¬n  Æt   ® hµng gi÷a Khu qu¶n    ­ lý® êng    bé, Ban qu¶n    ¸n  êng  hoÆc   Giao  lýdù  ® bé  Së  th«ng vËn      t¶ivíi®¬n vÞ  thùc hiÖn    söa ch÷a  êng  ® bé. +    Biªnb¶n  nghiÖm    thu khèil    îng,chÊtl    îng,phiÕu    gi¸c«ng  tr×nh. + LÖnh  chuÈn    chicña Thñ  ëng  tr ®¬n  ký    vÞ  hîp ®ång  hoÆc   Æt  ® hµng,  cïng hå      s¬,chøng      tõhîp ph¸p hîp lÖ.     Kho  b¹c  Nhµ      níc n¬i giao dÞch kiÓm     tra theo    c¸c c¨n  nãi trªn,thùc cø        hiÖn chøc  n¨ng  kiÓm      íckhithanh    so¸tchi(tr     to¸ntheo  lÖnh  chuÈn    chicña  c¬  quan  giao th«ng) quy    ®Þnh  it¹ Th«ng   40/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy 31/3/1998   cña  Tµi chÝnh  Bé    "Híng dÉn    chÕ  qu¶n    ®é  lý,cÊp  ph¸t,  thanh      to¸nc¸c kho¶n  thu    chi ng©n  s¸ch  Nhµ    níc qua  Kho b¹c Nhµ  níc".Trêng    hîp c«ng viÖc  söa  ch÷a cha  hoµn    tÊt, møc  øng    kh«ng    t¹m  tèi®a  qu¸ 60%         gi¸trÞhîp ®ång  ký  ®∙  kÕt cho tõng c«ng    viÖc söa ch÷a. 4.B¸o    quyÕt to¸nkinhphÝ.   c¸o vµ        4.1.B¸o      c¸o quyÕt to¸n.  
  5. 5 Cuèi quý, cuèi n¨m        Khu  qu¶n    êng    lý ® bé, Ban  qu¶n    ¸n  êng  lý dù  ® bé  lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh    phÝ söa  ch÷a  êng  göi Côc  ® bé    §êng  ViÖt bé    Nam     ®Ó tæng  hîp b¸o c¸o  Giao  Bé  th«ng vËn  , Tµi chÝnh  t¶i  Bé    theo ®óng  mÉu  biÓu,thêih¹n      nép  quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  999  sè  TC/Q§/C§KT  ngµy  2/11/1996 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban hµnh    hÖ thèng  chÕ       ®é kÕ to¸n  hµnh chÝnh  nghiÖp  chÕ  kÕ    Æc     sù  vµ  ®é  to¸n® thïcña ngµnh. Së  Giao th«ng vËn    t¶ic¸c tØnh, thµnh    phè trùc  thuéc TW   cã tr¸ch  nhiÖm   b¸o    lËp  c¸o quyÕt   to¸nquý,n¨m    kinh phÝ    söa ch÷a  êng  cña  ® bé  ®Þa  ph¬ng    TµichÝnh   göiSë    ­VËt    gi¸theo ®óng    quy  ®Þnh  mÉu   vÒ  biÓu,thêih¹n      nép    nãi trªn.Ngoµi ra  Giao      Së  th«ng  vËn      t¶ic¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc   Trung  ¬ng ph¶i lËp    b¸o c¸o quyÕt  to¸n quý, n¨m      kinh phÝ  s÷a  ch÷a  êng  ® quèc    îcuû  lé®   quyÒn  qu¶n    êng  lý® quèc      TµichÝnh    légöiSë    ­ VËt    gi¸,®ång  göi Bé     Giao  th«ng vËn    t¶i(Côc  §êng  ViÖt  bé  Nam)  theo  quy  ®Þnh   hiÖn  hµnh. 4.2.XÐt    duyÖt b¸o      c¸o quyÕt to¸n.   Côc §êng  ViÖt Nam   tr¸ch nhiÖm   bé    cã    xÐt duyÖt quyÕt to¸n cho      c¸c Khu  qu¶n    êng    lý® bé, Ban qu¶n    ¸n ® êng    Giao  lýdù    bé; Bé  th«ng vËn    t¶icã  tr¸chnhiÖm       xÐt duyÖt quyÕt    to¸ncho Côc §êng  ViÖt Nam;  Tµi chÝnh  bé    Bé    xÐt duyÖt quyÕt to¸ntæng            hîp n¨m cña  Giao  Bé  th«ng  vËn  . t¶i Së    TµichÝnh    ­ VËt      gi¸xÐt duyÖt quyÕt    to¸ntæng    hîp n¨m  cña  Giao  Së  th«ng vËn      t¶i tØnh,thµnh  c¸c   phè    trùcthuéc TW.   §èi víikinh phÝ  quyÒn,  Tµi chÝnh          uû  Së    ­ VËt      gi¸c¸c tØnh, thµnh    phè  trùcthuéc    tr¸chnhiÖm     TW cã    xÐt  duyÖt quyÕt    to¸n theo ®óng  quy  ®Þnh  i t¹  Th«ng   103/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  18/7/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    "Híng dÉn  viÖc ph©n  cÊp, lËp,chÊp      hµnh  quyÕt  vµ  to¸n ng©n    s¸ch  Nhµ  níc".Bé      Tµi chÝnh  phèihîp víiBé        Giao  th«ng  vËn    t¶i(Côc §êng  ViÖt Nam)  bé    thÈm    tra, xem     xÐt quyÕt   to¸nkinh phÝ  quyÒn    uû  cña  Tµi chÝnh    Së    ­ VËt      gi¸c¸c tØnh,  thµnh phè    trùcthuéc TW     theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 5.C«ng      t¸ckiÓm  tra. §Ó  b¶o ®¶m  viÖc  dông  sö  kinh phÝ  nghiÖp    sù  kinh tÕ    söa  ch÷a  êng  ® bé ®óng  môc  ®Ých, cã    hiÖu  qu¶; Bé    Giao  th«ng  vËn  , t¶i Côc §êng  ViÖt bé    Nam,  Giao  Së  th«ng  vËn      t¶ic¸c tØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp      víi c¬ quan    tµichÝnh  cïng  cÊp kiÓm     tra®Þnh    kú, ®ét xuÊt t×nh    h×nh qu¶n    lý, sö dông, thanh    quyÕt    to¸nkinh phÝ  nghiÖp    sù  kinh tÕ    söa  ch÷a  êng  t¹ ® bé   i c¸c®¬n  trùcthuéc.   vÞ    C¸c kho¶n      chivît®Þnh  møc,    chikh«ng  kÕ  cã  ho¹ch vµ      chikh«ng  ®óng  chÕ  ®é, ®Òu  ph¶ixuÊt to¸n thu          håi nép  ng©n s¸ch Nhµ      níc;®ång    thêingêi  nµo    ra lÖnh      chisaingêi®ã    ph¶ibåihoµn      cho c«ng quü  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm     tr   ícph¸p luËt.   III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  tõ ngµy  th¸ng 01  kÓ    01    n¨m  2001 vµ  thay thÕ    c¸c Th«ng   sè  TT/LB  t 78  ngµy  26/12/1991, Th«ng   sè  TT/LB    t 03  ngµy 8/1/1993 cña    Tµi chÝnh    LiªnBé    ­ Giao th«ng vËn    híng dÉn  t¶ivÒ    chÕ 
  6. 6 ®é qu¶n    lý,cÊp  ph¸t,  thanh  quyÕt    to¸nvèn  qu¶n    söa  lývµ  ch÷a  êng  th xuyªn,   söa  ch÷a    êng  lín® bé. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c           cã    ®Ò nghÞ  ph¶n    Liªn ¸nh vÒ    Bé    ®Ó söa  ®æi  cho    phïhîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản