Thông tư liên tịch 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
142
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục địa chính về việc hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch c ñ a to µ ¸n  h © n  d © n  tèi   n  ca o, vi Ö n  ki Ó m  s¸t h © n   © n   èi  n d t  ca o t æ n g  c ô c  Þ a  c h Ý n h   è  01/2002/TTLT­T A N D T C ­ V K S N D T C ­ T C § C   ® s n g µ y 03  th¸ng 01 n¨ m   2002 h í ng d É n   Ò   v th È m  q u y Ò n  c ñ a T o µ  ¸n n h © n  d © n  trong vi Ö c gi¶I u y Õ t   q c¸c tranh ch Ê p  liªn u a n  ® Õ n  q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Ê t  q s § Ó     nh  ng  Èm   Òn  ña  µ  nh©n  ©n  x¸c ®Þ ®ó th quy c To ¸n  d trong viÖc      gi¶i quyÕt    c¸c tranh chÊp  ªnquan  n   Òn  ö  ông  t    li   ®Õ quy sd ®Ê theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt  Êt  ai  3  38  § ® n¨m  1993, Toµ   nh©n  ©n  èicao, ViÖn     ¸n  d t    kiÓm     ©n  ©n  èicao,Tæng   ôc  a   Ýnh  èng  Êt híng  Én  ét  s¸tnh d t    c ®Þ ch th nh   d m sè  iÓ m     ® nh sau: I.  c¸c tranh c h Ê p  liªn u a n  ® Õ n  q u y Ò n  s ö  d ô n h  ® Ê t thu é c th È m    q q u y Ò n  gi¶I u y Õ t c ñ a T o µ  ¸n n h © n  d © n  q Theo  quy  ®Þnh  cña  LuËt §Êt ®ai n¨m  1993, NghÞ  ®Þnh  sè  17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ  ôc  c Ch ph “V th t chuyÓn  æi, ®   chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  , sd ®Ê v th chÊp, gãp  èn    v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t” (sau  y   äi t¾t lµ NghÞ   gi¸tr   sd ®Ê   ®© g       ®Þnh  è    µ  s 17) v NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2001/N§­   µy  CP ng 01/11/2001  ña  Ýnh  c Ch phñ  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  (sau  y   äit¾t ®Þ s 17  ®© g     lµ NghÞ   nh  è    ×      ®Þ s 79),th c¸c tranh chÊp  ªnquan  n   Òn  ö  ông  t    li   ®Õ quy sd ®Ê thuéc thÈm  Òn    Õt cña  µ    ©n  ©n  îcx¸c®Þnh      quy gi¶iquy   To ¸n nh d ®   nh sau: 1.Trêng  îp ®Êt  ∙  ã  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    h  ® c gi   nh quy sd ®Ê hoÆc   Êy gi   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹  «   Þ  nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë t i th (sau  ® ®©y  äichung  µgiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  y)  Tæng  ôc  g  l    nh quy sd ®Ê do  c Qu¶n  lýruéng  t  íc®©y)    ®Ê (tr   hoÆc  Tæng  ôc  a  Ýnh    µnh  µ  c¬  c ®Þ ch ph¸th v do  quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  Êp  n   th quy c theo ®óng    quy  nh  ña  Ët §Êt ®ai n¨m  ®Þ c Lu       1987  hoÆc   Ët §Êt ®ai n¨m  Lu       1993. 1.1.“GiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t”  µgiÊy chøng  Ën  Òn       nh quy sd ®Ê  l     nh quy sö  ông  t  îc Tæng   ôc  d ®Ê ®   c Qu¶n  ý ruéng  t  íc ®©y)  l  ®Ê (tr   hoÆc  Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh    µnh    vµo  Ët §Êt  ai  ch ph¸th c¨n cø  Lu   ® n¨m  1987 hoÆc   Ët §Êt ®ai Lu       n¨m 1993  theo cïng m É u   èng  Êt vµ  ã  è    µnh  ªntôc.     th nh   c s ph¸th li   1.2.“GiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c¬      nh quy sd ®Ê do  quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  Êp”  µ giÊy  c l  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c¬  nh quy sd ®Ê do  quan  µ  íc cã  nh n   thÈm   Òn  Êp  quy c theo  quy  nh  ña  Ët  Êt  ai  ®Þ c Lu § ® n¨m  1987, LuËt  Êt  ai    §® n¨m 1993, Quy Õt  nh  è    ®Þ s 201/Q§­ §KTK   µy  ng 14/7/1989  ña  c Tæng   ôc  ­ c tr ëng Tæng   ôc  c qu¶n  ý ruéng  t  íc ®©y)  l  ®Ê (tr   ban  µnh  h “Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi cÊp  Êy  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t”,Th«ng   è  nh quy sd ®Ê   t s 346/TT­TC§C   µy  ng 16/3/1998  µ  v Th«ng   sè  y 1990/2001/TT­TC§C   µy  ng 31/11/2001  ña  c Tæng   côc  Þa  Ýnh  íng  Én  Ò   ñ  ôc ®¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh  § ch h d v th t   k ®Ê ®   h s ®Þ ch vµ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. c gi   nh quy s d ®Ê 1.3.§èivíi t  éc c¸ctr ng  îp ® îcnªu  ¹ c¸c®iÓ m         y        ®Ê thu     ê h     t     i 1.1,1.2 trªn®© th× c¸c tranh chÊp  ªnquan  n   Òn  ö  ông  t       li   ®Õ quy sd ®Ê (tranhchÊp  Ò   Öc      v vi ai
  2. 2 lµ ngêi cã  Òn  ö  ông  t; tranh  Êp  îp  ng      quy sd ®Ê   ch h ®å chuyÓn  æi, chuyÓn  ®   nhîng,cho    thuª,  cho    ¹ quyÒn  ö  ông  t;thõa kÕ   Òn  ö  ông  t; thuªl   i sd ®Ê     quy sd ®Ê   thÕ  Êp  ch hoÆc   b¶o l∙nh,gãp  èn    v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t; tranh gi¸tr   sd ®Ê     chÊp  Ò   µis¶n  ¾n   Òn víiviÖc  ö  ông  t) ®Ò u   éc thÈm  Òn    v t  g li     sd ®Ê   thu   quy gi¶i quyÕt cña  µ    ©n  ©n.   To ¸n nh d Khigi¶iquyÕt       c¸ctranh chÊp  ãitrªn, Çn    vµo      n   c c¨n cø  c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Bé   Ët d©n  ù, LuËt §Êt  ai  µ    b¶n  Lu   s    ® v c¸c v¨n  quy  nh  ®Þ quy  ¹m  ph ph¸p  Ët lu   kh¸cvÒ   t  ai ®Ó     Õt.   ®Ê ®   gi¶i quy 2. Trêng  îp ®Êt  ∙  ã  ét    h  ® c m trong c¸c giÊy  ê quy  nh  ¹     t  ®Þ tikho¶n  §iÒu  2  3  NghÞ   nh  è  ®∙  îcsöa  æi,bæ   ®Þ s 17  ®   ®   sung theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 79. 2.1.C¸c  Êy têquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  vµ  ∙  ­   gi     ®Þ t  i 2  3  ®Þ s 17  ® ® îcsöa  æi,bæ     ®   sung  theo NghÞ   nh  è  bao  å m:    ®Þ s 79  g a. Quy Õt  nh    ®Þ giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  ña  ¬    c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® b. Nh÷ng  Êy  ê ® îc c¬    gi t     quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  Êp    c trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    Ýnh  tr th hi c¸c ch s¸ch  t  ai  ®Ê ® trong  õng  t thêikú  ña  µ   ícViÖtNam   ©n  ñ  éng  µ,Ch Ýnh  ñ    c Nh n     d ch c ho   ph C¸ch  ¹ng  ©m   m l thêiCéng  µ  Òn    ho mi Nam   ÖtNam,  µ   íccéng  µ    éichñ  Üa  Öt Vi   Nh n   ho x∙h   ngh Vi   Nam   µ   êi® îcgiao ®Êt,thuª®Êt  Én  ªntôcsö  ông  t  õ®ã   n   m ng          v li     d ®Ê t   ®Õ nay. c.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  ¬  nh quy sd ®Ê t th   c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  Êp  quy c hoÆc   ã    c tªntrongsæ   a  Ýnh  µ     ®Þ ch m kh«ng  ã  c tranh chÊp.   d.GiÊy  êdo  ¬    t   c quan  ã  Èm  Òn  éc chÕ     ò  Êp  c th quy thu   ®é c c cho  êisö  ng   dông  t    µ   êi®ã   Én  ö  ông  t  ªntôctõ®ã   n   ®Ê ë m ng   v s d ®Ê li       ®Õ nay  µ  v kh«ng  ã  c tranhchÊp.   ®.  Êy  ê vÒ   õa  Õ,  Gi t   th k tÆng, cho  µ    ¾n   Òn  íi®Êt  µ   îc Uû     nh ë g li v   m®  ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên x¸cnhËn  µ  t    nh d x∙,ph   tr     v ®Ê ®ã kh«ng  ã  c tranhchÊp.   e. B¶n      ¸n hoÆc   Õt  nh  ña  µ    ©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùcph¸p quy ®Þ c To ¸n nh d ® c hi l     luËthoÆc   Õt  nh    Õt    quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  t  ai cña  ¬    ®Ê ®   c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt. th quy ® c hi l     g.GiÊy  êgiao nhµ  ×nh  Üa.   t    t ngh h. GiÊy  ê chuyÓn  îng ®Êt  ai,mua     t  nh   ®  b¸n  µ    Ìm  nh ë k theo chuyÓn  ­ nh îng quyÒn  ö  ông  t  îcUû     sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên thÈm    µ nh d x∙,ph   tr   tral   ®Êt    ®ã kh«ng  ã  c tranh chÊp  µ  îcUû     v ®   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    nh d qu     x∙, thµnh  è  éc  ph thu tØnh    Ën  Õt  x¸c nh k qu¶  Èm    ña  û   th trac U ban  ©n  ©n    nh d x∙, phêng,thÞ  Ên.   tr 2.2.Theo    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®∙  îc söa  2  3  ®Þ s 17  ®   ® æi, bæ     sung  theo  NghÞ   nh  è  th× ngêisö  ông  t  ã  ét  ®Þ s 79     d ®Ê c m trong c¸c    giÊy  ê nãit¹  Óu m ôc    ôc  nµy  Çn  µm  ñ tôc cÊp  Êy  t    i ti   2.1 m 2  c l th     gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t    îcthùc hiÖn    Òn  sd ®Ê ®Ó ®     c¸c quy theo NghÞ   nh  è      ®Þ s 17; do ®ã,  Èm  Òn    Õt c¸ctranh chÊp  ªnquan  n   Òn  ö  ông  t  th quy gi¶i quy       li   ®Õ quy sd ®Ê cÇn  ©n  Ötnh  ph bi   sau: a. N Õ u     tranh chÊp    µ ngêicã  Òn  ö  ông  t    ×  Uû       ai l     quy sd ®Ê ®ã th do  ban nh©n  ©n  ã  Èm  Òn    Õt. d c th quy gi¶i quy b. N Õ u     tranh chÊp  îp ®ång    h  chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,cho    thuªl¹ quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp     i sd ®Ê v th ch hoÆc   b¶o  l∙nh,gãp  èn    v b»ng    Þ gi¸tr  
  3. 3 quyÒn  ö  ông  t  × Toµ    ©n  ©n  ô lýgi¶i sd ®Ê th   ¸n nh d th       Õt.Theo  quy   NghÞ   nh   ®Þ sè  ®∙  îc söa  æi, bæ   17  ®   ®   sung  theo NghÞ   nh  è  th×  ®Þ s 79  trong tr ng  îp  ê h   nµy  êisö  ông  t  Çn  µm  ñ tôc ®Ó   îcthùc hiÖn    Òn  ng   d ®Ê c l th     ®    c¸c quy chuyÓn  ® æi, chuyÓn  îng,cho    nh   thuª,cho    thuª l¹ quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp   i   sd ®Ê v th ch hoÆc   b¶o l∙nh,gãp  èn    v b»ng    Þ  gi¸tr quyÒn  ö  ông  t; do  ,      sd ®Ê   ®ã khi gi¶i quyÕt  tranh chÊp  ªnquan  n   Òn  ö  ông  t  éc tr ng  îp nµy  ×   li   ®Õ quy sd ®Ê thu   ê h   th   Toµ  nh©n  ©n  dông  ¸n  d ¸p  NghÞ   nh  è  ®∙  îc söa  æi    ®Þ s 17  ®   ® bæ sung  theo  NghÞ   nh  è  vµ    iÒu ¬ng  ®Þ s 79  c¸c ® t øng  ña  é   Ët  ©n  ù  c B Lu d s tuyªn bè  îp   h  ®ång  hiÖu  µ  ö  ýhËu  v«  v x l  qu¶  ña  îp ®ång  hiÖu. c h  v«  Trong  êng  îp tr ckhicã  tr h   í     tranh chÊp  µ   t    ∙  îcc¬    m ®Ê ®ã ® ®   quan  µ   ­ Nh n íccã  Èm  Òn  Êp  Êy    th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê theo  quy  nh   ®Þ cña  Ët  Êt  ai  Lu § ® n¨m   1993  µ  v c¸c v¨n b¶n  íng  Én  ña  h d c Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh  × Toµ    ô lýgi¶iquyÕt    êng  îp ® îchíng dÉn  ¹ tiÓu m ôc    th   ¸n th       nh tr h      ti     1.3 m ôc  phÇn   1  ITh«ng   µy. tn c.N Õ u     tranh chÊp  Ò   µis¶n  µnhµ  , vËt kiÕn  óckh¸c (nh  µ  Õp,   v t  l  ë    tr     nh b   nhµ  ¾ m,  µ  Ö   t nh v sinh,giÕng  íc,nhµ    t«,nhµ  ê,t ng  ©y  µm  µng    n  ®Ó «    th  ê x l h rµo  ¾n   íinhµ  , c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng    t  îc giao    ö  ông  g v  ë    tr x d trªn®Ê ®   ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý s¶n  Êt,kinh doanh    µ  ëng, kho  µng,h Ö   èng íi   xu     nh nh x   t   th t tiªu níc,chuång  ¹ch¨n nu«ihay  Ët kiÕn  óckh¸c hoÆc     t  ã    µis¶n    tr   i     v  tr     trªn®Ê c c¸c t   kh¸cnh  ©y  Êy gç,c©y  Êy l¸  ©y      c l    l  , c ¨n qu¶,c©y    c«ng nghiÖp hay    ©y  ©u  c¸cc l n¨m  kh¸c)g ¾n   Òn víiviÖc  ö  ông  t  ,  ×    li     sd ®Ê ®ã th theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    3 §iÒu  LuËt §Êt ®ai n¨m  38      1993  µ    ©n  ©n  ô lý,gi¶iquyÕt  To ¸n nh d th       theo  ñ th   tôcchung.   3.  êng  îp  t  Tr h ®Ê kh«ng  ã  ét  c m trong    Êy  ê ® îc híng  Én  ¹    c¸c gi t     d t ic¸c m ôc  vµ  phÇn   µy: 1  2  In 3.1.N Õ u     tranh chÊp    µngêicã  Òn  ö  ông  t    × do  û       ail     quy sd ®Ê ®ã th   U ban nh©n  ©n  ã  Èm  Òn    Õt. d c th quy gi¶iquy 3.2.N Õ u     tranh  Êp  îp  ng  ch h ®å chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,   cho    ¹ quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp  thuªl   i sd ®Ê v th ch hoÆc   b¶o l∙nh, ãp  èn   g v b»ng   gi¸ trÞquyÒn  ö  ông  t  × Toµ    ©n  ©n  ô lýgi¶iquyÕt  µ    ông      sd ®Ê th   ¸n nh d th       v ¸p d c¸c ®iÒu ¬ng  t øng  ña  é   Ëtd©n  ù  c B lu   s tuyªn bè  îp  ng  hiÖu  µ  ö  ýhËu     h ®å v«  v x l  qu¶  ña  îp ®ång  hiÖu. c h  v«  3.3.N Õ u     tranh  Êp  Ò   µis¶n  µ nhµ  , vËt  Õn  óc kh¸c (nh nhµ  ch v t  l  ë  ki tr     b Õp,  µ  ¾ m,  µ  Ö   nh t nh v sinh,giÕng  íc,nhµ    t«,nhµ  ê,t ng  ©y  µm    n  ®Ó «    th  ê x l hµng  µo  ¾n   íinhµ  , c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng    t  îc giao    ö  rg v  ë    tr x d trªn®Ê ®   ®Ó s dông  µo  ôc  ch  vm ®Ý s¶n  Êtkinh doanh    µ  ëng,kho  µng,h Ö   èng íi xu     nh nh x   t   th t  tiªuníc,chuång  ¹ch¨n nu«ihay  Ët kiÕn  óckh¸c hoÆc     t  ã    µi    tr   i     v  tr     trªn®Ê c c¸c t   s¶n kh¸cnh  ©y  Êy gç,c©y  Êy l¸  ©y      c l    l  , c ¨n qu¶,c©y    c«ng nghiÖp  hay    ©y  c¸cc l©u n¨m    kh¸c)g ¾n  Òn víi Öc  ö  ông  t  ,  × Toµ    ô lýgi¶i   li     vi s d ®Ê ®ã th   ¸n th       Õt. quy Khi    gi¶iquyÕt  ¹  lo itranh  Êp  µy, cÇn  ch n  ph¶i ph©n  Öt c¸c  êng  îp   bi   tr h  sau: a.Trong    êng  îp ® ¬ng  ù  ∙  ã      c¸ctr h  s ® c v¨n b¶n  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c cã  Èm  Òn    Ën  Öc  ö  ông  t    µhîp ph¸p,nhng  a  Þp  Êp  th quy x¸cnh vi s d ®Ê ®ã l       ch k c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê theo  quy  nh  ña  Ët §Êt  ai    ®Þ c Lu   ® n¨m 1993  ×  µ      Õt  tranh chÊp  Ò   µis¶n  µ  tranh chÊp  Ò   ö  th To ¸n gi¶iquy c¶    v t  v c¶    vs dông  t. ®Ê
  4. 4 b. Trong  êng  îp  ¬ng  ù    tr h® s kh«ng  ã  c v¨n  b¶n  ña  û   c U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  ã  Èm  Òn    Ën  Öc  ö  ông  t    µ hîp ph¸p,nhng  ã    c th quy x¸c nh vi s d ®Ê ®ã l       c v¨n b¶n  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  nh d c c th quy cho  Õt râ  µ viÖc  ö  ông  bi   l   sd ®Êt    ®ã kh«ng    ¹m  viph quy  ¹ch  µ  ã  Ó  îc xem   Ðt    ho v c th ®   x ®Ó giao  Òn  ö  quy s dông  t,th×  µ  gi¶iquyÕt  ®Ê   To ¸n    tranh chÊp  Ò   µis¶n, ®ång  êix¸c ®Þnh     v t    th     ranh  í  ¹m  gi it giao quyÒn  ö  ông  t    ,   sd ®Ê ®ã cho  ¬ng  ù    û   ® s ®Ó U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  ã  Èm   Òn  Õn  µnh    ñ  ôc giao  Òn  ö  ông  t  µ  Êp  c th quy ti h c¸c th t   quy sd ®Ê v c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  ¬ng  ù  ® s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtvÒ   t  ai.   ®Ê ® c. Trong  êng  îp  û     tr h U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  ã  nh d c c th quy c v¨n    b¶n cho  Õtrâ  Öc  ö  ông  t    µ kh«ng  îp ph¸p,tµis¶n  bi   vi s d ®Ê ®ã l   h     kh«ng  îcphÐp  ®  tån t¹ trªn®Êt    × Toµ         i ®ã th   ¸n chØ    Õt tranhchÊp  Ò   µis¶n. gi¶iquy     v t  II. Ò  s ù  p h è i h î p gi ÷ a T o µ  ¸n n h © n  d © n, Vi Ö n  ki Ó m  s¸t h © n    V  n d © n  v µ  U û  b a n  n h © n  d © n 1. Trong  êng  îp khinép  n  ëikiÖn  Ò     tr h   ®¬ kh   v tranh chÊp  Òn  ö  ông    quy sd ®Êt, ngêi nép  n       ®¬ kh«ng  Ó  Êt  ×nh  îc giÊy  th xu tr ®  chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  îp  ®Ê h ph¸p  ®èi víic¸c  (    tranh  Êp  ªnquan  í  Öc  ch li   t ivi chuyÓn  æi,®   chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  , sd ®Ê v th chÊp  hoÆc   b¶o  l∙nh,gãp  èn    v b»ng    Þ  gi¸ tr quyÒn  ö  ông  t),v×  Êy  sd ®Ê   Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îp  nh quy sd ®Ê h ph¸p    ngêi kh¸c gi÷,th×  µ     ®ã do       To ¸n ph¶iyªu  Çu  êikhëikiÖn    Êy    Ën  ña  û    c ng     xin gi x¸c nh c U ban  ©n  ©n    ­ nh d x∙,ph êng, thÞ  Ên n¬icã  t  ®èivíihé    nh, c¸ nh©n)    tr     ®Ê (     gia ®×    hoÆc   Êy    Ën  gi x¸c nh cña  ë   Þa  Ýnh, Së   Þa  chÝnh    µ   t  ®èivíitæ  S§ ch  §   ­ Nh ®Ê (     chøc  kinh tÕ.)vÒ      viÖc  t    ∙  ã  Êy chøng  Ën  Ò   Òn  ö  ông  t  îp ph¸p.Uû     ®Ê ®ã ® c gi   nh v quy sd ®Ê h     ban nh©n  ©n    êng, thÞ  Ên,Së   Þa  Ýnh, Së   Þa  Ýnh    µ   t  ã  d x∙,ph   tr   § ch  § ch ­ Nh ®Ê c tr¸ch nhiÖ m     Ën  Öc  t    µ ®èi  îng    x¸c nh vi ®Ê ®ã (l   t tranh  Êp  Òn  ö  ông  ch quy sd ®Êt) ®∙  ã  Êy    c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îp  nh quy sd ®Ê h ph¸p  (theo quy  nh   ®Þ cña  Ët  Êt  ai  Lu § ® n¨m   1987  hoÆc  theo  quy  nh   ña  Ët  Êt  ai  ®Þ c Lu § ® n¨m  1993). 2. Trong  êng  îp  µ   nh©n  ©n,  Ön  Óm     ©n  ©n  ã      tr h To ¸n  d Vi ki s¸tnh d c v¨n b¶n    Çu  × trong thêih¹n  th¸ng,kÓ   õngµy  îcnhËn    yªu c th       1    t  ®  v¨n b¶n  cÇu, yªu    Uû  ban  ©n  ©n,  ¬  nh d c quan  Þa  Ýnh  ã  § ch c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c cho  µ    To ¸n nh©n  ©n,  Ön  Óm     ©n  ©n    µiliÖu cã  ªnquan  n   Òn  ö  d Vi ki s¸tnh d c¸c t     li   ®Õ quy s dông  t  ®Ê hoÆc     Ën  Öc  ö  ông  t  ña  ¬ng  ù. x¸cnh vi s d ®Ê c ® s Trong  b¶n    Ën  Öc  ö  ông  t  ña  ¬ng  ù, Uû   v¨n  x¸c nh vi s d ®Ê c ® s   ban  ©n  nh d©n  Êp  ã  Èm  Òn  Çn  c c th quy c cho  Õt râ  µ viÖc  ö  ông  t  ña  ¬ng  ù  bi   l   sd ®Ê c ® s thuéc  êng  îp  µo  tr h n trong c¸c tr ng  îp  ∙  îc híng  Én  ¹    iÓ m            ê h ® ®   d ti ® c¸c a, b, c tiÓu m ôc    ôc  phÇn     3.3 m 3  ITh«ng   µy. tn 3. Khi gi¶iquyÕt      tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t,Toµ    ©n  ©n,   v quy sd ®Ê   ¸n nh d   ViÖn  Óm     ©n  ©n  Çn  ã  ù  èihîp chÆt  Ï víiUû   ki s¸tnh d c c s ph     ch     ban  ©n  ©n  nh d vµ  ¬  c quan  Þa  Ýnh,nhµ  t      Õt  § ch   ®Ê ®Ó gi¶iquy theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c LuËt §Êt ®ai cña  é  Ëtd©n  ù  µ        B lu   s v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   4. Khi gi¶iquyÕt      tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t,n Õu    Ön      v quy sd ®Ê   ph¸thi c¸c hµnh      ¹m  Ët §Êt ®ai,th× Toµ    ©n  ©n, ViÖn  Óm    ©n  ©n   viviph Lu         ¸n nh d   ki s¸tnh d cÇn  Õn  ki nghÞ   íic¬  v   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ö  ý,kh ¾c  ôc    x l  ph c¸c
  5. 5 hµnh      ¹m  viviph theo    c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  LuËt §Êt ®ai nh»m   ®Þ ti   85  §i 86      gióp c¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn  ùc hiÖn  ètchøc  Nh n   th quy th   t  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ­ l  n ícvÒ   t  ai.   ®Ê ® 5. Trong  êng  îp nhËn  Êy    tr h  th b¶n    Õt  nh  ña  µ    ¸n,quy ®Þ c To ¸n kh«ng  ï ph   hîp  íic¸c quy  nh   ña  v    ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   t  ai,th×  û   lu   ®Ê ®   U ban  ©n  ©n,  ¬  nh d c quan  Þa  Ýnh, Nhµ   t  ã  Òn  Õn  Þ   íiToµ  nh©n  ©n,  Ön  § ch   ®Ê c quy ki ngh v   ¸n  d Vi kiÓm    ©n  ©n    s¸tnh d ®Ó xem   Ðt theo quy  nh  ña  x    ®Þ c ph¸p luËt.   III.V Ò  hi Ö u  l ù c c ñ a th«ng t   1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy    tn c hi l   t   18/01/2002  µ  v thay thÕ    Th«ng   t sè 02/TTLT  µy  ng 28/7/1997  ña  µ   nh©n   ©n   èicao, ViÖn  Óm     c To ¸n  d t    ki s¸t nh©n  ©n  èicao,Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  Ò   Èm  Òn  ña  µ  d t    c § ch “H   v th quy c To ¸n  ©n  ©n  nh d trong viÖc    Õt      gi¶iquy c¸c tranh chÊp  Òn  ö  ông  t    quy sd ®Ê theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  LuËt §Êt ®ai n¨m  ®Þ t  i 3  38      1993”. 2. §èivíic¸c vô  m µ   µ  ®∙  ô  ý,nhng          ¸n  To ¸n  th l   kh«ng  ng  Èm  Òn  ®ó th quy theo  íng  Én  ¹  h d tiTh«ng   µy  µ  a    Õt  t n v ch gi¶iquy xong, th×  µ  ra  Õt    To ¸n  quy ®Þnh  nh  ®× chØ  Öc    Õt  ô    ×  ýdo  vi gi¶iquy v ¸n v l   kh«ng  éc thÈm  Òn    thu   quy gi¶i quyÕt  ña  µ ¸n vµ  c to     chuyÓn  å  ¬  ô    h s v ¸n cho  û   U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn    Õt., ng  êihíng dÉn  gi¶iquy  ®å th     cho  ¬ng  ù  Õtlµhä  ã  Òn    ® s bi     c quy yªu cÇu  û   U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn    Õt  nh d c c th quy gi¶iquy tranh chÊp  Òn  ö    quy s dông  t  ña  ä. ®Ê c h 3. §èivíinh÷ng  ô    µ   µ    ∙  ô lý®óng  Èm  Òn, nhng  a       v ¸n m To ¸n ® th     th quy   ch gi¶iquyÕt    hoÆc   ∙  îcxÐt xö  ¬  Èm,  óc  Èm,  ® ®     s th ph th gi¸m  c  Èm,  i Èm   ®è th t¸ th   nhng b¶n    Õt  nh  ña  µ    ∙  Þ   ¸n,quy ®Þ c To ¸n ® b kh¸ng    c¸o,kh¸ng  Þ  ícngµy  ngh tr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  µ  a    Õt  t n c hi l     v ch gi¶iquy xong, th×  dông  íng   ¸p  h  dÉn  ¹ Th«ng   µy      Õt. t i tn ®Ó gi¶i quy 4.§èivíi         b¶n    Õt ®Þnh  ña  µ    ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËttr c c¸c ¸n,quy   c To ¸n ® c hi l       í  ngµy  Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  µ  ô    ∙  îcgi¶iquyÕt  ng  tn c hi l     v v ¸n ® ®     ®ó theo  c¸c híng dÉn  íc®©y   ×      tr   th kh«ng    ông  íng dÉn  ¹  ¸p d h  ti Th«ng   µy    t n ®Ó kh¸ng  nghÞ  theo  ñ tôc gi¸m  c  Èm,  õtr ng  îp b¶n    Õt  nh  ña  µ  th     ®è th tr   ê h   ¸n,quy ®Þ c To ¸n bÞ    kh¸ng nghÞ    theo c¸cc¨n cø        kh¸c. 5. §èi víic¸c tranh chÊp  Òn  ö  ông  t  íc ngµy           quy sd ®Ê tr   Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùc thihµnh  éc  Èm   Òn    Õt  ña  û   l   thu th quy gi¶iquy c U ban  ©n  ©n,    nh d nay theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy  éc thÈm  Òn    Õt  ña  µ    ©n   h  ti  tn thu   quy gi¶iquy c To ¸n nh d©n  × xö  ýnh  th   l   sau: a. N Õ u   û     U ban  ©n  ©n  ∙    Õt  nh d ® gi¶iquy xong  (quyÕt ®Þnh  ña  û       c U ban nh©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùcthi µnh) th× Toµ    d ® c hi l     h    ¸n kh«ng  ô lý®Ó     Õt l¹ . th     gi¶i quy   i b. N Õ u   û     U ban  ©n  ©n  a    Õt  a    Õt  nh)  × tr¶l¹ nh d ch gi¶iquy (ch ra quy ®Þ th       i ®¬n cho  ¬ng  ù  µ  íng  Én  ä  ëi kiÖn  ® svh d h kh   yªu  Çu  µ   nh©n  ©n  ã  c To ¸n  d c thÈm  Òn    Õt. quy gi¶i quy c. N Õ u   û     U ban  ©n  ©n  ∙  quyÕt  nh  ng  ¬ng  ù  nh d ® ra  ®Þ nh ® s cßn  ang  ® khiÕu  ¹ilªnc¬  n     quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c trªn, ×  ¬    c quan  µy  Õp tôc gi¶i th n ti       quyÕt m µ     kh«ng  chuyÓn  å  ¬  h s cho  µ  To ¸n.
  6. 6 d. §èi víic¸c tranh chÊp  µ   µ  ®∙  ã  Õt  nh           m To ¸n  c quy ®Þ chuyÓn  cho  û   U ban  ©n   ©n     nh d gi¶iquyÕt  theo  Èm   th quyÒn,  ng  nh nay theo  íng  Én  ¹ h d t i Th«ng   nµy  µ thuéc  Èm   Òn    Õt  ña  µ   nh©n  ©n  µ  û   t l  th quy gi¶iquy c To ¸n  d vU ban  ©n  ©n  a    Õt  ×  û   nh d ch gi¶iquy th U ban  ©n  ©n  íng dÉn  nh d h  cho  ¬ng  ù  ® s ®Ó   ä  ëikiÖn    Çu  µ    ©n  ©n  ã  Èm  Òn    Õt. h kh   yªu c To ¸n nh d c th quy gi¶iquy Trong  êng  îp ® ¬ng  ù  ã  n  ëikiÖn    Çu  µ    ©n  ©n  ã  tr h  s c ®¬ kh   yªu c To ¸n nh d c thÈm  Òn    Õt,th× Uû   quy gi¶i quy     ban  ©n  ©n  nh d chuyÓn  å  ¬  h s cho  µ  To ¸n. Trong  qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c   Çn  îc gi¶ithÝch  tr th   n cv m c ®    hoÆc   híng dÉn      bæ sung  × ®Ò   Þ  th   ngh ph¶n    ¸nh cho  µ    ©n  ©n  èi To ¸n nh d t cao,ViÖn    kiÓm    ©n  ©n  èicao,Tæng  ôc  Þa  Ýnh    ã  ù    Ých  s¸tnh d t    c § ch ®Ó c s gi¶ith hoÆc   cã  ù  íng dÉn    sh   bæ sung  Þp  êi. k th  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản