Thông tư liên tịch 01/TTLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 01/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/TTLT về việc hướng dẫn chế độ trực đêm và chế độ phụ cấp phẫu thuật cho cán bộ công nhân viên ngành y tế do Bộ lao động thương binh xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/TTLT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 01/TTLT Hà N i , ngày 24 tháng 2 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 01/TTLT NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1992 C A B LAO NG THƯƠNG BINH XÃ H I -B TÀI CHÍNH -B Y T HƯ NG D N CH TR C ÊM VÀ CH PH C P PH U THU T CHO CÁN B CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH Y T Th c hi n công văn s 4329 /KG ngày 11 -12 -1991 c a Văn phòng H i ng B trư ng v vi c gi i quy t m t s v n c p bách v chính sách, ch i v i cán b công nhân viên ngành y t ; Liên B Y t - Tài chính - Lao ng Thương binh và xã h i hư ng d n s a i m c ph c p thư ng tr c và ph c p ph u thu t như sau: I. I TƯ NG VÀ M C PH C P: 1. Ph c p thư ng tr c 24 gi / 24 gi (tr c êm): 1.1. M c 3.000 00/ca tr c: ư c áp d ng v i cán b công nhân viên y t làm các khoa ngo i, s n, nhi, h i s c c p c u (k c b ph n h i s c c p c u các khoa khác) t i các b nh vi n, vi n có giư ng b nh nhà h sinh thu c khu v c Nhà nư c qu n lý. 1.2. M c 2.500,00 ng/ ca tr c: ư c áp d ng cho cán b nhân viên y t làm các khoa khác ngoài các khoa nói i m 1 c a b nh vi n; vi n có giư ng b nh, vi n i u dư ng (k c khu i u tr , i u dư ng thương b nh binh n ng và các tr i i u tr , i u dư ng các b nh nhân n ng thu c i tư ng c u tr xã h i, các phòng khám khu v c ). 1.3. M c 2.000,00 / ca tr c: ư c áp d ng cho cán b công nhân viên y t làm các tr m y t cơ s (có giư ng b nh) thu c các ơn v s n xu t kinh doanh, trư ng h c, xã, phư ng, th tr n. 1.4. H c sinh, sinh viên y t làm công tác tr c êm thu c i tư ng nào thì ư c hư ng m c ph c p b ng 80% c a i tư ng ó. 2. Ph c p ph u thu t: Danh m c phân lo i ph u thu t trư c m t th c hi n như thông tư s 21 BYT/ TT ngày 26 -7 -1981 c a B Y t . M c ph c p ư c áp d ng như sau: i tư ng M c ph c p ng/ca m Lo i I Lo i II Lo i III 1 2 3 4
  2. - Ngư i m chính, ngư i gây mê châm tê tiêu chuNn hư ng ph c p như ngư i m 5.000,00 4000,00 3.000,00 chính - Ngư i ph m , , ngư i gây mê châm tê 2.500,00 2.000,00 1.500,00 tiêu chuNn ph c p như ngư i m 2.000,00 1.500,00 1.000,00 - Ngư i giúp vi c ca m i v i ca m c bi t khó khăn ph c t p ph i x lý k thu t Ch/m r t căng th ng, th i gian dài thì B Y t hư ng d n giám c b nh vi n xem xét t ng trư ng h p c th . II. NGU N KINH PHÍ TR PH C P THƯ NG TR C VÀ PH U THU T 1. Ngu n kinh phí trư c ây thu c ngân sách c p nào (B , t nh, huy n, xã )nay do c p ngân sách ó tr . 2. i v i h c sinh, sinh viên y t tr c êm cơ s y t nào thì do kinh phí cơ s ó tr . 3. Các ơn v có ngu n thu vi n phí thì ư c phép trích b sung thêm cho ch ph c p trên. Nhưng không ư c thu thêm ngoài quy nh chung. III.T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 1-1-1992. Bãi b nh ng quy nh v ph c p tr c và ph u thu t trái v i thông tư này. 2. Khi tình hình giá c bi n ng, Liên B s nghiên c u s a i m c ph c p cho phù h p ; ơn v chi tr các kho n tr c p trên ngay trong tháng mb ob i dư ng k p th i cho cán b công nhân viên y t . 3. Các S y t , lao ng và thương binh xã h i, Tài chính - V t giá có trách nhi m hư ng d n ki m tra vi c th c hi n thông tư này và báo cáo k t qu v Liên B . 4. Th trư ng các ơn v nói m c I có trách nhi m t ch c s p x p l i các ca tr c êm cho h p lý t i ơn v mình và th c hi n ch thư ng tr c theo quy nh t i Quy t nh s 206 -Q ngày 1-4 -1988 c a B Y t v ch chuyên môn công tác B nh vi n. H T Tr n ình Hoan Ngô Xuân L c ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản