Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
334
lượt xem
35
download

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch cña bé néi vô - bé tµi chÝnh sè 01/2005/ttlt-bnv-btc ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP); sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, liªn tÞch Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi bao gåm: 1. C¸n bé, c«ng chøc trong biªn chÕ h ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc ë Trung ¬ng; ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; ë huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, gåm: a. C¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do bÇu cö, bæ nhiÖm. b. Chuyªn gia cao cÊp. c. C¸n bé, c«ng chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô (bao gåm c¶ c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t) vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc. 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn. 3. Viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong biªn chÕ h ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c nguån thu sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 4. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ níc vµ hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam. II. ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi 1. §èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc diÖn xÕp l¬ng míi theo b¶ng l¬ng chøc vô (Bé trëng vµ t¬ng ®¬ng trë lªn vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph êng, thÞ trÊn):
 2. 2 a. Nguyªn t¾c: HiÖn ®ang xÕp l¬ng theo chøc danh l·nh ®¹o nµo th× chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo chøc danh l·nh ®¹o ®ã vµ th«i hëng phô cÊp th©m niªn chøc vô bÇu cö theo nhiÖm kú (sau ®©y gäi lµ phô cÊp t¸i cö, nÕu cã); Nh÷ng chøc danh l·nh ®¹o quy ®Þnh hai bËc l¬ng, nÕu cha hëng phô cÊp t¸i cö th× chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo bËc 1 cña chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm; nÕu ®ang hëng phô cÊp t¸i cö (tõ 5% trë lªn) th× chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo bËc 2 cña chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm vµ th«i hëng phô cÊp t¸i cö. b. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi: C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò vµ phô cÊp t¸i cö (nÕu cã) cña chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm, chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l ¬ng míi cña chøc danh l·nh ®¹o ®ã theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 1 vµ sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. VÝ dô 1. ¤ng NguyÔn V¨n A, Bé trëng Bé B ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 8,20 theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö, «ng A ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: NÕu «ng A cha hëng phô cÊp t¸i cö th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 1, hÖ sè l¬ng 9,70 trong b¶ng l¬ng chøc vô cña chøc danh Bé trëng; nÕu «ng A ®ang hëng phô cÊp t¸i cö (5% hoÆc 10% trë lªn) th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 2, hÖ sè l¬ng 10,30 trong b¶ng l¬ng chøc vô cña chøc danh Bé trëng vµ th«i hëng phô cÊp t¸i cö. VÝ dô 2. Bµ TrÇn ThÞ B, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· C ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 1,90 (quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ), bµ B ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: NÕu bµ B cha hëng phô cÊp t¸i cö th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 1, hÖ sè l¬ng 2,15 trong b¶ng l¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn cña chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·; nÕu bµ B ®ang h ëng phô cÊp t¸i cö 5% th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 2, hÖ sè l¬ng 2,65 trong b¶ng l¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn cña chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· vµ th«i hëng phô cÊp t¸i cö. 2. §èi víi c¸c chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng míi theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o: a. Nguyªn t¾c: HiÖn ®ang xÕp l¬ng theo chøc danh bÇu cö nµo th× c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò (kh«ng gåm phô cÊp t¸i cö, nÕu cã) ®Ó chuyÓn xÕp vµo ng¹ch, bËc l¬ng míi cña c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o quy ®Þnh ®èi víi chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm; Thêi gian gi÷ hÖ sè l¬ng cò theo chøc vô bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm ®îc tÝnh ®Ó xÕp vµo bËc l¬ng míi hoÆc tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) trong ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh theo chÕ ®é n©ng bËc l¬ng th- êng xuyªn vµ chÕ ®é phô cÊp th©m niªn vît khung ®èi víi c«ng chøc hµnh chÝnh vµ th«i hëng phô cÊp t¸i cö (nÕu cã);
 3. 3 Trong thêi gian gi÷ hÖ sè sè l¬ng cò, nÕu cã n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hoÆc bÞ kû luËt (mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o) th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ® îc giao hoÆc bÞ kû luËt, bÞ kÐo dµi thªm 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) thêi gian tÝnh xÕp lªn bËc l¬ng cao h¬n trong ng¹ch hoÆc thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). b. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi: C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò vµ thêi gian gi÷ hÖ sè l¬ng cò cña chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm, chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 3 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm. VÝ dô 3. ¤ng TrÇn §¨ng C, hiÖn gi÷ chøc danh Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n huyÖn D, ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 3,40 theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 1999 vµ ®ang hëng 5% phô cÊp t¸i cö (nhiÖm kú thø hai 2004 - 2009), «ng C ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n huyÖn nh sau: HÖ sè l¬ng cò 3,40 cña «ng C ®îc chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi 4,32, bËc 7 ng¹ch chuyªn viªn. Thêi gian gi÷ hÖ sè l ¬ng cò (3,40) cña «ng C tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 1999 ®Õn ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002 (®ñ 3 n¨m vµ trong thêi gian nµy «ng C hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m vµ kh«ng bÞ kû luËt), «ng C ®îc xÕp lªn 1 bËc vµo bËc 8, hÖ sè l ¬ng míi 4,65 ng¹ch chuyªn viªn vµ hëng phô cÊp chøc vô Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n huyÖn cã hÖ sè phô cÊp lµ 0,30. Thêi gian n©ng bËc l ¬ng lÇn sau cña «ng C ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002 vµ «ng C th«i hëng phô cÊp t¸i cö 5% (cò). 3. §èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o, ®· xÕp l¬ng cò theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc hoÆc chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o: Thùc hiÖn nguyªn t¾c vµ c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô theo híng dÉn t¹i ®iÓm 5 môc II Th«ng t nµy vµ hëng phô cÊp chøc vô quy ®Þnh ®èi víi chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm. VÝ dô 4. Bµ Vò ThÞ D, Tr ëng phßng Néi vô - Lao ®éng huyÖn E, ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 3,31, bËc 7, ng¹ch chuyªn viªn tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2002 vµ hëng phô cÊp chøc vô trëng phßng huyÖn cã hÖ sè phô cÊp cò lµ 0,20, bµ D ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: HÖ sè l¬ng cò 3,31, bËc 7, ng¹ch chuyªn viªn cña bµ D ®îc chuyÓn xÕp s¸ng hÖ sè l¬ng míi lµ 4,32 (thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau cña bµ D ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2002) vµ bµ D ®îc hëng phô cÊp chøc vô Tr- ëng phßng huyÖn cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,30. 4. §èi víi chuyªn gia cao cÊp:
 4. 4 Thùc hiÖn nguyªn t¾c chuyÓn ngang bËc l¬ng cò sang bËc l¬ng míi theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 4 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. VÝ dô 5. ¤ng Lª V¨n E ®· xÕp l ¬ng chuyªn gia cao cÊp bËc 2, hÖ sè l - ¬ng cò lµ 8,00 tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2003, «ng E ® îc chuyÓn ngang sang bËc 2, hÖ sè l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 lµ 9,40 cña chuyªn gia cao cÊp; thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau cña «ng E ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2003. 5. §èi víi c¸n bé, c«ng chøc (kÓ c¶ c«ng chøc cÊp x·), viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô tõ ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng trë xuèng vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô (®èi tîng kh«ng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o): a. Nguyªn t¾c: HiÖn ®ang xÕp l¬ng ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo (sau ®©y viÕt t¾t lµ ng¹ch) hoÆc chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô nµo thuéc ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ chøc danh) th× c¨n cø vµo hÖ sè l- ¬ng cò ®Ó chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi theo ng¹ch hoÆc chøc danh ®ã; NÕu ®· ®îc chuyÓn xÕp vµo bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc chøc danh th× tïy thuéc vµo thêi gian ®· gi÷ bËc l¬ng cò ®Ó tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung theo quy ®Þnh; trong thêi gian gi÷ bËc l¬ng cò nµy, nÕu cã n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ® îc giao hoÆc bÞ kû luËt (mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc) th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hoÆc bÞ kû luËt, bÞ kÐo dµi thªm 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung; ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kh«ng kÕt hîp víi viÖc n©ng ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc. Nh÷ng ngêi ®· xÕp l¬ng cò kh«ng ®óng ng¹ch hoÆc chøc danh theo yªu cÇu cña c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm (trõ tr êng hîp ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho b¶o l u ng¹ch hoÆc chøc danh cò khi thay ®æi c«ng viÖc) th× ph¶i chuyÓn xÕp l¹i l¬ng theo ®óng ng¹ch hoÆc chøc danh quy ®Þnh ®èi víi c«ng viÖc ®ã. Ng¹ch hoÆc chøc danh theo yªu cÇu cña c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm vµ ng¹ch hoÆc chøc danh ®îc b¶o lu khi thay ®æi c«ng viÖc sau ®©y gäi lµ ng¹ch hoÆc chøc danh hiÖn gi÷. b. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi: C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò vµ thêi gian gi÷ bËc l¬ng cò, chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo ng¹ch hoÆc chøc danh hiÖn gi÷ vµ hëng phô cÊp th©m nhiªn vît khung (nÕu cã) theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 5 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. VÝ dô 6. Bµ §inh ThÞ H, chuyªn viªn thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh K ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 4,06, bËc 10 (bËc l¬ng cò cuèi cïng trong ng¹ch chuyªn viªn) tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1998, bµ H ® îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Do chÕ ®é tiÒn l¬ng míi quy ®Þnh ng¹ch chuyªn viªn cã 9 bËc, nªn bµ H ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 9, hÖ sè l¬ng míi lµ 4,98, ng¹ch chuyªn viªn vµ hëng 5% phô cÊp th©m niªn vît khung (bËc 10 cò ë ng¹ch chuyªn viªn ®îc tÝnh hëng 5% phô cÊp th©m niªn vît khung). Thêi gian gi÷ bËc 10 (cò) trong ng¹ch chuyªn viªn cña bµ H tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1998 ®Õn ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004 (®ñ 6 n¨m vµ trong thêi gian nµy bµ H hoµn
 5. 5 thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m vµ kh«ng bÞ kû luËt), bµ H ®îc tÝnh hëng thªm 6% phô cÊp th©m niªn vît khung (1%/1 n¨m). Nh vËy, bµ H ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo hÖ sè l¬ng 4,98, bËc 9, ng¹ch chuyªn viªn vµ hëng 11% (5% + 6%) phô cÊp th©m niªn vît khung so víi hÖ sè l¬ng míi 4,98 (bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch chuyªn viªn); thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung lÇn sau cña bµ H ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004. VÝ dô 7. ¤ng §µo V¨n K, c¸n sù thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n huyÖn M ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 3,07, bËc 14, ng¹ch c¸n sù tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2003, «ng K ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Do chÕ ®é tiÒn l¬ng míi quy ®Þnh ng¹ch c¸n sù cã 12 bËc, nªn «ng K ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 12, hÖ sè l¬ng míi lµ 4,06 ng¹ch c¸n sù vµ hëng 7% phô cÊp th©m niªn vît khung (bËc 13 cò ë ng¹ch c¸n sù ®îc tÝnh hëng 5% phô cÊp th©m niªn vît khung; bËc 14 cò ë ng¹ch c¸n sù ®îc tÝnh hëng thªm 2% phô cÊp th©m niªn vît khung). Thêi gian gi÷ bËc 14 (cò) trong ng¹ch c¸n sù cña «ng K tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2003 ®Õn ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 (®ñ 1 n¨m vµ trong thêi gian nµy «ng K hoµn thµnh nhiÖm vô ® îc giao vµ kh«ng bÞ kû luËt), «ng K ®îc tÝnh hëng thªm 1% phô cÊp th©m niªn vît khung. Nh vËy, «ng K ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo hÖ sè l¬ng 4,06, bËc 12, ng¹ch c¸n sù vµ h ëng 8% (7% + 1%) phô cÊp th©m niªn vît khung so víi hÖ sè l¬ng míi 4,06 (bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch c¸n sù); thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung lÇn sau cña «ng K ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004. 6. C¸c trêng hîp kh¸c: a. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, nÕu ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho b¶o lu møc l¬ng chøc vô hoÆc møc l¬ng theo ng¹ch hoÆc chøc danh cò khi thay ®æi c«ng viÖc, th× ® îc c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò ®· ®- îc b¶o lu ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 theo h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ th«i hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu (nÕu cã). VÝ dô 8. ¤ng Vò V¨n M, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn N, nguyªn Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n tØnh P (®· xÕp l ¬ng cò hÖ sè 5,20 tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2002). NÕu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/ CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 th× «ng M xÕp l¬ng cò cña chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn hÖ sè 4,90, nhng «ng M ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,30 ®Ó b»ng møc l¬ng cò (4,90 + 0,30 = 5,20), «ng M ® îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµ th«i hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,30 kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: HÖ sè l¬ng cò ®· ®îc b¶o lu 5,20 cña «ng M ®îc chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi 5,76, bËc 5, ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2002) vµ hëng phô cÊp chøc vô Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,70. VÝ dô 9. Bµ NguyÔn ThÞ N, nguyªn Ch¸nh v¨n phßng huyÖn P, ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 2,82, bËc 5, ng¹ch chuyªn viªn tõ ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2003 vµ hëng phô cÊp chøc vô Ch¸nh v¨n phßng huyÖn cã hÖ sè phô cÊp cò lµ 0,20. Theo yªu cÇu nhiÖm vô, bµ B ®îc lu©n chuyÓn vÒ gi÷ chøc danh Chñ tÞch
 6. 6 Uû ban nh©n d©n x· Q vµ ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho b¶o lu møc l¬ng ë ng¹ch chuyªn viªn vµ phô cÊp chøc vô cò, bµ B ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: HÖ sè l¬ng cò 2,82, bËc 5, ng¹ch chuyªn viªn ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 3,66 (thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2003) vµ hëng b¶o lu phô cÊp chøc vô cña Ch¸nh v¨n phßng huyÖn cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,30. VÝ dô 10. ¤ng NguyÔn Xu©n P, nguyªn ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 5,36, bËc 2 tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2002. Theo yªu cÇu nhiÖm vô, «ng P ®îc lu©n chuyÓn vÒ lµm Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tØnh T vµ ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho b¶o l u møc l¬ng ë chøc danh ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao vµ hëng phô cÊp chøc vô Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tØnh cã hÖ sè phô cÊp cò lµ 0,80. ¤ng P ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: HÖ sè l¬ng cò 5,36, bËc 2 ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi trong chøc danh ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao lµ 6,56 (thêi gian n©ng bËc l- ¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2002) vµ h ëng phô cÊp chøc vô Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tØnh cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,95. b. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nguyªn lµ sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ®ang hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu l¬ng, th× ®îc tÝnh l¹i hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu theo hÖ sè l¬ng míi. Trong thêi gian ®îc b¶o lu l¬ng theo quy ®Þnh, hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu sÏ gi¶m t¬ng øng b»ng hÖ sè tiÒn l¬ng ®îc t¨ng thªm do n©ng bËc l¬ng hoÆc do hëng phô cÊp th©m nhiªn vît khung (nÕu cã). VÝ dô 11. ¤ng NguyÔn V¨n Q, nguyªn §¹i óy qu©n ®éi nh©n d©n (hÖ sè l¬ng cò lµ 4,15 ®îc xÕp tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2002) ®îc chuyÓn ngµnh ®Õn lµm viÖc vµ ®îc bæ nhiÖm chøc vô Phã trëng phßng thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh T tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004. C¨n cø tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch c«ng chøc mµ «ng Q ®¶m nhiÖm, «ng Q ®îc bæ nhiÖm vµ xÕp l¬ng vµo ng¹ch chuyªn viªn, xÕp bËc 6, hÖ sè l¬ng cò lµ 3,06 (thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2002) vµ hëng phô cÊp chøc vô Phã trëng phßng thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh cã hÖ sè phô cÊp cò lµ 0,20, tæng hÖ sè l¬ng cò (kÓ c¶ phô cÊp chøc vô) cña «ng Q lµ 3,26 (3,06 + 0,20). Theo quy ®Þnh cña LuËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n, «ng Q ®îc hëng hÖ sè chÖnh lÖch b¶o lu tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004 (ngµy chuyÓn c«ng t¸c) lµ 0,89 (4,15-3,26). HÖ sè chªnh lÖch b¶o l u 0,89 (cò) cña «ng Q ®îc tÝnh l¹i theo l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: CÊp bËc qu©n hµm ®¹i óy ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 5,40. HÖ sè l¬ng cò 3,06, bËc 6, ng¹ch chuyªn viªn ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 3,99; phô cÊp chøc vô Phã trëng phßng thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,30, tæng hÖ sè l ¬ng míi (kÓ c¶ phô cÊp chøc vô) cña «ng Q lµ 4,29 (3,99 + 0,30). Nh vËy «ng Q sÏ ®îc h- ëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu theo l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 lµ 1,11 (5,40 - 4,29). §Õn ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005 (sau ®ñ 3 n¨m gi÷ bËc vµ trong thêi gian nµy «ng Q hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m vµ kh«ng bÞ kû luËt), «ng Q ®îc n©ng lªn bËc 7, hÖ sè l¬ng míi lµ 4,32 (t¨ng thªm 0,33 so víi bËc 6) th× hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu cña «ng Q gi¶m t¬ng øng tõ 1,11 xuèng cßn 0,78 (1,11 - 0,33).
 7. 7 c) C¸c chøc danh Trëng ®oµn, Phã trëng ®oµn ®¹i biÓu Quèc héi ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch, §¹i biÓu Quèc héi ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch, Trëng ban, Phã trëng ban thuéc Uû ban thêng vô Quèc héi, thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo quy ®Þnh cña Uû ban Thêng vô Quèc héi. d) Chøc danh Uû viªn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (cÊp tØnh), quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (cÊp huyÖn), thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô cña chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm. C¨n cø vµo t¬ng quan vÞ trÝ chøc vô cña chøc danh Uû viªn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh kiÓm s¸t ®Ó thùc hiÖn chuyÓn xÕp l ¬ng cò sang l¬ng míi vµo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 6 (6a vµ 6b) ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. ®) C¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc hoÆc c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm so¸t míi ®îc bæ sung hoÆc cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c tr êng hîp cha ®¹t chuÈn theo yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh ®èi víi ng¹ch hoÆc chøc danh, c¸c Bé, ngµnh qu¶n lý ng¹ch hoÆc chøc danh chuyªn ngµnh x©y dùng ph ¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®Ò nghÞ Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh tháa thuËn ¸p dông vµ ®îc truy lÜnh tiÒn l¬ng míi theo hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t nµy. III. Tæ chøc thùc hiÖn Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong n¨m 2004 vµ c¸c n¨m tiÕp theo lµ tiÕp tôc qu¸ tr×nh c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø b¶y khãa VIII, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX vµ kÕt luËn cña Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø t¸m khãa IX. V× vËy, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng, c¬ quan, ®¬n vÞ cÇn qu¸n triÖt c¸c v¨n b¶n vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng míi cña §¶ng vµ Nhµ níc ®Õn toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ngêi hëng l- ¬ng, lµm cho mäi ngêi hiÓu râ viÖc c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng ph¶i cã qu¸ tr×nh trong nhiÒu n¨m; ph¶i trªn c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thu nhËp quèc d©n vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ; ®ång thêi c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng lÇn nµy cã chó träng n©ng thªm møc l¬ng cho c¸c ®èi tîng hëng l- ¬ng trung b×nh vµ møc l¬ng thÊp; kh¾c phôc mét bíc sù trïng lÆp, phøc t¹p trong c¸c b¶ng l¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xÕp l¬ng khi ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn c¸n bé, c«ng chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ; t¸ch râ b¶ng l¬ng c«ng chøc, b¶ng l¬ng viªn chøc, thang l¬ng vµ b¶ng l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc; gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi, b¶o ®¶m sù thèng nhÊt trong c¶ níc, ®éng viªn ®îc c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc n©ng cao
 8. 8 hiÓu qu¶ c«ng t¸c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¬ quan, ®¬n vÞ cÇn thùc hiÖn: 1. Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (cÊp c¬ së) cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi víi cÊp ñy vµ Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn cïng cÊp thùc hiÖn: a) Rµ so¸t, s¾p xÕp biªn chÕ cña c¬ quan, ®¬n vÞ, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ khèi lîng c«ng viÖc cña tõng bé phËn, trªn c¬ së ®ã bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc. b) C¨n cø híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l- ¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi tõng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi qu¶n lý theo mÉu sè 1a vµ mÉu sè 1b (®èi víi c¬ quan nhµ n íc), mÉu sè 2 (®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp) ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; ®ång thêi tæng hîp c¸c trêng hîp víng m¾c göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp ®Ó kiÓm tra, tæng hîp. 2. Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp cña cÊp c¬ së cã tr¸ch nhiÖm: KiÓm tra, lËp b¸o c¸o (theo mÉu sè 1a, mÉu sè 1b vµ mÉu sè 2) vµ tæng hîp c¸c trêng hîp víng m¾c ë c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc göi Bé, ngµnh (nÕu thuéc Trung ¬ng qu¶n lý) hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (nÕu thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý) ®Ó phª duyÖt, gi¶i quyÕt. 3. Bé trëng, Thñ tëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn tr ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (sau ®©y gäi chung lµ Thñ trëng Bé, ngµnh Trung ¬ng), Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: a) Thµnh lËp Ban chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l ¬ng míi (sau ®©y gäi t¾t lµ Ban chØ ®¹o). a1) Thµnh phÇn Ban chØ ®¹o cã tõ 05 ®Õn 07 thµnh viªn nh sau: ë Trung ¬ng: Trëng Ban chØ ®¹o lµ Thñ tëng hoÆc Phã Thñ trëng Bé, ngµnh Trung - ¬ng; Phã trëng Ban chØ ®¹o lµ Vô trëng (hoÆc Trëng ban) Vô (hoÆc Ban) Tæ chøc c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l¬ng c¬ quan Bé, ngµnh Trung ¬ng; C¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o lµ ngêi phô tr¸ch bé phËn tµi chÝnh, ®¹i diÖn c«ng ®oµn cïng cÊp vµ mét sè thµnh viªn kh¸c do Trëng Ban chØ ®¹o ®Ò nghÞ. ë ®Þa ph¬ng: Trëng Ban chØ ®¹o lµ Chñ tÞch hoÆc Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Phã trëng ban chØ ®¹o lµ Gi¸m ®èc Së Néi vô;
 9. 9 C¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o lµ Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, ®¹i diÖn Liªn ®oµn lao ®éng tØnh vµ mét sè thµnh viªn kh¸c do Trëng ban chØ ®¹o ®Ò nghÞ. a2) Ban chØ ®¹o cã nhiÖm vô gióp Thñ trëng Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn: ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý thùc hiÖn chuyÓn xÕp l ¬ng cò sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy; xÐt duyÖt, tæng hîp kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi; gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµ ®Ò nghÞ Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vît thÈm quyÒn; X¸c ®Þnh nhu cÇu quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm vµ nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý. b) C¨n cø kÕt qu¶ xÐt duyÖt chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi do Ban chØ ®¹o ®Ò nghÞ, ngêi cã thÈm quyÒn ë Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh ra quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. c) §èi víi Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n vµ Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng (trõ Chñ tÞch Håi ®ång nh©n d©n vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thø trëng vµ c¸c chøc danh l·nh ®¹o t¬ng ®¬ng) thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, th× thñ trëng Bé, ngµnh Trung ¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ (kÌm theo b¶n sao quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng cò gÇn nhÊt) göi vÒ Bé Néi vô xem xÐt, quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi. Trong thêi gian cha cã quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cña Bé trëng Bé Néi vô, ®îc t¹m chi l¬ng míi theo híng dÉn chuyÓn xÕp t¹i Th«ng t nµy. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Néi vô vÒ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸c chøc danh nªu trªn lµ c¨n cø ®Ó Thñ tr ëng Bé, ngµnh Trung - ¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng ®èi víi c¸c chøc danh nªu trªn. 4. Tæng gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam chØ ®¹o B¶o hiÓm x· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn thu b¶o hiÓm x· héi theo møc tiÒn l¬ng míi cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. NÕu ph¸t hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kh«ng ®óng quy ®Þnh th× Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ ngêi cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc chuyÓn xÕp l¹i l¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc (®ång göi Bé Néi vô 01 b¶n ®Ó theo dâi vµ kiÓm tra). 5. Bé Néi vô chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ë c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng; b¸o c¸o Ban chØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ n- íc, ChÝnh phñ, Uû ban thêng vô Quèc héi nh÷ng vÊn ®Ò vît thÈm quyÒn.
 10. 10 IV. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn xÕp l ¬ng vµ phô cÊp th©m niªn chøc vô bÇu cö theo nhiÖm kú ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 2. HÖ sè l¬ng cò, phô cÊp t¸i cö, phô cÊp chøc vô vµ hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu cò (nÕu cã) ®îc dïng ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy lµ møc hiÖn hëng t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµ ® - îc truy lÜnh tiÒn l¬ng vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi phÇn chªnh lÖch gi÷a l ¬ng míi (gåm c¶ phô cÊp chøc vô, phô cÊp th©m niªn vît khung vµ hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu, nÕu cã) so víi l¬ng cò tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. a) Trêng hîp sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cã sù thay ®æi hÖ sè l ¬ng cò th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn thêi ®iÓm cã thay ®æi hÖ sè l¬ng cò, ®îc chuyÓn xÕp hÖ sè l¬ng cò tríc khi thay ®æi sang hÖ sè l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó lµm c¨n cø truy lÜnh tiÒn l ¬ng vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cho ®Õn thêi ®iÓm cã thay ®æi hÖ sè l¬ng cò; Tõ thêi ®iÓm cã thay ®æi hÖ sè l¬ng cò cho ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l- ¬ng cò sang l¬ng míi, ®îc chuyÓn xÕp theo hÖ sè l¬ng cò ®· thay ®æi (hÖ sè l¬ng hiÖn gi÷) sang hÖ sè l¬ng míi vµ ®îc tÝnh hëng l¬ng míi kÓ tõ ngµy cã thay ®æi hÖ sè l¬ng cò. QuyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ph¶i thÓ hiÖn râ sù thay ®æi l¬ng cò sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nªu trªn. b) Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian vµ tiªu chuÈn n©ng bËc l¬ng theo quy ®Þnh trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nhng cha cã quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng cò cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, th× còng thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh trêng hîp cã sù thay ®æi hÖ sè l- ¬ng cò sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nªu trªn. 3. C¸c ®èi tîng sau ®©y ®îc ¸p dông chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: a) C¸c trêng hîp ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu trÞ, ®iÒu d ìng ë trong níc vµ ë níc ngoµi thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ. b) C«ng chøc dù bÞ, nh÷ng ngêi ®ang trong thêi gian tËp sù trong c¸c c¬ quan nhµ níc (kÓ c¶ tËp sù c«ng chøc cÊp x·) vµ nh÷ng ng êi ®ang trong thêi gian thö viÖc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. c) C¸c trêng hîp ®ang bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, ®ang bÞ t¹m gi÷, t¹m giam.
 11. 11 d. C¸c ®èi tîng ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo b¶ng l¬ng hµnh chÝnh, sù nghiÖp ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang. 4. C¸c trêng hîp tuyÓn dông, bÇu cö, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn, chuyÓn c«ng t¸c vµo lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc sau ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi, th× thùc hiÖn nguyªn t¾c xÕp l- ¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã) quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP. 5. C¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang, ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc cã híng dÉn riªng. 6. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 12. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 1a Bé, ngµnh hoÆc UBND tØnh, thµnh phè: C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp: C¬ quan nhµ níc: KÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o thuéc diÖn xÕp l¬ng míi theo b¶ng l¬ng chøc vô (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005) STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Tr×nh ®é Chøc danh l·nh L¬ng cò L¬ng míi chuyªn m«n, ®¹o hiÖn ®¶m HÖ sè l- % phô cÊp HÖ sè chªnh HÖ sè l- Nam N÷ BËc trong HÖ sè nghiÖp vô ®îc nhiÖm ¬ng cò t¸i cö (nÕu lÖch b¶o lu ¬ng míi chøc danh chªnh lÖch ®µo t¹o cã) (nÕu cã) hiÖn ®¶m b¶o lu nhiÖm (nÕu cã) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña Nhµ níc tõ Bé trëng vµ t- ¬ng ®¬ng trë lªn 1 2 ... II C¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn 1 2 ... ......, ngµy....... th¸ng....... n¨m... Thñ trëng c¬ quan
 13. 13 (Ký tªn, ®ãng dÊu) Híng dÉn ghi néi dung mÉu sè 1a: (1) C¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn: Do Chñ tÞch UBND x· tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lu©n chuyÓn vÒ lµm c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph êng, thÞ trÊn ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo ng¹ch, bËc vµ phô cÊp chøc vô cò (nÕu cã) th× ghi tæng sè hÖ sè l ¬ng ng¹ch, bËc vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã) vµo cét 7 (l¬ng cò) vµ cét 10 (l¬ng míi); ®ång thêi cã b¶n gi¶i tr×nh tõng trêng hîp kÌm theo b¶n tæng hîp nµy vÒ hÖ sè, ng¹ch, bËc l¬ng vµ phô cÊp chøc vô cò (nÕu cã) vµ kÕt qu¶ chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy (vÝ dô 9). 2. Cét 7 ghi hÖ sè l¬ng cò ®· ®îc xÕp theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 35 NQ/UBTVQHK9 ngµy 17/5/1993 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21/10/2003 cña ChÝnh phñ. 3. Cét 10 ghi hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo b¶ng l¬ng chøc vô quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ/UBTVQHK11 ngµy 30/9/2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ. 4. Cét 11 ghi bËc l¬ng míi ®îc xÕp ®èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o cã 2 bËc l¬ng chøc vô.
 14. 14 MÉu sè 1b Bé, ngµnh hoÆc UBND tØnh, thµnh phè: C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp: C¬ quan nhµ níc: KÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo ng¹ch, bËc, chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005) STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Tr×nh ®é L¬ng cò L¬ng míi chuyªn m«n, Nam N÷ nghiÖp vô ®îc M· sè BËc HÖ sè Thêi Phô cÊp HÖ sè M· sè BËc HÖ % phô Thêi ®iÓm Phô HÖ sè ng¹ch, trong l¬ng cò ®iÓm chøc vô chªnh ng¹ch trong sè l- cÊp tÝnh n©ng bËc cÊp chªnh ®µo t¹o chøc ng¹ch, xÕp hÖ (nÕu cã) lÖch , ng¹ch, ¬ng th©m l¬ng hoÆc phô chøc lÖch b¶o danh chøc sè l¬ng cò b¶o lu chøc chøc míi niªn vît cÊp th©m niªn vô lu (nÕu danh (nÕu danh danh khung vît khung lÇn (nÕu cã) cã) (nÕu cã) sau cã) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) I C¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do bÇu cö vµ bæ nhiÖm thuéc diÖn xÕp l ¬ng míi theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc hoÆc theo chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 1 2 ... II C¸n bé, c«ng chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô (bao gåm c¶ chøc danh chuyªn gia cao cÊp; chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t; c«ng chøc cÊp x·; c«ng chøc dù bÞ; nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô vµ nh÷ng ngêi trong thêi gian tËp sù trong c¸c c¬ quan nhµ níc) 1 2 ...
 15. 15 III. Lao ®éng hîp ®ång ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc 1 2 ... ......, ngµy....... th¸ng....... n¨m... Thñ trëng c¬ quan (Ký tªn, ®ãng dÊu) Híng dÉn néi dung ghi mÉu sè 1b: 1) Cét 6 vµ cét 12 ghi m· sè ng¹ch c«ng chøc; chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t hoÆc chøc danh bÇu cö hiÖn gi÷. 2) Cét 7 vµ cét 13 ghi bËc l ¬ng cò (cét 7) vµ bËc l¬ng míi (cét 13) trong ng¹ch hoÆc chøc danh hiÖn gi÷ (riªng c¸n bé bÇu cö l¬ng cò xÕp theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö th× kh«ng ghi ë cét 7, l ¬ng míi xÕp theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ h ëng phô cÊp chøc vô th× cã ghi ë cét 13). 3. Cét 8 ghi hÖ sè l¬ng cò ®· ®îc xÕp trong ng¹ch, trong chøc danh hoÆc hÖ sè l¬ng chøc vô bÇu cö hiÖn gi÷ theo NghÞ quyÕt sè 35 NQ/UBTVQHK9 ngµy 17/5/1993, sè 52/NQ/UBTVQHK9 ngµy 7/12/1993 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ. 4. Cét 10 vµ cét 17 ghi hÖ sè phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm (riªng c¸n bé bÇu cö l ¬ng cò xÕp theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö th× kh«ng ghi ë cét 10, l¬ng míi th× cã ghi ë cét 17). Trêng hîp trong NghÞ ®Þnh quy ®Þnh khung phô cÊp míi mµ cha cã híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× t¹m thêi ghi ë cét 17 theo møc phô cÊp cò (nh cét 10). Khi cã h- íng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× ®iÒu chØnh møc phô cÊp míi theo quy ®Þnh. 5. Cét 14 ghi hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hoÆc theo chøc danh chuyªn m«n nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30/9/2004 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ. 6. Lao ®éng hîp ®ång ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo NghÞ ®Þnh 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ cã b¶n gi¶i tr×nh kÌm theo b¸o c¸o nµy nh sau: + Lao ®éng hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ cña c¬ quan.
 16. 16 + Lao ®éng hîp ®éng ngoµi chØ tiªu biªn chÕ cña c¬ quan do c¬ quan tù tr¶ l¬ng. + Lao ®éng hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ. MÉu sè 2 Bé, ngµnh hoÆc UBND tØnh, thµnh phè: C¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp: §¬n vÞ sù nghiÖp: KÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo ng¹ch, bËc, ®èi víi viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005) STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Tr×nh ®é L¬ng cò L¬ng míi chuyªn m«n, Nam N÷ nghiÖp vô ®îc M· sè BËc HÖ sè Thêi Phô cÊp HÖ sè M· sè BËc HÖ % phô Thêi ®iÓm Phô HÖ sè ng¹ch trong l¬ng cò ®iÓm chøc vô chªnh ng¹ch trong sè l- cÊp th©m tÝnh n©ng bËc cÊp chªnh ®µo t¹o ng¹ch xÕp hÖ (nÕu cã) lÖch ng¹ch ¬ng niªn vît l¬ng hoÆc phô chøc lÖch b¶o sè l¬ng cò b¶o lu míi khung cÊp th©m niªn vô lu (nÕu (nÕu cã) (nÕu cã) vît khung lÇn (nÕu cã) sau cã) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) I C¸n bé, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do bæ nhiÖm 1 2 ... II C¸n bé, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô vµ nh÷ng ngêi trong thêi gian thö viÖc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc 1 2
 17. 17 ... III. Lao ®éng hîp ®ång ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ lµm viÖc trong ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc 1 2 ... ......, ngµy....... th¸ng....... n¨m... Thñ trëng c¬ quan (Ký tªn, ®ãng dÊu) Híng dÉn néi dung ghi mÉu sè 2: 1) Cét 6 vµ cét 12 ghi m· sè ng¹ch viªn chøc hiÖn gi÷. 2) Cét 7 vµ cét 13 ghi bËc l¬ng cò (cét 7) vµ bËc l¬ng míi (cét 13) trong ng¹ch viªn chøc. 3. Cét 8 ghi hÖ sè l¬ng cò ®· ®îc xÕp theo ng¹ch, bËc viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ. 4. Cét 10 vµ cét 17 ghi hÖ sè phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm. Tr êng hîp trong NghÞ ®Þnh quy ®Þnh khung phô cÊp míi mµ cha cã híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× t¹m thêi ghi ë cét 17 theo møc phô cÊp cò (nh cét 10). Khi cã híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× ®iÒu chØnh møc phô cÊp míi theo quy ®Þnh. 5. Cét 14 ghi hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo ng¹ch, bËc viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ. 6. Lao ®éng hîp ®ång ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo NghÞ ®Þnh 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ cã b¶n gi¶i tr×nh kÌm theo b¸o c¸o nµy nh sau: + Lao ®éng hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ cña ®¬n vÞ. + Lao ®éng hîp ®éng ngoµi chØ tiªu biªn chÕ cña c¬ quan do ®¬n vÞ tù tr¶ l¬ng. + Lao ®éng hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ.
 18. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA B¶ng chuyÓn xÕp sè 1: B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o cña nhµ níc tõ bé trëng vµ t¬ng ®¬ng trë lªn (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005) I. C¸c chøc danh l·nh ®¹o quy ®Þnh mét møc l¬ng: STT Chøc danh HÖ sè l¬ng cò + % t¸i cö HÖ sè l¬ng míi 1 Chñ tÞch níc 10,00 + % t¸i cö (nÕu cã) 13,00 2 Chñ tÞch Quèc héi 12,50 9,96 + % t¸i cö (nÕu cã) 3 Thñ tíng ChÝnh phñ II. C¸c chøc danh l·nh ®¹o quy ®Þnh t¹i hai bËc l¬ng: BËc 1 BËc 2 HÖ sè l- HÖ sè l- HÖ sè l¬ng cò HÖ sè l- STT Chøc danh ¬ng cò ¬ng míi + % t¸i cö (nÕu ¬ng míi cã) 1 Phã Chñ tÞch níc 9,50 11,10 9,50 + % t¸i cö 11,70 2 Phã Chñ tÞch Quèc héi 3 Phã Thñ tíng ChÝnh phñ 4 Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n 8,78 10,40 8,78 + % t¸i cö 11,00 tèi cao 5 ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao 6 Uû viªn Uû ban Thêng vô 8,40 9,80 8,40 + % t¸i cö 10,40 Quèc héi 7 Chñ tÞch Héi ®ång D©n téc 8,50 9,70 8,50 + % t¸i cö 10,30 cña Quèc héi 8 Chñ nhiÖm Uû ban cña Quèc héi 9 Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé 10 Chñ nhiÖm V¨n phßng Chñ tÞch níc 11 Chñ nhiÖm V¨n phßng Quèc 8,20 9,70 8,20 + % t¸i cö 10,30 héi 12 Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh 13 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh
 19. 19 B¶ng chuyÓn xÕp sè 2: B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005) BËc 1 BËc 2 HÖ sè l- HÖ sè l- HÖ sè l¬ng cò HÖ sè l- STT Chøc danh ¬ng cò ¬ng míi + % t¸i cö (nÕu ¬ng míi cã) 1 BÝ th §¶ng ñy 2,00 2,35 2,00 + % t¸i cö 2,85 2 Phã BÝ th §¶ng ñy 1,90 2,15 1,90 + % t¸i cö 2,65 Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 3 Thêng trùc §¶ng ñy 1,80 1,95 1,80 + % t¸i cö 2,45 Chñ tÞch MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 4 Trëng c¸c ®oµn thÓ 1,70 1,75 1,70 + % t¸i cö 2,25 Uû viªn Uû ban nh©n d©n Ghi chó: ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé x· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02/11/2004 cña ChÝnh phñ ® îc tÝnh l¹i møc l¬ng míi ®Ó hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 theo møc l¬ng míi cña c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn t¹i b¶ng chuyÓn xÕp nµy (riªng hÖ sè l¬ng 1,46 cña x· ®éi phã quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 1,86).
 20. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA B¶ng chuyÓn xÕp sè 3: B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸c chøc danh do bÇu cö cña nhµ níc thuéc diÖn xÕp l¬ng míi theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005) 1. ë Trung ¬ng Sè HÖ sè l¬ng HÖ sè l¬ng míi vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o TT Chøc danh cò theo Ng¹ch (m· sè) BËc trong HÖ sè l¬ng míi + HÖ sè phô cÊp chøc vô b¶ng l¬ng ng¹ch HÖ sè HÖ sè phô cÊp Tæng hÖ sè l¬ng chc vô l¬ng míi chøc vô vµ phô cÊp chøc d©n cö vô (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=6+7) 1 Phã Chñ tÞch Héi ®ång 7,8 Chuyªn viªn cao BËc 6 8,00 1,30 9,30 d©n téc cña Quèc héi cÊp (01.001) 2 Phã Chñ nhiÖm Uû ban 7,5 Chuyªn viªn cao BËc 5 7,64 1,30 8,94 cña Quèc héi cÊp (01.001)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản